Kế hoạch giảng dạy các môn khối lớp 1 - Tuần 25

I. MỤC TIÊU

 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ: cô giáo, dạy em, điều hay, mái trường.

- Hiểu nội dung bài: Ngôi trường là nơi gắn bó, thân thiết với bạn học sinh.

- Trả lời được câu hỏi 1 – 2 ( SGK )

II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC

- Sö dông tranh minh ho¹ trong SGK.

 

doc 16 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 25/12/2018 Lượt xem 227Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giảng dạy các môn khối lớp 1 - Tuần 25", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ột câu.
- luyện đọc cá nhân, nhóm.
- thi đọc nối tiếp các câu trong bài.
- đọc đồng thanh.
*Hai, mái, dạy, hay.
- Đọc mẫu từ trong bài.
* Bài, thái, thay, chạy 
Học sinh đọc câu mẫu trong bài, hai nhóm thi tìm câu có vần có tiếng mang vần ai, ay.
TiÕt 2
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
H§1: Tìm hiểu bài .
- GV gọi HS đọc câu đầu.
- Nêu câu hỏi 1 ở SGK.
- Gọi HS đọc 3 câu tiếp theo.
- Nêu câu hỏi 2 SGK.
- GV nói thêm: Bài văn nói về tình cảm của bạn nhỏ với ngôi trường của mình
- GV đọc mẫu toàn bài.
- Cho HS luyện đọc SGK chú ý rèn cách ngắt nghỉ đúng cho HS .
H§2: Luyện nói 
- Tranh vẽ gì?
- Nêu câu hỏi về chủ đề. “Hỏi nhau về trường lớp” 
HD Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi cho nhau vaø traû lôøi.
+ Tröôøng cuûa baïn laø tröôøng gì?
+ ÔÛ tröôøng baïn yeâu ai nhaát?
+ Baïn thaân vôùi ai nhaát trong lôùp?
3. Cñng cè - DÆn dß 
- Qua bài tập đọc hôm nay em thấy cần phải làm gì?
- Nhận xét giờ học.
* 2 em đọc.
- 2 em trả lời, lớp nhận xét bổ sung.
- 3 em đọc.
- cá nhân trả lời, lớp nhận xét.
- theo dõi.
- theo dõi.
- luyện đọc cá nhân, nhóm trong SGK.
- hai bạn đang hỏi nhau.
- luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi ý của GV.
 Thứ ba ngày 8 tháng 3năm 2011
 Tiết1: Toán LUYEÄN TAÄP(T97)
I. MỤC TIÊU 
- Biết cách đặt tính , làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục.
-Biết giải toán có phép cộng
-Làm được BT 1, 2, 3, 4 SGK
- Vở bài tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. KiÓm tra bµi cò 
- Goïi hoïc sinhleân baûng. >, <, =
40 – 10  20 20 – 0  50
30  70 – 40 30 + 30  30
- GV nhËn xÐt ghi ®iÓm .
2. Bµi míi 
* Hướng dẫn học sinh làm các bài tập
Bài 1 Học sinh nêu yêu cầu của bài.
Bài 2 Gọi nêu yêu cầu của bài:
Tổ chức cho học sinh thi đua tính nhẩm và điền kết quả vào ô trống trên hai bảng phụ cho 2 nhóm.
Bài 3 Gọi nêu yêu cầu của bài:
Cho học sinh làm VBT và nêu kết quả.
Bài 4 Gọi nêu yêu cầu của bài:
Giáo viên gợi ý học sinh nêu tóm tăt bài toán rồi giải bài toán theo tóm tắt.
3. Cñng cè - DÆn dß 
- Nhận xét giờ học.
* 4 em leân baûng laøm.
Lôùp nhaåm theo.
* Các em đặt tính và thực hiện vào VBT, nêu miệng kết quả (viết các số cùng hàng thẳng cột với nhau).
* Hai nhóm thi đua nhau, mỗi nhóm 4 học sinh chơi tiếp sức để hoàn thành bài tập của nhóm mình. 
90
70
40
20
30
 - 20 - 30 - 20 
 + 10
S
Đ
S
* Đúng ghi Đ, sai ghi S:
60 cm – 10 cm = 50
60 cm – 10 cm = 50 cm
60 cm – 10 cm = 40 cm
Giải
Đổi 1 chục = 10 (cái bát)
Số bát nhà Lan có là:
20 + 10 = 30 (cái bát)
 Đáp số : 30 cái bát
Tiết2: TẬP VIẾT Tô chữ hoa A, Ă, Â, B
I. MỤC TIÊU 
- Tô được các chữ hoa: A, Ă, Â, B.
- Viết đúng các vần: ai, ay, ao, au; các từ ngữ: mái trường, điều hay, sao sáng, mai sau, kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo Vở Tập viết 1, tập hai. ( Mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần).
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC 
-MÉu ch÷ hoa .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. KiÓm tra bµi cò 
- Kiểm tra sự chuẩn bị sách vở của HS.
- GV nhËn xÐt .
2. Bµi míi 
H§1: Hướng dẫn tô chữ hoa và viết vần từ ứng dụng
- Treo chữ mẫu: A, Ă, Â, B yêu cầu HS quan sát và nhận xét có bao nhiêu nét? Gồm các nét gì? Độ cao các nét?
- GV nêu quy trình viết và tô chữ A, Ă, Â, B trong khung chữ mẫu.
- Gọi HS nêu lại quy trình viết?
- Yêu cầu HS viết bảng - GV quan sát gọi HS nhận xét, sửa sai.
- Yêu cầu HS đọc các vần và từ ứng dụng: ai, ay, mái trường, điều hay.
- HS quan sát vần và từ ứng dụng trên bảng và trong vở.
H§2: Hướng dẫn HS tập tô tập viết vở 
- HS tập tô chữ: A, Ă, Â, B tập viết vần, từ ngữ: ai, ay, mái trường, điều hay.
- GV quan sát, hướng dẫn cho từng em biết cách cầm bút, tư thế ngồi viết, khoảng cách từ mắt đến vở
H§3: Chấm bài 
- Thu bài của HS và chấm.
 - Nhận xét bài viết của HS.
3. Cñng cè - DÆn dß 
- Nêu lại các chữ vừa viết? 
Nhận xét giờ học. 
* HS quan sát và nhận xét
- HS nêu lại quy trình viết
- HS viết bảng
* HS đọc các vần và từ ứng dụng
- HS tập viết trên bảng con.
* HS tập tô chữ ở vở tập viết
- Lắng nghe nhận xét 
 Tiết3: CHÍNH TẢ TRƯỜNG EM (T1)
I. MỤC TIÊU 
- Nhìn sách hoặc chép bảng, chép lại đúng đoạn" Trường học là..... anh em": 26 chữ trong khoảng 15'.
- Điền đúng vần ai, ay; chữ chay k vào chỗ tróng.
- Làm được BT 2,3 (VBT).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC 
-Bảng phụ ghi các bài tập.
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. KiÓm tra bµi cò 
- Kiểm tra sự chuẩn bị sách vở của HS.
- GV nhËn xÐt .
2. Bµi míi 
H§1: Hướng dẫn HS tập chép
- GV viết bảng đoạn văn cần chép.
- GV chỉ các tiếng: “trường, giáo, thân thiết”. HS đọc, đánh vần cá nhân các tiếng dễ viết sai đó, sau đó viết bảng con.
- GVgọi HS nhận xét, sửa sai cho bạn.
- Cho HS tập chép vào vở, GV hướng dẫn các em cách ngồi viết, cách cầm bút, cách trình bày cho đúng đoạn văn, cách viết hoa sau dấu chấm
- GV đọc cho HS soát lỗi và chữa bài bằng bút chì trong vở.
- GV chữa trên bảng những lối khó trên bảng, yêu cầu HS đổi vở cho nhau và chữa lỗi cho nhau ra bên lề vở.
H§2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
* Điền vần “ai” hoặc “ay”
- GV treo bảng phụ có chép sẵn nội dung bài tập, hướng dẫn cách làm.
- HS làm vào vở và chữa bài, em khác nhận xét sửa sai cho bạn.
* Điền chữ “c” hoặc “k”
- Tiến hành tương tự trên.
3. Cñng cè - DÆn dß 
- Nêu lại các chữ vừa viết?
 - Nhận xét giờ học. 
* HS nhìn bảng đọc lại đoạn văn đó, cá nhân, tập thể.
- HS đọc, đánh vần CN các tiếng dễ viết sai đó, viết bảng con.
- HS tập chép vào vở
- HS soát lỗi và chữa bài bằng bút chì trong vở.
* HS nêu yêu cầu bài tập.
-HS làm vào vở
-HS chữa bài, em khác nhận xét sửa sai cho bạn.
 Thứ tư ngày 9 tháng 3năm 2011
Tiết 1+2: Tập Đọc Tặng Cháu(T3+4)
I. MỤC TIÊU 
	- Gióp häc sinh ®äc tr¬n c¶ bµi, ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ: tÆng ch¸u, lßng yªu , gäi lµ, n­íc non. BiÕt ng¾t nghØ h¬i sau mçi dßng th¬.
	- ¤n c¸c vÇn: ao, au, t×m ®­îc tiÕng, nãi ®­îc c©u cã vÇn ®ã.
	- HiÓu nghÜa c¸c tõ: non n­íc. HiÓu ®­îc t×nh c¶m cña B¸c víi thiÕu nhi: B¸c rÊt yªu thiÕu nhi, B¸c mong muèn c¸c ch¸u thiÕu nhi ph¶i häc thËt giái ®Ó trë thµnh ng­êi cã Ých cho ®Êt n­íc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC 
	- Tranh minh ho¹ néi dung bµi tËp ®äc.
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
I. æn ®Þnh tæ chøc:
II. KiÓm tra bµi cò:
- Häc sinh ®äc bµi Tr­êng em.
III. Bµi míi:
1) Giíi thiÖu bµi:
2) H­íng dÇn luyÖn ®äc:
a. §äc mÉu.
- Gi¸o viªn ®äc mÉu néi dung bµi lÇn mét.
b. §äc tiÕng tõ.
- Gi¸o viªn lÇn l­ît g¹ch ch©n c¸c tõ sau: tÆng ch¸u, gäi lµ, n­íc non.
- Gi¸o viªn gi¶i nghÜa tõ.
c. §äc c©u:
- Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸ch ng¾t nghØ vµ chØ cho häc sinh ®äc tõng c©u trªn b¶ng líp.
d. §äc ®o¹n vµ ®äc c¶ bµi.
- Gi¸o viªn chia ®o¹n.
3) ¤n vÇn ao, au: 
- Gi¸o viªn ghi vÇn «n lªn b¶ng.
 TiÕt 2:
4) T×m hiÓu bµi:
a. LuyÖn ®äc l¹i.
b. T×m hiÓu bµi.
- Gi¸o viªn h­íng dÉn häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái:
? B¸c Hå tÆng vë cho ai
? B¸c mong b¹n nhá lµm ®iÒu g×
c. Häc thuéc bµi th¬:
- Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh ®äc thuéc bµi th¬ trªn líp.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt c¸c nhãm. 
d. H¸t c¸c bµi vÒ B¸c:
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh h¸t, ®äc th¬ cã chñ ®Ò vÒ B¸c.
 IV. Cñng cè- DÆn dß:
? H«m nay häc bµi g×.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc vµ nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
- Häc sinh nªu cÊu t¹o tõng tiÕng vµ ®äc tr¬n (CN-§T)
- Häc sinh ®äc tr¬n tõng c©u nèi tiÕp.
- Häc sinh ®äc c©u trong nhãm ®«i.
- Häc sinh c¸c nhãm ®øng lªn tr×nh bµy tr­íc líp. 
- Häc sinh ®äc nèi tiÕp ®o¹n vµ ®äc toµn bµi. 
- Häc sinh ®äc c¶ bµi tr­íc líp.
- Häc sinh ®äc, nªu cÊu t¹o vÇn, t×m tiÕng chøa vÇn ®ã.
- Häc sinh t×m tiÕng trong vµ ngoµi bµi cã vÇn ao, au.
- Häc sinh ®äc nèi tiÕp ®o¹n vµ ®äc toµn bµi. 
- Häc sinh ®äc c©u 1,2 vµ tr¶ lêi: B¸c Hå tÆng vë cho c¸c b¹n häc sinh.
- Häc sinh ®äc c©u th¬ cßn l¹i vµ tr¶ lêi: B¸c mong b¹n nhá ra c«ng häc tËp ®Ó sau lµi gióp n­íc nhµ.B¸c mong b¹n nhá häc tËp ®Ó trë thµnh ng­êi cã ich cho ®Êt n­íc.
- Häc sinh ®äc thuéc vµ thi ®äc thuéc lßng.
- Häc sinh ®äc, h¸t thi tr­íc líp.
- Häc sinh ®äc l¹i toµn bµi( CN- §T )
Tiết 3: TOÁN ĐIỂM Ở TRONG, ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH(T98)
I. Môc tiªu
- Nhận biết được điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình, biết vẽ một điểm ở trong hoặc điểm ở ngoài một hình; biết cộng, trừ số tròn chục, giải bài toán có phép cộng.
II. §å dïng d¹y häc
 -Mô hình như SGK. Bộ đồ dùng toán 1
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. KiÓm tra bµi cò 
- Gọi học sinh làm bài tập trên bảng bài 2, 5.
- GV nhËn xÐt ghi ®iÓm .
2. Bµi míi 
H§1:Giới thiệu điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình:
Giới thiệu điểm ở trong, điểm ở ngoài hình vuông:
Giáo viên vẽ hình vuông và các điểm A, N như sau.
A
N
Giáo viên chỉ vào điểm A và nói: Điểm A nằm trong hình vuông.
Giáo viên chỉ vào điểm N và nói: Điểm N nằm ngoài hình vuông.
Giới thiệu điểm ở trong, điểm ở ngoài hình tròn:
Giáo viên vẽ hình tròn và các điểm O, P như sau.
P
O
Giáo viên chỉ vào điểm O và nói: Điểm O nằm trong hình tròn.
Giáo viên chỉ vào điểm P và nói: Điểm P nằm ngoài hình tròn.
Gọi học sinh nhắc lại.
H§2:Thực hành
Bài 1 Học sinh nêu yêu cầu của bài.
-Cho học sinh nêu cách làm rồi làm bài và chữa bài.
Bài 2 Gọi nêu yêu cầu của bài:
-Học sinh thực hành ở bảng con.
Bài 3 Gọi nêu yêu cầu của bài:
-Gọi học sinh nhắc lại cách tính giá trị của biểu thức số có dạng như trong bài tập.
Bài 4 
-Gọi học sinh đọc đề toán và nêu tóm tắt bài toán.
- Muốn tính Hoa có tất cả bao nhiêu quyển vở ta làm thế nào?
-Cho học sinh tự giải và nêu kết quả.
3. Cñng cè - DÆn dß 
- Nhận xét giờ học. 
* 2 học sinh làm bài tập trên bảng.
Một hs làm bài tập số 2, một hs làm bài tập số 5, cả lớp theo dõi nhận xét bạn làm.
* Học sinh theo dõi và lắng nghe.
- Học sinh nhắc lại: Điểm A nằm trong hình vuông. Điểm N nằm ngoài hình vuông.
- Học sinh theo dõi và lắng nghe.
- Học sinh nhắc lại: Điểm O nằm trong hình tròn. Điểm P nằm ngoài hình tròn.
* Học sinh làm VBT và nêu kết quả.
- Những điểm A, B, I nằm trong hình tam giác, những điểm C, D, E nằm ngoài hình tam giác.
* Yêu cầu học sinh chỉ vẽ được điểm, chưa yêu cầu học sinh ghi tên điểm, nếu học sinh nào ghi tên điểm thì càng tốt.
* Muốn tính 20 +10 + 10 thì ta phải lấy 20 cộng 10 trước, được bao nhiêu cộng tiếp với 10.
Thực hành VBT và nêu kết quả.
* 2 học sinh đọc đề toán, gọi 1 học sinh nêu tóm tắt bài toán trên bảng.
 Tiết 4 TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI Con c¸(T25)
I. MỤC TIÊU 
- Kể tên và nêu ích lợi của cá.
- Chỉ được các bộ phận bên ngoài của con cá trên hình vẽ.
- Kể tên một số loại cá sống ở nước ngọt và nước mặn.
 KNS: + Kĩ năng ra quyết định: Ăn cá trên cơ sở nhận thức được ích lợi của việc ăn cá.
+ Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về cá.
+ Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC 
-Tranh vẽ con cá ; SGK
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. KiÓm tra bµi cò 
? Kể tên một số loại cây gỗ thường gặp ?
? Nêu ích lợi của cây gỗ ?
- GV nhận xét .
2. Bµi míi 
HĐ1: Quan sát con cá 
* Cách tiến hành:
 - Cho HS quan sát con cá và trả lời câu hỏi
 + Chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài của con cá ?
 + Cá sử dụng những bộ phận nào để bơi?
 + Cá thở như thế nào ?
- GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày
* Kết luận:
- Con cá có đầu, mình, đuôi , và các vây.
- Cá bơi bằng cách uốn mình và vẫy đuôi dể di chuyển
- Cá thở bằng mang
HĐ2: Làm việc với SGK	
* Cách tiến hành:
- HD HS xem tranh vẽ SGK Và trả lời các câu hỏi:
 + Người ta dùng cái gì khi đi câu cá ?
 + Nói về một số cách bắt cá khác?
- Yêu cầu HS thảo luận câu hỏi:
 + Kể tên các loại cá mà em biết ?
 + Em thích ăn loại cá nào?
 + Tại sao chúng ta ăn cá?
* Kết luận:
 - Có nhiều cách bắt cá : lưới ,; kéo vó; dùng cần câu để câu;
- Cá có nhiều chất đạm , rất tốt cho sức khỏe. Ăn cá giúp xương phát triển chóng lớn
3. Cñng cè - DÆn dß 
- Nhận xét giờ học.
* 2 H lªn b¶ng tr¶ lêi , c¶ líp theo dâi nhËn xÐt .
* Hoạt động nhóm
- Thảo luận câu hỏi
- Đại diện nhóm trình bày
* Thảo luận theo cặp
- Làm việc cả lớp
- Cá nhân HS trả lời
 Thứ năm ngày 10 tháng 3năm 2011
 Tiết 1: TOÁN Luyện tập chung(T99) 
I. MỤC TIÊU 
- Biết cấu tạo số tròn chục , biết cộng , trừ số tròn chục ; biết giải bài toán có một phép cộng .
- Làm được BT 1, 2, 3 phần a bỏ cột 3,bµi 4 SGK
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC 
 - Que tÝnh.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. KiÓm tra bµi cò 
- GV gọi 2 HS lên bảng vẽ các điểm ở trong và ở ngoài 1 hình.
- GV nhận xét cho điểm.
2. Bµi míi 
a. Giới thiệu bài
- GV giới thiệu bài ghi bảng
b. Hướng dẫn luyện tập
 Bài 1
- GV gọi 2 em nêu yêu cầu bài tập
? Số 10 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- GV gọi HS lên bảng viết.
- GV bao quát giúp đỡ HS yếu.
- GV cùng HS nhận xét sữa chữa.
Bài 2
- Muốn viết đúng theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé ta dựa vào đâu?
- GV gọi HS lên bảng viết
- GV bao quát giúp đỡ HS yếu.
- GV cùng HS nhận xét sữa chữa.
 Bài 3
- Khi đặt tính em cần chú ý gì?
- GV gọi 4 HS lên bảng viết.
- GV bao quát giúp đỡ HS yếu.
- GV cùng HS nhận xét sữa chữa.
Bài 4
 - GV cho HS đọc đề và hỏi:
 + Bài cho biết gì?
 + Bài toán hỏi gì?
+ Để biết 2 lớp làm được bao nhiêu ta làm tính gì?
3. Cñng cè - DÆn dß 
- Nhận xét giờ học.
* 2 HS lên bảng vẽ các điểm ở trong và ở ngoài 1 hình.
*Viết (theo mẫu)
- Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị
- 3 HS lên bảng viết, cả lớp làm vào vở.
Số 18 gồm 1 chục và 8 đơn vị
Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị
Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị
 * Ta dựa vào thứ tự của dãy số , so sánh.
- 2 HS lên bảng viết, cả lớp làm vào bảng con.
*Đặt tính rồi tính:
- Cần đặt các số thẳng cột với nhau
- 4 HS lên bảng viết, cả lớp làm vào vở.
+
-
-
+
 70	 20	 80 80
 20 70 30 50
 90 90 50 30
 * 1 HS lên bảng viết, cả lớp làm vào vở.
 Tiết 2: TËp chÐp TẶNG CHÁU(T2)
I. Môc tiªu
- Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng bốn câu thơ bài Tặng cháu trong khoảng 15 – 17 phút.
- Điền đúng chữ l, n vào chỗ trống hoặc dấu hỏi, dấu ngã vào chữ in nghiêng bài tập (2) a hoặc b.
II. §å dïng d¹y häc
 -Bảng phụ ghi các bài tập.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. KiÓm tra bµi cò 
- Yêu cầu HS viết bảng: trường học, cô giáo.
- GV nhËn xÐt .
2. Bµi míi 
H§1: Hướng dẫn HS tập chép
- GV viết bảng đoạn văn cần chép.
- GV chỉ các tiếng: “lòng, non nước, giúp, ra công”. HS đọc, đánh vần cá nhân các tiếng dễ viết sai đó, sau đó viết bảng con.
- GVgọi HS nhận xét, sửa sai cho bạn.
- Cho HS tập chép vào vở, GV hướng dẫn các em cách ngồi viết, cách cầm bút, cách trình bày cho đúng đoạn văn, cách viết hoa sau dấu chấm
- GV đọc cho HS soát lỗi và chữa bài bằng bút chì trong vở.
- Yêu cầu HS đổi vở cho nhau và chữa lỗi cho nhau ra bên lề vở.
H§2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
* Điền l / n
- GV treo bảng phụ có chép sẵn nội dung bài tập, hướng dẫn cách làm.
- HS làm vào vở và chữa bài, em khác nhận xét sửa sai cho bạn.
* Điền dÊu ’ / ~ 
- Tiến hành tương tự trên.
3. Cñng cè - DÆn dß 
- Nêu lại các chữ vừa viết?
- Nhận xét giờ học. 
* 2 H lªn b¶ng viÕt , c¶ líp viÕt b¶ng con .
* HS nhìn bảng đọc lại đoạn văn đó, cá nhân,tập thể.
- HS đọc, đánh vần CN các tiếng dễ viết sai đó, viết bảng con.
- HS tập chép vào vở
- HS soát lỗi và chữa bài bằng bút chì trong vở.
* HS nêu yêu cầu bài tập.
-HS làm vào vở
-HS chữa bài, em khác nhận xét sửa sai cho
 bạn.
Tiết3: KỂ CHUYỆN THỎ VÀ RÙA(T1)
I. Môc tiªu
- Kể lại được một đoạn câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh.
- Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Chớ nên chủ quan, kêu ngạo.
II. §å dïng d¹y häc
- Tranh minh hoạ truyện kể trong SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. KiÓm tra bµi cò 
- Kiểm tra sự chuẩn bị sách vở của HS.
- GV nhËn xÐt .
2. Bµi míi 
H§1: GV kể chuyện
- GV kể chuyện lần 1.
- GV kể chuyện lần 2 kết hợp với tranh minh hoạ.
H§2: Hướng dẫn HS kể từng đoạn câu chuyện theo tranh 
- Tranh 1 vẽ cảnh gì?
- Câu hỏi dưới tranh là gì?
- Gọi HS kể đoạn 1.
- Các đoạn còn lại hướng dẫn tương tự trên.
- Gọi 2 em kể toàn bộ câu chuyện
H§3: Hướng dẫn HS phân vai kể chuyện
- GV phân vai các nhân vật trong chuyện, gọi HS nên kể theo vai.
- GV cần có câu hỏi hướng dẫn HS yếu kể chuyện.
H§4:. Hiểu nội dung truyện .
- Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?
- EM thích nhân vật nào trong truyện? Vì sao?
3. Cñng cè - DÆn dß 
- Nhận xét giờ học. 
* theo dõi.
- theo dõi.
* Rùa đang chạy, Thỏ mỉa mai rùa chạy chậm
- Rùa đang làm gì? Thỏ nói gì với Rùa?
- cả lớp theo dõi nhận xét bổ sung cho bạn.
* Hoaït ñoäng nhoùm.
Hoïc sinh phaân vai: Ngöôøi daãn, Thoû, Ruøa.
Hoïc sinh leân dieãn.
Lôùp nhaän xeùt.
- kẻ kiêu ngạo chủ quan sẽ thất bại, người kiên trì sẽ thành công
- thích Rùa vì bạn kiên trì
Tiết4: Thủ công Caét daùn hình chöõ nhaät ( tieát 2 )
MUÏC TIEÂU :
 - Hoïc sinh keû ñuùng vaø caét hình chöõ nhaät treân giaáy maøu ñeïp.
ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- GV : Hình chöõ nhaät maãu daùn treân giaáy neàn,tôø giaáy keû oâ lôùn.
- HS : Giaáy maøu,giaáy vôû,duïng cuï thuû coâng.
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC :
1. OÅn ñònh lôùp : Haùt taäp theå.
2. Baøi cuõ :
 Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hoïc sinh,nhaän xeùt . Hoïc sinh ñaët ñoà duøng hoïc taäp leân baøn.
3. Baøi môùi :
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Ÿ Hoaït ñoäng 1 : 
 Giaùo vieân nhaéc laïi caùch caét hình chöõ nhaät.
 Ñeå keû hình chöõ nhaät ta döïa vaøo maáy caùch? Caùch keû vaø caùch caét naøo ñôn giaûn,ít thöøa giaáy vuïn?
Ÿ Hoaït ñoäng 2 :
 Hoïc sinh thöïc haønh keû,caét daùn hình chöõ nhaät theo trình töï : Keû hình chöõ nhaät theo 2 caùch sau ñoù caét rôøi vaø daùn saûn phaåm vaøo vôû thuû coâng.
 Giaùo vieân nhaéc hoïc sinh phaûi öôùm saûn phaåm vaøo vôû thuû coâng tröôùc sau ñoù boâi lôùp hoà moûng,ñaët daùn caân ñoái vaø mieát hình phaúng.
 4. Cuûng coá :
Hoïc sinh nhaéc laïi caùch caét hình chöõ nhaät ñôn giaûn.
 5. Nhaän xeùt – Daën doø :
 - Giaùo vieân nhaän xeùt veà tinh thaàn hoïc taäp,chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp,kyõ thuaät keõ,caét daùn vaø 
 ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa hoïc sinh.
 Hoïc sinh nghe vaø traû lôøi caâu hoûi.
 Veõ hình chöõ nhaät kích thöôùc 7x5 oâ.
 Hoïc sinh trình baøy saûn phaåm vaøo vôû.
- Thu doïn veä sinh.
 - Hoïc sinh chuaån bò giaáy maøu,giaáy vôû coù keû oâ,buùt chì,thöôùc keû,keùo,hoà daùn ñeå hoïc baøi caét 
 daùn hình vuoâng
 Thứ sáu ngày 11 tháng 3năm 2011
Tiết1+2: TËp ®äc C¸I nh·n vë(T5+6)
I. MỤC TIÊU 
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: quyển vở, nắn nót, viết, ngay ngắn, khen.
- Biết được tác dụng của nhãn vở.
Trả lời được câu hỏi 1 – 2 ( SGK )
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC 
 - Sö dông tranh minh ho¹ trong SGK.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TiÕt 1
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. KiÓm tra bµi cò 
- GV gọi HS đọc bài tặng cháu và trả lời câu hỏi:
 + Bác Hồ tặng vở cho ai?
+ Bác mong các cháu điều gì?
- GV nhận xét cho điểm.
2. Bµi míi 
H§1: Hướng dẫn học sinh luyện đọc.
- Đọc mẫu toàn bài.
- Bµi v¨n gåm cã mÊy c©u? GV ®¸nh sè c¸c c©u.
-Luyện đọc tiếng, từ: nắn nót, quyển vở, ngay ngắn, GV gạch chân tiếng, từ khó yêu cầu HS đọc.
- GV giải thích từ: nhãn vở, nắn nót.
- LuyÖn ®äc c©u: Cho HS luyÖn ®äc tõng c©u, chó ý c¸ch ng¾t nghØ vµ tõ ng÷ cÇn nhÊn giäng 
- Gäi HS ®äc nèi tiÕp .
- Luyện đọc đoạn, cả bài.
- Gọi HS đọc nối tiếp các câu.
H§2: Ôn các vần ang. ac.
 Bài tập 1
? Tìm tiếng trong bài có vần ang, vần ac?
- Giáo viên nhận xét.
 Bài tập 2
? Tìm tiếng ngoài bài có vần ang , ac ?
3. Cñng cè - DÆn dß 
 - Gv nhËn xÐt giê häc
* 2 H ®äc . 2 H tr¶ lêi c©u hái .
* theo dõi.
- cã 4 c©u.
- HS luyện đọc cá nhân, tập thể, có thể kết hợp phân tích, đánh vần tiếng khó.
- luyªn ®äc c¸ nh©n, nhãm.
- ®äc nèi tiÕp mét c©u.
- luyện đọc cá nhân, nhóm.
- thi đọc nối tiếp các câu trong bài.
* HS tìm và nêu.
- HS phân tích đánh vần và đọc trơn theo cá nhân, cả lớp.
* HS tìm và nêu
-Học sinh đọc câu mẫu trong bài, hai nhóm thi tìm câu có vần có tiếng mang vần ao, au.
TiÕt 2
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
H§1: Tìm hiểu bài .
- GV cho HS đọc thầm đoạn 1 và hỏi:
+ Bạn Giang viết những gì lên nhãn vở?
- GV cho HS đọc thầm đoạn 2 và hỏi:
+ Bố Giang khen bạn ấy thế nào?
+ Dùng nhãn vở có ích lợi gì?
- GV gọi HS nhận xét bổ sung và nhắc lại.
H§2: Laøm nhaõn vôû.
Giaùo vieân laøm maãu.
+ Trang trí.
+ Vieát nhöõng ñieàu caàn coù leân nhaõn vôû.
Giaùo vieân ghi ñieåm nhöõng nhaõn ñeïp.
3. Cñng cè - DÆn dß 
- Nhận xét giờ học.
*HS đọc và nêu:
- Bạn viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em lên nhãn vở
- HS đọc thầm
- Bố khen bạn ấy đã tự làm được cái nhãn vở.
- Nhãn vở cho ta biết quyển vở đó là vở gì, quyển vở đó là của ai
- HS nối tiếp nhắc lại.
* Hoïc sinh töï laøm.
Daùn leân baûng.
Nhaän xeùt.
To¸n KiÓm tra ®Þnh k×
	( §Ò do tæ chuyªn m«m ra )
Tiết4: §¹o ®øc Thùc hµnh kÜ n¨ng gi÷a k× II
I. Môc tiªu
- HS biết thực hiện tốt 1 số kĩ năng đã học trong các bài ở HKI đến giữa HKII.
 - Biết giải quyết 1 số tình huống trong các bài đã học.
 - Biết lễ phép, vâng lời cha mẹ, thầy cô và người lớn tuổi.
II. §å dïng d¹y häc
 - 1 số tình huống cho bài tập
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. KiÓm tra bµi cò 
- GV nêu câu hỏi và gọi HS trả lời:
+ Đi bộ đúng quy định có lợi gì ?
+ Tại sao phải đi đúng luật giao thông ?
- GV nhận xét đánh giá.
2. Bµi míi 
Hoạt động 1 : Ôn bài lễ phép vâng lời thầy cô giáo, em và các bạn.
- GV nêu câu hỏi cho HS trả lời:
+ Khi gặp thầy cô giáo em cần phải làm gì?
+ Khi nhận hay đưa vật gì cho thầy cô giáo em đưa thế nào?
+ Để biết ơn thầy cô giáo em cần làm gì?
+ Là bè bạn chơi với nhau em cần làm gì?
- GV lần lượt nhận xét và tuyên dương đánh giá.
Hoạt động 2: Xử lí tình huống.
- GV đưa ra 2 tình huống và yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.
+ Tình huống 1: Trên đường đi học về Nga gặp thấy giáo cũ . Theo em bạn Nga nên làm thế nào?
+ Tình huống 2: Văn gặp lại bạn Ngân sau mấy tháng xa cách. Theo em bạn Văn nên làm gì?
- GV bao quát giúp đỡ các nhóm
- GV mời đại diện các nhóm trình bày trước lớp, các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
- GV nhận xét chung.
Hoạt động 3: Ô

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 25(11).doc