Thiết kế hoạt động học Lớp 4 - Tuần 33 - Năm học 2016-2017 - Cô Hiền

TIẾT 3: TOÁN.

§ 161. BÀI: ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ( TT)

I. Mục tiêu:

 * Ôn tập về phép nhân và phép chia phân số .

 - Bài tập cần làm BT1, BT2, BT4(a) ( cột 1).

 1. Khởi động

Việc 1. HĐTQ tổ chức cho các ban báo cáo kết quả kiểm tra 15 phút sinh hoạt đầu giờ và cho lớp văn nghệ .

Việc 2. GV liên hệ giới thiệu bài học, học sinh ghi tên bài vào vở.

Việc 3., Học sinh đọc mục tiêu và chia sẻ mục tiêu bài học, mở sgk .

2. Hình thành kiến thức

2.1 Thực hành làm bài tập

Việc 1:Cá nhân đọc yêu cầu và tự làm bài; bài 1,2,4làm vào vở ô li

Việc 2. Nhóm trưởng yêu cầu làm việc theo nhóm đôi, 02 bạn lần lượt đổi chéo vở và nhận xét bài cho nhau.

Việc 3. Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc từng bài tập vừa làm cho cả nhóm cùng nghe, nhóm nhận xét và thống nhất đáp án đúng của nhóm.

 - Nhóm trưởng báo cáo nhóm đã hoàn thành nhiệm vụ.

 * Trưởng ban học tập gọi 1 số bạn dưới lớp đọc bài làm cả lớp nhận xét chốt lại đáp án đúng. Mời cô giáo nhận xét phần bài tập.

III Kết thúc tiết học:

Việc 1. Ban văn nghệ cho lớp chơi trò chơi hoặc hát thư giãn sau tiết học.

Việc 2.Tổ chức cho các bạn hệ thống lại bài sau tiết học

- Mời cô giáo nhận xét tiết học.

 Việc 3. Nhắc nhở học sinh về nhà học bài chuẩn bị bài tiếp theo và chia sẻ bài học với người thân, bạn bè,

 

doc 16 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 17/06/2021 Lượt xem 50Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế hoạt động học Lớp 4 - Tuần 33 - Năm học 2016-2017 - Cô Hiền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iểu điều gì? Nhận xét, bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất, bạn kể hấp dẫn nhất.
 * Mời GV nhận xét
III. Kết thúc tiết học
Việc 1. HĐTQ mời BVN tổ chức cho các bạn hát 1 bài.
Việc 2. Cá nhân viết lại cảm xúc của mình sau tiết học.Mời cô giáo chia sẻ cảm xúc
Việc 3. Về nhà chia sẻ câu chuyện với người thân. Chuẩn bị tốt tiết KC tuần tới.
 Thứ tư ngày 03 tháng 05 năm 2017
TIẾT 1: 	 CHÍNH TẢ (Nhớ - viết).
 § 33. BÀI: NGẮM TRĂNG – KHÔNG ĐỀ. 
I. Muïc tieâu : 
- Nhôù, vieát ñuùng, ñeïp baøi thô Ngaém traêng, khoâng ñeà cuûa Baùc Hoà . 
- Laøm ñuùng baøi taäp chính taû phaân bieät tr/ch hoaëc iêu/iu.
- Giaùo duïc HS bieát reøn chöõ caån thaän vaø bieát giöõ gìn vôû saïch chöõ ñeïp.
I. Hoạt động học
 1. Khởi động
 Việc 1. HĐTQ mời ban văn nghệ tổ chức cho các bạn hát một bài hát tập thể tạo không khí vui vẻ, hào hứng trước khi bước vào tiết học.
Việc 2. Giáo viên giới thiệu bài, ghi tên bài
Việc 3. HS ghi tên bài, đọc mục tiêu, mở sách giáo khoa.
2. Hình thành kiến thức
2.1. Tìm hiểu bài viết - viết chữ khó:
*Nghe giáo viên đọc bài chính tả; cả lớp theo dõi SGK .Tìm hiểu nội dung bài viết.
+ Qua hai bài thơ, em học được ở Bác điều gì?
Việc 1.NT cá nhân đọc thầm lại bài, tìm, viết ra những từ ngữ hay viết sai. 
Việc 2. NT: Các cặp đôi đổi bài nhận xét sửa lổi cho nhau. 
Việc 3: NT : Đọc một vài từ khó cho các bạn trong nhóm viết để kiểm tra lại.
2.2. Thực hành viết vào vở - sửa lỗi chính tả:
Việc 1: NT: - Mời 1vài bạn nêu tư thế ngồi viết. 
 NT: - Nêu câu hỏi cho các bạn tìm hiểu cách trình bày bài viết.
	+ Viết các dòng thơ như thế nào? Giữa 2 khổ thơ để cách mấy dòng?
 NT: Gọi 1 bạn đọc thuộc lòng lại bài viết, cả lớp nhẩm thuộc lòng theo
 NT: Mời các bạn gấp SGK ,mở vở ra viết bài chính tả nhớ - viết.
Việc 2. NT: Yêu cầu từng cặp đôi đổi vở soát lỗi, nhận xét góp ý cho nhau.
Việc 3. NT: Yêu cầu các bạn trong nhóm đổi vở soát lỗi, nhận xét góp ý cho nhau , chốt lại kết quả của nhóm đã làm việc.
 * GV theo dõi hs viết bài , nhận xét 4 - 5 bài viết của hs.
2. 3. Luyện tập
Việc 1. Cá nhân làm bài 2a, 3a vào vở bài tập. 
Việc 2. Trao đổi theo cặp, 2 bạn trao đổi bài, so sánh đáp án rồi cùng thống nhất kết quả. 
Việc 3. NT điều khiển nhóm kiểm tra,thống nhất phần trả lời của bài tập.
*TBHT tổ chức lớp trình bày lại bài tập chốt lại kết quả chung cả lớp.Mời một 
bạn đọc lại toàn bài tập. - Mời GV nhận xét – đánh giá phần bài tập. 
 III. Kết thúc tiết học
Việc 1. HĐTQ tổ chức lớp văn nghệ. 
Việc 2. Cá nhân viết lại cảm xúc của mình khi hát bài hát. Mời GVchia sẻ cảm xúc
Việc 3. Về nhà sửa sai những lỗi chính tả, chuẩn bị bài sau.
****************************************************
TIẾT 2	 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
§ 65. BÀI: MỞ RỘNG VỐN TỪ: LẠC QUAN – YÊU ĐỜI.
I. Muïc tieâu: 
-Môû roäng vaø heä thoáng hoùa voán töø veà tinh thaàn laïc quan,yeâu ñôøi,trong ñoù coù caû töø HVieät 
- Bieát vaø hieåu yù nghóa, tình huoáng söû duïng cuûa moät soá tuïc ngöõ khuyeân con ngöôøi luoân laïc quan, beàn gan, vöõng chí trong nhöõng luùc khoù khaên . 
II. Hoạt động học
1. Khởi động
Việc 1. HĐTQ tổ chức cho các ban báo cáo kết quả kiểm tra 15 phút sinh hoạt đầu giờ và cho lớp văn nghệ .
Việc 2. Giáo viên giới thiệu bài, nêu mục tiêu bài học và ghi tên bài
Việc 3. HS ghi tên bài, đọc mục tiêu, mở sách giáo khoa.
 2. Hình thành kiến thức
2.1. Phần Luyện tập: Bài 1,2
 Việc 1. Cá nhân tự đọc yêu cầu và nội dung bài tập và tự làm vào VBT . 
Việc 2. Trao đổi theo cặp, 2 bạn trao đổi bài, nhận xét, thống nhất kết quả. 
Việc 3. NT điều khiển nhóm kiểm tra, thống nhất phần bài tập của từng bài.
* TBHT gọi 1 số bạn dưới lớp đọc bài làm cả lớp nhận xét chốt lại đáp án đúng. Mời GV nhận xét.
 2.2. Phần Luyện tập: Bài 3,4
 Việc 1. Cá nhân tự đọc yêu cầu bài và làm vào VBT. 
Việc 2. Trao đổi theo cặp, 2 bạn trao đổi, 1 bạn đọc câu hỏi và 1 bạn trả lời, nhận xét, bổ sung.
Việc 3. NT gọi lần lượt 1 bạn đọc và 1 bạn trả lời cho cả nhóm nghe, nhận xét, bổ sung.
 * TBHT gọi1 bạn đọc và 1 bạn trả lờp , cả lớp nhận xét. Mời GV nhận xét.
 III. Kết thúc tiết học
Việc 1. HĐTQ mời BVN tổ chức cho các bạn hát hoặc chơi trò chơi. 
Việc 2. Cá nhân nêu cảm xúc của em sau tiết học. Mời Gv nhận xét
Việc 3. Về nhà chia sẻ với người thân bài học hôm nay, chuẩn bị tốt bài sau.
***************************************************
TIẾT 3: 	 TOÁN.
§ 162. BÀI: ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ( TT)
I. Muïc tieâu: ( Bài tập 1 không yêu cầu HS tính bằng 2 cách)
* Giuùp HS oân taäp, củng cố kĩ năng phối hợp bốn pheùp tính với phaân soá để tính giá trị của biểu thức và giải bài toán có lời văn . 
 -Bài tập cần làm BT1(a,c chỉ y/c tính),BT2(b) ,BT3. 
II. Hoạt động học	
1 Khởi động
Việc 1. HĐTQ tổ chức cho các ban báo cáo kết quả kiểm tra 15 phút sinh hoạt đầu giờ và cho lớp văn nghệ .
Việc 2. GV liên hệ giới thiệu bài học, học sinh ghi tên bài vào vở.	
Việc 3., Học sinh đọc mục tiêu và chia sẻ mục tiêu bài học, mở sgk .
2. Hình thành kiến thức .
2.1 Thực hành làm bài tập
Việc 1: Cá nhân đọc yêu cầu và tự làm bài; bài 1,2, 3 làm vào vở ô li. 
Việc 2. Nhóm trưởng yêu cầu làm việc theo nhóm đôi, 02 bạn lần lượt đổi chéo vở và nhận xét bài cho nhau.
Việc 3. Nhóm trưởng yêu cầu các bạn trong nhóm đọc bài làm cho cả nhóm cùng nghe, sau đó cả nhóm thống nhất đáp án đúng . 
	 - Nhóm trưởng báo cáo nhóm đã hoàn thành nhiệm vụ.
 * Trưởng ban học tập gọi 1 số bạn dưới lớp đọc bài làm cả lớp nhận xét chốt lại đáp án đúng. Mời cô giáo nhận xét phần bài tập.
III Kết thúc tiết học:
Việc 1. Ban văn nghệ cho lớp chơi trò chơi hoặc hát thư giãn sau tiết học.
Việc 2. Tổ chức cho các bạn hệ thống lại bài sau tiết học
- Mời cô giáo nhận xét tiết học.
 Việc 3. Nhắc nhở học sinh về nhà học bài chuẩn bị bài tiếp theo và chia sẻ bài học với người thân, bạn bè,
***************************************************
TIẾT 4	 ĐẠO ĐỨC
§ 33. BÀI: Dành cho địa phương - An toàn giao thông
I.Mục tiêu:	
- HS ý thức được việc thực hiện đúng Luật Giao thông là việc làm thường xuyên của tất cả mọi người ở mọi lúc, mọi nơi
- Biết tham gia giao thông đúng luật 
-Tự giác tham gia và vận động mọi người cùng thực hiện.
II. Hoạt động học
1. Khởi động
Việc 1. HĐTQ tổ chức cho các ban báo cáo kết quả kiểm tra 15 phút sinh hoạt đầu giờ và cho lớp văn nghệ .
Việc 2. GV liên hệ giới thiệu bài học, học sinh ghi tên bài vào vở.
Việc 3., Học sinh đọc mục tiêu và chia sẻ mục tiêu bài học, mở sgk .
2. Hình thành kiến thức.
2.1 . Hoạt động 1
Việc 1:Cá nhân làm việc theo yêu cầu của giáo viên.
+ Tai nạn giao thông để lại hậu quả gì?
+ Tai nạn giao thông do những nguyên nhân nào?
+ Tham gia luật giao thông có những ai ?Vì sao?
Việc 2: Nhóm đôi, trao đổi nội dung với bạn nhận xét cho nhau.
Việc 3: Cả nhóm thảo luận và thống nhất ý kiến chung.
 * BHT gọi bạn đại diện các nhóm đọc bài làm trước lớp, cả lớp nhận xét bổ sung. - Mời cô giáo nhận xét bài . 
2.2. Thực hành xem tranh trả lời các câu hỏi bài tập 1 sgk trang 41.
Việc 1:Cá nhân đọc câu hỏi tự trả lời.
+Bức tranh định nói về điều gì?
+ Những việc làm đó đã theo đúng luật giao thông chưa? 
+ Nên làm thế nào thì đúng luật giao thông?
Việc 2: Nhóm đôi, đổi chéo bài để kiểm tra nhận xét cho nhau.
Việc 3: Cả nhóm thảo luận và thống nhất ý kiến chung.
* BHT gọi bạn đại diện các nhóm đọc bài làm trước lớp, cả lớp nhận xét bổ sung. 
 - Mời cô giáo nhận xét bài .GV nêu câu hỏi hệ thống nội dung bài.
 + Vì sao chúng ta cần thực hiện đúng luật giao thông?
 + Thực hiện đúng luật giao thông có lợi gì ?
III. Kết thúc tiết học	
Việc 1. HĐTQ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi hoặc hát.
Việc 2. Cá nhân nêu cảm xúc và chia sẻ cảm xúc của mình với bạn sau tiết học.
Việc 3. Về nhà học bài , chuẩn bị tốt bài và chia sẻ bài học hôm nay với người thân,...
 ***************************************************
Thứ năm ngày 04 tháng 05 năm 2017
TIẾT 1: TẬP ĐỌC
§ 66.           BÀI: CON CHIM CHIỀN CHIỆN.
I. Muïc tieâu: 
- Ñoïc ñuùng:Long lanh, söông choùi, loøng vui, buïng söõa, chan chöùa, laøm xanh da trôøi  Chieàn chieän, ngoït ngaøo, söông choùi, boái roái, chuoái, buïng söõa chan chöùa.
- Ñoïc troâi chaûy toaøn baøi thô, ngaét nghæ hôi ñuùng giöõa caùc doøng thô, khoå thô,nhaán gioïng ôû nhöõng töø ngöõ gôïi taû, gôïi caûm tieáng hoùt cuûa chim treân baàu trôøi cao roäng . Ñoïc dieãn caûm toaùn baøi thô vôùi gioïng vui töôi, hoàn nhieân, traøn ñaày tình yeâu cuoäc soáng . 
- Hiểu nội dung : ( trả lời được các câu hỏi trong SGK)
II. Hoạt động học
1. Khởi động
Việc 1. HĐTQ tổ chức cho các ban báo cáo kết quả kiểm tra 15 phút sinh hoạt đầu giờ và cho lớp văn nghệ .
Việc 2. Giáo viên dùng tranh giới thiệu bài, nêu mục tiêu, ghi tên bài lên bảng.
Việc 3. Cá nhân ghi tên bài vào vở, đọc mục tiêu, mở sách giáo khoa.
2. Hình thành kiến thức
*Nghe cô và 01 bạn đọc bài “Con chim chiền chiện”, mắt theo dõi vào bài đọc. GV hướng dẫn cách ngắt nghỉ hơi đúng nhịp.
2.1.Đọc từ khó và giải nghĩa từ
Việc 1. Cá nhân đọc nhỏ từ khó,từ ngữ và lời giải nghĩa.
 Việc 2. Cặp đôi thay nhau đọc từ khó, từ ngữ và lời giải nghĩa.
Việc 3. Nhóm trưởng mời 2 cá nhân đại diện 2 cặp đôi thay nhau đọc từ khó, từ ngữ và lời giải nghĩa.
 * TBHT mời đại diện 2 cặp thay nhau đọc từ ngữ, giải nghĩa, nhận xét, tuyên dương.
2.2. Cùng luyện đọc
 * Toàn bài đọc giọng vui tươi, hồn nhiên, tràn đầy tình yêu cuộc sống.
 Việc 1. Cá nhân đọc nhỏ 01 lần toàn bài.
Việc 2: NT yêu cầu các cặp đôi đọc từng khổ. 
 + 6 khổ thơ (01 bạn đọc, một bạn theo dõi. Hết 02 khổ bạn theo dõi nhận xét bạn đọc đã phát âm, ngắt giọng, nhấn giọng đúng chưa). Bài tiếp theo 02 bạn đổi vai cho nhau. Lần lượt thực hiện quy trình đến hết bài.
 Việc 3. NT gọi lần lượt 3 đến 4 bạn đọc cho cả nhóm nghe (hoặc gọi lần lượt các cặp đọc nối tiếp theo từng khổ), toàn bài, điều khiển cho các bạn nhận xét về phát âm, ngắt giọng, nhấn giọng.
	* Nhóm trưởng báo cáo GV tình hình đọc trong nhóm. Nghe GV nhận xét 
2.3. Trả lời câu hỏi
Việc 1. Cá nhân đọc và tự trả lời lần lượt 05 câu hỏi trong SGK .
 Việc 2. Cặp đôi trao đổi: một bạn đặt câu hỏi, một bạn trả lời và lần lượt đổi vai, thống nhất câu trả lời của cặp cho từng câu hỏi.
Việc 3. NT đặt lần lượt từng câu hỏi mời đại diện các cặp trả lời, các cặp còn lại bổ sung. Sau khi thống nhất yêu cầu thư ký ghi lại nội dung bài.
 *TBHT đặt từng câu hỏi và mời bạn trả lời. Các bạn khác nhận xét, bổ sung. GV nhận xét. GV chốt ý, ghi bảng.
 2.4. Luyện đọc học thuộc lòng:
Việc 1. Cá nhân đọc thuộc lòng toàn bài.
Việc 2. Trao đổi cặp đôi: một bạn đọc, một bạn theo dõi, nhận xét và ngược lại.
Việc 3. Nhóm trưởng điều khiển luyện đọc trong nhóm 
 *TBHT tập gọi 1-2 nhóm đọc trước lớp. Nhận xét, tuyên dương. GV nhận xét.
III. Kết thúc tiết học:
Việc 1. HĐTQ mời BVN tổ chức lớp hát 1 bài hát hoặc chơi trò chơi.
Việc 2. Cá nhân nêu cảm xúc của em sau tiết học. Mời GV chia sẻ cảm xúc
Việc 3. Về chia sẻ với người thân bài học hôm nay, chuẩn bị tốt bài sau.
************************************************
TIẾT 2 	 TẬP LÀM VĂN
§ 65. BÀI: MIÊU TẢ CON VẬT. ( Kiểm tra viết )
I. Muïc tieâu : 
- Hoïc sinh thöïc haønh vieát baøi vaên mieâu taû con vaät . 
- Baøi vieát ñuùng noäi dung, yeâu caàu cuûa ñeà baøi, coù ñuû 3 phaàn : môû ñaàu, thaân baøi, keát baøi 
- Lôøi vaên töï nhieân, chaân thöïc, bieát caùch duøng caùc töø ngöõ mieâu taû, hình aûnh so saùnh laøm noåi baät leân con vaät mình ñònh taû . Dieãn ñaït toát, maïch laïc . 
II. Hoạt động học
1. Khởi động
Việc 1. HĐTQ tổ chức cho các ban báo cáo kết quả kiểm tra 15 phút sinh hoạt đầu giờ và cho lớp văn nghệ .
Việc 2. Giáo viên giới thiệu bài, nêu mục tiêu bài học và ghi tên bài.
Việc 3. HS ghi tên bài, đọc mục tiêu, mở sách giáo khoa .
2. Hình thành kiến thức
2.1. Hướng dẫn chọn đề:
 * GV ñöa caùc ñeà baøi vieát saün leân baûng. HÑTQ nhaéc leänh: Caù nhaân ñoïc töøng ñeà baøi, suy nghó, caân nhaéc, choïn löïa .
+ Ñeà 1 : Tả con vật nuôi trong nhà
+ Ñeà 2 : Tả một con vật nuôi ở vườn thú.
+ Ñeà 3 : Tả một con vật em chợt gặp trên đường.
+ Ñeà 4 : Tả một con lần đầu tiên em thấy trên họa báo hay trên truyền hình.
2.2. Thực hành
 Việc 1. Cá nhân tự làm bài văn vào VBT . 
 Việc 2. Trao đổi theo cặp, 2 bạn trao đổi, nhận xét, bổ sung.
 Việc 3. NT điều khiển gọi 1,2 bạn đọc bài làm của mình cho cả nhóm nghe, nhận xét, bổ sung.
 * TBHT gọi 1 số bạn dưới lớp đọc dàn ý và hỏi, nhận xét. Mời GV nhận xét
 III. Kết thúc tiết học
 Việc 1. HĐTQ mời BVN tổ chức cho các bạn hát hoặc chơi trò chơi.
 Việc 2. Cá nhân nêu cảm xúc của em sau tiết học.
 Việc 3. Về nhà trao đổi với người thân bài học hôm nay; chuẩn bị nội dung tiết TLV tuần tới.
*************************************************
TIẾT 3:                         	 	 TOÁN. 
 § 163. BÀI: ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ ( TT).
I. Muïc tieâu: ( Bỏ bài tập 4 ý b.)
 + Thöïc hieän caùc pheùp tính coäng, tröø, nhaân, chia phaân soá . 
 + Phoái hôïp caùc pheùp tính vôùi phaân soá ñeå giaûi toaùn .
 - Bài tập cần làm BT1, BT3( a), BT4 (a).
II. Hoạt động học	
1 Khởi động
Việc 1. HĐTQ tổ chức cho các ban báo cáo kết quả kiểm tra 15 phút sinh hoạt đầu giờ và cho lớp văn nghệ .
Việc 2. GV liên hệ giới thiệu bài học, học sinh ghi tên bài vào vở.	
Việc 3., Học sinh đọc mục tiêu và chia sẻ mục tiêu bài học, mở sgk .
2. Hình thành kiến thức 
2.1 Thực hành làm bài tập
Việc 1: Cá nhân đọc yêu cầu và tự làm bài; bài 1,3, 4 làm vào vở ô li
Việc 2. Nhóm trưởng yêu cầu làm việc theo nhóm đôi, 02 bạn lần lượt đổi chéo vở và nhận xét bài cho nhau.
Việc 3. Nhóm trưởng yêu cầu các bạn trong nhóm đọc bài làm cho cả nhóm cùng 
nghe, sau đó cả nhóm thống nhất đáp án đúng . 
 - Nhóm trưởng báo cáo nhóm đã hoàn thành nhiệm vụ.
 * Trưởng ban học tập gọi 1 số bạn dưới lớp đọc bài làm cả lớp nhận xét chốt lại đáp án đúng. Mời cô giáo nhận xét phần bài tập.
III Kết thúc tiết học:
Việc 1. Ban văn nghệ cho lớp chơi trò chơi hoặc hát thư giãn sau tiết học.
Việc 2. Tổ chức cho các bạn hệ thống lại bài sau tiết học
- Mời cô giáo nhận xét tiết học.
 Việc 3. Nhắc nhở học sinh về nhà học bài chuẩn bị bài tiếp theo và chia sẻ bài học với người thân, bạn bè,
*************************************************
 Thứ sáu ngày 05 tháng 05 năm 2017
TIẾT 1: Địa lí
§ 33.                     BÀI: KHAI THÁC KHỐNG SẢN VÀ HẢI SẢN
Ở VÙNG BIỂN ViỆT NAM
I. Mục tiêu:	
- Kể tên một số hoạt động khai thác nguồn lợi chính của biển đảo 
- Chỉ trên bản đồ tự nhiên Việt Nam nơi khai thác dầu khí, vùng đánh bắt nhiều hải sản của nước ta.
* GDSDNLTK&HQ: (Bộ phận) 
*GDBVMT (Liên hệ )
II. Hoạt động học
1. Khởi động
Việc 1. HĐTQ tổ chức cho các ban báo cáo kết quả kiểm tra 15 phút sinh hoạt đầu giờ và cho lớp văn nghệ .
Việc 2. GV liên hệ giới thiệu bài học, học sinh ghi tên bài vào vở.
Việc 3., Học sinh đọc mục tiêu và chia sẻ mục tiêu bài học, mở sgk .
2. Hình thành kiến thức
2.1. Khai thác khoáng sản.
Việc 1: -Cá nhân đọc yêu cầu câu hỏi và tự trả lời câu hỏi :
+ Tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất của vùng biển Việt Nam là gì ?
+ Nước ta đang khai thác những khoáng sản nào ở vùng biển Việt Nam? Dùng để làm gì ?
* GDSDNLTK&HQ: Tài nguyên khoáng sản khai thác được ở vùng biển có tác dụng tiết kiệm như thế nào cho con người ?
Việc 2: Nhóm đôi trao đổi với nhau về câu trả lời.
Việc 3:NT mời 1số bạn trả lời câu hỏi nội dung. Nhóm thống nhất ý kiến chung.
* Trưởng ban học tập nêu câu hỏi các bạn dưới lớp trả lời và nhận xét bổ sung.
 - Mời cô giáo nhận xét ,đánh giá bài học. 
2.2 . Đánh bắt và nuôi trồng hải sản. 
Việc 1: Cá nhân đọc yêu cầu câu hỏi và tự trả lời câu hỏi :
+ Nêu những dẫn chứng thể hiện biển nước ta có rất nhiều hải sản?
+ Hoạt động đánh bắt hải sản của nước ta diễn ra như thế nào?
+ Những nơi nào khai thác hải sản? Hãy tìm những nơi đó trên bản đồ ?
+ Quan sát các hình trên, nêu thứ tự các công việc từ đánh bắt đến tiêu thụ hải sản?
+ Ngoài việc đánh bắt hải sản, nhân dân còn làm gì để thêm nhiều hải sản?
*GDBVMT- Nêu một vài nguyên nhân làm cạn kiệt nguồn hải sản và ô nhiễm 
môi trường biển.
Việc 2: Nhóm đôi trao đổi ý kiến với nhau về nội dung câu hỏi trên.
Việc 3: NT mời 1số bạn trả lời câu hỏi trên. Nhóm thống nhất ý kiến chung.
 * BHT nêu câu hỏi các bạn dưới lớp trả lời . Gọi 1 số bạn đọc ghi nhớ trong sgk.
 - Mời cô giáo nhận xét ,đánh giá. *GDMTBĐ:
 III. Kết thúc tiết học
Việc 1. HĐTQ văn nghệ thư giản.
Việc 2. Cá nhân nêu cảm xúc của em sau tiết học. Mời cô giáo chia sẻ bài học.
Việc 3. Về nhà học lại bài,chia sẻ với người thân bài học hôm nay.
***************************************************
TIẾT 2:                         	 TOÁN. 
§ 164. BÀI : ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG.
I. Muïc tieâu: 
* OÂn taäp veà quan heä giöõa caùc ñôn vò ño khoái löôïng . 
- Reøn kó naêng ñoåi ñôn vò do khoái löôïng . 
- Giaûi baøi toaùn coù lieân quan ñeán ñaïi löôïng . 
 - Bài tập cần làm BT1,BT2,BT4 .
 II. Hoạt động học
 1. Khởi động
Việc 1. HĐTQ tổ chức cho các ban báo cáo kết quả kiểm tra 15 phút sinh hoạt đầu giờ và cho lớp văn nghệ .
Việc 2. GV liên hệ giới thiệu bài học, học sinh ghi tên bài vào vở.	
Việc 3., Học sinh đọc mục tiêu và chia sẻ mục tiêu bài học, mở sgk .
2. Hình thành kiến thức 
2.1 Thực hành làm bài tập
Việc 1:Cá nhân đọc yêu cầu và tự làm bài; bài 1, 2, 4 làm vào vở ô li. 
 Việc 2. Nhóm trưởng yêu cầu làm việc theo nhóm đôi, 02 bạn lần lượt đổi chéo vở và nhận xét bài cho nhau.
Việc 3. Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc từng bài tập vừa làm cho cả nhóm cùng nghe, nhóm nhận xét và thống nhất đáp án đúng của nhóm. 
* Trưởng ban học tập gọi 1 số bạn dưới lớp đọc bài làm cả lớp nhận xét chốt lại đáp án đúng. Mời cô giáo nhận xét phần bài tập.
III Kết thúc tiết học:
Việc 1. Ban văn nghệ cho lớp chơi trò chơi hoặc hát thư giãn sau tiết học.
Việc 2.Tổ chức cho các bạn hệ thống lại bài sau tiết học
- Mời cô giáo nhận xét tiết học.
 Việc 3. Nhắc nhở học sinh về nhà học bài chuẩn bị bài tiếp theo và chia sẻ bài học với người thân, bạn bè,
********************************************
TIẾT 4	 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
§ 66 BÀI: THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ MỤC ĐÍCH CHO CÂU.
I. Muïc tieâu: ( Khoâng daïy phaàn nhaän xeùt- ghi nhôù )
- Hieåu ñöôïc taùc duïng, yù nghóa cuûa traïng ngöõ chæ muïc ñích trong caâu . 
- Xaùc ñònh ñöôïc traïng ngöõ chæ muïc ñích trong caâu. Theâm ñuùng traïng ngöõ chæ muïc ñích trong caâu cho phù hôïp vôùi noäi dung. 
II. Hoạt động học
1. Khởi động
Việc 1. HĐTQ tổ chức cho các ban báo cáo kết quả kiểm tra 15 phút sinh hoạt đầu giờ và cho lớp văn nghệ .
Việc 2. Giáo viên giới thiệu bài, nêu mục tiêu bài học và ghi tên bài
Việc 3. HS ghi tên bài, đọc mục tiêu, mở sách giáo khoa.
 2. Hình thành kiến thức
2.1. Phần Nhận xét:
Việc 1. Cá nhân đọc yêu cầu và nội dung tự làm phần nhận xét.
Việc 2. Nhóm đôi trao đổi với nhau về câu trả lời và thống nhất kết quả 
Việc 3. NT gọi lần lượt 2 bạn đại diện cho 2 cặp trả lời và thống nhất câu trả lời chung của cả nhóm. Yêu cầu lần lượt từng bạn đọc nội dung ghi nhớ
 *TBHT tổ chức lớp nêu lại phần nhận xét và ghi nhớ và đặt câu. GVnhận xét 
 2.2. Phần Luyện tập: Bài 1,2
 Việc 1. Cá nhân tự đọc yêu cầu bài và làm vào vở bài tập . 
Việc 2. Trao đổi theo cặp, 2 bạn trao đổi bài, nhận xét, thống nhất kết quả. 
Việc 3. NT điều khiển nhóm kiểm tra, thống nhất phần bài tập của từng bài.
* TBHT gọi 1 số bạn dưới lớp đọc bài làm cả lớp nhận xét chốt lại đáp án đúng. Mời GV nhận xét.
2.3. Phần Luyện tập: Bài 3
 Việc 1. Cá nhân tự đọc yêu cầu bài và làm vào vở bài tập . 
Việc 2. Trao đổi theo cặp, 2 bạn trao đổi, nhận xét, bổ sung.
Việc 3. NT điều khiển 1,2 bạn đọc kết quả bài làm cho cả nhóm nghe, nhận xét, bổ sung.
 * TBHT gọi 1 số bạn đọc kết quả, cả lớp nhận xét. Mời GV nhận xét.
 III. Kết thúc tiết học
Việc 1. HĐTQ mời BVN tổ chức cho các bạn hát hoặc chơi trò chơi. 
Việc 2. Cá nhân nêu cảm xúc của em sau tiết học. Mời Gv nhận xét
Việc 3. Về nhà chia sẻ với người thân bài học hôm nay, chuẩn bị tốt bài sau.
*********************************************
TIẾT 4	 KĨ THUẬT
§ 33. LẮP GHÉP MÔ TÔ TỰ CHỌN. ( Tiết 1)
I. Muïc tieâu :
* Kiến thức : HS bieát teân goïi vaø choïn ñöôïc caùc chi tieát ñeå laép gheùp moâ hình töï choïn.
* Kĩ năng : Laép ñöôïc töøng boä phaän moâ hình töï choïn theo ñuùng kó thuaät, ñuùng quy trình.
* Thái độ : Reøn luyeän tính caån thaän, kheùo leùo khi thöïc hieän thao taùc laép, thaùo caùc chi tieát cuûa moâ hình.
 II.Hoạt động học:
 1.Khởi động
 Việc 1:HĐTQ tổ chức cho lớp chơi 1 trò chơi tập thể tạo không khí thoải mái cho lớp học.
 Việc 2: GV Ggiới thiệu bài, nêu mục tiêu và ghi tên bài
 Việc 3:Học sinh ghi tên bài, đọc mục tiêu và mở sgk
 2.Hình thành kiến thức 
 2.1 . Hướng dẫn HS chọn mô hình:
 GV giới thiệu 1 số mô hình lắp sẵn.
 - Cá nhân quan sát và chọn mô hình để lắp cho nhóm mình. 
 - Cả nhóm cùng nhau lắp. 
 2.2. Hướng dẫn chọn các chi tiết:
 Đại diện nhóm cá nhân tự nêu tên các bộ phận của mô hình nhóm mình lắp.
 -HS- GV nhận xét, bổ sung
2.3. Hướng dẫn thao tác kĩ thuật: 
-Cá nhân tự lắp từng bộ phận và lắp ráp hoàn chỉnh mô hình tự chọn của nhóm.
 -GV theo dõi giúp đỡ nhóm còn chậm
III. Kết thúc tiết học:
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các cá nhân chia sẻ cảm nhận của mình qua bài học.
Việc 2:Về nhà chia sẻ với người thân.
 ************************************************* 
Thứ bảy ngày 06 tháng 05 năm 2017
TIẾT 1 	 TẬP LÀM VĂN
§ 66. BÀI: ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN.
I. Muïc tieâu : 
- Hieåu caùc yeâu caàu, noäi dung trong thö chuyeån tieàn . 
- Ñieàn ñuùng noäi dung caàn thieát vaøo maãu thö chuyeån tieàn	
II. Hoạt động học
1. Khởi động
Việc 1. HĐTQ tổ chức cho các ban báo cáo kết quả kiểm tra 15 phút sinh hoạt đầu giờ và cho lớp văn nghệ .
Việc 2. Giáo viên giới thiệu bài, nêu mục tiêu bài học và ghi tên bài.
Việc 3. HS ghi tên bài, đọc mục tiêu, mở sách giáo khoa .
2. Hình thành kiến thức
2.1. Bài tập 1: 
 Việc 1. Cá nhân tự đọc yêu cầu bài và làm bài vào VBT . 
 Việc 2. Trao đổi theo cặp, 2 bạn trao đổi bài, nhận xét, thống nhất kết quả. 
 Việc 3. NT điều khiển nhóm kiểm tra, thống nhất phần trả lời của từng câu hỏi trong bài.
 * TBHT gọi 1 số bạn dưới lớp đọc bài làm cả lớp nhận xét chốt l

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 33 THANH _2_2.doc