Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

1. Viết số 2. Điền số thích hợp vào ô trống 3. Nỗi mỗi tranh với một số thích hợp (theo mẫu) 4. Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số