Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần 34

TẬP ĐỌC

Bác đưa thư

I- Mục tiêu:

 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: mừng quýnh, nhễ nhại, mát lạnh, lễ phép, .Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.

- Hiểu nội dung bài: Bác đưa thư vất vả trong việc đưa thư tới mọi nhà. Các em cần yêu mến và chăm sóc bác.

 - Trả lời được câu hỏi 1,2 ( SGK ).

II- Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh minh hoạ, SGK.

- HS : SGK.

- Dự kiến hoạt động: cá nhân, cả lớp.

III- Các hoạt động dạy học:

1. Ổn định lớp.

2. Kiểm tra: HS đọc bài Nói dối hại thân - trả lời câu hỏi.

 

doc 29 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 03/01/2019 Lượt xem 145Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần 34", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng 2: Hửụựng daón laứm baứi taọp.
Treo baỷng phuù ủaừ vieỏt saỹn baứi taọp 
 + ẹieàn vaàn inh hay uynh ?
 + ẹieàn chửừ c hay k ?
Goùi hoùc sinh ủoùc laùi baứi vửứa hoaứn thaứnh
Caỷ lụựp cuứng giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa sai
4/ Cuỷng coỏ:
-Giaựo vieõn heọ thoỏng laùi baứi vieỏt, nhaộc nhụỷ nhửừng em vieỏt sai veà vieỏt laùi
- Tuyeõn dửụng baứi vieỏt ủeùp.
5/ Daởn doứ:
- Veà luyeọn vieỏt ụỷ nhaứ.
- Hoùc sinh vieỏt baỷng con
- Hoùc sinh theo doừi treõn baỷng phuù
- Vieỏt baỷng con
Hoùc sinh vieỏt vaứo vụỷ
Hoùc sinh ủoồi vụỷ soaựt loói
1 em neõu yeõu caàu
 2 em leõn ủieàn
- Lụựp laứm baứi vaứo vụỷ baứi taọp
ễÛ lụựp sửỷa laùi baứi neỏu sai
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TAÄP VIEÁT
TOÂ CHệế HOA: X, Y
I/ Muùc tieõu:
Hoùc sinh bieỏt toõ caực chửừ hoa: X,Y vaứ caực vaàn, tửứ ngửừ ửựng duùng ủaừ ủửụùc hoùc
Reứn kyừ naờng vieỏt ủuựng chửừ thửụứng, cụừ vửứa, ủuựng kieồu, ủeàu neựt, ủửa buựt theo ủuựng qui trỡnh vieỏt, giaừn ủuựng khoaỷng caựch giửừa caực con chửừ theo maóu chửừ trong vụỷ taọp vieỏt.
Giaựo duùc hoùc sinh tớnh kieõn trỡ, nhaón naùi, beàn bổ trong luyeọn vieỏt. 
 * Bổ sung: HS khỏ giỏi viết đều nột, dón đỳng khoảng cỏch và viết đủ số dũng theo quy định trong vở tập viết.
II/ Chuaồn bũ:
Giaựo vieõn: Chửừ maóu : X,Y
Hoùc sinh: Vụỷ taọp vieỏt, buựt, baỷng con.
Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III/ Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn:
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh:
1/ Kieồm tra baứi cuừ:
Kieồm tra vieọc vieỏt baứi ụỷ nhaứ
ẹoùc cho hoùc sinh vieỏt: bỡnh minh, laởng thinh, khuyứnh tay.
 2/ Baứi mụựi:
a.Giụựi thieọu baứi: Trửùc tieỏp
b.Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón toõ chửừ hoa X,Y
Hửụựng daón hoùc sinh quan saựt vaứ nhaọn xeựt.
Giaựo vieõn neõu veà soỏ lửụùng neựt vaứ kieồu neựt.
Neõu qui trỡnh vieỏt: X,Y
Mụứi 3 em leõn toõ
c.Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón vieỏt vaàn, tửứ ửựng duùng.
-Goùi hoùc sinh ủoùc caực vaàn vaứ tửứ ngửừ ửựng duùng ụỷ vụỷ taọp vieỏt 
- Giaựo vieõn giaỷng tửứ
- Cho hoùc sinh quan saựt caực vaàn vaứ tửứ ửựng duùng treõn baỷng phuù . 
-Cho hoùc sinh taọp vieỏt 
*Nghổ giửừa tieỏt
d.Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón hoùc sinh taọp vieỏt, taọp toõ.
Cho hoùc sinh mụỷ vụỷ TV1/2 
 Quan saựt, hửụựng daón 
- Chaỏm chửừa baứi cho hoùc sinh
4/ Cuỷng coỏ:
- Neõu laùi caực chửừ vửứa toõ, vửứa vieỏt
-Cho hoùc sinh bỡnh choùn ngửụứi vieỏt ủeùp. 
-Tuyeõn dửụng
5/ Daởn doứ:
- Veà taọp vieỏt phần cũn lại.
- 3 em
- Hoùc sinh vieỏt baỷng con
- Quan saựt 
Hoùc sinh taọp toõ ụỷ vụỷ taọp vieỏt
- Lụựp theo doừi, nhaọn xeựt.
- 3 em
- Luyeọn vieỏt baỷng con
- Hoùc sinh vieỏt vaứo vụỷ
- 1 em
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toỏn
Bài 134: Ôn tập các số đến 100
I- Mục tiêu:
	Thực hiện được cộng, trừ số có hai chữ số, xem giờ đúng, giải được bài toán có lời văn.
 * Bài tập cần làm:1,2( cột 1,2),3(cột 1,2),4tr 176.
II- Đồ dùng dạy học: Baỷng phuù , moõ hỡnh ủoàng hoà 
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ẹũnh :
2. Kieồm tra baứi cuừ : 
- Giaựo vieõn goùi 2 hoùc sinh leõn baỷng yeõu caàu tỡm soỏ lieàn trửụực, lieàn sau cuỷa caực soỏ 82, 39, 46, 55.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt .
3. Baứi mụựi : 
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi: Giaựo vieõn giụựi thieọu baứi - ghi baỷng. 
Hoaùt ủoọng 2 : Laứm baứi taọp. 
Baứi 1 : Yeõu caàu hoùc sinh tớnh nhaồm roài neõu keỏt quaỷ nhanh. 
- Cho moói toồ nhaồm nhanh 1 phaàn. 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng. 
Baứi 2 ( cột 1,2 ) : 1 hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi. 
- Goùi hoùc sinh nhaộc laùi caựch tớnh. GV nhaộc laùi vaứ hửụựng daón caựch tớnh.
- Yeõu caàu 3 hoùc sinh leõn baỷng laứm baứi. 
- Caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ. Giaựo vieõn nhaọn xeựt sửỷa baứ.i 
Baứi 3 ( cột 1,2 ): 1 hoùc sinh ủoùc ủeà baứi toaựn. 
- Baứi toaựn cho bieỏt gỡ ? - Baứi toaựn hoỷi gỡ ? 
- Muoỏn tỡm ủoọ daứi sụùi daõy coứn laùi ta laứm nhử theỏ naứo ? 
- Goùi 1 hoùc sinh leõn baỷng. Caỷ lụựp giaỷi vaứo vụỷ.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt.
Baứi 4 : 1 hoùc sinh ủoùc yeõu caàu baứi. 
- Goùi 2 em nhaộc laùi caựch ủaởt tớnh vaứ caựch tớnh. 
- Hoùc sinh laứm baỷng con. 
Baứi 5 : Goùi hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi. 
- Toồ chửực cho 2 ủoọi thi ủua xem giụứ ủuựng. 
- Giaựo vieõn toồng keỏt 
4. Cuỷng coỏ daởn doứ : 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc .
- Daởn hoùc sinh veà hoaứn thaứnh vụỷ Baứi taọp toaựn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt(LT)
Luyện tập
I.Mục tiờu:
- Củng cố kỹ năng nghe viết- tập chộp đỳng chớnh tả đỳng đẹp.
- HS làm bài tập thực hành tiếng Việt tr 58-59.
II.Hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
Gọi vài HS đọc và trả lời cõu hỏi bài tập đọc: Bỏc đưa thư.
H viết bảng con: Minh, mừng quýnh, lễ phộp.
GV đỏnh giỏ nhận xột.
2.Luyện tập:
Bài 1/ Chộp 4 cõu cuối bài tập đọc: Bỏc đưa thư.
Minh muốn.mời bỏc uống.
Bài 2/ Trong bài cú mấy cõu?
Chữ đầu cõu phải viết như thế nào?
Bài 3/ Điền vần inh-uynh?
Mỏi nhà của cỏ
Súng xanh rập r.
Mỏi nhà của chim
Lợp nghỡn lỏ liễu
Mỏi nhà của nhớm
Sõu trong lũng đất
Mỏi nhà của ốc
Trũn vo bờn m..
HS điền và đọc lại bài tập.
Bài 4/ Điền c hay k?
Chim vỗ cỏnh bay đi.
Bú hoa loa kốn rất đẹp.
Củng cố quy tắc viết chớnh tả
3. Củng cố dặn dũ:
Gv nhận xột tiết học, tuyờn dương HS.
HS làm bài tập ( nếu cũn). Chuẩn bị bài sau: Làm anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toỏn(LT)
Luyện tập
I- Mục tiêu:
	Thực hiện được công, trừ số có hai chữ số, xem giờ đúng, giải được bài toán có lời văn.
II- Đồ dùng dạy học: Baỷng phuù , moõ hỡnh ủoàng hoà 
III- Các hoạt động dạy học:
1.Bài cũ:
Hs làm miệng bài tập 1 tr57(vở LT)
Tớnh nhẩm:
20+30= 50-10= 80-20-30=
40+20= 70-40= 70-50+20=
40+6= 55+4= 88-8+5=
7+20= 73+5= 45-3+3=
Gv nhận xột củng cố cỏch nhẩm nhanh nhất.
2.Luyện tập:
Bài 2/ Đặt tớnh rồi tớnh:
51+25 76-51 44+45
.
89-45 23+52 75-23
HS cần đặt đỳng trước khi tớnh.
Bài 3/ Điền số thớch hợp vào chỗ chấm:
Em ngủ dậy buổi sỏng lỳc.giờ.
Em đi học lỳc giờ.
Em đi học về lỳc..giờ.
Em ăn trưa lỳc..giờ.
Em học bài ở nhà lỳc.giờ.
Em đi ngủ buổi tối lỳc..giờ.
HS cần cú thời gian biểu phự hợp để cú lợi cho sức khỏe.
Bài 4/ túm tắt:
Cú tất cả: 35 quyển sỏch
Ngăn trờn: 24 quyển sỏch
Ngăn dưới:. quyển sỏch?
Bài giải
Ngăn dưới cú số quyển sỏch là:
35-24=11(quyển sỏch)
Đỏp số: 11 quyển sỏch.
3. Củng cố dặn dũ: HS làm bài tập nếu cũn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thủ cụng
Bài 34: Ôn tập chủ đề cắt, dán giấy.
I- Mục tiêu:
	- Củng cố được kiến thức, kĩ năng cắt, dán các hình đã học.
	- Cắt, dán được ít nhất hai hình trong các hình đã học. Sản phẩm cân đối. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng.
 * Bổ sung: Với HS khộo tay cắt dỏn được ớt nhất 3 hỡnh trong cỏc hỡnh đó học, Cú thể cắt dỏn được hỡnh mới, sản phẩm cõn đối. Đường cắt thẳng, hỡnh dỏn phẳng. Trỡnh bày sản phẩm đẹp sỏng tạo.
II- Đồ dùng dạy học:
- GV : Moọt soỏ maóu caột,daựn ủaừ hoùc.
- HS : Giaỏy maứu coự keỷ oõ,thửụực keỷ,buựt chỡ,keựo,hoà daựn,buựt maứu,giaỏy traộng laứm neàn.
- Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ủũnh lụựp: Haựt taọp theồ.
2. Baứi cuừ :
- Hoùc sinh neõu caực hỡnh ủaừ hoùc : Hoùc sinh neõu, lụựp boồ sung.
- Kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp cuỷa HS, nhaọn xeựt .HS ủaởt ủoà duứng hoùc taọp leõn baứn.
3. Baứi mụựi :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoaùt ủoọng 1: Neõu quy trỡnh caột,daựn giaỏy.
- Hoùc sinh neõu ủuựng quy trỡnh caực bửụực caột, daựn giaỏy.
- Quan saựt hỡnh maóu vaứ nhaọn xeựt.
- Thửùc haứnh treõn giaỏy traộng keỷ oõ.
- ẹeỏm oõ keỷ hỡnh theo maóu.
- Duứng keựo caột rụứi saỷn phaồm.
- Daựn saỷn phaồm vaứo vụỷ.
Hoaùt ủoọng 2: Hoùc sinh thửùc haứnh.
- Em haừy caột daựn moọt trong nhửừng hỡnh ủaừ hoùc maứ em thớch nhaỏt.
- Yeõu caàu thửùc hieọn ủuựng quy trỡnh.
Hoaùt ủoọng 3: Chaỏm baứi,nhaọn xeựt.
- GV chấm bài, nhận xét.
 Hoùc sinh neõu, lụựp boồ sung.
 Hoùc sinh laộng nghe.
 Hoùc sinh thửùc haứnh.
4. ẹaựnh giaự – Nhaọn xeựt :
- Hoaứn thaứnh: Thửùc hieọn ủuựng quy trỡnh kyừ thuaọt,ủửụứng caột thaỳng, daựn hỡnh phaỳng, ủeùp.
- Tuyeõn dửụng,khớch leọ nhửừng em coự baứi laứm saựng taùo.
- Chửa hoaứn thaứnh: Thửùc hieọn quy trỡnh khoõng ủuựng, ủửụứng caột khoõng phaỳng, daựn hỡnh khoõng phaỳng, coự neỏp nhaờn.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt tinh thaàn,thaựi ủoọ hoùc taọp, sửù chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ tư ngày 4 thỏng 5 năm 2011
Thể dục(LT)
Bài 34: Bài thể dục phát triển chung
Tâng cầu hoặc chuyền cầu theo nhóm hai người
I- Mục tiêu:
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung .
	- Biết cách tâng cầu cá nhân hoặc chuyền cầu theo nhóm 2 người (bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ ) với số lần tăng dần.
II- Địa điểm- phương tiện: Trên sân trường, còi, cầu
III- Nội dung- phương pháp:
Nội dung
Phương pháp
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu.
- Đứng vỗ tay và hát.
- Xoay các khớp cổ chân, tay, đầu gối, hông.
- Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trên địa hình tự nhiên 60- 80m.
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
2. Phần cơ bản.
a. Ôn bài thể dục.
- Lần 1: GV hô nhịp, không làm mẫu.
- Lần 2: Lớp trưởng hô.
b. Tâng cầu cá nhân hoặc chuyền cầu theo nhóm hai người.
- GV chia tổ tập luyện.
3. Phần kết thúc.
- Đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc.
- Tập động tác điều hoà bài thể dục.
- Trò chơi ( do GV chọn ).
- Gv cùng HS hệ thống bài.
- Nhận xét giờ.
 *********
 *********
 *********
* GV
*********
*********
*********
* GV
 * *
*********
*********
*********
* GV
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tập đọc
Làm anh
I- Mục tiêu:
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: làm anh, người lớn, dỗ dành, dịu dàng,.Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ.	
- Hiểu nội dung bài: Anh chị phải thương yêu em, nhường nhị em.
	- Trả lời được câu hỏi 1 ( SGK ).
II- Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh minh hoạ, SGK.
- HS : SGK.
- Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III- Các hoạt động dạy học:
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra: HS đọc bài Bác đưa thư - trả lời câu hỏi.
3. Bài mới.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
- Hướng dẫn, gợi ý HS nêu lên những từ khó đọc.
- GV kẻ chân từ khó: làm anh, người lớn, dỗ dành, dịu dàng. 
- Hướng dẫn luyện đọc từ khó.
- Hướng dẫn luyện đọc câu, nối tiếp câu.
- Hướng dẫn luyện đọc khổ thơ, nối tiếp khổ thơ.
- Luyện đọc cả bài.
Hoạt động 2: Luyện tập.
- Tìm tiếng trong bài có vần ia.
- Tìm tiếng ngoài bài có vần ia, uya.
4. Củng cố, nhận xét.
- GV củng cố, nhận xét giờ học.
- HS nghe GV đọc bài.
- HS tự tìm và nêu từ khó.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN- ĐT.
- HS tự tìm: chia 
- HS tự tìm.
Tiết 2
Hoạt động 1: Luyện đọc bài trong SGK.
- GV đọc mẫu.
- Hướng dẫn cách cầm SGK khi đọc.
- Hướng dẫn cách đọc bài.
- Hướng dẫn HS đọc bài;
+ Đọc nối tiếp câu.
+ Đọc khổ thơ, nối tiếp khổ thơ.
+ Đọc cả bài.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
- Hướng dẫn đọc bài- Tìm hiểu bài.
Hỏi: Khi em bé khóc, anh phảI làm gì ?
Hoạt động 3: Luyện nói: Kể về anh, chị của em.
- Gv hướng dẫn thảo luận.
- Nhận xét, tuyên dương.
Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, nhận xét giờ.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau: Người trồng na.
- HS mở SGK.
- HS nghe GV đọc.
- HS quan sát và thực hành.
- HS đọc bài CN.
- HS đọc bài CN.
- HS đọc bài CN- ĐT.
- HS đọc bài- Trả lời câu hỏi.
- HS thảo luận nhóm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tự nhiờn- Xó hội
Bài 34: Thời tiết
I- Mục tiêu:
	- Nhận biết sự thay đổi của thời tiết.
	- Biết cách ăn mặc và giữ gìn sức khoẻ khi thời tiết thay đổi.
 * Nờu cỏch tỡm thụng tin về dự bỏo thời tiết hằng ngày: nghe đài, xem ti vi, đọc bỏo
II- Đồ dùng dạy học:
- GV:	Tranh minh hoaù 
- HS:	sgk.
- Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp, nhúm.	 
III- các hoạt động dạy học:
1. Oồn ủũnh toồ chửực:
 2. Kieồm tra baứi cuừ: Tieỏt trửụực caực em hoùc baứi gỡ? (Trụứi noựng, trụứi reựt)	
- Khi trụứi noựng em caỷm thaỏy nhử theỏ naứo?
- Khi trụứi reựt em caỷm thaỏy nhử theỏ naứo?	
3. Baứi mụựi:
Hoaùt ẹoọng cuỷa GV
Hoaùt ẹoọng cuỷa HS
Hoạt động 1: Laứm vieọc tranh ụỷ SGK.
- GV cho lụựp laỏy SGK laứm vieọc 
- GV cuứng lụựp theo doừi, kieồm tra xem ủuựng hay sai.
- GV cho moọt soỏ nhoựm leõn trỡnh baứy 
Tuyeõn dửụng nhửừng baùn dieón ủaùt ủuựng.
GV keỏt luaọn: Thụứi tieỏt luoõn thay ủoồi, luực trụứi naộng, khi trụứi mửa, khi trụứi noựng, laùnh.
Hoạt động 2: Thaỷo luaọn chung.
- GV neõu caõu hoỷi:
 + Vỡ sao ta laùi bieỏt ngaứy mai trụứi naộng?
 + Khi trụứi noựng em maởc nhử theỏ naứo?
 + Khi trụứi reựt em maởc nhử theỏ naứo?
 + ẹi giửừa trụứi naộng em phaỷi laứm gỡ?
 + ẹi giửừa trụứi mửa em phaỷi laứm gỡ?
Keỏt luaọn: Caực em caàn phaỷi aờn maởc hụùp thụứi tieỏt ủeồ baỷo veọ sửực khoeỷ.
Hoạt động 3:Hoaùt ủoọng noỏi tieỏp
- GV neõu caõu hoỷi cuỷng coỏ
- Em haừy neõu caựch maởc khi muứa heứ ủeỏn hay muứa ủoõng veà.
- Mặờc hụùp thụứi tieỏt coự lụùi gì ?
- Lieõn heọ HS trong lụựp xem nhửừng baùn naứo ủaừ maởc ủuựng thụứi tieỏt
Nhaọn xeựt, daởn doứ: 
- Aờn maởc phaỷi hụùp thụứi tieỏt ủeồ baỷo veọ sửực khoỷe.
- HS thaỷo luaọn nhoựm 4
HS saộp xeỏp caực tranh cho phuứ hụùp phuứ hụùp vụựi thụứi tieỏt.
- ẹaùi dieọn nhoựm leõn trỡnh baứy.
- Coự dửù baựo thụứi tieỏt.
HS traỷ lụứi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt(LT)
Luyện tập
I. Mục tiờu:
- Củng cố đọc hiểu bài tập đọc: Làm anh và trả lời cõu hỏi.
- HS làm bài tập thực hành tiếng Việt tr59.
II. Hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
Gọi Hs đọc và trả lời cõu hỏi bài tập đọc: Làm anh.
Gv nhận xột –đỏnh giỏ.
2. Luyện tập:
A, Giới thiệu bài:
B, HD làm bài tập:
Bài 1/ Tỡm tiếng ngoài bài:
cú vần ia:
cú vần uya:..
HS tỡm từ ,núi cõu chứa tiếng cú vần vừa tỡm được.
Bài 2/ Viết tiếp cõu sau:
Khi em bộ khúc, anh phải
Khi mẹ cho quà bỏnh, anh phải..
Khi em bộ ngó, anh phải
Khi cú đồ chơi đẹp, anh phải..
HS điền và đọc lại cỏc cõu văn hoàn chỉnh.
Bài 3/ Chộp tiếp cỏc cõu thơ cũn thiếu:
Làm anh thật khú
Nhưng mà thật vui
.
.
3. Củng cố dặn dũ:
Đọc lại bài và tập trả lời cõu hỏi.
GV nhận xột tiết học, tuyờn dương HS.
Đọc trước bài tập đọc: Người trồng na.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Luyện viết
Thực hành vở luyện viết
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đạo đức
Tỡm hiểu lịch sử, truyền thống quờ hương Yờn Phỳ.( tiết 3)
I- Mục tiêu:
- HS biết lịch sử của địa phương, quờ hương Yờn Phỳ.
- Biết được truyền thống đỏnh giặc của nhõn dõn xó Yờn Phỳ.
- Tự hào truyền thống quờ hương Yờn Phỳ.
II- Đồ dùng dạy học: 
Tư liệu tham khảo.
III- Các hoạt động dạy học:
1. Giới thiệu bài: Dành cho địa phương ( gồm 3 tiết)
 1 tiết lý thuyết + 2 tiết thực hành( tham quan)
Tỡm hiểu lịch sử, truyền thống quờ hương Yờn Phỳ.
2. Bài mới:
Hoạt động 1.Gv đọc cho HS nghe:
Địa giới hành chớnh xó Yờn Phỳ.
Yờn Phỳ trước cỏch mạng thỏng Tỏm/ 1945
Từ 8/1945 đến 12/1946
Từ 1946 đến 1954
Từ 1955 đến 1975
Từ 1975 đến nay.
HS chỳ ý lắng nghe.
Hoạt động 2.Thảo luận:
Xó Yờn Phỳ thuộc huyện nào? Tiếp giỏp với những xó nào?
 Xó Yờn Phỳ thuộc huyện Yờn Mỹ- Hưng Yờn.
 Tiếp giỏp với 4 xó: Hoàn Long- Việt Cường –Yờn Hũa – Đụng Tảo.
Đời sống của nhõn dõn trước thỏng Tỏm/ 1945 ntn?
 Đời sống khổ cực, sưu cao thuế nặng, bị ỏp bức. Trẻ em khụng được đi học, dõn 90% mự chữ, phụ nữ khụng cú quyền bỡnh đẳng. Dõn chết đúi nhiều.
Sau C/m thỏng Tỏm/1945 dõn ta đó làm được những việc gỡ tiờu biểu?
 Dõn biểu tỡnh, cướp chớnh quyền,đốt phỏ đồn bốt giặc, phỏ kho thúc chia cho dõn, đũi lại ruộng đất từ tay địa chủ chia cho dõn.
 Diệt giặc dốt, giặc đúi.
 Xõy hầm bớ mật nuụi giấu cỏn bộ.
 Khắc phục hậu quả chiến tranh.
 Xõy dựng miền Bắc
 Tiếp viện người và của cho miền Nam giải phúng 30/4/1975.
Từ 1975 đến nay:
 Xõy dựng bảo vệ quờ hương đất nước
Hoạt động 3: Giỏo dục truyền thống quờ hương.
HS tự hào truyền thống
Noi gương tiếp bước cha anh.
Thi đua học tập tốt để sau này gúp phần xõy dựng quờ hương.
3. Củng cố- Dặn dũ:
- Tỡm hiểu, sưu tầm tranh ảnh về mảnh đất con người Yờn Phỳ.
-Thực hiện theo tấm gương, truyền thống quờ hương Yờn Phỳ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ năm ngày 5 tháng 5 năm 2011
Mĩ thuật(LT)
Gv chuyờn soạn giảng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tập đọc
Người trồng na
I- Mục tiêu:	
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: lúi húi, ngoài vườn, trồng na, ra quả,.Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
- Hiểu nội dung bài: Cụ già trồng na cho con cháu hưởng. Con cháu sẽ không quên công ơn của người đã trồng..
	- Trả lời được câu hỏi 1, 2 ( SGK ).	
II- Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh minh hoạ, SGK.
- HS : SGK.
- Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III- Các hoạt động dạy học:
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra: HS đọc bài: Làm anh - trả lời câu hỏi..
3. Bài mới.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
- Hướng dẫn, gợi ý HS nêu lên những từ khó đọc.
- GV kẻ chân từ khó: lúi húi, ngoài vườn, trồng na, ra quả,. 
- Hướng dẫn luyện đọc từ khó.
- Hướng dẫn luyện đọc câu, nối tiếp câu.
- Hướng dẫn luyện đọc đoạn, nối tiếp đoạn.
- Luyện đọc cả bài.
Hoạt động 2: Luyện tập.
- Tìm tiếng trong bài có vần oai.
- Tìm tiếng ngoài bài có vần oay.
4. Củng cố, nhận xét.
- GV củng cố, nhận xét giờ học.
- HS nghe GV đọc bài.
- HS tự tìm và nêu từ khó.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN- ĐT.
- HS tìm: ngoài. 
- HS thi tìm.
Tiết 2
Hoạt động 1: Luyện đọc bài trong SGK.
- GV đọc mẫu.
- Hướng dẫn cách cầm SGK khi đọc.
- Hướng dẫn cách đọc bài.
- Hướng dẫn HS đọc bài;
+ Đọc nối tiếp câu.
+ Đọc đoạn, nối tiếp đoạn.
+ Đọc cả bài.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
- Hướng dẫn đọc bài- Tìm hiểu bài.
Hỏi: Thấy cụ già trồng na người hàng xóm khuyên cụ điều gì ?
 Cụ trả lời thế nào ?
Hoạt động 3: Luyện nói: Kể về ông, bà của em.
- GV hướng dẫn thảo luận.
- Gọi HS trình bày.
- Nhận xét, tuyên dương.
Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, nhận xét giờ.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau: Anh hùng biển cả.
- HS mở SGK.
- HS nghe GV đọc.
- HS quan sát và thực hành.
- HS đọc bài CN.
- HS đọc bài CN.
- HS đọc bài CN- ĐT.
- HS đọc bài- Trả lời câu hỏi.
- HS thảo luận nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toỏn
Bài 135: Ôn tập các số đến 100
I- Mục tiêu:
	Nhận biết được thứ tự các số từ 0 đến 100, thực hiện được cộng, trừ các số trong phạm vi 100( không nhớ ), giảI được bài toán có lời văn, đo được độ dài đoạn thẳng.
 * Bài tập cần làm: 1,2b,3(cột 1,2),4,5.
II- Đồ dùng dạy học: Baỷng phuù .
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ẹũnh :
2. Kieồm tra baứi cuừ : 
- Goùi 2 hoùc sinh leõn baỷng * Hoùc sinh 1 : 86 – 13 – 12 = 48 + 11 – 10 = 
	 * Hoùc sinh 2 : Thửùc haứnh xem giụứ ủuựng treõn ủoàng hoà 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt cho ủieồm .
3. Baứi mụựi : 
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi: - Giaựo vieõn giụựi thieọu baứi - ghi baỷng 
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón hoùc sinh laứm baứi taọp 
Baứi 1 : Giaựo vieõn treo baỷng phuù goùi hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi 
- Yeõu caàu hoùc sinh hoaứn thaứnh baỷng soỏ ụỷ treõn 
- Goùi hoùc sinh ủoùc laùi .
- Hửụựng daón HS dửùa vaứo baỷng soỏ ủeồ tỡm soỏ lieàn trửụực, soỏ lieàn sau cuỷa 1 soỏ 
Baứi 2 ( a,c ) : Giaựo vieõn treo baỷng phuù, yeõu caàu hoùc sinh ủoùc ủeà 
- Yeõu caàu hoùc sinh dửùa vaứo baỷng soỏ ủeồ laứm baứi 
- Goùi 3 em leõn baỷng. Caỷ lụựp laứm baứi. 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, cho ủieồm 
Baứi 3( 1,2 ) : Tieỏn haứnh tửụng tửù baứi 2 
Baứi 4 : Goùi 1 hoùc sinh ủoùc baứi toaựn 
- Baứi toaựn cho bieỏt gỡ ? 
- Baứi toaựn hoỷi gỡ ?
- Muoỏn tỡm soỏ gaứ em laứm nhử theỏ naứo ? 
- Goùi hoùc sinh leõn baỷng . Caỷ lụựp giaỷi vaứo vụỷ. 
Baứi 5: Cho hoùc sinh tieỏn haứnh ủo ủoọ daứi ủoaùn thaỳng AB.
4. Cuỷng coỏ, daởn doứ : 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc .
- Daởn hoùc sinh veà hoaứn thaứnh vụỷ Baứi taọp toaựn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt(LT)
Luyện tập
I.Mục tiờu:
- Củng cố đọc hiểu bài tập đọc: Người trồng na và trả lời cõu hỏi.
- Hs thực hành làm bài tập Tiếng Việt, luyện tiếng Việt tr60-61.
II. Hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
Gọi Hs đọc bài tập đọc: Người trồng na và trả lời cõu hỏi- 5-7 HS
Gv nhận xột ghi điểm.
2.Luyện tập:
Bài 1/ Tỡm tiếng ngoài bài:
cú vần oai:.
Cú vần oay:..
HS mở rộng vốn từ, tập tỡm từ đặt cõu cú nghĩa.
Bài 2/Điền tiếng cú vần oai-oay?
 Mựa thu về quờ ngoại
Bà lại ra vườn nhà
Trảy cho chỏu quả na
Và cho quà trỏi thị.
Những con tằm ăn rỗi
Chớn đỏ như thắp đốn
Cỏi đầu cứ ngọ ngoạy
Như muốn hỏi gỡ em.
Hs đọc lại bài sau khi điền đỳng tiếng: ngoại, ngoạy
Bài 3/ Nối lời núi đỳng với nhõn vật đó núi ra điều đú.
Cụ ơi, cụ nhiều tuổi sao cũn trồng na?
Người hàng xúm
Cú sao đõu! Tụi khụng ăn thỡ con chỏu tụi ăn
Cụ trồng chuối cú phải hơn khụng? Chuối mau ra quả.
Cụ già
HS đọc lại sau khi nối đỳng nội dung của bài.
Bài 4/ Chộp lại hai cõu hỏi trong bài:
.?
?
HS nhận biết dấu hiệu để biết đú là cõu hỏi. Và cõu hỏi dựng để hỏi nờn cuối cõu cú dấu ?
3. Củng cố dặn dũ: đọc ,viết lại bài ở nhà. Chuẩn bị bài sau: Chia quà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thủ cụng(LT)
Bài 34: Ôn tập chủ đề cắt, dán giấy.
I- Mục tiêu:
	- Củng cố được kiến thức, kĩ năng cắt, dán các hình đã học.
	- Cắt, dán được ít nhất hai hình trong các hình đã học. Sản phẩm cân đối. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng.
 * Bổ sung: Với HS khộo tay cắt dỏn được ớt nhất 3 hỡnh trong cỏc hỡnh đó học, Cú thể cắt dỏn được hỡnh mới, sản phẩm cõn đối. Đường cắt thẳng, hỡnh dỏn phẳng. Trỡnh bày sản phẩm đẹp sỏng tạo.
II- Đồ dùng dạy học:
- GV : Moọt soỏ maóu caột,daựn ủaừ hoùc.
- HS : Giaỏy maứu coự keỷ oõ,thửụực keỷ,buựt chỡ,keựo,hoà daựn,buựt maứu,giaỏy traộng laứm neàn.
- Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ủũnh lụựp: Haựt taọp theồ.
2. Baứi cuừ :
- Hoùc sinh neõu caực hỡnh ủaừ hoùc : Hoùc sinh neõu, lụựp boồ sung.
- Kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp cuỷa HS, nhaọn xeựt .HS ủaởt ủoà duứng hoùc taọp leõn baứn.
3. Baứi mụựi :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoaùt ủoọng 1: Neõu quy trỡnh caột,daựn giaỏy.
- Hoùc sinh neõu ủuựng quy trỡnh caực bửụực caột, daựn giaỏy.
- Quan saựt hỡnh maóu vaứ nhaọn xeựt.
- Thửùc haứnh treõn giaỏy traộn

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 34(10-11).doc