Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần 1 năm 2010

I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:

- Kể tên các bộ phận chính của cơ thể.

- Biết một số cử động của: Đầu, cổ, mình, chân, tay.

- Rèn luyện thói quen ham thích hoạt động để có cơ thể phát triển tốt.

II. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: - Sách giáo khoa, giáo án, các hình vẽ trong bài 1 - sách giáo khoa.

- Học sinh: - sách giáo khoa, vở ghi.

 

doc 181 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 22/12/2018 Lượt xem 82Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần 1 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
µ cña h/s 
- GV nhËn xÐt chung
3) Bµi míi (28’)
a) GTB: tiÕt h«m nay chóng ta häc tiÕt luyÖn tËp chung
b. Gi¶ng bµi:
Bµi 1: - GV hd h/s c¸ch lµm bµi 
Cho h/s më Sgk lµm bµi
a) cho h/s nnx sè hoa ë 2 b×nh kh«ng b»ng nhau
 h/s nªu c¸ch lµm
Muèn cho sè hoa ë 2 b×nh kh«ng b»ng nhau b»ng c¸ch vÏ thªm 1 b«ng hoa vµo b×nh bªn ph¶i
b) Cho h/s nx t­¬ng tù vµ nªu c¸ch lµm
- Cho sè kiÕn ë 2 tranh vÏ b»ng nhau , b»ng c¸ch g¹ch bts 1 con kiÕn ë bøc tranh bªn tr¸i
GV NX tuyªn d­¬ng h/s
 Bµi 2: 
GV hd h/s c¸ch lµm 
Cho h/s lµm bµi vµo vë 
GV qs hd 
GV NX tuyªn d­¬ng h/s
 < 2 < 3 < 5
 1 2 3 4 5 
Gäi h/s nx
Bµi 3: Nèi « vu«ng víi sè thÝch hîp 
- GV hd h/s c¸ch lµm t­¬ng tù bµi 2
 2 > 3 > 4 >
 1 2 3
Gvnx tuyªn d­¬ng
Gäi h/s nx 
IV . Cñng cè - dÆn dß (3’)
Gv nhÊn m¹nh néi dung bµi 
VÒ häc bµi vµ xem tr­íc néi dung bµi sau 
Gvnx giê häc 
 =========================
TiÕt 3+4 TiÕng ViÖt
Bµi 16 : ¤n tËp
Môc tiªu:
H/s ®äc, viÕt ®­îc mét c¸ch ch¾c ch¾n ©m vµ ch÷ võa häc trong tuÇn i, a, n, m, d , ®, t, th
§äc ®óng tõ ng÷ vµ c©u øng dông
Nghe hiÓu vµ kÓ l¹i tù nhiªn mét sè t×nh tiÕt quan träng trong chuyÖn kÓ 
“ Cß ®i lß dß” 
§å dïng d¹y häc:
Gv: B¶ng «n, tranh minh ho¹ c©u luyÖn nãi
Tranh minh ho¹ chuyÖn kÓ “ Cß ®i lß dß”
C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
æn ®Þnh tæ chøc (1’)
KiÓm tra bµi cò (5’)
Gäi h/s ®äc bµi trong SGK
GV nhËn xÐt ghi ®iÓm
§äc cho h/s viÕt b¶ng con: t, th, tæ, thá
Gv nhËn xÐt söa sai
2 h/s ®äc SGK
 - h/s viÕt b¶ng con
III. Bµi míi (29’)
Giíi thiÖu bµi
- TiÕt h«m nay chóng ta «n tËp l¹i nh÷ng ©m ®· häc trong tuÇn
Gi¶ng bµi:
- Cho h/s quan s¸t tranh c©y ®a, ©m, tiÕng
- häc sinh quan s¸t tranh, th¶o luËn c©u hái
? Bøc tranh vÏ g×?
- C©y ®a
? C©y ®a mäc ë ®©u
- C©y ®a mäc ë bê hå
? Em ®· ®­îc nh×n thÊy c©y ®a ch­a
- H/s tr¶ lêi
? N¬i em ë cã c©y ®a kh«ng
Gv giíi thiÖu vµ ghi b¶ng
 ® 
a
 ®a
- H/s tr¶ lêi
- Cho h/s ®äc ©m
- CN + N + §T
- Cho häc sinh ®äc tiÕng (§V + T)
- Gv nhËn xÐt, söa sai
- CN + N + §
? TuÇn qua chóng ta ®­îc häc ©m g×
- Gv ghi ©m ®· häc lªn b¶ng i, a, m, n, d, ®, t, th
- Cho h/s quan s¸t tiÕp ®Çu bµi ®· häc
- H/s ®äc ©m ®· häc
- CN + N + §T
¤n tËp:
GV kÎ b¶ng «n nh­ SGK
C¸c ch÷ vµ ©m võa häc. ë phÇn ©m vµ ch÷ b¶ng «n bao gåm 2 phÇn
B¶ng trªn : ¤n ghÐp ch÷ vµ ©m thµnh tiÕng
B¶ng d­íi: ¤n ghÐp tiÕng vµ dÊu thanh thµnh tiÕng
- H/s lªn b¶ng chØ ®äc c¸c ch÷ võa häc trong tuÇn ë b¶ng 1
 - Cho h/s ®äc tiÕng mÉu trong b¶ng ghÐp (§T + T)
- CN + §T + N
GhÐp ch÷ thµnh tiÕng:
H/s ®äc c¸c tiÕng ghÐp tõ ch÷ ë cét däc víi ch÷ ë cét ngang (b¶ng 1)
n, «; n«; n - « - n« 
cho h/s ghÐp c¸c ch÷ ë hµng ngang víi ch÷ ë hµng däc t¹o thµnh tiÕng
Cho h/s ®äc (§V + T)
- CN + N+ B + §T
 - CN + §T + N
GV nhËn xÐt, söa sai
H/s ®äc tiÕng ghÐp tõ tiÕng ë cét däc víi dÊu thanh ë hµng ngang (b¶ng 2)
VD: m¬; mê; më; mí 
Gäi h/s ®äc (§V + T)
GV nhËn xÐt, söa sai
- CN + §T + N
§äc tõ ng÷ øng dông:
Gv ghi b¶ng
§äc tõ ng÷ øng dông
GV chØnh söa ph¸t ©m cho h/s
h/s nhÈm
h/s ®äc CN + §T + N + B
TËp viÕt tõ ng÷ øng dông
GV viÕt mÉu vµ HD h/s viÕt
- H/s viÕt tõng ch÷ lªn b¶ng con
GV nhËn xÐt, söa sai
§äc cho h/s viÕt l¹i c¸c tõ
- h/s viÕt b¶ng con
GV nhËn xÐt tuyªn d­¬ng
TiÕt 2
LuyÖn tËp
LuyÖn ®äc (10’)
Nh¾c l¹i bµi «n tiÕt 1
H/s ®äc lÇn l­ît c¸c tiÕng trong b¶ng «n vµ tõ øng dông
GV nhËn xÐt, chØnh söa cho h/s 
- CN + N + B +§T
* §äc c©u øng dông
- Cho h/s quan s¸t tranh th¶o luËn
- H/s quan s¸t tranh, th¶o luËn
? Bøc tranh vÏ g×
- Cß bè, cß mÑ mß c¸ kiÕm måi mang vÒ cho con ¨n
- GV gi¶ng hÕt néi dung tranh, rót ra c©u øng dông
- H/s ®äc c©u øng dông
- CN + B + N
- GV gi¶ng thªm vÒ ®êi sèng cña cß
LuyÖn viÕt (10’)
HD h/s më vë tËp viÕt viÕt bµi
GV quan s¸t, uèn n¾n
- H/s viÕt bµi vµo vë tËp viÕt
KÓ chuyÖn “ Cß ®i lß dß” (10’)
- Cho h/s ®äc tªn c©u chuyÖn
- CN ®äc
- GV kÓ chuyÖn minh ho¹ theo tranh
- Gäi h/s kÓ l¹i mét sè néi dung chÝnh cña c©u chuyÖn
- Tranh 1: Anh n«ng d© liÒn mang cß vÒ ch¹y ch÷a vµ nu«i nÊng
- Tranh 2: Cß con tr«ng nhµ, nã lß dß kh¾p nhµ b¾t muçi, quÐt dän nhµ cöa
- Tranh 3: Cß con bçng thÊy c¶ ®µn cß ®ang bay vui vÎ, nã nhí l¹i nh÷ng ngµy th¸ng sèng cïng bè mÑ vµ anh chÞ em
- Tranh 4: Mçi khi cã dÞp lµ cß l¹i cïng c¶ ®µn ®Õn th¨m anh n«ng d©n vµ c¸nh ®ång cña anh
- h/s th¶o luËn nhãm
- H/s kÓ l¹i néi dung c©u chuyÖn theo nhãm
- Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm th¶o luËn
- GV nhËn xÐt, bæ sung, tuyªn d­¬ng
- GV nªu ý nghÜa c©u chuyÖn: t×nh c¶m ch©n thµnh gi÷a con cß vµ anh n«ng d©n
- C¸c nhãm th¶o luËn
III. Cñng cè vµ dÆn dß (5’)
- §äc l¹i bµi trªn b¶ng líp 
- CN + §T
? T×m ch÷ vµ tiÕng võa häc
- GV nhËn xÐt giê häc
- h/s t×m
- vÒ häc l¹i bµi vµ xem néi dung bµi sau
 Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2010
TiÕt 1 + 2 TËp viÕt
TiÕt 1: lÔ, cä, bê, hæ
A- Môc tiªu:	 Häc sinh n¾m ®­îc vµ viÕt ®óng kÝch th­íc, cì ch÷, kho¶ng c¸ch c¸c con ch÷: lÔ, cä, bê, hæ.
- RÌn luyÖn ch÷ viÕt cho häc sinh ®óng, ®Ñp, vë s¹ch sÏ.
B- §å dïng D¹y - Häc:
1- Gi¸o viªn: - Gi¸o ¸n, Ch÷ viÕt mÉu.
2- Häc sinh: 	- Vë tËp viÕt, b¶ng con, bót, phÊn.
C- Ph­¬ng ph¸p: Trùc quan, gi¶ng gi¶i, ®µm tho¹i, luyÖn tËp thùc hµnh.
d- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I- æn ®Þnh tæ chøc (1')	
II- KiÓm tra bµi cò:(4')	
- ViÕt ch÷: e, b, bÐ.
GV: nhËn xÐt.
III- Bµi míi: (25')
1- Giíi thiÖu bµi:
GV: Ghi ®Çu bµi.
2- H­íng dÉn, quan s¸t, ch÷ viÕt mÉu trªn b¶ng.
GV: Treo ch÷ mÉu trªn b¶ng
? Nh÷ng nÐt nµo ®­îc viÕt víi ®é cao 2 li
? Nh÷ng nÐt nµo ®­îc viÕt víi ®é cao 5 li
? Em h½y nªu c¸ch viÕt ch÷ "lÔ "
? Ch÷ " hæ " ®­îc viÕt nh­ thÕ nµo.
? Ch÷ " bê " ®­îc viÕt nh­ thÕ nµo.
3- H­íng dÉn viÕt ch÷.
GV:ViÕt mÉu, h­íng dÉn qui tr×nh viÕt.
- Ch÷ "lÔ "gåm ch÷ "l" cao 5 li nèi liÒn víi ch÷ "ª" cao 2 li vµ dÊu ng· trªn ª
- Ch÷ "cä" gåm ch÷ " c" cao 2 li nèi liÒn víi ch÷ " o" tạo 2 li vµ dÊu nÆng d­íi ch÷ "o"
GV nhËn xÐt.
- Ch÷ "bê" gåm ch÷ "b" cao 5 li nèi liÒn ch÷ "¬"cao 2 li vµ dÊu huyÒn trªn ch÷ "¬".
- Ch÷ "hæ" gåm ch÷ "h" cao 5 li nèi liÒn víi ch÷ "«" cao 2 li vµ ®Êu hái trªn ch÷ "«"
GV nhËn xÐt, söa sai.
4- LuyÖn viÕt:
- H­íng dÉn häc sinh viÕt bµi vµo vë.
- Gi¸o viªn thu vë, chÊm mét sè bµi.
III- Cñng cè, dÆn dß (5')
- GV nhËn xÐt tiÕt häc, tuyªn d­¬ng nh÷ng em viÕt ®óng, ®Ñp, ngåi ®óng t­ thÕ, cã ý thøc tù gi¸c häc tËp.
Líp h¸t
Häc sinh viÕt b¶ng con.
Häc sinh nghe gi¶ng.
Häc sinh quan s¸t.
C¸c ch÷ cao 2 li: ª, o, ¬, «
C¸c ch÷ cao 5 li: l, b, h
 Häc sinh nªu c¸ch viÕt.
Häc sinh quan s¸t, viÕt b¶ng 
Häc sinh viÕt b¶ng con ch÷ "lÔ"
Häc sinh viÕt b¶ng ch÷ "cä"
Häc sinh viÕt b¶ng ch÷ "bê"
Häc sinh viÕt b¶ng ch÷ "hæ"
Häc sinh viÕt bµi vµo vë.
Häc sinh chuÈn bÞ tr­íc bµi häc sau.
============================
TiÕt 2: m¬, do, ta, th¬
A- Môc tiªu:	 Häc sinh n¾m ®­îc vµ viÕt ®óng kÝch th­íc, cì ch÷, kho¶ng c¸ch c¸c con ch÷: m¬, do, ta, th¬
- RÌn luyÖn ch÷ viÕt cho häc sinh ®óng, ®Ñp, vë s¹ch sÏ.
B- §å dïng D¹y - Häc:
1- Gi¸o viªn: - Gi¸o ¸n, Ch÷ viÕt mÉu.
2- Häc sinh: 	- Vë tËp viÕt, b¶ng con, bót, phÊn.
C- Ph­¬ng ph¸p: Trùc quan, gi¶ng gi¶i, ®µm tho¹i, luyÖn tËp thùc hµnh.
d- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I- æn ®Þnh tæ chøc (1')	
II- KiÓm tra bµi cò:(4')	
- ViÕt ch÷: lÔ, cä, bê, hæ.
GV: nhËn xÐt.
III- Bµi míi: (25')
1- Giíi thiÖu bµi:
GV: Ghi ®Çu bµi.
2- H­íng dÉn, quan s¸t, ch÷ viÕt mÉu trªn b¶ng.
GV: Treo ch÷ mÉu trªn b¶ng
? Nh÷ng nÐt nµo ®­îc viÕt víi ®é cao 2 li
? Nh÷ng nÐt nµo ®­îc viÕt víi ®é cao 5 li
? Nh÷ng ch÷ nµo ®­îc viÕt víi ®é cao 3 li
? Em h½y nªu c¸ch viÕt ch÷ "m¬ "
? Ch÷ " do " ®­îc viÕt nh­ thÕ nµo.
? Ch÷ " th¬ " ®­îc viÕt nh­ thÕ nµo.
3- H­íng dÉn viÕt ch÷.
GV:ViÕt mÉu, h­íng dÉn qui tr×nh viÕt.
- Ch÷ "m¬" gåm ch÷ "m" cao 2 li nèi liÒn víi ch÷ "¬"cao 2 li.
GV nhËn xÐt, söa sai.
- Ch÷ "do" gåm ch÷ "d" cao 4 li nèi liÒn ch÷ "o" cao 2 li.
GV nhËn xÐt, söa sai.
- Ch÷ "ta" gåm ch÷ "t" cao 3 li nèi liÒn ch÷ "a" cao 2 li.
GV nhËn xÐt, söa sai.
- Ch÷ " th¬" gåm ch÷ "t" cao 3 li nèi liÒn ch÷ "h" cao 5 li thµnh ch÷ "th" nèi liÒn ch÷ "¬" cao 2 li.
GV nhËn xÐt, söa sai.
4- LuyÖn viÕt:
- H­íng dÉn häc sinh viÕt bµi vµo vë.
- Gi¸o viªn thu vë, chÊm mét sè bµi.
III- Cñng cè, dÆn dß (5')
- GV nhËn xÐt tiÕt häc, tuyªn d­¬ng nh÷ng em viÕt ®óng, ®Ñp, ngåi ®óng t­ thÕ, cã ý thøc tù gi¸c häc tËp.
Líp h¸t
Häc sinh viÕt b¶ng con.
Häc sinh nghe gi¶ng.
Häc sinh quan s¸t.
C¸c ch÷ cao 2 li: m, ¬, a, 
C¸c ch÷ cao 5 li: d
C¸c ch÷ cao 3 li: t
 Häc sinh nªu c¸ch viÕt.
Häc sinh quan s¸t, viÕt b¶ng 
Häc sinh viÕt b¶ng con ch÷ "m¬"
Häc sinh viÕt b¶ng ch÷ "do"
Häc sinh viÕt b¶ng ch÷ "ta"
Häc sinh viÕt b¶ng ch÷ "th¬"
Häc sinh viÕt bµi vµo vë.
Häc sinh vÒ nhµ tËp viÕt nhiÒu lÇn.
ChuÈn bÞ tr­íc bµi häc sau
 ===================
TiÕt 3 To¸n
Bµi 16 : sè 6
I .Môc tiªu .
- Gióp h/s cã kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ sè 6 
- BiÕt ®äc , viÕt c¸c sè 6, biÕt ®Õm vµ so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 6 
- NhËn biÕt sè l­îng trong ph¹m vi 6, thø tù sè 6 trong d·y sè tõ 1 ®Õn 6
II. §å dïng d¹y häc 
1.G: Sgk , GA , c¸c nhãm cã 6 mÉu vËt cïng lo¹i;	C¸c thÓ tõ 1 ®Õn 6 
2. H : Sgk , Bé thùc hµnh to¸n 1
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
1) ¤§TC(1’)
2) KTBC (4’)
- KT vë bµi tËp cña h/s 
- GV nhËn xÐt chung
h/s më vë
3) Bµi míi (28’)
a.GT: sè 6: Cho h/s qs trong Sgk 
h/s qs tranh
? Tranh vÏ mÊy b¹n nhá 
Tranh vÏ 5 b¹n nhá
? Cã 1 b¹n nhá ch¹y vµo cã tÊt c¶ mÊy em 
cã tÊt c¶ mÊy em 6
Gäi h/s nh¾c l¹i
Nh¾c CN + §T 1 N
- Yªu cÇu h/s lÊy ra 5 h×nh trßn sau ®ã lÊy thªm 1 h×nh trßn vµ nãi . “5 h×nh trßn thªm 1 h×nh trßn lµ 6 h×nh trßn”
h/s nh¾c l¹i
- Cho h/s qs Sgk vµ gi¶i thÝch:“ 5 chÊm trßn thªm 1 chÊm trßn lµ 6 chÊm trßn”
h/s nh¾c l¹i
*GV chØ vµo tranh vÏ yªu cÇu h/s nh¾c l¹i
Cã 6 en, 6 chÊm trßn , 6 co tÝnh
- C¸c nhãm då vËt ®Òu cã sè l­îng lµ 6
- GT sè 6 in vµ sè 6 viÕt .
- GV gi¬ thÎ ch÷ sè 6
CN + §T
h/s nhËn biÕt thø tù cña d·y sè 1,2,3,4,5,6
Cho h/s ®Õm xu«i tõ 1 ®Õn 6 vµ ®Õm ng­îc tõ 6 ®Õn 1
h/s ®Õm xu«i tõ 1 ®Õn 6 vµ ®Õm ng­îc tõ 6 ®Õn 1
Gióp h/s nhËn ra d·y sè vµ sè 6 ®øng liÒn sau sè 5 trong d·y sè 1,2,3,4,5,6
h/s nhËn diÖn
c. Thùc hµnh 
 Bµi 1: HD h/s viÕt sè 6
-Cho h/s viÕt sè 6 ë b¶ng con
h/s viÕt sè 6 ë b¶ng con
- GV viÕt b¶ng 
GV NX ch÷a bµi 
Cho h/s viÕt sè 6 vµo sgk
h/s viÕt sè 6 vµo sgk
GV NX 
Bµi 2 : ViÕt theo mÉu
HD h/s viÕt sè thÝch hîp vµo « trèng 
h/s nhËn ra cÊu t¹o cña sè 6
? Cã mÊy chïm nho 
cã 5 chïm xanh
? Cã mÊy chïm nho chÝn
 Cã 1 chïm nho chÝn
? Cã tÊt c¶ mÊy chïm nho xanh vµ chÝn
TÊt c¶ 6 chïm
GV chØ vµo tranh vµ nãi 6 gåm 5 vµ 1
Gåm 1 vµ 5; T­¬ng tù 2 tranh cßn l¹i cho h/s lµm t­¬ng tù 
h/s viÕt sè thÝch hîp vµo « trèng
GV NX söa sai
 Bµi 3: ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng 
HD h/s ®Õm sè « vu«ng t­¬ng tù trong t­êng cét råi ®Õm sè thÝch hîp viÕt vµo « trèng
HD viÕt sè vµo « trèng trong Sgk
Cho hs ®äc theo thø tù tõ 1 ®Õn 6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
6,5,4,3,2,1,
6,5,4,3,2,1
GV NX tuyªn d­¬ng h/s
 Bµi 4: nªu yªu cÇu bµi to¸n 
GV HD hs ®iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng
h/s lµm bµi vµo trong vë
6 > 5 6 > 2
6 > 4 1 < 2 
6 > 1 4 > 2 
GV NX tuyªn d­¬ng h/s
Hs nx
* Trß ch¬i 
Ch¬i trß ch¬i nhËn biÕt sè l­îng
Hs ch¬i
IV . Cñng cè dÆn dß (3’)
 ? Häc bµi g×
Gv nhÊn m¹nh néi dung bµi 
Sè 6
VÒ häc bµi vµ xem tr­íc néi dung bµi sau 
Gvnx giê häc 
 ==========================
TiÕt 4 §¹o ®øc
Bµi 2: Gän gµng s¹ch sÏ ( TiÕt 2 )
I. Môc tiªu:
	 - Häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ ¨n mÆc gän gµng, s¹ch sÏ.
 - BiÕt Ých lîi cña viÖc ¨n mÆc gän gµng, s¹ch sÏ.
 - Häc sinh biÕt gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n, ®Çu tãc, quÇn ¸o s¹ch sÏ.
II. Tµi liÖu ph­¬ng tiÖn:
1. Gi¸o viªn : SGK - Gi¸o ¸n - Vë bµi tËp.
2. Häc sinh : SGK - Vë bµi tËp - L­îc ch¶i ®Çu.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. æn ®Þnh tæ chøc : (1phót )
2. KiÓm tra bµi cò :(4phót)
? nh­ thÕ nµo ®­îc gäi lµ ¨n mÆc gän gµng s¹ch sÏ 
Gi¸o viªn nhËn xÐt ,xÕp lo¹i.
3. Bµi míi: ( 27 phót ) 
- H§ 1: Lµm bµi tËp 3 - SGK.
- c¸c em quan s¸t tranh bµi tËp 3, tr¶ lêi c©u hái.
- ? b¹n nhá trong tranh dang lµm g×.
- ? b¹n cã gän gµng vµ s¹ch sÏ kh«ng.
- QuÇn ¸o ph¼ng phiu, kh«ng nhµu, bÈn h«i.
- Häc sinh th¶o luËn nhãm ®«i, tr¶ lêi néi dung c¸c bøc tranh.
- B¹n nhá ®ang soi g­¬ng ®Ó ch¶i ®Çu.
- ? em cã muèn s¹ch sÏ nh­ b¹n kh«ng.
- Gäi mét sè häc sinh tr×nh bµy tr­íc líp.- Gi¸o viªn kÕt luËn chóng ta nªn lµm nh­ c¸c b¹n nhá trong tranh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
- H§ 2: Cho Häc sinh lµm bµi tËp 4.
- Cho Häc sinh tõng ®«i gióp nhau söa sang l¹i quÇn, ¸o, ®Çu tãc.
- GV nhËn xÐt tuyªn d­¬ng.
- H§3: Cho Häc sinh h¸t bµi “ Röa mÆt nh­ mÌo”
- ? líp m×nh cã ai röa mÆt gièng nh­ mÌo kh«ng. Chóng ta ®õng ai röa mÆt gièng mÌo, v× mÌo röa mÆt rÊt bÈn.
- Gi¸o viªn chÐp c©u th¬ lªn b¶ng cho Häc sinh ®äc.
- Häc sinh ®äc theo Gi¸o viªn .
4. Cñng cè ,dÆn dß:(3 phót )
- Chóng ta häc bµi g×.
- ? h»ng ngµy chóng ta cÇnlµm g× ®Ó gi÷ c¬ thÓ s¹ch sÏ.
- Gi¸o viªn nhÊn m¹nh néi dung bµi.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. 
- B¹n rÊt gän gµng, s¹ch sÏ.
- Cã ¹!
- Häc sinh tr×nh bµy tr­íc líp.
- H1: B¹n ®ang t¾m géi.
- H4: B¹n ®ang soi g­¬ng.
- H7: B¹n c¾t mãng tay.
- H 8: B¹n röa tay b»ng n­íc s¹ch.
- Häc sinh lµm bµi tËp 4. 
- Häc sinh tõng ®«i gióp nhau söa sang l¹i quÇn, ¸o, ®Çu tãc cho s¹ch sÏ gän gµng.
- C¶ líp h¸t bµi “ Röa mÆt nh­ mÌo”
- Häc sinh tr¶ lêi.
- “ §Çu tãc em ch¶i gän gµng.
 ¸o quÇn s¹ch sÏ tr«ng cµng thªm yªu”.
- §äc thuéc cÇn nhí.
- Gän gµng,s¹ch sÏ.
- Häc sinh tr¶ lêi.
- VÒ thùc hiÖn gi÷ th©n thÓ s¹ch sÏ.
	Ngµy th¸ng n¨m 
 DuyÖt cña BGH
TuÇn 5 Ngµy so¹n 15/9/2010
 Ngµy d¹y Thø hai ngµy 20 th¸ng 9 n¨m 2010
TiÕt 1 Chµo cê ®Çu tuÇn
 ========================
TiÕt 2 Tù nhiªn – x· héi
BàI 5: Vệ sinh thân thể
I. Mục tiêu: Giúp học sinh biết:
- Hiểu rằng thân thể sạch sẽ giúp cho chúng ta khỏe mạnh, tự tin.
- Biết việc nên làm và không nên làm để bảo vệ da sạch sẽ.
- Có ý thức tự giác làm việc vệ sinh cá nhân hàng ngày.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: SGK, các hình vẽ trong sách giáo khoa, xà phòng, bấm móng tay, khăn mặt.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở bài tập.
III. Các hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức: (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
- Hỏi: Em đã thực hiện bảo vệ mắt và tai như thế nào?
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
3. Bài mới: 28 phút.
a. Khởi động: 
- Cho từng cặp học sinh khám tay nhau xem tay ai sạch và bẩn.
b. Giới thiệub: Để thân thể luôn sạch sẽ được mọi người yêu quý chúng ta cần làm gì hàng ngày, Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu điều đó.
- Giáo viên nhấn mạnh và ghi đầu bài lên bảng.
c. Giảng bài:
HĐ1: Làm việc theo cặp:
* Mục tiêu: 
- Tự liên hệ về những việc mà mỗi học sinh đã làm để giữ vệ sinh cá nhân.
* Cách tiến hành:
- Giáo viên hướng dẫn học sinh: Em hãy nhớ lại xem hàng ngày mình đã làm gì để giữ gìn vệ sinh thân thể.
- Gọi các nhóm lên bảng trình bày.
- Giáo viên nhận xét, bổ sung và tuyên dương các em.
HĐ2: Làm việc với sách giáo khoa.
* Mục tiêu: Nhận ra những việc nên làm và không nên làm để giữ da sạch sẽ,
* Cách tiến hành:
Bước 1: Cho Học sinh quan sát các hình vẽ trang 12 – 13 trong sách giáo khoa, + hãy chỉ và nói về việc làm của các bạn trong từng hình.
- Hỏi: Nêu rõ việc làm nào đúng, việc làm nào sai? Vì sao?
+ Cần làm gì để giữ chân tay sạch sẽ?
- Vây những việc nên làm và không nên làm để giữ gìn thân thể là gì?
Bước 2: gọi từng nhóm trình bày trước lớp những điều mình quan sát và thảo luận được, mỗi em nói về một hình để các em cùng được nói. 
* Giáo viên kết luận: Việc cần phải làm để bảo vệ da, những việc nên làm và không nên làm.
HĐ3: Thảo luận cả lớp.
* Mục tiêu: Biết trình tự những việc làm hợp vệ sinh như: Tắm, rửa tay, rửa chân và biết nên làm những việc đó vào lúc nào.
* Cách tiến hành: Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi.
- Hỏi: Hãy nêu các việc làm khi tắm?
 Chúng ta cần tắm ở nơi kín gió.
- Hỏi: Nên rửa tay khi nào?
- Hỏi: Nên rửa chân khi nào?
- Hỏi: Em hãy nêu những việc nên làm và không nên làm?
- Hỏi: các em đã làm gì để giữ gìn vệ sinh thân thể?
- Giáo viên tuyên dương.
* Giáo viên kết luận: Chúng ta cần phải biết giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, có như vậy cơ thể chúng ta mới khỏe mạnh.
4. Củng cố, dặn dò: (2 phút).
- Hỏi: Hôm nay chúng ta học bài gì?
- Giáo viên nhấn mạnh nội dung bài.
- Giáo viên nhận xét giờ học.
- Học sinh nêu.
- Học sinh khám tay.
- Học sinh nhắc lại đầu bài.
- Học sinh thảo luận theo cặp.
- Hàng ngày buổi sáng dậy, em rửa mặt, đánh răng, rửa tay chân.
- Học sinh nhận xét, bổ sung.
- Học sinh thảo luận theo cặp, nói về nội dung các bức tranh trong sách giáo khoa.
- Học sinh các nhóm nêu nội dung tranh, từng hình trong sách giáo khoa.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.
- Mỗi học sinh nêu một ý.
- Không nên tắm nước bẩn...
- Nên tắm gội, thay quần áo thường xuyên...
- Rửa chân tay thường xuyên, phải đi giầy dép, không đi chân đất, cắt móng chân, móng tay thường xuyên.
- Nên tắm gội, thay quần áo thường xuyên tắm gội bằng nước sạch cắt móng chân, móng tay...
- Không nên tắm nước bẩn...
+ Chuẩn bị nước tắm, xà phòng, khăn tắm sạch sẽ.
+ Khi tắm: Dội nước, sát xà phòng, kỳ cọ
+ Tắm xong, lau khô người và mặc quần áo.
- Trước khi cầm thức ăn và sau khi đi đại tiện.
- Trước khi đi ngủ.
- Không nên làm: ăn bốc, cắn móng tay, đi chân đất
- Nên làm: Em thường xutyên tắm rửa, cắt móng tay, thay quần áo
- Học sinh thảo luận.
- Học sinh về học bài và chuẩn bị bài sau.
 ==========================
TiÕt 3+4 TiÕng ViÖt
Bµi 17 : U - ¦
- H/S ®äc vµ viÕt ®­îc: u, ­, nô, th­
- §äc ®­îc c©u øng dông: thø t­, bÐ hµ thi vÏ
- Ph¸t triÓn lêi nãi tù nhiªn theo chñ ®Ò: thñ ®«
B. §å dïng d¹y häc
	1. GV: tranh minh häa tõ kho¸
	 tranh minh ho¹ c©u øng dông
	 tranh minh ho¹ phÇn luyÖn nãi
	2. H/S: bé thùc hµnh tiÕng viÖt – SGK – GA
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
I. æn ®Þnh tæ chøc (1')
 II. KiÓm tra bµi cò (5')
 - Gäi h/s ®äc bµi SGK
- H/s ®äc bµi SGK
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm
- ®äc cho h/s viÕt b¶ng con: tæ cß, l¸ m¹
- GV nhËn xÐt, söa sai
- H/s viÕt b¶ng con
IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. Giíi thiÖu bµi ghi b¶ng
a. Giíi thiÖu ©m u
- GV giíi thiÖu ©m u ghi b¶ng u
- nhÈm
? nªu cÊu t¹o ©m u
- ©m u gåm 2 nÐt, mét nÐt mãc ng­îc vµ mét nÐt sæ th¼ng
- H/s ®äc
- CN + §T + N
* Giíi thiÖu tiÕng øng dông
? Thªm phô ©m ®Çu n ghÐp víi u dÊu nÆng t¹o thµnh tiÕng míi
- H/s ghÐp b¶ng gµi
? §­îc tiÕng g× 
- TiÕng nô
- GV ghi b¶ng nô
- Nªu cÊu t¹o tiÕng
- Gåm 2 ©m ghÐp l¹i, n ®øng tr­íc u ®øng sau vµ dÊu nÆng d­íi u
- §äc tiÕng kho¸ (§V + T)
- CN + §T + N
* Giíi thiÖu tõ kho¸
- Quan s¸t tranh vµ th¶o luËn c©u hái
? Tranh vÏ g×
- Qua tranh giíi thiÖu tõ: nô
- §äc tr¬n tõ kho¸
- Tranh vÏ nô hoa
- CN + §T + N
- CN + N + §T
D¹y ©m ­
- C¸c b­íc thùc hiÖn t­¬ng tù nh­ ©m u
- §äc toµn bµi kho¸
- ChØ b¶ng cho h/s ®äc xu«i, ®äc ng­îc (§T + T ) bµi kho¸
- CN + §T + N
- So s¸nh 2 ©m u vµ ­ cã g× gièng vµ kh¸c nhau
- Gièng: ch÷ u
- kh¸c: ch÷ ­ cã thªm dÊu
2. Giíi thiÖu tiÕng øng dông
- GV ghi lªn b¶ng
- H/s nhÈm
? T×m ©m míi trong tiÕng
- §äc tiÕng (§V + T)
- §äc tr¬n tiÕng thø tù hay bÊt kú
- CN chØ ®äc trªn b¶ng líp
- CN + §T + N
- CN + §T + N + B
3. Giíi thiÖu tõ øng dông
- GV ghi b¶ng
? T×m tiÕng mang ©m míi trong tõ
- §äc tiÕng mang ©m míi trong tõ
H/s nhÈm
h/s t×m vµ ®äc
CN + §T + N
- §äc tõ ( ®äc tr¬n )
- CN + §T + N
- Gi¶ng tõ
- Cho h/s ®äc l¹i toµn bµi trªn b¶ng
- CN + §T + N
4. H­íng dÉn viÕt
- GV viÕt mÉu, hd h/s c¸ch viÕt
- h/s theo dâi
- Cho h/s viÕt bµi vµo b¶ng con
- H/s viÕt b¶ng con
- GV nhËn xÐt, söa sai
5. Cñng cè
? Häc mÊy ©m, lµ ©m g×
- 2 ©m, ©m u vµ ­
- chØ b¶ng cho h/s ®äc l¹i toµn bµi
- CN + §T + N
- t×m ©m vµ ch÷ võa häc
- h/s t×m
TiÕt 2 LuyÖn tËp
a. LuyÖn ®äc (10’)
- Gäi h/s ®äc l¹i bµi tiÕt 1 (§V + T)
- CN + §T + N
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm
* Giíi thiÖu c©u øng dông
- Cho h/s ®äc vµ th¶o luËn tranh SGK
- GV ghi c©u lªn b¶ng
- T×m tiÕng mang ©m míi häc
- ChØ b¶ng cho h/s ®äc
- §äc tõng c©u (§V + T)
- §äc c¶ c©u (§V + T)
- H/s quan s¸t tranh vµ th¶o luËn
H/s t×m
CN + §T + N
CN + §T + N
CN + §T + N
? C©u cã mÊy tiÕng
? Ng¨n c¸ch gi÷a c¸c c©u lµ dÊu g×
? Khi ®äc gÆp dÊu phÈy ta ®äc ntn
c©u cã 6 tiÕng
dÊu phÈy
ng¾t h¬i
- GV ®äc mÉu c©u
- Gi¶ng néi dung c©u
- Gäi h/s ®äc c©u
- CN + §T + N
b. LuyÖn viÕt (8’)
- HD h/s më vë tËp viÕt viÕt bµi
- H/s viÕt bµi vµo trong vë tËp viÕt
- GV quan s¸t uèn n¾n
- ViÕt
- Thu mét sè bµi chÊm, nx tuyªn d­¬ng
c. LuyÖn nãi (7’)
- H/s quan s¸t tranh
- Quan s¸t tranh vµ th¶o luËn c©u hái
? Tranh vÏ g×
- Thñ ®«
? Trong tranh c« gi¸o ®­a h/s ®i th¨m c¶nh g×
- c« gi¸o ®­a c¸c b¹n ®i th¨m chïa Mét cét
? Chïa Mét Cét ë ®©u
- Chïa ë Hµ néi
? Hµ Néi cßn ®­îc gäi lµ g×
- Gäi lµ thñ ®«
? Mçi n­íc cã mÊy thñ ®«
- Mçi n­íc cã 1 thñ ®«
? Em biÕt g× vÒ thñ ®« Hµ néi
- H/s tù tr¶ lêi
? Nªu chñ ®Ò luyÖn nãi
- Thñ ®«
- §äc tªn chñ ®Ò
- CN + §T
d. §äc SGK (5’)
- GV ®äc mÉu
- H/s nhÈm theo SGK
- Gäi h/s ®äc
- 4, 5 h/s ®äc
- Gv nhËn xÐt, ghi ®iÓm
- Gâ th­íc cho h/s ®äc bµi
- §T
e. Trß ch¬i (3’)
- T×m tiÕng mang ©m míi häc
- CN t×m ®äc
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng
II. Cñng cè, dÆn dß (2’)
- Häc bµi g× 
- Bµi u, ­
- GV nhËn xÐt giê häc
- VÒ häc bµi vµ xem tr­íc néi dung bµi sau
 ======================
Buæi 2 TiÕt 1 Thñ c«ng
 xÐ d¸n h×nh vu«ng - h×nh trßn ( tiÕt 2 )
I- Môc tiªu:	- Lµm quen víi kü thuËt xÐ, d¸n giÊy ®Ó t¹o h×nh.
	- BiÕt c¸ch xÐ h×nh vu«ng, h×nh trßn theo h­íng dÉn vµ biÕt c¸ch d¸n 
c¸c s¶n phÈm cho c©n ®èi, yªu thÝch s¶n phÈm m×nh lµm ra.
II- §å dïng D¹y - Häc:
1- Gi¸o viªn: - Bµi mÉu xÐ - d¸n h×nh vu«ng, h×nh trßn. 2 tê giÊy, mÇu,hå d¸n ...
2- Häc sinh: 	- GiÊy nh¸p cã « kÎ, giÊy thñ c«ng
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1- æn ®Þnh tæ chøc (1')	
2- KiÓm tra bµi cò:(3')	- KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh.
	- GV: nhËn xÐt néi dung.
3- Bµi míi: (29')
a-Giíi thiÖu bµi: H«m nay chóng ta tiÕp tôc vÏ, xÐ vµ d¸n h×nh vu«ng, h×nh trßn.
b- Thùc hiµnh
- Yªu cÇu häc sinh ®Æt giÊy lªn bµn.
? Nªu c¸c b­íc tiÕn hµnh ®Ó xÐ, d¸n h×nh vu«ng, h×nh trßn.
GV: NhËn xÐt.
- Cho häc sinh lÊy giÊy mÇu ®Õm sè « vu«ng , ®¸nh dÊu vµ vÏ.
GV: Theo dâi häc sinh, h­íng dÉn thªm
GV: H­íng dÉn häc sinh d¸n s¶n phÈm.
c- §¸nh gi¸ s¶n phÈm
- Cho häc sinh

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 1(150).doc