Kế hoạch giảng dạy môn học lớp 1 - Tuần 13 - Trường tiểu học Hải Thái số 1

 I. Mục tiêu:

 - HS đọc, viết một cách chắc chắn các vần vừa học có kết thúc bằng n.

 - Đọc đúng các từ ngữ và câu ứng dụng:

 Gà mẹ dẫn đàn con ra bãi cỏ. Gà con vừa chơi vừa chờ mẹ rẽ cỏ, bới giun.

 II. Chuẩn bị:

 - Bảng ôn SGK phóng to trang104.

 III. Các hoạt động dạy học:

 A. Kiểm tra bài cũ:

 - HS đọc từ: cuộn dây, con lươn, vườn nhãn, vươn vai.

 - Cả lớp viết từ cuộn dây vào bảng con.

 B. Dạy bài mới:

 1. Giới thiệu bài:

 2. Ôn các vần vừa học:

 - GV treo bảng phụ yêu cầu HS chỉ các vần vừa học trong tuần có kết thúc bằng n

 - GV chỉ HS đọc.

 

doc 10 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 25/08/2018 Lượt xem 150Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giảng dạy môn học lớp 1 - Tuần 13 - Trường tiểu học Hải Thái số 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 13:
 Ngµy so¹n: 20/11/2010
 Ngµy d¹y: 22/11/2010
Thø 2:
Tiết 1:
Tiếng việt:
LUYỆN ĐỌC BÀI 50 : UÔN - ƯƠN
 I. Mục tiêu:
 - HS đọc, viết một cách chắc chắn các vần vừa học có kết thúc bằng n.
 - Đọc đúng các từ ngữ và câu ứng dụng: 
 Gà mẹ dẫn đàn con ra bãi cỏ. Gà con vừa chơi vừa chờ mẹ rẽ cỏ, bới giun.
 II. Chuẩn bị:
 - Bảng ôn SGK phóng to trang104.
 III. Các hoạt động dạy học:
 A. Kiểm tra bài cũ:
 - HS đọc từ: cuộn dây, con lươn, vườn nhãn, vươn vai.
 - Cả lớp viết từ cuộn dây vào bảng con.
 B. Dạy bài mới:
 1. Giới thiệu bài: 
 2. Ôn các vần vừa học:
 - GV treo bảng phụ yêu cầu HS chỉ các vần vừa học trong tuần có kết thúc bằng n
 - GV chỉ HS đọc.
 - HS vừa chỉ và vừa đọc vần. GV giúp đỡ hs yếu.
 * Ghép âm thành vần:
 - HS ghép và đọc các âm ở cột dọc với các âm ở các dòng ngang.
 - HS đọc theo thứ tự và không theo thứ tự ( cá nhân, nhóm, lớp).
 - GV nhận xét chỉnh sửa.
 * Đọc từ ngữ ứng dụng:
 - HS đọc trong nhóm các từ ngữ ứng dụng trong SGK, HS khá giỏi giúp đỡ HS yếu.
 - HS đọc trên bảng lớp(cá nhân, đồng thanh). Một hs gạch chân các tiếng có vần vừa ôn.
 - GV giải thích từ: cuồn cuộn, con vượn, thôn bản bằng lời.
C. Củng cố, dặn dò: 
- Nhận xét giờ học
 - Đọc bài vừa học. Xem trước bài 52. 
----------------@&?-----------------
Tiết 2:
Tiếng việt:
LUYỆN VIẾT : CUỒN CUỘN - CON VƯỢN - THÔN BẢN .
 I. Mục tiêu: 
- Giúp HS làm đúng các dạng bài tập (Nối, điền, viết)
 - Luyện viết: cuồn cuộn, con vượn, thôn bản.
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Sử dụng tranh ở vở bài tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
A. Kiểm tra bài cũ:
- 2HS lên bảng đọc, viết: chuồn chuồn, vươn vai.
- GV nhận xét, ghi điểm.
B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn làm vở bài tập:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu
- GV hướng dẫn HS nối từ với tranh thích hợp.
- Cả lớp làm trong vở - nêu kết quả.
- GV theo dõi giúp đỡ những HS còn viết yếu
- Nhận xét, chữa bài.
Bài 2: GV hướng dẫn HS nêu yêu cầu 
- Gọi HS lên bảng nối tiếng tạo từ mới.
- HS dưới lớp làm bài vào vở.
- Nhận xét chữa bài.
vườn
biển
con
ngủ
buồn
yến
ven
rau cải
3. Luyện viết:
 - GV nêu yêu cầu viết cuồn cuộn, con vượn, thôn bản mỗi từ 1 dòng 
- Hướng dẫn HS viết vào vở TV chiều.
cuồn cuôn con vượn thôn bản
- HS viết vào vở 
- Chấm bài - nhận xét 
III. Củng cố, dặn dò: 
- Nhận xét giờ học
 - Dặn HS về nhà luyện viết thêm. 
Tiết 3:
Toán:
 LuyÖn tËp vÒ phÐp TRỪ trong ph¹m vi 6
I. Mục tiêu: Giúp HS 	
- Giúp học sinh củng cố về bảng cộng và làm tính trừ trong phạm vi 6. 
 - Làm đúng các bài tập các số trong phạm vi 10.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Vở toán.
 III. Hoạt động dạy học:
A. Ổn định tổ chức: 
- Cho học sinh hát bài hát.
B. Kiểm tra bài cũ:
- Gäi mét sè hs ®äc thuéc b¶ng céng trong ph¹m vi 6 (chñ yÕu gäi hs yÕu, trung b×nh)
- 4 - 5HS lªn b¶ng ®äc.
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
C. Dạy bài mới: 
1.Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn HS làm bài tập: 
Bµi 1: TÝnh
- GV nªu yªu cÇu, h­íng dÉn HS lµm bµi vµo b¶ng con.
- GV lần lượt cho HS làm bài vào bảng con.
- HS làm bài vào bảng con – nêu kết quả.
- GV nhận xét, chữa kết quả lên bảng.
+
3
-
6
-
6
-
6
+
5
-
6
3
3
1
5
1
6
6
3
5
1
6
0
Bµi 2: TÝnh
- GV nªu yªu cÇu, h­íng dÉn HS lµm bµi vµo vở bài tập.
- HS làm bài vào vở - lên bảng chữa bài.
- GV nhận xét, chữa kết quả lên bảng.
6 - 3 - 1 = 2
1 + 3 + 2 = 6
6 - 1 - 2 = 3
6 - 3 - 2 = 1
3 + 1 + 2 = 6
6 - 1 - 3 = 2
Bài 3: 
- GV hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài.
- HS trao đổi tự làm bài vào vở - nêu kết quả.
- GV nhận xét, chữa bài lên bảng.
>
2 + 3 < 6
3 + 3 > 5
<
?
2 + 4 = 6
3 + 2 = 5
=
6 - 0 < 4
 6 - 2 = 4
Bài 5: 
- GV hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài.
- Có tất cả bao nhiêu con vịt? (6 con)
- Đã chạy lên bờ bao nhiêu con? (3 con) 
- Còn lại dưới hồ bao nhiêu con? (3 con)
- HS trao đổi viết phép tính thích hợp vào ô trống: 
3
+
3
=
6
- Gv nhận xét chữa bài.
3. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét tiết học. 
- Dặn HS về nhà làm bài tập 4, chuẩn bị bài sau.
----------------@&?-----------------
 Ngµy so¹n: 21/11/2010
 Ngµy d¹y: 23/11/2010
Thø 3:
Tiết 1:
Thủ công:
CÁC QUY ƯỚC CƠ BẢN VỀ GẤP GIẤY VÀ HÌNH
I. MỤC TIÊU:
- HS hiểu các kí hiệu, quy ước về gấp giấy.
- Bước đầu gấp được giấy theo kí hiệu, quy ước.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Mẫu vẽ những kí hiệu quy ước gấp hình.
- HS: Giấy nháp màu trắng, bút chì, vở thủ công.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. Ổn định tổ chức:
- Cho HS hát.
B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. GV giới thiệu về một số kí hiệu để gấp giấy 
a. Kí hiệu đường giữa hình.
- GV cho HS quan sát mẫu trên bảng lớp.
b. Kí hiệu đường dấu gấp
c. Kí hiệu đường dấu gấp vào
d. Kí hiệu dấu gấp ngược ra phía sau
- GV giới thiệu cho HS từng kí hiệu kết hợp cho HS quan sát các mẫu vẽ.
- GV cho HS vẽ lại các kí hiệu vào giấy nháp.
- GV nhận xét, đánh giá.
C. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét về tinh thần học tập của HS.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau.
----------------@&?-----------------
 Tiết 2:
Tự nhiên và xã hội:
CÔNG VIỆC Ở NHÀ
I. MỤC TIÊU:
- Kể được một số công việc thường làm ở nhà của mỗi người trong gia đình.
- Biết được nếu mọi người trong gia đình cùng tham gia công việc ở nhà sẽ tạo được không khí gia đình vui vẻ, đầm ấm.
- Có ý thức tự giác thực hiện những điều đã học vào cuộc sống hằng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Các hình vẽ SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. Kiểm tra bài cũ:
 - 2HS lên bảng TLCH: Vì sao cần phải vệ sinh xung quanh nhà ở hằng ngày?
 - GV nhận xét, ghi điểm.
B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Hoạt động 1: Quan sát tranh.
- GV cho HS quan sát tranh và thảo luận nhóm đôi về nội dung từng tranh.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Kết luận: Những việc làm đó sẽ làm cho cửa nhà sạch sẽ, gọn gàng, vừa thể hiện sự quan tâm, gắn bó của mỗi thành viên trong gia đình với nhau.
3. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm
- HS làm việc theo cặp: Kể cho nhau nghe về công việc thường ngày của những người trong gia đình và bản thân.
- GV quan sát gợi ý cho nhóm yếu.
- Đại diện các nhóm trả lời, GV cùng HS nhận xét đánh giá 
- Kết luận: Mọi người trong gia đình đều phải tham gia làm việc nhà tùy theo sức của mình. 4. Hoạt động 3: Quan sát hình
- GV cho HS quan sát tranh và thảo luận theo cặp.
- HS nêu lên các trường hợp có thể xảy ra.
- GV cho HS tự liên hệ thực tế.
- Kết luận: + Nếu mỗi người trong nhà đều quan tâm đến việc dọn dẹp nhà cửa, nhà ở sẽ gọn gàng, ngăn nắp. 
 + Ngoài giờ học, để có được nhà ở gọn gàng sạch sẽ, mỗi HS nên giúp đỡ bố mẹ những công việc tuỳ theo sức của mình.
C. Củng cố - dặn dò:
 - Về nhà thực hiện dọn dẹp nhà ở gọn gàng.
 - Nhận xét tiết học.
 - Chuẩn bị bài sau
----------------@&?-----------------
Tiết 3:
Ho¹t ®éng tËp thÓ:
Ho¹t ®éng lµm s¹ch, ®Ñp tr­êng líp
I. Môc tiªu: 
 - Häc sinh biÕt lµm s¹ch ®Ñp tr­êng líp, xem tr­êng líp lµ nhµ cña m×nh.
 - Gi¸o dôc häc sinh gi÷ g×n vÖ sinh môi trường chung.
II. ChuÈn bÞ:
 - HS : Chæi, giÎ lau...
III. TiÕn hµnh:
1. æn ®Þnh tæ chøc:
 - H¸t
2. Ph©n c«ng:
 - GV ph©n c«ng vÞ trÝ lao ®éng cho c¸c tæ. 
 	+ Tæ 1, 2 : QuÐt líp, hÌ, nhÆt r¸c ë bån c©y
 	+ Tæ 3 : Lau bµn ghÕ, cöa sæ
 - HS ra thùc hiÖn c«ng viÖc ®­îc giao theo khu vùc ®· quy ®Þnh.
 - GV theo dâi c¸c tæ thùc hiÖn vµ hÕt thêi gian cho häc sinh vµo líp.
3. Cñng cè – dÆn dß:
 - Häc sinh vµo líp æn ®Þnh chç ngåi.
 - GV nhËn xÐt giê häc, tuyªn d­¬ng nh÷ng c¸ nh©n, tæ thùc hiÖn tèt.
 - Nh¾c c¸c em vÒ nhµ cã thÓ gióp ®ì cha mÑ c«ng viÖc nhá nh­ quÐt nhµ, nhÆt r¸c, lau chïi bµn ghÕ ... 
 - Gi¸o dôc HS cÇn cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh chung nh»m b¶o vÖ m«i tr­êng xanh, s¹ch, ®Ñp.
----------------@&?-----------------
Ngµy so¹n: 24/11/2010
 Ngµy d¹y: 26/11/2010
Thø 6:
Tiết 1:
Đạo đức:
NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ (tiÕt 2) 
I. MỤC TIÊU:
- Biết được tên nước, nhận biết được Quốc kì, Quốc ca của Tổ quốc Việt Nam.
- Nêu được: Khi chào cờ cần phải bỏ mũ nón, đứng nghiêm, mắt nhìn Quốc kì.
- Thực hiện nghiêm trang khi chào cờ đầu tuần.
- Tôn kính Quốc kì và yêu quý Tổ quốc Việt Nam.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Lá cờ Việt Nam.
- Vở bài tập đạo đức.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. Khởi động: 
- Cả lớp hát bài hát "Quê hương tươi đẹp"
B. Dạy bài mới:
1. Giới hiệu bài:
2. Hoạt động 1: HS tập chào cờ
- GV làm mẫu, mời khoảng 3 đến 4 HS lên tập chào cờ, GV nhận xét.
- HS cả lớp đứng chào cờ theo hiệu lệnh của GV.
3. Hoạt động 2: Thi chào cờ giữa các tổ
- GV phổ biến yêu cầu cuộc thi.
- Từng tổ chào cờ theo lệnh của tổ trưởng.
- Cả lớp theo dõi, nhận xét.
- GV cùng HS tuyên dương tổ thắng cuộc.
4. Hoạt động 3: Vẽ và tô màu Quốc kì (bài tập 4)
- GV nêu yêu cầu vẽ và tô màu Quốc kì
- HS làm bài tập cá nhân.
- HS giới thiệu tranh vẽ của mình. GV cùng HS nhận xét và khen ngợi.
- HS đọc đồng thanh câu thơ cuối bài.
- GV cho HS tự liên hệ thực tế bản thân.
- Kết luận chung:
+ Trẻ em có quyền có Quốc tịch. Quốc tịch của chúng ta là Việt Nam.
+ Phải ngiêm trang khi chào cờ để bày tỏ lòng tôn kính Quốc kì, thể hiện tình yêu đối với Tổ quốc Việt Nam.
C. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét tiết học. 
- Về chuẩn bị bài sau.
----------------@&?-----------------
Tiết 2:
Tiếng việt:
LUYỆN VIẾT : CÂY SUNG - TRUNG THU - CỦ GỪNG - VUI MỪNG.
 I. Mục tiêu: 
 - Giúp HS làm đúng các dạng bài tập (Nối, điền, viết)
 - Luyện viết: cây sung, trung thu, củ gừng, vui mừng.
 - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
 - Sử dụng tranh ở vở bài tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
A. Kiểm tra bài cũ:
 - 2HS lên bảng đọc, viết : đôi đũa, suối chảy.
 - GV nhận xét, ghi điểm.
B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn làm vở bài tập:
Bài 1: GV hướng dẫn HS nêu yêu cầu 
- Gọi HS lên bảng nối từ.
- HS dưới lớp làm bài vào vở.
- Nhận xét chữa bài.
Đôi má
rụng đầy vườn
Bé cùng bạn
ủng hồng
Trái chín
chơi đu quay
3. Luyện viết:
- GV nêu yêu cầu viết cây sung, trung thu, củ gừng, vui mừng mỗi từ 1 dòng. 
- Hướng dẫn HS viết vào vở TV chiều.
cây sung trung thu củ gừng vui mừng
- HS viết vào vở 
- Chấm bài - nhận xét 
III. Củng cố, dặn dò: 
- Nhận xét giờ học
 - Dặn HS về nhà luyện viết thêm. 
----------------@&?-----------------
Tiết 3:
Toán:
 LuyÖn tËp vÒ phÐp TRỪ trong ph¹m vi 7
I. Mục tiêu: Giúp HS 	
- Giúp học sinh củng cố về bảng cộng và làm tính trừ trong phạm vi 7. 
 - Làm đúng các bài tập các số trong phạm vi 10.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Vở toán.
 III. Hoạt động dạy học:
A. Ổn định tổ chức: 
- Cho học sinh hát bài hát.
B. Kiểm tra bài cũ:
- Gäi mét sè hs ®äc thuéc b¶ng trừ trong ph¹m vi 7 (chñ yÕu gäi hs yÕu, trung b×nh)
- 4 - 5HS lªn b¶ng ®äc.
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
C. Dạy bài mới: 
1.Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn HS làm bài tập: 
Bµi 1: TÝnh
- GV nªu yªu cÇu, h­íng dÉn HS lµm bµi vµo b¶ng con.
- GV lần lượt cho HS làm bài vào bảng con.
- HS làm bài vào bảng con – nêu kết quả.
- GV nhận xét, chữa kết quả lên bảng.
+
2
-
7
+
4
-
7
+
3
-
6
5
5
3
4
3
3
7
2
7
3
6
3
Bµi 2: TÝnh
- GV nªu yªu cÇu, h­íng dÉn HS lµm bµi vµo vở bài tập.
- HS làm bài vào vở - lên bảng chữa bài.
- GV nhận xét, chữa kết quả lên bảng.
4 + 3 = 7
5 + 2 = 7
6 + 1 = 7
3 + 4 = 7
2 + 5 = 7
1 + 6 = 7
7 - 4 = 3
7 - 5 = 2
7 - 6 = 1
7 - 3 = 4
7 - 2 = 5
7 - 1 = 6
Bài 4: 
- GV hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài.
- HS trao đổi tự làm bài vào vở - nêu kết quả.
- GV nhận xét, chữa bài lên bảng.
>
3 + 4 > 6
6 + 1 = 7
6 + 1 > 6
<
?
3 + 4 = 7
5 + 2 > 6
7 - 5 < 3
=
7 - 4 < 4
 7 - 2 = 5
 7 - 6 = 1
Bài 5: 
- GV hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài.
- Có tất cả bao nhiêu con vịt? (7 con)
- Đã bơi xuống hồ mấy con? (5 con) 
- Còn lại trên bờ bao nhiêu con? (2 con)
- HS trao đổi viết phép tính thích hợp vào ô trống: 
7
-
5
=
2
- Gv nhận xét chữa bài.
3. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét tiết học. 
- Dặn HS về nhà làm bài tập 3, chuẩn bị bài sau.
----------------@&?-----------------

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 13 CHIEU HT1.doc