Thiết kế bài dạy lớp 1 - Tuần 19 năm 2010

I.Mục tiêu

-Đọc được: ăc, âc, mặc áo, quả gấc; từ và đoạn thơ ứng dụng.

-Viết được : ăc, âc, mặc áo, qua gấc.

-Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Ruộng bậc thang.

II.Đồ dùng dạy học

Bộ học vần

III.Các hoạt động dạy học

 

doc 16 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 08/08/2018 Lượt xem 540Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy lớp 1 - Tuần 19 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ngày
Tiết
Môn
Nội dung bài dạy
Ghi chú
Hai
4/1/2010
1
Chào cờ
2
Học vần
ăc –âc
3
Học vần
ăc –âc
4
TN & XH
Cuộc sống sung quanh( TT)
5
Đạo đức
Lễ phép vâng lời thầy, cô giáo
Ba
5/1/2010
1
Học vần
uc- ưc
2
Học vần
uc- ưc
3
Toán
Mười một, mười hai
4
Thủ công
Gấp mũ ca lô
Tư
6/1/2010
1
Thể dục
Bài thể dục – trò chơi vận động 
2
Học vần
ôc – uôc
3
Học vần
ôc – uôc
4
Toán
Mười ba, mười bốn, mười lăm.
5
Mỹ thuật
Vẽ gà
Năm
7/1/2010
1
Học vần
iêc - ươc
2
Học vần
iêc - ươc
3
Toán
Mười sáu, mưới bảy, mười tám, mười chín
4
Âm nhạc
Học hát bài: Bầu trời xanh
5
Sáu
8/1/2010
1
Tập viết
Tuốt lúa, hạt thóc,
2
Tập viết
Con ốc, đôi guốc, cá diếc, 
3
Toán
Hai mươi, hai chục
4
GDNLL
5
Sinh hoạt
Thứ hai ngày 4 tháng 1 năm 2010
Tiết 1: Sinh hoạt đầu tuần
*******************************************
Tiết 2-3 Môn : Học vần
Bài:ăc, âc
I.Mục tiêu
-Đọc được: ăc, âc, mặc áo, quả gấc; từ và đoạn thơ ứng dụng.
-Viết được : ăc, âc, mặc áo, qua gấc.
-Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Ruộng bậc thang.
II.Đồ dùng dạy học
Bộ học vần
III.Các hoạt động dạy học
1.Kiểm tra bài cũ
2.Bài mới
*giới thiệu bài
*Hoạt động 1Nhận diện vần
-Vần ăc được tạo nên bởi mấy âm?
-So sánh vần ăc với vần ac
-GV nx sửa
 *Hoạt động 2:Đánh vần
-HD HS đánh vần
-Có vần ăc để được tiếng mắc ta thêm âm gì?và thanh gì?
-Cho hs phân tích mắc áo
-Cho HS đọc từ mắc áo
-Cho HS tìm tiếng có vần mới học
-Cho đánh vần tiếng 
-Gv đọc mẫu, cho hs đọc lại
-GV chỉnh sửa
-Vần ăc quy trình tương tự
*Hoạt động 3:viết
-Gv viết mẫu vần hd hs viết 
-GV nx sửa
*Hoạt động 4:Đọc từ ứng dụng
-Cho hs đọc từ
-Cho tìm tiếng có vần mới học
-GV nhận xét
-GV đọc mẫu, giải thích các từ
-Cho HS đọc từ, đọc lại bài
-GV nx,sửa sai
-Tạo bởi âm ă - c
-so sánh
-Đánh vần cá nhân, nhóm, lớp
- Phát biểu
 -Phát biểu
- Phát biểu
-cá nhân tìm
-Đánh vần cá nhân, nhóm,lớp
-Viết bảng con
-Đọc cá nhân
-Thi nhau tìm
-Đọc cá nhân, nhóm, lớp
Tiết 2
3.Luyện tập
*Hoạt động 1:Luyện đọc
-Cho đọc lại bài tiết 1
-Gv nx sửa
-Đọc câu ứng dụng
-Tranh vẽ gì?
-Rút ra câu ứng dụng
- Đọc mẫu
-Cho hs đọc, chỉnh sửa
*Hoạt động 2:Luyện viết
-Viết mẫu, hd hs viết
-Cho hs viết
-Chấm một số bài, nhận xét bài viết của HS
*Hoạt động 3:Luyện nói
-Trong tranh vẽ gì?
-Cho đọc tên bài luyện nói
4.Củng cố -dặn dò
-Cho hs đọc lại bài
-GV nhận xét tiết học.
-Đọc cá nhân
-phát biểu
Đọc cá nhân,nhóm
Viết vỡ tập viết
-phát biểu, luyện nói theo chủ đề
-HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
******************************************
To¸n
TiÕt 73: M­êi mét, m­êi hai 
I- Môc tiªu:
Nhận biết cấu tạo các số mười một, mười hai; biết đọc, viết các số đó; bước đầu nhận biết số có hai chữ số; 11, 12 gồm, 1 chục và 1 (2) đơn vị.
II- §å dïng:
 §å dïng d¹y häc to¸n 1.
III- Ho¹t ®éng d¹y häc 
 1: KiÓm tra bµi cò
2: Giíi thiÖu sè 11 
- ho¹t ®éng c¸ nh©n
- Yªu cÇu HS lÊy 1 bã que tÝnh vµ 1 que tÝnh rêi, tÊt c¶ lµ mÊy que tÝnh?
- M­êi que tÝnh vµ 1 que tÝnh lµ 11 que tÝnh.
- lµ 11 que tÝnh
- nh¾c l¹i
- Ghi b¶ng sè 11, nªu c¸ch ®äc, gäi HS ®äc sè 11. Sè 11 gåm mÊy chôc vµ mÊy ®¬n vÞ?
- c¸ nh©n, tËp thÓ
- sè 11 gåm 1 chôc vµ 1 ®¬n vÞ
- H­íng dÉn viÕt sè 11. NhËn biÕt sè 11.
- tËp viÕt sè 11, sè 11 gåm hai ch÷ sè 1 ®øng liÒn nhau.
3: Giíi thiÖu sè 12 
- thùc hµnh c¸ nh©n
- TiÕn hµnh t­¬ng tù trªn.
- nhËn biÕt, tËp ®äc, viÕt sè 12
4.: LuyÖn tËp 
Bµi 1: Gäi HS nªu yªu cÇu.
- viÕt sè
- Gäi HS yÕu ®Õm sè ng«i sao, sau ®ã ®iÒn sè.
- HS nhËn xÐt bæ sung cho b¹n
Bµi 2: Gäi HS nªu yªu cÇu
- H×nh 1 vÏ thªm mÊy chÊm trßn? H×nh 2 vÏ thªm mÊy chÊm trßn?
- Cho HS lµm vµ kiÓm tra bµi b¹n.
- h×nh 1 vÏ 1, h×nh 2 vÏ chÊm trßn
- b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra bµi b¹n
Bµi 3: Gäi HS nªu yªu cÇu
- Yªu cÇu HS lÊy bót mµu t« theo yªu cÇu cña bµi .
- Cho HS ®æi bµi chÊm ®iÓm cho b¹n.
- t« mµu vµo 11 h×nh tam gi¸c, 12 h×nh vu«ng.
- t« mµu vµo s¸ch
5: Cñng cè- dÆn dß 
- Thi ®Õm 11;12 nhanh.
- NhËn xÐt giê häc
- Xem tr­íc bµi: M­êi ba, m­êi bèn, m­êi n¨m.
Thứ ba ngày 5 tháng 1 năm 2010
Tiết 1-2 Môn : Học vần
Bài:uc, ưc
I.Mục tiêu
-Đọc được: uc,ưc, cần trục, lực sĩ; từ và đoạn thơ ứng dụng.
-Viết được : uc, ưc, cần trục, lực sĩ.
-Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Ai thức dậy sớm nhất.
II.Đồ dùng dạy học
Bộ học vần
III.Các hoạt động dạy học
1.Kiểm tra bài cũ
2.Bài mới
*giới thiệu bài
*Hoạt động 1Nhận diện vần
-Vần uc được tạo nên bởi mấy âm?
-So sánh vần uc với vần ăc
-GV nx sửa
 *Hoạt động 2:Đánh vần
-HD HS đánh vần
-Có vần uc để được tiếng trục ta thêm âm gì?và thanh gì?
-Cho hs phân tích cần trục
-Cho HS đọc từ cần trục
-Cho HS tìm tiếng có vần mới học
-Cho đánh vần tiếng 
-Gv đọc mẫu, cho hs đọc lại
-GV chỉnh sửa
-Vần ưc quy trình tương tự
*Hoạt động 3:viết
-Gv viết mẫu vần hd hs viết 
-GV nx sửa
*Hoạt động 4:Đọc từ ứng dụng
-Cho hs đọc từ
-Cho tìm tiếng có vần mới học
-GV nhận xét
-GV đọc mẫu, giải thích các từ
-Cho HS đọc từ, đọc lại bài
-GV nx,sửa sai
-Tạo bởi âm u-c
-so sánh
-Đánh vần cá nhân, nhóm, lớp
- Phát biểu
 -Phát biểu
- Phát biểu
-cá nhân tìm
-Đánh vần cá nhân, nhóm,lớp
-Viết bảng con
-Đọc cá nhân
-Thi nhau tìm
-Đọc cá nhân, nhóm, lớp
Tiết 2
3.Luyện tập
*Hoạt động 1:Luyện đọc
-Cho đọc lại bài tiết 1
-Gv nx sửa
-Đọc câu ứng dụng
-Tranh vẽ gì?
-Rút ra câu ứng dụng
- Đọc mẫu
-Cho hs đọc, chỉnh sửa
*Hoạt động 2:Luyện viết
-Viết mẫu, hd hs viết
-Cho hs viết
-Chấm một số bài, nhận xét bài viết của HS
*Hoạt động 3:Luyện nói
-Trong tranh vẽ gì?
-Cho đọc tên bài luyện nói
4.Củng cố -dặn dò
-Cho hs đọc lại bài
-GV nhận xét tiết học.
-Đọc cá nhân
-phát biểu
Đọc cá nhân,nhóm
Viết vỡ tập viết
-phát biểu, luyện nói theo chủ đề
-HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
******************************************
	*********************
To¸n
TiÕt 73: M­êi ba, m­êi bèn, m­êi l¨m 
I- Môc tiªu:
Nhận biết được mỗi số 13, 14, 15 gồm 1 chục và một số đơn vị (3,4, 5) biết đọc, viết các số đó
II- §å dïng:
§å dïng d¹y häc to¸n 1.
III- Ho¹t ®éng d¹y häc chÝnh:
1: KiÓm tra bµi cò 
2: Giíi thiÖu sè 13 
- ho¹t ®éng c¸ nh©n
- Yªu cÇu HS lÊy 1 bã que tÝnh vµ 3 que tÝnh rêi, tÊt c¶ lµ mÊy que tÝnh?
- M­êi que tÝnh vµ 3 que tÝnh lµ 13 que tÝnh.
- lµ 13 que tÝnh
- nh¾c l¹i
- Ghi b¶ng sè 13, nªu c¸ch ®äc, gäi HS ®äc sè 13. Sè 13 gåm mÊy chôc vµ mÊy ®¬n vÞ?
- c¸ nh©n, tËp thÓ
- sè 13 gåm 1 chôc vµ 3 ®¬n vÞ
- H­íng dÉn viÕt sè 13. NhËn biÕt sè 13.
- tËp viÕt sè 13, sè 13 gåm ch÷ sè 1 ®øng tr­íc, ch÷ sè 3 ®øng sau.
3: Giíi thiÖu sè 14;15 
- thùc hµnh c¸ nh©n
- TiÕn hµnh t­¬ng tù trªn.
- nhËn biÕt, tËp ®äc, viÕt sè 14;15.
4: LuyÖn tËp 
Bµi 1: Gäi HS nªu yªu cÇu.
- viÕt sè
-a) Yªu cÇu HS viÕt c¸c sè
b) HS viÕt c¸c sè theo thø tù t¨ng dÇn, gi¶m dÇn.
- HS trung b×nh ch÷a bµi
- em kh¸c nhËn xÐt bæ sung cho b¹n
Bµi 2: Gäi HS nªu yªu cÇu
- Cho HS ®Õm sè ng«i sao sau ®ã ®iÒn sè.
- Gäi HS yÕu ch÷a bµi.
 - lµm vµ ch÷a bµi
Bµi 3: Gäi HS nªu yªu cÇu
- Yªu cÇu HS ®Õm sè con vËt mèi h×nh sau ®ã nèi víi sè ®ã.
- Cho HS ®æi bµi chÊm ®iÓm cho b¹n.
- nèi tranh víi sè thÝch hîp
- nèi sè råi b¸o c¸o kÕt qu¶
- ch÷a bµi cho b¹n
5.Ho¹t ®éng 5: Cñng cè- dÆn dß 
- Thi ®Õm 10 ®Õn 15 nhanh.
- NhËn xÐt giê häc
- Xem tr­íc bµi: M­êi s¸u, m­êi b¶y, m­êi t¸m.
- Ch¬i trß kÓ tªn nh÷ng nghÒ cña ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng nhiÒu.
- NhËn xÐt giê häc.
- VÒ nhµ häc l¹i bµi, xem tr­íc bµi sau: An toµn trªn ®­êng 
*****************************
§¹o ®øc
 bµi 9: LÔ phÐp v©ng lêi thÇy c« gi¸o ( tiÕt 1)
 I. Môc tiªu:
-Nêu được một số biểu hiện lễ phép với thầy giáo, cô giáo
-Biết vì sao phải lễ phép với thầy giáo, cô giáo.
-Thực hiện lễ phép với thầy giáo, cô giáo.
II. §å dïng:
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc
1: KiÓm tra bµi cò 
2: Giíi thiÖu bµi 
3.Tr¶ lêi c©u hái 
- §Ó thÓ hiÖn m×nh lÔ phÐp, v©ng lêi thÇy c« gi¸o em ph¶i lµm g×?
- Khi gÆp thÇy, c« gi¸o cÇn chµo hái nh­ thÕ nµo?
- Khi ®­a hoÆc nhËn vËt g× tõ thÇy, c« gi¸o em cÇn dïng mÊy tay?
- Khi thÇy c« nh¾c nhë, dÆn dß ta ph¶i nh­ thÕ nµo?
GV cho HS th¶o luËn theo nhãm c¸c c©u hái trªn råi tr¶ lêi.
Chèt: HS cÇn ph¶i biÕt lÔ phÐp, v©ng lêi thÇy c«.
4.Xö lÝ t×nh huèng 
- Cho HS tù ®ãng vai theo nhãm c¸c t×nh huèng chµo hái thÇy c«, ®­a nhËn vËt g× tõ thÇy c« råi thÓ hiÖn tr­íc líp.
- Gäi nhãm kh¸c nhËn xÐt c¸c b¹n.
- Cho HS liªn hÖ b¶n th©n m×nh ®· v©ng lêi thÇy c« ra sao? 
5: Cñng cè- dÆn dß
- §äc l¹i phÇn bµi häc.
- NhËn xÐt giê häc.
biÕt v©ng lêi c«, th­a c«, ®­a nhËn hai tay
®øng trang nghiªm, chµo lÔ phÐp
dïng hai tay
chó ý nghe vµ v©ng lêi c«
Thảo luận và thực hiện theo nhóm
Phát biểu
*************************************
Thứ tư ngày 6 tháng 1 năm 2010
***************************************
Tiết 2-3 Môn : Học vần
Bài:ôc, uôc
I.Mục tiêu
-Đọc được: ôc, uôc, thợ mộc, ngọn đuốc; từ và đoạn thơ ứng dụng.
-Viết được : ôc, uôc, thợ mộc, ngọn đuốc.
-Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: tiêm chủng, uống thuốc.
II.Đồ dùng dạy học
Bộ học vần
III.Các hoạt động dạy học
1.Kiểm tra bài cũ
2.Bài mới
*giới thiệu bài
*Hoạt động 1Nhận diện vần
-Vần ôc được tạo nên bởi mấy âm?
-So sánh vần ôc với vần âc
-GV nx sửa
 *Hoạt động 2:Đánh vần
-HD HS đánh vần
-Có vần ôc để được tiếng mộc ta thêm âm gì?và thanh gì?
-Cho hs phân tích thợ mộc
-Cho HS đọc từ thợ mộc
-Cho HS tìm tiếng có vần mới học
-Cho đánh vần tiếng 
-Gv đọc mẫu, cho hs đọc lại
-GV chỉnh sửa
-Vần uôc quy trình tương tự
*Hoạt động 3:viết
-Gv viết mẫu vần hd hs viết 
-GV nx sửa
*Hoạt động 4:Đọc từ ứng dụng
-Cho hs đọc từ
-Cho tìm tiếng có vần mới học
-GV nhận xét
-GV đọc mẫu, giải thích các từ
-Cho HS đọc từ, đọc lại bài
-GV nx,sửa sai
-Tạo bởi âm ô-c
-so sánh
-Đánh vần cá nhân, nhóm, lớp
- Phát biểu
 -Phát biểu
- Phát biểu
-cá nhân tìm
-Đánh vần cá nhân, nhóm,lớp
-Viết bảng con
-Đọc cá nhân
-Thi nhau tìm
-Đọc cá nhân, nhóm, lớp
Tiết 2
3.Luyện tập
*Hoạt động 1:Luyện đọc
-Cho đọc lại bài tiết 1
-Gv nx sửa
-Đọc câu ứng dụng
-Tranh vẽ gì?
-Rút ra câu ứng dụng
- Đọc mẫu
-Cho hs đọc, chỉnh sửa
*Hoạt động 2:Luyện viết
-Viết mẫu, hd hs viết
-Cho hs viết
-Chấm một số bài, nhận xét bài viết của HS
*Hoạt động 3:Luyện nói
-Trong tranh vẽ gì?
-Cho đọc tên bài luyện nói
4.Củng cố -dặn dò
-Cho hs đọc lại bài
-GV nhận xét tiết học.
-Đọc cá nhân
-phát biểu
Đọc cá nhân,nhóm
Viết vỡ tập viết
-phát biểu, luyện nói theo chủ đề
-HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
******************************************
****************************
Tù nhiªn - x· héi
 Bµi 19: Cuéc sèng xung quanh (TiÕt 2).
I. Môc tiªu:
Nêu được một số nét về cảnh quan thiên nhiên và công việc của người dân nơi học sinh ở.
Nêu được một soos điểm giống và khác nhau giữa cuộc sống ở nông thôn và thành thị.
II. §å dïng:
-Tranh SGK phãng to.
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu:
1: KiÓm tra bµi cò 
2.Giíi thiÖu bµi
3: Quan s¸t tranh SGK 
- ho¹t ®éng nhãm
- Treo tranh, yªu cÇu HS quan s¸t vµ nªu nh÷ng g× em thÊy trong hai bøc tranh?
- Bøc tranh trang 38-39 vÏ vÒ cuéc sèng ë ®©u? Tranh trang 40-41 vÏ cuéc sèng ë ®©u? V× sao em biÕt?
- quan s¸t vµ th¶o luËn nhãm, sau ®ã ®¹i diÖn nhãm lªn ph¸t biÓu tr­íc líp: em nh×n thÊy « t«, cöa hµng, hiÖu s¸ch
- trang 38-39 vÏ cuéc sèng ë n«ng th«n cã c¸nh ®ång, ®­êng n«ng th«n, tranh 40-41 c¶nh phè x¸, cöa hµng
Chèt: Mçi n¬i cã ngµnh nghÒ kh¸c nhau
- theo dâi
4: Th¶o luËn
- ho¹t ®éng nhãm.
- Yªu cÇu HS trao ®æi víi nhau ®Ó tr¶ lêi c©u hái sau:
- th¶o luËn theo nhãm
+ N¬i em ë lµ n«ng th«n hay thµnh thÞ?
+ Ng­êi d©n ë ®ã lµm nh÷ng nghÒ chÝnh g×?
+ Ngoµi ra em cßn biÕt thªm hä lµm nghÒ g× ?
- HS th¶p luËn sau ®ã ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy: ®ã lµ c«ng viÖc bu«n b¸n, thî may, vµng vµng b¹c
Chèt: Ng­êi d©n thÞ trÊn ta sèng b»ng nghÒ bu«n b¸n tiÓu th­¬ng nghiÖp lµ chÝnh.
- theo dâi.
5. Cñng cè- dÆn dß 
Tiết 5 Môn : Mỹ thuật
Bài: vẽ con gà
I.Mục tiêu
-Nhận biết được hình dáng chung và các bộ phận và vẻ đẹp của con gà
-Biết cách vẽ con gà.
-Vẽ được con gà và vẽ màu theo ý thích.
-Vẽ được một vài con gà và tô màu theo ý thích.
II.đồ dùng dạy học
Bài vẽ mẫu
III.các hoạt động dạy học
1.KTBC
2.Bài mới
*Giới thiệu bài
*HĐ 1:Giới thiệu các loại con gà
-Giới thiệu hình ảnh về con gàvà yêu cầu HS trả lời: nêu các bộ phận của gà
+màu sắc của gà con, gà trống, gà mái,
Kết luận
*HĐ 2:HD HS cách vẽ con gà
-Vẽ mình, đầu, chân, đuôi, mỏ, mắt,
-Nhìn mẫu vẽ cho giống gà
-Cho nhận xét màu của gà
*HĐ 3:Thực hành
-trình bày mẫu
Yêu cầu HS nhìn mẫu vẽ
Quan sát giúp đở HS
3. Củng cố dặn dò 
-Nhận xét một số bài vẽ, tuyên dương.
-Nhận xét tiết học
Quan sát và phát biểu
Lắng nghe
Nhận xét màu của con gà
Quan sát bài mẫu
Thực hành vẽ
**********************************
Thứ năm ngày 7 tháng 1 năm 2010
Tiết 1- 2 Môn : Học vần
Bài:iêc, ươc
I.Mục tiêu
-Đọc được: iêc, ươc, xem xiêc, rước đèn; từ và đoạn thơ ứng dụng.
-Viết được : iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn
-Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: xiếc, múa rối, ca nhạc.
II.Đồ dùng dạy học
Bộ học vần
III.Các hoạt động dạy học
1.Kiểm tra bài cũ
2.Bài mới
*giới thiệu bài
*Hoạt động 1Nhận diện vần
-Vần iêc được tạo nên bởi mấy âm?
-So sánh vần iêc với vần uôc
-GV nx sửa
 *Hoạt động 2:Đánh vần
-HD HS đánh vần
-Có vần iêc để được tiếng xiếc ta thêm âm gì?và thanh gì?
-Cho hs phân tích xem xiếc
-Cho HS đọc từ xem xiếc
-Cho HS tìm tiếng có vần mới học
-Cho đánh vần tiếng 
-Gv đọc mẫu, cho hs đọc lại
-GV chỉnh sửa
-Vần ươc quy trình tương tự
*Hoạt động 3:viết
-Gv viết mẫu vần hd hs viết 
-GV nx sửa
*Hoạt động 4:Đọc từ ứng dụng
-Cho hs đọc từ
-Cho tìm tiếng có vần mới học
-GV nhận xét
-GV đọc mẫu, giải thích các từ
-Cho HS đọc từ, đọc lại bài
-GV nx,sửa sai
-Tạo bởi âm iê- c
-so sánh
-Đánh vần cá nhân, nhóm, lớp
- Phát biểu
 -Phát biểu
- Phát biểu
-cá nhân tìm
-Đánh vần cá nhân, nhóm,lớp
-Viết bảng con
-Đọc cá nhân
-Thi nhau tìm
-Đọc cá nhân, nhóm, lớp
Tiết 2
3.Luyện tập
*Hoạt động 1:Luyện đọc
-Cho đọc lại bài tiết 1
-Gv nx sửa
-Đọc câu ứng dụng
-Tranh vẽ gì?
-Rút ra câu ứng dụng
- Đọc mẫu
-Cho hs đọc, chỉnh sửa
*Hoạt động 2:Luyện viết
-Viết mẫu, hd hs viết
-Cho hs viết
-Chấm một số bài, nhận xét bài viết của HS
*Hoạt động 3:Luyện nói
-Trong tranh vẽ gì?
-Cho đọc tên bài luyện nói
4.Củng cố -dặn dò
-Cho hs đọc lại bài
-GV nhận xét tiết học.
-Đọc cá nhân
-phát biểu
Đọc cá nhân,nhóm
Viết vỡ tập viết
-phát biểu, luyện nói theo chủ đề
-HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
******************************************
Tiết 3 Môn :Toán
 Bài: M­êi s¸u, m­êi b¶y, m­êi t¸m, m­êi chÝn 
I- Môc tiªu
Nhận biết được mỗi số 16,17,18,19 gồm 1 chục và một số đơn vị (6, 7, 8, 9) biết đọc, viết các số đó; điền được các số 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 trên tia số.
II- §å dïng:
§å dïng d¹y häc to¸n 1.
III- Ho¹t ®éng d¹y häc chÝnh:
1KiÓm tra bµi cò 
2 Giíi thiÖu sè 16 
- ho¹t ®éng c¸ nh©n
- Yªu cÇu HS lÊy 1 bã que tÝnh vµ 6 que tÝnh rêi, tÊt c¶ lµ mÊy que tÝnh?
- M­êi que tÝnh vµ 6 que tÝnh lµ 16 que tÝnh.
- lµ 16 que tÝnh
- nh¾c l¹i
- Ghi b¶ng sè 16, nªu c¸ch ®äc, gäi HS ®äc sè 16. Sè 16 gåm mÊy chôc vµ mÊy ®¬n vÞ?
- c¸ nh©n, tËp thÓ
- sè 16 gåm 1 chôc vµ 6 ®¬n vÞ
- H­íng dÉn viÕt sè 16. NhËn biÕt sè 16.
- tËp viÕt sè 16, sè 16 gåm ch÷ sè 1 ®øng tr­íc, ch÷ sè 6 ®øng sau.
3 Giíi thiÖu sè 17;18; 19 (12’).
- thùc hµnh c¸ nh©n
- TiÕn hµnh t­¬ng tù trªn.
- nhËn biÕt, tËp ®äc, viÕt sè 17;18.
4. LuyÖn tËp 
Bµi 1: Gäi HS nªu yªu cÇu.
- viÕt sè
-a) Yªu cÇu HS viÕt c¸c sè
b) HS viÕt c¸c sè theo thø tù t¨ng dÇn, gi¶m dÇn.
- HS trung b×nh ch÷a bµi
- em kh¸c nhËn xÐt bæ sung cho b¹n
Bµi 2: Gäi HS nªu yªu cÇu
- Cho HS ®Õm sè c¸i nÊm sau ®ã ®iÒn sè.
- Gäi HS yÕu ch÷a bµi.
 - lµm vµ ch÷a bµi
Bµi 3: Gäi HS nªu yªu cÇu
- Yªu cÇu HS ®Õm sè con vËt mèi h×nh sau ®ã nèi víi sè ®ã.
- Cho HS ®æi bµi chÊm ®iÓm cho b¹n.
Bµi 4: Gäi HS nªu yªu cÇu
- HS lµm vµ ch÷ bµi
5.Cñng cè- dÆn dß 
- nèi tranh víi sè thÝch hîp
- nèi sè råi b¸o c¸o kÕt qu¶
- ch÷a bµi cho b¹n
- ®iÒn sè d­íi mçi v¹ch tia sè
- Thi ®Õm 10 ®Õn 19 nhanh.
- NhËn xÐt giê häc
- Xem tr­íc bµi: Hai m­¬i, hai chôc.
	************
Tiết 1 Môn: Thể dục
Bài thể dục- trò chơi vận động
I. mục tiêu
-Bước đầu biết cách thực hiện hai động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung.
-Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.
II.Đồ dùng dạy học
III. Các hoạt động dạy học
1.Phần mở đầu
-GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài học
-Cho hs hát
-Cho đi thường theo vòng tròn
2.Phần cơ bản
*Động tác vươn thở
-Nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích và cho hs tâp bắt chước
-GV nhận xét uốn nắn hs
-Cho 1-2 hs thực hiện động tác tốt lên làm mẫu.
Nhận xét tuyên dương.
*Động tác tay 
HD tương tự
*Ôn 2 động tác vươn thở, tay:1-2 lần,2*4 nhịp.
Quan sát uốn nắn sửa
*Trò chơi “ Nhảy tiếp sức”
Nêu tên trò chơi, hd cách chơi 
Cho chơi thử
Cho hs tham gia chơi
Nhận xét phân thắng thua.
3.Phần kết thúc
-Đứng vỗ tay, hát
Gv cùng hs hệ thống lại bài.
-Đứng vỗ tay, hát
-Đi theo vòng tròn hít thở sâu.
Quan sát, lắng nghe
Tập theo khẩu lệnh của giáo viên
Tập mẫu
Ôn lại hai động tác
Lắng nghe
Tham gia chơi
-HS hát
Thứ sáu ngày 8 tháng 1 năm 2010
Tiết 1 Môn:Tập Viết
Bài:tuốt lúa, hạt thóc, màu sắc,...
I/ Mục tiêu dạy học:
Viết đúng các chữ :tuốt lúa, hạt thóc, màu sắc,  kiểu chữ viết thường, cở vừa theo vỡ tập viết 1, tập hai
HS khá giỏi viết được đủ số dòng quy định trong vỡ tập viết1 tập hai
II/ Đồ dùng dạy học:
III/ Các hoạt động:
1: Kiểm tra bài 
2: Bài mới
*/ Giới thiệu bài 
*/ Giảng bài mới:
- Trình bày bài mẫu và cho HS nhận xét
+ Độ cao các con chữ
+ Khoảng cách giữa các chữ.
+ Nối giữa các con chữ
+ Các nét đưa bút liền nhau
- Hướng dẫn cách viết trên bảng con
-Nhận xét chữ viết bảng con
- Hướng dẫn viết vào vở
+b, k, h: cao 5 ô li
+ t: cao 3 ô li
*/Chấm bài
- Chấm bài, sửa chữa và đánh giá 1 số bài
- Cho HS xem bài nhau để phát hiện bài đúng, đẹp
 3: Tổng kết - Dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Dặn viết ở nhà vào vở số 1
- HS quan sát, nhận xét:
- HS theo dõi và viết trên bảng con: tuốt lúa, hạt thóc, màu sắc
- HS viết vào vở Tập Viết.
- HS tiếp tục viết
- HS tham gia tìm hiểu bài bạn
- HS lắng nghe
	**********************
Tiết 2 Môn:	Tập Viết
 Bài: con ốc, đôi guốc, cá diếc,
I/ Mục tiêu dạy học:
Viết đúng các chữ : con ốc, đôi guốc, cá diếc,  kiểu chữ viết thường, cở vừa theo vỡ tập viết 1, tập hai
HS khá giỏi viết được đủ số dòng quy định trong vỡ tập viết1 tập hai.
II/ Đồ dùng dạy học:
III/ Các hoạt động:
1: Kiểm tra bài cũ
 2: Bài mới
*/ Giới thiệu bài 
*/ Giảng bài mới:
- Trình bày bài mẫu và cho HS nhận xét
+ Độ cao các con chữ
+ Khoảng cách giữa các chữ.
+ Nối giữa các con chữ
+ Các nét đưa bút liền nhau
- Hướng dẫn cách viết trên bảng con
- Hướng dẫn viết vào vở
+ h: cao 5 ô li
+ t: cao 3 ô li
* Chấm bài , sửa lỗi
- Chấm bài, sửa chữa và đánh giá 1 số bài
- Cho HS xem bài nhau để phát hiện bài đúng, đẹp
 3: Tổng kết - Dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Dặn viết ở nhà vào vở số 1
- HS quan sát, nhận xét
- HS theo dõi và viết trên bảng con: con ôc, đôi guốc, cá diếc,
- HS viết vào vở Tập Viết.
- HS tiếp tục viết
- HS tham gia tìm hiểu bài bạn
- HS lắng nghe
	************************
Tiết 3: Môn :To¸n
Bài: Hai m­¬i, hai chôc 
I- Môc tiªu:
Nhận biết được số 20 gồm 2 chục ; biết đọc, viết số 20 ; phân biệt số chục, số đơn vị
II- §å dïng:
§å dïng d¹y häc to¸n 1.
III- Ho¹t ®éng d¹y häc chÝnh:
1: KiÓm tra bµi cò 
- §äc, viÕt sè 16; 17; 18;19.
2.Giíi thiÖu sè 20 
- ho¹t ®éng c¸ nh©n
- Yªu cÇu HS lÊy 1 bã que tÝnh vµ 1 bã que tÝnh n÷a, tÊt c¶ lµ mÊy que tÝnh?
- Mét chôc que tÝnh vµ 1 chôc que tÝnh lµ hai chôc que tÝnh.
- M­êi que tÝnh vµ m­êi que tÝnh lµ 20 que tÝnh.
- Hai m­¬i cßn gäi lµ 2 chôc.
- lµ 2 bã que tÝnh, 2 chôc que tÝnh
- nh¾c l¹i
- nh¾c l¹i
- nh¾c l¹i
- Ghi b¶ng sè 20, nªu c¸ch ®äc, gäi HS ®äc sè 20. Sè 20 gåm mÊy chôc vµ mÊy ®¬n vÞ?
- c¸ nh©n, tËp thÓ
- sè 20 gåm 2 chôc vµ 0 ®¬n vÞ
- H­íng dÉn viÕt sè 20. NhËn biÕt sè 20.
- tËp viÕt sè 20, sè 20 gåm ch÷ sè 2 ®øng tr­íc, ch÷ sè 0 ®øng sau.
3. LuyÖn tËp 
Bµi 1: Gäi HS nªu yªu cÇu.
- viÕt sè
-Yªu cÇu HS viÕt c¸c sè theo thø tù t¨ng dÇn, gi¶m dÇn.
- Gäi HS ®äc c¸c sè võa viÕt lªn.
- HS trung b×nh ch÷a bµi
- em kh¸c nhËn xÐt bæ sung cho b¹n
Bµi 2: Gäi HS nªu yªu cÇu
- Cho HS lµm bµi d­íi h×nh thøc ®è vui nhau.
- Quan s¸t gióp ®ì cÆp HS yÕu
- tr¶ lêi c©u hái
 - thi tr¶ lêi nhanh theo cÆp
Bµi 3: Gäi HS nªu yªu cÇu
Yêu cầu học sinh đọc các số đã điền
- ®iÒn sè d­íi mçi v¹ch tia sè
- ®äc c¸c sè ®· ®iÒn
5: Cñng cè- dÆn dß 
- Thi ®Õm 10 ®Õn 20 nhanh.
- NhËn xÐt giê häc
- Xem tr­íc bµi: PhÐp céng d¹ng14 + 3
*********************
Tiết 4 : Môn : Thủ công
	Bài:Gấp mũ ca lô ( tiết 1)
1/ Mục tiêu
- HS biết cách gấp mũ ca lô bằng giấy
- Gấp được mũ ca lô bằng giấy. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.
II/ Đồ dùng dạy- học
 Một chiếc mũ ca lô cỡ lớn
Một tờ giấy hcn
 Một tờ giấy màu .Một tờ giấy hs, vở thủ công
III/Các hoạt động dạy –học
1 Hướng dẫn hs quan sát nhận xét
GV cho cả lớp quan sát mũ ca lô, đặt câu hỏi cho hs trả lời về hình dáng và tác dụng của mũ ca lô
2/ HD mẫu
-GV hướng dẫn thao tác gấp mẫu
+Tạo hình vuông
-Gấp chéo tờ giấy hcn
- Miết nhiều lần đường vừa gấp. Sau đó xé bỏ phần giấy thừa được tờ giấy hình vuông.
+ Gấp đôi hình vuông theo đường chéo
+ Gấp đôi để lấy đường dấu giữa sau đó mở ra. Gấp đôi tiếp theo chiều ngang để lấy đường dấu gấp
+Gấp một phần của cạnh bên phải vào sao cho phần mép giấy cách đều với dấu gấp ngang và điểm đầu của cạnh đó chạm vào đườngdấu giữa
+ Lật sau cũng gấp như trên
+Gấp một lớp giấy dưới lên sao cho sát với cạnh bên vừa mới gấp
+Gấp theo đường dấu và gấp vào trong phần 
vừa gấp lên
+Lật ra mặt sau làm tương tự ta được mũ ca lô
3.Củng cố:HS nhắc lại thao tác gấp mũ
4.Dặn dò: chuấn bị giấy màu gấp mũ ca lô
HS quan sát và một em đội mũ, phát biểu
HS quan sát từng bước và gấp nháp theo từng thao tác của cô
HS lắng nghe
**********************************
SINH HOẠT LỚP
	 	 Đánh giá hoạt động tuần 19
Kế hoạch tuần 20
************************************************
..
.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1(221).doc