1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3

Tổng hợp giáo án 1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 chọn lọc và hay nhất.