Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần học 12

Tiếng Việt

Bài 46: ôn, ơn

I- Mục tiêu:

 - Đọc được: ôn, ơn, con chồn, sơn ca ; từ và câu ứng dụng.

 - Viết được: ôn, ơn, con chồn, sơn ca.

 - Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Mai sau khôn lớn.

II- Đồ dùng dạy học:

GV: - Tranh minh hoaù tửứ khoaự: con choàn, sụn ca.

 - Tranh caõu ửựng duùng: Sau cụn mửa, caỷ nhaứ caự bụi ủi bụi laùi baọn roọn.

 - Tranh minh hoaù phaàn luyeọn noựi: Mai sau khoõn lụựn.

HS: - SGK, vụỷ taọp vieỏt .

Dự kiến hoạt động: cá nhân, cả lớp.

 

doc 32 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 03/01/2019 Lượt xem 6Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần học 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tập cần làm: 1, 2(cột 1,2,3),3( cột1,2),4 tr 65.
II- Đồ dùng dạy học
- Caực moõ hỡnh gioỏng SGK( 6 tam giaực, 6 hỡnh vuoõng, 6 hỡnh troứn ).
- Boọ thửùc haứnh. 
Dự kiến hoạt động : Hs quan sỏt TRCH, cả lớp thực hành.
III- Các hoạt động dạy học:
1.OÅn ẹũnh : Haựt – chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp 
2.Kieồm tra baứi cuừ :
- Goùi hoùc sinh ủoùc laùi caực baỷng coọng trửứ tửứ 2à5 
3. Baứi mụựi : 
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu pheựp coọng trong phạm vi 6.
- Giaựo vieõn giụựi thieọu vaứ ghi ủaàu baứi .
- Hỡnh thaứnh caực pheựp tớnh .
- Treo tranh cho hoùc sinh quan saựt vaứ neõu baứi toaựn. 
- Cho hoùc sinh ủeỏm soỏ hỡnh tam giaực ụỷ caỷ 2 nhoựm roài neõu caõu traỷ lụứi .
- Gụùi yự 5 vaứ 1 laứ 6.
- Giaựo vieõn vieỏt : 5 + 1 = 6 (baỷng lụựp ).
- Hửụựng daón hoùc sinh quan saựt 5 hỡnh tam giaực vụựi 1 hỡnh tam giaực cuừng gioỏng nhử 1 hỡnh tam giaực vụựi 5 hỡnh tam giaực ủoùc ủoự 5 coọng 1 cuừng baống 1 + 5 
- Giaựo vieõn Vieỏt : 1 + 5 = 6 
- Goùi hoùc sinh ủoùc laùi 2 pheựp tớnh 
- Hửụựng daón HS hỡnh thaứnh caực coõng thửực 
 4 + 2 = 6, 2 + 4 = 6 , 3 + 3 = 6 (tieỏn haứnh tửụng tửù nhử treõn )
Hoaùt ủoọng 2 : Hoùc coõng thửực 
- Goùi hoùc sinh ủoùc baỷng coọng .
- Hoùc thuoọc theo phửụng phaựp xoaự daàn. 
- GV hoỷi mieọng : 4 + 2 = ? , 3 + ? = 6 
 5 + 1 = ? , ? + 5 = 6 
Hoaùt ủoọng 3 : Thửùc haứnh 
Baứi 1 : Tớnh ( theo coọt doùc ) 
- Goùi 1 hoùc sinh chửừa baứi chung 
Baứi 2( cột 1, 2, 3): Tớnh .
- Cho HS laứm baứi taọp vaứo vụỷ Baứi taọp toaựn 
- Goùi 1 em chửừa baứi chung 
Baứi 3 ( cột 1, 2) . 
 4 + 1 + 1 = 5 + 1 + 0 = 2 + 2 +2 = 
3 + 2 + 1 = 4 + 0 + 2 = 3 +3 +0 =
- Goùi tửứng HS neõu caựch laứm vaứ laứm baứi. 
Baứi 4 : Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp. 
- HS quan saựt tranh vaứ neõu baứi toaựn vaứ pheựp tớnh phuứ hụùp .
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, boồ sung sửỷa chửừa baứi toaựn cho hoaứn chổnh. 
- Hoùc sinh laàn lửụùt laởp laùi ủaàu baứi .
- Nhoựm beõn traựi coự 5 hỡnh tam giaực. Nhoựm beõn phaỷi coự 1 hỡnh tam giaực. Hoỷi coự taỏt caỷ maỏy hỡnh tam giaực ?
5 hỡnh tam giaực theõm 1 hỡnh tam giaực laứ 6 hỡnh tam giaực 
- HS cài phép tính 5 + 1 = 6
- HS laàn lửụùt ủoùc laùi : 5 + 1 = 6 
-HS tửù cài phép tính 1 + 5 =6
- 10 em ủt 
- 10 em ủoùc 
- Hoùc sinh ủoùc- ủt nhieàu laàn cho ủeỏn khi thuoọc coõng thửực. 
- Hoùc sinh traỷ lụứi nhanh. 
- Hoùc sinh neõu caựch laứm. 
- Hoùc sinh laứm baứi vaứo vụỷ Btt / 49 
- Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứ chửừa baứi. 
- Hoùc sinh neõu caựch laứm. 
- Cho hoùc sinh tửù laứm baứi ( mieọng ).
a) Coự 4 con chim theõm 2 con chim . Hoỷi coự taỏt caỷ maỏy con chim ?
 4 + 2 = 6 
b)Coự 3 oõ toõ maứu traộng vaứ 3 oõ toõ maứu xanh . Hoỷi coự taỏt caỷ bao nhieõu oõ toõ ?
4. Cuỷng cố, daởn doứ : 
- ẹoùc laùi baỷng coọng phaùm vi 6. 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.- Tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt .
- Daởn hoùc sinh veà hoùc thuoọc baỷng coọng hoaứn thaứnh baứi taọp ụỷ vụỷ Baứi taọp .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt(LT)
ễn luyện bài47: en-ờn
I. Mục tiờu:
- Củng cố đọc viết tiếng từ cú chứa vần en—ờn
- HS làm vở luyện Tiếng việt bài 47 tr 44.
II. Hoạt động dạy học:	
1.Bài cũ:
HS đọc sgk bài 47.
Viết bảng con: dế mốn, yờu mến.
2. Luyện tập:
Bài 1: Nối từ vào tranh:
 Cỏi kốn, con nhỏi, bến xe, chú vện.
Củng cố kỹ năng đọc hiểu.
 Bài 2: Điền vần en –ờn?
HS quan sỏt – Nhận xột nội dung cỏc bức tranh, điền đỳng vần để cú cõu:
Dế mốn đấu vừ.
 Mõy đen kộo đến.
 Bộ yờu mến bạn bố.
Bài 3: Nối từ ngữ thành cõu:
Của bền tại người .
 Cào cào đậu trờn lỏ lỳa.
 Tũ vũ nuụi con nhện.
HS đọc cỏ nhõn, nhúm , đồng thanh.
Bài 4 Viết theo mẫu:
Thực hiện theo quy trỡnh tập viết
 dế mốn yờu mến 
3. Củng cố dặn dũ:
HS đọc viết bài luyện tập. Chuẩn bị bài sau:in-un.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 Toỏn(LT)
	ễn luyện phộp cộng trong phạm vi 6	
I. Mục tiờu:
Củng cố cỏc phộp cộng trong phạm vi 6.
HS thực hành làm bài tập luyện toỏn tr 41-42.
II. Hoạt động dạy học:
HD hs làm và chữa bài tập
Bài 1 Tớnh:
5 + 1 = 4 + 2 = 3 + 3 = 6 + 0 =
1 + 5 = 2 + 4 = 3 + 2 = 0 + 6 =
Bài 2 Tớnh
Củng cố cỏc phộp cộng trong phạm vi 6 và phộp cộng với 0.
Lưu ý HS đặt tớnh cho thẳng cột.
Bài 3 tớnh:
2 + 2 + 2 = 4 + 1 + 1 = 5 + 1 + 0 =
2 + 3 + 1 = 3 + 0 + 3 = 2 + 0 + 4 =
Củng cố 2 phộp cộng liờn tiếp và cỏch thực hiện từ trỏi sang phải.
Bài 4 Viết phộp tớnh thớch hợp:
 Hs quan sỏt tranh- Nờu bài toỏn.
 Trả lời cõu hỏi- Viết phộp tớnh phự hợp với tranh:
 4 + 2 = 6 3 + 3 = 6
III. Củng cố dặn dũ: Học thuộc cỏc cụng thức cộng trong phạm vi 6.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thủ cụng
Bài 12: Ôn tập chủ đề xé, dán giấy
I- Mục tiêu:
	- Củng cố được kiến thức, kĩ năng xé, dán giấy.
	- Xé, dán được ít nhất một trong các hình đã học. Đường xé ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng.
*Bổ sung : Với Hs khộo tay :
- Xộ dỏn được ớt nhất 2 trong cỏc hỡnh đó học. Hỡnh dỏn cõn đối, phẳng. Trỡnh bày đẹp.
- Khuyến khớch xộ, dỏn thờm những sản phẩm mới cú tớnh sỏng tạo.
II- Đồ dùng dạy học:
- GV : Caực loaùi giaỏy maứu vaứ caực hỡnh maóu ủaừ chuẩn bũ ụỷ caực tieỏt hoùc trửụực.
- HS : Giaỏy thuỷ coõng, buựt chỡ, thửụực, hoà daựn.
Dự kiến hoạt động: cả lớp quan sỏt, cỏ nhõn thực hành.
1. OÅn ủũnh lụựp : Haựt taọp theồ.
2. Baứi cuừ :
- Giaựo vieõn hoỷi laùi caực maóu xeự daựn ủaừ hoùc : Hoùc sinh traỷ lời, lụựp boồ sung.
- Muoỏn coự ủửụùc saỷn phaồm ủeùp em caàn xeự daựn nhử theỏ naứo ?
3. Baứi mụựi :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu baứi.
- Hoùc sinh keồ teõn caực baứi xeự daựn.
- Haừy neõu quy trỡnh xeự daựn hỡnh chửừ nhaọt, hỡnh tam giaực.
Hoaùt ủoọng 2 : Hoùc sinh thửùc haứnh theo nhoựm.
 - Moói nhoựm choùn 1 saỷn phaồm xeự daựn, sau ủoự leõn trỡnh baứy daựn vaứo baỷng lụựp.
- Hỡnh chửừ nhaọt, hỡnh tam giaực, hỡnh vuoõng, hỡnh troứn, hỡnh quaỷ cam, hỡnh caõy ủụn giaỷn, hỡnh con gaứ con.
- Hoùc sinh neõu :
Bửụực 1 : ẹeỏm oõ ủaựnh daỏu.
Bửụực 2 : Laứm thao taực xeự.
Bửụực 3 : Daựn hỡnh.
 Caực nhoựm thửùc haứnh.
4. Cuỷng coỏ, dặn dò.
- GV nhaộc laùi kyừ thuaọt xeự keỏt hụùp nhaọn xeựt,coõng boỏ thi ủua treõn baỷng : HS quan saựt vaứ coự yự kieỏn.
- Chuaồn bũ hoùc phaàn gaỏp giaỏy vaứ gaỏp hỡnh.
- Nhaọn xeựt lụựp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ tư ngày 17 thỏng 11 năm 2010
Thể dục(LT)
Bài 12: Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi vận động
I- Mục tiêu:
	- Biết cách thực hiện TT đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.
	- Biết cách đứng kiễng gót, hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.
	- Bước đầu thực hiện được đứng đưa một chân ra sau ( mũi bàn chân chạm mặt đất) , hai tay giơ cao thẳng hướng.
	- Làm quen với trò chơi: Chuyển bóng tiếp sức ( động tác chuyển bóng có thể chưa đúng cách).
II- Địa điểm, phương tiện: Trên sân trường, còi, kẻ sân chơi.
III- Nội dung và phương pháp:
Nội dung
Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Giậm chan tại chỗ, đếm theo nhịp 1-2, 1-2.
- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc sau đó đi thành vòng tròn.
- Ôn phối hợp: Hai tay trước ngực và dang ngang.
- Ôn phối hợp: Đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V và lên cao thẳng hướng.
2. Phần cơ bản.
- Đứng kiễng gót, hai tay chống hông.
- Đứng đưa một chân ra trước hai tay chống hông.
- Đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
- Ôn trò chơi: Chuyền bóng tiếp sức.
3. Phần kết thúc.
- Đứng vỗ tay, hát hoặc đi thường theo nhịp.
- Trò chơi hồi tĩnh.
- GV, HS hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ, giao BT về nhà.
*********
*********
*********
* GV
HS ôn theo đội hình vòng tròn.
*********
*********
*********
* GV
*********
*********
*********
* GV
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt
Bài 48: in- un
I- Mục tiêu:
- Đọc được: in, un, đèn pin, con giun ; từ và câu ứng dụng.
	- Viết được: in, un, đèn pin, con giun .
	- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Nói lời xin lỗi.
II- Đồ dùng dạy học:
GV: - Tranh minh hoaù tửứ khoaự: ủeứn pin, con giun.
 - Tranh caõu ửựng duùng vaứ tranh minh hoaù phaàn luyeọn noựi: Noựi lụứi xin loói.
HS: - SGK, vụỷ taọp vieỏt .
Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III.Hoaùt ủoọng daùy hoùc: 
1.Khụỷi ủoọng : Haựt taọp theồ
2.Kieồm tra baứi cuừ :
- ẹoùc vaứ vieỏt: aựo len, khen ngụùi, muừi teõn, neàn nhaứ ( 2 – 4 em ủoùc, caỷ lụựp vieỏt baỷng con)
- ẹoùc baứi ửựng duùng: Nhaứ Deỏ Meứn . laự chuoỏi”. ( 2 em) 
3.Baứi mụựi :
 Hoaùt ủoọng cuỷa GV
 Hoaùt ủoọng cuỷa HS
Hoaùt ủoọng 1 : Daùy vaàn: in, un.
a. Daùy vaàn : in
- Nhaọn dieọn vaàn : Vaàn in ủửụùc taùo bụỷi: i vaứ n.
- GV hướng dẫn HS đọc vần in.
- So saựnh in vaứ an .
- Phaựt aõm vaàn:
- ẹoùc tieỏng khoaự vaứ tửứ khoaự : pin, ủeứn pin.
- ẹoùc laùi sụ ủoà:
 in
 pin
 ủeứn pin
b. Daùy vaàn un: ( Qui trỡnh tửụng tửù)
- ẹoùc laùi hai sụ ủoà treõn baỷng.
Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng.
- Hửụựng daón ủoùc tửứ ửựng duùng: 
 nhaứ in mửa phuứn
 xin loói vun xụựi
- ẹoùc laùi baứi ụỷ treõn baỷng.
Hoạt động3: Luyện viết.
- Hửụựng daón vieỏt baỷng con :
- Vieỏt maóu treõn bảng.
4. Cuỷng coỏ.daởn dò.
Phaựt aõm ( 2 em - ủoàng thanh)
Phaõn tớch vaứ gheựp bỡa caứi: in
ẹaựnh vaàn ( caự nhaõn - ủ thanh)
ẹoùc trụn ( caự nhaõn - ủoàng thanh)
Phaõn tớch vaứ gheựp bỡa caứi: pin
ẹaựnh vaàn vaứ ủoùc trụn tieỏng ,tửứ 
( caự nhaõn - ủoàng thanh)
ẹoùc xuoõi – ngửụùc ( CN - ủoàng thanh)
ẹoùc xuoõi – ngửụùc ( CN - ủoàng thanh)
Tỡm vaứ ủoùc tieỏng coự vaàn vửứa hoùc
ẹoùc trụn tửứ ửựng duùng:
(caự nhaõn - ủoàng thanh)
Theo doừi qui trỡnh
Caỷ lụựp vieỏt treõn baứn
Vieỏt b. con: in, un, ủeứn pin, con giun.
 Tiết 2
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
Hoaùt ủoọng 1: Luyện đọc
 - Luyeọn ủoùc: ẹoùc laùi baứi tieỏt 1
 - GV chổnh sửỷa loói phaựt aõm cuỷa HS
 - ẹoùc caõu ửựng duùng: 
 “Uỷn aứ uỷn ổn
 Chớn chuự lụùn con
 Aấn ủaừ no troứn
 Caỷ ủaứn ủi nguỷ”
- ẹoùc SGK:
Hoạt động 2: Luyeọn vieỏt.
- GV hướng dẫn viết vở tập viết.
Hoạt động 3: Luyeọn nói: “Noựi lụứi xin loói”.
Hoỷi:- Trong tranh veừ gỡ?
 - Em coự bieỏt taùi sao baùn trai trong tranh maởt laùi buoàn hiu nhử vaọy?
 - Khi laứm baùn bũ ngaừ, em coự neõn
xin loói khoõng?
 - Em ủaừ bao giụứ noựi caõu: “ Xin loói baùn”, Xin loói coõ chửa? Trong trửụứng hụùp naứo?
Keỏt luaọn: Khi laứm ủieàu gỡ sai traựi, aỷnh hửụỷng phieàn haứ ủeỏn ngửụứi khaực, ta phaỷi xin loói hoù.
 Củng cố dặn dũ: đọc ,viết bài ở nhà, chuẩn bị bài sau: Bài 49 iờn-yờn.
ẹoùc (caự nhaõn 10 em – ủoàng thanh)
Nhaọn xeựt tranh.
ẹoùc (cnhaõn–ủthanh)
HS mụỷ saựch. ẹoùc caự nhaõn 10 em
Vieỏt vụỷ taọp vieỏt
Quan saựt tranh vaứ traỷ lụứi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tự nhiờn- Xó hội
Bài 12: Nhà ở
I- Mục tiêu:
	Nói được địa chỉ nhà ở và kể được tên một số đò dùng trong nhà của mình.
*Bổ sung: HS nhận biết được nhà ở và cỏc đồ dung gia đỡnh phổ biến ở vựng nụng thụn, thành thị, miền nỳi.
II- Đồ dùng dạy học:- GV: Tranh minh hoaù.
 - HS: Vụỷ baứi taọp vaứ SGK.
 - Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, nhúm thảo luận, cả lớp thực hành.
III- Các hoạt động dạy học: 
1. Oồn ủũnh toồ chửực:
2. Kieồm tra baứi cuừ: 
 - Tieỏt trửụực caực con hoùc baứi gỡ?	 (Gia ủỡnh)
 - Trong gia ủỡnh em coự quyeàn gỡ? (Quyeàn ủửụùc soỏng vụựi ba meù)
 - Em coự boồn phaọn gỡ? (Yeõu quyự gia ủỡnh vaứ nhửừng ngửụứi thaõn trong gia ủỡnh)
3. Baứi mụựi:
Hoaùt ẹoọng cuỷa GV
Hoaùt ẹoọng cuỷa HS
1. Giụựi thieọu baứi mụựi: Ghi ủeà
Hoạt động 1: Laứm vieọc vụựi SGK
- Trang naứy coự maỏy bửực tranh?
- ẹaõy laứ nhaứ cuỷa Nam xem nhaứ em coự gioỏng nhaứ Nam khoõng? Vaứ quan saựt nhửừng ngoõi nhaứ ụỷ vuứng naứo?
- Baùn thớch tranh naứo? Vỡ sao?
- GV hửụựng daón HS quan saựt 
2. Thaỷo luaọn chung:
- GV chổ vaứo tranh thửự nhaỏt veừ gỡ?
- Nhaứ em gioỏng nhaứ Nam khoõng? Nhaứ em ụỷ noõng thoõn hay thaứnh phoỏ?
- HS quan saựt bửực tranh coứn laùi.
- Tranh 2 : Tranh veừ gỡ? ễÛ vuứng naứo?
- Tranh 3: Daừy phoỏ
- Tranh 4: Veừ gỡ?
- Nhaứ ụỷ vuứng naứo?
GV choỏt laùi: Nhaứ ụỷ Thaứnh phoỏ moùc san saựt, coự soỏ nhaứ, ủửụứng coự vổa heứ. Nhaứ cao taàng goùi laứ khu nhaứ taọp theồ hay coứn goùi laứ khu chung cử. GV lieõn heọ.
 - GV cho HS thaỷo luaọn nhoựm. 
 - GV chia nhoựm quan saựt noọi dung tranh veừ gỡ? Lieõn heọ nhaứ em coự nhửừng ủũa danh naứo? Coự gioỏng caực ủũa danh ụỷ SGK khoõng? 
Nhoựm 1+2: Quan saựt tranh 1 Nhoựm 3+4: Quan saựt tranh 2
Nhoựm 5+6: Quan saựt tranh 3 Nhoựm 7+8: Quan saựt tranh 4
 - GV theo doừi, sau ủoự cho lụựp thaỷo luaọn chung.
 - Tranh 1 veừ gỡ? Nhaứ em coự phoứng khaựch gioỏng tranh khoõng?
 - Caực tranh khaực tửụng tửù.
GV choỏt laùi: Moói gia ủỡnh ủeàu coự nhửừng ủoà duứng caàn thieỏt cho sinh hoaùt. Vieọc mua saộm ủoà duứng phuù thuoọc vaứo ủieàu kieọn kinh teỏ cuỷa gia ủỡnh.
Hoạt động 2: Thi veừ ngoõi nhaứ
- HS veừ
- GV quan saựt HS veừ
Cho HS thaỷo luaọn theo caởp giụựi thieọu veà ngoõi nhaứ cuỷa mỡnh .
- GV tuyeõn dửụng nhửừng baùn giụựi thieọu hay.
4. Củng cố, dặn dò:
- ễÛ nhaứ caực con ủaừ laứm gỡ cho ngoõi nhaứ cuỷa mỡnh theõm ủeùp ?
- 4 tranh
- HS tieỏn haứnh thaỷo luaọn
- Veừ nhaứ, caõy, saõn rụm
- Khoõng
- Thaứnh phoỏ
- Tranh veừ nhaứ saứn, ụỷ vuứng mieàn nuựi .
- Nhaứ cao taàng
- Thaứnh phoỏ
- Caực em hoùc thaọt toỏt
- 4 em 1 nhoựm.
- HS tieỏn haứnh quan saựt.
- Phoứng khaựch
- Nhaứ caực em coự nhửừng ủoà duứng khaực nhử:
- Tửứng caởp thaỷo luaọn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt(LT)
ễn luyện bài 48: in-un
I. Mục tiờu:
- Củng cố đọc viết tiếng từ cú chứa vần in-un
- HS làm vở luyện Tiếng việt bài 48 tr 45.
II. Hoạt động dạy học:
1.Bài cũ:
HS đọc sgk bài 48.
Viết bảng con: trỏi chin, mưa phựn.
2. Luyện tập:
Bài 1: Nối từ vào tranh:
 Số chớn, bản tin, người lựn , nhỳn nhảy
Củng cố kỹ năng đọc hiểu.
 Bài 2: Điền vần in-un?
HS quan sỏt – Nhận xột nội dung cỏc bức tranh, điền đỳng vần để cú cõu:
Mẹ vun cà.
 Vịn vai bạn.
 Bộ chỉ thớch ăn trỏi chớn. 
Bài 3: Nối từ ngữ thành cõu:
Bộ giữ gỡn quần ỏo.
 Cú lỗi thỡ phải xin lỗi.
 Mẹ nấu bỳn riờu cua.
HS đọc cỏ nhõn, nhúm , đồng thanh.
Bài 4: Viết theo mẫu:
Thực hiện theo quy trỡnh tập viết
 trỏi chớn mưa phựn
3. Củng cố dặn dũ:
HS đọc viết bài luyện tập. Chuẩn bị bài sau: iờn-yờn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Luyện viết
Luyện viết bài 45, 46, 47, 48.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đạo đức
Bài 6: Nghiêm trang khi chào cờ (tiết 1)
I- Mục tiêu:
	- Biết được tên nước, nhận biết được Quốc kì, Quốc ca của Tổ quốc Việt Nam.
	- Nêu được: Khi chào cờ cần phải bỏ mũ nón, đứng nghiêm, mắt nhìn Quốc kì.
	- Thực hiện nghiêm trang khi chào cờ đầu tuần.
	- Tôn kính Quốc kì và yêu quý Tổ quốc Việt Nam.
*Bổ sung: Nghiờm trang khi chào cờ là thể hiện tụn kớnh Quốc kỳ và yờu quý Tổ quốc việt Nam.
II- Đồ dùng dạy học: 
- Vụỷ BTẹẹ 1 , laự cụứ VN. 
- Baứi haựt “ Laự cụứ VN ”, Buựt maứu , giaỏy veừ .
-Hoạt động nhúm, cỏ nhõn.
III- Các hoạt động dạy học:
1.OÅn ẹũnh : haựt , chuaồn bũ vụỷ BTẹẹ.
2.Kieồm tra baứi cuừ :
- Em phaỷi cử xửỷ vụựi anh chũ nhử theỏ naứo ?
- Khi coự ủoà chụi ủeùp , em coự nhửụứng cho em cuỷa em khoõng ?
- Em ủaừ ủoỏi xửỷ vụựi em cuỷa em nhử theỏ naứo ?
- Anh em soỏng hoaứ thuaọn thỡ cha meù thaỏy theỏ naứo ?
3.Baứi mụựi :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoaùt ủoọng 1 : Quan saựt tranh 
- Cho HS quan saựt tranh BT1 , GV hoỷi : 
+ Caực baùn nhoỷ trong tranh ủang laứm gỡ ?
+ Caực baùn ủoự laứ ngửụứi nửụực naứo ? Vỡ sao em bieỏt ?
* Keỏt luaọn : Caực baùn nhoỷ trong tranh ủang giụựi thieọu laứm quen vụựi nhau . Moói baùn mang moọt quoỏc tũch rieõng : VN , Laứo , Trung Quoỏc , Nhaọt . Treỷ em coự quyeàn coự quoỏc tũch . Quoỏc tũch cuỷa chuựng ta laứ Vieọt Nam .
Hoaùt ủoọng 2 : ẹaứm thoaùi 
- Giaựo vieõn hoỷi : Nhửừng ngửụứi trong tranh ủang laứm gỡ ?
- Tử theỏ ủửựng chaứo cụứ cuỷa hoù nhử theỏ naứo ? Vỡ sao hoù ủửựng nghieõm trang khi chaứo cụứ ( ủ/v tranh 1,2 )
- Vỡ sao hoù sung sửụựng cuứng nhau naõng laự cụứ toồ quoỏc ( tranh 3).
GV keỏt luaọn : Quoỏc kyứ tửụùng trửng cho moọt nửụực.Quoỏc kyứ VN maứu ủoỷ coự ngoõi sao vaứng 5 caựnh (GV giụựi thieọu laự cụứ VN ).
- Quoỏc ca laứ baứi haựt chớnh thửực cuỷa moọt nửụực , duứng khi chaứo cụứ . Khi chaứo cụứ caàn phaỷi : boỷ muừ noựn , sửỷa sang laùi ủaàu toực , quaàn aựo cho chổnh teà . ẹửựng nghieõm , maột hửụựng nhỡn quoỏc kyứ .
- Phaỷi nghieõm trang khi chaứo cụứ ủeồ baứy toỷ loứng toõn kớnh laự quoỏc kyứ , theồ hieọn tỡnh yeõu ủoỏi vụựi Toồ quoỏc .
Hoaùt ủoọng 3 : Làm bài tập 3.
Keỏt luaọn: Khi chaứo cụứ phaỷi ủửựng nghieõm trang , khoõng quay ngang , quay ngửỷa , noựi chuyeọn rieõng .
- Hoùc sinh quan saựt tranh traỷ lụứi . 
- ẹang giụựi thieọu , laứm quen vụựi nhau. 
- Caực baùn laứ ngửụứi nửụực TQ , Nhaọt , VN, Laứo. Em bieỏt qua lụứi giụựi thieọu cuỷa caực baùn .
- Hoùc sinh laộng nghe , ghi nhụự .
- Hoùc sinh quan saựt tranh traỷ lụứi 
+ Nhửừng ngửụứi trong tranh ủang chaứo cụứ .
+ Tử theỏ ủửựng chaứo cụứ nghieõm trang , maột hửụựng nhỡn laự cụứ ủeồ toỷ loứng kớnh troùng Toồ quoỏc mỡnh .
+ Theồ hieọn loứng kớnh troùng , yeõu quyự quoỏc kyứ , linh hoàn cuỷa Toồ quoỏc VN .
- Hoùc sinh laộng nghe , ghi nhụự .
- Hoùc sinh nhaọn ra nhửừng baùn chửa nghieõm tuực trong giụứ chaứo cụứ . ( trong tranh ).
4. Cuỷng coỏ, daởn doứ : 
- Daởn Hoùc sinh thửùc hieọn ủuựng nhửừng ủieàu ủaừ hoùc trong giụứ chaứo cụứ ủaàu tuaàn .
- Chuaồn bũ buựt maứu ủoỷ , vaứng ủeồ veừ laự quoỏc kyứ VN .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ năm ngày 18 tháng 11 năm 2010
Mĩ thuật(LT)
(GV chuyờn soạn giảng)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt
Bài 49: iên- yên
I- Mục tiêu:
- Đọc được: iên, yên, đèn điện, con yến ; từ và câu ứng dụng.
	- Viết được: iên, yên, đèn điện, con yến .
	- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Biển cả. 
II- Đồ dùng dạy học:
GV: - Tranh minh hoaù tửứ khoaự: đèn điện, con yến. 
 - Tranh caõu ửựng duùng vaứ tranh minh hoaù phaàn luyeọn noựi: Biển cả.
HS: - SGK, vụỷ taọp vieỏt .
Dự kiến hoạt động : cỏ nhõn, cả lớp.
III.Hoaùt ủoọng daùy hoùc: 
1.Khụỷi ủoọng : Haựt taọp theồ
2.Kieồm tra baứi cuừ :	
- ẹoùc baỷng : nhaứ in, xin loói, mửa phuứn, vun xụựi ( 2 – 4 em ủoùc) 
- ẹoùc baứi ửựng duùng: “Uỷn aứ uỷn ổn”. ( 2 em) 
- Vieỏt baỷng con: ủeứn pin, con giun ( 2 em ,caỷ lụựp vieỏt baỷng con) 
3.Baứi mụựi :
 Hoaùt ủoọng cuỷa GV
 Hoaùt ủoọng cuỷa HS
Hoaùt ủoọng 1 : Daùy vaàn iên, yên.
a. Daùy vaàn : ieõn
- Nhaọn dieọn vaàn : Vaàn ieõn ủửụùc taùo bụỷi: i ,eõ vaứ n.
- GV ủoùc maóu.
Hoỷi: So saựnh ieõn vaứ eõn?
- Phaựt aõm vaàn:
- ẹoùc tieỏng khoaự vaứ tửứ khoaự : ủieọn, ủeứn ủieọn.
- ẹoùc laùi sụ ủoà:
 ieõn
 ủieọn
 ủeứn ủieọn
b. Daùy vaàn yeõn: ( Qui trỡnh tửụng tửù)
 yeõn
 yeỏn
 con yeỏn
- ẹoùc laùi hai sụ ủoà treõn baỷng.
Hoạt động 2 : Đọc từ ứng dụng.
- Hửụựng daón ủoùc tửứ ửựng duùng: 
 caự bieồn yeõn ngửùa
 vieõn phaỏn yeõn vui
Hoạt động 3: Luyện viết.
- Hửụựng daón vieỏt baỷng con :
- Vieỏt maóu treõn giaỏy oõ li ( Hửụựng daón qui trỡnh ủaởt buựt, lửu yự neựt noỏi).
4.Cuỷng coỏ, daởn doứ.
Phaựt aõm ( 2 em - ủoàng thanh)
Phaõn tớch vaứ gheựp bỡa caứi:ieõn
ẹaựnh vaàn ( caự nhaõn - ủoàng thanh)
ẹoùc trụn ( caự nhaõn - ủoàng thanh)
Phaõn tớch vaứ gheựp bỡa caứi: ủieọn
ẹaựnh vaàn vaứ ủoùc trụn tieỏng ,tửứ 
( caự nhaõn - ủoàng thanh)
ẹoùc xuoõi – ngửụùc
( caự nhaõn - ủoàng thanh)
ẹoùc xuoõi – ngửụùc ( caự nhaõn - ủoàng thanh).
HS đọc ( caự nhaõn - ủoàng thanh).
Tỡm vaứ ủoùc tieỏng coự vaàn vửứa hoùc
ẹoùc trụn tửứ ửựng duùng:(CN - ủoàng thanh).
Theo doừi qui trỡnh
Caỷ lụựp vieỏt treõn baứn
Vieỏt b.con:ieõn, yeõn, ủeứn ủieọn,con yeỏn.
 Tiết 2
Hoaùt ủoọng 1: Luyện đọc.
 a. ẹoùc laùi baứi tieỏt 1
 - GV chổnh sửỷa loói phaựt aõm cuỷa HS
 b. ẹoùc caõu ửựng duùng: 
 “Sau cụn baừo, kieỏn ủen laùi xaõy nhaứ. Caỷ ủaứn kieõn nhaón chụỷ laự khoõ veà toồ mụựi.
 c. ẹoùc SGK:
Hoạt động 2: Luyện viết.
- GV hướng dẫn luyện viết vở tập viết.
Hoạt động 3: Luyeọn noựi:
- Em thửụứng thaỏy, thửụứng nghe noựi bieồn coự nhửừng gỡ?
- Nửụực bieồn maởn hay ngoùt? Ngửụứi ta duứng nửụực bieồn laứm gỡ?
- Nhửừng nuựi ngoaứi bieồn goùi laứ gỡ? Treõn aỏy thửụứng coự nhửừng gỡ? Nhửừng ngửụứi naứo thửụứng soỏng ụỷ bieồn?
- Em coự thớch bieồn khoõng? Em ủaừ ủửụùc boỏ meù cho ra bieồn laàn naứo chửa? ễÛ ủoự em thửụứng laứm gỡ?
Củng cố dặn dũ : đọc ,viết lại bài ở nhà, chuẩn bị bài sau :Bài 50 uụn-ươn.
ẹoùc (caự nhaõn 10 em – ủoàng thanh)
Nhaọn xeựt tranh.
ẹoùc (cnhaõn–ủthanh)
HS mụỷ saựch. ẹoùc caự nhaõn 10 em
Vieỏt vụỷ taọp vieỏt
Quan saựt tranh vaứ traỷ lụứi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toỏn
Bài 47: Phép trừ trong phạm vi 6
I- Mục tiêu:
	- Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 6, biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ.
*Bổ sung : Bài tập cần làm : 1,2,3( cột 1,2), 4tr 66
II- Đồ dùng dạy học:
GV+HS :- Sửỷ duùng boọ ủoà duứng daùy toaựn lụựp 1. 
 - 6 hỡnh tam giaực, 6 hỡnh vuoõng, 6 hỡnh troứn .
Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III- Các hoạt động dạy học:
1.OÅn ẹũnh : Haựt – chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp .
2.Kieồm tra baứi cuừ :
- Goùi 3 em ủoùc baỷng coọng trong phaùm vi 6 .
 5 1 
1 5 
+ 
+
- 3 hoùc sinh leõn baỷng : 4 + 2 = 2 + 2 + 1 = 
 2 + 4 = 2 + 3 + 0 = 
3.Baứi mụựi : 
Hoaùt ủoọng cuỷa GV 
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu pheựp trửứ trong phaùm vi 6.
- GV giụựi thieọu vaứ ghi ủaàu baứi leõn baỷng. 
- Treo hỡnh 6 tam giaực roài taựch ra 1 hỡnh yeõu caàu hoùc sinh neõu baứi toaựn. 
- GV gụùi yự ủeồ HS neõu “ 6 bụựt 1 coứn 5 “
- GV vieỏt : 6 – 1 =5 
- GV hửụựng daón hoùc sinh quan saựt hỡnh veừ neõu ủửụùc : 6 – 5 = 1 
- Giaựo vieõn ghi baỷng : 6 – 5 = 1 
- Goùi ủoùc caỷ 2 coõng thửực. 
- Hửụựng daón HS thaứnh laọp caực coõng thửực. 
 6 – 2 = 4 , 6 – 4 = 2 , 6- 3 = 3 (Tieỏn haứnh tửụng tửù nhử treõn ).
Hoaùt ủoọng 2 : Hoùc thuoọc coõng thửực .
- Goùi hoùc sinh ủoùc caự nhaõn . 
- Cho ủoùc ủt nhieàu laàn ủeỏn thuoọc.
- Giaựo vieõn xoaự daàn baỷng trửứ phaùm vi 6. 
- Giaựo vieõn hoỷi mieọng. 
Hoaùt ủoọng 3 : Thửùc haứnh 
- Cho hoùc sinh mụỷ SGK laứm baứi taọp. 
Baứi 1 : Tớnh ( theo coọt doùc ). 
- GV nhaộc nhụỷ hoùc sinh vieỏt soỏ thaỳng coọt. 
Baứi 2 : 
- Cuỷ

Tài liệu đính kèm:

  • doctuần12(10-11).doc