Kiểm tra khảo sát đầu năm năm học 2010 – 2011 - Trường: TH Gành Hào B

1. Em năm nay mấy tuổi ?

2. Nhà em có mấy người ?

3. Nhà em co mấy anh chị em ?

4. Em tuổi con gì ?

5. Năm nay em học lớp mấy ?

6. Nhà em có nuôi những con vật gì ?

7. Nhà em ở ấp mấy ?

8. Số nhà bao nhiêu ?

9. Sáng mai thức dậy em thường làm gì ?

10. Ai là người đưa đón em đi học ?

11. Cha em làm nghề gì ?

12. Mẹ em làm nghề gì ?

13. Mỗi ngày em ăn mấy bữa cơm ?

14. Em thích nhất con vật nào ?

15. Em thích ăn loại trái cây nào ?

16. Em đi ngủ lúc mấy giờ ?

17. Đi học về em có chào hỏi người lớn không ?

18. Em có thích xem phim hoạt hình không ?

19. Khi đi trên đường, em đi ở bên phải hay bên trái ?

20. Ở nhà em làm gì giúp mẹ ?

 

doc 9 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 15/02/2016 Lượt xem 376Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra khảo sát đầu năm năm học 2010 – 2011 - Trường: TH Gành Hào B", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
pHoï vaø teân:
Lôùp:1
Tröôøng: TH Gaønh Haøo B
KIEÅM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
NAÊM HOÏC 2010 – 2011
Ngaøy kieåm tra : 26 – 08 - 2010 
Thôøi gian: Tuøy soá löôïng HS
Soá maät maõ
 MOÂN 
TIEÁNG VIEÄT
SOÁ BAÙO DANH
(Do thí sinh ghi)
Chöõ kyù giaùm thò 1 Chöõ kyù giaùm thò 2
"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LÔØI DAËN THÍ SINH
1. Thí sinh phaûi ghi roõ soá tôø giaáy noäp veà moãi baøi thi vaøo trong khung naøy vaø khoâng ñöôïc ghi gian
2. Ngoaøi ra khoâng ñöôïc ñaùnh soá, kyù teân hay ghi moät daáu hieäu gì vaøo giaáy thi töø choã naøy trôû xuoáng .
Chöõ kyù giaùm khaûo 1
Chöõ kyù giaùm khaûo 2
Soá maät maõ
NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙM KHAÛO
ÑIEÅM BAØI THI
(Vieát baèng chöõ)
(Dành cho học sinh chưa qua lớp mẫu giáo.)
Không nhất thiết trả lời hết 20 câu. Hỏi bất kì 10 câu trong 20 câu
 PHẦN VẤN ĐÁP : ( 10 điểm )
1. Em năm nay mấy tuổi ?
2. Nhà em có mấy người ?
3. Nhà em co mấy anh chị em ?
4. Em tuổi con gì ?
5. Năm nay em học lớp mấy ?
6. Nhà em có nuôi những con vật gì ?
7. Nhà em ở ấp mấy ?
8. Số nhà bao nhiêu ?
9. Sáng mai thức dậy em thường làm gì ?
10. Ai là người đưa đón em đi học ?
11. Cha em làm nghề gì ?
12. Mẹ em làm nghề gì ?
13. Mỗi ngày em ăn mấy bữa cơm ?
14. Em thích nhất con vật nào ?
15. Em thích ăn loại trái cây nào ?
16. Em đi ngủ lúc mấy giờ ?
17. Đi học về em có chào hỏi người lớn không ?
18. Em có thích xem phim hoạt hình không ?
19. Khi đi trên đường, em đi ở bên phải hay bên trái ?
20. Ở nhà em làm gì giúp mẹ ?
Hoï vaø teân:
Lôùp:1
Tröôøng: TH Gaønh Haøo B
KIEÅM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
NAÊM HOÏC 2010 – 2011
Ngaøy kieåm tra : 26 – 08 - 2010 
Thôøi gian: 40 phuùt (Khoâng keå giao ñeà)
Soá maät maõ
MOÂN : TOAÙN
SOÁ BAÙO DANH
(Do thí sinh ghi)
Chöõ kyù giaùm thò 1 Chöõ kyù giaùm thò 2
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LÔØI DAËN THÍ SINH
1. Thí sinh phaûi ghi roõ soá tôø giaáy noäp veà moãi baøi thi vaøo trong khung naøy vaø khoâng ñöôïc ghi gian
2. Ngoaøi ra khoâng ñöôïc ñaùnh soá, kyù teân hay ghi moät daáu hieäu gì vaøo giaáy thi töø choã naøy trôû xuoáng .
Chöõ kyù giaùm khaûo 1
Chöõ kyù giaùm khaûo 2
Soá maät maõ
NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙM KHAÛO
ÑIEÅM BAØI THI
(Vieát baèng chöõ)
(Dành cho học sinh chưa qua lớp mẫu giáo)
NỐI CÁC NHÓM ĐỒ VẬT CÓ KẾT QUẢ ĐÚNG NHẤT
1. Viết chì Bình sữa
2. Em bé Vở
3. Thỏ Bình trà
 4. Ly Bóng đèn
5. Cột điện Củ cải
THÍ SINH KHOÂNG ÑÖÔÏC GHI VAØO KHUNG NAØY
VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI MAÁT
 6. Giỏ Mưa
7. Mây Trái cây
 8. Neo Thuyền
9. Bình bông Bóng đá
 10. Cầu thủ đá bóng Hoa
ĐÁP ÁN:
NỐI CÁC NHÓM ĐỒ VẬT CÓ KẾT QUẢ ĐÚNG NHẤT
(Nối đúng 2 mẫu vật với nhau được 1 điểm)
1. Viết chì Bình sữa
 2. Em bé Vở
 3. Thỏ Bình trà
 4. Ly Bóng đèn
 5. Cột điện Củ cải
6. Giỏ Mưa
 7. Mây Trái cây
 8. Neo Thuyền
 9. Bình bông Bóng đá
 10. Cầu thủ đá bóng Hoa
Tröôøng: TH Gaønh Haøo “B”
Lôùp 1
Hoï vaø teân: 
KIEÅM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
NAÊM HOÏC 2010 – 2011
Ngaøy kieåm tra : 26 – 08 - 2010 
Thôøi gian : Ñoïc : Tuøy Soá löôïng HS
MOÂN THI
TIEÁNG VIEÄT
SOÁ BAÙO DANH
(Do thí sinh ghi)
Chöõ kyù giaùm thò 1
Chöõ kyù giaùm thò 2
Maõ phaùch
"------------------------------------------------------------------------------------------
ÑIEÅM
Nhaän xeùt cuûa giaùm khaûo
Chöõ kyù giaùm khaûo 1
Chöõ kyù giaùm khaûo 2
Maõ phaùch
ÑTT:
Câu 1: Đọc các âm sau: ( 2 điểm) Đọc đúng mỗi âm cho 0,25 điểm
b ; đ ; ê ; g ; q ; k ; h ; t
Câu 2: Tìm trong các tiếng có âm a ( 2 điểm) Tìm đúng mỗi âm cho 0,5 điểm
Ca ; co ; ha ; cha ; cọ ; má
Câu 3: Ghép các âm thành tiếng lá ; hí ; me ; ve ( 4 điểm)
 l
 h
 v
 e
 H
 .i ..á m . ..e
Câu 4: Nối chữ m để có tiếng mơ ( 2 điểm)
i
a
o
 m ơ
ô
u
ư
ĐÁP ÁN KHẢO SÁT TIẾNG VIỆT ĐẦU NĂM 2010 – 2011
LỚP 1
Câu 1: Đọc các âm sau: ( 2 điểm)
 Đọc đúng mỗi âm cho 0,25 điểm
b ; đ ; ê ; g ; q ; k ; h ; t
Câu 2: Tìm trong các tiếng có âm a ( 2 điểm)
 Tìm đúng mỗi âm cho 0,5 điểm
Ca ; co ; ha ; cha ; cọ ; má
Câu 3: Ghép các âm thành tiếng lá ; hí ; me ; ve ( 4 điểm)
 Ghép đúng mỗi tiếng cho 1 điểm
 e
 v
 l
 h
 H
 Hí Lá me Ve
Câu 4: Nối chữ m để có tiếng mơ ( 2 điểm)
 Nối đúng tiếng mơ cho 2 điểm
i
a
o
 m ơ
ô
u
ư
Tröôøng: TH Gaønh Haøo “B”
Lôùp 1
Hoï vaø teân: 
KIEÅM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
NAÊM HOÏC 2010 – 2011
Ngaøy kieåm tra : 26 – 08 - 2010 
Thôøi gian : 40 phút ( không kể thời gian giao đề )
MOÂN THI
TOÁN
SOÁ BAÙO DANH
(Do thí sinh ghi)
Chöõ kyù giaùm thò 1
Chöõ kyù giaùm thò 2
Maõ phaùch
"------------------------------------------------------------------------------------------
ÑIEÅM
Nhaän xeùt cuûa giaùm khaûo
Chöõ kyù giaùm khaûo 1
Chöõ kyù giaùm khaûo 2
Maõ phaùch
 Câu 1. Đọc các số sau : (2 điểm) (Nhaän bieát ñuùng moät soá ñöôïc 0,2 ñieåm)
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10
 Câu 2. Trả lời câu hỏi : (2 điểm) Traû lôøi đúng mỗi caâu được 0,5 điểm
 3 thêm 1 bằng mấy ?
 5 thêm 2 bằng mấy ?
 6 bớt 1 bằng mấy ? 
 9 bớt 3 bằng mấy ?
 Câu 3 . Nối số vào hình tương ứng : (2 điểm)
 1 1 1 1 4 ¡ ¡ ¡ 
 ¡ ¡ ¡ 2 ê ê ê ê
 Câu 4. Điền số vào hình vẽ tương ứng : (2điểm) 
 h h h h Q Q Q Q Q 
 Câu 5. Làm cho bằng nhau : ( điểm)
	 r r r     
HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM TOAÙN LỚP 1 ( KHẢO SÁT ĐẦU NĂM)
Năm học 2010 – 2011
Câu 1. Đọc các số sau : (2 điểm)
Nhận biết đúng mỗi số được 0,2 điểm
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10
 Câu 2. Trả lời câu hỏi : (2 điểm) 
Traû lôøi đúng mỗi caâu được 0,5 điểm
 3 thêm 1 bằng mấy ?
 5 thêm 2 bằng mấy ?
 6 bớt 1 bằng mấy ? 
 9 bớt 3 bằng mấy ?
 Câu 3 . Nối số vào hình tương ứng : (2 điểm)
Hoïc sinh noái ñuùng 1 laàn ñöôïc 1 ñieåm
[
 1 1 1 1 4 ¡ ¡ ¡ 
 ¡ ¡ ¡ 2 ê ê ê ê
 Câu 4. Điền số vào hình vẽ tương ứng : (2điểm) 
Hoïc sinh ñieàn ñuùng 1 oâ tính 1 
 h h h h Q Q Q Q Q 
 4
 5
 Câu 5. Làm cho bằng nhau : (2 điểm)
Theâm vaøo hoaëc bôùt ñi 1 hình ñöôïc 2 ñieåm
	 r r r     

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI KHAO SAT DAU NAM MON TOAN TIENG VIET KHOI1.doc