Thiết kế bài dạy lớp 1 - Tuần 15 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng - Thành phố Móng Cái

 I. MỤC TIÊU:

 Hs đọc, viết được: om, am, làng xóm, rừng tràm.

 Đọc được từ, câu ứng dụng.

 Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Nói lời cảm ơn.

 Tìm được tiếng, từ mới ngoai bai chứa vần om - am.

 II. CHUẨN BỊ:

 Tranh minh hoạ.

 Bộ đồ dùng dạy học TV1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 32 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 08/08/2018 Lượt xem 188Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy lớp 1 - Tuần 15 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng - Thành phố Móng Cái", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ánh vần ¨m vµ vần ©m.
 - Hs đọc sơ đồ 2.
 - Hs đọc 2 sơ đồ.
 HS giải lao
* Đọc từ ứng dụng:
- Gv cài bảng từng từ.
- Gọi hs đọc thầm.
- Hs đọc và tìm tiếng chứa vần mới học - phân tích - đánh vần - đọc.
- Gv đọc + giải nghĩa từ.
§á th¾m: mµu ®á nh­ kh¨n quµngcđa c¸c anh chÞ ®éi viªn.
§­êng hÇm: Con ®­êng d­íi lßng ®Êt. 
- Hs đọc: theo và khơng theo thứ tự.
- Hs đọc lại tồn bài. 
 * Luyện viết bảng con:
- Gv viết mẫu + nêu quy trình.
- Hs viết bảng con.
- Gv nhận xét, sửa sai 
* Cđng cè tiÕt 1:
? H«m nay häc vÇn tiÕng - tõ g× míi.
- Thi ghÐp vÇn, tiÕng, tõ theo yªu cÇu.
- Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
- Nªu yªu cÇu giê häc sau.
- 10 - 12 hs.
- 1- 3 hs.
- C¶ líp viÕt.
- 3 hs ®äc.
+ Gièng: B¾t kÕt thĩc b»ng m.
+ Kh¸c: ¡m b¾t ®Çu b»ng ¨.
 Am b¾t ®Çu b»ng a.
- Hs thùc hµnh ghÐp.
- ¡m: ¨ + m
- C¸ nh©n, nhãm, líp ®äc.
- Hs ®äc: ¨m.
- Thªm ©m t vµo tr­íc vÇn ¨m vµ dÊu (`) trªn ©m ¨.
 - Hs thùc hµnh ghÐp.
 - t + ¨m + (`).
 - tê - ¨m- t¨m - huyỊn - t»m.
 - Hs ®äc: t»m.
 - Thªm tiÕng nu«i vµo tr­íc tiÕng t»m.
- Hs thùc hµnh ghÐp.
- nu«i t»m: nu«i + t»m.
- TiÕng t»m chøa vÇn ¨m.
- C¸ nh©n, nhãm, líp ®äc.
- C¸ nh©n, nhãm, líp ®äc. 
 + Gièng: KÕt thĩc b»ng m.
+ Kh¸c: ¨m b¾t ®Çu b»ng ¨.
 ©m b¾t ®Çu b»ng ©.
- C¸ nh©n, nhãm, líp ®äc.
- C¸ nh©n, nhãm, líp ®äc.
 t¨m tre mÇm non
 ®á th¾m ®­êng hÇm 
- T¨m: T + ¨m
- HÇm: H + ©m + ( ` ).
- Hs ngåi nghe.
- C¸ nh©n, nhãm, líp ®äc. 
- C¸ nh©n, nhãm, líp ®äc.
- ¨m, ©m, nu«i t»m, hái nÊm.
- Hs thùc hµnh ghÐp.
TiÕt 2
3.Thùc hµnh - LuyƯn tËp.
a. LuyƯn ®äc: 
* §äc bµi tiÕt 1:
- Gv chØ theo vµ kh«ng theo thø tù gäi Hs ®äc.
- §äc Sgk + Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
* §äc c©u øng dơng:
- Hs quan s¸t tranh, th¶o luËn.
? Trong tranh vÏ g×.
- Gv giíi thiƯu c©u øng dơng.
- Gäi Hs ®äc thÇm + 3 Hs ®äc to.
- Trong c©u tiÕng nµo chøa vÇn míi?
- Hs t×m, g¹ch ch©n, ph©n tÝch - ®¸nh vÇn + ®äc.
- Gv ®äc mÉu, h­íng dÉn.
- Gäi Hs ®äc + Gv chØnh sưa.
b. LuyƯn viÕt vë tËp viÕt:
- H­íng dÉn Hs më + ®äc yªu cÇu.
- Gv h­íng dÉn qui tr×nh.
- Hs nh¾c l¹i t­ thÕ ngåi.
- Hs viÕt tõng dßng vµo vë.
- Gv quan s¸t, uèn n¾n.
 c. LuyƯn nãi:
- Hs ®äc chđ ®Ị luyƯn nãi.
- Hs quan s¸t tranh, th¶o luËn.
? Trong tranh vÏ g× ?
- Gv ®­a quyĨn lÞch vµ thêi kho¸ biĨu giíi thiƯu víi Hs.
? QuyĨn lÞch dïng ®Ĩ lµm g×.
? thêi kho¸ biĨu dïng ®Ĩ lµm g×.
? Chĩng nãi lªn ®iĨm g× chung.
? H·y ®äc thêi kho¸ biĨu cđa líp.
? Em ®i häc vµo nh÷ng ngµy nµo trong tuÇn.
? Vµo thø 7, chđ nhËt, em th­êng lµm g×.
? Em thÝch ngµy thø mÊy trong tuÇn nhÊt? V× sao.
? H·y ®äc thø, ngµy, th¸ng, n¨m h«m nay.
III. Cđng cè, dỈn dß.
? H«m nay häc vÇn, tiÕng, tõ g×.
+ Trß ch¬i: Thi t×m tiÕng, tõ chøa vÇn míi.
- Gv nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
- Hs ®äc l¹i toµn bµi.
- Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
- VỊ nhµ ®äc, viÕt bµi ra vë « li.
- C¸ nh©n, nhãm líp ®äc.
- 8 - 10 hs ®äc.
- Th¶o luËn theo cỈp.
- Tranh vÏ ®µn dª gỈm cá, dßng suèi ch¶y.
 Con suèi sau nhµ r× rÇm ch¶y. §µn dª c¾m cĩi gỈm cá bªn s­ên ®åi.
- rÇm: r + ©m + ( ` ).
- gỈm: g + ¨m + ( . ).
- Hs ngåi nghe.
- C¸ nh©n, nhãm, líp ®äc.
- 2 Hs ®äc.
- Hs ngåi nghe.
- 1 - 2 Hs nh¾c l¹i.
- Hs viÕt bµi vµo vë.
Thø, ngµy, th¸ng, n¨m.
- Hs th¶o luËn theo cỈp.
- Tranh vÏ quyĨn lÞch, thêi kho¸ biĨu.
- Hs quan s¸t, nhËn biÕt.
- Xem thø, ngµy, th¸ng trong n¨m.
- So¹n s¸ch vë, ®å dïng häc tËp ®ĩng.
- Sư dơng TKB vµ TGB hỵp lÝ.
- 2 - 4 Hs ®äc.
- Tõ thø 2 ®Õn thø 6.
- Em ®i th¨m «ng bµ. ( ®i ch¬i ) . ..
- Em rÊt thÝch ngµy thø 6 v× h«m ®ã cã tiÕt kĨ chuyƯn. 
- Thø ba ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2008.
- ¨m, ©m, nu«i t»m, h¸i nÊm.
- Chia thµnh 2 ®éi ch¬i.
- 2 - 4 Hs ®äc.
- Hs ngåi nghe.
Rĩt kinh nghiƯm: ...............................................................................................................
..............................................................................................................................................
To¸n
TiÕt 58: phÐp céng trong ph¹m vi 10
 I. Mơc tiªu: 
Giĩp Hs:
 Ÿ N¾m v÷ng kh¸i niƯm phÐp céng.
 Ÿ Tù thµnh lËp vµ ghi nhí b¶ng céng trong ph¹m vi 10.
 Ÿ Thùc hµnh tÝnh céng ®ĩng trong ph¹m vi 10.
 II. ChuÈn bÞ: 
 Ÿ Bé ®å dïng d¹y häc To¸n 1.
 III. Lªn líp:
Ho¹t ®éng cđa Gv
Ho¹t déng cđa Hs
A. KiĨm tra bµi cị:
- 3 Hs lªn b¶ng lµm.
- Hs d­íi líp lµm nh¸p.
- Hs, Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
B. Bµi míi:
1. Giíi thiƯu bµi: Ghi ®Çu bµi.
2. Thµnh lËp vµ ghi nhí phÐp céng trong ph¹m vi 10:
* B­íc 1: LËp phÐp tÝnh: 9 + 1 = 10
 1 + 9 = 10
- Hs ®äc l¹i 2 phÐp tÝnh, nhËn xÐt.
 * B­íc 2:LËp c¸c phÐp tÝnh:
8 + 2 = 10
7 + 3 = 10
6 + 4 = 10
5 + 5 = 10
2 + 8 = 10
3 + 7 = 10
4 + 6 = 10
5 + 5 = 10
- T­¬ng tù nh­ trªn
? Ngoµi c¸c phÐp céng trªn, cßn phÐp céng nµo mµ khi lÊy 2 sè céng víi nhau ®Ịu cho kÕt qu¶ b»ng 10.
 * B­íc 3: H­íng dÉn Hs ghi nhí phÐp céng trong ph¹m vi 10:
- Gäi Hs ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
- GV xo¸ kÕt qu¶ gäi Hs ®äc.
3. Thùc hµnh:
 Bµi 1 (81): Hs nªu yªu cÇu.
- Hs nªu c¸ch lµm, lµm bµi.
- 3 Hs lªn ch÷a phÇn a.
- PhÇn b: 3 Hs nèi tiÕp nhau ®äc kÕt qu¶, Gv ghi b¶ng.
- Hs, Gv nhËn xÐt, sưa sai.
- NhËn xÐt tÝnh chÊt cđa phÐp céng vµ mèi quan hƯ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ.
 Bµi 2 (81): Hs nªu yªu cÇu.
? Muèn ®iỊn sè vµo « trèng tr­íc tiªn ta ph¶i lµm g×?
- Hs lµm bµi CN.
- Tỉ chøc thi ®iỊn sè tiÕp søc.
- Hs, Gv nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
? V× sao em ®iỊn sè 7, 7, 6, 8... vµo « trèng.
 Bµi 3 (81): Hs nªu yªu cÇu.
- Hs quan s¸t tranh, nªu bµi to¸n.
- Hs viÕt phÐp tÝnh phï hỵp.
? Ai cßn phÐp tÝnh kh¸c.
- Hs, Gv nhËn xÐt, sưa sai.
- Tõ tranh trªn ta cã thĨ viÕt ®­ỵc 2 phÐp tÝnh t­¬ng øng.
III. Cđng cè, dỈn dß.
? H«m nay häc bµi g×.
- Gäi Hs ®äc l¹i phÐp céng võa häc, Gv ghi l¹i kÕt qu¶.
- Gv nhËn xÐt chung tiÕt häc.
- Yªu cÇu Hs vỊ nhµ lµm bµi ra vë « li.
1. TÝnh: 2.Sè? 3. > < =?
8 + 1 = 9
1 + 8 = 9
9 - 8 = 1
9 - 1 = 8
5 + 4 = 9
4 + 4 = 8
2 + 7 = 9
5 + 4 = 9
9 - 2 < 8
4 + 5 > 8
- Hs thùc hµnh, lËp c¸c phÐp tÝnh t­¬ng tù phÐp céng trong ph¹m vi 9.
- Khi thay ®ỉi vÞ trÝ c¸c sè trong phÐp céng, kÕt qu¶ kh«ng thay ®ỉi.
10 + 0 = 10
0 + 10 = 10
- C¸ nh©n, nhãm, líp ®äc.
- Hs thi ®ua ®äc thuéc.
- TÝnh:
a. 1 2 3 4 5 9
 + + + + + +
 9 8 7 6 5 1 
 10 10 10 10 10 10
b.
1 + 9 = 10
9 + 1 = 10
9 - 1 = 8
2 + 8 = 10
8 + 2 = 10
8 - 2 = 6
3 + 7 = 10
7 + 3 = 10
7 - 3 = 4
- Sè?
- Thùc hiƯn phÐp tÝnh theo chiỊu mịi tªn, ghi kÕt qu¶ vµo « trèng.
+5 +0 -2 +1
 +1
 2 -1 +4 
- ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp.
6
+
4
=
10
 4 + 6 = 10
- Hs l¾ng nghe.
- PhÐp céng trong ph¹m vi 10.
- 5 -7 Hs ®äc.
- HS l¾ng nghe.
Rĩt kinh nghiƯm: ...............................................................................................................
..............................................................................................................................................
¢m nh¹c
Gv chuyªn tr¸ch d¹y
Ngẳ so¹n: 14. 12. 08
Ngµy gi¶ng: Thø t­ ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2008
Học vần
Bài 62: ¤m -¥m
 I. mơc tiªu:
Ÿ Hs đọc, viết được: ơm, ¬m, con t«m, ®èng r¬m.
Ÿ §äc ®­ỵc tõ, c©u øng dơng.
Ÿ Ph¸t triĨn lêi nãi tù nhiªn theo chđ ®Ị: B÷a c¬m.
Ÿ T×m được tiếng, từ mới ngoai bai chứa vần «m - ¬m.
 II. chuÈn bÞ:
Ÿ Tranh minh hoạ.
Ÿ Bộ đồ dïng dạy học TV1. 
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. Kiểm tra bài cũ:
- Đọc: ¨m, ©m, h¸i nÊm, t¨m tre, ®­êng hÇm, nu«i t»m, mÇm non...
- Đọc sgk
- Viết bảng: nu«i t»m, h¸i nÊm.
- Gv nhận xét, ghi điểm.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: Bài 62.
2. Dạy vần mới:
 * Dạy vần «m:
- Gv cài bảng: «m
? Yêu cầu so sánh vần «m và «n.
- Hãy ghép cho cơ vần «m. 
- Hãy phân tích vần «m?
- Gv đánh vần: « - mê - «m.
- Ai đọc được?
 + Ghép tiếng từ:
-Cĩ vần «m, muốn cĩ tiếng t«m ta làm thế nào?
- Hãy ghép cho cơ tiếng t«m?
- Yªu cầu Hs phân tích tiếng t«m?
- Ai đánh vần được?
- Hãy đọc thành tiếng.
- Cĩ tiếng t«m, muốn cĩ từ con t«m ta làm thế nào?
- Hãy ghÐp từ con t«m.
- Phân tích từ con t«m?
- Từ con t«m tiếng nào chứa vần hơm nay mới học?
- Gọi hs đọc lại từ.
- Gọi hs đọc sơ đồ 1.
 * Dạy vần ¬m: quy trình tương tự vần «m.
? So sánh vần «m vµ vần ¬m.
 - Hs đọc sơ đồ 2.
 - Hs đọc 2 sơ đồ.
 HS giải lao
* Đọc từ ứng dụng:
 - Gv cài bảng từng từ.
 - Gọi hs đọc thầm.
 - Hs đọc và tìm tiếng chứa vần mới học – phân tích – đánh vần - đọc.
 - Gv đọc + giải nghĩa từ.
chã ®èm: con chã cã bé l«ng ®èm.
s¸ng sím: b¾t ®Çu s¸ng, míi mê s¸ng.
Mïi th¬m: Mïi cđa c¸i g× ®ã th¬m.
 - Hs đọc: theo và khơng theo thứ tự.
 - Hs đọc lại tồn bài. 
 * Luyện viết bảng con:
 - Gv viết mẫu + nêu qui trình.
 - Hs tơ, viết bảng con.
 - Gv nhận xét, sửa sai 
* Cđng cè tiÕt 1:
 ? H«m nay häc vÇn tiÕng - tõ g× míi.
 - Thi ghÐp vÇn, tiÕng, tõ theo yªu cÇu.
 - Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
 - Nªu yªu cÇu giê häc sau.
- 10 - 12 hs.
- 1- 3 hs.
- C¶ líp viÕt.
- 3 Hs ®äc.
+ Gièng: B¾t ®Çu b»ng «.
+ Kh¸c: «m kÕt thĩc b»ng m.
 ¬n kÕt thĩc b»ng n.
- Hs thùc hµnh ghÐp.
- «m: « + m
- C¸ nh©n, nhãm, líp ®äc.
- Hs ®äc: «m.
- Thªm ©m t vµo tr­íc vÇn «m.
- Hs thùc hµnh ghÐp.
- t + «m. 
- tê - «m - t«m. 
- Hs ®äc: t«m.
- Thªm tiÕng con vµo tr­íc tiÕng t«m.
- Hs thùc hµnh ghÐp.
- con t«m: con + t«m.
- TiÕng t«m chøa vÇn «m.
- C¸ nh©n, nhãm, líp ®äc.
- C¸ nh©n, nhãm, líp ®äc. 
+ Gièng: KÕt thĩc b»ng m.
+ Kh¸c: «m b¾t ®Çu b»ng «.
 ¬m b¾t ®Çu b»ng ¬.
- C¸ nh©n, nhãm, líp ®äc.
- C¸ nh©n, nhãm, líp ®äc.
 Chã ®èm
Ch«m ch«m
S¸ng sím
Mïi th¬m
- ®èm: ® + «m + (/).
- sím: s + ¬m + (/). 
- Hs ngåi nghe.
- C¸ nh©n, nhãm, líp ®äc. 
- C¸ nh©n, nhãm, líp ®äc.
- «m, ¬m, con t«m, ®èng r¬m.
- Hs thùc hµnh ghÐp.
TiÕt 2
3. Thùc hµnh - LuyƯn tËp.
a. LuyƯn ®äc: 
* §äc bµi tiÕt 1:
 - Gv chØ theo vµ kh«ng theo thø tù gäi Hs ®äc.
 - §äc Sgk + Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
* §äc c©u øng dơng:
 - Hs quan s¸t tranh, th¶o luËn.
 ? Trong tranh vÏ g×.
 - Gv giíi thiƯu c©u øng dơng.
 - Gäi Hs ®äc thÇm + 3 hs ®äc to.
 - Trong c©u tiÕng nµo chøa vÇn míi?
 - Hs t×m, g¹ch ch©n, ph©n tÝch - ®¸nh vÇn + ®äc.
 - Gv ®äc mÉu, h­íng dÉn.
 - Gäi Hs ®äc + Gv chØnh sưa.
b. LuyƯn viÕt vë tËp viÕt:
 - H­íng dÉn Hs më + ®äc yªu cÇu.
 - Gv h­íng dÉn quy tr×nh.
 - Hs nh¾c l¹i t­ thÕ ngåi.
 - Hs viÕt tõng dßng vµo vë.
 - Gv quan s¸t, uèn n¾n.
c. LuyƯn nãi:
 - Hs ®äc chđ ®Ị luyƯn nãi.
 - Hs quan s¸t tranh, th¶o luËn.
 ? Trong tranh vÏ g× ?
 ? Trong b÷a c¬m cã ng÷ng ai.
 ? Mét ngµy em ¨n mÊy b÷a.
 ? Mçi b÷a cã nh÷ng mãn g×.
 ? B÷a s¸ng em th­êng ¨n g×.
 ? Con thÝch ¨n mãn g× nhÊt.
 ? ë nhµ em ai lµ ng­êi ®i chỵ, nÊu c¬m? Ai lµ ng­êi thu dän b¸t, ®Üa.
 ? Tr­íc khi vµo b÷a ¨n, em ph¶i lµm g×.
 ? Tr­íc khi ¨n c¬m, em ph¶i lµm g×.
 ? Em h·y kĨ vỊ b÷a c¬m cđa gia ®×nh m×nh.
III. Cđng cè, dỈn dß.
 ? H«m nay häc vÇn, tiÕng, tõ g×.
 + Trß ch¬i: Thi t×m tiÕng, tõ chøa vÇn míi.
 - Gv nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
 - Hs ®äc l¹i toµn bµi.
 - Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
 - VỊ nhµ ®äc, viÕt bµi ra vë « li.
- C¸ nh©n, nhãm líp ®äc.
- 8 - 10 hs ®äc.
- Th¶o luËn theo cỈp.
- Tranh vÏ c¸c b¹n miỊn nĩi ®ang ®i häc.
 Vµng m¬ nh­ tr¸i chÝn 
 Chïm giỴ treo n¬i nµo
 Giã ®­a h­¬ng th¬m l¹
 §­êng tíi tr­êng x«n xao.
- th¬m: th + ¬m.
- Hs ngåi nghe.
 - C¸ nh©n, nhãm, líp ®äc.
- 2 Hs ®äc.
- Hs ngåi nghe.
- 1 - 2 Hs nh¾c l¹i.
- Hs viÕt bµi vµo vë.
 B÷a c¬m.
- Hs th¶o luËn theo cỈp.
- Tranh vÏ c¶ nhµ ®ang ¨n c¬m.
- Cã bµ, bè, mĐ vµ 2 chÞ em.
- Mét ngµy em ¨n 3 b÷a.
- Cã trøng, c¸, t«m, rau, c¬m, thÞt...
- B÷a s¸ng em th­êng ¨n bĩn, ( phë, x«i...)
- Em thÝch ¨n: t«m, c¬m, c¸, thÞt, trøng...
- MĐ em.
- Em ph¶i rưa tay s¹ch sÏ.
- Em ph¶i mêi «ng bµ, bè mĐ, anh chÞ.
- 2 - 3 Hs kĨ.
- «m, ¬m, con t«m, ®èng r¬m.
- Chia thµnh 2 ®éi ch¬i.
- 2 - 4 Hs ®äc.
- Hs ngåi nghe.
Rĩt kinh nghiƯm: ...............................................................................................................
..............................................................................................................................................
To¸n
TiÕt 59: luyƯn tËp
 I. Mơc tiªu: 
 Giĩp Hs cđng cè vỊ:
 Ÿ PhÐp céng trong ph¹m vi 10.
 Ÿ §Ỉt ®Ị to¸n vµ viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp.
II. §å dïng:
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cđa Gv
Ho¹t ®éng cđa Hs
A. KiĨm tra bµi cị:
 - 2 Hs lªn b¶ng lµm.
 - Hs ®äc thuéc phÐp céng trong ph¹m vi 10
 - Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
B. Bµi míi.
 1. Giíi thiƯu bµi -> ghi ®Çu bµi.
 2. LuyƯn tËp:
 Bµi 1 (82): Hs nªu yªu cÇu.
 - Hs lµm bµi c¸ nh©n.
 - 5Hs lªn b¶ng lµm.
 - Hs, Gv nhËn xÐt, sưa sai.
 ? Con cã nhËn xÐt g× vỊ 4 cỈp phÐp tÝnh.
 Bµi 2 (82): Hs nªu yªu cÇu.
 - Hs lµm bµi c¸ nh©n.
 - 3 Hs lªn b¶ng ch÷a bµi.
 - Hs, Gv nhËn xÐt, sưa sai.
 * L­u ý: ViÕt kÕt qu¶ th¼ng cét.
 Bµi 3 (82): Hs nªu yªu cÇu.
 ? Muèn ®iỊn sè vµo chç chÊm ta dùa vµo ®©u ®Ĩ ®iỊn.
 - Hs lµm bµi c¸ nh©n.
 - Tỉ chøc trß ch¬i: §iỊn sè tiÕp søc.
 - Hs, Gv nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
 Bµi 4 (82): Hs nªu yªu cÇu.
 - Hs nªu c¸ch lµm, lµm bµi.
 - 4 Hs nªu c¸ch tÝnh, kÕt qu¶->Gv ghi b¶ng
 - Hs, Gv nhËn xÐt, sưa sai.
 Bµi 5 (82): Hs nªu yªu cÇu.
 - Hs quan s¸t tranh, nªu bµi to¸n.
 - Hs viÕt phÐp tÝnh phï hỵp.
 - Hs, Gv nhËn xÐt, sưa sai.
 ? Cßn phÐp tÝnh nµo kh¸c.
 III. Cđng cè, dỈn dß.
 - Gv nhËn xÐt chung tiÕt häc.
 - Yªu cÇu Hs vỊ nhµ lµm bµi ra vë « li. 
* TÝnh: 
 1 2 9 
+ + +
 9 8 1
10 10 10 
 3 + 7 = 10
 7 + 3 = 10
 7 - 3 = 4
- Hs nh¾c l¹i.
- Hs më SGK - T.82.
- TÝnh:
9 + 1 = 10
1 + 9 = 10
8 + 2 =10
2 + 8 =10
7 + 3 =10
3 + 7 =10
- C¸c sè trong phÐp céng thay ®ỉi chç cho nhau -> kÕt qu¶ kh«ng thay ®ỉi.
- TÝnh:
 4 5 8 3 6 4
 + + + + + +
 5 5 2 7 2 6
 9 10 10 10 8 10
- Sè?
- Dùa vµo b¶ng phÐp céng trong ph¹m vi 10 ®Ĩ lµm.
 3 + 7 6 + 4 0 + 7
 1 + 9
 5 + 5
 10 + 0	8 + 2 7 + 3
- TÝnh:
5 + 3 + 2 = 10
4 + 4 + 1 = 9
6 + 3 - 5 = 4
5 + 2 - 6 = 1
- ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp.
7
+
3
=
10
Hs ngåi nghe.
Rĩt kinh nghiƯm: ...............................................................................................................
..............................................................................................................................................
MÜ thuËt
Gv chuyªn tr¸ch d¹y
ThĨ dơc
Bµi 15: thĨ dơc rÌn luyƯn t­ thÕ c¬ b¶n - trß ch¬i
 I. Mơc tiªu: 
 Ÿ TiÕp tơc «n 1 sè kÜ n¨ng thĨ dơc RLTTCB ®· häc. Yªu cÇu thùc hiƯn ®­ỵc ë møc ®é chÝnh x¸c h¬n giê tr­íc.
 Ÿ TiÕp tơc lµm quen víi trß ch¬i “ ch¹y tiÕp søc ”. Yªu cÇu biÕt tham gia vµo trß ch¬i.
 II. ChuÈn bÞ:
 Ÿ Dän vƯ sinh an toµn n¬i tËp.
 III. Lªn líp:
néi dung
Thêi gian
Ph­¬ng ph¸p
1. PhÇn më ®Çu:
 - Gv nhËn líp, phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc.
 - Hs ®øng vç tay, h¸t.
 - trß ch¬i: DiƯt c¸c con vËt cã h¹i.
2. PhÇn c¬ b¶n:
a. ¤n phèi hỵp 2 lÇn:
 - NhÞp 1: §øng ®­a ch©n tr¸i ra sau, 2 tay gi¬ cao th¼ng ®øng.
 - NhÞp 2: VỊ TTCB.
 - NhÞp 3: nh­ nhÞp 1 - ®ỉi ch©n.
 - NhÞp 4: VỊ TTCB.
 b. ¤n phèi hỵp 2 lÇn:
 - NhÞp 1: §øng ®­a ch©n tr¸i sang ngang, 2 tay chèng h«ng.
 - NhÞp 2: VỊ t­ thÕ ®øng 2 tay chèng h«ng.
 - NhÞp 3: §­a ch©n ph¶i sang ngang, 2 tay chèng h«ng.
 - NhÞp 4: VỊ t­ thÕ ®øng c¬ b¶n.
c. trß ch¬i: Ch¹y tiÕp søc.
 - Gv ng¾c l¹i tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i.
 - Hs ch¬i thư 1 - 2 lÇn.
 - Cho Hs thi ®ua gi÷a c¸c tỉ.
 - Hs, Gv nhËn xÐt.
3. PhÇn kÕt thĩc:
 - Hs ®øng vç tay, h¸t.
 - Gv + Hs hƯ thèng bµi.
 - NhËn xÐt giê häc.
 - Nªu yªu cÇu giê häc sau.
5 - 7 phĩt
20 - 25 phĩt
5 - 7 phĩt
- Líp tr­ëng tËp hỵp líp thµnh ®éi h×nh hµng däc, chuyĨn thµnh hµng ngang.
- Hs «n theo sù ®iỊu khiĨn cđa c¸n sù líp.
- Gv quan s¸t, uèn n¾n.
- Hs «n theo sù ®iỊu khiĨn cđa c¸n sù líp.
- Gv quan s¸t, uèn n¾n.
- Hs ch¬i víi sù gi¸m s¸t cđa Gv.
- Hs, Gv nh¾c l¹i néi dung bµi.
- Hs ngåi nghe.
Rĩt kinh nghiƯm: ...............................................................................................................
..............................................................................................................................................
Ngµy so¹n: 15.12.08
Ngµy gi¶ng: Thø n¨m ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2008
Học vần
Bài 63: Em -£m
 I. mơc tiªu:
Ÿ Hs đọc, viết được: em, ªm, con tem, sao ®ªm.
Ÿ §äc ®­ỵc tõ, c©u øng dơng.
Ÿ Ph¸t triĨn lêi nãi tù nhiªn theo chđ ®Ị: Anh chÞ em trong nhµ.
Ÿ T×m được tiếng, từ mới ngoai bµi chứa vần em - ªm.
 II. chuÈn bÞ:
Ÿ Tranh minh hoạ.
Ÿ Bộ đồ dïng dạy học TV1. 
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. Kiểm tra bài cũ:
 -Đọc: «m, ¬m, con t«m, mïi th¬m, chã ®èm, s¸ng sím, ch«m ch«m...
 - Đọc sgk
 -Viết bảng: con t«m, ®èng r¬m.
 -Gv nhận xét, ghi điểm.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: Bài 63.
2.Dạy vần mới:
* Dạy vần em:
 - Gv cài bảng: em
 ? Yêu cầu so sánh vần em và en.
 - Hãy ghép cho cơ vần em. 
 - Hãy phân tích vần em?
 - Gv đánh vần: e - mê - em.
 - Ai đọc được?
+ Ghép tiếng từ:
 - Cĩ vần em, muốn cĩ tiếng tem ta làm thế nào?
 - Hãy ghép cho cơ tiếng tem?
 - Yªu cầu HS phân tích tiếng tem?
 - Ai đánh vần được?
 - Hãy đọc thành tiếng.
 - Cĩ tiếng tem, muốn cĩ từ con tem ta làm thế nào?
 - Hãy ghÐp từ con tem.
 - Phân tích từ con tem?
 - Từ con tem tiếng nào chứa vần hơm nay mới học?
 - Gọi hs đọc lại từ.
 - Gọi hs đọc sơ đồ 1.
 * Dạy vần ªm: quy trình tương tự vần em.
 ? So sánh vần em vµ vần ªm.
 -Hs đọc sơ đồ 2.
 - Hs đọc 2 sơ đồ.
 HS giải lao
* Đọc từ ứng dụng:
 - Gv cài bảng từng từ.
 - Gọi hs đọc thầm.
 - Hs đọc và tìm tiếng chứa vần mới học – phân tích – đánh vần - đọc.
 - Gv đọc + giải nghĩa từ.
MỊm m¹i: mỊm gäi c¶m gi¸c khi sê, vÝ dơ nh­ da trỴ em.
 - Hs đọc: theo và khơng theo thứ tự.
 - Hs đọc lại tồn bài. 
 * Luyện viết bảng con:
 - Gv viết mẫu + nêu qui trình.
 - Hs tơ, viết bảng con.
 - Gv nhận xét, sửa sai 
 * Cđng cè tiÕt 1:
 ? H«m nay häc vÇn tiÕng - tõ g× míi.
 - Thi ghÐp vÇn, tiÕng, tõ theo yªu cÇu.
 - Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
 - Nªu yªu cÇu giê häc sau.
- 10 - 12 hs.
- 1- 3 hs.
- C¶ líp viÕt.
- 3 Hs ®äc.
+ Gièng: B¾t ®Çu b»ng e
+ Kh¸c: em kÕt thĩc b»ng m.
 en kÕt thĩc b»ng n.
- Hs thùc hµnh ghÐp.
- em: e + m
- C¸ nh©n, nhãm, líp ®äc.
- Hs ®äc: em.
- Thªm ©m t vµo tr­íc vÇn em.
- Hs thùc hµnh ghÐp.
- t + em. 
- tê - em - tem. 
- Hs ®äc: tem.
- Thªm tiÕng con vµo tr­íc tiÕng tem.
- Hs thùc hµnh ghÐp.
- con tem: con + tem.
- TiÕng tem chøa vÇn em.
- C¸ nh©n, nhãm, líp ®äc.
- C¸ nh©n, nhãm, líp ®äc. 
+ Gièng: KÕt thĩc b»ng m.
+ Kh¸c: em b¾t ®Çu b»ng e.
 ªm b¾t ®Çu b»ng ª.
- C¸ nh©n, nhãm, líp ®äc.
- C¸ nh©n, nhãm, líp ®äc.
trỴ em
que kem
ghÕ ®Ưm
mỊm m¹i
- ®Ưm: ® + ªm + (.).
- kem: k + em. 
- Hs ngåi nghe.
- C¸ nh©n, nhãm, líp ®äc. 
- C¸ nh©n, nhãm, líp ®äc.
- em, ªm, con tem, sao ®ªm.
- Hs thùc hµnh ghÐp.
TiÕt 2
3. Thùc hµnh LuyƯn tËp.
a. LuyƯn ®äc: 
* §äc bµi tiÕt 1:
 - Gv chØ theo vµ kh«ng theo thø tù gäi Hs ®äc.
 - §äc Sgk + Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
* §äc c©u øng dơng:
 - Hs quan s¸t tranh, th¶o luËn.
 ? Trong tranh vÏ g×.
 - Gv giíi thiƯu c©u øng dơng.
 - ChØ Hs ®äc thÇm, gäi 3 hs ®äc to.
 - Trong c©u tiÕng nµo chøa vÇn míi?
 - Hs t×m, g¹ch ch©n, ph©n tÝch - ®¸nh vÇn + ®äc.
 - Gv ®äc mÉu, h­íng dÉn.
 - Gäi Hs ®äc + Gv chØnh sưa.
b. LuyƯn viÕt vë tËp viÕt:
 - H­íng dÉn Hs më + ®äc yªu cÇu.
 - Gv h­íng dÉn qui tr×nh.
 - Hs nh¾c l¹i t­ thÕ ngåi.
 - Hs viÕt tõng dßng vµo vë.
 - Gv quan s¸t, uèn n¾n.
c. LuyƯn nãi:
 - Hs ®äc chđ ®Ị luyƯn nãi.
 - Hs quan s¸t tranh, th¶o luËn.
 ? Trong tranh vÏ g× ?
 ? Em h·y ®o¸n xem hä cã ph¶i lµ anh chÞ em cđa nhau kh«ng.
 ? Anh em trong nhµ cßn gäi lµ anh em g×.
 ? Víi em nhá, em cÇn ph¶i lµm g×?
 ? Víi anh chÞ, em ph¶i nh­ thÕ nµo?
 ? Anh chÞ em trong nhµ ph¶i ®èi xư víi nhau nh­ thÕ nµo.
 ? Em cã anh, chÞ em kh«ng? Em h·y kĨ vỊ anh chÞ em trong nhµ cđa con cho c¶ líp nghe.
 - Hs, Gv nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
 Cđng cè, dỈn dß.
 ? H«m nay häc vÇn, tiÕng, tõ g×.
 + Trß ch¬i: Thi t×m tiÕng, tõ chøa vÇn míi.
 - Gv nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
 - Hs ®äc l¹i toµn bµi.
 - Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
 - VỊ nhµ ®äc, viÕt bµi ra vë « li.
- C¸ nh©n, nhãm líp ®äc.
- 8 - 10 hs ®äc.
- Th¶o luËn theo cỈp.
- Tranh vÏ con cß bÞ ng· xuèng ao.
 Con cß mµ ®i ¨n ®ªm,
§Ëu ph¶i cµnh mỊm lén cỉ xuèng ao.
- ®ªm: ® + ªm.
- mỊm: m + ªm + (`).
- Hs ngåi nghe.
 - C¸ nh©n, nhãm, líp ®äc.
- 2 Hs ®äc.
- Hs ngåi nghe.
- 1 - 2 Hs nh¾c l¹i.
- Hs viÕt bµi vµo vë.
Anh chÞ em trong nhµ.
- Hs th¶o luËn theo cỈp.
- Tranh vÏ hai chÞ em ®ang rưa tr¸i c©y.
- Hä lµ anh chÞ em.
- Gäi lµ anh chÞ em ruét.
- CÇn ph¶i nh­êng nhÞn.
- CÇn ph¶i lƠ phÐp.
- Yªu th­¬ng, nh­êng nhÞn nhau.
- 2 - 3 Hs lªn kĨ.
- em, ªm, con tem, ®èng r¬m.
- Chia thµnh 2 ®éi ch¬i.
- 2 - 4 Hs ®äc.
- Hs ngåi nghe.
Rĩt kinh nghiƯm: ...............................................................................................................
..............................................................................................................................................
To¸n
TiÕt 60: phÐp trõ trong ph¹m vi 10
I. Mơc tiªu: 
 Sau bµi häc - Hs cã thĨ:
 Ÿ Kh¾c s©u ®­ỵc kh¸i niƯm.
 Ÿ Tù thµnh lËp vµ ghi nhí phÐp trõ trong ph¹m vi 10.
 Ÿ Thùc hµnh ®ĩng phÐp trõ trong ph¹m vi 10.
 Ÿ Cđng cè cÊu t¹o sè 10 vµ so s¸n sè trong ph¹m vi 10.
II. §å dïng:
 Ÿ Bé ®å dïng d¹y häc To¸n - 1.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A.KiĨm tra bµi:
 - 2 Hs lªn b¶ng lµm, Hs d­íi líp lµm nh¸p.
 - Hs, Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
B. Bµi míi:
1. giíi thiƯu bµi: Ghi ®Çu bµi.
2. D¹y - häc bµi míi:
Ÿ H­íng dÉn Hs thµnh lËp vµ ghi nhí phÐp trõ trong ph¹m vi 10.
 * B­íc 1: Thµnh lËp phÐp trõ:
 10 - 1 = 9 10 - 9 = 1
 ? Yªu cÇu Hs lÊy 10 h×nh trßn, bít ®i 1 h×nh trßn - nªu bµi to¸n vµ phÐp tÝnh t­¬ng øng.
 - Gv ghi b¶ng, chØ cho Hs ®äc.
 - Gv nªu: C« cã 10 h×nh trßn, bít ®i 9 h×nh trßn. Hái c« cßn l¹i mÊy h×nh trßn?
 ? Yªu cÇu Hs nªu nhanh phÐp tÝnh t­¬ng øng.
 - Gv ghi b¶ng - Hs ®äc.
 - Gäi Hs ®äc l¹i 2 phÐp tÝnh.
 ? Em cã nhËn xÐt g× vỊ 2 phÐp tÝnh trªn.
 *B­íc 2: LËp c¸c phÐp tÝnh:
10 - 2 = 8
10 - 3 = 7 
10 - 4 = 6 
10 - 5 = 5
10 - 8 = 2
10 - 7 = 3
10 - 6 = 4
10 - 5 = 5
 ( T­¬ng tù b­íc 1 )
 ? C¸c phÐp tÝnh võa lËp ®­ỵc ®Ịu lµ phÐp tÝnh g×.
 ? Cã ®iĨm g× chung. 
 ?

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 1(231).doc