Kì thi kiểm tra học kì i môn thi: Tiếng Việt 1

Phần kiểm tra đọc; (Đọc hiểu)

a) Nối các chữ cho phù hợp :

Báo xanh tốt

Khu vườn nhi đồng

Mùa xin xắn

Em bé thu

b)Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống

êu hay iêu : k. gọi ; thả d. ; ao hay au : ngôi s. ; cây c.

Phần kiểm tra viết : (GV đọc cho học sinh viết )

 

doc 7 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 15/02/2016 Lượt xem 400Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kì thi kiểm tra học kì i môn thi: Tiếng Việt 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PGD-ẹT TP-TV
Hoù vaứ teõn:..
Lụựp Moọt /
Kè THI KIEÅM TRA HOẽC Kè I
Ngaứy thi:................................
Moõn thi : Tieỏng Vieọt 1
Thụứi gian laứm baứi : 40 phuựt 
Phaàn kieồm tra ủoùc; (ẹoùc hieồu)
Noỏi caực chửừ cho phuứ hụùp :
Baựo	xanh toỏt 
Khu vửụứn 	nhi ủoàng 
Muứa 	xin xaộn 
Em beự 	thu
b)Choùn vaàn thớch hụùp ủieàn vaứo choó troỏng 
eõu hay ieõu : k.......... goùi ; thaỷ d..... ; ao hay au : ngoõi s........ ; caõy c...........
Phaàn kieồm tra vieỏt : (GV ủoùc cho hoùc sinh vieỏt )
a)Vaàn:
b)Tửứ ngửừ:
c)Caõu:
TRệễỉNG TH PHệễỉNG 8C Kè THI KIEÅM TRA HOẽC Kè 1( 2010-2011)
	MOÂN THI: TIEÁNG VIEÁT(ẹOẽC) LễÙP 1
a)ẹoùc thaứnh tieỏng caực aõm, vaàn : (GV chổ baỏt kỡ aõm, vaàn : 2 aõm hoaởc vaàn ủửụùc 2 ủieồm)
kh , ng , ch , ph , ửụi , uoõng , ieõu , eõnh , ang , inh
b)ẹoùc thaứnh tieỏng caực tửứ ngửừ : ( 2 ủieồm)
ủeứn ủieọn doứng keõnh maựy vi tớnh quyự hieỏm con nheọn 
c)ẹoùc thaứnh tieỏng caực caõu sau: (2 ủieồm)
 Sau cụn baừo, caỷ ủaứn kieỏn ủen chụỷ laự khoõ veà toồ mụựi 
 Treõn giaứn thieõn lớ, luừ chuoàn chuoàn ngaón ngụ bay lửụùn. 
TRệễỉNG TH PHệễỉNG 8C Kè THI KIEÅM TRA HOẽC Kè 1 (2010-2011)
	MOÂN THI: TIEÁNG VIEÄT( VIEÁT) LễÙP 1
1/ GV ủoùc cho hoùc sinh vieỏt :
a)Vaàn : aõu, eo, uoõm, em, anh, ang, ửụng, eng, ieõng (2ủ)
b)Tửứ ngửừ : yeõn ngửùa, vửụn vai, cuoọn daõy, coõng vieõn, boõng suựng, vui mửứng 
vổa heứ, noõ ủuứa (4ủ)
2/Hoùc sinh nhỡn baỷng cheựp laùi baứi vieỏt sau:(4 ủieồm)
Ban ngaứy, Seỷ maừi ủi kieỏm aờn cho caỷ nhaứ.
Toỏi ủeỏn. Seỷ mụựi coự thụứi gian aõu yeỏm ủaứn con.
1/.Vieỏt :
Caực soỏ tửứ 1 ủeỏn 10 : 	
Theo maóu :
.......3......	............	 ...........................	............................	................
Caựch ủoùc soỏ:
4: boỏn 3:........... 5:................ 9:............... 2:................
2/. Tớnh:
a) 3	6	8	7
 + + - +
 4	0 5 3
b) 7+ 3=............... 4+2+1=............. 7- 0 – 2 =................. 8 - 6 + 2=...................
3/. Vieỏt caực soỏ: 5, 8, 9,6
Vieỏt theo thửự tửù tửứ beự ủeỏn lụựn:..............................................................
Vieỏt theo thửự tửù tửứ lụựn ủeỏn beự:..............................................................
4/. Hỡnh ?
 Hỡnh ........................... Hỡnh ......................... Hỡnh ...................... Hỡnh ...............................
5 /. ẹieàn daỏu > , < , = :
3 + 4 5 ; 5 + 3 8 ; 6 – 2 5	; 2+5	5+2
6/. Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp :
 a) Coự : 4 con gaứ 	 b) Coự : 9 quaỷ boựng
Mua theõm : 5 con gaứ 	 Bay : 4 quaỷ boựng
Taỏt caỷ coự  con gaứ 	Coứn...: maỏy quaỷ boựng	
7/. ẹieàn soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng:
6
+
=
9
10
-
=
5
+
4
=
9
10
-
=
8
5
+
=
8
Tửù nhieõn vaứ xaừ hoọi
Con caự
I/. KTBC:Tuaàn trửụực hoùc TNXH baứi gỡ ? (caõy goó)
Em haỷy keồ teõn moọt soỏ caõy goó ụỷ ủũa phửụng ?(caõy baứng, caõy sao, caõy daàu,caõy khuynh dieọp,caõy me.....)
GVNX:caực em hieồu baứi nhụự ủửụùc baứi toỏt.
II/. BAỉI MễÙI: GV giụựi thieọu:chổ cho hs xem caự cheựp (thaọt) ẹaõy laứ con gỡ? (caự phi), noự soỏng ụỷ ao hoà.
Gv hoỷi hs caực em mang ủeỏn caự gỡ? (teõn caự) soỏng ụỷ ủaõu?Vaọy hoõm nay we cuứng tỡm hieồu veà con caự ,aờn caự coự lụùi nhử theỏ naứo qua baứi: “ con caự” Gv ghi tửùa baứi, hs laởp laùi.
Hẹ1: baõy giụứ coõ chia nhoựm ( 4 em 1 nhoựm) caực em quan saựt thaỷo luaọn con caự mỡnh mang ủeỏn xem.
(1) chổ vaứ noựi teõn caực boọ phaọn beõn ngoaứi cuỷa con caự?( ủaàu, mỡnh, ủuoõi vaứ caực vaõy)
(2) caự sửỷ duùng nhửừng boọ phaàn naứo cuỷa cụ theồ ủeồ bụi?(baống caựch uoỏn mỡnh vaóy ủuoõi ủeồ bụi, vaóy ủeồ giửừ thaờng baống
( 3) caự thụỷ baống gỡ ?( baống mang) trong luực hoùc sinh quan saựt thaỷo luaọn( 5 phuựt) gv ủeỏn tửứng nhoựm giuựp ủụừ hoỷi caõu hoỷi phuù : caực em bieỏt nhửừng boọ phaọn naứo cuỷa con caự?( ủaàu, maột, vaõy ủuoõi, mỡnh...) boọ phaọn naứo cuỷa con caự ủang chuyeồn ủoọng? ( ủaàu, vaõy ủuoõi) taùi sau naộp mang cuỷa con caự luoõn luoõn mụỷ ra roài kheựp laùi?( mụỷ ra ngaọm nửụực ủeồ thụỷ) ủaùi dieọn nhoựm trong baứi( 1 caõu 1 nhoựm nhoựm khaực nhaọn xeựt boọ sung neỏu hieồu gv ủớnh tranh con caự cheựp hs leõn chổ caõu (ủaàu, mỡnh, ủuoõi, caự, vaõy)
(3) hs ủửựng taứi choó nhỡn con caự g nhoựm (caự thụỷ baống mang)
Gv kl: Caự coự ủaàu, mỡnh, ủuoõi, vaứ caực vaõy caự bụi baống caựch uoỏn mỡnh vaứ vaóy ủuoõi ủeồ di chuyeồn. Caự sd vaõy ủeỷ giửừ thaờng baống. Caự thụỷ baống mang (caự haự mieọng ủeồ cho moự chaỷy vaứo, khi caự ngaọm mieọng noự chaỷy qua caực laự mang, oõxy tan. Nc ủửa vaứo maựu caự. Caự sd oõxi ủeỷ thụỷ.
Nghổ 5’ (haựt vui)
PGD-ẹT TP TV	 COÄNG HOỉA XAế HOÄI CHUÛ NGHểA VIEÄT NAM
TRệễỉNG:TH P8C ẹOÄC LAÄP-Tệẽ DO-HAẽNH PHUÙC
Chuyeõn ủeà: GIAÙO DUẽC KYế NAấNG SOÁNG CHO HS TIEÅU HOẽC
	MOÂN:Tệẽ NHIEÂN XAế HOÄI
I/. Muùc tieõu: GDKNS cho hoùc sinh:
 Bửụực ủaàu trang bũ cho hoùc sinh caực KNS caàn thieỏt,phuứ hụùp vụựi lửựa tuoồi tieồu hoùc.
 Bieỏt soỏng vaứ ửựng xửỷ phuứ hụùp trong moỏi quan heọ.
 Bieỏt soỏng tớch cửùc, chuỷ ủoọng.
II/. Noọi dung GDKNS cho hoùc sinh:
Do ủaởc trửng moõn hoùc neõn moõn ẹaùo ủửực coự khaỷ naờng GD nhieàu KNS cho hoùc sinh, cuù theồ laứ:
 Kú naờng giao tieỏp
 Kỷ naờng tửù nhaọn thửực
 Kỷ naờng ra quyeỏt ủũnh vaứ giaỷi quyeỏt vaỏn ủeà
 K naờng tử duy pheõ phaựn
 Kỷ naờng tửứ choỏi
 Knaờng hụùp taực
 Kyỷ naờng tỡm kieỏm vaứ xửỷ lớ thoõng tin
 Kyỷ naờng ủaỷm nhaọn traựch nhieọm 
III/. Phửụng hửụựng GD KNS:
 PPDH: Thaỷo luaọn nhoựm, ủoỏng vai, xửỷ lớ tỡnh huoỏng, nghieõn cửựu trửụứng hụùp ủieồn hỡnh,troứ chụi, dửù aựn.
 KTDH: Chia nhoựm, giao nhieọm vuù, ủoọng naừo, phoứng tranh, khaờn traỷi baứn, caực maỷnh gheựp, coõng ủoaùn, hoỷi vaứ traỷ lụứi, hoaứn taỏt moọt nhieọm vuù, vieỏt tớch cửùc, noựi caựch khaực.
VI/. Baứi soaùn m
KIEÅM TRA VIEÁT:( GV ẹOẽC CHO HS VIEÁT)
CHÍNH TAÛ ( NGHE VIEÁT)
Chuự yự: Trửụực khi vieỏt baứi, caực em caàn taọp trung nghe Thaày,Coõ hửụựng daón caựch vieỏt, trỡnh baứy moọt baứi chớnh taỷ *(Vieỏt: taọp trung, khoõng noựi chuyeọn rieõng, chuự yự vieỏt baứi luoõn ủuựng- saùch- ủeùp)

Tài liệu đính kèm:

  • docde thi hsgioi lop 1.doc