Giáo án các môn Lớp 5 - Tuần 22 - Năm học 2016-2017

NGÀY MÔN BÀI DẠY

Thứ 2

Đạo đức

Tập đọc

Toán

Lịch sử Ủy ban nhân dân Xã (Phường ) em (TT)

Lập làng giữ biển

Luyện tập

Bến Tre Đồng Khởi.

Thứ 3

14/2

2017 Toán

Chính tả

L.từ và câu

Khoa học DTXQ & DTTP của hình lập phương

Nghe viết : Hà Nội

//

Sử dụng năng lượng của chất đốt (TT)(tiết 2)

Thứ 4

15/2

2017 Toán

Địa lí

Kể chuyện

Tập đọc Luyện tập

Châu Au

Ông Nguyễn Đăng Khoa

Cao Bằng

Thứ 5

16/2

2017 Làm văn

Toán

L.từ và câu

Kỹ Thuật Ôn tập văn kể chuyện

Luyện tập chung

//

Lắp xe cần cẩu

Thứ 6

17/2

2017 Toán

Làm văn

Khoa học

SHL

 Thể tích của một hình

Kể chuyện ( Kiểm tra viết )

Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy

Kiểm điểm công việc tuần qua

 

doc 32 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 19/06/2021 Lượt xem 221Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn Lớp 5 - Tuần 22 - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
khã dƠ viÕt sai , dƠ lÉn.
- Yªu cÊu HS ®äc vµ viÕt c¸c tõ võa t×m ®ược 
c. ViÕt chÝnh t¶.
d. So¸t lçi , chữabµi.
3. H/D lµm bµi tËp chÝnh t¶ .
Bµi 2. GV gäi HS ®äc yªu cÇu néi dung cđa bµi tËp .
+ GV hái . T×m nh÷ng danh tõ riªng lµ tªn ngêi , tªn ®Þa lÝ trong ®o¹n v¨n?
+ Nh¾c l¹i quy t¾c viÕt hoa tªn ngêi, tªn ®Þa lÝ ViƯt Nam ?
- Gv nhËn xÐt c©u tr¶ lêi ®ĩng,
- Treo b¶ng phơ cho HS ®äc quy t¾c viÕt chÝnh t¶ .
Bµi 3. 
- Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi tËp.
- Tỉ chøc cho HS ho¹t ®éng trong nhãm
- Tỉng kÕt cuéc thi .
4.Cđng cè - dỈn dß:
- H·y nªu quy t¾c viÕt hoa tªn ngêi, tªn ®Þa lý viƯt nam.
- nhËn xÐt tiªt häc.
- DỈn HS vỊ nhµ häc thuéc bµi th¬: Hµ Néi
- nghe vµ x¸c ®Þnh nhiƯm vơ cđa tiÕt häc
- 2 HS tiÕp nèi nhau ®äc thµnh tiÕng
- nèi tiÕp nhau tr¶ lêi, mçi häc sinh tr¶ lêi mét c©u, HS kh¸c bỉ sung ý kiÕn
+ §ã lµ c¸i qu¹t th«ng giã
+ B¹n nhá míi ®Õn hµ néi nªn thÊy c¸i g× cịng l¹, hµ néi cã rÊt nhiỊu c¶nh ®Đp
- Nªu c¸c tõ : Hµ néi, chong chãng, nỉi giã, Hå g¬m, th¸p bĩt, ba ®×nh, Chïa 
- §äc vµ viÕt c¸c tõ võa nªu
- Mét HS ®äc thµnh tiÕng , líp theo dâi
- Ho¹t ®éng nhãm 
+ Chia nhãm mçi nhãm 5 HS
+ GV cư c¸c träng tµi ®Ĩ theo dâi
- H×nh thøc : Thi viÕt tªn tiÕp søc
-Yªu cÇu : Mçi cét viÕt 5 tªn riªng theo ®ĩng néi dung cđa cét mçi HS chØ viÕt mét tªn råi chuyĨn bĩt cho b¹n nhãm lµm xong tríc d¸n phiÕu lªn b¶ng
-Tiªu chÝ ®¸nh gi¸ : §iỊn ®ĩng mét tªn riªng : 1 §iĨm, Mçi cét viÕt s¹ch, ®Đp : 1 §iĨm. Tỉng céng : 30 ®iĨm
- ChÊm ®iĨm nhãm viÕt nhanh nhÊt .
- C¸c träng tµi c«ng bè ®iĨm cđa tõng nhãm. 
LuyƯn tõ vµ c©u 
Nèi c¸c vÕ c©u b»ng quan hƯ tõ
(Khơng dạy)
	 (Ơn tập lại kiến thức cũ)	
 -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Khoa häc
Sư dơng n¨ng l­ỵng chÊt ®èt (TT)
1. Mơc tiªu:
- Nêu được một số biện pháp phòng chống cháy, bỏng, ô nhiểm khi sử dụng năng lượng chất đất.
- Thực hiện tiết kiệm năng lượng chất đốt .
+KNS:
Kĩ năng biết cách tìm tòi, xử lí, trình bày thông tin về việc sử dụng chất đốt.
Kĩ năng bình luận, đánh giá về các quan điểm khác nhau về khai thác và sử dụng chất đốt.
2 .Chuẩn bị :. H×nh ¶nh vỊ viƯc sư dơng chÊt ®èt vµ c¸c th«ng tin trong SGK.
3. Ho¹t ®éng d¹y häc.
1 KiĨm tra bµi cị .
2: D¹y häc.
a. GV giíi thiƯu bµi.
- Nªu néi dung yªu cÇu cđa tiÕt häc .
b Ho¹t ®éng 3.Th¶o luËn vỊ sư dơng an toµn , tiÕt kiƯm chÊt ®èt .
- GV cho HS thảo luËn c©u hái nh­ sau.
+ T¹i sao kh«ng nªn chỈt c©y bõa b·i ®Ĩ lÊy cđi ®un , ®èt than?
+ Than ®¸ dÇu má khÝ tù nhiªn cã ph¶i l¶ c¸c nguån n¨ng l­ỵng v« tËn kh«ng? T¹i sao? .
- GV khuyÕn khÝch HS nªu VD vỊ viƯc sư dơng l·ng phÝ n¨ng l­ỵng , t¹i sao sÇn sư dơng tiÕt kiƯm , chèng l·ng phÝ n¨ng lỵng.?
- Yªu cÇu HS nªu c¸c viƯc nªn lµm ®Ĩ tiÕt kiƯm , chèng l·ng phÝ chÊt ®èt ë gia ®×nh b¹n?
- Gia ®×nh b¹n sư dơng lo¹i chÊt ®èt g× ®Ĩ ®un nÊu ? 
- Nªu nh÷ng nguy hiĨm cã thĨ x¶y ra khi sư dơng c¸c chÊt ®èt trong sinh ho¹t 
- CÇn ph¶i lµm g× ®Ĩ ®Ị phßng tr¸nh tai n¹n khi sư dùng chÊt ®èt trong sinh ho¹t 
- T¸c h¹i cđa viƯc sư dơng c¸c lo¹i chÊt ®èt ®èi víi m«i trêng , kh«ng khÝ , vµ c¸c biƯn ph¸p ®Ĩ gi¶m bít nh÷ng t¸c h¹i ®ã ?
- GV cho tõng nhãm tr×nh bµy ý kiÕn.
 * GV theo dâi nhËn xÐt bỉ sung .
3: Cđng cè - DỈn dß: .
- GV nhËn xÐt giê häc.
- DỈn HS vỊ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi.
-HS nªu ghi nhớ
- HS l¾ng nghe .
- ChỈt c©y bõa b·i ®Ĩ lÊy cuØ ®un sÏ lam ¶nh h­ëng tíi tµi nguyªn rõng , tíi m«i tr­êng Than ®¸ dÇu má , 
 + Than ®¸, dÇu má , khÝ tù nhiªn ®­ỵc h×nh thµnh tõ x¸c sinh vËt qua hµng triƯu n¨m .HiƯn nay nguån n¨ng l­ỵng nµy ®ang cã nguy c¬ bÞ c¹n kiƯt do viƯc sư dơng cđa con ngêi . Con ng­êi ®ang t×m c¸ch khai th¸c , sư dơng n¨ng l­ỵng mỈt trêi , n­íc ch¶y ...
- HS liªn hƯ vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái GV đã ra 
- HS liªn hƯ vµ tr¶ lêi .
- HS tr×nh bµy vµ nhËn xÐt .
Thứ tư , ngày 15 tháng 2 năm 2017
To¸n LuyƯn tËp	
I. Mơc tiªu.
Biết:
- Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.
- Vận dụng để tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương trong một số trường hợp đơn giản .
- Bài tập : Bài 1, 2, 3.
II.Ho¹t ®éng d¹y häc :
1. KiĨm tra bµi cị.
2. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp.
- GV h/d häc sinh vËn dơng c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch xung quanh vµ diƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh lËp ph­¬ng ®Ĩ gi¶i bµi tËp.
- Bài 1 :
- Yªu cÇu h/s tù lµm bµi tËp , GV gäi HS nªu c¸ch lµm vµ ®äc kÕt qu¶ , yªu cÇu HS kh¸c nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ bµi lµm cđa b¹n.
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi lµm cđa H/S.
- Bài 2 :
- GV yªu cÇu HS ®äc néi dung bµi 2.
- Yªu cÇu HS tù t×m ra kÕt qu¶ , vµ gi¶i thÝch kÕt qu¶ .
- GV ®¸nh gi¸ bµi lµm cđa HS vµ nªu kÕt qu¶ ®ĩng.
- GV yªu cÇu HS ®äc néi dung bµi tËp 3 vµ H/D häc sinh lµm bµi.
+ DiƯn tÝch xung quanh vµ diƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh lËp ph­¬ng kh«ng phơ thuäc vµo vÞ trÝ ®Ỉt hép.
+ DiƯn tÝch xung quanh cđa h×nh hép ch÷ nhËt phơ thuéc vµo vÞ trÝ ®Ỉt hép 
+ DiƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh hép ch÷ nhËt kh«nh phơ thuéc vµo vÞ trÝ ®Ỉt hép.
- GV nhËn xÐt sưa sai.
Bài 3 : HS làm bài
3: Cđng cã - DỈn dß:
- GV nhËn xÐt bµi häc.
- DỈn HS vỊ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi luyƯn tËp chung tiÕt sau.
- Làm BT2
- HS chĩ ý , vµ lµm bµi tËp.
- Bµi 1.(T112).
Bµi Gi¶i.
DiƯn tÝch xung quanh cđa h×nh lËp ph­¬ng ®ã lµ.
2m5cm = 2,05cm.
VËy. ( 2,05 x 2,05) x4 = 16,81(cm2)
DiƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh lËp ph­¬ng ®ã lµ .
( 2,05 x 2,05 ) x 6 = 25,215(cm2).
- HS lµm bµi 2.
§¸p ¸n : h×nh 3 ; H×nh4 ; lµ gÊp ®­ỵc h×nh ®­ỵc h×nh lËp ph­¬ng .
- HS chĩ ý nghe.
- HS nªu kÕt qu¶ ®ĩng.
+ §¸p ¸n ®ĩng lµ ®¸p ¸n b; d; GÊp 4 lÇn.
- HS làm bài 3
®Þa lÝ
Ch©u ¢u
I.Mơc tiªu .
- Mô tả sơ lược được vị trí và giới hạn lãnh thổ Châu Âu : Nằm ở phía tây Châu Á, có ba phía giáp biển và đại dương .
- Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu, dân cư và hoạt động sản xuất của Châu Aâu.
- Sử dụng quả địa cầu, bản đồ, lược đồ để nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ Châu Aâu.
- Đọc tên và chỉ vị trí một số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng, sông lớn của Châu Aâu trên bản đồ,( lược đồ).
- Sử dụng tranh ảnh, bản đồ để nhận biết một số dặc điểm về cư dân và hoạt động sản xuất của người dân Châu Aâu.
II. Chuẩn bị : - B¶n ®å tù nhiªn Ch©u ¢u.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc .
I: KiĨm tra bµi cị .
II: D¹y bµi míi.
1 . Giíi thiƯu bµi.
- GV nªu néi dung yªu cÇu bµi häc.
2. H­íng dÉn H/S t×m hiĨu bµi.
a. VÞ trÝ ®Þa lÝ, giíi h¹n.
GV cho h/s lµm viƯc víi h×nh 1 vµ b¶ng sè liƯu vỊ diƯn tÝch cđa c¸c ch©u lơc ë bµi 17. Tr¶ lêi c¸c c©u hái trong bµi .§Ĩ nhËn biÕt vÞ trÝ ®Þa lÝ vµ giíi h¹n ; diƯn tÝch cđa Ch©u ¢u trªn b¶n ®å .
- Cho h/s so s¸nh diƯn tÝch cđa Ch©u ¢u vµ Ch©u 
Á
- Yªu cÇu HS b¸o c¸o kÕt qu¶ , GV nhËn xÐt sưa sai .
- GV nhËn xÐt bỉ sung: Ch©u ©u vµ Ch©u ¸ g¾n víi nhau thµnh ®¹i lơc ¸ - ¢u , chiÕm gÇn hÕt phÇn ®«ng cđa b¸n cÇu b¾c .
* KÕt luËn. Ch©u ¢u n»m ë phÝa t©y Ch©u ¸, ba phÝa gi¸p biĨn vµ ®¹i d­¬ng.
b. §Ỉc ®iĨm tù nhiªn .
- GV cho h/s quan s¸t H1 trong SGK , ®äc tªn c¸c d·y nĩi, ®ång b»ng lín cđa ch©u ©u, 
- GV cho H/S tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viƯc sau ®ã nhËn xÐt .
- GV nhËn xÐt sưa sai .
- Gv kÕt luËn .
Ch©u ¢u chđ yÕu cã ®Þa h×nh lµ ®ång b»ng , khÝ hËu «n hoµ.
c. D©n c­ vµ ho¹t ®éng kinh tÕ ë ch©u ©u.
- GV cho H/S nhËn xÐt vỊ b¼ng sè liƯu ë bµi 17 . ...
 GV yªu cÇu h/s nªu kÕt qu¶ .
- GV nhËn xÐt bỉ sung. 
- GV cho h/s quan s¸t h4 vµ kĨ tªn mét sè ho¹t ®éng s¶n xuÊt cđa ch©u ©u .
- GV nhËn xÐt kÕt luËn.
§a sè d©n ch©u ©ulµ ng­êi da tr¾ng , nhiỊu n­íc cã nỊn kinh tÕ ph¸t triĨn .
- GV ®äc th«ng tin trong SGV cho h/s nghe.
III: Cđng cè – DỈn dß.
- GV nhËn xÐt giê häc .
- DỈn h/s vỊ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
- HS nghe .
- HS lµm viƯc víi h×nh trong s¸ch GK, vµ b¶ng sè liƯu ë bµi 17 .
- HS lµm bµi vµ tr¶ lêi c©u hái.
+ Ch©u ¢u n»m ë B¸n cÇu B¾c, PhÝa b¾c gi¸p B¾c B¨ng D­¬ng , PhÝa t©y gi¸p §¹i T©y D­¬ng ; PhÝa nam gi¸p §Þa Trung H¶i .phÝa ®«ng , ®«ng nam gi¸p Ch©u ¸ , phÇn lín l·nh thỉ ch©u ©u n»m ë ®íi khÝ hËu «n hoµ , 
+ Ch©u ¢u cã diƯn tÝch ®øng thø 5, trong sè c¸c Ch©u lơc trªn thÕ giíi vµ gÇn b»ng 1/4 diƯn tÝch ch©u ¸.
- HS l¾ng nghe.
- HS quan s¸t vµ ®äc tªn c¸c d·y nĩi , c¸c ®ång b»ng lín ë ch©u ©u. 
+ Ch©u ©u cã nh÷ng ®ång b»ng lín tr¶i tõ T©y ¢u qua Trung ¢u sang ®«ng ¢u , c¸c d·y nĩi nèi tiÕp nhau ë phÝa nam , phÝa b¾c , d·y U- Ran lµ danh giíi cđa Ch©u ¢u vµ ch©u ¸ ë phÝa ®«ng , ch©u ©u chđ yÕu n»m ë ®íi khÝ hËu «n hoµ , cã rõng l¸ kim vµ rõng l¸ réng , mïa ®«ng gÇn nh­ l·nh thỉ ch©u ©u phđ tuyÕt tr¾ng.
HS quan s¸t vµ nªu kÕt qu¶ .
+ D©n sè Ch©u ©u ®øng thø 4 trªn thÕ giíi vµ gÇn b»ng 1/5 d©n sè ch©u ¸ , d©n c­ thuéc chđng téc da tr¾ng mịi cao tãc vµng , hoỈc n©u , cã cỈp m¾t s¸ng xanh ho¨ch n©u.
- HS :Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cđa ng­êi d©n ch©u ©u cịng nh­ c¸c ch©u lơc kh¸c , cã sù liªn kÕt cđa c¸c n­íc ®Ĩ s¶n xuÊt ra c¸c mỈt hµng « t« , m¸y bay, hµng ®iƯn tư .
KĨ chuyƯn
 ¤ng NguyƠn Khoa §¨ng
A: Mơc tiªu :Giĩp HS.
 - Dùa vµo lêi kĨ cđa GV và tranh minh họa, nhớ và kĨ l¹i ®­ỵc tõng ®o¹n vµ toµn c©u chuyƯn 
- BiÕt trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
B : §å dïng d¹y häc. - Tranh minh ho¹ trong SGK.
C : Ho¹t ®éng d¹y häc :
1. KiĨm tra bµi cị: (3)
2. Bµi míi : (30)
A . Giíi thiƯu bµi .
- GV nªu néi dung yªu cÇu bµi häc.
B. H­íng dÉn kĨ chuyƯn.
- GV kĨ chuyƯn L1: - Yªu cÇu HS l¾ng nghe. 
- Gi¶i nghÜa cho HS hiĨu c¸c tõ ng÷ tru«ng , sµo huþªt, phơc binh, 
- GV kĨ lÇn 2. – GV võa kĨ võa chØ vµo tranh minh ho¹.
- GV hái ®Ĩ HS n¾m ®­ỵc néi dung bµi.
+ ¤ng NguyƠn §¨ng Khoa lµ ng­êi nh­ thÕ nµo?
+ ¤ng ®· lµm g× ®Ĩ tªn trém tiỊn hiƯn nguyªn h×nh?
+ ¤ng ®· lµm g× ®Ĩ b¾t ®­ỵc bän c­íp?
+ ¤ng cßn lµm g× ®Ĩ ph¸t triĨn lµng xãm?
- GV nghe vµ nhËn xÐt bỉ xung ý kiÕn vµ ®­a ra ®¸p ¸n ®ĩng.
C. HD h/s kĨ chuyƯn vµ t×m hiĨu ý nghÜa cđa c©u chuyƯn.
- Yªu cÇu HS kĨ trong nhãm , t×m hiĨu néi dung c©u chuyƯn.
- GV gỵi ý cho HS c¸c c©u hái trao ®ỉi vỊ ý nghÜa c©u chuyƯn.
+ B¹n biÕt g× vỊ ¤ng NguyƠn Khoa §¨ng?
+ C©u chuyƯn cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ?
+ B¹n thÝch nhÊt t×nh tiÕt nµo trong chuyƯn ?
- GV tỉ chøc cho HS thi kĨ chuyƯn tr­íc líp 
+ kĨ nèi tiÕp .
+ KĨ toµn bé c©u chuyƯn .
- Gäi HS nhËn xÐt phÇn kĨ chuyƯn cđa b¹n vµ tr¶ lêi c©u hái
- GV nhËn xÐt, cho ®iĨm tõng HS .
 3: Cđng cè – DỈn dß: (5)
- GV nhËn xÐt giê häc.
- DỈn HS vỊ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
HS kĨ vµ nªu néi dung bµi giê tr­íc
- HS l¾ng nghe.
- HS nghe GV kĨ lÇn 1.
- HS t×m hiĨu nghÜa tõ trong chuyƯn .
- HS tr¶ lêi c©u hái.
+ ¤ng lµ mét vÞ quan ¸n cã tµi ®­ỵc d©n mÕn phơc.
+¤ng cho bá tiỊn vµo n­íc th× biÕt h¾n lµ kỴ chém mµ kỴ chém th× ph¶i nh×n thÊy chç ®Ĩ tתn nªn ®¸nh h¾n lét mỈt l¹ cđa tªn ¨n chém .
+ ¤ng cho qu©n sÜ c¶i trang thµnh d©n phu , khiªng nh÷ng hßm cã qu©n sÜ bªn trong qua tru«ng ®Ĩ dơ bän c­íp råi vµo tËn sµo huyƯt b¾t sèng chĩng .
+ ¤ng ®­a bén c­íp ®i khai khÈn ®Êt hoang , lËp ®ån ®iỊn réng lín , ®­a d©n ®Õn lËp lµng xãm ë hai bªn tru«ng.
- 2 HS ngåi c¹nh nhau cïng kĨ chuyƯn nèi tiÕp tõng ®o¹n trao ®ỉi víi nhau vỊ nh÷ng biƯn ph¸p cđa ¤ng NguyƠn Khoa §¨ng ®· lµm.
- HS liªn hƯ tr¶ lêi.
- 4 HS kĨ nèi tiÕp tõng ®o¹n chuyƯn.
- 2 HS thi kĨ toµn bé chuyƯn , HS d­íi líp hái b¹n vỊ ý nghÜa cđa chuyƯn , c¸c biƯn ph¸p tµi t×nh cmµ ¤ng NguyƠn Khoa §¨ng ®· lµm ..
 - HS nªu ý kiÕn nhËn xÐt.
TËp ®äc
Cao B»ng
A: Mơc ®Ých yªu cÇu.
- §äc diễn cảm bài thơ, thể hiện đúng nội dung từng khổ thơ. 
- HiĨu néi dung: Ca ngỵi m¶nh ®Êt biên cương và con người Cao Bằng. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3; thuộc ít nhất 3 khổ thơ)
 - *HS trả lời được câu hỏi 4 và thuộc được toàn bài thơ
B: §å dïng d¹y häc. - Tranh minh ho¹ bµi ®äc trong s¸ch gi¸o khao.
 - B¶n ®å viƯt 
I: KiĨm tra bµi cị.
II: D¹y häc bµi míi.
1. GV giíi thiƯu bµi .
- GV nªu néi dung yªu cÇu bµi häc.
2. H­íng dÉn luþªn ®äc vµ t×m hiỴu bµi,
a. LuyƯn ®äc.
- GV cho 1- 2 HS ®äc toµn bµi th¬ .
- Cho h/s quan s¸t tranh minh ho¹ bµi ®äc trong SGK.
- Tõng tèp nèi tiÕp nhau ®äc 6 khỉ th¬ , GV kÕt hỵp HD h/s ph¸t ©m ®ĩng c¸c tõ ng÷ dƠ viÕt sai., giĩp HS hiĨu c¸c ®Þa danh : Cao B»ng ; §Ìo giã ; §Ìo Giµng ; ®Ìo Cao B¾c.
- GV cho HS luyƯn ®äc theo cỈp .
- 1 ,2 HS luyƯn ®äc c¶ bµi.
- GV ®äc diƠn c¶m bµi th¬ , giäng nhĐ nhµng ,t×nh c¶m , thĨ hiƯn lßng yªu mÕn nĩi non vµ , ®Êt ®ai vµ con ng­êi Cao B»ng , nhÊn giäng nh÷ng tõ ng÷ nãi vỊ ®Þa thÕ ®Ỉc biƯt , lßng mÕn kh¸ch , sù ®«n hËu , méc m¹c cđa ng­êi Cao B»ng .
b. T×m hiĨu bµi.
- GV gäi HS ®äc bµi vµ gỵi ý tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi.
+ Nh÷ng tõ ng÷ vµ chi tiÕt nµo ë khỉ th¬ mét nãi lªn ®Þa thÕ ®Ỉc biƯt cđa Cao B»ng?
+T¸c gi¶ sư dơng nh÷ng tõ ng÷ vµ h×nh ¶nh nµo ®Ĩ nãi lªn lßng mÕn kh¸ch , sù ®«n hËu cđa ng­êi Cao B»ng?
+ T×m nh÷ng h×nh ¶nh thiªn nhiªn ®­ỵc so s¸nh víi lßng yªu n­íc cđa ng­êi d©n Cao B»ng?
+ Qua khỉ th¬ cuèi t¸c gi¶ muèn nãi nªn ®Ịu g×?
c. §äc diÕn c¶m vµ häc thuäc lßng bµi th¬.
- GV cho 3 HS tiÕp nèi nhau ®äc diƠn c¶m bµi th¬ , gv h/d c¸c em ®äc ®ĩng néi dung tõng khỉ th¬.
- GV h/d häc sinh ®äc diƠn c¶m 3 khỉ th¬ ®Çu.
- GV chĩ ý h/s ®äc ng¾t giäng nhÊn giäng tù nhiªn gi÷a c¸c khỉ th¬.
- Cho h/s ®äc nhÈm thuéc lßng tõng khỉ th¬ , c¶ bµi th¬ .
- GV tỉ chøc cho h/s thi ®äc thuéc lßng mét vµi khỉ th¬ vµ c¶ bµi th¬.
3: Cđng cè – DỈn dß.
- GV cho H/S nªu l¹i ý nghÜa bµi th¬ 
- GV nhËn xÐt tiÕt häc ; dỈn h/s vỊ nhµ tiÕp tơc HTL bµi th¬.
-ND bài trước.
- HS l¾ng nghe.
- 2 h/s ®äc .
- HS quan s¸t tranh minh ho¹ 
- HS tiÕp nèi nhau ®äc 6 khỉ th¬ .vµ luþªn ®äc c¸c tõ dƠ ®äc sai .vµ t×m hiĨu nghÜa cđa tõ trong bµi.
- HS luyƯn ®äc theo cỈp .
- 2HS ®äc c¶ bµi .
- HS nghe GV ®äc diƠn c¶m toµn bµi.
- HS ®äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái cuãi bµi.
+ Muèn ®Õn Cao B»ng ph¶i v­ỵt qua ®Ìo giã, §Ìo giµng, §Ìo cao B¾c ,nh÷ng tõ ng÷ trong khỉ th¬ .
Sau khi .....ta l¹i v­ỵt...l¹i v­ỵt ...nãi lªn ®Þa thÕ xa s«i., ®Ỉc biƯt hiĨm trë cđa cao b»ng.
+ H×nh ¶nh MËn ngät ®ãn m«i ta dÞu dµng.Lµnh nh­ h¹t g¹o , hiỊn nh­ suèi trong.
Sù ®«n hËu cđa ng­êi d©nmµ kh¸ch ®­ỵc gỈp thĨ hiƯn qua nh÷ng tõ ng÷ vµ h×nh ¶nh m­u t¶: Ng­êi trỴ th× rÊt th­¬ng rÊt th¶o, ng­êi giµ th× Lµnh nh­ h¹t g¹o , hiỊn nh­ suèi trong.
+ Cßn nĩi non Cao B»ng .
§o lµm sao cho hÕt .
Nh­ lßng yªu ®Êt n­íc.
S©u s¾c ng­êi cao b»ng .
§· d©ng ®Õn tËn cïng.
HÕt tÇm cao tỉ quèc.
L¹i lỈng thÇm trong suÊt.
Nh­ suèi khuÊt r× rµo.
 + Cao B»ng cã vÞ trÝ rÊt quan träng / Ng­êi Cao B»ng v× c¶ n­íc mµ gi÷ lÊy biªn c­¬ng.
-3 HS ®äc tiÕp nèi nhau .
- HS nghe gv h/d däc diƠn c¶m .
- HS ®äc thuéc lßng bµi th¬.
- HS thi ®äc thuéc lßng bµi th¬.
- 2 HS nªu l¹i ý nghÜa bµi häc.
- HS nghe .
Thứ năm, ngày 16 tháng 2 năm 2017
TËp lµm v¨n
¤n tËp v¨n kĨ chuyƯn
A: Mơc tiªu.
- Nắm vững kiến thức đã học về cấu tạo bài văn kể chuyện, về tính cách nhân vật trong truyện và ý nghĩa của câu chuyện..
B : §å dïng d¹y häc.
- B¶ng phơ viÕt s½n néi dung tỉng kÕt.
- Mét vµi tê phiÕu khỉ to viÕt c¸c c©u hái tr¾c nghiƯm cđa bµi tËp.
C : Ho¹t ®éng d¹y häc.
I: KiĨm tra bµi cị.
II: D¹y bµi míi .
1. Giíi thiƯu bµi .
- GV nªu néi yªu cÇu bµi häc .
2. H­íng dÉn H/ S lµm bµi tËp .
- GV cho h/s ®äc bµi vµ lµm bµi tËp.
Bµi tËp 1 .
- HS ®äc bµi vµ lµm bµi theo nhãm.
- Gäi HS ®äc kÕt qu¶ bµi tËp , c¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
+ ThÕ nµo lµ kĨ chuyƯn? 
+ TÝnh c¸ch cđa nhËn vËt ®­ỵc thĨ hiƯn qua nh÷ng mỈt nµo?
+ Bµi v¨n kĨ chuyƯn cã cÊu t¹o nh­ thÕ nµo?
Bµi tËp 2.
- GV yªu cÇu HS tiÕp nèi nhau ®äc yªu cÇu cđa bµi tËp.
- HS lµm bµi , tr×nh bµy kÕt qu¶ .
- GV nhËn xÐt vµ sưa sai .
III: Cđng cè – DỈn dß.
- GVnhËn xÐt giê häc.
- DỈn HS ghi nhí 
- Nhắc lại ghi nhớ
- HS l¾ng nghe.
- HS ®äc bµi tËp 1 vµ lµm viƯc theo nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
* Lµ kĨ mét chuçi sù viƯc cã ®Çu , cã cuèi ; liªn quan ®Õn mét hay mét sè nhËn vËt . Mçi c©u chuyƯn nãi mét ®iỊu cã ý nghÜa.
 * TÝnh c¸ch cđa nh©n vËt ®­ỵc thĨ hiƯn qua :
 + Hµnh ®éng cđa nh©n vËt.
+ Lêi nãi, ý nghÜa cđa nh©n vËt .
+ Nh÷ng ®Ỉc ®iĨm ngo¹i h×nh tªu biĨu .
* Bµi v¨n kĨ chuyƯn gåm cã 3 phÇn .
+ Më ®Çu: ( më bµi trùc tiÕp , hoỈc gi¸n tiÕp).
+ DiƠn biÕn (th©n bµi).
+ KÕt thĩc.( kÕt bµi kh«ng më réng, hoỈc më réng).
- HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.
- HS lµm bµi tËp 
+ C©u chuyƯn cã 4 nh©n vËt.
+ TÝnh c¸ch cđa c¸c nh©n vËt ®­ỵc thĨ hiƯn qua c¶ lêi nãi vµ hµnh ®éng.
+ ý nghÜa cđa c©u chuyƯn trªn lµ : Khuyªn ng­êi ta biÕt lo xa vµ ch¨m chØ lµm viƯc.
- HS chĩ ý nghe.
To¸n
LuyƯn tËp chung
I. - Biết ;
- Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
- VËn dơng ®Ĩ gi¶i mét sè bµi tËp cã yªu cÇu tỉng hỵp liªn quan ®Õn c¸c h×nh lËp phư¬ng vµ h×nh hép ch÷ nhËt.
- Bài tập : Bài 1, 3 .
II. Ho¹t ®éng d¹y häc :
1. Giới thiệu bài:
Kiểm tra bµi cị : (3)
GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c quy t¾c tÝnh diƯn tÝch xung quanh, diƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph¬ng.
GV kiĨm tra sưa sai.
2. Bµi míi.
A . Giíi thiƯu bµi.
GV giíi bµi vµ nªu néi dung yªu cÇu bµi häc .
 H­íng dÉn HS lµm bµi tËp.
Bµi 1. GV H/D häc sinh lµm bµi .
VËn dơng c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch xung quanh vµ diƯn tÝch toµn phÇn cđa HHCN .
Gäi HS nªu c¸ch tÝnh, ®äc kÕt qu¶ vµ n xÐt.
GV nhËn xÐt .
HS nªu .
HS nghe.
HS lµm bµi tËp .
Bµi 1. Sxq = (2,5 +1,1 ) x 2x 0,5=3,6(m).
Sxq = ( 30 +15) x2 x9 = 810(dm).
STp = 3,6x+ 2,75 x2= 12,7 (m).
STp = 810 + 450 x 2= 2,520 (dm).
Bài 3 : 
Cđng cè – DỈn dß(5)
GV nhËn xÐt giê häc.
DỈn HS vỊ nhµ häc bµi vµ lµm bµi chuÈn bÞ bµi sau.
HS làm bảng, HS cịn lại làm vào tập.
HS nhận xét- Gv nhận xét.
HS nghe , vỊ nhµ thùc hiƯn.
LuyƯn tõ vµ c©u ( Khơng dạy)
Nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng quan hƯ tõ
 (Ơn tập lại kiến thức cũ)
Thứ sáu, ngày 17 tháng 2 năm 2017
 To¸n
ThĨ tÝch cđa mét h×nh
A: Mơc tiªu.
 -Cã biĨu tượng vỊ thĨ tÝch cđa mét h×nh.
 BiÕt so s¸nh thĨ tÝch cđa hai h×nh trong mét sè t×nh huèng ®¬n gi¶n .
- Bài 1, 2 .
B: §å dïng d¹y häc: Bé ®å dïng d¹y häc to¸n 5.
C : Ho¹t ®éng d¹y häc :
1. KiĨm tra bµ cị .
2. D¹y häc bµi míi .
A. Giíi thiƯu bµi.
- GV nªu néi dung yªu cÇu bµi häc.
2. Néi dung.
a. H×nh thµnh biĨu t­ỵng vỊ thĨ tÝch cđa mét h×nh .
- GV tỉ chøc cho HS quan s¸t vµ nhËn xÐt .trªn c¸c m« h×nh trùc quan theo h×nh vÏ trong c¸c vÝ dơ cđa SGK.
- Sau khi HS quan s¸t c¸c h×nh vÏ ë mçi vÝ dơ . GV ®Ỉt c©u hái ®Ĩ HS tr¶ lêi , vµ rĩt ra kÕt luËn trong tõng VD.
- GV gäi HS nh¾c l¹i .
b. Thùc hµnh.
- GV h­íng dÉn HS lµm bµi.
Bµi 1.
Cho HS quan s¸t vµ nhËn xÐt c¸c h×nh trong s¸ch gi¸o khoa.
- GV gäi HS tr¶ lêi.
- Yªu cÇu c¸c HS kh¸c nhËn xÐt , GV ®¸nh gi¸ bµi lµm cđa HS.
Bµi 2.
+H×nh A gåm mÊy h×nh lËp ph­¬ng nhá?
+H×nh B gåm mÊy h×nh lËp ph­¬ng nhá?
+So s¸nh thĨ tÝch cđa h×nh Avµ h×nh B?
3. Cđng cè – DỈn dß .
- GV nhËn xÐt giê häc.
- DỈn HS vỊ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
-HS lấy VBT
HS nghe.
HS quan s¸t vµ nhËn xÐt.
HS nªu kÕt luËn trong tõng VD:
+ ThĨ tÝch h×nh lËp ph­¬ng bÐ h¬n thĨ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt hay thĨ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt lín h¬n thĨ tÝch h×nh lín h¬n thĨ tÝch h×nh lËp ph­¬ng.
+ thĨ tÝch h×nh C b»ng thĨ tÝch h×nh D 
+ ThĨ tÝch h×nh p b»ng tỉng thĨ tÝch c¸c M vµ N .
+ H×nh hép ch÷ nhËt A gåm 16 h×nh lËp ph­¬ng nhá.
+ H×nh hép ch÷ nhËt B gåm 18 h×nh lËp ph­¬ng nhá.
+ H×nh B cã thĨ tÝch lín h¬n.
+ H×nh A gåm 45 h×nh lËp ph­¬ng nhá.
+ H×nh B gåm cã 26 h×nh lËp ph­¬ng nhá .
+ ThĨ tÝch h×nh A lín h¬n h×nh B.
TËp lµm v¨n
kĨ chuyƯn (KiĨm tra viÕt)
I- Mơc tiªu 
- Viết được một bài văn kể chuyện theo gợi ý trong SGK. Bài văn rõ cốt truyện, nhân vật, ý nghĩa; lời kể tự nhiên.
II- §å dïng d¹y- häc B¶ng líp viÕt s½n ®Ị bµi cho HS chän.
III- Ho¹t ®éng d¹y- häc :
1. KiĨm tra bµi cị :KiĨm tra giÊy bĩt cđa HS.
2. Thùc hµnh viÕt - Gäi 4 HS ®äc 3 ®Ị kiĨm tra trªn b¶ng.
- Nh¾c HS.
 +PhÇn më ®Çu: Giíi thiƯu c©u chuyƯn sÏ kĨ theo lèi trùc tiÐp hoỈc gi¸n tiÕp.
 + PhÇn diƠn biÕn: Mçi sù viƯc lªn viÕt thµnh mét ®o¹n v¨n. C¸c c©u trong ®o¹n ph¶i l«gic,khi kĨ nªn xen kÏ t¶ ngo¹i h×nh, ho¹t ®éng, lêi nãi cđa nh©n vËt.
 + PhÇn kÕt thĩc: Nªu ý nghÜa cđa c©u chuyƯn hoỈc suy nghÜ cđa em vỊ c©u chuyƯn.
- HS viÕt bµi.
- Thu, chữa mét sè bµi.
- Nªu nhËn xÐt chung.
3.Cđng cè, dỈn dß
- NhËn xÐt chung vỊ ý thøc lµm bµi cđa HS. 
- dỈn HS vỊ nhµ xem l¹i nh÷ng kiÕn thøc vỊ lËp ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng.
KHOA HỌC : 
 SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ NĂNG LƯỢNG NƯỚC CHẢY
I. Mục tiêu :
- Nêu ví dụ về việc sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy trong đời sống và sản xuất.
- Sử dụng năng lượng gió: điều hòa khí hậu, làm khô, chạy động cơ gió,
- Sử dụng năng lượng nước chảy : quay guồng nước, chạy máy phát điện,
+KNS:
Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về việc khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng khác nhau.
Kĩ năng đánh giá về việc khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng khác nhau.
II. Chuẩn bị :
- Mô hình tua- bin hoặc bánh xe nước, xô nước
- Tranh ảnh minh họa
III. Hoạt động dạy- học :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1- Kiểm tra bài cũ : 
- 5 HS lên bảng lần lược trả lời các câu hỏi.
- GV nhận xét.
2. Bài mới :
* HĐ 1 : NĂNG LƯỢNG GIÓ
- GV tổ chức cho HS hoạt động theo hướng dẫn
- Yêu cầu HS quan sát minh họa và trả lời câu hỏi SGK.
- GV nhận xét- Kết luận:
- Không khí chuyển động từ nơi lạnh đến nơi nóng tạo ra gió. Năng lượng gió có tác dụng rất lớn trong đời sống. Những người đi biển học lợi dụng sức gió để căn buồm, đẩy thuyền đi, biết sử dụng năng lượng gió để quạt thóc, nhóm bếp. Khoa học vĩ đại của loài người là biết xây các tháp cao để lắp các cánh quạt, cánh quạt quay làm tua-bin của máy phát ra điện tạo ra dòng điện.
* HĐ 2 :NĂNG LƯỢNG NƯỚC CHẢY
- GV nêu câu hỏi, HS nghe , trả lời.
- GV nhận xét.
GV kết luận :
Năng lượng nước chảy trong tự nhiên có rất nhiều tác dụng. Lợi dụng năng lượng nước chảy người ta đã xây dựng nhà máy thủy

Tài liệu đính kèm:

  • docLop 5-Tuan 22.doc