Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần 32

TẬP ĐỌC

Hồ Gươm

I- Mục tiêu:

 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: khổng lồ, long lanh, lấp ló, xum xuê, .Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.

- Hiểu nội dung bài: Hồ Gươm là một cảnh đẹp của thủ đô Hà Nội.

 - Trả lời được câu hỏi 1,2 ( SGK ).

II- Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh minh hoạ, SGK.

- HS : SGK.

- Dự kiến hoạt động: cá nhân, cả lớp.

III- Các hoạt động dạy học:

1. Ổn định lớp.

2. Kiểm tra: HS đọc bài Hai chị em - trả lời câu hỏi.

 

doc 30 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 03/01/2019 Lượt xem 12Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần 32", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: ửụm hay ửụp, chửừ c hay k
- Giaựo duùc hoùc sinh giửừ vụỷ saùch, vieỏt chửừ ủeùp. Kieõn trỡ khi luyeọn vieỏt, khoõng sai loói chớnh taỷ.
II/ Chuaồn bũ:
Giaựo vieõn: Baỷng phuù vieỏt saỹn baứi taọp 
Hoùc sinh: Vụỷ chớnh taỷỷ, baỷng con, vụỷ baứi taọp tieỏng vieọt.
Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn cả lớp.
III/ Hoùat ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn:
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh:
1/ Baứi cuừ: 
Goùi hoùc sinh leõn baỷng vieỏt:
 Hay chaờng daõy ủieọn
 Laứ con nheọn con
Kieồm tra vụỷ 3 em
Nhaọn xeựt ghi ủieồm
2/ Baứi mụựi:
Giụựi thieọu baứi: 
Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón hoùc sinh taọp cheựp.
Goùi hoùc sinh nhỡn baỷng ủoùc ủoaùn caàn cheựp cuỷa baứi “ Hoà Gửụm”
Neõu nhửừng chửừ deó vieỏt sai?
Cho hoùc sinh luyeọn vieỏt: xum xueõ, maứu son, Thaựp Ruứa, Ngoùc Sụn.
* Cho hoùc sinh cheựp baứi
* Chửừa baứi: Giaựo vieõn ủoùc cho hoùc sinh soaựt loói
Sửỷa loói sai phoồ bieỏn 
Chaỏm baứi, nhaọn xeựt
*Nghổ giửừa tieỏt
c.Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón laứm baứi taọp.
Treo baỷng phuù ủaừ vieỏt saỹn baứi taọp 
 + ẹieàn vaàn ửụm hay ửụp?
 + ẹieàn chửừ c hay k ?
Mụứi hoùc sinh khaự leõn baỷng laứm
Goùi hoùc sinh ủoùc laùi baứi vửứa hoaứn thaứnh
Caỷ lụựp cuứng giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa sai
4/ Cuỷng coỏ:
-Giaựo vieõn heọ thoỏng laùi baứi vieỏt, nhaộc nhụỷ nhửừng em vieỏt sai veà vieỏt laùi
- Tuyeõn dửụng baứi vieỏt ủeùp.
5/ Daởn doứ:
- Veà luyeọn vieỏt ụỷ nhaứ.
3em, ụỷ lụựp ủoùc thaàm
Hoùc sinh laàn lửụùt neõu keỏt hụùp phaõn tớch
Luyeọn vieỏt baỷng con
Caỷ lụựp nhỡn baỷng cheựp
Hoùc sinh ủoồi vụỷ soaựt loói
1 em neõu yeõu caàu
 2 em leõn ủieàn
- 2 em
ễÛ lụựp sửỷa laùi baứi neỏu sai
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tập viết
Tụ chữ hoa: S,T
I/ Muùc tieõu:
Hoùc sinh bieỏt toõ caực chửừ hoa: S, T vaứ caực vaàn, tửứ ngửừ ửựng duùng cuỷa hai baứi.
Reứn kyừ naờng vieỏt ủuựng chửừ thửụứng, cụừ vửứa, ủuựng kieồu, ủeàu neựt, ủửa buựt theo ủuựng qui trỡnh vieỏt, giaừn ủuựng khoaỷng caựch giửừa caực con chửừ theo maóu chửừ trong vụỷ taọp vieỏt.
Giaựo duùc hoùc sinh tớnh kieõn trỡ, nhaón naùi, beàn bổ trong luyeọn vieỏt. 
* Bổ sung: HS khỏ giỏi viết đều nột, dón đỳng khoảng cỏch và viết đủ số dũng, số chữ quy định.
II/ Chuaồn bũ:
Giaựo vieõn: Chửừ maóu S, T
Hoùc sinh: Vụỷ taọp vieỏt, buựt, baỷng con.
Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III/ Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn:
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh:
1/ Kieồm tra baứi cuừ:
Giaựo vieõn ủoùc cho hoùc sinh vieỏt: xanh mửụựt, doứng nửụực.
 Nhaọn xeựt
3/ Baứi mụựi:
a.Giụựi thieọu baứi: Trửùc tieỏp
b.Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón toõ chửừ hoa S,T
Hửụựng daón hoùc sinh quan saựt vaứ nhaọn xeựt.
Giaựo vieõn neõu veà soỏ lửụùng neựt vaứ kieồu neựt.
Neõu qui trỡnh vieỏt: S,T
Mụứi 3em leõn toõ
c.Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón vieỏt vaàn, tửứ ửựng duùng.
-Goùi hoùc sinh ủoùc caực vaàn vaứ tửứ ngửừ ửựng duùng ụỷ vụỷ taọp vieỏt 1/ taọp 2 
- Giaựo vieõn giaỷng tửứ
- Cho hoùc sinh quan saựt caực vaàn vaứ tửứ ửựng duùng treõn baỷng phuù . 
-Cho hoùc sinh taọp vieỏt 
*Nghổ giửừa tieỏt
d.Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón hoùc sinh taọp vieỏt, taọp toõ.
Cho hoùc sinh mụỷ vụỷ TV1/2 
 Quan saựt, hửụựng daón cho tửứng em bieỏt caựch caàm buựt cho ủuựng.
- Chaỏm chửừa baứi cho hoùc sinh
4/ Cuỷng coỏ:
-Cho hoùc sinh bỡnh choùn ngửụứi vieỏt ủeùp. 
-Tuyeõn dửụng
5/ Daởn doứ:
- Veà taọp vieỏt phaàn cũn lại.
- Vieỏt baỷng con
- Quan saựt 
Hoùc sinh taọp toõ ụỷ vụỷ taọp vieỏt
Caự nhaõn: 3 em
- Luyeọn vieỏt baỷng con
- Hoùc sinh vieỏt vaứo vụỷ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toỏn
Bài 126: Luyện tập chung
I- Mục tiêu:
	Thực hiện được cộng, trừ ( không nhớ ) số có hai chữ số, so sánh hai số, làm tính với số đo độ dài, giải toán có một phép tính.
 * Bài tập cần làm:1.2.3.
II- Đồ dùng dạy học:
GV Baỷng daùy toaựn. Tranh 2 giỏ trứng.
HS: bảng con, vở bài tõp toỏn.
Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ẹũnh : Haựt – chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp. 
2. Kieồm tra baứi cuừ : 
- Goùi 2 em leõn baỷng laứm toaựn 20 + 20 + 30 = 
 20 + 26 – 15 = 
- Hoùc sinh leõn baỷng sửỷa baứi 
3. Baứi mụựi : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoaùt ủoọng 1: 
- Giaựo vieõn giụựi thieọu baứi ghi ủaàu baứi 
- Cho hoùc sinh mụỷ Saựch giaựo khoa .
Baứi 1: GV xaực ủũnh yeõu caàu cuỷa baứi. 
- Goùi 3 hoùc sinh leõn baỷng laứm baứi. 
- Cho hoùc sinh sửỷa baứi. 
- Giaựo vieõn choỏt laùi phửụng phaựp tớnh. Tỡm keỏt quaỷ cuỷa 2 pheựp tớnh sau ủoự laỏy keỏt quaỷ ủoự so saựnh vụựi nhau. Luoõn so tửứ traựi sang phaỷi.
- Thửùc haứnh : 
Hoaùt ủoọng 2: 
Baứi 2: 1 hoùc sinh ủoùc baứi toaựn. 
- Yeõu caàu hoùc sinh phaõn tớch baứi toaựn. 
- Cho hoùc sinh tửù giaỷi vaứo baỷng con. 
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh chửừa baứi. 
Baứi 3: Yeõu caàu hoùc sinh ủoùc baứi toaựn theo toựm taột ủe.à 
- GV ghi toựm taột baứi. Hửụựng daón hoùc sinh phaõn tớch baứi toaựn roài tửù giaỷi vaứo vụ.ỷ 
- 3 hoùc sinh ủoùc laùi teõn baứi hoùc. 
- 1 em neõu yeõu caàu baứi taọp 1 
- Hoùc sinh theo doừi nhaọn xeựt 
 32 + 7  40
45 + 4  54 +5
 55 - 5  40 + 0
- Hoùc sinh laứm vaứo baỷng con 
-1 baứi / daừy 
-Nhaọn xeựt, sửỷa sai cuù theồ 
- Hoùc sinh ủoùc baứi toaựn 
- Baứi toaựn cho bieỏt thanh goó daứi 97 cm. Boỏ caột bụựt 2 cm. Hoỷi coứn laùi bao nhieõu cm ? 
- Hoùc sinh tửù laứm baứi roài chửừa baứi. 
- 1, 2 em ủoùc baứi toaựn 
Gioỷ 1 coự 48 quaỷ cam 
Gioỷ 2 coự 31 quaỷ cam 
Taỏt caỷ coự :  quaỷ cam ? 
- Hoùc sinh tửù sửỷa baứi. 
4. Cuỷng coỏ, daởn doứ : 
- Nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng hoùc sinh.
- Daởn hoùc sinh veà nhaứ hoùc oõn laùi caực baứi ủaừ hoùc. 
- Chuaồn bũ baứi hoõm sau .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt(LT)
Luyện tập
I. Mục tiờu:
- Hs đọc, chộp lại 2 cõu mở đầu của bài Hồ Gươm.
- Thực hành làm bài tập tiếng Việt.
II. Hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
HS đọc bài tập đọc: Hồ Gươm và trả lời cõu hỏi.
HS viết bảng con: Hà Nội, khổng lồ, long lanh.
Gv nhận xột đỏnh giỏ.
2. Bài luyện tập:
Bài 1/ H tập chộp 2 cõu mở đầu của bài Hồ Gươm.
Bài 2/ Điền vần ươm hay ươp?
Quờ hương là chựm khế ngọt
Cho con trốo hỏi mỗi ngày
Quờ hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay.
Bài 3/ Điền chữ c hay k?
ễng ơi, bà ơi
Cho xin hạt gạo
Gạo đem nấu chỏo
Khao lũ kiến con
Ba kim cựng tới đớch
Rung một hồi chuụng vang.
HS điền c=k và củng cố quy tắc chớnh tả c-k.
3. Củng cố- Dặn dũ:
Tập viết lại bài chớnh tả và làm bài tập.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toỏn(LT)
Luyện tập
I. Mục tiờu:
- Thực hiện được cộng, trừ ( không nhớ ) số có hai chữ số, so sánh hai số, làm tính với số đo độ dài, giải toán có một phép tính.
II. Hoạt động dạy học:
 HD làm và chữa bài tập vở luyện toỏn trang 51.
Bài 1/ Số? 
 59 - 
6 + 
13 +
5 +
58 - 
40 +
24 + 
98 - 
Tổ chức thi 2 đội: điền đỳng- điền nhanh( HS nối tiếp)
Bài 2/ Điền dấu > < = ?
53 + 36 90 89 – 9 79
37 + 21 21 + 37 56 -26 56 – 20
HS chỳ ý tớnh kết quả của 2 vế trước khi so sỏnh.
Bài 3/ Điền số thớch hợp vào ụ trống:
76
52
	+ 7 +30 -6 -50	
84
24
 +35	-20 -12 +4	
Bài 4/ Túm tắt:
Cú :54 quả cam
Biếu : 1 chục quả
Cũn lại:. quả? Bài giải
1 chục quả = 10 quả
Nhà Hựng cũn lại số quả cam là:
54 -10=44( quả cam)
Đỏp số: 44 quả cam.
Bài 5/ Kẻ thờm 2 đoạn thẳng để cú 1 hỡnh vuụng và 3 hỡnh tam giỏc
2
 1	3
3. Củng cố dặn dũ: Chữa lại bài nếu làm chưa đỳng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thủ cụng
Bài 32: Cắt, dán và trang trí ngôi nhà (tiết 1 )
I- Mục tiêu:
	- Biết vận dụng các kiến thức đã học để cắt, dán và trang trí ngôi nhà.
	- Cắt, dán, trang trí được ngôi nhà yêu thích. Có thể dùng bút màu để vẽ trang trí ngôi nhà. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng.
* Bổ sung: Với HS khộo tay cắt dỏn được ngụi nhà. Đường cắt thẳng, hỡnh dỏn phẳng. Ngụi nhà cõn đối, trang trớ đẹp.
II- Đồ dùng dạy học:
- GV: Ngoõi nhaứ maóu coự trang trớ,ủoà duứng hoùc taọp.
- HS: Giaỏy thuỷ coõng nhieàu maứu, buựt chỡ, thửụực, hoà, vụỷ.
- Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ủũnh lụựp: Haựt taọp theồ.
2. Baứi cuừ :
- Caột daựn haứng raứo ủụn giaỷn.
- Kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp cuỷa HS, nhaọn xeựt . HS ủaởt ủoà duứng hoùc taọp leõn baứn.
3. Baứi mụựi :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoaùt ủoọng 1: Quan saựt vaứ nhaọn xeựt.
- Hửụựng daón HS quan saựt ngoõi nhaứ maóu vaứ nhaọn xeựt.
- Giaựo vieõn ủaởt caõu hoỷi : Thaõn nhaứ, maựi nhaứ, cửỷa ra vaứo, cửỷa soồ laứ hỡnh gỡ ? Caựch veừ, caột caực hỡnh ủoự ra sao?
Hoaùt ủoọng 2: HS thửùc haứnh keỷ caột ngoõi nhaứ.
- HS vaọn duùng kú naờng ủeồ keỷ, caột ủuựng maóu.
- Keỷ, caột thaõn nhaứ hỡnh chửừ nhaọt coự caùnh daứi 8 oõ, caùnh ngaộn 5 oõ. Caột rụứi tụứ giaỏy hỡnh chửừ nhaọt ra khoỷi tụứ giaỏy.
- Keỷ, caột maựi nhaứ hỡnh chửừ nhaọt coự caùnh daứi 10 oõ, caùnh nhaộn 3 oõ vaứ keỷ 2 ủửụứng xieõn 2 beõn nhử hỡnh 3.
- Keỷ, caột cửỷa ra vaứo, cửỷa soồ : 1 hỡnh chửừ nhaọt coự caùnh daứi 4 oõ, caùnh ngaộn 2 oõ laứm cửỷa ra vaứo vaứ keỷ 1 hỡnh vuoõng coự caùnh 2 oõ ủeồ laứm cửỷa soồ.
- Caột hỡnh cửỷa ra vaứo, cửỷa soồ ra khoỷi tụứ giaỏy maứu.
Hoùc sinh quan saựt vaứ nhaọn xeựt.
 Hoùc sinh traỷ lụứi ủuựng.
Hoùc sinh thửùc haứnh keỷ, caột.
Caàn chuự yự : daứi 8 oõ, ngaộn 5 oõ.
 Daứi 10 oõ, ngaộn 3 oõ. Hỡnh veừ leõn maởt traựi cuỷa tụứ giaỏy keỷ, caột caực hỡnh.
 Laứm cửỷa ra vaứo daứi 4 oõ, ngaộn 2 oõ, cửỷa soồ moói caùnh 2 oõ.
4. Cuỷng coỏ - Daởn doứ :
- Nhaọn xeựt thaựi ủoọ hoùc taọp cuỷa HS veà sửù chuaồn bũ cho baứi hoùc vaứ kyừ naờng caột daựn 
hỡnh cuỷa HS.
- Chuaồn bũ giaỏy maứu, buựt chỡ, thửụực keỷ, keựo, hoà ủeồ tieỏt sau caột daựn treõn giaỏy maứu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ tư ngày 20 thỏng 4 năm 2011
Thể dục(LT)
Bài 32: Bài thể dục phát triển chung.
Tâng cầu hoặc chuyền cầu theo nhóm hai người
I- Mục tiêu:
	- Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung ( thực hiện theo nhịp hô nhưng có thể còn chậm ).
	- Biết cách tâng cầu cá nhân hoặc chuyền cầu theo nhóm 2 người (bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ ).
II- Địa điểm- phương tiện: Trên sân trường, còi, cầu
III- Nội dung- phương pháp:
Nội dung
Phương pháp
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu.
- Đứng vỗ tay và hát.
- Xoay các khớp cổ chân, tay, đầu gối, hông.
- Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trên địa hình tự nhiên 60- 80m.
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
2. Phần cơ bản.
a. Ôn bài thể dục.
- Lần 1: GV hô nhịp, không làm mẫu.
- Lần 2: Lớp trưởng hô.
b. Tâng cầu cá nhân hoặc chuyền cầu theo nhóm hai người.
- GV chia tổ tập luyện.
3. Phần kết thúc.
- Đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc.
- Tập động tác điều hoà bài thể dục.
- Trò chơi ( do GV chọn ).
- Gv cùng HS hệ thống bài.
- Nhận xét giờ.
*********
*********
*********
* GV
*********
*********
*********
* GV
*********
*********
*********
* GV
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tập đọc
Luỹ tre
I- Mục tiêu:
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: luỹ tre, rì rào, gọng vó, bóng râm,.Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.	
- Hiểu nội dung bài: Vẻ đẹp của luỹ tre vào những lúc khác nhau trong ngày.
	- Trả lời được câu hỏi 1,2 ( SGK ).
II- Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh minh hoạ, SGK.
- HS : SGK.
- Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III- Các hoạt động dạy học:
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra: HS đọc bài Hồ Gươm - trả lời câu hỏi.
3. Bài mới.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
- Hướng dẫn, gợi ý HS nêu lên những từ khó đọc.
- GV kẻ chân từ khó: luỹ tre, rì rào, gọng vó, bóngrâm,. 
- Hướng dẫn luyện đọc từ khó.
- Hướng dẫn luyện đọc câu, nối tiếp câu.
- Hướng dẫn luyện đọc đoạn, nối tiếp đoạn.
- Luyện đọc cả bài.
Hoạt động 2: Luyện tập.
- Tìm tiếng trong bài có vần iêng.
- Tìm tiếng ngoài bài có vần iêng.
- Điền vần: iêng hay yêng.
4. Củng cố, nhận xét.
- GV củng cố, nhận xét giờ học.
- HS nghe GV đọc bài.
- HS tự tìm và nêu từ khó.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN- ĐT.
- HS tự tìm: Gươm 
- HS tự tìm.
- HS tự điền.
Tiết 2
Hoạt động 1: Luyện đọc bài trong SGK.
- GV đọc mẫu.
- Hướng dẫn cách cầm SGK khi đọc.
- Hướng dẫn cách đọc bài.
- Hướng dẫn HS đọc bài;
+ Đọc nối tiếp câu.
+ Đọc khổ thơ, nối tiếp khổ thơ.
+ Đọc cả bài.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
- Hướng dẫn đọc bài- Tìm hiểu bài.
Hỏi: Những câu thơ nào tả luỹ tre buổi sớm ?
 Đọc những câu thơ tả luỹ tre vào buổi trưa ?
Hoạt động 3: Luyện nói: Hỏi - đáp về các loài cây.
Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, nhận xét giờ.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau: Sau cơn mưa.
- HS mở SGK.
- HS nghe GV đọc.
- HS quan sát và thực hành.
- HS đọc bài CN.
- HS đọc bài CN.
- HS đọc bài CN- ĐT.
- HS đọc bài- Trả lời câu hỏi.
- HS thảo luận và trình bày.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tự nhiờn- Xó hội
Bài 32: Gió
I- Mục tiêu:
	Nhận biết và mô tả cảnh vật xung quanh khi trời có gió.
 * Nờu được một số tỏc dụng của giú đối với đời sống con người. Vớ dụ : Phơi khụ, húng mỏt, thả diều, thuyền buồm, cối xay giú.
II- Đồ dùng dạy học:
- GV:	Tranh minh hoaù cho baứi daùy.
- HS:	SGK+ vở bài tập , chong chúng .
- Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, nhúm, cả lớp.	 
III- Các hoạt động dạy học:
1. Oồn ủũnh toồ chửực:
 2. Kieồm tra baứi cuừ:	
 - GV neõu caõu hoỷi:
 + Khi trụứi naộng baàu trụứi nhử theỏ naứo?( Khi trụứi naộng baàu trụứi trong xanh, coự maõy traộng)
+ Khi trụứi mửa em thaỏy gỡ ?(Gioùt mửa rụi)	
- Nhaọn xeựt vaứ ghi ủieồm.
3. Baứi mụựi:
Hoaùt đoọng cuỷa GV
Hoaùt đoọng cuỷa HS
GV giụựi thieọu ủeà baứi
Hoạt động1: Laứm vieọc SGK
- GV gụùi yự.
- So saựnh laự cụứ tỡm daỏu hieọu veà gioự.
- GV neõu theõm: Khi coự gioự thoồi vaứo ngửụứi em caỷm thaỏy nhử theỏ naứo?
- Caỷm giaực cuỷa caọu beự nhử theỏ naứo khi caàm quaùt phe phaồy?
Keỏt luaọn: Khi trụứi laởng gioự, caõy coỏi ủửựng im. Gioự nheù laứm cho caõy coỷ lay ủoọng. Gioự maùnh laứm cho caõy coỏi nghieõng ngaừ.
Hoạt động2: Quan saựt ngoaứi trụứi.
- GV neõu nhieọm vuù cho HS quan saựt.
 - Nhỡn xem caực laự caõy coự lay ủoọng hay khoõng?
 - Hửụựng daón HS laứm vieọc.
Keỏt luaọn: Nhụứ quan saựt caõy coỏi, moùi vaọt xung quanh vaứ caỷm nhaọn cuỷa moói ngửụứi maứ ta bieỏt ủửụùc trụứi coự gioự hay khoõng coự gioự?
 + Khi trụứi laởng gioự caõy coỏi ủửựng im.
 + Gioự nheù laứm cho laự caõy ngoùn coỷ lay ủoọng.
 + Gioự maùnh laứm cho caứnh, laự caõy nghieõng ngaừ.
Hoạt động3: Hoaùt ủoọng noỏi tieỏp 
- GV neõu caõu hoỷi cuỷng coỏ: 
- Neõu laùi teõn baứi hoùc?
- Em haừy neõu laùi caực daỏu hieọu cuỷa gioự?
- GV lieõn heọ thửùc teỏ vaứ cho HS bieỏt sửù coự ớch vaứ coự haùi khi coự gioự?
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Tửứng caởp quan saựt SGK.
- Caỷm giaực thaỏy maựt.
- HS thaỷo luaọn nhoựm 4.
- HS trỡnh baứy.
HS neõu 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt(LT)
Luyện tập
I. Mục tiờu:
 -Củng cố đọc hiểu bài tập đọc : Lũy tre.
 -Thực hành vở luyện tiếng Việt.
II. Hoạt động dạy học:
1. Bài cũ;
Gọi HS đọc bài tập đọc : Lũy tre và trả lời cõu hỏi
Hóy tả vẻ đẹp của lũy tre buổi sớm?
Hóy tả vẻ đẹp của lũy tre buổi trưa?
GV nhận xột ghi điểm.
2. Dạy bài mới:
Bài 1/ Tỡm tiếng ngoài bài cú vần iờng:
Bài 2/ Điền vần iờng hay yờng?
Mựa xuõn ở miền Đụng
T. chim xanh dũng nhựa.
Con bờ lụng vàng
Cổ lan màu trắng
 Bước đi liến thoắng
 M. cứ bờ bờ.
Bài 3/ Chộp lại cõu thơ tả lũy tre vào buổi sớm mai:
.
3. Củng cố dặn dũ: Đọc viết lại bài, chuẩn bị bài sau: Sau cơn mưa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Luyện viết
Thực hành vở luyện viết
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đạo đức
Tỡm hiểu lịch sử, truyền thống quờ hương Yờn Phỳ.( tiết 1)
I- Mục tiêu:
- HS biết lịch sử của địa phương, quờ hương Yờn Phỳ.
- Biết được truyền thống đỏnh giặc của nhõn dõn xó Yờn Phỳ.
- Tự hào truyền thống quờ hương Yờn Phỳ.
II- Đồ dùng dạy học: 
Tư liệu tham khảo.
III- Các hoạt động dạy học:
1. Giới thiệu bài: Dành cho địa phương ( gồm 3 tiết)
 1 tiết lý thuyết + 2 tiết thực hành( tham quan)
Tỡm hiểu lịch sử, truyền thống quờ hương Yờn Phỳ.
2. Bài mới:
Hoạt động 1.Gv đọc cho HS nghe:
Địa giới hành chớnh xó Yờn Phỳ.
Yờn Phỳ trước cỏch mạng thỏng Tỏm/ 1945
Từ 8/1945 đến 12/1946
Từ 1946 đến 1954
Từ 1955 đến 1975
Từ 1975 đến nay.
HS chỳ ý lắng nghe.
Hoạt động 2.Thảo luận:
Xó Yờn Phỳ thuộc huyện nào? Tiếp giỏp với những xó nào?
 Xó Yờn Phỳ thuộc huyện Yờn Mỹ- Hưng Yờn.
 Tiếp giỏp với 4 xó: Hoàn Long- Việt Cường –Yờn Hũa – Đụng Tảo.
Đời sống của nhõn dõn trước thỏng Tỏm/ 1945 ntn?
 Đời sống khổ cực, sưu cao thuế nặng, bị ỏp bức. Trẻ em khụng được đi học, dõn 90% mự chữ, phụ nữ khụng cú quyền bỡnh đẳng. Dõn chết đúi nhiều.
Sau C/m thỏng Tỏm/1945 dõn ta đó làm được những việc gỡ tiờu biểu?
 Dõn biểu tỡnh, cướp chớnh quyền,đốt phỏ đồn bốt giặc, phỏ kho thúc chia cho dõn, đũi lại ruộng đất từ tay địa chủ chia cho dõn.
 Diệt giặc dốt, giặc đúi.
 Xõy hầm bớ mật nuụi giấu cỏn bộ.
 Khắc phục hậu quả chiến tranh.
 Xõy dựng miền Bắc
 Tiếp viện người và của cho miền Nam giải phúng 30/4/1975.
Từ 1975 đến nay:
 Xõy dựng bảo vệ quờ hương đất nước
Hoạt động 3: Giỏo dục truyền thống quờ hương.
HS tự hào truyền thống
Noi gương tiếp bước cha anh.
Thi đua học tập tốt để sau này gúp phần xõy dựng quờ hương.
3. Củng cố- Dặn dũ:
- Tỡm hiểu, sưu tầm tranh ảnh về mảnh đất con người Yờn Phỳ.
-Thực hiện theo tấm gương, truyền thống quờ hương Yờn Phỳ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2011
Mĩ thuật(LT)
(Gv chuyờn soạn giảng)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tập đọc
Sau cơn mưa
I- Mục tiêu:
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: mưa rào, râm bụt, xanh bóng, nhởn nhơ, sáng rực, mặt trời, quây quanh, vườn,.Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.	
- Hiểu nội dung bài: Bỗu trời, mặt đất, mọi vật đều tươi vui sau trận mưa rào..
	- Trả lời được câu hỏi 1 ( SGK ).
II- Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh minh hoạ, SGK.
- HS : SGK.
- Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III- Các hoạt động dạy học:
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra: HS đọc bài Luỹ tre - trả lời câu hỏi.
3. Bài mới.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
- Hướng dẫn, gợi ý HS nêu lên những từ khó đọc.
- GV kẻ chân từ khó: mưa rào, râm bụt, xanh bóng, nhởn nhơ, sáng rực, mặt trời, quây quanh, vườn,.
- Hướng dẫn luyện đọc từ khó.
- Hướng dẫn luyện đọc câu, nối tiếp câu.
- Hướng dẫn luyện đọc đoạn, nối tiếp đoạn.
- Luyện đọc cả bài.
Hoạt động 2: Luyện tập.
- Tìm tiếng trong bài có vần ây.
- Tìm tiếng ngoài bài có vần ây, uây.
4. Củng cố, nhận xét.
- GV củng cố, nhận xét giờ học.
- HS nghe GV đọc bài.
- HS tự tìm và nêu từ khó.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN- ĐT.
- HS tự tìm: Mấy, mây, quây 
- HS tự tìm.
Tiết 2
Hoạt động 1: Luyện đọc bài trong SGK.
- GV đọc mẫu.
- Hướng dẫn cách cầm SGK khi đọc.
- Hướng dẫn cách đọc bài.
- Hướng dẫn HS đọc bài;
+ Đọc nối tiếp câu.
+ Đọc đoạn, nối tiếp đoạn.
+ Đọc cả bài.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
- Hướng dẫn đọc bài- Tìm hiểu bài.
Hỏi: Sau trận mưa rào, mọi vật thay đổi như thế nào?
- Những đoá râm bụt
- Bỗu trời.
- Mờy đám mây bông
Hoạt động 3: Luyện nói: Trò chuyện về mưa.
Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, nhận xét giờ.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau: Cây bàng.
- HS mở SGK.
- HS nghe GV đọc.
- HS quan sát và thực hành.
- HS đọc bài CN.
- HS đọc bài CN.
- HS đọc bài CN- ĐT.
- HS đọc bài- Trả lời câu hỏi.
- HS thảo luận và trình bày.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toỏn
Kiểm tra
I- Mục tiêu:
	- Tập chung vào đánh giá: Cộng, trừ các số trong phạm vi 100 ( không nhớ ), xem giờ đúng, giải toán có lời văn có phép tính trừ.
II- Đồ dùng dạy học: Bài kiểm tra, giấy kiểm tra
III- Các hoạt động dạy học:
1. ổn định lớp.
2. Nội dung.
- Gv nêu đề kiểm tra.
Bài 1: Đặt tính rồi tính.
	32 + 45 = 	46 – 13 =	76 – 55 =	48 – 6 =
Bài 2: Ghi giờ đúng vào ô trống theo đồng hồ tương ứng.
Bài 3: Lớp 1A có 37 học sinh, sau đó có 3 học sinh chuyển sang lớp khác. Hỏi lớp 1A còn bao nhiêu học sinh ?
Bài 4: Số ?
35
 + 21
 - 21
- HS làm bài.
3. Chấm bài, nhận xét.
- GV chấm bài, nhận xét giờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt(LT)
Luyện tập
I. Mục tiờu:
- Củng cố đọc hiểu bài tập đọc: Sau cơn mưa
- Làm bài tập luyện tiếng Việt.
II. Hoạt động dạy học:
1.Bài cũ:
Gọi H đọc và trả lời cõu hỏi bài tập đọc: Sau cơn mưa.
Gv nhận xột đỏnh giỏ.
2. Bài luyện tập:
Bài 1/ Tỡm tiếng ngoài bài :
cú vần õy:.
Cú vần uõy:..
Bài 2/ Nối cảnh vật với cỏc từ ngữ trong bài miờu tả cảnh đú sau cơn mưa:
Những đúa rõm bụt
Bầu trời
Mỏy đỏm mõy bụng
Mẹ gà
Những ngọn giú
dắt bầy con quõy quanh vũng nước
trụi nhởn nhơ, sỏng rục lờn
xanh búng như vừa được giội rửa
thờm đỏ chúi.
Bài 3/ Ghi lại từ ngữ tả màu sắc cú trong bài:.
..
3. Củng cố dặn dũ: Đọc lại bài và chuẩn bị bài sau: Chớnh tả
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thủ cụng(LT)
Bài 32: Cắt, dán và trang trí ngôi nhà (tiết 1 )
I- Mục tiêu:
	- Biết vận dụng các kiến thức đã học để cắt, dán và trang trí ngôi nhà.
	- Cắt, dán, trang trí được ngôi nhà yêu thích. Có thể dùng bút màu để vẽ trang trí ngôi nhà. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng.
* Bổ sung: Với HS khộo tay cắt dỏn được ngụi nhà. Đường cắt thẳng, hỡnh dỏn phẳng. Ngụi nhà cõn đối, trang trớ đẹp.
II- Đồ dùng dạy học:
- GV: Ngoõi nhaứ maóu coự trang trớ,ủoà duứng hoùc taọp.
- HS: Giaỏy thuỷ coõng nhieàu maứu, buựt chỡ, thửụực, hoà, vụỷ.
- Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ủũnh lụựp: Haựt taọp theồ.
2. Baứi cuừ :
- Caột daựn haứng raứo ủụn giaỷn.
- Kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp cuỷa HS, nhaọn xeựt . HS ủaởt ủoà duứng hoùc taọp leõn baứn.
3. Baứi mụựi :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoaùt ủoọng 1: Quan saựt vaứ nhaọn xeựt.
- Hửụựng daón HS quan saựt ngoõi nhaứ maóu vaứ nhaọn xeựt.
- Giaựo vieõn ủaởt caõu hoỷi : Thaõn nhaứ, maựi nhaứ, cửỷa ra vaứo, cửỷa soồ laứ hỡnh gỡ ? Caựch veừ, caột caực hỡnh ủoự ra sao?
Hoaùt ủoọng 2: HS thửùc haứnh keỷ caột ngoõi nhaứ.
- HS vaọn duùng kú naờng ủeồ keỷ, caột ủuựng maóu.
- Keỷ, caột thaõn nhaứ hỡnh chửừ nhaọt coự caùnh daứi

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 32(10-11).doc