Kiểm tra định kỳ cuối kì I môn: Tiếng Việt lớp 1 - Trường TH số I Đồng Hợp

1. Đọc thành tiếng. (6 điểm )

 Câu 1: Đọc các vần:

 ua , ưi , eo , yêu , iêng , uông , et , iêm

 Câu 2: Đọc các từ:

 Ghế đệm, mùi hương, nhuộm vải, ngọn gió.

 Câu 3: Đọc thành tiếng câu văn:

 Những bông cải nở rộ nhuộm vàng cả

cánh đồng.Trên trời bướm bay lượn từng đàn.

 

doc 3 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 15/02/2016 Lượt xem 205Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kỳ cuối kì I môn: Tiếng Việt lớp 1 - Trường TH số I Đồng Hợp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng GD & §T quú hîp
Trường TH số I Đồng Hợp
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I
Môn : Tiếng việt. Lớp 1
Thời gian làm bài 40 phút (Không kể thời gian giao đề)
 Họ và tên: . Lớp: 
I. KiÓm tra ®äc (10 ®iÓm)
1. Đọc thành tiếng. (6 điểm )
 Câu 1: Đọc các vần: 
 ua , ưi , eo , yêu , iêng , uông , et , iêm
 Câu 2: Đọc các từ: 
 Ghế đệm, mùi hương, nhuộm vải, ngọn gió.
 Câu 3: Đọc thành tiếng câu văn: 
 Những bông cải nở rộ nhuộm vàng cả 
cánh đồng.Trên trời bướm bay lượn từng đàn.
2. Đọc hiểu . ( 4 điểm )
 Câu 1: Nối cột A với cột B cho phù hợp: 
 A B
Đàn bò
giảng bài
Cô giáo
gặm cỏ
Chúng em
rì rầm chảy
Con suối
vui trung thu
 Câu 2: Chän vÇn thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng :
 a) an hay ang: b. ghế ; l.. xóm.
 b) iên hay yên: v.. phấn ;  ngựa.
II. KiÓm tra viÕt (10®iÓm)
1. ViÕt c¸c vÇn, tiếng , từ ngữ sau:(Mỗi vần, tiếng, từ ngữ viết 1dòng)
 em ; uông; chanh ; bình minh 
2. ViÕt c¸c câu sau :(Mỗi câu viết 1 dòng )
 Lông vàng mát dịu
 Mắt đen sáng ngời
Người chấm :.................................. Tổng điểm bài thi: Bằng số:...............................
 Bằng chữ:..............................
BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1
CUỐI HỌC KỲ I (N¨m häc 2011 -2012)
************************
I. KiÓm tra ®äc (10điểm) 
1. Đọc thành tiếng (6 điểm ) Mỗi câu đọc đúng được 2 điểm.
Câu 1: §äc vÇn (2điểm)
*§äc ®óng, to, râ rµng, ®¶m b¶o thêi gian kh«ng qu¸ 5 gi©y mét vÇn 
*§äc sai hoÆc kh«ng ®äc ®­îc, (dõng qu¸ 5 gi©y/1vÇn) kh«ng cho điểm
Câu 2: §äc từ (t­¬ng tù)
Câu 3: §äc c©u (t­¬ng tù)
2. Đọc hiểu:(4 điểm )
Câu 1: (2 điểm ) Mçi « ch÷ nèi ®óng víi h×nh cho 0,5 điểm (Nèi ®óng, b»ng th­íc cho 0,5 điểm/ g¹ch nèi ; nèi ®óng b»ng tay cong queo cho 0,25 điểm/ g¹ch nèi)
Câu 2: (2 điểm ) §iÒn ®óng mçi vÇn cho 0,5 điểm/vÇn 
II. KiÓm tra viÕt.(10điểm) 
1. VÇn, tiếng, từ ngữ (4 điểm )
- ViÕt ®óng, th¼ng dßng, ®óng cì ch÷ mỗi vần, tiếng , từ ngữ được 1 điểm:
( em ; uông; chanh ; bình minh )
- ViÕt ®óng, kh«ng ®Òu nÐt, kh«ng ®óng cì ch÷ (sai kÝch cì, ®iÓm ®Æt bót, dõng bót, c¸c nÐt nèi ) được 0,5 điểm.
- ViÕt sai hoÆc kh«ng viÕt ®­îc : kh«ng cho ®iÓm.
2. Viết câu: (6 điểm)
- ViÕt ®óng, th¼ng dßng, ®óng cì ch÷ : 3 điểm/dòng thơ 
- ViÕt ®óng, kh«ng ®Òu nÐt, kh«ng ®óng cì ch÷ : 1,5 điểm/dòng thơ .
- ViÕt sai hoÆc kh«ng viÕt ®­îc : kh«ng cho ®iÓm.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi Tieng viet co dap an tigon.doc