Thiết kế bài giảng lớp 1 - Tuần học 8

I. MỤC TIÊU:

- Giúp HS nắm chắc vần ua, ưa, đọc, viết được các tiếng, từ có vần ua, ưa.

- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.

II. ĐỒ DÙNG:

- Vở bài tập .

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 11 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 26/12/2018 Lượt xem 40Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài giảng lớp 1 - Tuần học 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lịch báo giảng tuần 8 ( ngày 14/10/2013 đến ngày 16/10/2013)
Thöù ngaøy
Moân
Teân baøi daïy
Hai
BD TV
BDT
Ñaïo ñöùc
Ôn đọc viết : Ua, ưa
Ôn phép cộng trong PV 5
Gia đình em ( tiết 2 )
Ba
BDTV
TNXH
Mó thuaät
Luyện đọc viết : ôi, ơi
Ăn uống hằng ngày
Hình vuông hình chữ nhật
Tö
BDToaùn
Âm nhạc
Thuû coâng
¤n số 0 trong phép cộng
 Lí cây xanh
Xé dán con gà con
Tuần 1
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC VIẾT: UA, ƯA
I. MỤC TIÊU:
- Giúp HS nắm chắc vần ua, ưa, đọc, viết được các tiếng, từ có vần ua, ưa.
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
II. ĐỒ DÙNG:
- Vở bài tập .
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Ôn tập: ua, ưa
- GV ghi bảng: ua, ưa, cua bể, cà chua, nô đùa, ngựa gỗ, tre nứa, xưa kia, ...
Mệ đi chợ mua khế, mía, dừa, thị cho bé.
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả ® nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: cua bể ( 1 dòng)
 ngựa gỗ ( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TOÁN
ÔN PHÉP CỘNG TRONG PV 5.
I. MỤC TIÊU.
 - Giúp HS củng cố phép cộng trong PV 5.
 - Làm tốt một số bài tập có phép cộng trong PV 5.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
1. Ôn lại phép cộng trong PV 5.
- GV hỏi, sau đó ghi lại lên bảng.
4 + 1 = ? 2 + ? = 5 5 = 2 + ?
1 + 4 = ? 1 + ? = 5 5 = 1 + ?
- GV nhận xét. Gọi HS đọc lại bài
2. HS làm bài tập 
Bài 1:
- GV cho HS tự làm bài.
- GV theo dõi HS làm bài.
Bài 2:	
- GV cho HS tự làm bài.
- GV theo dõi HS làm bài.	
Bài 3: 
- GV cho HS tự làm bài.
- GV theo dõi HS làm bài.	
Bài 4. Tổ chức cho HS chơi trò chơi.
Nối phép tính với số thích hợp
3. Củng cố dặn dò
- GV nhận xét tiết học
- HS trả lời miệng 
- HS nhận xét.
- HS đọc bài trên bảng
- HS làm bài Þ 2 HS lên bảng chữa
- HS làm bài Þ 3 HS lên bảng chữa
- HS làm bài Þ 2 HS lên bảng chữa. HS nêu miệng kết quả
- HS chơi trò chơi.
- HS nghe.
Moân : Ñaïo ñöùc:
BAØI : GIA ÑÌNH EM (TIEÁT 2)
I.Muïc tieâu :	
- Bước đầu biết được trẻ em có quyền được cha mẹ yêu thương, chăm sóc.
- Nêu được những việc trẻ em cần làm để thực hiện kính trọng, lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.
- Lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.
- GDBVMT : HS yêu quý ông bà cha mẹ và người lớn
II.Chuaån bò : 
-Tranh minh hoïa caâu chuyeän cuûa baïn Long.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh 
1.KTKTC : Hoûi baøi tröôùc : Gia ñình em
GV neâu caâu hoûi : Em haõy keå veà gia ñình cuûa mình?
ÔÛ tranh baïn naøo soáng vôùi gia ñình?
Baïn naøo soáng xa cha meï?
GV nhaän xeùt KTBC.
2.Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi ghi töïa
Hoaït ñoäng 1 : 
Keå chuyeän coù tranh minh hoaï
Em coù nhaän xeùt gì veà vieäc laøm cuûa baïn Long?
Ñieàu gì seû xaûy ra khi Long khoâng vaâng lôøi meï?
Hoaït ñoäng 2 :
Yeâu caàu hoïc sinh töï lieân heä thöïc teá.Soáng trong gia ñình em ñöôïc quan taâm nhö theá naøo?
Em ñaõ laøm nhöõng gì ñeå cha meï vui loøng?
Goïi nhoùm leân trình baøy tröôùc lôùp
GV nhaän xeùt boå sung yù kieán cuûa caùc em.
Keát luaän:
Gia ñình laø nôi em ñöôïc yeâu thöông, chaêm soùc nuoâi döôõng, daïy baûo, caùc em caàn chia seû vôùi baïn khoâng ñöôïc soáng cuøng gia ñình, caùc em phaûi yeâu quyù gia ñình, kính troïng, leõ pheùp, vaâng lôøi oânh baø cha meï.
3.Cuûng coá : Hoûi teân baøi.
Troø chôi: Ñoåi nhaø.
GV höôùng daãn hoïc sinh chôi thöû, toå chöùc cho caùc nhoùm chôi ñoåi nhaø.
Nhaän xeùt, tuyeân döông. 
4.Daën doø : Hoïc baøi, xem baøi môùi.
HS neâu teân baøi hocï.
1 HS keå: 
Hoïc sinh quan saùt vaø chæ.
Vaøi HS nhaéc laïi.
Baïn Long chöa vaâng lôøi meï.
Khoâng thuoäc baøi, bò oám khi ñi naéng.
Trao ñoåi theo caëp ñeå traû lôøi caâu hoûi cuûa GV
Chaêm soùc, thöông yeâu, nuoâi döôõng, daïy baûo.
Yeâu thöông kính troïng vaâng lôøi oâng baø cha meï.
Laàn löôït caùc nhoùm leân phaùt bieåu.
Laéng nghe.
Laéng nghe coâ toùm noäi dung baøi hoïc.
1 em neâu : Gia ñình em.
Caùc nhoùm chôi troø chôi.
Thöïc hieän ôû nhaø.
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC VIẾT: ÔI, ƠI
I. MỤC TIÊU:
- Giúp HS nắm chắc vần ôi, ơi, đọc, viết được các tiếng, từ có vần ôi, ơi.
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
II. ĐỒ DÙNG:
- Vở bài tập .
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Ôn tập: ôi, ơi
- GV ghi bảng: ôi, ơi, trái ổi, cái chổi, thổi còi, bơi lội, ngói mới, đồ chơi,...
Bé trai, bé gái đi chơi phố với bố mẹ.
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả ® nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: trái ổi ( 1 dòng)
 bơi lội ( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.
Moân : TNXH
BAØI : AÊN UOÁNG HAÈNG NGAØY
I.Muïc tieâu :
 	-Keå ñöôïc nhöõng thöùc aên caàn thieát trong ngaøy ñeå mau lôùn vaø khoeû maïnh.
	-Noùi ñöôïc caàn phaûi aên uoáng nhö theá naøo ñeå coù söùc khoeû toát.
	-Coù yù thöùc töï giaùc trong vieäc aên uoáng, aên ñuû no, uoáng ñuû nöôùc.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-Caùc hình ôû baøi 8 phoùng to.
-Caâu hoûi thaûo luaän.
-Caùc loaïi thöùc aên haèng ngaøy.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh 
1.OÅn ñònh :
2.KTBC : Hoûi teân baøi cuõ :
Nhaän xeùt baøi cuõ.
3.Baøi môùi:
Cho Hoïc sinh khôûi ñoäng baèng troø chôi “Ñi chôï giuùp meï”.
10 Hoïc sinh chia thaønh 2 ñoäi, GV hoâ ñi chôï. Hoïc sinh seõ mua nhöõng thöù caàn cho böõa aên haèng ngaøy (GV ñaõ chuaån bò saün).Trong thôøi gian nhaát ñònh ñoäi naøo mua ñöôïc nhieàu thöùc aên seõ thaéng.
Qua ñoù GV giôùi thieäu baøi vaø ghi töïa baøi.
Hoaït ñoäng 1 :
Keå teân nhöõng thöùc aên ñoà uoáng haèng ngaøy.
Böôùc 1: Cho Hoïc sinh suy nghó vaø töï keå. GV ghi nhöõng thöùc aên ñoù leân baûng.
Böôùc 2: Cho Hoïc sinh quan saùt hình trang 18 vaø traû lôøi caùc caâu hoûi trong hình.
Keát luaän: Muoán mau lôùn vaø khoeû maïnh, caùc em caàn aên nhieàu loaïi thöùc aên ñeå coù ñuû caùc chaát ñöôøng, ñaïm, beùo, khoaùng  cho cô theå.
Hoaït ñoäng 2 :
Laøm vieäc vôùi SGK.
GV chia nhoùm 4 hoïc sinh 
Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt hình 19 vaø traû lôøi caùc caâu hoûi:
Hình naøo cho bieát söï lôùn leân cuûa cô theå?
Hình naøo cho bieát caùc baïn hoïc taäp toát?
Hình naøo theå hieän caùc baïn coù söùc khoeû toát?
Ñeå cô theå mau lôùn vaø coù söùc khoeû ñeå hoïc taäp toát ta phaûi laøm gì?
Hoaït ñoäng 3 :
Thaûo luaän caû lôùp :
GV vieát caùc caâu hoûi leân baûng ñeå hoïc sinh thaûo luaän, noäi dung nhö SGK.
Keát luaän : Chuùng ta caàn aên khi ñoùi vaø uoáng khi khaùt AÊn nhieàu loaïi thöùc aên nhö côm, thòt, caù, tröùng, rau, hoa quaû  haèng ngaøy aên ít nhaát 3 laàn vaøo saùng, tröa, toái. AÊn ñuû chaát vaø ñuùng böõa.
4.Cuûng coá : 
Hoûi teân baøi :
Neâu caâu hoûi ñeå hoïc sinh khaéc saâu kieán thöùc.
Nhaän xeùt. Tuyeân döông.
5.Daên doø: Thöïc hieän aên ñuû chaát, ñuùng böõa.
HS traû lôøi noäi dung baøi hoïc tröôùc.
HS neâu laïi töïa baøi hoïc.
Hoïc sinh suy nghó vaø traû lôøi.
Hoïc sinh suy nghó vaø traû lôøi.
Hoïc sinh laéng nghe.
Quan saùt hình vaø traû lôøi caâu hoûi.
Hoïc sinh phaùt bieåu yù kieán cuûa mình, baïn nhaän xeùt.
HS laéng nghe.
Hoïc sinh neâu.
Thöïc hieän ôû nhaø.
Moân : Mó Thuaät
BAØI : HÌNH VUOÂNG - HÌNH CHÖÕ NHAÄT
I.Muïc tieâu :
 	-Giuùp HS nhaän bieát hình vuoâng vaø hình chöõ nhaät.
	-Bieát caùch veõ caùc hình treân.
	-Giaùo duïc oùc thaåm myõ.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-Moät hình vuoâng, hình chöõ nhaät.
-Vôû taäp veõ, maøu, taåy 
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh 
1.KTBC : K/ tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa caùc em.
2.Baøi môùi :
Qua tranh giôùi thieäu baøi vaø ghi töïa.
GV giôùi thieäu moät soá ñoà vaät coù daïng hình vuoâng, hình chöõ nhaät.
Caùi baûng ñen coù hình gì?
Vieân gaïch boâng hình gì?
Goïi hoïc sinh neâu theâm moät soá ñoà vaät coù daïng hình chöõ nhaät, hình vuoâng maø em bieát?
Cho hoïc sinh quan saùt vaø nhaän daïng caùc hình ôû SGK.
Höôùng daãn hoïc sinh veõ hình :
GV vöøa noùi vöøa veõ, hoïc sinh thöïc haønh theo ôû giaáy nhaùp.
Cho veõ hình CN coù chieàu daøi 8 oâ vôû, roäng 6 oâ vôû.
Hình vuoâng coù caïnh 6 oâ vôû.
Hoïc sinh thöïc haønh :
GV theo doõi uoán naén nhöõng hoïc sinh yeáu giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi veõ cuûa mình.
Thu baøi chaám.
Nhaän xeùt baøi veõ cuûa hoïc sinh 
5.Cuûng coá : Hoûi teân baøi.
Neâu caùch veõ hình vuoâng, hình chöõ nhaät.
6.Daën doø: Baøi thöïc haønh ôû nhaø.
Vôû taäp veõ, taåy,chì,
Hình CN.
Hình vuoâng.
Caùi baøn cuûa coâ hình CN,
HS thöïc haønh ôû giaáy nhaùp.
Hình
chöõ nhaät
Hình vuoâng
HS thöïc haønh ôû vôû taäp veõ.
Hoïc sinh neâu caùch veõ hình CN, hình vuoâng.
Thöïc hieän ôû nhaø. 
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TOÁN
ÔN SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG
A. MỤC TIÊU:
 - Biết kết quả phép cộng một số với số 0; biết số nào cộng với số 0 cũng bằng chính nó; biết tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Vở bài tập toán.
C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.	
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I.Bài mới:
1. Giới thiệu bài
2. Ôn tập số 0 trong phép cộng.
- GV hỏi: 0 cộng 1 bằng mấy ?
 1 cộng 0 bằng mấy ?
0 cộng 2 bằng mấy ?
2 cộng 0 bằng mấy ? ...
- GV ghi lại lên bảng. Gọi HS đọc lại pt.
- GV nêu số 0 cộng với các số kết quả bằng chính số đó.
3. Học sinh làm vở bài tập.
*Bài 1 : Miệng
- Bài yêu cầu gì?
- Nhận xét và sửa sai.
*Bài 2: Bài yêu cầu gì
- Đặt tính, tính kết quả theo cột dọc.
*Bài 3: 
Bài yêu cầu gì?
- Cho HS tự làm bài.
- Nhận xét cho điểm.
4. Củng cố dặn dò.
- Gọi HS nhắc lại kết luận: Một số cộng với 0 và 0 cộng với một số.
- Nhận xét chung giờ học.
- 1 HS trả lời ® HS khác nhận xét.
- 1 HS trả lời ® HS khác nhận xét.
- 1 HS trả lời ® HS khác nhận xét.
- 1 HS trả lời ® HS khác nhận xét.
- HS đọc trên bảng.
- HS nghe nhắc lại.
- Tính
- Làm tính và nêu kết quả.
- Tính
- Làm bài bảng con - nhận xét
- Điền vào chỗ chấm.
- HS làm bài , 3 HS lên bảng, lớp NX.
- HS nhắc lại
- HS nghe.
. T
 BÀI DẠY: HỌC HÁT BÀI: LÍ CÂY XANH. Dân ca Nam Bộ.
 I/ MỤC TIÊU: HS biết bài “ Lí cây xanh” là 1 bài dân ca Nam Bộ. Hát đúng giai điệu và lời ca. Hát đồng đều, rõ lời. Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
 II/ CHUẨN BỊ: Đàn Organ, thanh phách. Một số tranh ảnh về phong cảnh Nam Bộ. 
 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1/ Hoạt động 1: 
a/ Giới thiệu: Lí là những làn điệu hát dân gian rất phổ biến ở các vùng nông thôn Nam Bộ. Có rất nhiều điệu lí như: Lí cây bông, Lí con quạ, Lí chiều chiều.....là những bài lí được nhân dân sáng tác & lưu truyền qua nhiều thế hệ. Bài lí cây xanh có giai điệu mộc mạc, giản dị, lời ca được hình thành từ câu thơ lục bát.
 Cây xanh thì lá cũng xanh. Chim đậu trên cành chim hót líu lo.
Tiết tấu của bài hát phù hợp với cách đọc thơ 4 chữ.
b/ Dạy hát: GV đàn và hát mẫu cho HS nghe.
- Cho HS đọc lời ca theo tiết tấu, từng câu ngắn.
- Dạy cho HS hát từng câu ngắn theo lối móc xích.
* Lưu ý cho HS những tiếng có luyến 2 nốt “ đâu, trên, líu” và nhắc HS phát âm rõ ràng, gọn tiếng.
 - GV cho HS hát nhiều lần để thuộc lời ca.
2/ Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa.
+ GV hát và làm mẫu với cách gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
 x x x x x x x x
 - GV cho các en vừa hát kết hợp gõ đệm theo phách, phải thật đều đặn, nhịp nhàng, không nhanh, không chậm.
- Cho các em đứng hát, kết hợp vận động theo nhạc.
Hai tay chống hông vừa hát vừa nhún chân, phách mạnh nhún vào chân trái, phách nhẹ nhún vào chân phải.
* Nội dung: Qua bài Lí cây xanh dân ca Nam Bộ cho ta thấy đất nước Việt Nam ta rất đẹp qua nhiều hình ảnh: cánh cò, dòng sông, chim chóc, con đò tạo nhiều vẻ đẹp cho quê hương đất nước.
Là HS chúng em hôm nay cần học tập thật tốt, làm theo 5 điều Bác dạy sau này lớn lên xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp hơn.
3/ Hoạt động 3: Củng cố dặn dò.
- Tiết vừa rồi em được học bài gì?
- Dưới làn điệu dân ca của vùng, miền nào?
- GV cho HS đọc lại câu thơ lục bát của bài hát.
- GV đệm đàn HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
- HS lắng nghe.
- HS nghe hát mẫu.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện. 
Moân : Thuû coâng
BAØI : XEÙ DAÙN HÌNH CON GAØ CON (t 2)
I.Muïc tieâu : 
-Giuùp HS bieát caùch xeù daùn hình con gaø con ñôn giaûn.
-Daùn caân ñoái, phaúng.
-HS coù yù thöùc thaùi ñoä baûo veä chaêm soùc gaø ôû nhaø.
II.Ñoà duøng daïy hoïc: 
-Maãu xeù daùn con gaø con, giaáy maøu, keo, buùt chì,
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh 
1.OÅn ñònh:
2.KTBC: Hoûi teân baøi cuõ.
Goïi neâu noäi dung baøi.
Con gaø coù nhöõng boä phaän naøo?
Neâu caùch veõ thaân, ñaàu, chaân, ñuoâi, moû.
Nhaän xeùt KTBC.
3.Baøi môùi:Giôùi thieäu qua maãu vaät, ghi töïa.
Treo maãu xeù daùn con gaø.
Hoûi: Con gaø coù nhöõng phaàn naøo?
Goïi Hoïc sinh neâu.
4.Thöïc haønh :
* Xeù daùn hình con gaø con.
QS veõ, xeù ñaàu gaø.
QS veõ xeù thaân, chaân, ñuoâi, moû.
* Daùn :
Höôùng daãn caùc em daùn vaøo vôû.
GV ñeán töøng baøn theo doõi caùc em daùn.
5.Cuûng coá :
Hoûi teân baøi, neâu laïi caùc boä phaän cuûa con gaø.
Goïi noäp vôû ñeå GV chaám.
6.Nhaän xeùt, daën doø, tuyeân döông:
Chuaån bò ñoà duøng hoïc tieát sau.
Haùt 
Neâu : xeù hình con gaø con.
3 em.
thaân, ñaàu, moû, chaân, ñuoâi, maét.
3 em.
Vaøi HS neâu laïi.
Hoïc sinh quan saùt maãu.
Gaø coù thaân, ñaàu, maét, moû, chaân, ñuoâi.
Lôùp laáy maøu, buùt, keo, vôû.
Veõ, xeù hình ñaàu gaø.
Veõ xeù thaân, chaân, ñuoâi, moû.
Daùn thaân, chaân, ñuoâi, moû, ñaàu, maét.
Neâu töïa baøi, neâu caùc boä phaän cuûa con gaø, neâu caùch veõ thaân, ñaàu, moû, chaân, ñuoâi.
==============================
============================================

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 tuan 8 buoi chieu.doc