Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần 7 - Trường Tiểu học Yên Phú I

Tiếng Việt

Bài 27: Ôn tập

I- Muùc tieõu:

 - Đọc được: p, ph, nh, g, gh, q, qu, gi, ng, ngh, y, tr; các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 22 đến bài 27.

 - Viết được: p, ph, nh, g, gh, q, qu, gi, ng, ngh, y, tr; các từ ngữ ứng dụng.

 - Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Tre ngà

*Bổ sung: HS khá giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh.

II- ẹoà duứng daùy hoùc:

GV: - Baỷng oõn

 - Tranh minh caõu ửựng duùng : Quê bé hà có nghề xẻ gỗ, phố bé nga có .

 - Tranh minh hoaù cho truyeọn keồ: Tre ngà.

HS: - SGK, vụỷ taọp vieỏt.

 

doc 28 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 03/01/2019 Lượt xem 30Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần 7 - Trường Tiểu học Yên Phú I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 vụựi caực tranh veừ trong baứi hoùc, chaỳng haùn moõ hỡnh 2 con gaứ, 3 oõ toõ
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG CHUÛ YEÁU:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
ẹDDH
15’
3’
3’
3’
3’
3’
13’
2’
1.Giụựi thieọu pheựp coọng, baỷng coọng trong phaùm vi 3:
a) Hửụựng daón HS hoùc pheựp coọng 
1 + 1= 2
Bửụực1: 
_Hửụựng daón HS quan saựt hỡnh trong saựch (hoaởc moõ hỡnh), GV neõu:
+Coự moọt con gaứ theõm moọt con gaứ nửừa. Hoỷi coự maỏy con gaứ?
Bửụực 2:
_Cho HS tửù traỷ lụứi
_GV chổ vaứo moõ hỡnh vaứ neõu:
+Moọt con gaứ theõm moọt con gaứ nửừa ủửụùc hai con gaứ. Moọt theõm moọt baống hai
Bửụực 3:
_GV vieỏt baỷng: ta vieỏt moọt theõm moọt baống hai nhử sau: 1 + 1= 2
 -Daỏu + goùi laứ coọng 
 -ẹoùc laứ: moọt coọng moọt baống hai
_Cho HS leõn baỷng vieỏt laùi
_Hoỷi HS: Moọt coọng moọt baống maỏy?
b) Hửụựng daón HS hoùc pheựp coọng 
2 + 1= 3 
Bửụực 1:
_GV hửụựng daón HS nhỡn hỡnh veừ vaứ tửù neõu baứi toaựn caàn giaỷi quyeỏt
(Neỏu HS neõu khoõng ủửụùc GV giuựp HS neõu)
Bửụực 2:
_Cho HS neõu caõu traỷ lụứi
_GV chổ vaứo moõ hỡnh vaứ neõu: 
 Hai theõm moọt baống ba
 Bửụực 3:
_GV vieỏt baỷng: 2 + 1 = 3, goùi HS ủoùc laùi
_Goùi HS leõn baỷng vieỏt vaứ ủoùc laùi
c) Hửụựng daón HS hoùc pheựp coọng 
1 + 2 = 3
(Tửụng tửù caõu a)
d) GV chổ vaứo coõng thửực coự treõn baỷng vaứ neõu:
1 + 1 = 2 laứ pheựp coọng
2 + 1 = 3 laứ pheựp coọng
2 + 1 = 3 laứ pheựp coọng
_Cho HS ủoùc caực pheựp coọng treõn baỷng
_ẹeồ giuựp HS ghi nhụự coõng thửực, GV hoỷi:
+Moọt coọng moọt baống maỏy?
+Hai coọng moọt baống maỏy?
+Moọt coọng hai baống maỏy?
+Hai baống maỏy coọng maỏy?
+Ba baống maỏy coọng maỏy?
ủ) Cho HS quan saựt hỡnh veừ cuoỏi cuứng trong SGK vaứ neõu caõu hoỷi:
_2 coọng 1 baống maỏy?
_1 coọng 2 baống maỏy?
_Vaọy: 2 + 1 coự gioỏng 1 + 2 khoõng?
2. Hửụựng daón hoùc sinh thửùc haứnh coọng trong phaùm vi 3:
Baứi 1: Tớnh
_Hửụựng daón HS laứm baứi. Chaỳng haùn: 1 coọng 1 baống maỏy?
Baứi 2: Tớnh
_GV giụựi thieọu caựch vieỏt pheựp coọng theo coọt doùc vaứ caựch tớnh
Lửu yự: caực soỏ vieỏt thaỳng coọt
Baứi 3: Noỏi pheựp tớnh vụựi soỏ thớch hụùp (Coự theồ cho HS thi ủua laứm nhanh)
_Hửụựng daón HS caựch laứm baứi, GV coự theồ hoỷi:
+1 coọng 2 baống maỏy?
+Neõn noỏi 1 + 2 vụựi soỏ naứo?
_Cho HS laứm baứi vaứ chửừa baứi
3.Nhaọn xeựt –daởn doứ:
_ Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
_ Daởn doứ: Chuaồn bũ baứi 26: Luyeọn taọp
+HS neõu laùi baứi toaựn
_Moọt con gaứ theõm moọt con gaứ nửừa ủửụùc hai con gaứ
+HS nhaộc laùi: Moọt theõm moọt baống hai
_HS vieỏt vaứ ủoùc laùi ụỷ baỷng lụựp: 1 + 1= 2
_1 coọng 1 baống2
_Coự hai oõ toõ theõm moọt oõ toõ nửừa. Hoỷi coự maỏy oõ toõ?
_Hai oõ toõ theõm moọt oõ toõ nửừa ủửụùc ba oõ toõ
_HS nhaộc laùi
_2-3 HS ủoùc: 2 coõùng 1 baống 3
_Vieỏt 2 + 1 = 3
_HS ủoùc caực pheựp tớnh:
 1 + 1 = 2
 2 + 1 = 3
 1 + 2 = 3
_Vaứi HS traỷ lụứi:
+Moọt coọng moọt baống hai
+Hai baống moọt coọng moọt
+Ba baống moọt coọng hai
 Ba baống hai coọng moọt
_2 + 1 = 3
 1 + 2 = 3
_Gioỏng vỡ cuứng baống 3
_HS tớnh vaứ ghi keỏt quaỷ vaứo sau daỏu =
_HS chửừa baứi
_HS laứm baứi vaứ chửừa baứi
_HS quan saựt vaứ traỷ lụứi
+1 coọng 2 baống 3
+ Noỏi 1 + 2 vụựi soỏ 3
_HS laứm baứi
-SGK
(moõ hỡnh)
-3 hỡnh con gaứ
-Baỷng con
-SGK
(moõ hỡnh)
-3 oõ toõ
-Baỷng con
-SGK
-Vụỷ baứi taọp toaựn 1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt(LT)
Luyện tập 
I. Mục tiêu:
Củng cố đọc viết bài 27 
Luyện nghe viết : quê bé hà có nghề xẻ gỗ,
 phố bé nga có nghề giã giò.
II. Hoạt động dạy học:
1. Luyện đọc:
Gọi HS đọc sgk bài 27
Viết bảng con: quả nho, tre già.
GV nhận xét đánh giá.
2. luyện viết 
GV đọc mẫu
HS đọc trơn: quê bé hà.. giã giò.
HD cách viết: GV đọc , HS đánh vần, viết chính tả( vở ô li)
GV chấm chữa bài nhận xét 
3. Củng cố dặn dò:
Đọc sgk, viết lại chữ sai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 Toỏn(LT)
Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3
I, Mục tiờu:
Củng cố phep cộng trong phạm vi 3
Hs thực hành vở bài luyện tập tr25
II, Hoạt động dạy học:
1/ HS làm và chữa bài tập vở luyện toán tr25
GV lưu ý cách đặt tính và tính cột dọc và phân tích cấu tạo số 2, 3.
HS tập trình bày vở luyện toán ô li
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 1 +2 = 3
1 +1 = 2 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3
2/Đặt cột doc 
1 2 1
1 1 2
2 3 3
Dặn dò: Về nhà đọc thuộc lòng các công thức. ( đọc xuôi, ngược )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thủ cụng
Bài 7: Xé, dán hình quả cam (tiết 2)
I- Mục tiêu:
	- Biết cách xé, dán hình quả cam.
	- Xé, dán được hình quả cam. Đường xé có thể bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Có thể dùng bút màu để vẽ cuống và lá.
*Bổ sung: như tiết 6 đã soạn. 
II- Đồ dùng dạy học:
 GV : - Baứi maóu veà xeự daựn hỡnh quaỷ cam.
 - Giaỏy maứu da cam,xanh laự caõy,hoà,giaỏy neàn,khaờn lau tay.
HS : - Giaỏy nhaựp keỷ oõ vaứ ủoà duứng hoùc taọp,vụỷ,khaờn.
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ủũnh lụựp : Haựt taọp theồ.
2. Baứi cuừ : KT vieọc chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp cuỷa HS: HS ủửa duùng cuù hoùc taọp baứy leõn baứn ủeồ GV kieồm tra.
3. Baứi mụựi :
Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu baứi.
- GV cho HS xem lại tranh maóu vaứ hoỷi :
 +“ Em haừy taỷ hỡnh daựng beõn ngoaứi cuỷa quaỷ cam?
+ Quaỷ cam coự hỡnh gỡ? Maứu gỡ? Cuoỏng nhử theỏ naứo? Khi chớn coự maứu gỡ? Em haừy cho bieỏt coứn coự nhửừng quaỷ gỡ coự hỡnh quaỷ cam?”
Hoaùt ủoọng 2 : Hửụựng daón xeự quaỷ cam.
- Giaựo vieõn hướng dẫn, gợi ý thao tác mẫu.
a) Xeự hỡnh quaỷ cam :
b) Xeự hỡnh laự :
c) Xeự hỡnh cuoỏng laự :
d) Daựn hỡnh :
Hoạt động 3: Trình bày sản phẩm.
- GV hướng dẫn trình bày sản phẩm.
- GV nhận xét đánh giá.
Hoùc sinh quan saựt vaứ traỷ lụứi.
Hoùc sinh suy nghú ủeồ traỷ lụứi.
HS nêu thao tác.
Hoùc sinh thửùc haứnh.
HS trình bày sản phẩm trên bảng.
4. Cuỷng coỏ, dặn dò.
- Goùi hoùc sinh nhaộc laùi quy trỡnh xeự daựn quaỷ cam.
- Nhận xét tinh thaàn, thaựi ủoọ.
- Chuaồn bũ giaỏy maứu vaứ ủoà duứng cho tieỏt sau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ tư ngày 13 thỏng 10 năm 2010
Thể dục(LT)
 Ôn luyện: Đội hình đội ngũ- Trò chơi vận động
I- Mục tiêu:
	- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc.
	- Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ.
	- Nhận biết đúng hướng để xoay người theo đúng hướng.
	- Biết cách dàn hàng, dồn hàng.
	- Biết cách tham gia trò chơi: Đi qua đường lội.
II- Địa điểm- phương tiện: Trên sân trường, còi, kẻ sân chơi.
III- Nội dung- phương pháp:
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu.
- Vỗ tayvà hát.
- Chạy nhẹ nhàng trên sân.
- Đi vòng và hít thở sâu.
- TC: Diệt các con vật có hại.
2. Phần cơ bản.
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái.
- Ôn dàn hàng, dồn hàng.
- Đi thường theo nhịp 1-2, 1-2
- Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Ôn trò chơi: Đi qua đường lội.
3. Phần kết thúc.
- Vỗ tay và hát.
- GV, HS hệ trống bài.
- Nhận xét giờ.
HS tập hợp theo hàng dọc.
GV* **********
 **********
***********
HS chơi theo đội hình vòng tròn.
**********
***********
*GV
**********
**********
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt
Bài 28 Chữ thường- Chữ hoa
I Mục tiêu: 	
- Bước đầu nhận diện được chữ in hoa.
- Đọc được các câu ứng dụng và các chữ in hoa trong câu ứng dụng.
- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Ba Vì
II. chuẩn bị: 
-Baỷng chửừ thửụứng – chửừ hoa.
	-Tranh minh hoaù: Caõu ửựng duùng.
	-Tranh minh hoaù: Caõu luyeọn noựi.
III các hoạt động dạy học 
TL
Hoaùt ủoọng giaựo vieõn
 Hoaùt ủoọng hoùc sinh 
5’
25’
5’
20’
3’
2’
1.KTBC : Hoỷi baứi trửụực.
ẹoùc saựch keỏt hụùp baỷng con.
Vieỏt baỷng con.
GV nhaọn xeựt chung.
2.Baứi mụựi :
GV giụựi thieọu 
Treo baỷng chửừ thửụứng chửừ hoa.
Goùi HS neõu chửừ hoa vaứ chửừ thửụứng.
GV ghi baỷng caực chửừ in hoa, in thửụứng.
Goùi ủoùc chửừ hoa chửừ thửụứng.
HS so saựnh sửù khaực nhau giửừa chửừ hoa vaứ chửừ thửụứng.
Goùi ủoùc toaứn baỷng.
Goùi ủoùc baỷng chửừ thửụứng chửừ hoa.
3.Cuỷng coỏ tieỏt 1 : 
Hoỷi teõn baứi.
ẹoùc laùi baứi.
Tieỏt 2
1 Luyeọn ủoùc baỷng.
ẹoùc khoõng theo thửự tửù.
Luyeọn caõu : GT tranh ruựt caõu ghi baỷng.
“Boỏ meù cho beự vaứ chũ Kha ủi nghổ heứ ụỷ Sa Pa”.
GV goùi ủoùc trụn toaứn caõu. 
HD vieỏt baỷng con: Chửừ thửụứng, chửừ hoa.
2 Luyeọn vieỏt vụỷ TV GV thu vụỷ 5 em ủeồ chaỏm.
Nhaọn xeựt caựch vieỏt.
Luyeọn noựi: Chuỷ ủeà “Ba Vỡ”.
GV giụựi thieọu tranh vaứ gụùi yự baống heọ thoỏng caực caõu hoỷi, giuựp hoùc sinh noựi toỏt theo chuỷ ủeà.
GV giaựo duùc, nhaọn xeựt luyeọn noựi.
ẹoùc saựch 
3.Cuỷng coỏ: Goùi ủoùc baứi chổ chửừ thửụứng chửừ hoa.
4.Nhaọn xeựt, daởn doứ:
Veà nhaứ hoùc baứi vaứ xem trửụực baứi vaàn ia.
HS caự nhaõn 6 -> 8 em
N1 : quaỷ nho ; N2 : yự nghú
CN 1em
Lụựp QS nhaọn xeựt.
6 em neõu chửừ hoa.
6 em neõu chửừ thửụứng.
10 em, nhoựm 1, nhoựm 2.
ẹaùi dieọn 2 nhoựm neõu.
3 em
2 em ủoùc laùi.
Hoùc sinh ủoùc.
CN 6 -> 8 em.
CN 6 -> 8 em ẹT.
HS vieỏt baỷng con.
HS luyeọn noựi theo hửụựng daón cuỷa GV.
Đọc SGK
4 em
thửùc hieọn ụỷ nhaứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tự nhiờn- Xó hội
Bài 7: Thực hành: Đánh răng và rửa mặt
I- Mục tiêu:
	Biết đánh răng, rửa mặt đúng cách.
II- Đồ dùng dạy học:
- GV: Moõ hỡnh raờng
- HS:	 Baứn chaỷi, ca ủửùng nửụực.
III- Hoạt động dạy học:
 1. Oồn ủũnh toồ chửực:
2. KTBCừ: 
- Tieỏt trửụực caực em hoùc baứi gỡ? (Chaờm soực vaứ baỷo veọ raờng)
- Haống ngaứy caực em ủaựnh raờng vaứo luực naứo? Maỏy laàn?
- ẹeồ ủaựnh raờng traộng vaứ khoeỷ caực em phaỷi laứm gỡ?	
3. Baứi mụựi:
 Giụựi thieọu baứi mụựi: “Thửùc haứnh ủaựnh raờng”
Hẹ1: Thửùc haứnh ủaựnh raờng.
- GV ủaởt caõu hoỷi: Ai coự theồ chổ vaứo moõ hỡnh haứm raờng vaứ noựi cho coõ bieỏt:
 + Maởt trong cuỷa raờng, maởt ngoaứi cuỷa raờng.
 + Maởt nhai cuỷa raờng.
 + Haống ngaứy em quen chải raờng nhử theỏ naứo?
- GV laứm maóu cho HS thaỏy: 
 + Chuaồn bũ coỏc vaứ nửụực saùch
 + Laỏy kem ủaựnh raờng vaứo baứn chaỷi
 + Chaỷi theo hửụựng tửứ treõn xuoỏng, tửứ dửụựi leõn.
 + Chaỷi maởt ngoaứi, maởt trong vaứ maởt nhai.
 + Suực mieọng kú roài nhoồ ra vaứi laàn.
 + Rửỷa saùch vaứ caỏt baứn chaỷi vaứo ủuựng nụi quy ủũnh.
- GV ủeỏn vaứ giuựp HS
Hẹ2: Thửùc haứnh rửỷa maởt. 
- Ai coự theồ cho coõ bieỏt, em rửỷa maởt nhử theỏ naứo?
- GV hửụựng daón:
- Chuaồn bũ khaờn saùch, nửụực saùch.
- Rửỷa tay saùch baống xaứ phoứng dửụựi voứi nửụực. Duứng hai baứn tay saùch hửựng voứi nửụực saùch ủeồ rửỷa.
- Duứng khaờn maởt saùch ủeồ lau.
- Voứ khaờn vaứ vaột khoõ, duứng khaờn lau vaứnh tai vaứ coồ.
- Cuoỏi cuứng giaởt khaờn maởt baống xaứ boõng vaứ phụi
- GV quan saựt.
Hẹ3: Cuỷng coỏ baứi hoùc:
- Vửứa roài caực em hoùc baứi gỡ?
- Em ủaựnh raờng nhử theỏ naứo?
- Em rửỷa maởt nhử theỏ naứo?
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc: 
- HS quan saựt
- HS 4 em leõn chổ.
- GV cho 5 em leõn chaỷi thửỷ
- Lụựp theo doừi nhaọn xeựt.
- HS laàn lửụùt thửùc haứnh.
- HS neõu vaứ thửùc haứnh 
- Lụựp theo doừi vaứ nhaọn xeựt
- HS thửùc haứnh
- HS traỷ lụứi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt(LT)
Ôn luyện bài 28: Chữ thường -chữ hoa
I .Mục tiêu:
Củng cố nhận biết chữ hoa, tập tô chữ theo mẫu
Nghe viết câu ứng dụng bài 28.
II. Hoạt động dạy học:
1/ Bài cũ
HS bảng chữ thường chữ hoa.
2/ Luyện tâp:
HS làm vở luyện Tiếng Việt (tr28)
Viết vở ô li( Tô chữ hoa)
Nghe viết vở ô li câu ứng dụng.
3/ Củng cố dặn dò:
Đọc bảng chữ hoa. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Luyện viết
Luyện viết bài 25,26.27,28
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đạo đức
Bài 4: Gia đình em
I- Mục tiêu: 
	- Bước đầu biết được trẻ em có quyền được cha, mẹ yêu thương, chăm sóc.
	- Nêu được những việc trẻ em cần làm để thực hiện sự kính trọng, lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.
	- Lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.
*Bổ sung: - HS biết trẻ em có quyền có gia đình, có cha mẹ.
- Phân biệt được hành vi, việc làm phù hợp và chưa phù hợp về kinh trọng, lễ phép,vâng lời ông bà cha mẹ.
II- Đồ dùng dạy học:
- Caực ủieàu 5,7,9,10,18, 20, 21, 27 trong CệQT veà QTE. Caực ủieàu 3, 5,7, 9, 12,1 3,16,17, 27, trong luaọt BVCS vaứ GẹTEVN.
III- Các hoạt động đạy học:
1. OÅn ẹũnh : Haựt , chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp.
2. Kieồm tra baứi cuừ :
- Tieỏt trửụực em hoùc baứi gỡ ?
- Vỡ sao em phaỷi giửừ gỡn saựch vụỷ , ủoà duứng học tập ?
- Kieồm tra laùi saựch vụỷ , ủoà duứng ht cuỷa moọt soỏ em chửa toỏt trong tuaàn trửụực. 
3. Baứi mụựi :
Hoaùt ủoọng 1 : Thaỷo luaọn nhoựm
- Cho hoùc sinh sinh hoaùt theo nhoựm nhoỷ 4 baùn , hoùc sinh keồ veà gia ủỡnh mỡnh .
+ Gia ủỡnh em coự maỏy ngửụứi ?
+ Boỏ em laứm gỡ ? Meù em laứm gỡ ?
+ Anh chũ em bao nhieõu tuoồi ? laứm gỡ ? 
- ẹoỏi vụựi HS coự hoaứn caỷnh khoự khaờn , GV hửụựng daón HS caỷm thoõng , chia seỷ vụựi baùn.
- Cho moọt vaứi em keồ trửụực lụựp .
Giaựo vieõn keỏt luaọn : Chuựng ta ai cuừng coự moọt gia ủỡnh .
Hoaùt ủoọng 2 : Xem tranh neõu noọi dung .
- Chia nhoựm quan saựt tranh theo phaõn coõng cuỷa Giaựo vieõn. 
- Caõu hoỷi thaỷo luaọn : 
+ Baùn nhoỷ trong tranh naứo ủửụùc soỏng haùnh phuực vụựi gia ủỡnh ?
+ Baùn nhoỷ trong tranh naứo phaỷi soỏng xa cha meù?Vỡ sao ? 
+ Em caỷm thaỏy theỏ naứo khi ủửụùc soỏng trong gia ủỡnh coự boỏ meù, anh chũ em ủaày ủuỷ ?
Giaựo vieõn Keỏt luaọn : Caực em thaọt haùnh phuực , sung sửụựng khi ủửụùc soỏng vụựi gia ủỡnh . Chuựng ta caàn caỷm thoõng , chia seỷ vụựi caực baùn thieọt thoứi , khoõng ủửụùc soỏng chung vụựi gia ủỡnh.
Hoaùt ủoọng 3 : Chụi ủoựng vai theo tỡnh huoỏng trong tranh.
- Giaựo vieõn phaõn nhoựm quan saựt tỡm hieồu noọi dung tranh cuỷa nhoựm mỡnh.
- Giaựo vieõn cho ủaùi dieọn cuỷa caực nhoựm leõn ủoựng vai theo tỡnh huoỏng .
- Giaựo vieõn toồng keỏt caựch ửựng xửỷ cho tửứng tranh .
Giaựo vieõn keỏt luaọn : ủửụùc soỏng trong gia ủỡnh vụựi sửù yeõu thửụng , chaờm soực cuỷa boỏ meù . Caực em phaỷi coự boồn phaọn kớnh troùng , leó pheựp , vaõng lụứi oõng baứ , cha meù . 
- HS thaỷo luaọn nhoựm , laàn lửụùt tửứng em keồ cho baùn nghe veà gia ủỡnh cuỷa mỡnh .
- HS thaỷo luaọn nhoựm veà noọi dung bửực tranh :
- Baùn trong tranh 1, 2,3 .
- Baùn trong tranh 4 . Vỡ coứn beự maứ baùn ủaừ phaỷi kieỏm soỏng baống ngheà baựn baựo , khoõng coự ai nuoõi baùn aỏy . 
- Em raỏt sung sửụựng , haùnh phuực.
- HS thaỷo luaọn noọi dung tranh , choùn caựch ửựng xửỷ phuứ hụùp , phaõn vai trong nhoựm .
- HS nhaọn xeựt , boồ sung yự kieỏn .
4. Cuỷng coỏ, daởn doứ : 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc , tuyeõn dửụng Hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt .
- Daởn hoùc sinh veà oõn laùi baứi vaứ thửùc hieọn toỏt lụứi coõ daùy .
- Chuaồn bũ ủoựng kũch , tieồu phaồm “ Chuyeọn cuỷa Long ” . Giaựo vieõn phaõn coõng vaứ hửụựng daón lụứi thoaùi ủeồ hoùc sinh chuaồn bũ ủoựng vai trong tuaàn sau .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010
Mĩ thuật(LT)
Luyện tập 
( GV chuyên soạn giảng)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt
Bài 29 : ia
I- Muùc tieõu:
	- Đọc được: ia, lá tía tô; từ và câu ứng dụng.
	- Viết được: ia, lá tía tô.
	- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Chia quà.
II- ẹoà duứng daùy hoùc:
GV: - Tranh minh hoaù tửứ khoaự: laự tớa toõ; Caõu ửựng duùng: Beự Haứ nhoồ coỷ, chũ Kha tổa laự
 - Tranh minh hoaù phaàn luyeọn noựi : Chia quaứ
HS: - SGK, vụỷ taọp vieỏt. 
III- Hoaùt ủoọng daùy hoùc: 
1. ổn định: Haựt taọp theồ.
2. Kieồm tra baứi cuừ :
 - ẹoùc caõu ửựng duùng: Boỏ meù cho beự vaứ chũ Kha ủi nghổ heứ ụỷ SaPa ( 2 – 4 em.)
3. Baứi mụựi :
Hoaùt ủoọng 1 : Daùy vaàn ia
- Nhaọn dieọn vaàn : Vaàn ia ủửụùc taùo bụỷi mấy âm.
- GV ủoùc maóu.
- Phaựt aõm vaàn:
- ẹoùc tieỏng khoaự vaứ tửứ khoaự: tớa, laự tớa toõ
- ẹoùc laùi sụ ủoà:ia - tớa - laự tớa toõ
Hoaùt ủoọng 2:Luyeọn ủoùc
- Hửụựng daón ủoùc tửứ ửựng duùng keỏt hụùp giaỷng tửứ
 tụứ bỡa vổa heứ
 laự mớa tổa laự
- ẹoùc laùi baứi ụỷ treõn baỷng
Hoaùt ủoọng 3: Luyeọn vieỏt:
- Hửụựng daón vieỏt baỷng con :
- Vieỏt maóu treõn giaỏy oõ li( Hửụựng daón qui trỡnh ủaởt buựt, lửu yự neựt noỏi)
4. Cuỷng coỏ, daởn dò.
HS nêu cấu tạo.
Phaựt aõm : 2 em - ĐT.
HS ghép bỡa caứi: ia
ẹaựnh vaàn( c nhaõn – ủ thanh)
ẹoùc trụn( c nhaõn - ủ thanh)
Phaõn tớch tieỏng tớa
Gheựp bỡa caứi: tớa
ẹaựnh vaàn vaứ ủoùc trụn tieỏng, tửứ
 ( caự nhaõn - ủoàng thanh)
ẹoùc xuoõi- ngửụùc ( CN-ĐT).
Tỡm vaứ ủoùc tieỏng coự vaàn vửứa hoùc.ẹoùc trụn tửứ ửựng duùng:
( caự nhaõn - ủoàng thanh)
Theo doừi qui trỡnh
Vieỏt baỷng con: ia, laự tớa toõ
Tieỏt 2:
Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn ủoùc
- ẹoùc laùi baứi tieỏt 1
- GV chổnh sửỷa loói phaựt aõm cuỷa HS
- ẹoùc caõu ửựng duùng: Beự Haứ nhoồ coỷ, chũ Kha tổa laự.
- ẹoùc SGK:
Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn vieỏt:
- GV ủoùc HS vieỏt vaứo vụỷ theo doứng
Hoaùt ủoọng 3: Luyeọn noựi:
Hoỷi: - Quan saựt tranh em thaỏy nhửừng gỡ?
 - Ai ủang chia quaứ cho caực em nhoỷ trong tranh?
 - Baứ chia nhửừng gỡ?
 - Baùn nhoỷ trong tranh vui hay buoàn? Chuựng coự tranh nhau khoõng?
 - ễÛ nhaứ em, ai hay chia quaứ cho em?
Keỏt luaọn : Khi ủửụùc chia quaứ, em tửù chũu laỏy phaàn ớt hụn. Vaọy em laứ ngửụứi nhử theỏ naứo?
Cuỷng coỏ, daởn do.ứ
ẹoùc (caự nhaõn 10 em – ủoàng thanh)
(caự nhaõn 10 em – ủoàng thanh)
HS mụỷ saựch vaứ theo doừi
ẹoùc caự nhaõn 10 em
Vieỏt vụỷ taọp vieỏt
Ngửụứi bieỏt nhửụứng nhũn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toỏn
 Bài 27: Luyện tập
I- Mục tiêu:
	Biết làm tính cộng trong phạm vi 3, tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính cộng.
* Bài tập cần làm:1,2,3( cột1), 5 a
II- Đồ dùng dạy học: Boọ thửùc haứnh toaựn . Tranh baứi 1 /45 SGK.
III- Các hoạt động dạy học:
1.OÅn ẹũnh : Haựt - chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp 
2.Kieồm tra baứi cuừ :
+ Goùi 3 hoùc sinh ủoùc laùi coõng thửực coọng phaùm vi 3.
+ HS làm bảng con: 
+
1
1
+
1
2
+
2
1
3. Baứi mụựi : 
Hoaùt ủoọng 1: Cuỷng coỏ baỷng coọng trong phaùm vi 3.
-Giaựo vieõn goùi hoùc ủoùc pheựp coọng trong phaùm vi 3 .
Hoaùt ủoọng 2 : Thửùc haứnh 
Baứi 1 : Hửụựng daón hoùc sinh nhỡn tranh veừ neõu baứi toaựn roài vieỏt 2 pheựp coọng ửựng vụựi tỡnh huoỏng trong tranh.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt keỏt luaọn ủuựng, sai 
- Cho hoùc sinh laứm vaứo vụỷ Baứi taọp toaựn 
- Phaàn b cho hoùc sinh nhaọn xeựt pheựp tớnh coứn thieỏu daỏu coọng .
Baứi 2 : Tớnh roài ghi keỏt quaỷ theo coọt doùc .
- Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh caựch laứm : vieỏt keỏt quaỷ thaỳng theo coọt doùc. 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa hoùc sinh 
- Nhaộc nhụỷ HS vieỏt keỏt quaỷ thaỳng coọt. 
Baứi 3 : vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng. 
- GV cho hoùc sinh neõu yeõu caàu cuỷa baứi. 
- Hửụựng daón HS neõu caựch laứm baứi roài laứm baứi .
Baứi 5 : Nhỡn tranh neõu baứi toaựn. 
- Giuựp hoùc sinh neõu baứi toaựn a. 
- Cho HS nhaọn xeựt pheựp tớnh thieỏu gỡ ?
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt boồ sung. 
- Hoùc sinh laàn lửụùt laởp laùi. 
- Hoùc sinh neõu yeõu caàu cuỷa baứi .
- ẹaởt baứi toaựn : Coự 2 con thoỷ theõm 1 con thoỷ.Hoỷi coự taỏt caỷ maỏy con thoỷ ? 
Ghi : 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3
- ẹoùc : Hai coọng moọt baống ba 
 Moọt coọng hai baống ba 
- Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứ chửừa baứi 
- Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứ chửừa baứi 
- Hoùc sinh giaỷi mieọng. Vớ duù : Moọt boõng hoa vụựi moọt boõng hoa laứ maỏy boõng hoa ?
- Hoùc sinh traỷ lụứi : 1 boõng hoa theõm 1 boõng hoa laứ 2 boõng hoa vaứ vieỏt 2 vaứo sau daỏu = ủeồ coự 1 + 1 = 2 ( Tửụng tửù ủv 2 tranh veừ sau )
- Hoùc sinh neõu : Lan coự 1 quaỷ boựng. Huứng coự 2 quaỷ boựng. Hoỷi caỷ 2 baùn coự maỏy quaỷ boựng ?
4. Cuỷng coỏ, daởn doứ : 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Daởn hoùc sinh veà nhaứ laứm baứi taọp vaứo vụỷ Baứi taọp toaựn. 
- Chuaồn bũ baứi ngaứy hoõm sau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt(LT)
Ôn luyện bài 29: ia
I. Mục tiêu:
Củng cố đọc viết ia, tiếng từ có chứa ia
Luyện viêt vở ô li và làm bài tập .
II. Hoạt động dạy học :
1, Bài cũ: Gọi HS đọc sgk
 Viết bảng con.
2, Luyện tập 
- Luyện đọc viết bảng con, làm bài tập trên bảng phụ 
- HS làm bài tập t.Việt vở luyện TV
Nghe viết chính tả vào vở ôli
3.Củng cố dặn dò:
Chuẩn bị bài sau: ua-ưa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thủ cụng(LT)
Bài 7: Xé, dán hình quả cam (tiết 2)
I- Mục tiêu:
	- Biết cách xé, dán hình quả cam.
	- Xé, dán được hình quả cam. Đường xé có thể bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Có thể dùng bút màu để vẽ cuống và lá.
II- Đồ dùng dạy học:
 GV : - Baứi maóu veà xeự daựn hỡnh quaỷ cam.
 - Giaỏy maứu da cam,xanh laự caõy,hoà,giaỏy neàn,khaờn lau tay.
HS : - Giaỏy nhaựp keỷ oõ vaứ ủoà duứng hoùc taọp,vụỷ,khaờn.
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ủũnh lụựp : Haựt taọp theồ.
2. Baứi cuừ : KT vieọc chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp cuỷa HS: HS ủửa duùng cuù hoùc taọp baứy leõn baứn ủeồ GV kieồm tra.
3. Baứi mụựi :
Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu baứi.
- GV cho HS xem lại tranh maóu vaứ hoỷi :
 +“ Em haừy taỷ hỡnh daựng beõn ngoaứi cuỷa quaỷ cam?
+ Quaỷ cam coự hỡnh gỡ? Maứu gỡ? Cuoỏng nhử theỏ naứo? Khi chớn coự maứu gỡ? Em haừy cho bieỏt coứn coự nhửừng quaỷ gỡ coự hỡnh quaỷ cam?”
Hoaùt ủoọng 2 : Hửụựng daón xeự quaỷ cam.
- Giaựo vieõn hướng dẫn, gợi ý thao tác mẫu.
a) Xeự hỡnh quaỷ cam :
b) Xeự hỡnh laự :
c) Xeự hỡnh cuoỏng laự :
d) Daựn hỡnh :
Hoạt động 3: Trình bày sản phẩm.
- GV hướng dẫn trình bày sản phẩm.
- GV nhận xét đánh giá.
Hoùc sinh quan saựt vaứ traỷ lụứi.
Hoùc sinh suy nghú ủeồ traỷ lụứi.
HS nêu thao tác.
Hoùc sinh thửùc haứnh.
HS trình bày sản phẩm trên bảng.
4. Cuỷng coỏ, dặn dò.
- Goùi hoùc sinh nhaộc laùi quy trỡnh xeự daựn quaỷ cam.
- Nhận xét tinh thaàn, thaựi ủoọ.
- Chuaồn bũ giaỏy maứu vaứ ủoà duứng cho tieỏt sau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tự nhiờn-Xó hội(LT)
Luyện tập 
HS thực hành đánh răng rửa mặt
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ sỏu ngày 15 thỏng 10 năm 2010
Âm nhạc
 Luyện tập
( GV chuyên soạn giảng )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt
TV tuần 5: cử tạ, thợ xẻ, chữ số
I- Mục tiêu:
	Viết đúng các chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô,phá cỗ kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở tập viết 1, tập một.
* HS khá giỏi viết được đủ số dòng quy định trong vở tập viết 
II- Đồ dùng dạy học:
- GV: - Chửừ maóu caực tieỏng ủửụùc phoựng to . 
 - Vieỏt baỷng lụựp noọi dung baứi 5.
- HS: - Vụỷ taọp vieỏt, baỷng con, phaỏn , khaờn lau baỷng.
III- Hoaùt ủoọng daùy hoùc: 
1. Oồn ủũnh toồ chửực:
2. Kieồm tra ba

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 7(10-11).doc