Thiết kế bài dạy khối 1 - Tuần 17 năm 2009 - 2010

A. Mục tiêu:

- Biết cấu tạo của mỗi số trong phạm vi 10.

-Viết được các số theo thứ tự quy định

- Viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán

B. Đồ dùng dạy học:

- Tranh các bông hoa trong SGK.

- GV chuẩn bị 7 lá cờ bằng giấy. GV chuẩn bị 7 bông hoa giấy, băng dính.

C. Các hoạt động dạy học:

 

doc 24 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 08/08/2018 Lượt xem 170Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy khối 1 - Tuần 17 năm 2009 - 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I HOÏC ÑEÀU VAØ ÑUÙNG GIÔØ
I . MUÏC TIEÂU :
- Nêu được thế nào là đi học đều và đúng giờ.
- Biết được lợi ích của việc đi học đều và đúng giờ.
- Biết được nhiệm vụ của học sinh là phải đi học đều và đúng giờ.
- Thực hiện hằng ngày đi học đều và đúng giờ.
II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Vở BT đao đức 1. Một số cờ thi đua màu đỏ, màu vàng.
III. Các hoạt động khác:
T G
Giáo viên
Học sinh
3p
A, Më ®Çu:
1, æn ®Þnh tæ chøc:
2.Kiểm tra bài cũ:
H¸t
- Để giữ trật tự trong trường học ta cần thực hiện những quy định gì? Nhận xét
- 2 học sinh nêu.
3,. Giới thiệu bài.
10p
B, Ho¹t ®éng d¹y häc:
 Hoạt động 1: Thông báo KQ thi đua.
- Khuyến khích HS nêu và n/ xét việc thực hiện giữ trật tự của tổ mình, tổ bạn trong tuần qua.
- HS nêu nhận xét góp ý kiến, bổ sung cho nhau.
-Thông báo k/quả thi đua,nêu gương những tổ t/hiện tốt, nhắc nhở những tổ, CN t/ hiện chưa tốt.
- GV cắm cờ cho các tổ.
Cờ đỏ: Khen ngợi. Cờ Vàng: Nhắc nhở.
10p
 Hoạt động 2: Làm BT3.
+ Giáo viên yêu cầu từng CN, học sinh làm BT3
- Các bạn đang làm gì trong lớp?
- Từng học sinh độc lập suy nghĩ .-Nêu ý kiến bổ sung cho nhau
- Các bạn có giữ trật tự không? Trật tự NTN?
+ GVKL: Trong lớp khi cô giáo nêu câu hỏi, các bạn HS đã chăm chú nghe và nhiều bạn giơ tay phát biểu không có bạn nào làm việc riêng, nói chuyện riêng,.các em cần noi gương 
- HS nghe và ghi nhớ.
10p
 Họat động 3: Thảo luận nhóm2 (BT5)
+Hướng dẫn quan sát tranh ở BT5 và thảo luận: 
-Q/ sát tranh và t/luận theo cặp.
- Cô giáo đang làm gì?
- Hai bạn nam đang ngồi phía sau đang làm gì?
20p
- Việc làm đó có trât tự không? Vì sao? Gây tác hại gì cho cô giáo và việc học tập của lớp ?
- Gọi học sinh trình bày kết quả thảo luận
+ GVKL: Trong giờ học có 2 bạn dành nhau quyển tryện mà không chăm chú học hành, việc làm mất trật tự này gây nhốn nháo,Cản trở công
việc của cô giáo, việc học tập của cả lớp
 C, KÕt luËn:
- Hướng dẫn đọc và ghi nhớ
- Nhận xét chung giờ học
- HS quan sát tranh và thảo luận theo cặp HS khác bổ sung.
-Trình bày kết quả thảo luận
Thø 3 Ngµy 22Th¸ng 12 N¨m 2009 G-V. Bïi ThÞ Thu. TTH. Yªn §Ünh
So¹n ngµy 20 /12 Gi¶ng ngµy 22/12 N¡M HäC 2009-2010
TiÕt 1ThÓ dôc §H§N- RLTTCB- TRß CH¥I CH¹Y TIÕP SøC
I/ Mục tiêu :
-BiÕt ®­îc nh÷ng kiÕn thøckÜ n¨ng c¬ b¶n®· häc trong häc k×( cã thÓ cßn quªn mét sè chi tiÕt) vµ thùc hiÖn®­îc c¬ b¶n®óng nh÷ng kÜ n¨ng ®ã.
- BiÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®­îc.
II/ Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sân tập
- Phương tiện: còi. 2 - 4 cờ mốc, kẻ sân cho trò chơi.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1/ Phần mở đầu:
- Cán sự tập hợp lớp 
- Gv nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu
- Khởi động: Hs giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.
 Hs chạy nhẹ nhàng đi thường và hít thở sâu. GV điều khiển
2/ Phần cơ bản:
- Gv cùng hs nhắc lại những kiến thức, kỹ năng đã học về ĐHĐN,TD RLTTCB và trò chơi vận động.
- Gv gọi 1 số hs lên làm mẫu các động tác. Gv và hs quan sát nhận xét.
- Gv đánh giá kết quả học tập của học sinh, tổ, lớp. Tuyên dương cá nhân và tổ học tập tốt, nêu tồn tại và hướng khắc phục trong học kỳ II
b, Trò chơi “Chạy tiếp sức”:
- Gv nêu tên, nhắc cách chơi, luật chơi
- Tập trung hs vào đội hình chơi.
- Hs chơi chính có thi đua. Gv đkhiển
3/ Phần kết thúc :
- Thả lỏng: Hs đi thường và hát
- Tò chơi “Diệt các con vật có hại”
 Gv tổ chức cho hs chơi
- Gv nhận xét giờ học.
- Dặn dò: Ôn ĐHĐN và TD RLTTCB.
- Xuống lớp.
10 phút
50-60m
20 phút
2 hs/nd
2-3 lần
5 phút
GV x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
x x x x x
x x x x x
 CB XP GV Đ 
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
TiÕt 2 Toaùn
 Tiết 64 luyÖn tËp chung
A- Mục tiêu:
- Thực hiện được so sánh các số, biết thứ tự các số trong dãy số từ 0 đến 10; biết cộng, trừ các số trong phạm vi 10
-Thực hiện thành thạo các phép tính cộng trừ và so sánh các số trong phạm vi 10. Viết dược phép tính thích hợp với hình vẽ
B- Đồ dùng dạy – học:
- Các tranh trong bài 4 (SGK).
- GV chuẩn bị hình vẽ BT1.
C- Các hoạt động dạy - học
T G
I, Më ®Çu:
1, æn ®Þnh tæ chøc:
2, Kiểm tra bài cũ:
4p
- Gọi 3 HS lên bảng làm BT.
- HS lên bảng làm BT.
 3 - 2 + 9 =
3-2+9=10
 3 + 5 - 2 =
3+5-2=6
 4 + 6 + 0 =
4+6+0=10
-Y/c đọc bảng cộng trừ trong p/vi 10
- 1 vài em.
4p
3. Giới thiệu bài (trực tiếp):
II, Ho¹t ®éng d¹y häc:
Bài 1: (91): Yêu cầu ?
 H/d nối các nét chấm theo thứ tự từ bé-lớn.
- GV treo tờ bìa vẽ sẵn đầu bài lên bảng.
- Gọi 2 HS lên bảng nối.
- Y/c HS nêu tên hình vừa tạo thành.
-Nối các chấm theo thứ tự
- HS nối theo HD:2 em lên bảng
- HS dưới lớp theo dõi, nhận xét.
- H1: hình dấu cộng.
- H2: Hình ô tô.
10p
- GV nhận xét và cho điểm.
Bài 2 (91):
- HS làm theo tổ.
a- Bảng con: Mỗi tổ làm 2 p/ tính- GV đọc phép tính y/c HS đặt tính và tính kq
-
10
-
9
-
6
+
2
 5
6
3
4
theo cột dọc.
b- Làm sách- Cách làm ?(làm cột 1)
-Tính từ trái sang phải
- Cho HS tính theo thứ tự từ trái sang phải rồi chữa bài.
- HS làm sách ( K,G làm các cột còn lại)
5p
Nhận xét, ghi điểm
 Bài 3 (91): làm sách ( Làm cột 1,2 )
-Y/cầu ?
- Gọi HS đọc đề bài.
- Cho HS làm bài rồi gọi 2 HS lên bảng chữa.
- Gọi HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, cho điểm
 4+5-7=2
 1+2+6=9
K.G làm thêm cột 3
- Điền dấu>, < = vào chỗ chấm.
 0 < 1 2+3=3+2
10 > 9 7-4 < 2+2
6p
2p
Bài 4: (sách)
- Gọi HS đọc đề bài.
- Cho HS quan sát tranh và nêu bài toán.
- GV ghi bảng tóm tắt:
Có: 5 con vịt.
Thêm: 4 con vịt
Tất cả có: .. con vịt ?
+ Phần b tiến hành tương tự phần a.
Bài 5 (91): ( Khá, giỏi )
- Cho HS quan sát và tự phát hiện ra mẫu.
- Cho HS thực hành theo mẫu.
- GV theo dõi và hd thêm.
- Viết phép tính thích hợp.
- HS nêu: Có 5 con vịt, thêm 4 con vịt. Hỏi tất cả có mấy con vịt ?
- HS tự phân tích đề toán rồi viết phép tính thích hợp. 
a. 5+4=9
b. 5+2 =7
- 2 hình tròn và một hình tam giác xếp liên tiếp.
- HS sử dụng hình tròn trong bộ đồ dùng để thực hành.
4p
C,KÕt luËn:
-Nêu một số phép tính
-Dặn về nhà học thuộc công thức
- GV nhận xét chung giờ học.
-Nói nhanh kết quả
-Lắng nghe, ghi nhớ
TiÕt 3 TËp viÕt 
 Bµi 15 thanh kiếm, âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt 
I.Mục tiêu:
- Viết được các chữ: thanh kiếm, âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt, kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo VTV1, tập một
- Viết đúng mẫu, đẹp, sạch sẽ bài TV tuần 15
- Biết giữ gìn sách vở sạch sẽ.
 II.Chuẩn bị: Bảng phụ
	 Vở TV
 III.Các HDDH:
TG
GV
HS
3p
1p
3p
5p
 2p
20p
2p
A, Më ®Çu:
1, æn ®Þnh tæ chøc:
2.KTBC:
Gọi 1 số HS tiết trước viết xấu lên bảng
GV đọc
Nhận xét, ghi điểm.
Nhận xét bài cũ
3, Giới thiệu bài:
Treo bảng phụ, giới thiệu nội dung cần viết
B, Ho¹t ®éng d¹y häc:
1, .QS chữ mẫu:
Đưa chữ mẫu
Phân tích số lượng, kiểu chữ, độ cao
2,. Viết bảng con:
HD quy trình
Lưu ý nét nối giữa các con chữ
thanh kiếm, âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt
3.Giải lao
4.Viết vở TV 
Nhắc lại quy trình
Lưu ý cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở
5.Chấm, chữa:
Nhận xét bài đẹp, biểu dương
C, KÕt luËn:
Những em viết xấu về nhà viết nhiều lần vào bảng con .Dặn chuẩn bị tiết sau.
Nhận xét tiết học
H¸t
Viết bảng lớn
QS, nhận xét
Theo dõi
Viết, đọc
Viết VTV
Sửa lại chữ viết sai
Lắng nghe
TiÕt 4 Thñ c«ng:
 GÊp c¸i vÝ
 I, MUÏC TIEÂU :
-Hoïc sinh bieát caùch gaáp caùi ví baèng giaáy.
-GÊp ®­îc c¸i vÝ b»ng giÊy. VÝ cã thÓ ch­a c©n ®èi. C¸c nÕp gÊp t­¬ng ®èi th¼ng, ph¼ng.
II,ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- GV : Ví maãu,moät tôø giaáy maøu hình chöõ nhaät.
- HS : Giaáy maøu,giaáy nhaùp,1 vôû thuû coâng.
III, HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC :
TG
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
5’
5’
10’
15’
5’
A, Më ®Çu:
1. OÅn ñònh lôùp : 
2.KT Baøi cuõ :
Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hoïc sinh.nhaän xeùt . Hoïc s inh ñaët ñoà duøng hoïc taäp leân baøn.
3. Giôùi thieäu baøi hoïc – Ghi ñeà baøi.
 B, Ho¹t ®éng d¹y häc:
 Hoaït ñoäng 1- Giaùo vieân cho hoïc sinh quan saùt ví maãu.
 - Hoûi :Ví coù maáy ngaên ñöïng? Ví ñöôïc gaáp töø tôø giaáy hình gì?
 Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn caùch gaáp 
 Giaùo vieân höôùng daãn maãu caùch gaáp,thao taùc treân giaáy hình chöõ nhaät to.
 Böôùc 1 : Gaáp ñoâi tôø giaáy ñeå laáy ñöôøng daáu giöõa,laáy xong môû tôø giaáy ra nhö ban ñaàu.
 Böôùc 2 : Gaáp meùp hai ñaàu tôø giaáy vaøo khoaûng 1 oâ.
 Böôùc 3 : Gaáp tieáp 2 phaàn ngoaøi vaøo trong ao cho 2 mieäng ví saùt vaøo ñöôøng daáu giöõa.Laät hình ra maët sau theo beà ngang,gaáp 2 phaàn ngoaøi vaøo trong cho caân ñoái giöõa beà daøi vaø beà ngang cuûa ví .
 Hoïc sinh thöïc haønh,giaùo vieân höôùng daãn theâm.
C, KÕt luËn: 
Goïi hoïc sinh nhaéc laïi caùc böôùc gaáp caùi quaït giaáy.
Nhaänx eùt – Daën doø :
 Tinh thaàn,thaùi ñoä hoïc taäp vaø vieäc chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp cuûa hoïc sinh.
 - Chuaån bò giaáy maøu,ñoà duøng hoïc taäp,vôû thuû coâng ñeå tieát sau thöïc haønh
Haùt taäp theå.
Hoïc sinh quan saùt ví maãu vaø traû lôøi.
 Hoïc sinh quan saùt töøng böôùc gaáp cuûa giaùo vieân vaø ghi nhôù thao taùc.
 Hoïc sinh thöïc haønh treân giaáy vôû.
Thø 4 Ngµy 23Th¸ng 12 N¨m 2009 G-V. Bïi ThÞ Thu. TTH. Yªn §Ünh
So¹n ngµy 21 /12 Gi¶ng ngµy 23 /12 N¡M HäC 2009-2010
 TiÕt 1: To¸n 
 Tiết 65 luyÖn tËp
A- Mục tiêu:
- Biết cấu tạo các số trong phạm vi 10; thực hiện dược cộng trừ , so sánh các số trong phạm vi 10.
- Thành thạo cộng trừ, so sánh các số trong p/vi 10; viết được p/tính thích hợp với hình vẽ; nhận dạng hình tam giác
B- Đồ dùng dạy – học:
- GV & HS chuẩn bị một số hình tam giác bằng nhau.
- 1 số tờ bìa, hồ dán.
C- Các hoạt động dạy – học:
T G
Giáo viên
Học sinh
5p
5p
I.Më ®Çu: 
1, æn ®Þnh tæ chøc:
2, Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 2 HS lên bảng làm B bài tập.
5  4 + 2 8 +1  3 + 6
6+1  7 4 - 2  8 - 3
- Gọi 1 số HS dưới lớp đếm xuôi từ 0 đến 10 và đếm ngược lại từ 10 về 0.
- GV nhận xét và cho điểm
3. Giới thiệu bài (trực tiếp):
II, Ho¹t ®éng d¹y häc:
HD HS làm BT trong sgk
Bài 1:
- Gọi HS đọc y/c
- Cho HS làm BT rồi gọi 2 HS lên bảng 
H¸t
- HS lên bảng làm BT.
 5 < 4 + 2 8 +1 = 3 + 6
 6+ 1 = 7 4 - 2 < 8 - 3
-Tính
- HS làm BT theo HD của giáo viên.
 4 9 5 8
 6 2 3 7
 10 7 8 1
- GV nhận xét, cho điểm
- Dưới lớp tự KT kq và nhận xét bài
5p
5p
-Bài 1/b Cách làm?
-Cột 1 cho HS nêu miệng
Cột 2,3,4
Bài 2: ( Làm dòng 1 )
- Bài y/c gì ?
-H/d: 8 bằng mấy cộng 5 ?
 9 bằng 10 trừ mấy ?
- GV nhận xét, ghi điểm
-Tính từ trái sang phải
-Nói cách tính và k/quả
- 3 em lên bảng
-Lớp nhận xét
-K,G làm thêm dòng 2
- Điến số vào chỗ chấm.
- HS làm bài; 3 HS lên bảng chữa
- HS khác theo dõi và nx bài của bạn.SHD \H hd mjkkkáklaaaaaaaaaaaaaaaaafffsc
 8 = 3+5 9 = 10-1
 10 = 4+6 6 =1+5
4p
6p
.Bài 3:
- Gọi HS đọc y/c bài toán.
- Muốn biết số nào lớn nhất, số nào nhỏ nhất ta phải làm ntn ?
- Gọi 1 số HS đứng tại chố nêu miệng.
- GV nhận xét cho điểm 
Bài 4:
- HS dọc đề bài.
- 1 HS đọc.
- So sánh các số.
- HS khác nghe và nhận xét.
a- số 10
b- số 2
- 2 HS đọc
2p
- Cho HS đọc T2 , đặt đề toán & viết phép tính thích hợp.
- Cho HS làm bài và gọi 1 HS lên bảng chữa.
- GV nhận xét cho điểm.
*Bài 5: ( Khá, giỏi )
- Gọi HS đọc đề toán.
- Cho HS suy nghĩ đếm hình và gọi một số em trả lời.
- Cho 1 HS lên bảng chỉ điểm.
- bài toán: Hải nuôi 5 con gà, mẹ cho thêm 2 con gà nữa. Hỏi hải tất cả có tất cả mấy con gà ?
 5 + 2 = 7
- Trong hình bên có bao nhiêu hình tam giác ?
- Trong hình bên có 8 hình tam giác.
- HS khác theo dõi, nhận xét
3p
C, KÕt luËn:
+ Trò chơi: đặt đề toán theo hình vẽ.
-Dặn: Về nhà học thuộc các công thức
- Nx chung giờ học
- HS chơi thi giữa các tổ
- HS nghe và ghi nhớ.
TiÕt 2 +3 Tieáng Vieät 
 Bài 70: ôt ơt 
I.Mục tiêu:
 Đọc& được:ôt, ơt, cột cờ, cái vợt. 
 Viết được:ôt, ơt, cột cờ, cái vợt. 
 Luyện nói từ 2 đến 4 câu theo chủ đề: Những người bạn tốt 
ll.Chuẩn bị:Tranh SGK
	 Bộ ĐDDH Tiếng Việt
lll.Các HĐDH:
TG
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 5p
 2p
10p
2p 7p
8p
3p
5p
10p
2p
 5p
10p
5p
A.Më ®Çu:
1, æn ®Þnh tæ chøc:
2, KTBC:
Đọc : đôi mắt, bắt tay, mật ong, thật thà
Nhận xét, ghi điểm
3.Giới thiệu bài:
Viết: ôt ơt
II, Ho¹t ®éng d¹y häc:
Dạy chữ ghi vần
a.Vần ôt 
Đ/Vần, trơn
Có vần ôt muốn có tiếng cột em làm thế nào?
Ghi:cột.Đánh vần,Đọc trơn
Đưa tranh,nêu CH
Ghi bảng: cột cờ -Y cầu đọc trơn
Trong từ cột cờ tiếng nào có vần ôt? 
Đọc vần, tiếng, từ
b.Vần ơt: Tương tự vần ôt
So sánh 2 vần ôt ơt
Đọc toàn bài
.Giải lao:
C,Đọc TN ứng dụng:
Ghi bảng: cơn sốt quả ớt
 xay bột ngớt mưa
Gạch chân
Đọc trơn. Giải thích 1 số từ
Đọc mẫu
d.Viết bảng con
HD quy trình
ôt ơt cột cờ cái vợt
 Tiết 2
lll.Các HDDH:
A.KTBC:
Chỉ bảng 
Nhận xét
B.Bài mới:
1.Luyện đọc:
a.Đọc toàn bài
Chia 2 phần, cả bài
b.Đọc câu
Đưa tranh, nêu CH
Ghi bảng
Gạch chân
Đọc trơn
Đọc mẫu
c.Đọc SGK:
Đọc từng phần
Đọc toàn bài
2.Giải lao:
3.Luyện nói: Y cầu đọc tên đề bài
-Đưa tranh,nêu câu hỏi: Trong tranh vẽ gì?
Các bạn trong tranh đang làm gì ?
-Con nghĩ họ, có phải là những người bạn tốt không ?
-Người bạn tốt phải như thế nào ?
-Con có muốn trở thành bạn tốt của mọi người không ? Con có thích có nhiều bạn tốt không ?
4.Luyện viết:
Nêu lại quy trình
Nhắc lại cách ngồi viết,cầm bút, đặt vở
C, KÕt luËn:
Trò chơi:Tìm tiếng có vần mới học
Nhận xét, biểu dương. Dặn chuẩn bị tiết sau
Nhận xét tiết học 
H¸t
Viết bảng con
Đọc SGK
Đọc theo GV
Đồng thanh 1 lần. Phân tích
Cá nhân ,tổ, lớp- Ghép ôt
Thêm âm c ở trước.Ghép cột P/tích
Cá nhân, tổ, lớp
QS, TL
Cá nhân, tổ, lớp
Tiếng cột
Cá nhân, tổ, lớp
HS so sánh
Cá nhân, tổ, lớp
Đọc thầm
Tìm tiếng mới , p/tích đ/ vần.
Cá nhân, tổ, lớp
Nghe 2-3 em đọc lại
Viết, đọc
-Đọc toàn bài
Đọc cá nhân
Cá nhân,tổ, lớp
QS,TL
Đọc thầm
Tìm tiếng có vần mới
Cá nhân, tổ, lớp
Thầm theo
Mỗi phần 2em
3 HS đọc nối tiếp
Những người bạn tốt
 QS, TL:Vẽ các bạn học nhóm 
-Đang chăm chú học
-Có, họ là những người bạn tốt.
-Phải biết giúp đỡ bạn
-Con có
Viết vở tập viết
Đại diện 2 nhóm tìm viết ra bảng
-Lắng nghe
TiÕt 4 Töï nhieân xaõ hoäi 
 Tiết 17:gi÷ g×n líp häc s¹ch, ®Ñp
A- Mục tiêu:
-- Nhận biết được thế nào là lớp học sạch đẹp.
-Biết giữ gìn lớp học sạch đẹp
B- Đồ dùng day – học:
- Chổi quét nhà, khẩu trang, khăn lau, xô có nước sạch, hót rác, túi li lông 
C- Các hoạt động dạy – học:
T G
Giáo viên
Học sinh
3p
I. Më ®Çu:
1,æn ®Þnh tæ chøc: 
2, Kiểm tra bài cũ:
- Em thường tham gia những hoạt động nào?
H¸t
- Vì sao em thích tham gia những hoạt động đó?
- Giáo viên nhận xét, cho điểm.
- 1 vài em trả lời.
2p
7p
3. Giới thiệu bài: 
+ Cho cả lớp hát bài “ 1sợi rơm vàng”
- Trực nhật, kê bàn ghế ngay ngắn để làm gì? 
- Hôm nay chúng ta học bài “Giữ gìn lớp học sạch đẹp”
II, Ho¹t ®éng d¹y häc:
 Hoat động 1: Quan sát lớp học 
-Cách làm:
- Cả lớp hát và vỗ tay 1 lần.
- Để làm cho lớp học sạch đẹp.
- Trong bài hát em bé đã dùng chổi để làm gì? 
 - Quét nhà để giữ vệ sinh nơi ở. Vậy ở lớp các em nên làm gì để giữ sạch lớp học ?
- Để quét nhà.
- lau bàn ghế, xếp bàn ghế ngay ngắn
- Các em hãy quan sát lớp mình hôn nay có đệp không ?
- Gọi 1 số HS đứng lên nx việc giữ lớp học sạch đẹp.
- GV cho HS cùng quan sát.
+ GV khen ngợi những HS đã biết cách giữ gìn vệ sinh và nhắc nhở các em không nên để lớp học mất vệ sinh.
- 1 vài em đứng lên nx.
10p
 Hoạt động 2: làm việc với sgk.
+ Cách làm:
- GV chia nhóm và giao việc cho HS.
- Quan sát tranh ở trang 36 và trả lời câu hỏi:
- Trong bức tranh trên các bạn đang làm gì ? Sử dụng dụng cụ gì ?
- Trong bức tranh dưới các bạn đang làm gì ? Sử.
-Nhóm 1,2 bức tranh trên
-Nhóm 3 bức tranh dưới
- HS quan sát tranh và thảo luận nhóm 4
Dụng dụng cụ gì ?
-GV gọi HS trả lời.
+ GV: Để lớp học sạch đẹp các em phải luôn có ý thức giữ gìn lớp sạch đẹp & làm những công việc để lớp mình sạch đẹp.
-Những nhóm có cùng hình n/x bổ sung.
- HS nghe & ghi nhớ.
10p
 Hoạt động 3: T/ hành giữ lớp học sạch đẹp.
+ Cách làm:
B1: GV làm mẫu.
- Kê chiếc bàn ở giữa lớp làm lớp học.
- Mô tả lần lượt các thao tác làm vệ sinh.
B2: - GV chia nhóm theo tổ, phát cho mỗi nhóm 2 đồ dùng và giao việc.
-Những đồ dùng này được dùng vào những việc gì
- Cách sử dụng từng loại ntn ?
GV: Phải biết sử dụng bộ đồ dùng hợp lý. Có như vậy mới đảm bảo an toàn và giữ vệ sinh cơ thể.
- HS theo dõi.
- HS thảo luận nhóm theo câu hỏi của GV.
- Cử đại diện nhóm lên phát biểu và thực hành.
 Những HS khác theo dõi và n/x 
- HS chú ý lắng nghe.
3p
III, KÕt luËn:
- Nếu lớp học bẩn thì điều gì sẽ sảy ra ?
- Hàng ngày chúng ta nên trực nhật ntn ?
+ Nhắc nhở HS luôn có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học, kê bàn ghế ngay ngắn
-Nhận xét chung giờ học
- Mất vệ sinh dễ sinh bệnh, ảnh hưởng đến sức khoả và học tập.
- Trước khi các bạn vào lớp và sau khi các bạn ra về.
- HS nghe & ghi nhớ.
 Thø 5 Ngµy 24Th¸ng 12 N¨m 2009 G-V. Bïi ThÞ Thu. TTH. Yªn §Ünh
 So¹n ngµy 22 /12 Gi¶ng ngµy 24/ 12 N¡M HäC 2009-2010
TiÕt 1: MÜ thuËt: GV chuyªn lªn líp
TiÕt 2 Toaùn 
 KiÓm tra ®Þnh k× cuèi k× 1 ( pgd ra ®Ò )
TiÕt 3+ 4 Tieáng Vieät 
 Bài 71: et - êt
l.Mục tiêu:
 Đọc được: et, êt, bánh tét, dệt vải.
-Viết được: et, êt, bánh tét, dệt vải.
 Luyện nói từ 2 đến 4 câu theo chủ đề: Chợ tết. 
ll.Chuẩn bị:Tranh SGK
	 Bộ ĐDDH Tiếng Việt
lll.Các HĐDH:
TG
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 5p
 2p
10p
2p 7p
8p
3p
5p
10p
2p
 5p
10p
3p
A.Më ®Çu:
1, æn ®Þnh tæ chøc:
2, KTBC:
Đọc : cơn sốt, xay bột, quả ớt, ngớt mưa
Nhận xét, ghi điểm
3, Giới thiệu bài:
Viết: et êt 
B, Ho¹t ®éng d¹y häc:
1,Dạy chữ ghi vần
a.Vần et
Đ/Vần, trơn
Có vần et muốn có tiếng tét em làm thế nào?
Ghi: tét Đánh vần,Đọc trơn
Đưa tranh,nêu CH
Ghi bảng: bánh tét-Y cầu đọc trơn
Trong từ bánh tét tiếng nào có vần et ?
Đọc vần, tiếng, từ
b.Vần êt: Tương tự vần et
So sánh 2 vần et, êt
Đọc toàn bài
2,Giải lao:
Đọc TN ứng dụng:
Ghi bảng: nét chữ con rết
 sấm sét kết bạn
Gạch chân
Đọc trơn. Giải thích 1 số từ
Đọc mẫu
3, Viết bảng con
HD quy trình
Lưu ý nét nối giữa các con chữ
 et êt bánh tét dệt vải
 Tiết 2
lll.Các HDDH:
A.KTBC:
Chỉ bảng 
Nhận xét
B.Bài mới:
1.Luyện đọc:
a.Đọc toàn bài
Chia 2 phần, cả bài
b.Đọc câu
Đưa tranh, nêu CH
Ghi bảng
Gạch chân
Đọc trơn
Đọc mẫu
c.Đọc SGK:
Đọc từng phần
Đọc toàn bài
2.Giải lao:
3.Luyện nói: Y cầu đọc tên đề bài
-Đưa tranh,nêu c/hỏi: Tranh vẽ những gì ?
-Trong tranh con thấy có những gì và những ai? Họ đang làm gì ?
- Con đã đi chợ tết bao giờ chưa?
- Con thấy chợ tết như thế nào?
4.Luyện viết:
Nêu lại quy trình
Nhắc lại cách ngồi viết,cầm bút, đặt vở
C, KÕt luËn:
*Trò chơi:Tìm tiếng có vần mới học
Nhận xét, biểu dương. Dặn chuẩn bị tiết sau
Nhận xét tiết học 
H¸t
Viết bảng con
Đọc SGK
Đọc theo GV
Đồng thanh 1 lần. Phân tích
Cá nhân ,tổ, lớp. Ghép et
Thêm âm t ở trước.Ghép tét P/tích
Cá nhân, tổ, lớp
QS, TL
Cá nhân, tổ, lớp
Tiếng tét 
Cá nhân, tổ, lớp
HS so sánh
Cá nhân, tổ, lớp
Đọc thầm
Tìm tiếng mới , p/tích đ/ vần.
Cá nhân, tổ, lớp
Nghe 2-3 em đọc lại
Viết, đọc
-et,êt. Đọc toàn bài
Đọc cá nhân
Cá nhân,tổ, lớp
QS,TL
Đọc thầm
Tìm tiếng có vần mới
Cá nhân, tổ, lớp
Thầm theo
Mỗi phần 2em
3 HS đọc nối tiếp
-Chợ tết.
QS, TL:-Vẽ cảnh chợ tết
-Thấy bánh, mứt, kẹo và những người đi mua sắm tết.
-Con có di chợ tết.
-Đông người, nhiều hang bánh, mứt, kẹo, nhiều hoa, cây cảnh
Viết VTV
-Đại diện 2 nhóm tìm viết ra bảng
-Lắng nghe
 Thø 6 Ngµy 25Th¸ng 12 N¨m 2009 G-V. Bïi ThÞ Thu. TTH. Yªn §Ünh
 So¹n ngµy 23 /12 Gi¶ng ngµy 25/12 N¡M HäC 2009-2010 
 TiÕt 1+2 TiÕng ViÖt 
 Bài 72: ut ưt
l.Mục tiêu:
 Đọc& viết được: ut, ưt, bút chì, mứt gừng.
 Viết được: ut, ưt, bút chì, mứt gừng.
 Luyện nói từ 2 đến 4 câu theo chủ đề: Ngón út, em út, sau rốt.
ll.Chuẩn bị:Tranh SGK
	 Bộ ĐDDH Tiếng Việt
lll.Các HĐDH:
TG
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 5p
 2p
10p
 2p
 7p
8p
3p
5p
10p
2p
7p
10p
5p
A.Më ®Çu:
1, æn ®Þnh tæ chøc
2, KTBC:
Đọc: nét chữ, sấm sét, con rết, kết bạn.
Nhận xét, ghi điểm
3.Giới thiệu bài:
Viết: ut ưt
B, Ho¹t ®éng d¹y häc:
1,Dạy chữ ghi vần
a.Vần ut
Đ/Vần, trơn
Có vần ut muốn có tiếng bút em làm thế
nào?
Ghi: bút Đánh vần,Đọc trơn
Đưa tranh,nêu CH
Ghi bảng: bút chì -Y cầu đọc trơn
Trong từ bút chì tiếng nào có vần ut ? 
Đọc vần, tiếng, từ
b.Vần ưt: Tương tự vần ut
 So sánh 2 vần ut, ưt
Đọc toàn bài
2.Giải lao:
3.Đọc TN ứng dụng:
Ghi bảng: chim cút sứt răng
 Sút bóng nứt nẻ
Gạch chân
Đọc trơn. Giải thích 1 số từ
Đọc mẫu
4.Viết bảng con
HD quy trình
Lưu ý nét nối giữa các con chữ
ut ưt bút chì mứt gừng
 Tiết 2
lll.Các HDDH:
A.KTBC:
Chỉ bảng 
Nhận xét
B.Bài mới:
1.Luyện đọc:
a.Đọc toàn bài
Chia 2 phần, cả bài
b.Đọc câu
Đưa tranh, nêu CH
Ghi bảng
Gạch chân
Đọc trơn
Đọc mẫu
c.Đọc SGK:
Đọc từng phần
Đọc toàn bài
2.Giải lao:
3.Luyện nói: Y cầu đọc tên bài luyện nói
-Đưa tranh,nêu câu hỏi: Trong tranh vẽ gì?
-Hãy chỉ ngón út trên bàn tay con.
-Con thấy ngón út so với các ngón khác ntn ?
-Nhà con có mấy anh chị em ?
-Giới thiệu tên người em út trong nhà con.
-Đàn vịt con có đi cùng nhau không? 
-Đi sau cùng còn gọi là gì ?
 4.Luyện viết:
Nêu lại quy trình
Nhắc lại cách ngồi viết,cầm bút, đặt vở
C, KÕt luËn:
Trò chơi:Tìm tiếng có vần mới học
Nhận xét, biểu dương. Dặn chuẩn bị tiết sau
Nhận xét tiết học 
H¸t
Viết bảng con
Đọc SGK
Đọc theo GV
Đồng thanh 1 lần. Phân tích
Cá nhân ,tổ, lớp- Ghép ut
Thêm âm b ở trước.Ghép bút
Phân tích
Cá nhân, tổ, lớp
QS, TL
Cá nhân, tổ, lớp
Tiếng bút
Cá nhân, tổ, lớp
HS so sánh
Cá nhân, tổ, lớp
Đọc thầm
Tìm tiếng mới , p/tích đ/ vần.
Cá nhân, tổ, lớp
Nghe 2-3 em đọc lại
Viết, đọc
ut, ưt. Đọc toàn bài
Đọc cá nhân
Cá nhân,tổ, lớp
QS,TL
Đọc thầm
Tìm tiếng có vần mới.Đ/vần. P/T
Cá nhân, tổ, lớp
Thầm theo
Mỗi phần 2em
3 HS đọc nối tiếp
1 em đọc cá nhân
-Ngón út, em út, sau rốt
QS, TL:Vẽ ngón tay út,hai chị em
-Chỉ
-Ngón út bé hơn
-Kể
-Giới thiệu
-Đàn vịt không đi cùng nhau
-Đi sau cùng gọi là đi sau rốt
Viết VTV
-Đại diện 2 nhóm tìm viết ra bảng
-Lắng nghe
 TiÕt 3 TËp viÕt 
 TiÕt 16: xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút
I.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an tieu hoc.doc