Một số loại câu trắc nghiệm khách quan

Loại câu trắc nghiệm điền khuyết được trình bày dưới dạng một câu có chỗ chấm hoặc ô trống, HS phải trả lời bằng cách viết câu trả lời hoặc viết số, dấu vào chỗ trống. Trước câu hỏi trắc nghiệm điền khuyết thường có câu lệnh: “Viết (điền) số (dấu)” thích hợp vào chỗ (ô) chấm (trống)”, “Viết vào chỗ trống cho thích hợp” hay “Viết (theo mẫu)”.

Ví dụ 1: Bài 1, trang 145, Toán 1

 Số liền sau của 97 là . . . ; Số liền sau của 98 là . . . ;

 Số liền sau của 99 là . . . ; 100 đọc là một trăm.

Ví dụ 2: Bài 1, trang 7, Toán 2

 Quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi :

 a/ Điền bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp?

 - Độ dài đoạn thẳng AB . 1dm.

 - Độ dài đoạn thẳng CD . 1dm.

 

doc 3 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 03/02/2016 Lượt xem 1919Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số loại câu trắc nghiệm khách quan", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VI. MỘT SỐ LOẠI CÂU TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
1. Loại câu trắc nghiệm điền khuyết (điền thế) 
- Loại câu trắc nghiệm điền khuyết được trình bày dưới dạng một câu có chỗ chấm hoặc ô trống, HS phải trả lời bằng cách viết câu trả lời hoặc viết số, dấu vào chỗ trống. Trước câu hỏi trắc nghiệm điền khuyết thường có câu lệnh: “Viết (điền) số (dấu)” thích hợp vào chỗ (ô) chấm (trống)”, “Viết vào chỗ trống cho thích hợp” hay “Viết (theo mẫu)”.
Ví dụ 1: Bài 1, trang 145, Toán 1
	Số liền sau của 97 là . . . ;	Số liền sau của 98 là . . . ;
	Số liền sau của 99 là . . . ;	100 đọc là một trăm.
Ví dụ 2: Bài 1, trang 7, Toán 2
	Quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi :
	a/ Điền bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp?
	- Độ dài đoạn thẳng AB ................................. 1dm.
	- Độ dài đoạn thẳng CD ................................. 1dm.
	b/ Điền ngắn hơn hoặc dài hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp?
	- Độ dài đoạn thẳng AB ................................. đoạn thẳng CD.
	- Độ dài đoạn thẳng CD ................................. đoạn thẳng AB.
- Một số lưu ý khi soạn câu trắc nghiệm điền khuyết
	 + Đặt câu sao cho chỉ có một cách trả lời đúng.
	 + Tránh câu hỏi quá rộng, không biết câu trả lời thế nào có thể chấp nhận được.
	 + Không nên để quá nhiều chỗ trống trong một câu và không để ở đầu câu.
2. Loại câu trắc nghiệm đúng – sai
- Loại câu trắc nghiệm đúng – sai được trình bày dưới dạng một câu phát biểu và HS phải trả lời bằng cách chọn “đúng” (Đ) hoặc “sai” (S). Trước câu hỏi trắc nghiệm đúng - sai thường có một câu lệnh “Đúng ghi đ (Đ), sai ghi s (S)”.
	Loại câu trắc nghiệm đúng - sai đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với việc khảo sát trí nhớ hay nhận biết khái niệm, sự kiện.
Ví dụ 1: Bài 4, trang 139, Toán 1
Đúng ghi đ, sai ghi s:
	a/ Ba mươi sáu viết là 306
	 Ba mươi sáu viết là 36
	b/ 54 gồm 5 chục và 4 đơn vị
	 54 gồm 5 và 4 
Ví dụ 2: Bài 3, trang 35, Đề kiểm tra học kì cấp tiểu học ở lớp 2
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
	a/ 7 + 8 = 15	b/ 8 + 4 = 13 
	c/ 12 - 3 = 9	d/ 11 - 4 = 7
- Một số lưu ý khi soạn câu trắc nghiệm Đúng – Sai
	 + Tránh đặt câu với hai mệnh đề.
	 + Tránh đưa ra những từ có thể hiểu theo nhiều cách.
	 + Tránh những phủ định và phủ định kép làm rối HS.
3. Loại câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn
- Loại câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn có nhiều câu trả lời nhưng chỉ có một câu trả lời đúng, các câu trả lời còn lại đều sai nhưng phải là những sai lầm mà HS thường hoặc có thể mắc phải. Khi trả lời HS chỉ cần chọn một trong các câu trả lời có sẵn. Thường là có một câu lệnh trước câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn là “Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng”. Số các phương án trả lời có thể là 3, 4, 5 đáp án tuỳ thuộc và từng bài và từng đối tượng HS. 
	Ví dụ 1: Bài 5, trang 22, Toán 2
	Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:
	28 + 4 = ?	A. 68
	B. 22
	C. 32
	D. 24
Ví dụ 2: Bài 1, trang 36, Toán 4
	Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.
	a/ Số gồm năm mươi triệu, năm mươi nghìn và năm mươi viết là:
	A. 505 050	 B. 5 050 050	 C. 5 005 050 	D. 50 050 050
	b/ Giá trị của chữ số 8 trong số 548 762 là:
	A. 80 000	B. 8000	C, 800	D. 8
 	c/ Số lớn nhất trong các số 684 257; 684 275; 684 752; 684 725 là:
A. 684 257	B. 684 275	C. 684 752	D. 684 725
d/ ...vv
- Một số lưu ý khi soạn câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn
 	 + Câu trả lời đúng được sắp xếp ở các vị trí thứ tự khác nhau.
	 + Đảm bảo chỉ có một phương án trả lời đúng.
	 + Chọn những phương án sai, gây nhiễu phải hợp lí (tức là HS thường hoặc có thể mắc sai lầm để tính ra kết quả như thế).
	 + Tránh làm cho HS có thể đoán câu trả lời đúng khi đọc câu hỏi tiếp theo.
4. Loại câu trắc nghiệm đối chiếu cặp đôi (nối)
Loại câu trắc nghiệm đối chiếu cặp đôi (nối) được được trình bày dưới dạng cho hai nhóm đối tượng tách rời nhau, HS phải nối một (hay một số) đối tượng ở nhóm 1 với một đối tượng ở nhóm hai. Số đối tượng ở hai nhóm có thể bằng hoặc không bằng nhau.
	Ví dụ: Bài 4, trang 111, Toán 1
	Nối (theo mẫu):
	14 - 1	16	19 - 3 
	14
	15 - 1 	13	17 - 5 
	15	
	17 - 2 	17	18 - 1 

Tài liệu đính kèm:

  • docVI. M¤T SỐ LOẠI CÂU TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.doc