Bài soạn các môn khối lớp 1 - Tuần 23 năm 2010

I MỤC TIÊU:

- HS đọc viết được: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch.

- HS đọc trơn câu ứng dụng.

- Phát triển lời nói tự nhiên từ 2 đến 4 câu theo chủ đề:nhà máy, cửa hàng, doanh trại.

II CHUẨN BỊ:

- BĐ D TV1, tranh.

IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

 

doc 19 trang Người đăng hoaian89 Lượt xem 1201Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn các môn khối lớp 1 - Tuần 23 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hửụng thụm, coự hoa coự maứu saộc laùi coự caỷ hửụng 
Caực loaùi hoa ủeàu coự rễ, thaõn, laự vaứ hoa.
Hoaùt ủoọng 2: Laứm vieọc vụựi SGK: 
Bửụực 1: 
GV giao nhieọm vuù vaứ thửùc hieọn:
Chia nhoựm 4 hoùc sinh ngoài 2 baứn treõn vaứ dửụựi.
Cho hoùc sinh quan saựt vaứ traỷ lụứi caực caõu hoỷi sau trong SGK.
Bửụực 2: Kieồm tra keỏt quaỷ hoaùt ủoọng:
Goùi hoùc sinh neõu noọi dung ủaừ thaỷo luaọn treõn.
Caực aỷnh vaứ tranh ụỷ trang 48,49 trong SGK coự caực loaùi hoa naứo?
Em coứn bieỏt coự nhửừng loaùi hoa naứo nửừa khoõng?
Hoa ủửụùc duứng ủeồ laứm gỡ?
Hoaùt ủoọng 3: Troứ chụi vụựi phieỏu kieồm tra.
Caực bửụực tieỏn haứnh:
Chia lụựp thaứnh 2 ủoọi, giaựo vieõn daựn 2 phieỏu kieồm tra leõn baỷng. Trong thụứi gian 3 phuựt ủoọi naứo ủửụùc nhieàu caõu ủuựng nhaỏt ủoọi ủoự seừ thaộng cuoọc (moói hoùc sinh chổ ủửụùc quyeàn ghi moọt daỏu).
CAÂU HOÛI TRONG PHIEÁU
Haừy ủaựnh daỏu “ẹ” hoaởc “S” vaứo oõ troỏng neỏu thaỏy caõu traỷ lụứi laứ ủuựng hay sai:
Caõy hoa laứ loaùi thửùc vaọt.
Caõy hoa khaực caõy su haứo.
Caõy hoa coự reồ, thaõn, laự, hoa.
Laự cuỷa caõy hoa hoàng coự gai.
Thaõn caõy hoa hoàng coự gai.
Caõy hoa ủeồ trang trớ, laứm caỷnh, laứm nửụực hoa.
Caõy hoa ủoàng tieàn coự thaõn cửựng.
4.Cuỷng coỏ daờn doứ: Hoùc baứi, xem baứi mụựi.
Hoùc sinh traỷ lụứi caực caõu hoỷi treõn.
Hoùc sinh mang caõy hoa boỷ leõn baứn ủeồ giaựo vieõn kieồm tra.
Hoùc sinh chổ vaứo caõy hoa ủaừ mang ủeỏn lụựp vaứ neõu caực boọ phaọn cuỷa caõy hoa.
Vỡ hoa thụm vaứ ủeùp.
Hoùc sinh xung phong trỡnh baứy trửụực lụựp cho caỷ lụựp xem vaứ nghe.
Hoùc sinh laộng nghe vaứ nhaộc laùi.
Hoùc sinh keồ theõm moọt vaứi caõy hoa khaực maứ caực em bieỏt.
Hoùc sinh quan saựt tranh ụỷ SGK ủeồ hoaứn thaứnh caõu hoỷi theo saựch.
Hoùc sinh noựi trửụực lụựp cho coõ vaứ caực baùn cuứng nghe.
Hoùc sinh khaực nhaọn xeựt vaứ boồ sung.
Hai ủoọi thi nhau tieỏp sửực hoaứn thaứnh caực caõu hoỷi cuỷa ủoọi mỡnh
Hoùc sinh khaực coồ vuừ cho ủoọi mỡnh chieỏn thaộng.
_____________________________
Thủ công
KEÛ CAÙC ẹOAẽN THAÚNG CAÙCH ẹEÀU
I.Muùc tieõu:	-Giuựp HS keỷ ủửụùc caực ủoaùn thaỳng caựch ủeàu.
II.ẹoà duứng daùy hoùc: 
-Buựt chỡ, thửụực keỷ, hỡnh veừ caực ủoaùn thaỳng caựch ủeàu. 
-1 tụứ giaỏy vụỷ hoùc sinh.
-Hoùc sinh: Giaỏy nhaựp traộng, buựt chỡ, vụỷ thuỷ coõng.
III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng HS
1.OÅn ủũnh:
2.Kiểm tra bài cũ 
Kieồm tra sửù chuaồn bũ cuỷa hoùc sinh theo yeõu caàu giaựo vieõn daởn trong tieỏt trửụực.
Nhaọn xeựt chung veà vieọc chuaồn bũ cuỷa hoùc sinh.
3.Baứi mụựi:
Giụựi thieọu baứi, ghi bảng
Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh quan saựt vaứ nhaọn xeựt:
Ghim hỡnh veừ maóu leõn baỷng.
ẹũnh hửụựng cho hoùc sinh quan saựt ủoaùn thaỳng AB vaứ ruựt ra nhaọn xeựt hai ủaàu cuỷa ủoaùn thaỳng coự hai ủieồm.
Hai ủoaùn thaỳng AB vaứ CD caựch ủeàu nhau maỏy oõ ?
Keồ teõn nhửừng vaọt coự caực ủoaùn thaỳng caựch ủeàu nhau ?
Giaựo vieõn hửụựng daón maóu.
Hửụựng daón hoùc sinh caựch keỷ ủoaùn thaỳng: 
Laỏy hai ủieồm A, B baỏt kỡ treõn cuứng 1 doứng keỷ ngang.
ẹaởt thửụực keỷ qua ủieồm A, B. Giửừa cho thửụực coỏ ủũnh baống tay traựi, tay phaỷi caàm buựt dửùa vaứo caùnh thửụực, ủaàu buựt tỡ treõn giaỏy vaùch noỏi tửứ ủieồm A sang ủieồm B ta ủửụùc ủoaùn thaỳng AB.
Tửứ ủieõm A vaứ ủieồm B ta ủeỏm xuoỏng dửụựi 2 hay 3 oõ tuyứ yự , ủaựnh daỏu ủieồm C vaứ D. sau ủoự noỏi C vụựi D ta ủửụùc ủoaùn thaỳng CD caựch ủeàu ủoaùn thaỳng AB.
Hoùc sinh thửùc haứnh:
Yeõu caàu: Keỷ hai ủoaùn thaỳng caựch ủeàu nhau 2 oõ trong vụỷ.
 Giaựo vieõn quan saựt uoỏn naộn giuựp caực em yeỏu hoaứn thaứnh nhieọm vuù cuỷa mỡnh. 
4.Cuỷng coỏ: 
5.Nhaọn xeựt, daởn doứ:
Nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng caực em keỷ ủuựng vaứ ủeùp, thaỳng..
Chuaồn bũ baứi hoùc sau: mang theo buựt chỡ, thửụực keỷ, keựo, giaỏy vụỷ coự keỷ oõ li, hoà daựn
Haựt.
Hoùc sinh mang duùng cuù ủeồ treõn baứn cho giaựo vieõn kieồm tra.
Vaứi HS neõu laùi
Hoùc sinh quan saựt ủoaùn thaỳng AB.
A
B
A
B
C
D
Hai caùnh ủoỏi dieọn cuỷa baỷng lụựp.
Hoùc sinh quan saựt vaứ laộng nghe.
Hoùc sinh thửùc haứnh keỷ 2 ủoaùn thaỳng AB vaứ CD caựch ủeàu nhau 2 oõ trong vụỷ hoùc sinh.
Hoùc sinh nhaộc laùi caựch keỷ 2 ủoaùn thaỳng caựch ủeàu nhau.
____________________________________________________________________
Thứ ba ngày 2 tháng 2 năm 2010.
Toán
vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
I Mục tiêu:
- Giúp HS bước đầu dùng thước có vạch cm để vẽ đoạn thẳng có độ dài dưới 10 cm cho trước.
- Làm bài 1, 2, 3.
II Chuẩn bị:
Thước kẻ có vạch cm.
III Các HĐ dạy – học chủ yếu:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 1.Bài cũ : Gọi HS nêu cách đo độ dài đoạn thẳng
 2.Bài mới: GV giới thiệu ghi tên bài
Hoạt động 1: Hướng dẫn vẽ
HD vẽ đoạn thẳng AB dài 4 cm
+ Chấm 1 điểm, để điểm trùng với vạch số 0, chấm điểm còn lại trùng với vạch 4 cm
+ Nối 2 điểm thẳng theo mép thước.
+ Nhấc thước viết tên vào mỗi điểm được đoạn thẳng AB dài 4 cm.
HS quan sát và lắng nghe.
Hoạt động 2: Thực hành
Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài 1: Bài yêu cầu gì?
Vẽ đoạn thẳng có độ dài: 5cm, 7cm. 2m, 
9cm
Cho HS lấy vở vẽ vào vở
Vẽ các đoạn thẳng theo yêu cầu và tự đặt tên đoạn thẳng
HS đổi vở KT chéo
Bài 2: Bài 2 yêu cầu gì?
Giải bài toán theo tóm tắt
Gọi HS đọc tóm tắt
Đọc tóm tắt
Nêu bài toán
Bài toán cho biết gì?
Bài toán hỏi gì?
AB dài 5 cm, BC dài3 cm
Cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu cm?
HS giải bài toán vào vở
Chấm 1 số bài và nhận xét
Cho HS chữa bài
HS đọc lời giải bài toán
Bài 3: Vẽ đoạn thẳng có độ dài nêu trong bài toán 2
HS vẽ đoạn thẳng AB dài 5cm, đoạn thẳng BC dài 3 cm
HS nêu các cách vẽ hai đoạn thẳng 
Cho HS đổi chéo vở để KT
Nhận xét bài làm của HS
3.Củng cố – dặn dò:
GV hệ thống bài học
Nhận xét giờ học
Về nhà tập vẽ các đoạn thẳng có các độ dài khác nhau ra vở nháp.
 _____________________________
 Học vần
Bài 96: oat, oăt
I Mục tiêu:
- HS đọc viết được: oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt.
- HS đọc trơn câu ứng dụng.
- Phát triển lời nói tự nhiên từ 2 đến 4 câu theo chủ đề: Phim hoạt hình.
II Chuẩn bị:
BĐ D TV1, tranh.
IV Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1 Bài cũ: 
HS đọc viết: doanh trại, thu hoạch. 
1 HS đọc câu ứng dụng.
GV nhận xét cho điểm.
2. Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
 Hoạt động 2: Dạy vần và chữ ghi vần
* Vần mới học: oat
Đọc CN – TT
Vần oat có mấy âm?
Có 3 âm o , a, t
Ghép vần oat
 Ghép vần oat đọc CN – TT 
Lấy chữ h và dấu nặng để ghép tiếng hoạt
 Ghép hoạt đọc CN – TT 
Từ mới học: hoạt hình
Đọc CN – TT
Vần oăt dạy tương tự
So sánh
+ Giống: đều kết thúc bằng t
+ Khác: oăt bắt đầu bằng oă
* Đọc từ ứng dụng 
Sửa phát âm 
Đọc thầm tìm tiếng có vần mới học
Đọc tiếng mới 
Đọc từ CN- TT
* Viết bảng con
Viết mẫu: oat, oăt, hoạt, loắt
Sửa chữ cho HS
Viết bảng con: oat, oăt, hoạt, loắt
Tiết 2
Hoạt động 3: Luyện tập
- Luyện đọc
Đọc bài tiết 1 CN -TT
+ Đọc câu ứng dụng
Sửa phát âm
Nhận diện tranh
Đọc thầm tìm tiếng mới
Đọc tiếng mới 
Đọc câu CN – TT
+ Đọc bài SGK
Nhận xét cho điểm
Đọc CN- TT
Luỵên viết:
Chấm nhận xét
Viết vào vở tập viết: oat, oăt, hoạt, loắt
Luyện nói:
Gợi ý:
+ Em thấy cảnh gì trong tranh?
+ Trong cảnh đó em thấy những gì?
+ Có ai trong cảnh đó? Họ đang làm gì?
+ Em đã xem phim hoạt hình chưa? Em xem những phim gì? kể cho lớp nghe?
Nêu tên bài luyện nói: Phim hoạt hình
1 số HS nêu
1 số HS kể theo gợi ý của GV
3 . Củng cố – dặn dò:
- HS đọc toàn bài
- Ghép tiếng có vần mới học 
- Nhận xét giờ học
- Về xem trước bài sau:ôn tập.
Hoạt động ngoài giờ lên lớp 
Yêu quý Mẹ và cô giáo
I.Mục tiêu:- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8 – 3 và ngày 26 -3.
- Giáo dục các em yêu quý bà , mẹ , cô , chị .
- Thi các hoạt động về ngày 26 - 3 .
II.Đồ dùng – Phương tiện dạy học :
GV: Nội dung.
III.Hoạt động dạy học :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1.Phát động phong trào thi đua :
- Thi đua học tập dành nhiều điểm 9 , 10 dâng tặng bà , cô ,mẹ , chị 
- Hát những bài hát có nội dumg về bà , mẹ , cô ,chị 
- Hát những bài hát về đoàn 
- Luyện tập những môn thể dục thể thao , sao nhi đồng  để thi đấu vào ngày 26 – 3 .
2.Củng cố – Dặn dò :
- Nhận xét giờ 
- Về học bài .Thực hiện về học bài chăm chỉ .
Hát .
 ______________________________________________________________
Thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2010.
Toán
luyện tập chung
I Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố về: 
+ Đọc viết các số đến 20.Đếm các số đến 20.
+ Phép cộng các số đến 20.
+ Giải bài toán. Làm bài 1, 2, 3, 4.
II Chuẩn bị:
Nội dung bài
III Các HĐ dạy – học chủ yếu:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Bài cũ : HS nêu cách vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
1 HS lên bảng vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm.
2.Bài mới: GV giới thiệu ghi tên bài
Bài 1; Bài toán yêu cầu gì?
Đếm các số từ 1 đến 20 vào chỗ trống
HS tự làm bài rồi chữa bài
Nhận xét sửa sai
Đọc lại các số vừa điền
Bài 2: 
HS tự nêu nhiệm vụ: Điền số thích hợp vào ô trống
HS tự làm bài rồi chữa bài
Khi chữa HS đọc lại bài đã làm.
Bài 3: Cho HS đọc bài toán
Đọc bài toán nhiều lần
Bài toán cho biết gì?
Bài toán hỏi gì?
Có 12 bút xanh, có 3 bút chì đỏ
Tất cả bao nhiêu bút?
HS tự giải bài toán vào vở
Chấm 1 số bài và nhận xét
1 HS đọc bài giải
GV viết bài giải lên bảng
Gọi HS nêu các câu trả lời khác
1 số HS nêu
Bài 4: 
HS tự giải thích mẫu: 13 cộng 1 bằng 14, viết 14 vào ô trống
3.Củng cố – dặn dò:
- Nhận xét giờ học
- Về nhà ôn lại bài.
HS tự làm bài rồi chữa bài.
_________________________________________
Thể dục
Bài thể dục – Trò chơi
 I / MUẽC TIEÂU : 
	- OÂn 4 ủoọng taực TD ủaừ hoùc. Hoùc ủoọng taực Buùng. Laứm quen vụựi troứ chụi “Nhaỷy ủuựng, nhaỷy nhanh”.
 	- Thửùc hieọn ụỷ mửực ủoọ cụ baỷn ủuựng. Bửụực ủaàu bieỏt caựch nhaỷy.
	- Traọt tửù, kyỷ luaọt, tớch cửùc taọp luyeọn. 
II/ ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : 
	- Giaựo vieõn : Chuaồn bũ 1 coứi. 
	- Hoùc sinh : Trang phuùc goùn gaứng. 
III/ HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC : 
Khụỷi ủoọng : Giaọm chaõn, voó tay vaứ haựt. (2 phuựt) 
Kieồm tra baứi cuừ : Goùi 2 HS taọp 2 ủoọng taực ủaừ hoùc. (1 phuựt) 
Baứi mụựi : 
Hoaùt ủoọng daùy 
Hoaùt ủoọng hoùc
* Hoaùt ủoọng 1 : OÂn 4 ủoọng taực TD ủaừ hoùc. Hoùc ủoọng taực Buùng. 
* Muùc tieõu : Thửùc hieọn ụỷ mửực ủoọ cụ baỷn ủuựng. 
* Caựch tieỏn haứnh :
- ẹoọng taực buùng :
- Laàn 1 – 3: GV laứm maóu, hoõ nhũp cho HS taọp theo; rieõng laàn 4 – 5 GV chổ hoõ nhũp, khoõng laứm maóu. 
- Chuự yự: ễÛ nhũp 2 vaứ 6 khi cuựi khoõng ủửụùc co chaõn.
- OÂn 5 ủoọng taực TD ủaừ hoùc : (Vửụn thụỷ, tay, chaõn, vaởn mỡnh, buùng) 
* Hoaùt ủoọng 2 : Laứm quen vụựi troứ chụi “Nhaỷy ủuựng, nhaỷy nhanh”.
* Muùc tieõu : Bửụực ủaàu bieỏt caựch nhaỷy. 
* Caựch tieỏn haứnh :
- GV neõu teõn troứ chụi, roài laứm maóu ủoọng taực nhaỷy chaọm vaứo tửứng oõ, ủoàng thụứi giaỷi thớch caựch nhaỷy cho HS. Tieỏp theo cho tửứng em laàn lửụùt vaứo nhaỷy thửỷ, GV tieỏp tuùc giaỷi thớch caựch chụi, sau ủoự cho caực em laàn lửụùt tham gia chụi chớnh thửực.
- Nhaọn xeựt : GV nhaọn xeựt.
4 haứng ngang, daứn haứng. 
Thửùc hieọn theo GV
4 haứng doùc 
Thửùc hieọn theo GV
Củng cố
	- Thaỷ loỷng. 
	- Giaựo vieõn cuứng hoùc sinh heọ thoỏng laùi baứi. 
______________________________
 Học vần
Bài 90: ôn tập
I Mục tiêu:
- HS đọc, viết chắc chắn 16 vần mới học .
- HS đọc trơn câu ứng dụng.
- Nghe hiểu và kể lại tự nhiên 1 đoạn trong chuyện kể : Chú gà trống khôn ngoan . HS khá giỏi kể được từ 2 đến 3 đoạn truyện theo tranh.
II Chuẩn bị:
BĐ D TV1, tranh, bảng ôn
IV Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1 Bài cũ: 
HS đọc viết: hoạt hình, loăt choắt.
1 HS đọc câu ứng dụng.
GV nhận xét cho điểm.
2. Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
- Tuần qua chúng ta học những vần gì mới?
- HS đưa ra những vần mới học chưa được ôn
- Ghi vần ở góc bảng
- Gắn bảng ôn trên bảng
- KT bảng ôn với vần GV ghi ở góc bảng 
 Hoạt động 2: Ôn tập
- Các vần vừa học
- Lên bảng chỉ các chữ đã học
- Đọc âm
- Chỉ chữ và đọc âm 
 - Ghép vần
- Nhận xét 16 vần có gì giống nhau?
- Đọc các vần ghép được CN – TT
Đều bát đầu bằng o
* Đọc từ ứng dụng
- Sửa phát âm 
- Đọc thầm tìm tiếng có vần mới ôn
- Đọc tiếng mới 
- Đọc từ CN- TT
* Viết bảng con
- Viết mẫu: khoa học, con ngoan
- Sửa chữ cho HS
- Viết bảng con: khoa học, con ngoan
Tiết 2
Hoạt động 3: Luyện tập
- Luyện đọc
- Đọc bài tiết 1 CN -TT
+ Đọc câu ứng dụng
Sửa phát âm
- Nhận diện tranh
- Đọc thầm tìm tiếng có vần mới ôn
- Đọc tiếng mới 
- Đọc câu CN – TT
+ Đọc bài SGK
Nhận xét cho điểm
- Đọc CN- TT
Luỵên viết:
Chấm nhận xét
- Viết vào vở tập viết: khoa học, con ngoan.
Kể chuyện: Chú gà trống khôn ngoan 
+ Kể lại 1 lượt diễn cảm
+ Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
- Nêu tên câu chuyện
- Thảo luận nhóm cử đại diện nhóm lên thi tài
- 1 số HS nêu
3 . Củng cố – dặn dò:
- HS đọc toàn bài
- Ghép tiếng có vần mới ôn
- Nhận xét giờ học
Về xem trước bài sau: uê, uy
____________________________________________________________
Thứ năm ngày 4 tháng 2 năm 2010.
 Toán: 
 luyện tập chung
I Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố về: 
+Kỹ năng cộng, trừ nhẩm; so sánh các số trong phạm vi 20; vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
+ Giải bài toán có lời văn có nội dung hình học. Làm bài 1, 2, 3, 4.
II Chuẩn bị:
Nội dung bài
III Các HĐ dạy – học chủ yếu:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Bài cũ : HS nêu cách vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
1 HS lên bảng vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm.
2.Bài mới: GV giới thiệu ghi tên bài
Bài 1; Bài toán yêu cầu gì?
Tính
Tính nhẩm rồi điền kết quả
HS tự làm bài rồi chữa bài, khi chữa H đọc 
Nhận xét bài làm của HS
phép tính và kết quả phép tính
Bài 2: 
HS tự nêu nhiệm vụ 
HS tự làm bài rồi chữa bài
Khi chữa HS đọc số lớn nhất 18, số bé nhất 10.
Bài 3: Bài toán yêu cầu làm gì?
HS tự nêu nhiệm vụ rồi làm bài
Khi chữa bài HS đổi vở chéo để KT độ dài 
đoạn thẳng vẽ có đúng 4cm
Bài 4:Cho HS đọc bài toán
 Đọc bài toán 2- 3 HS
Bài toán được tóm tắt bằng hình vẽ nên HS quan sát tranh trong SGK và nêu cách tính
Độ dài đoạn thẳng đoạn thẳng AC bằng độ dài đoạn thẳng AB cộng với đoạn thẳng BC
GV chấm 1 số bài
Nhận xét bài làm của HS
Trình bày bài giải vào vở
 Bài giải
Độ dài đoạn thẳng AC là:
 4 + 5 = 9 (cm)
 Đáp số: 9 cm
Gọi HS đọc bài giải và chữa bài lên bảng
3.Củng cố – dặn dò:
- Nhận xét giờ học
- Về nhà ôn lại bài.
 ____________________________
 Học vần: 
Bài 98: uê, uy
I Mục tiêu:
- HS đọc viết được: uê, uy, hoa huệ, huy hiệu.
- HS đọc trơn câu ứng dụng.
- Phát triển lời nói tự nhiên từ 2 đến 4 câu theo chủ đề:tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, máy bay.
II Chuẩn bị:
BĐ D TV1, tranh.
IV Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1 Bài cũ: 
HS đọc viết: khoa học, con ngoan . 
1 HS đọc câu ứng dụng.
GV nhận xét cho điểm.
2. Bài mới:
 Hoạt động 1: Giới thiệu bài
 Hoạt động 2: Dạy vần và chữ ghi vần
* Vần mới học: uê
Đọc CN – TT
Vần uê có mấy âm?
Có 2 âm u, ê
Ghép vần uê
 Ghép vần uê đọc CN – TT 
Lấy chữ h và dấu nặng để ghép tiếng huệ
 Ghép huệ đọc CN – TT 
Từ mới học: hoa huệ
Đọc CN – TT
Vần uy dạy tương tự
So sánh
+ Giống: đều bắt đầu bằng u
+ Khác: uy kết thúc bằng y.
* Đọc từ ứng dụng 
Sửa phát âm 
Đọc thầm tìm tiếng có vần mới học
Đọc tiếng mới 
Đọc từ CN- TT
* Viết bảng con
Viết mẫu: uê, uy, huệ, huy
Sửa chữ cho HS
Viết bảng con: uê, uy, huệ, huy
Tiết 2
Hoạt động 3: Luyện tập
- Luyện đọc
Đọc bài tiết 1 CN -TT
+ Đọc câu ứng dụng
Sửa phát âm
Nhận diện tranh
Đọc thầm tìm tiếng mới
Đọc tiếng mới 
Đọc câu CN – TT
+ Đọc bài SGK
Nhận xét cho điểm
Đọc CN- TT
Luỵên viết:
Chấm nhận xét
Viết vào vở tập viết: hoa huệ, huy hiệu
Luyện nói:
Gợi ý:
+ Em thấy cảnh gì trong tranh?
+ Trong cảnh đó em thấy những gì?
+ Em đã được đi các phương tiện giao thông kể trên chưa?
+ Hãy kể tên, thời gian em đi?
Nêu tên bài luyện nói: tàu thuỷ, tàu hoả, ô tô, máy bay
1 số HS nêu
1 số HS kể theo gợi ý của GV
3 . Củng cố – dặn dò:
- HS đọc toàn bài
- Ghép tiếng có vần mới học 
- Nhận xét giờ học
- Về xem trước bài sau: uơ, uya.
 Thứ sáu ngày 5 tháng 2 năm 2010.
Mĩ thuật
(GV chuyên dạy)
________________________
Toán
các số tròn chục
I Mục tiêu:
- Bước đầu giúp HS:
+ Nhận biết số lượng, đọc, viết các số tròn chục ( từ 10 đến 90 )
+ Biết so sánh các số tròn chục. Làm bài 1, 2 , 3.
II Chuẩn bị
9 bó que tính mỗi bó 10 que tính.
Bộ đồ dùng toán
iV.Các HĐ dạy- học học chủ yếu
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Bài cũ: 
2.Bài mới: 
 Hoạt động 1: Giới thiệu các số tròn chục
Lấy 1 bó ( 1 chục ) que tính 
Lấy 1 bó chục và nói: Có 1 chục que tính
1 chục còn gọi là bao nhiêu que tính
Còn gọi là mười que tính
Viết lên bảng số 10
Lấy 2 bó và nêu số que tính lấy được
Lấy 2 bó que tính và nêu: Hai chục que tính
Hai chục que tính còn gọi là bao nhiêu?
Hai mươi
Viết 20 lên bảng
Lấy 3 bó và nêu số que tính lấy được
Lấy 3 bó que tính và nêu: Ba chục que tính
Ba chục que tính còn gọi là bao nhiêu?
Ba mươi
Viết bảng 30
Đọc: ba mươi CN- TT
Các số còn lại hướng dẫn tương tự
Cho HS đọc số theo số chục từ 1 chục đến 9 chục
Đếm 1 chục đến 9 chục CN – TT
HS đếm số tròn chục từ 10 đến 90 và ngược lại.
Các số tròn chục là số có mấy chữ số
Là số có 2 chữ số
Hoạt động 2: Thực hành
Bài 1; Bài yêu cầu gì?
Nêu yêu cầu bài
Làm bài rồi chữa bài
Bài 2: Cho HS nêu yêu cầu bài
Viết các số tròn chục thích hợp
Làm bài rồi chữa bài ( CN )
Khi chữa bài HS đọc to kết quả điền được.
Bài 3: 
HS nêu yêu cầu bài 
Tự làm bài rồi chữa bài 
Khi chữa HS đọc kết quả theo cột
Lưu ý các trường hợp
40 60
80 > 40 60 < 90
3. Củng cố – dặn dò:
Đọc các số tròn chục vừa học: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
Nhận xét giờ học.
Về nhà ôn lại bài.
 __________________________
Âm nhạc 
(GV chuyên dạy)
Học vần: 
Bài 99: ua, uya
I Mục tiêu:
- HS đọc viết được: ua, uya,huơ vòi, đêm khuya.
- HS đọc trơn câu ứng dụng.
- Phát triển lời nói tự nhiên từ 2 đến 4 câu theo chủ đề: sáng sớm, chiều tối, đêm khuya.
II Chuẩn bị:
BĐ D TV1, tranh.
IV Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1 Bài cũ: 
HS đọc viết: hoa huệ, huy hiệu. 
1 HS đọc câu ứng dụng.
GV nhận xét cho điểm.
2. Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Dạy vần và chữ ghi vần
* Vần mới học: ua
Đọc CN – TT
Vần ua có mấy âm?
Có 2 âm u, a
Ghép vần ua
 Ghép vần ua đọc CN – TT 
Lấy chữ h để ghép tiếng huơ
 Ghép huơ đọc CN – TT 
Từ mới học: huơ vòi
Đọc CN – TT
Vần uya dạy tương tự
So sánh
+ Giống: đều kết thúc bằng a
+ Khác: uya bắt đầu bằng uy.
* Đọc từ ứng dụng 
Sửa phát âm 
Đọc thầm tìm tiếng có vần mới học
Đọc tiếng mới 
Đọc từ CN- TT
* Viết bảng con
Viết mẫu: uơ, uy, huơ, khuya
Sửa chữ cho HS
Viết bảng con: ua, uya, huơ, khuya
Tiết 2
Hoạt động 3: Luyện tập
- Luyện đọc
Đọc bài tiết 1 CN -TT
+ Đọc câu ứng dụng
Sửa phát âm
Nhận diện tranh
Đọc thầm tìm tiếng mới
Đọc tiếng mới 
Đọc câu CN – TT
+ Đọc bài SGK
Nhận xét cho điểm
Đọc CN- TT
Luỵên viết:
Chấm nhận xét
Viết vào vở tập viết: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya
Luyện nói:
Gợi ý:
+ Cảnh trong tranh là cảnh buổi nào trong ngày?
+ Nói các công việc của em và gia đình em hàng ngày?
Nêu tên bài luyện nói: sáng sớm, chiều tối, đêm khuya
1 số HS nêu
1 số HS kể theo gợi ý của GV
3 . Củng cố – dặn dò:
- HS đọc toàn bài
- Ghép tiếng có vần mới học 
- Nhận xét giờ học
- Về xem trước bài sau: uân, uyên.
 ________________________________
Đạo Đức
ẹI BOÄ ẹUÙNG QUY ẹềNH (Tieỏt 1)
I.Muùc tieõu:
 -Hoùc sinh hieồu ủửụùc ủi boọ ủuựng quy ủũnh laứ ủi treõn vúa heứ,theo ủeứn tớn hieọu giao thoõng (ủeứn xanh), ủi theo vaùch sụn quy ủũnh; ụỷ nhửừng ủửụứng giao thoõng khaực thỡ ủi saựt leà ủửụứng phớa tay phaỷi.
	-ẹi boọ ủuựng quy ủũnh laứ ủaỷm baỷo an toaứn cho baỷn thaõn vaứ ngửụứi khaực, khoõng gaõy caỷn trụỷ vieọc ủi laùi cuỷa moùi ngửụứi.
	-Coự thaựi ủoọ toõn troùng quy ủũnh veà ủi boọ theo luaọt ủũnh vaứ nhaộc nhụỷ moùi ngửụứi cuứng thửùc hieọn.
	-Hoùc sinh thửùc hieọn vieọc ủi boọ ủuựng quy ủũnh trong cuoọc soỏng haứng ngaứy.
II.Chuaồn bũ:
 Tranh minh hoaù phoựng to theo noọi dung baứi.
	-Bỡa caực toõng veừ ủeứn tớn hieọu maứu xanh, maứu ủoỷ.
	-Moõ hỡnh ủeứn tớn hieọu giao thoõng (ủoỷ, vaứng, xanh) vaùch daứnh cho ngửụứi ủi boọ 
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng hoùc sinh
1.KTBC: 
Hoùc sinh tửù lieõn heọ veà vieọc mỡnh ủaừ cử xửỷ vụựi baùn nhử theỏ naứo?
2.Baứi mụựi : Giụựi thieọu baứi ghi tửùa.
Hoaùt ủoọng 1 : Phaõn tớch tranh baứi taọp 1.
Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh phaõn tớch tửứng bửực tranh baứi taõp 1.
Tranh 1: 
Hai ngửụứi ủi boọ ủi ủang ủi ụỷ phaàn ủửụứng naứo?
Khi ủoự ủeứn tớn hieọu coự maứu gỡ?
Vaọy, ụỷ thaứnh phoỏ, thũ xaừ  khi ủi boọ qua ủửụứng thỡ ủi theo quy ủũnh gỡ?
Tranh 2:
ẹửụứng ủi ụỷ noõng thoõn (tranh 2) coự gỡ khaực ủửụứng thaứnh phoỏ?
Caực baùn ủi theo phaàn ủửụứng naứo?
Giaựo vieõn goùi moọt vaứi hoùc sinh neõu yự kieỏn
trửụực lụựp.
Giaựo vieõn keỏt luaọn tửứng tranh:
Tranh 1: ễÛ thaứnh phoỏ, caàn ủi boọ treõn vổa heứ, 
Tranh 2: ễÛ noõng thoõn ủi theo leà ủửụứng phớa tay phaỷi.
Hoaùt ủoọng 2: Laứm baứi taọp 2 theo caởp:
Noọi dung thaỷo luaọn:
Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh quan saựt tranh ụỷ baứi taọp 2 vaứ cho bieỏt:
Nhửừng ai ủi boọ ủuựng quy ủũnh? Baùn naứo sai? Vỡ sao? Nhử theỏ coự an toaứn hay khoõng?
GV keỏt luaọn: 
Tranh 1; ễÛ ủửụứng noõng thoõn, hai baùn hoùc sinh vaứ moọt ngửụứi noõng daõn ủi boọ ủuựng, vỡ hoù ủi vaứo phaàn ủửụứng cuỷa mỡnh, saựt leà ủửụứng beõn phaỷi. Nhử theỏ laứ an toaứn.
Tranh 2: ễÛ thaứnh phoỏ,coự ba baùn ủi theo tớn hieọu giao thoõng maứu xanh, theo vaùch quy ủũnh laứ ủuựng .hai baùn ủang dửứng laùi treõn vổa heứ vỡ coự tớn hieọu ủeứn ủoỷ laứ ủuựng, nhửừng baùn naứy ủi nhử vaọy mụựi an toaứn. Moọt baùn chaùy ngang ủửụứng laứ sai, raỏt nguy hieồm cho baỷn thaõn vỡ tai naùn coự theồ xaừy ra.
Tranh 3: ễÛ ủửụứng phoỏ hai baùn ủi theo vaùch sụn khi coự tớn hieọu ủeứn xanh laứ ủuựng, hai baùn dửứng laùi khi coự tớn hieọu ủeứn ủoỷ cuừng ủuựng, moọt coõ gaựi ủi treõn vổa heứ laứ ủuựng, nhửừng ngửụứi naứy ủi boọ ủuựng quy ủũnh laứ ủaỷm baỷo an toaứn.
Hoaùt ủoọng 3: Lieõn heọ thửùc

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 23 - lop 1.doc