Kế hoạch giảng các môn dạy lớp 1 - Tuần 15 năm 2010

I. MỤC TIÊU

- Đọc được om , am , làng xúm , rừng tràm; từ và cõu ứng dụng

- Viết được om , am , làng xúm , rừng tràm

- Luyện núi từ 2 - 4 câu theo chủ đề:Núi lời cảm ơn.

-KNS : học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.Giỏo dục hs biết cảm ơn khi được người khỏc quan tõm, giỳp đỡ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 31 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 29/08/2018 Lượt xem 48Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch giảng các môn dạy lớp 1 - Tuần 15 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng nghe nắmYC bài học.
-Học sinh thực hiện chạy theo YC của GV.
-Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của GV.
-Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của GV.
-Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của GV.
-Học sinh quan sỏt làm theo.
-Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của GV.
-Nờu lại nội dung bài học cỏc bước thực hiện động tỏc.
Thứ 3 ngày 30 thỏng 11 năm 2009.
Tiếngviệt : BÀI 61: ĂM-ÂM
I. Mục tiêu
- Đọc được ăm , õm , nuụi tằm , hỏi nấm ; từ và cõu ứng dụng 
- Viết được ăm , õm , nuụi tằm , hỏi nấm 
- Luyện núi từ 2 - 4 cõu theo chủ đề:Thứ , ngày, thỏng , năm.
-KNS : Thời gian trụi đi khụng bao giờ trở lại, phải biết quý trọng thời gian; Biết xem thời khoỏ biểu để chuẩn bị sỏch vở và đồ dựng học tập.
II. Đồ dùng dạy học
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
 III. Các hoạt động dạy học 
Tiết 1 : ăm-õm
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ 
- Đọc bài 60, viết bảng con :làng xúm , trỏi cam
- GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới 
HĐ1: Nhận diện vần :ăm
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phõn tớch vần ăm.
- Cho H cả lớp cài vần ăm.
- GV nhận xột .
b) Đỏnh vần:
- Cú ăm, muốn cú tiếng tằm ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng tằm.
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng tằm.
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “nuụi tằm”.
- Gọi đỏnh vần tiếng tằm, đọc trơn từ nuụi tằm.
* Vần õm : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa tư thế viết cho HS .
HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lượt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
3. Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp.
- 1 H phõn tớch vần ăm.
- Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng tằm.
- 1 H phõn tớch tiếng tằm.
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS tìm .
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ 2: Luyện viết.
- Hướng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
HĐ 3 : Luyện nói.
 -Gv ghi chuỷ ủeà luyeọn noựi: thứ , ngày, thỏng, năm.
-Goùi 2 hs ủoùc chuỷ đề luyeọn noựi?
 -GV cho hs quan sỏt tờ lịch và HD đọc thụng tin trờn tờ lịch.
-Treo bảng phụ cú ghi thời khoỏ biểu của lớp.
-Yờu cầu hs đọc thời khoỏ biểu.
-Gv lieõn heọ giaựo duùc hs biết quý trọng thời gian, biết thực hiện theo thời khoỏ biểu.
* Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
TOÁN: PHEÙP COÄNG TRONG PHAẽM VI 10
I. MUẽC TIEÂU 
 -Thaứnh laọp vaứ ghi nhụự baỷng coọng trong phaùm vi 10; Thuộc bảng cộng và bieỏt laứm tớnh coọng trong phaùm vi 10; Viết phộp tớnh thớch hợp với hỡnh vẽ.
 - Rốn kỹ năng tớnh nhẩm nhanh, thành thạo.
 - HS yờu thớch mụn học.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC 
 + Sửỷ duùng boọ ủoà duứng daùy toaựn lụựp 1 .
 + Moõ hỡnh chaỏm troứn phuứ hụùp vụựi noọi dung baứi hoùc 
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1.Kieồm tra baứi cuừ 
+Goùi 3 hsủoùc laùi baỷng coọng trửứ phaùm vi 9
+Gọi hs leõn baỷng sửỷa baứi 3 / 61 vụỷ BTT 
6+ 3 0 9 3 + 6 0 5+3 .
 9 – 2 0 6 9 – 0 0 8 + 1 
 + Nhaọn xeựt, sửỷa sai cho hoùc sinh 
2. Bài mới
Hoaùt ủoọng1 Giụựi thieọu pheựp coọng trong phaùm vi 10.
-Cho hoùc sinh nhaọn xeựt tranh neõu baứi toaựn.
-9 theõm 1 ủửụùc maỏy ?
-9 coọng 1 baống maỏy ?
-Giaựo vieõn ghi leõn baỷng – goùi hs ủoùc laùi .
-Giaựo vieõn ghi : 1 + 9 = maỏy ?
-cho hoùc sinh nhaọn xeựt 2 pheựp tớnh ủeồ cuỷng coỏ tớnh giao hoaựn trong pheựp coọng 
-Cho hoùc sinh ủoùc laùi 2 pheựp tớnh 
-Tieỏn haứnh nhử treõn vụựi caực pheựp tớnh coứn laùi 
-Goùi hoùc sinh ủoùc laùi caực coõng thửực coọng sau khi giaựo vieõn ủaừ hỡnh thaứnh xong 
Hoaùt ủoọng 2 Hoùc thuoọc coõng thửực .
-Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh ủoùc thuoọc theo phửụng phaựp xoaự daàn
-Goùi ủoùc caự nhaõn ghi ủieồm .
-Giaựo vieõn hoỷi mieọng để củng cố bảng cộng.
 Hoaùt ủoọng 3 Thửùc haứnh 
Baứi 1 Tớnh roài vieỏt keỏt quaỷ vaứo choó chaỏm
Baứi 2 Tớnh roài vieỏt keỏt quaỷ vaứo hỡnh vuoõng, troứn, tam giaực .
 -Cho hoùc sinh tửù laứm baứi vaứ chửừa baứi .
Baứi 3 
-Cho hoùc sinh xem tranh roài neõu baứi toaựn vaứ vieỏt pheựp tớnh phuứ hụùp 
3. Cuỷng coỏ daởn doứ 
- Goùi hoùc sinh ủoùc laùi coõng thửực coọng trong phaùm vi 10 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
HS đọc thuộc bảng cộng, trừ.
2 hs lờn sửa bài.
-Coự 9 hỡnh troứn theõm 1 hỡnh troứn. Hoỷi coự maỏy hỡnh troứn ?
- 9 theõm 1 ủửụùc 10 
 9+ 1 = 10 
-Hoùc sinh laàn lửụùt ủoùc : 
9 + 1 = 10 . 1 + 9 = 10 
-10 em ủoùc laùi 
- 10 em ủoùc laùi baỷng coọng 
-Hoùc sinh ủoùc cn - ủt 
-Hoùc sinh xung phong ủoùc thuoọc .
-Hoùc sinh traỷ lụứi nhanh 
-HS làm bảng con
-Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứ chửừa baứi 
-Hoùc sinh neõu caựch laứm 
-2 em leõn laứm baứi treõn baỷng lụựp 
-Hoùc sinh quan saựt nhaọn xeựt , sửỷa baứi 
-Coự 6 con caự, theõm 4 con caự nửừa . Hoỷi coự taỏt caỷ maỏy con caự ?
 6 + 4 = 10 
-6 em đọc thuộc
 THỦ CễNG GẤP CÁI QUẠT
I.MUẽC TIEÂU 
- Hoùc sinh bieỏt caựch gaỏp quaùt.Gaỏp ủửụùc caựi quaùt baống giaỏy .
- Reứn kheựo tay,yeõu thớch moõn hoùc.
II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC 
- GV : Baứi maóu,giaỏy maứu hỡnh chửừ nhaọt,sụùi chổ (len) maứu. ẹoà duứng hoùc taọp (buựt chỡ,hoà).
- HS : Giaỏy maứu,giaỏy nhaựp,1 sụùi chổ hoaởc len,hoà daựn,khaờn,vụỷ thuỷ coõng.
III.HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ
-GV kiểm tra sự chuẩn bị ĐDHT của hs
-Nhận xột.
2. Bài mới
a. Giới thiệu bài- ghi đề:
b. Hoạt động chớnh:
 - Giaựo vieõn giụựi thieọu baứi maóu vaứ hoỷi : ẹeồ gaỏp ủửụùc caựi quaùt trửụực heỏt em phaỷi gaỏp theo maóu naứo ?
 - Giaỷng theõm : Giửừa quaùt maóu coự daựn hoà,neỏu khoõng coự hoà ụỷ giửừa thỡ 2 nửỷa quaùt nghieõng veà 2 phớa.
Hoaùt ủoọng 1 Hd hoùc sinh caựch gaỏp 
 Giaựo vieõn hửụựng daón maóu caựch gaỏp.
 - Bửụực 1 : ẹaởt giaỏy maứu leõn baứn gaỏp caực neỏp gaỏp caựch ủeàu.
 - Bửụực 2 : Gaỏp ủoõi laỏy daỏu giửừa,duứng chổ buoọc giửừa,boõi hoà neỏp gaỏp ngoaứi cuứng.
 - Bửụực 3 : EÙp chaởt 2 phaàn vaứo nhau chụứ hoà khoõ thỡ mụỷ ra thaứnh quaùt.
 -Yờu cầu Hs thửùc haứnh trờn giấy vở,giaựo vieõn quan saựt,nhaộc nhụỷ.
3. Củng cố, dặn dũ
-GV nhắc lại cỏc bước gấp cỏi quạt giấy.
-Nhận xột tiết học; Dặn hs chuẩn bị đồ dựng, tiết sau thực hành gấp bằng giấy màu.
-HS đặt đồ dựng HT lờn bàn.
- Hoùc sinh quan saựt vaứ traỷ lụứi.
- Hoùc sinh quan saựt vaứ ghi nhụự thao taực.
 -Hoùc sinh thửùc haứnh treõn giaỏy vụỷ.
Buổi chiều
Ôltiếng việt : Bài 61 : ăm-õm
I. Mục tiêu
- Củng cố cỏch đọc và viết vần : ăm,õm
-Làm tốt bài tập ở vở ôn luyện. 
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở ôn luyện Tviệt.
 III. Các hoạt động dạy học 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài
 2. Hướng dẫn HS luyện đọc và làm bài tập ở vở ÔLtiếng Việt
HĐ1: Đọc bài SGK 
- Gọi HS nhắc lại tờn bài học? Cho HS mở sỏch đọc bài 61.
HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 60.
Bài 1: Nối
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.Yờu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xột.
Bài 2: Điền ăm hoặc õm .
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 2 
-yờu cầu HS ghép vần và điền đúng từ.
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 3: Điền thỏng năm hoặc thỏng tỏm hoặc trường.
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 3. 
-yờu cầu HS điền tiếng sao cho đúng .
-Nhận xột kết luận đáp án đúng. Gọi HS đọc lại các câu trên.
Bài 4: Viết tăm tre,đường hầm : 2 dũng
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
3. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét giờ học.
 Lắng nghe.
* Đọc cỏ nhõn- đồng thanh 
* Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nêu kết quả
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* HS viết vào vở 
TH toán: Tiết 1
I. Mục tiêu
 - Giỳp HS khắc sõu và làm thành thạo dạng toỏn “Phộp trừ trong phạm vi 9 ” ,
 “phộp cộng trong phạm vi 10”. 
- Áp dụng làm tốt vở bài tập ở vở thực hành.
II. Đồ dùng dạy học
 - Vở thực hành .
III. Các hoạt động dạy học 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Giới thiệu bài.
 2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở thực hành trang 102 .
Bài 1: Tính
- Cho HS nêu yêu cầu bài 1
- Gọi học sinh lên bảng làm bài . 
-GV nhận xét chung
Bài 2: số
- Cho HS nêu yêu cầu bài .
- Gọi học sinh lên bảng làm bài . 
Bài 3 : Số (HS khá giỏi)
- Gọi H lên bảng làm bài .
- Đổi vở chữa bài của nhau 
Bài 4: Điền dấu thớch hợp vào chỗ chấm:
- Cho HS nêu yêu cầu bài .
- Gọi học sinh lên bảng làm bài . 
Bài 5: Viết phộp tớnh thớch hợp
- HS làm vào vở.
- Gv chữa bài nhận xét .
3. Củng cố dặn dò:- Nhận xét tiết học.
- Lắng nghe.
* H nêu y/c đề bài .
- 2 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* H nêu y/c đề bài .
- 3 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
*2 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* H nêu y/c đề bài .
- 2 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* H tự làm bài vào vở .
- 1 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
GĐ-BD T Việt: luyện ĐỌC BÀI:Vè SAO BỒ NễNG Cể TÚI(2)
 VIẾT: BỒ NễNG CHĂM LÀM
I. Mục tiêu:
-HS đọc được bài: vỡ sao bồ nụng cú tỳi. Tỡm được tiếng cú vần am, ăm, õm cú trong bài.
-Luyện viết cõu: Bồ nụng chăm làm.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Giới thiệu bài.
2.Hướng dẫn HS đọc
- Hướng dẫn hs đọc bài ở phần mục tiờu
- Tỡm tiếng cú vần am, ăm, õm cú trong bài?
3.Hướng dẫn viết	
HĐ1: Hướng dẫn cách viết.
-GV viết mẫu lên bảng
- GV hướng dẫn HS quan sỏt bài viết.
- Gọi HS đọc nội dung bài viết.
- Phõn tớch độ cao, khoảng cỏch nét nối giữa các con chữ.
?Tìm các con chữ có độ cao 5 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 2 ô li ? 
HĐ2: Thực hành.
- Hướng dẫn viết vào vở.
- GV quan sát sửa sai. 
- Chấm 1 số bài của HS, nhận xét.
3. Củng cố - Dặn dò:
- GV nhận xét giờ học. Dặn HS về nhà luyện thêm.
- HS đọc
- Tấm lũng, cảm động, năm.
* Học sinh quan sát và nhận xét.
-HS nêu.
- Mở vở viết bài. Viết vở thực hành.
Thứ 4 ngày 25 thỏng 11 năm 2009.
Tiếngviệt BÀI 62: ễM-ƠM
I. MUẽC TIEÂU
 -Hoùc sinh ủoùc ,vieỏt ủửụùc : ụm - ơm , con tụm, đống rơm.ẹoùc ủửụùc tửứ ngửừ ,caõu ửựng duùng trong bài.
 -Hoùc sinh coự kú naờng ủoùc vieỏt ủuựng vần, tiếng, từ vừa học.Phaựt trieồn lụứi noựi tửù nhieõn theo chuỷ ủeà :bữa cơm.
 -Học sinh biết yờu quý bữa cơm gia đỡnh.
-KNS : Kĩ năng hợp tác, kĩ năng giải quyết vấn đề , kĩ năng tư duy sáng tạo.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC Tranh aỷnh phuùc vuù cho baứi daùy
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC 
TIẾT 1: ễM-ƠM
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ 
- Đọc bài 61, viết bảng con :đỏ thắm , mầm non 
- GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới 
HĐ1: Nhận diện vần ụm
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phõn tớch vần ụm.
- Cho H cả lớp cài vần ụm.
- GV nhận xột .
b) Đỏnh vần:
- Cú ụm, muốn cú tiếng tụm ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng tụm.
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng tằm.
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “con tụm”.
- Gọi đỏnh vần tiếng tụm, đọc trơn từ con tụm. 
* Vần ơm : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa tư thế viết cho HS .
HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lượt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
3. Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp.
- 1 H phõn tớch vần ụm.
- Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng tụm.
- 1 H phõn tớch tiếng tụm.
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS tìm .
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ 2: Luyện viết.
- Hướng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
HĐ 3 : Luyện nói.
 -Gv ghi chuỷ ủeà luyeọn noựi 
-Goùi 2 hs ủoùc chuỷ đề luyeọn noựi?
- Tranh vẽ cảnh gỡ ?
-Những người trong tranh đang làm gỡ ?
-Trước khi ăn cơm em phải làm gỡ ?
Gv lieõn heọ giaựo duùc hs biết yờu quý bữa cơm gia đỡnh.
* Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
TOÁN LUYỆN TẬP
I. MUẽC TIEÂU 
- Cuỷng coỏ veà pheựp tớnh coọng trong phaùm vi 10 ; Vieỏt pheựp tớnh phuứ hụùp vụựi tỡnh huoỏng trong tranh .
- Rốn kỹ năng tớnh nhẩm, đặt tớnh chớnh xỏc.
- Học sinh cẩn thận, chớnh xỏc khi học toỏn.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC 
 – Tranh baứi taọp soỏ 5 
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ
Gọi hs lờn bảng làm bài, cả lớp làm vào bảng con.
Nhận xột, củng cố KT.
2. Bài mới 
a) Giới thiệu bài - ghi đề :
b) Hoạt động chớnh:
Hoaùt ủoọng1 Cuỷng coỏ pheựp coọng trong phaùm vi 10.
-Goùi ủoùc thuộc bảng cộngtrong phạm vi 10 .
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt tuyeõn dửụng 
Hoaùt ủoọng 2 Luyeọn taọp 
Baứi 1 Yeõu caàu hoùc sinh tớnh nhaồm roài ghi ngay keỏt quaỷ 
-Cuỷng coỏ tớnh giao hoaựn trong pheựp coọng . Soỏ 0 laứ keỏt quaỷ pheựp trửứ 2 soỏ gioỏng nhau 
Baứi 2 Tớnh roài ghi keỏt quaỷ 
-Lửu yự : Hoùc sinh ủaởt soỏ ủuựng vũ trớ haứng chuùc, haứng ủụn vũ 
Baứi 3 ( Dành cho HS giỏi)
Yeõu caàu hoùc sinh nhaồm, dửùa theo coõng thửực ủaừ hoùc ủeồ vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo choó chaỏm. Giaựo vieõn treo baỷng phuù 
-Cuỷng coỏ laùi caỏu taùo soỏ .
-giaựo vieõn nhaọn xeựt sửỷa baứi 
Baứi 4 Tớnh nhaồm 
-Yờu cầu HS neõu caựch laứm .
-Giaựo vieõn ghi 4 dóy tớnh leõn baỷng , gọi 4 em lờn thực hiện.
-Giaựo vieõn sửỷa sai chung 
Baứi 5 Quan saựt tranh neõu baứi toaựn vaứ vieỏt pheựp tớnh phuứ hụùp.
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt sửỷa sai cho hoùc sinh 
3.Cuỷng coỏ daởn doứ 
- Nhaọn xeựt tinh thaàn, thaựi ủoọ hoùc taọp cuỷa hs .
- Daởn hs veà hoùc thuoọc caực coõng thửực ủaừ hoùc – Laứm baứi taọp ụỷ vụỷ Baứi taọp toaựn .
- Chuaồn bũ baứi hoõm sau : Phộp trừ trong phạm vi 10.-Cho hoùc sinh mụỷ SGK giaựo vieõn hửụựng daón laứm baứi taọp 
HS làm bài :
-5 em ủoùc laùi coõng thửực coọng 
-Hoùc sinh ủoùc ủt 1 laàn baỷng coọng .
-Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứo vụỷ , sau đú nờu kết quả.
-Nhaọn xeựt tửứng coọt tớnh 
9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10
1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10
-Hoùc sinh laứm vaứo vụỷ .
Lờn chữa bài trờn bảng lớp :
 9 10 10 10 8 10
-Hoùc sinh nhaồm : 3 + 7 = 1 0. Vieỏt soỏ 7 vaứo choó troỏng 
-Hoùc sinh tửù laứn baứi treõn baỷng phuù 
-Tửù laứm baứi (mieọng )
-4 hoùc sinh leõn baỷng thửùc hieọn .Hs dửụựi lụựp theo doừi, nhaọn xeựt sửỷa sai 
5 + 3 + 2 = 10 6 + 3 – 5 = 4
4 + 4 + 1 = 9 5 + 2 – 6 =1
-Coự 7 con gaứ. Theõm 3 con gaứ chaùy ủeỏn . Hoỷi taỏt caỷ coự bao nhieõu con gaứ ?
 7 + 3 = 10 
 Buổi chiều
GĐ BD Toán Luyện phép CỘNG 
I. Mục tiêu
- Củng cố cho HS biết làm phộp tớnh cộng trong phạm vi 7,8,9,10.
II. Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Giới thiệu bài
2. Hớng dẫn học sinh làm bài tập.
Bài 1: Tính
- Gọi HS đọc y/cầu bài tập
 6	5 10 8 4
 + + + + +
 4	5 0 1 3
Bài 2: Tính (HS Khá giỏi)
 7 + 2 + 0 = 1 + 4 + 5 = 1 + 3 + 3 = 
 6 + 2 + 2 = 6 + 1 + 1 = 6 + 1 + 3 = 
-Gọi HS lên bảng lớp vào vở.
Bài 3: Điền dấu(HS Khá giỏi)
-HS nờu yờu cầu bài.
 - Yờu cầu HS làm bài. 3 em lờn bảng làm
 7 + 3  9	 5 + 5.... 7 + 3	 6 + 4.8 - 2
 7 + 2 . 9 5 + 4  7	+ 1 9 - 1 5 + 3
 - GV nhận xột ghi điểm
3. Củng cố - dặn dũ 
 - Dặn đọc lại bảng cộng trong phạm vi 7,8,9,10.
* H nêu y/c đề bài .
- 2 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
*3 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* HS làm bài. 3 em lờn bảng làm
- Về nhà học thuộc bảng cộng
Ôltiếng việt : BÀI 63: ụm-ơm
I. Mục tiêu
- Củng cố cỏch đọc và viết các vần ụm,ơm.
- Làm tốt bài tập ở vở ôn luyện. 
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở ôn luyện Tviệt.
 III. Các hoạt động dạy học 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài:
 2. Hướng dẫn HS luyện đọc và làm bài tập ở vở ÔLtiếng Việt
HĐ1: Đọc bài SGK 
- Gọi HS nhắc lại tờn bài học? Cho HS mở sỏch đọc bài 63.
HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 61
Bài 1: Nối
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.Yờu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xột. 
Bài 2: Điền ụm hoặc ơm
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 2 
-yờu cầu HS ghép vần và điền đúng từ.
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 3: Điền tiếng mõm cơm hoặc đầm ấm,hoặc đầu cỏ
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 3. 
-yờu cầu HS tiếng sao cho đúng .
-Nhận xột kết luận đáp án đúng.
- Gọi HS đọc lại các câu trên.
Bài 4: Viết chụm chụm,mựi thơm: 2 dũng 
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
 Lắng nghe.
* Đọc cỏ nhõn- đồng thanh 
* Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nêu kết quả
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* HS viết vào vở 
TH T. việt Tiết 2: om-ụm- ơm
I.MỤC TIấU
- Củng cố cỏch đọc và viết: vần om,ụm,ơm. Tìm đúng tiếng có chứa vần om,ụm,ơm.
-Làm tốt bài tập ở vở thực hành.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài
 2. Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành trang 98-99 .
Bài 1: Điền vần, tiếng có vần : om,ụm,ơm .
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.
-Yờu cầu HS làm vào vở thực hành. 
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 2: Đọc 
-GV đọc mẫu toàn bài .
-Hướng dẫn cách đọc.
-Tìm tiếng có vần om,ụm,ơm có trong bài.
Bài 3: Viết Mựi cốm thơm làng xúm.
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-Nhắc HS nét nối các con chữ.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
3. Củng cố dặn dò- GV nhận xét giờ học.
 Lắng nghe.
* Lớp làm vào vở . 2 HS nờu kết quả đó điền.
* HS theo dõi trong bài.
-HS lắng nghe
-HS đọc đồng thanh, đọc cá nhân.
- HS tỡm
* HS viết vào vở .
Thứ 5 ngày 26 thỏng 11 năm 2009.
Tiếngviệt BÀI 63: em - ờm
I.MUẽC TIEÂU
 -Hoùc sinh ủoùc ,vieỏt ủửụùc : em, ờm , con tem, sao đờm.ẹoùc ủửụùc tửứ ngửừ ,caõu ửựng duùng trong bài.
 -Hoùc sinh coự kú naờng ủoùc trơn lưu loỏt cỏc vần, tiếng, từ vừa học.Phaựt trieồn lụứi noựi tửù nhieõn theo chuỷ ủeà :Anh chị em trong nhà.
 -Giỏo dục hs biết "kớnh trờn, nhường dưới".
-KNS : Kĩ năng hợp tác, kĩ năng giải quyết vấn đề , kĩ năng tư duy sáng tạo.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC Tranh aỷnh phuùc vuù cho baứi daùy
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC 
TIẾT 1: EM-ấM
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ 
- Đọc bài 61, viết bảng con :chú đốm , sỏng sớm
- GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới 
HĐ1: Nhận diện vần em
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phõn tớch vần em.
- Cho H cả lớp cài vần em.
- GV nhận xột .
b) Đỏnh vần:
- Cú em, muốn cú tiếng tem ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng tem.
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng tem.
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “con tem”.
- Gọi đỏnh vần tiếng tem, đọc trơn từ con tem. 
* Vần ờm : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa tư thế viết cho HS .
HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lượt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
3. Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp.
- 1 H phõn tớch vần em.
- Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng tem.
- 1 H phõn tớch tiếng tem.
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS tìm .
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ 2: Luyện viết.
- Hướng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- G

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 15 KNS HA QT.doc