Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần 1 năm 2010 - 2011

I. Mục tiêu:

Giúp HS hiểu được:

 Trẻ em đến tuổi học phải đi học.

 Là HS phải thực hiện tốt những điều quy định của nhà trường, những điều GV dạy bảo để học được nhiều điều mới lạ, bổ ích, tiến bộ.

II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ phóng to theo nội dung bài.

Bài hát: Ngày đầu tiên đi học.

III. Các hoạt động dạy và học:

 

doc 626 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 22/12/2018 Lượt xem 78Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần 1 năm 2010 - 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
göôïc (caù nhaân - ñoàng thanh) 
(caù nhaân - ñoàng thanh) 
Theo doõi qui trình
Vieát b. con: on, an, meï con, 
 nhaø saøn
Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc
Ñoïc trôn töø öùng duïng: 
(caù nhaân - ñoàng thanh) 
Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) 
Nhaän xeùt tranh. 
Ñoïc (c nhaân–ñ thanh) 
hoïc sinh môû saùch. Ñoïc (10 em) 
Vieát vôû taäp vieát
Quan saùt tranh vaø traû lôøi
Môn: Toán. 
Baøi: SOÁ 0 TRONG PHEÙP TRÖØ. 
I. Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh: 
- Böôùc ñaàu naém ñöôïc 0 laø keát quaû cuûa pheùp tính tröø coù 2 soá baèng nhau, moät soá tröø ñi 0 cho keát quaû laø chính soá ñoù, vaø bieát thöïc haønh tính trong caùc tröôøng hôïp naøy 
- Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng pheùp tính tröø thích hôïp. 
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
- Tranh nhö saùch giaùo khoa / 61 – Boä thöïc haønh toaùn 
- Tranh baøi taäp soá 3 / 61 
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
TG
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. OÅn ñònh:
- Haùt; chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 
2. Kieåm tra baøi cuõ:
+ Goïi 3 hoïc sinh ñoïc laïi baûng coäng tröø trong phaïm vi 5 
+ Giaùo vieân nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh ôû vôû Baøi taäp toaùn
+ Söûa baøi taäp 3 treân baûng lôùp. 
+ Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi 
3. Baøi môùi: 
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu soá 0 trong pheùp tröø. 
Mt: Hoïc sinh naém ñöôïc noäi dung baøi, ñaàu baøi daïy. 
- Giaùo vieân giôùi thieäu baøi – ghi ñaàu baøi leân baûng. 
- Giôùi thieäu pheùp tröø: 1 - 1 =0
- Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt hình veõ vaø neâu baøi toaùn 
- Gôïi yù ñeå hoïc sinh neâu: 
- Giaùo vieân vieát baûng: 1 – 1 = 0 
- Goïi hoïc sinh ñoïc laïi 
- Giôùi thieäu pheùp tröø: 3 – 3 = 0 
- Tieán haønh töông töï nhö treân. 
- Cho hoïc sinh nhaän xeùt 2 pheùp tính 
 1 - 1 = 0 
 3 – 3 = 0 
- Giôùi thieäu pheùp tröø ” Moät soá tröø ñi 0 “
 a) Giôùi thieäu pheùp tröø 4 – 0 = 4 
- Giaùo vieân cho hoïc sinh quan saùt hình veõ vaø neâu vaán ñeà 
- Giaùo vieân neâu: “ 0 bôùt hình naøo laø bôùt 0 hình vuoâng “
- Giaùo vieân gôïi yù ñeå hoïc sinh neâu 
- Giaùo vieân ghi: 4 – 0 = 4 Goïi hoïc sinh ñoïc laïi 
b)Giôùi thieäu pheùp tröø: 5 – 0 = 5
 (Tieán haønh nhö treân )
- Cho hoïc sinh nhaän xeùt: 4 - 0 = 4 
 5 - 0 = 5 
- Giaùo vieân neâu theâm 1 soá baøi tính: 
 2 – 0 = ? 
 3 – 0 = ? 
 1 – 0 = ? 
Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh 
Mt: Bieát tính trong caùc tröôøng hôïp tröø vôùi 0. T5 bieåu thò tình huoáng tranh = pheùp tính tröø 
 - Cho hoïc sinh môû saùch giaùo khoa giaùo vieân nhaéc laïi phaàn baøi hoïc – Cho hoïc sinh laàn löôït laøm baøi taäp 
Baøi 1: Tính – hoïc sinh töï tính vaø söûa baøi 
- Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai 
Baøi 2: Cuûng coá quan heä coäng tröø 
- Cho hoïc sinh neâu caùch laøm 
- Hoïc sinh laøm tính mieäng 
Baøi 3: Ñieàn pheùp tính thích hôïp vaøo oâ troáng
- Neâu yeâu caàu baøi 
- Cho hoïc sinh quan saùt tranh neâu baøi toaùn vaø pheùp tính phuø hôïp 
- Löu yù hoïc sinh ñaët pheùp tính phaûi phuø hôïp vôùi baøi toaùn neâu ra 
-Cho hoïc sinh giaûi vaøo baûng con
4. Cuûng coá, daën doø: 
- Hoâm nay em vöøa hoïc baøi gì ? 2 soá gioáng nhau maø tröø nhau thì keát quaû nhö theá naøo ? 
- Moät soá tröø ñi 0 thì keát quaû nhö theá naøo? 
- Daën hoïc sinh oân laïi baøi, laøm caùc baøi taäp ôû vôû BT
- Chuaån bò baøi hoâm sau. 
- 3 hoïc sinh leân baûng
- Hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi 
-Trong chuoàng coù 1 con vòt, 1 con vòt chaïy ra khoûi chuoàng. Hoûi trong chuoàng coøn maáy con vòt ? 
- 1 con vòt bôùt 1 con vòt coøn 0 con vòt 
- 1 – 1 = 0 
- 10 em ñoàng thanh
- Hai soá gioáng nhau maø tröø nhau thì keát quaû baèng 0 
- Moät soá tröø ñi soá ñoù thì baèng 0 
- Taát caû coù 4 hình vuoâng, khoâng bôùt ñi hình naøo. Hoûi coøn laïi maáy hình vuoâng ? 
- 4 Hình vuoâng bôùt 0 hình vuoâng coøn 4 hình vuoâng: 4- 0 = 4 
- 5 em ñoïc ñoàng thanh. 
-Soá naøo tröø ñi 0 thì baèng chính soá ñoù 
- Hoïc sinh môû saùch giaùo khoa
- Hoïc sinh laøm tính mieäng
- Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi. Nhaän xeùt ñeå thaáy moái quan heä giöõa pheùp coäng, tröø. 
- Trong chuoàng coù 3 con ngöïa. Coù 3 con ngöïa ra khoûi chuoàng. Hoûi trong chuoàng coøn laïi maáy con ngöïa ? 
- 3 – 3 = 0 
- Trong beå coù 2 con caù. Ngöôøi ta vôùt ra khoûi beå 2 con caù, Hoûi trong beå coøn laïi maáy con caù ? 
- 2 – 2 = 0
Môn: Kể chuyện. 
Baøi: CHIA PHAÀN
I. Muïc tieâu: 
-Nghe vaø hieåu, keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát quan troïng trong truyeän keå: Chia quaø
II. Ñoà duøng daïy hoïc: 
1. Giaùo vieân: Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå: Chia quaø
2. Hoïc sinh: saùch giaùo khoa, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: 
 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
TG
 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Khôûi ñoäng: Haùt taäp theå
2. Kieåm tra baøi cuõ: 
- Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng: cuoän daây, yù muoán, con löôn, vöôøn nhaõn (2 em) 
- Ñoïc caâu öùng duïng: 
Muøa thu, baàu trôøi nhö cao hôn. Treân giaøn thieân lí, luõ chuoàn chuoàn ngaån ngô bay löôïn. 
- Nhaän xeùt baøi cuõ
3. Baøi môùi: 
+ Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Chia phaàn”
+ Caùch tieán haønh: 
- Giaùo vieân daãn vaøo caâu chuyeän
- Giaùo vieân keå dieãn caûm, coù keøm theo tranh minh hoaï
Tranh1: Coù hai ngöôøi ñi saên. Töø sôùm ñeán gaàn toái hoï chæ saên ñöôïc coù ba chuù soùc nhoû. 
Tranh 2: Hoï chia ñi chia laïi, chia maõi nhöng phaàn cuûa hai ngöôøi vaãn khoâng ñeàu nhau. Luùc ñaàu coøn vui veû, sau ñoù ñaâm ra böïc mình, noùi nhau chaúng ra gì. 
Tranh 3: Anh laáy cuûi laáy soá soùc vöøa saên ñöôïc ra vaø chia. 
Tranh 4: Theá laø soá soùc ñaõ ñöôïc chia ñeàu. Thaät coâng baèng! Caû ba ngöôøi vui veû chia tay, ai veà nhaø naáy. 
+ YÙ nghóa: 
Trong cuoäc soáng bieát nhöôøng nhòn nhau thì vaãn hôn. 
4. Cuûng coá, daën doø:
- Hoâm nay em hoïc baøi gì ? 
- Nhaän xeùt tieát hoïc. 
- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát 
- Chuaån bò baøi hoâm sau
hoïc sinh ñoïc teân caâu chuyeän
Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi
Buổi chiều:
Tiết 1. Tự học. 
Tiết 2. Toán: Luyên tập
1. Muïc tieâu: Tiếp tục giuùp hoïc sinh: 
- Cuûng coá veà baûng tröø vaø laøm tính tröø trong phaïm vi caùc soá ñaõ hoïc. 
- Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng pheùp tính thích hôïp. 
2. Ñoà duøng daïy hoïc:
- Boä thöïc haønh. Caùc böùc tranh baøi taäp 4/60
3. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
TG
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
3.1.: Thöïc haønh
Baøi 1: Tính theo coät doïc 
- Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû baøi taäp toaùn. 
 Baøi 2: Tính
- Neâu yeâu caàu baøi tính
- Neâu caùch laøm
- Cho hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi. 
Baøi 3: So saùnh pheùp tính 
- Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch laøm 
- Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo baûng con. 
- Giaùo vieân söûa baøi treân baûng. 
Baøi 4: Coù 2 baøi taäp 4a, 4b
- Cho hoïc sinh neâu baøi toaùn vaø ghi pheùp tính phuø hôïp. 
- Cho hoïc sinh giaûi mieäng. 
Baøi 5: Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám
- Giaùo vieân ghi pheùp tính
 5 – 1 = 4 + 
- Muoán thöïc hieän baøi toaùn naøy em phaûi laøm nhö theá naøo ? 
- Giaùo vieân goïi vaøi em ñoïc laïi pheùp tính. 
4. Cuûng coá, daën doø: 
-Chuaån bò baøi hoâm sau
- Nhaän xeùt tieát hoïc 
- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc 
-Hoïc sinh töï neâu caùch laøm baøi roài laøm baøi vaø chöõa baøi. 
- Tính keát quaû pheùp tính thöù nhaát, laáy keát quaû coäng (hay tröø) vôùi soá coøn laïi
-Vd: 5 tröø 2 baèng 3. Laáy 3 tröø 1 baèng 2
 5 – 2 – 1 = 2
- Tìm keát quaû cuûa pheùp tính, laáy keát quaû vöøa tìm ñöôïc so saùnh vôùi soá ñaõ cho
- Moãi daõy baøn laøm 2 pheùp tính 
 4a) Coù 5 con chim. Bay ñi heát 2 con chim. Hoûi coøn laïi maáy con chim ? 
 5 – 2 = 3
4b) Treân beán xe coù 5 chieác oâ toâ; 1 oâ toâ rôøi khoûi beán. Hoûi beán xe coøn maáy oâ toâ ? 
 5 – 1 = 4
- Tìm keát quaû cuûa pheùp tính 5 – 1 = 4. 
 4 coäng vôùi 0 baèng 4. Töø ñoù ñieàn soá 0 vaøo choã chaám. 
- 4 em 5 – 1 = 4 +0
Tiết 3. Tiếng việt: Ôn tập.
1. Mục đích, yêu cầu: 
Tăng cường rèn kỹ năng đọc
Tăng số lần đọc cho học sinh TB, yếu. 
2. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. 1. Hoạt động 1:
Giáo viên viết mẫu bảng lớp và HD học sinh
Học sinh viết bảng con 2- 3 lần
Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh
1. 2. Hoạt động 2:
Hướng dẫn đọc bài sách giáo khoa
Giáo viên kiểm tra từng em, uốn nắn học sinh yếu. 
Chấm nhận xét. 
1. 3. Củng cố, dặn dò:
Học sinh theo dõi, quan sát 
Viết bảng con
Học sinh đọc cá nhân, đồng thanh
Học sinh lần lượt đọc; học sinh yếu đọc 3- 4 lần
Học sinh đọc bài cá nhân, đồng thanh. 
Về tiếp tục ôn bài
Tiết 4. Múa hát tập thể. 
Ngày dạy: Thứ năm, ngày 04 tháng 11 năm 2010. 
Môn: Tiếng việt. 
Baøi: aân - aê - aên. 
I. Muïc tieâu: 
1. Kieán thöùc: Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc: aân, aê, aên, caùi caân, con traên
2. Kó naêng: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng: Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ. Boá baïn Leâ laø thôï laën. 
3. Thaùi ñoä: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: Naën ñoà chôi. 
II. Ñoà duøng daïy hoïc: 
1. Giaùo vieân: 
- Tranh minh hoaï töø khoaù: caùi caân, con traên. Tranh caâu öùng duïng: Beù chôi thaân
- Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Naën ñoà chôi. 
2. Hoïc sinh: saùch giaùo khoa, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät. 
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
TG
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Tieát 1: 
1. Khôûi ñoäng: Haùt taäp theå
2. Kieåm tra baøi cuõ: 
- Ñoïc vaø vieát: rau non, thôï haøn, hoøn ñaù, baøn gheá 
- Ñoïc baøi öùng duïng: Gaáu meï daïy con chôi ñaøn. Coøn Thoû meï thì daïy con nhaûy muùa 
- Nhaän xeùt baøi cuõ
3. Baøi môùi: 
Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: aân; aâm aê, vaàn aên – Ghi baûng
Hoaït ñoäng 1: Daïy vaàn aân- aê - aên
+ Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: aân, aê, aên, caùi caân, con traên
+ Caùch tieán haønh: Daïy vaàn aân: 
- Nhaän dieän vaàn: Vaàn aân ñöôïc taïo bôûi: aâ vaø n
 Giaùo vieân ñoïc maãu
 Hoûi: So saùnh aân vaø an ? 
- Phaùt aâm vaàn: 
- Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù: caân, caùi caân
- Ñoïc laïi sô ñoà: 
 aân
caân
 caùi caân
Giôùi thieäu aâm aê: 
 Phaùt aâm maãu
Daïy vaàn aên: (Qui trình töông töï) 
 aên
 traên
 con traên
- Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng
 Å Giaûi lao
Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát
- MT: hoïc sinh vieát ñuùng quy trình vaàn töø treân baûng con
- Caùch tieán haønh: Höôùng daãn vieát baûng con: 
+ Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt, löu yù neùt noái) 
Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: 
- MT: hoïc sinh ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng
- Caùch tieán haønh: hoïc sinh ñoïc giaùo vieân keát hôïp giaûng töø
 baïn thaân khaên raèn
 gaàn guõi daën doø
- Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng
Cuûng coá daën doø
Tieát 2: 
Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc
+ Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng
+ Caùch tieán haønh: Ñoïc laïi baøi tieát 1
Giaùo vieân chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa hoïc sinh
Ñoïc caâu öùng duïng: “Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ. Boá baïn Leâ laø thôï laën”. 
Ñoïc saùch giaùo khoa: 
Å Giaûi lao
Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát: 
- MT: hoïc sinh vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo vôû
- Caùch tieán haønh: giaùo vieân ñoïc hoïc sinh vieát vaøo vôû theo doøng
Hoaït ñoäng 3: Luyeän noùi: 
 + Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: “Naën ñoà chôi”. 
+ Caùch tieán haønh: 
Hoûi: - Trong tranh veõ caùc baïn ñang laøm gì ? 
 - Caùc baïn aáy naën nhöõng con vaät gì ? 
 - Thöôøng ñoà chôi ñöôïc naën baèng gì ? 
 - Em ñaõ naën ñöôïc nhöõng ñoà chôi gì ? 
 - Trong soá caùc baïn cuûa em, ai naën ñoà chôi ñeïp, gioáng nhö thaät ? 
 - Em coù thích naën ñoà chôi khoâng ? 
 - Sau khi naën ñoà chôi xong em phaûi laøm gì ? 
4. Cuûng coá, daën doø:
- Hoâm nay em hoïc baøi gì ? 
- Nhaän xeùt tieát hoïc. 
- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát 
- Chuaån bò baøi hoâm sau
2 – 4 em ñoïc, caû lôùp vieát baûng con
2 em
Phaùt aâm (2 em - ñoàng thanh) 
Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: aân
Gioáng: keát thuùc baèng n
Khaùc: aân baét ñaàu baèng aâ. 
Ñaùnh vaàn (caù nhaân - ñoàng thanh) 
Ñoïc trôn (caù nhaân - ñoàng thanh) 
Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: caân
Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng, töø 
(caù nhaân - ñoàng thanh) 
Ñoïc xuoâi – ngöôïc
(caù nhaân - ñoàng thanh) 
Phaùt aâm (caù nhaân - ñoàng thanh) 
Ñoïc xuoâi – ngöôïc (caù nhaân - ñoàng thanh) 
(caù nhaân - ñoàng thanh) 
Theo doõi qui trình
Vieát b. con: aân, aê, aên, caùi caân, 
 con traên 
Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc
Ñoïc trôn töø öùng duïng: 
(caù nhaân - ñoàng thanh) 
Ñoïc (c nhaân 10 em – ñoàng thanh) 
Nhaän xeùt tranh. Ñoïc (c nhaân–thanh) 
hoïc sinh môû saùch. Ñoïc caù nhaân 10 em
Vieát vôû taäp vieát
Quan saùt tranh vaø traû lôøi
(ñaát, boät, gaïo neáp, boät deûo, ) 
Thu doïn cho ngaên naép, saïch seõ, röûa tay chaân, thay quaàn aùo, 
Môn: Toán. 
Baøi: LUYEÄN TAÄP. 
I. Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà: 
- Pheùp tröø 2 soá baèng nhau, pheùp tröø 1 soá ñi 0 
- Baûng tröø vaø laøm tính tröø trong phaïm vi caùc soá ñaõ hoïc 
II. Ñoà duøng daïy hoïc: 
- Tranh baøi taäp 5 / 62 
- Boä thöïc haønh 
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
TG
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. OÅn ñònh: 
- Haùt, chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 
2. Kieåm tra baøi cuõ: 
+ Goïi hoïc sinh leân baûng:
+ Giaùo vieân nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi 
3. Baøi môùi: 
Hoaït ñoäng 1: Cuûng coá pheùp tröø 2 soá baèng nhau vaø pheùp tröø 1 soá ñi 0. 
Mt: Hoïc sinh naém teân ñaàu baøi oân laïi caùc khaùi nieäm 
- Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi leân baûng 
- Giaùo vieân ñaët caâu hoûi oân laïi 1 soá khaùi nieäm 
- Moät soá coäng hay tröø vôùi 0 thì cho keát quaû nhö theá naøo ? 
- 2 soá gioáng nhau maø tröø nhau thì keát quaû theá naøo ? 
- Trong pheùp coäng neáu ta ñoåi choã caùc soá thì keát quaû theá naøo ? 
- Vôùi 3 soá 2, 5, 3 em laäp ñöôïc maáy pheùp tính 
Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh 
Mt: Laøm ñöôïc caùc baøi taäp. Bieát bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng moät pheùp tính 
- Cho hoïc sinh môû saùch giaùo khoa neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp 
Baøi 1: Tính roài ghi keát quaû 
- Cho hoïc sinh nhaän xeùt: 
 2 – 0 = 1 + 0 = 
 2 - 2 = 1 - 0 = 
Baøi 2: Tính roài ghi keát quaû theo coät doïc 
- Löu yù hoïc sinh vieát soá thaúng coät 
Baøi 3: Tính: 2 – 1 – 1 = 
 4 – 2 – 2 = 
- Cho hoïc sinh töï laøm baøi vaø söûa baøi 
Baøi 4: Dieàn daáu , = 
- Giaùo vieân söûa sai treân baûng lôùp
Baøi 5: Hoïc sinh quan saùt tranh neâu baøi toaùn vaø pheùp tính thích hôïp 
- Cho hoïc sinh neâu theo suy nghó caù nhaân 
- Giaùo vieân boå sung hoaøn thaønh baøi toaùn 
- Cho hoïc sinh giaûi treân baûng con 
4. Cuûng coá daën doø: 
- Hoâm nay em hoïc baøi gì ? 
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát 
- Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi
- Hoaøn thaønh baøi taäp trong vôû Baøi taäp toaùn
- Chuaån bò baøi hoâm sau. 
- Hoïc sinh laàn löôït laëp laïi ñaàu baøi 
- Hoïc sinh suy nghó traû lôøi 
- keát quaû baèng chính soá ñoù 
- keát quaû baèng 0 
- keát quaû khoâng ñoåi 
- Hoïc sinh leân baûng: 3 + 2 = 5 
 2 + 3 = 5
 5 - 2 = 3 
 5 - 3 = 2
- Hoïc sinh neâu caùch laøm baøi 
- Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi 
- Nhaän bieát coäng tröø vôùi 0. Soá 0 laø keát quaû cuûa pheùp tröø coù 2 soá gioáng nhau 
- Hoïc sinh neâu caùch laøm baøi 
- Töï laøm baøi vaø chöõa baøi 
- Hoïc sinh neâu: Tìm keát quaû cuûa pheùp tính ñaàu laáy keát quaû vöøa tìm ñöôïc coäng hay tröø vôùi soá coøn laïi 
- Hoïc sinh töï neâu caùch laøm 
- Töï laøm baøi vaø chöõa baøi 
- Nam coù 4 quaû boùng, daây ñöùt 4 quaû boùng bay maát. Hoûi nam coøn maáy quaû boùng ? 
 4 – 4 = 0 
5b) Coù 3 con vòt. Caû 3 con vòt ñeàu chaïy ra khoûi chuoàng. Hoûi trong chuoàng coøn laïi maáy con vòt ? 
 3 - 3 = 0 
Buổi chiều:
Tiết 1. Kỹ thuật: XEÙ, DAÙN HÌNH CON GAØ CON.
I. Muïc tieâu:
1. Kieán thöùc: hoïc sinh bieát caùch xeù hình con gaø con ñôn giaûn.
2. Kó naêng: Xeù , daùn ñöôïc hình con gaø con ñôn giaûn, daùn caân ñoái, phaúng.
3. Thaùi ñoä: Bieát yeâu quí con vaät nuoâi.
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
1. Giaùo vieân:
- Baøi maãu veà xeù, daùn hình con gaø con, coù trang trí caûnh vaät.
- Giaáy thuû coâng maøu vaøng, hoà, giaáy traéng, khaên lau tay.
2. Hoïc sinh: Giaáy maøu vaøng, giaáy nhaùp coù keû oâ, ñoà duøng hoïc taäp, vôû thuû coâng, khaên lau tay.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
TG
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Khôûi ñoäng: Haùt taäp theå
2. Kieåm tra baøi cuõ: 
- Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hoïc sinh 
- Nhaän xeùt kieåm tra
3. Baøi môùi:
Hoaït ñoäng 1: Daùn baøi maãu
Muïc tieâu: Hoïc sinh bieát quan saùt nhaän bieát caùch xeù daùn hình con gaø.
Caùch tieán haønh:
Cho hoïc sinh xem baøi maãu vaø ñaøm thoaïi.
Giaùo vieân daùn hình con gaø con ôû töøng phaàn vaø hoûi:
-Haõy neâu caùc böôùc ñeå xeù hình thaân gaø, ñaàu gaø, ñuoâi gaø, moû, chaân, maét gaø?
Keát luaän: Giaùo vieân nhaéc laïi caùc böôùc ñeå xeù hình con gaø con
Nghæ giöõa tieát (5’)
Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh
Muïc tieâu: Hoïc sinh thöïc haønh xeù hình con gaø treân giaáy maøu . 
Caùch tieán haønh:
-GV theo doõi, nhaéc caùc em thao taùc töøng böôùc: Ñaùnh daáu vaø veõ caùc hình theo qui trình.
- Höôùng daãn xeù töø töø, ít raêng cöa, vöøa xeù vöøa söûa cho gioáng hình maãu. 
- Rieâng maét duøng chì maøu ñeå veõ
- Giaùo vieân höôùng daãn caùch daùn cho caân ñoái, phaúng, ñeàu vaø khuyeán khích trang trí.
Keát luaän: Caùc em ñaõ xeù, daùn ñöôïc hình con gaø con
- Nhaéc Hoïc sinh doïn veä sinh, lau tay.
4. Cuûng coá, daën doø:
-Yeâu caàu 1 soá hoïc sinh nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc
-Ñaùnh giaù saûn phaåm, chon vaøi baøi ñeïp ñeå khen.
-Nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp
-Chuaån bò giaáy maøu, hoà daùn, vôû thuû coâng ñeå tieát sau thöïc haønh “OÂn taäp chöông 1”
- HS quan saùt
- Hoïc sinh quan saùt , traû lôøi caâu hoûi 
- Hoïc sinh ñaùnh daáu vaø veõ caùc hình treân giaáy maøu.
- Hoïc sinh thöïc haønh xeù:
trình baøy vaø daùn vaøo vôû thuû coâng, trang trí theâm caûnh vaät xung quanh gaø con.
- Hoïc sinh doïn veä sinh
- 2 Hoïc sinh nhaéc laïi.
Tiết 2. Toán: Ôn tập. 
1. Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà: 
- Pheùp tröø 2 soá baèng nhau, pheùp tröø 1 soá ñi 0 
- Baûng tröø vaø laøm tính tröø trong phaïm vi caùc soá ñaõ hoïc 
2. Ñoà duøng daïy hoïc: 
- Tranh baøi taäp 5 / 62 
- Boä thöïc haønh 
3. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
TG
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
3.1. Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh 
Baøi 1: Tính roài ghi keát quaû 
- Cho hoïc sinh nhaän xeùt: 
 2 – 0 = 1 + 0 = 
 2 - 2 = 1 - 0 = 
Baøi 2: Tính roài ghi keát quaû theo coät doïc 
- Löu yù hoïc sinh vieát soá thaúng coät 
Baøi 3: Tính: 2 – 1 – 1 = 
 4 – 2 – 2 = 
- Cho hoïc sinh töï laøm baøi vaø söûa baøi 
Baøi 4: Dieàn daáu , = 
- Giaùo vieân söûa sai treân baûng lôùp
Baøi 5: Hoïc sinh quan saùt tranh neâu baøi toaùn vaø pheùp tính thích hôïp 
- Cho hoïc sinh neâu theo suy nghó caù nhaân 
- Giaùo vieân boå sung hoaøn thaønh baøi toaùn 
- Cho hoïc sinh giaûi treân baûng con 
2.2. Cuûng coá daën doø: 
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát 
- Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi
- Hoaøn thaønh baøi taäp trong vôû Baøi taäp toaùn
- Chuaån bò baøi hoâm sau. 
- Hoïc sinh neâu caùch laøm baøi 
- Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi 
- Nhaän bieát coäng tröø vôùi 0. Soá 0 laø keát quaû cuûa pheùp tröø coù 2 soá gioáng nhau 
- Hoïc sinh neâu caùch laøm baøi 
- Töï laøm baøi vaø chöõa baøi 
- Hoïc sinh neâu: Tìm keát quaû cuûa pheùp tính ñaàu laáy keát quaû vöøa tìm ñöôïc coäng hay tröø vôùi soá coøn laïi 
- Hoïc sinh töï neâu caùch laøm 
- Töï laøm baøi vaø chöõa baøi 
- Nam coù 4 quaû boùng, daây ñöùt 4 quaû boùng bay maát. Hoûi nam coøn maáy quaû boùng ? 
 4 – 4 = 0 
5b) Coù 3 con vòt. Caû 3 con vòt ñeàu chaïy ra khoûi chuoàng. Hoûi trong chuoàng coøn laïi maáy con vòt ? 
 3 - 3 = 0 
Tiết 3. Tiếng việt: on - con (vở ở lớp).
1. Mục đích, yêu cầu: 
Học sinh biết đọc và viết chữ on - con, đúng, rõ ràng.
2. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1.1. Hoạt động 1:
Giáo viên viết mẫu bảng lớp và HD học sinh
Học sinh viết bảng con 2- 3 lần
Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh
1.2. Hoạt động 2:
Hướng dẫn đọc bài sách giáo khoa
Viết mẫu vở cho học sinh
Giáo viên kiểm tra từng em, uốn nắn học sinh yếu.
Học sinh khá, giỏi viết thêm ở vở rèn viết
Học sinh TB, yếu viết hoàn thành trong vở tập viết
Chấm nhận xét.
1.3. Củng cố, dặn dò:
Học sinh theo dõi, quan sát 
Viết bảng con
Học sinh đọc cá nhân, đồng thanh
Học sinh lần lượt đọc; học sinh yếu đọc 3- 4 lần
Học sinh viết bài
Học sinh đọc bài cá nhân, đồng thanh.
Về tiếp tục ôn bài
Tiết 4. Sinh hoạt tập thể. 
Ngày dạy: Thứ sáu, ngày 05 tháng 11 năm 2010. 
Môn: Tập viết. 
Baøi: Caùi keùo, traùi ñaøo, saùo saäu, líu lo, hieåu baøi, yeâu caàu
I. Muïc tieâu:
1. Kieán thöùc: Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng: caùi keùo, traùi ñaøo, saùo saäu, líu lo, hieåu baøi, yeâu caàu. 
2. Kó naêng: 
- Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi. 
- Kó naêng vieát lieàn maïch. 
- Kó naêng vieát caùc daáu phuï, daáu thanh ñuùng vò trí. 
3. Thaùi ñoä: 
- Thöïc hieän toát caùc neà neáp: Ngoài vieát , caàm buùt, ñeå vôû ñuùng tö theá. 
- Vieát nhanh, vieát ñeïp. 
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
1. Giaùo vieân: Chöõ maãu caùc tieáng ñöôïc phoùng to; Vieát baûng lôùp noäi dung vaø caùch trình baøy theo yeâu caàu baøi vieát. 
2. Hoïc sinh: Vôû taäp vieát, baûng con, phaán , khaên lau baûng. 
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: 
 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
TG
 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Tieát 1: 
1. Khôûi ñoäng: Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt )
2. Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt )
- Vieát baûng con: ñoà chôi, töôi cöôøi, ngaøy hoäi , vui veû
- Nhaän xeùt , ghi ñieåm
- Nhaän xeùt vôû Taäp vieát
- Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ. 
3. Baøi môùi:
 3.1. Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu caùi keùo, traùi ñaøo, saùo saäu, líu lo, h

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 1HKI.doc