Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần 20 - Trường tiểu học Kim Hòa

I-Yêu u:

 1.Kiến thức:

- Đọc được: ăc, âc, mắc ỏo, quả gấc; từ và đoạn thơ ứng dụng. Viết được: ăc, âc, mắc ỏo, quả gấc. Luyện núi 2-4 cõu theo chủ đề : Ruộng bậc thang.

 2.Kĩ năng:

- Rèn đọc và viết đúng cho hs .Phỏt triển lời núi tự nhiờn theo chủ đề trờn.

 3.Thái độ:

- HS yêu thích học Tiếng Việt.

II-Chuẩn bị:

-:quả gấc; Tranh: mắc ỏo, chủ đề : Ruộng bậc thang

- : bộ chữ học vần

III.Cỏc hoạt động dạy - học:

 

doc 33 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 22/12/2018 Lượt xem 84Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần 20 - Trường tiểu học Kim Hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 nhận xột.
Luyện cõu : GT tranh rỳt cõu ghi bảng.
Đọc mẫu , hướng dẫn ngắt hơi ở dấu phẩy, nghỉ hơi ở dấu chấm
Gọi đỏnh vần tiếng cú vần mới ụn.
Gọi học sinh đọc trơn toàn cõu.
GV nhận xột và sửa sai.
Kể chuyện theo tranh vẽ: “ Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng".
GV dựng tranh gợi ý cõu hỏi giỳp học sinh dựa vào cõu hỏi để kể lại chuyện "Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng". .
Kể diễn cảm kốm theo tranh minh hoạ:
Nờu cõu hỏi gị ý từng tranh.
T1: Nhà kia cú anh con ỳt rất ngốc....ẳm con ngỗng về nhà.
T2: Anh tạt vào quỏn trọ.....cả đoàn 7 người kộo nhau về kinh đụ.
T3: Vừa lỳc ở kinh đụ cú chuyện lạ ....sẽ cưới nàng làm vợ.
T4: Cụng chỳa nhỡn đoàn người....anh cưới cụng chỳa làm vợ.
Qua cõu chuyện em rỳt ra được bài học gỡ?
4.Củng cố dặn dũ: Học bài cũ 
xem bài ở nhà.Xem trước bài op, ap
Lớp viết bảng con
1 em
Hoùc sinh neõu : ac , ich , uc , ăc, ưc, ach , ươc...., 
Nối tiếp ghộp tiếng 
Hoùc sinh ủoùc 10 em, ủoàng thanh lụựp.
Đọc cỏ nhõn , nhúm , lớp
Nghổ giửừa tieỏt
Đọc thầm tỡm tiếng chứa vần ở bảng ụn
Nối tiếp đọc từ ứng dụng, nhúm , lớp
CN 4 em, ủoùc trụn 4 em, nhoựm.
CN 6 em, nhoựm.
CN 2 em.
Toaứn lụựp vieỏt bảng con
CN 3- 4 em, ủoàng thanh.
CN , ủaựnh vaàn, ủoùc trụn tieỏng.
Nhoựm, lớp
Những hs yếu:Phi
ẹoùc trụn caõu, caự nhaõn 7 em, ẹT.
Nghổ giửừa tieỏt
Quan sỏt từng tranh , laộng nghe vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi theo tranh theo nhúm 4
Đại diện cỏc nhúm thi kể trước lớp
Nhúm khỏc nhận xột bổ sung.
1 em kể toàn chuyện , lớp lắng nghe , nhận xột bổ sung
Nhờ sống tốt bụng , ngốc đó gặp những điều tốt đẹp , được lấy cụng chỳa làm vợ.
Thực hiện ở nhà
BÀI 84: OP, AP (2 Tiết)
I.Yờu cầu:
 1.Kiến thức:
 -Đọc được:op,ap. họp nhúm, mỳa sạp, từ và đoạn thơ ứng dụng ; Viết được:op,ap, ọp nhúm , mỳa sạp
 -Luyện núi 2- 4 cõu theo chủ đề: Chúp nỳi, ngọn cõy, thỏp chuụng
 2.Kĩ năng: Rốn cho HS đọc , viết thành thạo tiếng , từ cú chứa vần op,ap
 3.Thỏi độ: Giỏo dục HS tớnh cẩn thận.
II.Chuẩn bị:
-Tranh minh hoạ từ khúa, tranh minh hoạ cõu ứng dụng.
- -Bộ ghộp vần.
III.Cỏc hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC : 
Kiểm tra sự chuẩn bị của HS đầu học kỡ II.
GV nhận xột chung về chuẩn bị của HS
2.Bài mới:
GV giới thiệu tranh rỳt ra vần op, ghi bảng.
Gọi 1 HS phõn tớch vần op.
Lớp cài vần op.
GV nhận xột.
HD đỏnh vần vần op.
Cú op, muốn cú tiếng họp ta làm thế nào?
Cài tiếng họp.
GV nhận xột và ghi bảng tiếng họp.
Gọi phõn tớch tiếng họp. 
GV hướng dẫn đỏnh vần tiếng họp. 
Dựng tranh giới thiệu từ “họp nhúm”.
Trong từ cú tiếng nào mang vần mới học?
Gọi đỏnh vần tiếng họp, đọc trơn từ họp nhúm.
Gọi đọc sơ đồ trờn bảng.
Vần 2 : vần ap (dạy tương tự )
So sỏnh 2 vần
Đọc lại 2 cột vần.
Gọi học sinh đọc toàn bảng.
c)Luyện Viết:
 Viết mẫu , hướng dẫn cỏch viết
 op, họp nhúm
Nhận xột , sửa sai
Luyện Viết:
 Viết mẫu , hướng dẫn cỏch viết
 ap. mỳa sạp
Nhận xột , sửa sai
GV nhận xột và sửa sai.
Đọc từ ứng dụng.
Giỏo viờn đưa tranh, mẫu vật hoặc vật thật để giới thiệu từ ứng dụng, cú thể giải nghĩa từ (nếu thấy cần), rỳt từ ghi bảng.
Con cọp, đúng gúp, giấy nhỏp, xe đạp.
Gọi đỏnh vần cỏc tiếng cú chứa vần mới học và đọc trơn cỏc từ trờn.
Đọc sơ đồ 2.
Gọi đọc toàn bảng.
3.Củng cố tiết 1: 
Hỏi vần mới học.
Đọc bài.
Tỡm tiếng mang vần mới học.
NX tiết 1
Tiết 2
Luyện đọc bảng lớp :
Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn
Luyện cõu: GT tranh rỳt ra cõu và ghi bảng:
Lỏ thu kờu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngỏc
Đạp trờn lỏ vàng khụ.
GV nhận xột và sửa sai.
Luyện núi: Chủ đề: “Chúp nỳi, ngọn cõy, thỏp chuụng”.
GV treo tranh và gợi ý bằng hệ thống cõu hỏi, giỳp học sinh núi tốt theo chủ đề “Chúp nỳi, ngọn cõy, thỏp chuụng”.
GV giỏo dục TTTcảm.
Đọc sỏch kết hợp bảng con.
GV đọc mẫu 1 lần.
GV nhận xột cho điểm.
Luyện viết vở TV.
GV thu vở một số em để chấm điểm.
Nhận xột cỏch viết.
4.Củng cố : Gọi đọc bài.
So sỏnh vần op và ap
5.Nhận xột, dặn dũ: Học bài, xem bài ở nhà, tự tỡm từ mang vần vừa học.
Học sinh mang sỏch vở học kỡ 2 để Giỏo viờn kiểm tra.
HS phõn tớch, cỏ nhõn 1 em
Cài bảng cài.
O – pờ – op. 
CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhúm.
Thờm õm h đứng trước vần op và thanh nặng dưới õm o.
Toàn lớp.
CN 1 em.
Hờ – op – hop – nặng – họp.
CN 4 em, đọc trơn 4 em, 2 nhúm ĐT.
Tiếng họp.
CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhúm.
CN 2 em
Giống nhau : kết thỳc bằng p
Khỏc nhau : op bắt đầu bằng o, ap bắt đầu bằng a. 
3 em
1 em.
Nghỉ giữa tiết.
Toàn lớp viết định hỡnh
Luyện viết bảng con
Học sinh quan sỏt và giải nghĩa từ cựng GV.
HS đỏnh vần, đọc trơn từ, CN vài em.
CN 2 em.
CN 2 em, đồng thanh.
Vần op, ap.
CN 2 em
Đại diện 2 nhúm.
CN 6 -> 7 em, lớp đồng thanh.
HS tỡm tiếng mang vần mới học (cú gạch chõn) trong cõu, 2 em đỏnh vần cỏc tiếng cú gạch chõn, đọc trơn tiếng 4 em, đọc trơn toàn cõu 7 em, đồng thanh.
Học sinh núi theo hướng dẫn của GV
Học sinh khỏc nhận xột.
HS đọc nối tiếp đọc bảng con 4em.
Học sinh lắng nghe.
Toàn lớp.
CN 1 em
2 em so sỏnh
Đọc viết bài ở nhà thành thạo
BÀI 85: ĂP, ÂP (2 Tiết)
I.Yờu cầu:
 1.Kiến thức:
 -Đọc được:ăp,õp.cải bắp,cỏ mập, từ và đoạn thơ ứng dụng ; Viết được:ăp, õp, cải bắp, cỏ mập
 -Luyện núi 2- 4 cõu theo chủ đề:: Trong cặp sỏch của em
 2.Kĩ năng: Rốn cho HS đọc , viết thành thạo tiếng , từ cú chứa vần ăp,õp
 3.Thỏi độ: Giỏo dục HS tớnh cẩn thận.
II.Chuẩn bị:
Vật mẫu: bắp cải , trong cặp sỏch của em
Tranh: cỏ mập ,. bập bờnh , đoạn thơ ứng dụng
Bộ ghộp chữ học vần
III.Đồ dựng dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Bài cũ: Viết: thỏp chuụng , ngọn cõy , chúp nỳi .
1 em đọc cõu ứng dụng , tỡm tiếng cú chứa vần op , ap trong cõu.
Nhận xột ghi điểm
2 . Bài mới:
*Vần ăp:
a)Nhận diện vần:
-Phỏt õm : ăp
Ghộp vần ăp
-Phõn tớch vần ăp?
-So sỏnh vần ăp với vần ăm?
b)Đỏnh vần:
 ỏ - pờ - ăp
Chỉnh sửa
Ghộp thờm õm b thanh sắc vào vần ăp để tạo tiếng mới.
Phõn tớch tiếng bắp?
Đỏnh vần: bờ - ăp - băp - sắc - bắp
Giới thiệu cỏi bắp cải
Đọc từ : bắp cải
Đọc toàn phần
*Vần õp:
Thay õm ă bằng õ giữ nguyờn õm cuối p
Phõn tớch vần õp?
So sỏnh vần õp với vần ăp?
Đỏnh vần: ớ- pờ - õp
 mờ - õp - mõp - nặng - mập
 cỏ mập
c)Viết: Viết mẫu , hướng dẫn cỏch viết
 ăp, cải bắp
Nhận xột , sửa sai
Viết: Viết mẫu , hướng dẫn cỏch viết
 õp, cỏ mập
Nhận xột , sửa sai
d)Luyện đọc từ:
Ghi từ lờn bảng
Gạch chõn 
Chỉnh sửa
Giải thớch từ , đọc mẫu 
TIẾT 2:
3.Luyện tập
a) Luyện đọc:Lần lượt đọc ụn ở tiết 1
Lần kượt đọc õm , tiếng , từ khoỏ 
Lần lượt đọc từ ứng dụng 
*Đọc cõu ứng dụng
Treo tranh hỏi: Tranh vẽ gỡ?
Đọc cõu ứng dụng.
Chỉnh sửa 
Tỡm tiếng cú chứa vần ăp, õp?
Khi đọc hết mỗi cõu cần chỳ ý điều gỡ?
Bài cú mấy cõu?
Đọc mẫu
b)Luyện viết: Treo bảng viết mẫu
Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết 
Theo dừi giỳp đỡ HS cũn chậm
Thu chấm 1/3 lớp , nhận xột
c)Luyện núi: Đọc tờn bài luyện núi hụm nay?
Trong cặp sỏch của em cú những gỡ?
Hóy kể tờn những loại sỏch vở của em?
Em cú những loại đồ dựng học tập nào?
Khi sử dụng đồ dựng học tập , sỏch vở em cần chỳ ý điều gỡ?
IV. Củng cố dặn dũ:
So sỏnh vần ăp với vần õp?
Tỡm nhanh tiếng cú chứa vần ăp và vần õp
Đọc viết thành thạo bài vần ăp , õp 
Xem trước bài: ụp , ơp
Nhận xột giờ học
Lớp viết bảng con
1 em
Đọc trơn
lớp ghộp vần ăp
Vần ăp cú õm ă đứng trước, õm pđứng sau
+Giống: đều mở đầu bằng õm ă
+Khỏc: vần ăp kết thỳc bằng õm p
Đỏnh vần cỏ nhõn , nhúm , lớp
Ghộp tiếng bắp
Cú õm b đứng trước , vần ăp đứng sau, thanh sắc trờn ă
Rỳt từ bắp cải
Cỏ nhõn, nhúm , lớp
Cỏ nhõn, lớp
Ghộp vần õp
Cú õm õ đứng trước , õm p đứng sau
+Giống: đều kết thỳc bằng õm p
+Khỏc: vần õp mở đầu bằng õm õ
Cỏ nhõn , nhúm , lớp
Theo dừi 
viết định hỡnh
Viết bảng con
Theo dừi 
Viết định hỡnh 
Viết bảng con
Đọc thầm tỡm tiếng cú chứa vần ăp , õp
Phõn tớch tiếng
Đọc cỏ nhõn, nhúm , lớp
2 - 3 HS đọc lại
Cỏ nhõn , nhúm , lớp
Tranh vẽ cảnh thời tiết lỳc nắng lỳc mưa 
Cỏ nhõn , nhúm , lớp
Nờu , phõn tớch
nghỉ hơi
4 cõu
2 - 3em đọc lại
Quan sỏt nhận xột độ cao khoảng cỏch..
Viết vào vở tập viết
Trong cặp sỏch của em
Sỏch Tiếng Việt , toỏn , tự nhiờn xó hội........
Bỳt , thước , tẩy , bỡ kiểm tra...
cẩn thận
Thi nhau luyện núi về chủ đề trờn
 2em so sỏnh 
HS thi tỡm tiếng trờn bảng cài
Thực hiện ở nhà
BÀI 86: ễP, ƠP (2 Tiết)
I.Yờu cầu:
 1.Kiến thức:
- Đọc được: ụp, ơp, hộp sữa, lớp học; từ và đoạn thơ ứng dụng.Viết được: ụp, ơp, hộp sữa, lớp học. Luyện núi 2-4 cõu theo chủ đề : Cỏc bạn lớp em.
 2.Kĩ năng: 
- Rốn cho HS đọc , viết thành thạo tiếng , từ cú chứa vần ụp, ơp
 3.Thỏi độ: 
- Giỏo dục HS tớnh cẩn thận.
II.Chuẩn bị: HS: Bộ ghộp chữ học vần 
GV:Vật mẫu:hộp sữa.Tranh:lớp học, phần luyện núichủ đề : Cỏc bạn lớp em.
III.Cỏc hoạt động dạy học:
A. Kiểm tra bài cũ: 
-HS viết ăp,õp,cải bắp,cỏ mập
-HS đọc từ ngữ ứng dụng
GV nhận xột.
-Lớp viết bảng con.đọc và phõn tớch
-4HS đọc
2 HS đọc SGK bài 85.
 B. Dạy bài mới :
 1. Giới thiệu bài : 
 * Giới thiệu vần 
* Vần ụp:Giới thiệu vần ụp – ghi bảng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
- Đỏnh vần mẫu: ụ - p – ụp.
- Phõn tớch vần ụp?
- Chọn ghộp vần ụp?
- Chọn õm h ghộp trước vần ụp, thờm dấu thanh nặng dưới ụ, tạo tiếng mới?
- Đỏnh vần mẫu: h – ụp – hụp – nặng – hộp.
- Phõn tớch tiếng “ hộp”?
- Quan sỏt tranh 1 vẽ gỡ ? 
Đọc từ dưới tranh.
- Từ “hộp sữa” cú tiếng nào chứa vần ụp vừa học? 
* Vần ơp – lớp học:
 Hướng dẫn tương tự.
giống và khỏc nhau?
Đọc theo dóy.
Đỏnh vần theo dóy.
HS phõn tớch theo dóy: vần “ụp” cú õm ụ đứng trước, õm p đứng sau.
HS thao tỏc.
HS thao tỏc.
HS đọc theo dóy: hộp.
Đỏnh vần theo dóy.
Phõn tớch: tiếng hộp cú õm h đứng trước, vần ụp đứng sau, dấu thanh nặng dưới ụ.
HS nờu: hộp sữa
Hs đọc trơn .
HS nờu: tiếng hộp chứa vần ụp.
HS ghộp theo dóy: D1: tốp, D2: xốp, D3: hợp.
 3. Viết bảng con : 
GV hướng dẫn viết:đặt phấn từ đường kẻ li 2 viết con chữ h 
ụp, hộp sữa
ơp, lớp học
* Chữ ụp:
- Chữ ụp được viết bằng mấy con chữ? Nhận xột độ cao của cỏc con chữ ?
- GV hướng dẫn viết : đặt phấn dưới đường kẻ li 3 viết nột cong kớn được con chữ o 
* Chữ ơp:
 Hướng dẫn tương tự.
* hộp sữa:
- “hộp sữa” được viết bằng mấy chữ? Nờu độ cao cỏc con chữ? Khoảng cỏch giữa cỏc chữ?
*lớp học:
 Hướng dẫn tương tự.
* Từ ứng dụng : 
- GV ghi bảng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
-So sỏnh 2 vần ụp – ơp 
HS nhận xột.
HS viết bảng con.
HS nhận xột.
HS viết bảng con.
HS đọc theo dóy- đỏnh vần, phõn tớch.
Đọc cả bảng.
Cựng kết thỳc bằng õm p, vần ụp bắt đầu bằng õm ụ, vần ơp bắt đầu bằng õm ơ.
 Tiết 2
C. Luyện tập : 
 1. Luyện đọc : 
 GV chỉ trờn bảng.
- GV giới thiệu cõu ứng dụng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
- Đọc mẫu SGK.
Đọc , đỏnh vần , phõn tớch , đọc trơn.
HS quan sỏt SGK.
HS đọc cõu ứng dụng , tỡm tiếng cú chứa vần vừa học: ụp, ơp.
Đọc SGK.
 2. Viết vở : 
- Bài hụm nay viết mấy dũng ?
- Dũng thứ nhất viết chữ gỡ ?
 GV hướng dẫn cỏch viết , khoảng cỏch trỡnh bày chữ ụp.
Cho HS quan sỏt vở mẫu.
* Cỏc dũng cũn lại:
 Hướng dẫn tương tự.
HS nờu yờu cầu.
Chữ ụp.
HS quan sỏt.
Chỉnh sửa tư thế ngồi ,cầm bỳt.
HS viết dũng 1.
3. Luyện núi : 
- Nờu chủ đề luyện núi ? 
+ Trong tranh vẽ gỡ?
* Thảo luận nhúm đụi để từng bạn giới thiệu về mỡnh: Thớch học mụn nào? Cú năng khiếu về vẽ hay thể thao?
+ Hóy kể về một bạn trong lớp em: Tờn của bạn và những gỡ em biết về bạn?
- GV nhận xột, sửa cõu cho HS.
HS nờu: Cỏc bạn lớp em.
Thảo luận .
Đại diện nhúm trỡnh bày.
D. Củng cố : 
- Thi tỡm tiếng cú vần ụp, ơp?
Nhận xột giờ học .
-Dặn dũ: GV giao BT Về nhà.
HS thi tỡm .
1 HS đọc toàn bài.
HS đọc, viết bài 86 và xem trước bài 87
BÀI 87: EP, ấP (2 Tiết)
I.Yờu cầu:
 1.Kiến thức:
 -Đọc được: ep, ờp, cỏ chộp, đốn xếp; từ và đoạn thơ ứng dụng. Viết được: ep, ờp, cỏ chộp, đốn xếp. Luyện núi 2-4 cõu theo chủ đề : Xếp hàng vào lớp.
 2.Kĩ năng: 
 - Rốn cho HS đọc , viết thành thạo tiếng , từ cú chứa vần ep, ờp.
 3.Thỏi độ: 
- Giỏo dục HS tớnh cẩn thận.
II.Chuẩn bị:
Gv: Tranh: cỏ chộp, đốn xếp và chủ đề : Xếp hàng vào lớp.
Hs: Bộ ghộp chữ học vần, bảng con, phấn, Vở TV tập 2...
III.Đồ dựng dạy học:
 Tiết 1
A. Kiểm tra bài cũ: 
-Y/C HS viết ụp, hộp sữa lơp, lớp học
GV nhận xột.
2 HS đọc SGK bài 86.
-HS bảng con
 B. Dạy bài mới :
 1. Giới thiệu bài : 
 * Giới thiệu vần :
* Vần ep:Giới thiệu vần ep – ghi bảng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
- Đỏnh vần mẫu: e - p – ep.
- Phõn tớch vần ep?
- Chọn ghộp vần ep?
- Chọn õm ch ghộp trước vần ep, thờm dấu thanh sắc trờn e, tạo tiếng mới?
- Đỏnh vần mẫu: ch – ep – chep – sắc – chộp.
- Phõn tớch tiếng “ chộp”?
- Quan sỏt tranh 1 vẽ gỡ ?
 Đọc từ dưới tranh .
- Từ “cỏ chộp” cú tiếng nào chứa vần ep vừa học? 
* Vần ờp - đốn xếp:
 Hướng dẫn tương tự.
Đọc theo dóy.
Đỏnh vần theo dóy.
HS phõn tớch theo dóy: vần “ep” cú õm e đứng trước, õm p đứng sau.
HS thao tỏc.
HS thao tỏc.
HS đọc theo dóy: chộp.
Đỏnh vần theo dóy.
Phõn tớch: tiếng chộp cú õm ch đứng trước, vần ep đứng sau, dấu thanh sắc trờn e.
HS nờu: cỏ chộp
Hs đọc trơn .
HS nờu: tiếng chộp chứa vần ep.
3. Viết bảng con : 
, - GV hướng dẫn viết : Đặt phấn dưới đường kẻ li thứ 3 viết con chữ c 
ep, cỏ chộp
ờp, đốn xếp
- Vần ep được viết bằng mấy con chữ? Nhận xột độ cao của cỏc con chữ ?
- GV hướng dẫn viết :đặt phấn giữa dũng li thứ nhất viết nột thắt được con chữ e 
* Vần ờp:
 Hướng dẫn tương tự.
* cỏ chộp:
- “cỏ chộp” được viết bằng mấy chữ? Nờu độ cao cỏc con chữ? Khoảng cỏch giữa cỏc chữ?
* đốn xếp:
 Hướng dẫn tương tự.
* Từ ứng dụng : 
- GV ghi bảng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
-Vần ep – ờp cú gỡ giống và khỏc nhau?
HS nhận xột.
HS viết bảng con.
HS nhận xột.
HS viết bảng con.
HS đọc theo dóy- đỏnh vần, phõn tớch.
Đọc cả bảng.
Cựng kết thỳc bằng õm p, vần ep bắt đầu bằng õm e, vần ờp bắt đầu bằng õm ờ.
 Tiết 2
C. Luyện tập : 
 1. Luyện đọc : 
- GV chỉ trờn bảng.
- GV giới thiệu cõu ứng dụng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
- Đọc mẫu SGK.
Đọc , đỏnh vần , phõn tớch , đọc trơn.
HS quan sỏt SGK.
HS đọc cõu ứng dụng , tỡm tiếng cú chứa vần vừa học: ep, ờp.
Đọc SGK.
 2. Viết vở : 
- Bài hụm nay viết mấy dũng ?
- Dũng thứ nhất viết chữ gỡ ?
 GV hướng dẫn cỏch viết , khoảng cỏch trỡnh bày chữ ep.
Cho HS quan sỏt vở mẫu.
* Cỏc dũng cũn lại:
 Hướng dẫn tương tự.
HS nờu yờu cầu.
Chữ ep.
HS quan sỏt.
Chỉnh sửa tư thế ngồi ,cầm bỳt.
HS viết dũng 1.
3. Luyện núi : 
- Nờu chủ đề luyện núi ? 
+ Trong tranh vẽ gỡ?
+ Cỏc bạn trong tranh đó xếp hàng vào lớp như thế nào?
+ Hóy giới thiệu tờn bạn hoặc tổ nào trong lớp được cụ giỏo khen vỡ đó xếp hàng trật tự khi vào lớp?
+ Em cần làm gỡ để tổ mỡnh, lớp mỡnh luụn được cụ giỏo khen là xếp hàng vào lớp tốt?
- GV nhận xột, sửa cõu cho HS.
HS nờu: Xếp hàng vào lớp.
Thảo luận .
Đại diện nhúm trỡnh bày.
 D. Củng cố : 
- Thi tỡm tiếng cú vần ep, ờp?
- Nhận xột giờ học .
-Dặn dũ: GV giao BT Về nhà.
HS thi tỡm .
1 HS đọc toàn bài.
HS đọc, viết bài 87 và xem trước bài 88
BÀI 88: IP, UP ( 2 tiết)
I.Yờu cầu:
1.Kiến thức:- Đọc được: ip, up, bắt nhịp, bỳp sen; từ và đoạn thơ ứng dụng. Viết được: ip, up, bắt nhịp, bỳp sen. Luyện núi 2-4 cõu theo chủ đề : Giỳp đỡ cha mẹ.
 2.Kĩ năng: 
- Rốn cho HS cú kĩ năng đọc viết cỏc vần , từ đó học.
 3.Thỏi độ: 
- Giỏo dục HS biết yờu thớch ngụn ngữ tiếng Việt qua mụn học.
II.Chuẩn bị : 
GV: Tranh bắt nhịp, bỳp sen HS: Bộ ghộp chữ học vần
III.Cỏc hoạt động dạy học :
Tiết 1
Kiểm tra bài cũ: 
-Y/C HS viết ep,ờp,cỏ chộp,đốn xếp
GV nhận xột.
2 HS đọc SGK bài 87.
_HS viết bảng con
B. Dạy bài mới :
 1. Giới thiệu bài : 
 * Giới thiệu vần 
* Vần ip:
Giới thiệu vần ip – ghi bảng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
- Đỏnh vần mẫu: i - p – ip.
- Phõn tớch vần ip?
- Chọn ghộp vần ip?
- Chọn õm nh ghộp trước vần ip, thờm dấu thanh nặng dưới i, tạo tiếng mới?
- Đỏnh vần mẫu: nh – ip – nhip – nặng – nhịp.
- Phõn tớch tiếng “ chộp”?
- Quan sỏt tranh 1 vẽ gỡ ?
 Đọc từ .
- Từ “bắt nhịp” cú tiếng nào chứa vần ip vừa học? 
* Vần up – bỳp sen:
 Hướng dẫn tương tự.
Đọc theo dóy.
Đỏnh vần theo dóy.
HS phõn tớch theo dóy: vần “ip” cú õm i đứng trước, õm p đứng sau.
HS thao tỏc.
HS thao tỏc.
HS đọc theo dóy: nhịp.
Đỏnh vần theo dóy.
Phõn tớch: tiếng nhịp cú õm nh đứng trước, vần ip đứng sau, dấu thanh nặng dưới i.
HS nờu: bắt nhịp
Hs đọc .
HS nờu: tiếng nhịp chứa vần ip.
 3. Viết bảng con : 
- GV hướng dẫn viết: đặt phấn từ đường kẻ li thứ 2 viết con chữ b 
ip, bắt nhịp
up, bỳp sen
* Chữ ip:
- Chữ ip được viết bằng mấy con chữ? Nhận xột độ cao của cỏc con chữ ?
- GV hướng dẫn viết : Đặt phấn từ đường kẻ li thứ 2 viết nột xiờn ,đưa phấn viết nột múc ngược ta được con chữ i 
* Chữ up:
 Hướng dẫn tương tự.
* bắt nhịp:
- “bắt nhịp” được viết bằng mấy chữ? Nờu độ cao cỏc con chữ? Khoảng cỏch giữa cỏc chữ?
* Lưu ý: độ cao của con chữ b.
*bỳp sen:
 Hướng dẫn tương tự.
* Từ ứng dụng : 
- GV ghi bảng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
Vần ip – up cú gỡ giống và khỏc nhau?
HS nhận xột.
HS viết bảng con.
HS nhận xột.
HS viết bảng con.
HS đọc theo dóy- đỏnh vần, phõn tớch.
Đọc cả bảng.
Cựng kết thỳc bằng õm p, vần ip bắt đầu bằng õm i, vần up bắt đầu bằng õm u.
 Tiết 2
C. Luyện tập : 
 1. Luyện đọc : 
- GV chỉ trờn bảng.
- GV giới thiệu cõu ứng dụng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
- Đọc mẫu SGK.
Đọc , đỏnh vần , phõn tớch , đọc trơn.
HS quan sỏt SGK.
HS đọc cõu ứng dụng , tỡm tiếng cú chứa vần vừa học: ip, up.
Đọc SGK.
2. Viết vở : 
- Bài hụm nay viết mấy dũng ?
- Dũng thứ nhất viết chữ gỡ ?
 GV hướng dẫn cỏch viết , khoảng cỏch trỡnh bày chữ ip.
Cho HS quan sỏt vở mẫu.
* Cỏc dũng cũn lại:
 Hướng dẫn tương tự.
3. Luyện núi : 
- Nờu chủ đề luyện núi ? 
+ Trong tranh vẽ gỡ?
+ Cỏc bạn trong tranh đang làm những cụng việc gỡ để giỳp đỡ bố mẹ?
+ Hóy thảo luận nhúm, giới thiệu với cỏc bạn trong nhúm những việc mỡnh đó làm để giỳp đỡ bố mẹ?
+Vỡ sao cỏc em cần giỳp đỡ cha mẹ những cụng việc vừa sức của mỡnh?
- GV nhận xột, sửa cõu cho HS.
D. Củng cố : 
 Thi tỡm tiếng cú vần ip, up?
Nhận xột giờ học .
-Dặn dũ: GV giao BT Về nhà
HS nờu yờu cầu.
Chữ ip.
HS quan sỏt.
Chỉnh sửa tư thế ngồi ,cầm bỳt.
HS viết dũng 1.
HS nờu: Giỳp đỡ cha mẹ.
Thảo luận .
Đại diện nhúm trỡnh bày
HS thi tỡm .
1 HS đọc toàn bài.
HS đọc, viết bài 88 và xem trước bài 89
BÀI 89: IấP, ƯƠP (2 Tiết)
I.Yờu cầu:
1.Kiến thức:- 
-Đọc được: iờp, ươp, tấm liếp, giàn mướp; từ và đoạn thơ ứng dụng. Viết được: : iờp, ươp, tấm liếp, giàn mướp. Luyện núi 2-4 cõu theo chủ đề : Nghề nghiệp của cha mẹ.
 2.Kĩ năng: 
- Rốn cho HS đọc , viết thành thạo 
 3.Thỏi độ: 
- Giỏo dục HS tớnh cẩn thận.
II.Chuẩn bị:
GV:-Tranh tấm liếp, giàn mướp HS: Bộ ghộp chữ học vần
III.Cỏc hoạt động dạy học :
 Tiết 1
Kiểm tra bài cũ: 
-Y/c HS viết :bắt nhịp,bỳp sen
GV nhận xột.
 2 HS đọc SGK bài 88.
-HS viết bảng con.Đọc CN-N-ĐT
 B. Dạy bài mới 
 1. Giới thiệu bài : 
 * Giới thiệu vần 
* Vần iờp:Giới thiệu vần iờp – ghi bảng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
- Đỏnh vần mẫu: i - ờ - p – iờp.
- Phõn tớch vần iờp?
- Chọn ghộp vần iờp?
- Chọn õm l ghộp trước vần iờp, thờm dấu thanh sắc trờn ờ, tạo tiếng mới?
- Đỏnh vần mẫu: l – iờp – liờp – sắc – liếp.
- Phõn tớch tiếng “ liếp”?
- Quan sỏt tranh 1 vẽ gỡ ?
 Đọc từ dưới tranh .
- Từ “tấm liếp” cú tiếng nào chứa vần iờp vừa học? 
* Vần ươp – giàn mướp:
 Hướng dẫn tương tự.
Đọc theo dóy.
Đỏnh vần theo dóy.
HS phõn tớch theo dóy: vần “iờp” cú õm đụi iờ đứng trước, õm p đứng sau.
HS thao tỏc.
HS thao tỏc.
HS đọc theo dóy: liếp.
Đỏnh vần theo dóy.
Phõn tớch: tiếng liếp cú õm l đứng trước, vần iờp đứng sau, dấu thanh sắc trờn ờ.
HS nờu: tấm liếp
Hs đọc trơn .
HS nờu: tiếng liếp chứa vần iờp.
HS ghộp theo dóy: D1: diếp, D2: tiếp, D3: nượp
 3. Viết bảng con : 
- GV hướng dẫn viết: đặt phấn từ đường kẻ 2 viết con chữ t 
iờp, tấm liếp
ươp, giàn mướp
* Chữ iờp:
- Chữ iờp được viết bằng mấy con chữ? Nhận xột độ cao của cỏc con chữ ?
- GV hướng dẫn viết :đặt phấn từ đường kẻ 2 viết nột xiờn 
* Chữ ươp:
 Hướng dẫn tương tự.
* tấm liếp:
- “tấm liếp” được viết bằng hai chữ. Nờu độ cao cỏc con chữ? Khoảng cỏch giữa cỏc chữ?
* giàn mướp:
 Hướng dẫn tương tự.
* Từ ứng dụng : 
- GV ghi bảng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
-Vần iờp – ươp cú gỡ giống và khỏc nhau?
HS nhận xột.
HS viết bảng con.
HS nhận xột.
HS viết bảng con.
HS đọc theo dóy- đỏnh vần, phõn tớch.
Đọc cả bảng.
Cựng kết thỳc bằng õm p, vần iờp bắt đầu bằng õm đụi iờ, vần ươp bắt đầu bằng õm đụi ươ.
 Tiết 2
C. Luyện tập : 
 1. Luyện đọc : 
- GV chỉ trờn bảng.
- GV giới thiệu cõu ứng dụng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
- Đọc mẫu SGK.
Đọc , đỏnh vần , phõn tớch , đọc trơn.
HS quan sỏt SGK.
HS đọc cõu ứng dụng , tỡm tiếng cú chứa vần vừa học: iờp, ươp.
Đọc SGK.
2. Viết vở : 
- Bài hụm nay viết mấy dũng ?
- Dũng thứ nhất viết chữ gỡ ?
 GV hướng dẫn cỏch viết , khoảng cỏch trỡnh bày chữ iờp.
Cho HS quan sỏt vở mẫu.
* Cỏc dũng cũn lại:
 Hướng dẫn tương tự.
HS nờu yờu cầu.
Chữ iờp.
HS quan sỏt.
Chỉnh sửa tư thế ngồi ,cầm bỳt.
HS viết dũng 1.
 3. Luyện núi : 
- Nờu chủ đề luyện núi ? 
+ Trong tranh vẽ gỡ?
+ Đú là những nghề nghiệp gỡ?
+ Hóy thảo luận nhúm đụi, trao đổi với bạn bố về nghề nghiệp của cha mẹ mỡnh?
- GV nhận xột, sửa cõu cho HS.
HS nờu: Nghề nghiệp của cha mẹ.
Thảo luận .
Đại diện nhúm trỡnh bày.
D. Củng cố : 
- Thi tỡm tiếng cú vần iờp, ươp?
Nhận xột giờ học .
-Dặn dũ: GV giao BT Về nhà.
HS thi tỡm .
1 HS đọc toàn bài.
HS đọc, viết bài 89 và xem trước bài 90
BÀI 90: ễN TẬP(2 Tiết)
I.Yờu cầu:
- Đọc được cỏc vần, từ ngữ, cõu ứng dụng từ bài 84 đến bài 90, viết được cỏc vần, cỏc từ ngữ ứng dụng từ bài 84 đến bàỡ 90.
- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Ngỗng và tộp.
- Giỏo dục HS tớnh cẩn thận.
II.Chuẩn bị: HS: Bộ ghộp chữ học vần, bảng con, VTV tập 2
GV:Bảng ụn tập cỏc vần kết thỳc = õm p. Tranh minh hoạ đoạn thơ ứng dụng.
- Tranh minh hoạ cho truyện kể.
III.Cỏc hoạt động dạy học:
Giỏo viờn
Học sinh
I- Kiểm tra bài cũ:
1. KTBC :- Học vần hụm trước cỏc em được họcbài gỡ?
- Viết bảng con: iờp,ươp,tấm liếp,giàn mướp
- GV nhận xột, ghi điểm..
 Học sinh nờu tờn bài trước.
- Viết vào bảng con theo yờu cầu của gv.
- Đọc tiếng trờn bản

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN LOP 1(153).doc