Kế hoạch bài giảng khối 1 - Tuần 8

I.Muùc tieõu:

1.Kieỏn thửực: Hoùc sinh ủoùc vaứ vieỏt ủửụùc : vaàn ua, ửa vaứ tửứ cua beồ, ngửùa goó

 -ẹoùc ủửụùc caõu ửựng duùng : Meù ủi chụù mua kheỏ, mớa, dửứa, thũ cho beự

 -Phaựt trieồn lụứi noựi tửù nhieõn theo noọi dung : Giửừa trửa

2.Kĩ năng:Bước đầu đoùc vaứ vieỏt ủửụùc : vaàn ua, ửa vaứ tửứ cua beồ, ngửùa goó . ẹoùc ủửụùc caõu ửựng

 duùng

3. Thái độ: Yêu thích môn học

II/Chuẩn bị:

-GV: -Tranh minh hoaù tửứ : cua beồ, ngửùa goó;Caõu ửựng duùng:Meù ủi chụù mua kheỏ, mớa, dửứa,thũ

 -Tranh minh hoaù phaàn luyeọn noựi : Giửừa trửa

 

doc 35 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 24/08/2018 Lượt xem 104Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài giảng khối 1 - Tuần 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 chua, noõ ủuứa, tre
nửựa ,xửa kia ( 2 em)
-ẹoùc caõu ửựng duùng: Meù ủi chụù mua kheỏ, mớa, dửứa, thũ c
dửứa ,thũ cho beự
 -Nhaọn xeựt baứi cuừ
c.Giụựi thieọu baứi :Hoỷi:Tuaàn qua chuựng ta ủaừ hoùc ủửụùc nhửừng vaàn gỡ mụựi?
 -GV gaộn Baỷng oõn ủửụùc phoựng to
2. Phaựt trieồn baứi :
a. Hoaùt ủoọng 1: OÂn taọp:
*Muùc tieõu:OÂn caực vaàn ủaừ hoùc 
* Các bước hoạt động:
 OÂn caực vaàn ủaừ hoùc:
 Gheựp chửừ vaứ vaàn thaứnh tieỏng
b. Hoạt động 2: ẹoùc tửứ ngửừ ửựng duùng:
*Mục tiêu: HS ủoùc ủửụùc caực tửứ ngửừ ửựng duùng.
 * Các bước hoạt động: HS ủoùc GV keỏt hụùp giaỷng tửứ.
 -GV chổnh sửỷa phaựt aõm
 -Giaỷi thớch tửứ: mua mớa ngửùa tớa
 muứa dửa trổa ủoó
c. Hoạt động 3: Luyeọn vieỏt
*Mục tiêu: HS vieỏt ủửụùc caực tửứ ửựng duùng
* Các bước hoạt động: Hửụựng daón vieỏt baỷng con :
-Vieỏt maóu treõn baỷng ( Hửụựng daón qui trỡnh ủaởt buựt, lửu yự neựt noỏi)
-ẹoùc laùi baứi ụỷ treõn baỷng
Cuỷng coỏ daởn doứ
Tieỏt 2:
a. Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn ủoùc
*Muùc tieõu: ẹoùc ủửụùc ủoaùn thụ ửựng duùng
* Các bước hoạt động:
ẹoùc laùi baứi tieỏt 1
 GV chổnh sửỷa loói phaựt aõm cuỷa HS
 ẹoùc ủoaùn thụ ửựng duùng: 
 Gioự luứa keừ laự
 Laự kheừ ủu ủửa
 Gioự qua cửỷa soồ
 Beự vửứa nguỷ trửa
ẹoùc SGK:
b. Hoaùt ủoọng 2:Luyeọn vieỏt:
*Muùc tieõu :HS vieỏt ủửụùc caực tửứ vaứo vụỷ
*Caực bửụực hoaùt ủoọng: GV HD HS vieỏt vaứo vụỷ theo doứng
c. Hoaùt ủoọng 3:Keồ chuyeọn:
*Muùc tieõu: Keồ laùi ủửụùc caõu chuyeọn: “Khổ vaứ Ruứa”
*Caực bửụực hoaùt ủoọng:
-GV daón vaứo caõu chuyeọn
-GV keồ dieón caỷm, coự keứm theo tranh minh hoaù
 Tranh1: Ruứa vaứ Thoỷ laứ ủoõi baùn thaõn. Moọt hoõm, Khổ baựo cho Ruứa bieỏt laứ nhaứ Khổ vửứa mụựi coự tin mửứng.Vụù Khổ vửứa sinh con. Ruứa lieàn voọi vaứng theo Khổ ủeỏn thaờm nhaứ Khổ.
 Tranh 2: ẹeỏn nụi, Ruứa baờn khoaờn khoõng bieỏt caựch naứo leõn thaờm vụù con Khổ ủửụùc vỡ nhaứ Khổ ụỷ treõn moọt caõy cao. Khổ baỷo Ruứa ngaọm chaởt ủuoõi Khổ ủeồ ủửa Khổ ủửa Ruứa leõn nhaứ mỡnh.
 Tranh 3:Vửứa tụựi coồng, vụù Khổ chaùy ra chaứo. Ruứa queõn caỷ mỡnh ủang ngaọm ủuoõi Khổ, lieàn mụỷ mieọng ủaựp leó. Theỏ laứ bũch moọt caựi, Ruứa rụi xuoỏng ủaỏt.
 Tranh 4: Ruứa rụi xuoỏng ủaỏt, neõn mai bũ raùn nửựt. Theỏ laứ tửứ ủoự, treõn mai cuỷa Ruứa ủeàu coự veỏt raùn.
+ YÙ nghúa : Ba hoa vaứ caồu thaỷ laứ tớnh xaỏu, raỏt coự haùi. Khổ caồu thaỷ vỡ ủaừ baỷo baùn ngaọm ủuoõi mỡnh. Ruứa ba hoa neõn chuoỏc hoaù vaứo thaõn. Truyeọn coứn giaỷi thớch sửù tớch cuỷa mai Ruứa
3. Kết luận: Thi xeỏp tieỏng nhanh
HS neõu 
HS leõn baỷng chổ vaứ ủoùc vaàn
HS ủoùc caực tieỏng gheựp tửứ chửừ ụỷ coọt doùc vụựi chửừ ụỷ doứng ngang cuỷa baỷng oõn
Tỡm vaứ ủoùc tieỏng coự vaàn vửứa oõn.ẹoùc (c nhaõn - ủ thanh)
Theo doừi qui trỡnh
Caỷ lụựp vieỏt treõn baứn
Vieỏt b. con: muứa dửa
 ( caự nhaõn - ủoàng thanh)
ẹoùc (c nhaõn 10 em – ủthanh)
Quan saựt tranh
HS ủoùc trụn (cnhaõn– ủthanh)
HS mụỷ saựch. ẹoùc (10 em)
HS vieỏt vụỷ taọp vieỏt
HS ủoùc teõn caõu chuyeọn
Thaỷo luaọn nhoựm vaứ cửỷ ủaùi dieọn leõn thi taứi
tiết 4:	Âm nhạc:
$ 8: Học bài hát: Lý cây xanh
(Dân ca Nam Bộ)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Dạy HS hát "Lý cây xanh" đây là một bài hát dân ca Nam Bộ.
2.Kĩ năng:
- HS biết được bài hát "Lý cây xanh" là một bài hát dân ca Nam Bộ.
- Biết hát đúng giai điệu lời ca.
3. Thái độ: Yêu thích môn học
II. Giáo viên chuẩn bị.
	- Học thuộc bài hát.
	- Một số tranh ảnh phong cảnh Nam bộ.
	- Chép sẵn lời ca lên bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy học.
Hoạt động dạy học của GV
hoạt động học của HS
1. Giới thiệu bài:
-ôn định tổ chức : Hát
- Kiểm tra bài cũ :Yêu cầu HS hát và làm động tác bài "Tìm bạn thân" lời 1 và lời 2.
- GV nhận xét, cho điểm.
- Giới thiệu bài: (linh hoạt)
2. Phát triển bài:
a. Hoạt động 1: Dạy bài hát "Lý cây xanh"
*Mục tiêu: Hát bài hát đúng giai điệu lời ca
* Các bước hoạt động:
- Nghe hát mẫu.
- GV hát mẫu 1 lần.
- Em cảm nhận về bài hát này như thế nào?
Bài hát nhanh hay chậm? Dễ hát hay khó hát?
- GV: Đây là một bài hát hay mà cũng dễ hát, các em sẽ biết hát bài này trong tiết học hôm nay.
+ Ghi câu hát.
- GV treo bảng phụ và thuyết trình:
Bài có 4 câu hát, trên bảng phụ mỗi câu hát là một dòng
- Tập đọc lời ca.
- GV dùng thanh phách gõ tiết tấu lời ca của từng câu, mỗi câu gõ 2 lần, yêu cầu HS đọc lời ca theo tiết tấu.
- Dạy hát từng câu.
- GV hát mẫu câu 1, mỗi câu gõ 2 lần sau đó hát lần 2 câu 1 và bắtrường nhịp.
- Các câu sau tập tương tự.
- Cho HS hát cả bài.
- HD chỗ phát âm và lấy hơi cho HS.
- Trình bày bài hát hoàn chỉnh.
- HD HS hát cả bài hai lần kết thúc bằng cách hát câu 4 chậm dần.
b. Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm
*Mục tiêu: HS biết hát kết hợp với gõ đệm theo tiết tấu,phách
* Các bước hoạt động:
- Hát và gõ theo tiết tấu lời ca.
- Khi hát 1 tiếng kết hợp gõ 1 cái.
- GV hát, gõ mẫu.
- Hát và gõ theo phách
- HD HS hát và gõ theo những chữ sau
Cái cây xanh xanh
 x x x
Thì lá cũng xanh
 x x x
Chim đậu trên cành
 x x x
Chim hót líu lo
 x x x
- GV hát và làm mẫu
- GV theo dõi chỉnh sửa
3. Kết luận:
- Cho HS trình bày cả hai bài hát
- NX chung giờ học.
- Học thuộc lòng bài hát.
- 3 - 4 HS
- HS nghe
- HS trả lời theo cảm nhận.
- HS theo dõi.
- HS đọc đồng thanh.
- HS nghe bắt nhịp và tập hát câu 1.
- HS hát đồng thanh.
- HS trình bày bài hát.
-HS theo dõi.
- HS hát và làm theo
- HS theo dõi và chỉnh sửa.
- HS hát đỗi thoại 2 lần.
 Thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2009
 Tiết 1: Toán:
$30: phép cộng trong phạm vi 5
I- Mục tiêu:
 1. Kiến thức:
- Tiếp tục củng cố khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 5.
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 5.
2. Kĩ năng:Bước dầu ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 5
- Giải được các bài toán trong thực tế có liên quan đến phép công trong phạm vi 5.
3. Thái độ: Yêu thích môn học
II/Chuẩn bị:
- Tranh vẽ 1 số mẫu vật khác như bông hoa
- HS: Bộ đồ dùng học toán, hồ dán.
III Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động dạy học của GV
hoạt động học của HS
1. Giới thiệu bài:
a. ổn định tổ chức: -Hát
b. Kiểm tra bài cũ: - KT HS làm các phép tính cộng trong phạm vi 3,4
- Yêu cầu HS đọc thuộc bảng cộng trong phạm vi 3,4.
- GV nhận xét, cho điểm.
c. Giới thiệu bài mới:
2. Phát triển bài:
a. Hoạt động1: Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 5
*Mục tiêu: Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 5
* Các bước hoạt động:
a. Bước 1:
Giới thiệu phép công: 4 + 1 = 5
- Treo tranh & giao việc
- Yêu cầu HS trả lời đầy đủ ?
- Ta có thể làm phép tính gì ?
- Hãy đọc phép tính & Kq.
- Cho HS đọc: "Bốn cộng một bằng năm"
b. Bước 2:
Giới thiệu phép cộng: 1 + 4 = 5
- GV đưa ra 1 cái mũ, thêm 1 cái mũ nữa.
- Tất cả có mấy cái mũ ?
- Hãy nêu phép tính và Kq tương ứng với bài toán ?
c. Bước 3:
Giới thiệu các phép cộng: 3+2 và 2+3 
(Các bước tương tự như giới thiệu phép tính 4+1; 1+4)
d. Bước 4: So sánh 4+1 và 1+4
 3+2 và 2+3
- Em có nhận xét gì về kết quả của 2 phép tính trên.
- Vị trí của các số trong phép cộng 
4+1 và 1+4 NTN ?
- Khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả có thay đổi không ?
đ. Bước 5:
- Cho HS đọc thuộc bảng cộng trong phạm vi 5.
g.Cho HS xem hình vẽ sơ đồ trong phần bài học GV nêu các câu hỏi để HS nhận biết .
4+1=5 ;1+4=5 tức là 1+4 cũng bằng4+1(vì cùng bằng 5)
? Năm bằng mấy cộng mấy ?
3+3=5 Tức là 3+2 cũng bằng 2+3
2+3=5
b. Hoạt động 2: Thực hành
*Mục tiêu: Biết áp dụng bảng cộng làm tính cộng trong phạm vi 5
* Các bước hoạt động:
Bài 1(49) Tính
Cho HS nêu yêu cầu của bài
Bài 2: (49) Bảng con
- Cho HS lànm theo tổ, mỗi tổ 2 phép tính.
- Nhắc nhở HS viết Kq cho thẳng cột.
- NX và cho điểm.
Bài 3 (49): Số ?
? Bài Yêu cầu gì ?
- HD & giao việc.
- GV nhận xét, cho điểm.
Bài 4:(49)
- Cho HS nêu Yêu cầu của bài toán.
- Cho HS quan sát từng tranh, nêu bài toán và phép tính tương ứng.
- GV nhận xét, cho điểm
3. Kết luận:
+ Trò chơi: "Tính kết quả nhanh"
- GV nêu luật chơi & cách chơi
- NX chung giờ học
: Học thuộc bảng cộng; xem trước bài 31.
HS1 HS 2 HS3
1+2= 1+1= 2+2=
3+1= 1+3= 2+1=
- 1 -3 em đọc
- HS quan sát tranh & đặt đề toán.
- "Có 4 con cá, thêm 1 con cá, hỏi tất cả có mấy con cá" ?
- Có bốn con cá thêm 1 con cá tất cả có 5 con cá.
- Tính cộng.
4 + 1 = 5
- 1 số em đọc.
- Tất cả có 5 cái mũ.
- 1+4=5
- Bằng nhau (bằng 5)
- Các số 1 và 4 đã đổi chỗ cho nhau.
- Không
- HS đọc: (CN, nhóm, lớp)
-HS trả lời 2+3 ; 3+2
-HS làm bài trong SGK
- HS làm bảng con theo tổ sau đó lên bảng chữa.
 4 2 2 1
 + + + +
 1 3 2 4
 5 5 4 5
- Tính và viết Kq của phép tính.
- HS làm vở; đổi vở KT chéo; nêu miệng Kq.
- HS nhận xét bài của bạn
- Viết phép tính thích hợp.
a, 4+1=5 hoặc 1+4=5
b, 3+2=5 hoặc 2+3=5
- HS làm xong, đổi vở KT chéo sau đó NX bài của bạn.
- HS chia 1 đội, cử đại diện lên chơi. Bạn nào hoàn thành được 1 bông hoa trước thì đội đó sẽ thắng cuộc.
- HS nghe & ghi nhớ.
tiết 2+3: học vần 
 Baứi 32 : oi - ai
I. Muùc tieõu:
1.Kieỏn thửực : Hoùc sinh ủoùc vaứ vieỏt ủửụùc : vaàn oi, ai vaứ tửứ nhaứ goựi, beự gaựi
 - ẹoùc ủửụùc caõu ửựng duùng : Chuự boựi caự nghúa gỡ theỏ?
 Chuự nghúa veà bửừa trửa
-Phaựt trieồn lụứi noựi tửù nhieõn theo noọi dung : Seỷ, ri ri, boựi caự, le le.
2. Kyừ naờng: : Bửụực ủaàu hoùc sinh ủoùc vaứ vieỏt ủửụùc : vaàn oi, ai vaứ tửứ nhaứ goựi, beự gaựi
 - ẹoùc ủửụùc caõu ửựng duùng 
3 Thaựi ủoọ:Yeõu thớch moõn hoùc
II. Chuaồn bũ : 
-GV: -Tranh minh hoaù tửứ khoaự: nhaứ goựi, beự gaựi; Caõu ửựng duùng: Chuự boựi caự nghúa gỡ theỏ?
 -Tranh minh hoaù phaàn luyeọn noựi : Seỷ, ri ri, boựi caự, le le.
 -HS: -SGK, vụỷ taọp vieỏt, vụỷ baứi taọp Tieỏng vieọt
III.Hoaùt ủoọng daùy hoùc: Tieỏt1 
 Hoạt động dạy học của GV
 hoạt động học của HS
1.Giụựi thieọu baứi:
a. OÅn ủũnh toồ chửực :Haựt
b.Kieồm tra baứi cuừ:
-Goùi 2-3 HS ủoùc ủoaùn thụ ửựng duùng-Lụựp vieỏt 
baỷng con mua mớa,muứa dửa
c. Giụựi thieọu baứi :Hoõm nay coõ giụựi thieọu cho caực em vaàn mụựi : vaàn oi, ai– Ghi baỷng
2. Phaựt trieồn baứi :
a. Hoaùt ủoọng 1 :Daùy vaàn oi-ai
 * Muùc tieõu: nhaọn bieỏt ủửụùc :oi, ai vaứ nhaứ goựi, beự gaựi
 * Caực bửụực hoaùt ủoõùng:
 Daùy vaàn oi:
-Nhaọn dieọn vaàn : Vaàn oi ủửụùc taùo bụỷi: o vaứ i
 GV ủoùc maóu
 Hoỷi: So saựnh: ua vaứ ửa?
-Phaựt aõm vaàn:
-ẹoùc tieỏng khoaự vaứ tửứ khoaự: ngoựi, nhaứ ngoựi
-ẹoùc laùi sụ ủoà:
 oi
 ngoựi
 nhaứ ngoựi
Daùy vaàn ai: ( Qui trỡnh tửụng tửù)
 ai
 gaựi
 beự gaựi
- ẹoùc laùi hai sụ ủoà treõn baỷng
b.Hoaùt ủoọng 2:Luyeọn vieỏt
* Muùc tieõu :HS vieỏt ủuựng quy trỡnh vaàn tửứ ửựng duùng
*Caực bửụực hoaùt ủoọng : Hửụựng daón vieỏt baỷng con :
+Vieỏt maóu treõn baỷng ( Hửụựng daón qui trỡnh ủaởt buựt, lửu yự neựt noỏi)
c. Hoaùt ủoọng 3:Luyeọn ủoùc
* Muùc tieõu: HS ủoùc ủửụùc caực tửứ ửựng duùng
*Caực bửụực hoaùt ủoọng: Hửụựng daón ủoùc tửứ ửựng duùng keỏt hụùp giaỷng tửứ
 ngaứ voi gaứ maựi
 caựi coứi baứi vụỷ
-ẹoùc laùi baứi ụỷ treõn baỷng
 Cuỷng coỏ daởn doứ
Tieỏt 2:
a. Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn ủoùc
* Muùc tieõu: ẹoùc ủửụùc caõu ửựng duùng
* Caực bửụực hoaùt ủoọng: 
 ẹoùc laùi baứi tieỏt 1
 GV chổnh sửỷa loói phaựt aõm cuỷa HS
 ẹoùc caõu ửựng duùng: 
 Chuự boựi caự nghúa gỡ theỏ?
 Chuự nghúa veà bửừa trửa
ẹoùc SGK:
b. Hoaùt ủoọng 2:Luyeọn vieỏt:
*Muùc tieõu: HS vieỏt ủửụùc vaàn tửứ vaứo vụỷ
*Caực bửụực hoaùt ủoọng:GV HDHS vieỏt vaứo vụỷ theo doứng
c. Hoaùt ủoọng 3:Luyeọn noựi:
* Muùc tieõu: Phaựt trieồn lụứi noựi tửù nhieõn theo noọi dung :
“Seỷ, ri ri, boựi caự, le le”.
*Caực bửụực hoaùt ủoọng :
Hoỷi:-Trong tranh veừ con vaọt gỡ?
 -Em bieỏt con chim naứo?
 -Con le le, boựi caự soỏng ụỷ ủaõu vaứ thớch aờn gỡ?
 -Chim seỷ, chim ri thớch aờn gỡ? Chuựng soỏng ụỷ ủaõu?
 -Chim naứo hoựt hay? Tieỏng hoựt nhử theỏ naứo?
3.Keỏt luaọn: Cuỷng coỏ daởn doứ- Nhaọn xeựt giụứ hoùc
Phaựt aõm ( 2 em - ủoàng thanh)
Phaõn tớch vaàn oi.Gheựp bỡa caứi: oi
Gioỏng: o ( hoaởc i)
Khaực : i ( hoaởc o)
ẹaựnh vaàn( c nhaõn - ủ thanh)
ẹoùc trụn( caự nhaõn - ủoàng thanh)
Phaõn tớch vaứ gheựp bỡa caứi: ngoựi
ẹaựnh vaàn vaứ ủoùc trụn tieỏng ,tửứ 
( caự nhaõn - ủoàng thanh)
ẹoùc xuoõi – ngửụùc ( caự nhaõn - ủoàng thanh)
Theo doừi qui trỡnh
Vieỏt b. con: oi, ai,nhaứ ngoựi, beự gaựi
Tỡm vaứ ủoùc tieỏng coự vaàn vửứa hoùc
ẹoùc trụn tửứ ửựng duùng:
( caự nhaõn - ủoàng thanh)
ẹoùc (c nhaõn 10 em – ủ thanh)
Nhaọn xeựt tranh
ẹoùc (caự nhaõn – ủoàng thanh)
HS mụỷ saựch . ẹoùc (10 em)
Vieỏt vụỷ taọp vieỏt
HS quan saựt tranh thaỷo luaọn nhoựm
noựi theo caởp
tiết 4: Mĩ thuật: 
 $ 8: vẽ hình vuông và hình chữ nhật
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nhận biết hình vuông và hình chữ nhật.
- Nắm được cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật
2. Kỹ năng:
- Biết vẽ các dạng hình vuông, hình chữ nhật vào hình có sẵn và vẽ màu theo ý
thích.
3. Thái độ: Yêu thích cái đẹp.
 II/Chuẩn bị:
1. Giáo viên: - 1 vài đồ vật là hình vuông, HCN.
 - Hình minh hoạ để HD cách vẽ.
2. Học sinh: - Vở tập vẽ 1.
 - Bút chì đen, bút dạ, bút mầu.
III. Các hoạt động dạy - học:
 Hoạt động dạy học của GV
hoạt động học của HS
1.Giới thiệu bài:
-ổn định tổ chức :-Hát
- Kiểm tra bài cũ:
- KT sự chuẩn bị đồ dùng của HS cho tiết học.
- GV nhận xét sau KT.
-Giới thiệu bài mới:
2. Phát triển bài :
a. Hoạt động1: Giới thiệu hình vuông, hình chữ nhật.
*Mục tiêu: Nhận biết hình vuông hình chữ nhật
* Các bước hoạt động:
+ Treo bảng hình vuông.
- Hình vuông có mấy cạnh ?
- 4 cạnh của hình vuông NTN ?
- Hãy kể tên những vật có hình vuông ?
+ Treo bảng hình chữ nhật.
- Hình chữ nhật có mấy cạnh ?
- 4 cạnh có bằng nhau không ?
- Những cạnh nào bằng nhau ?
- Kể tên những đồ vật có dạng hình chữ Nhật ?
b. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật:
*Mục tiêu: Nắm được cách vẽ
* Các bước hoạt động:
Bước 1: Vẽ trước 2 nét ngang hoặc 2 nét dọc.
Bước 2: Vẽ tiếp 2 nét dọc và 2 nét ngang còn lại.
- Cho HS nêu lại các bước vẽ.
c. Hoạt động 3: Thực hành:
*Mục tiêu: Hoàn thiện bài vẽ theo ý thích
* Các bước hoạt động:
- Giáo viên nêu Yêu cầu của bài tập: Vẽ nét dọc, nét ngang để tạo thành cửa ra vào, cửa sổ và lan can của 2 ngôi nhà.
- GV theo dõi, HD thêm những học sinh còn lúng túng.
+ HD HS vẽ thêm các hoạ tiết phụ để bài vẽ phong phú hơn.
- Vẽ màu theo ý thích.
3. Kết luận: Nhận xét, đánh giá:
- GV chọn 1 số bài vẽ đẹp & chưa đẹp Yêu cầu HS nhận xét.
- Em thích bài vẽ nào ? vì sao ?
- Nhận xét chung giờ học.
: Qs trước mọi vật xung quanh ở lớp và ở nhà.
- HS làm theo Yêu cầu của GV.
- HS quan sát và nhận xét.
- 4 cạnh
- 4 cạnh bằng nhau.
- Khăn mùi xoa, viên gạch hoa
- 4 cạnh.
- Không.
- 2 cạnh dài bằng nhau.
- 2 cạnh ngắn bằng nhau.
- Cái bảng, bàn, quyển vở.
- HS chú ý theo dõi.
- 1 vài em
- HS thực hành theo HD.
- HS vẽ xong vẽ màu theo ý thích
- HS nhận xét.
- HS trả lời.
- HS nghe và ghi nhớ.
 Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2009
tiết 1: Toán:
 $31: Luyện tập
I- Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Củng cố và khắc sâu về bảng cộng và làm phép tính trong phạm vi 5.
- Nhìn tranh tập biểu thị tình huống trong tranh = phép cộng.
2.Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng làm phép tính trong phạm vi 5.
- Bước đầu biểu thị tình huống trong tranh = phép cộng.
3. Thái độ: Yêu thích môn học
II/Chuẩn bị:
- Các tranh trong bài SGK.
- HS: Bút, thước.
C- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy học của GV
 hoạt động học của HS
1.Giới thiệu bài :
-ổn định tổ chức:-Hát
- Kiểm tra bài cũ:
- Cho HS lên bảng làm.
 4+1= 5=3+
 2+3= 5=4+
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 5.
- GV nhận xét, cho điểm.
-Giới thiệu bài mới
2. Phát triển bài
a. Hoạt động1:
*Mục tiêu:Biết áp dụng bảng cộng để làm tính cộng trong phạm vi 5
* Các bước hoạt động:
Bài 1:(50) Miệng
- Cho HS nêu miệng Kq, GV ghi bảng.
- Cho 1 vài em đọc lại.
Bài 2: (50)Bảng con.
- Cho HS làm bảng con theo tổ.
- GV NX sửa chữa, cho điểm.
Bài 3: (50)Sách
- Bài Yêu cầu gì ?
- GV hỏi VD phép tính: 2+1+1 thì ta thực hiện phép cộng nào trước ?
- HD & cho điểm.
- GV NX cho điểm.
b. Hoạt động 2:
*Mục tiêu: Biết thực hiện phép tính so sánh điền dấu thích hợp
* Các bước hoạt động:
Bài 4: (50) Nhóm
- Bài Yêu cầu gì ?
- Trước khi điền dấu ta phải làm gì ?
- Phép tính 2+33+2 có phải thực hiện phép tính rồi mới điền dấu không ?
- HD và giao việc
- GV HD, cho điểm.
c. Hoạt động 3:
*Mục tiêu: Đặt được đề toán viết được phép tính
* Các bước hoạt động:
Bài 5 (50)
- Bài Yêu cầu gì ?
- Muốn biết được phép tính ta phải dựa vào đâu ?
- Yêu cầu HS dựa vào tranh, đặt đề toán rồi ghi phép tính phù hợp.
- GV: NX, cho điểm
3. Kết luận:
Trò chơi: "Tìm KT nhanh".
- GV phổ biến luạt chơi và cách chơi.
- NX chung giờ học.
: Làm BT (VBT).
- 2 HS lên bảng làm.
- 1 vài em
 1+1=2
 1+2=3
 1+3=4
 T1 T2 T3
 2 1 3 2 4 2
 + + + + + +
 2 4 2 3 1 1 
- Tính 
- Cộng từ trái sang phải, lấy 2 + 1 = 3, 3+1=4.
Vậy: 2+1+1=4
- HS làm & lên bảng chữa.
- Điền dấu thích hợp vào ô trống.
- Ta phải thực hiện phép tinHS rồi so sánh xong mới điền dấu.
- Ta có thể điền ngay dấu = không cần thực hiện phép tính.
-HS làm rồi đổi bài KT chéo sau đó Nêu miệng.
- Viết phép tính thích hợp.
- Phải dựa vào tranh.
- HS đặt đề toán để ghi được.
a) 3+2=5
hoặc: 2+3=5
b) 1+4=5
hoặc: 4+1=5
- Các tổ cử đại diện lên chơi thi.
- HS nghe và ghi nhớ.
 tiết 2+3: học vần
Baứi 33: oõi - ụi
I. Muùc tieõu:
1.Kieỏn thửực :-Hoùc sinh ủoùc vaứ vieỏt ủửụùc : vaàn oõi, ụi vaứ tửứ : traựi oồi, bụi loọi
-ẹoùc ủửụùc caõu ửựng duùng : Beự trai, beự gaựi ủi chụi phoỏ vụựi boỏ meù.
-Phaựt trieồn lụứi noựi tửù nhieõn theo noọi dung : Leó hoọi
2.Kyừ naờng: : Bửụực ủaàu ủoùc vaứ vieỏt ủửụùc : vaàn oõi, ụi vaứ tửứ : traựi oồi, bụi loọi . ẹoùc ủửụùc caõu ửựng duùng 
3. Thái độ: Yeõu thớch moõn hoùc
II.Chuaồn bũ:
-GV: -Tranh minh hoaù tửứ khoaự: traựi oồi, bụi loọi; Caõu ửựng duùng: Beự trai, beự gaựi ủi chụi phoỏ 
 -Tranh minh hoaù phaàn luyeọn noựi : Leó hoọi
 -HS: -SGK, vụỷ taọp vieỏt, vụỷ baứi taọp Tieỏng vieọt
III.Hoaùt ủoọng daùy hoùc: Tieỏt1 
 Hoạt động dạy học của GV
 hoạt động học của HS
1. Giụựi thieọi baứi:
-OÅn ủũnh toồ chửực:-Haựt
-Kieồm tra baứi cuừ :
-ẹoùc vaứ vieỏt: ngaứ voi, caựi coứi, gaứ maựi, baứi vụ
( 2 – 4 em ủoùc, caỷ lụựp vieỏt baỷng con)
-ẹoùc ủoaùn thụ ửựng duùng: 
 Chuự Boựi Caự nghúa gỡ theỏ? 
 Chuự nghúa veà bửừa trửa.
 -Nhaọn xeựt baứi cuừ
-Giụựi thieọu baứi :Hoõm nay coõ giụựi thieọu cho caực em vaàn mụựi : vaàn oõi, ụi – Ghi baỷng
2. Phaựt trieồn baứi:
a. Hoaùt ủoọng 1 :Daùy vaàn oõi-ụi
*Muùc tieõu: nhaọn bieỏt ủửụùc :oõi, ụi vaứ traựi oồi,
 bụi loọi 
*Caực bửụực hoaùt ủoọng: Daùy vaàn oõi:
-Nhaọn dieọn vaàn : Vaàn oõi ủửụùc taùo bụỷi: oõ vaứ i
 GV ủoùc maóu
 Hoỷi: So saựnh oõi vaứ oi?
-Phaựt aõm vaàn:
-ẹoùc tieỏng khoaự vaứ tửứ khoaự : oồi, traựi oồi
-ẹoùc laùi sụ ủoà:
oõi
oồi
 traựi oồi
Daùy vaàn ai: ( Qui trỡnh tửụng tửù)
 ụi
 bụi
 bụi loọi
- ẹoùc laùi hai sụ ủoà treõn baỷng
b. Hoaùt ủoọng 2:Luyeọn vieỏt
* Muùc tieõu : HS vieỏt ủuựng quy trỡnh vaàn tửứ treõn baỷng
*Caựcbửụực hoaùt ủoọng: Hửụựng daón vieỏt baỷng con :
+Vieỏt maóu treõn baỷng ( Hửụựng daón qui trỡnh ủaởt buựt, lửu yự neựt noỏi)
c. Hoaùt ủoọng 3:Hửụựng daón ủoùc tửứ ửựng duùng: 
* Muùc tieõu: HS ủoùc ủửụùc caực tửứ ửựng duùng
*Caực bửụực hoaùt ủoọng: HS ủoùc GV keỏt hụùp giaỷng tửứ
 caựi choồi ngoựi mụựi
 thoồi coứi ủoà chụi
-ẹoùc laùi baứi ụỷ treõn baỷng
Cuỷng coỏ daởn doứ
Tieỏt 2:
a. Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn ủoùc
*Muùc tieõu: ẹoùc ủửụùc caõu ửựng duùng
*Caực bửụực hoaùt ủoọng:
ẹoùc laùi baứi tieỏt 1
-GV chổnh sửỷa loói phaựt aõm cuỷa HS
ẹoùc caõu ửựng duùng: 
 Beự trai, beự gaựi ủi chụi phoỏ vụựi boỏ meù.
* ẹoùc SGK:
b. Hoaùt ủoọng 2:Luyeọn vieỏt:
*Muùc tieõu: HS vieỏt ủửụùc vaàn tửứ vaứo vụỷ
*Caực bửụực hoaùt ủoọng: GV HD HS vieỏt vaứo vụỷ
c. Hoaùt ủoọng 3:Luyeọn noựi:
* Muùc tieõu: Phaựt trieồn lụứi noựi tửù nhieõn theo noọi dung :“Leó hoọi”.
*Caực bửụực hoaùt ủoọng:
Hoỷi:-Taùi sao em bieỏt tranh veừ veà leó hoọi?
 -Queõ em coự nhửừng leó hoọi naứo? Vaứo muứa naứo?
 -Trong leó hoọi thửụứng coự nhửừng gỡ?
 -Qua ti vi, hoaởc nghe keồ em thớch leó hoọi naứo nhaỏt?
3. Keỏt luaọn: Troứ chụi : Tỡm tieỏng coự vaàn vửứa
 hoùc ỷ 
Phaựt aõm ( 2 em - ủoàng thanh)
Phaõn tớch vaứgheựp bỡa caứi: oõi
Gioỏng: keỏt thuực baống i
Khaực : oõi baột ủaàu baộng oõ
ẹaựnh vaàn( caự nhaõn - ủoàng thanh)
ẹoùc trụn( caự nhaõn - ủoàng thanh)
Phaõn tớch vaứ gheựp bỡa caứi: oồi
ẹaựnh vaàn vaứ ủoùc trụn tieỏng ,tửứ 
( caự nhaõn - ủoàng thanh)
ẹoùc xuoõi – ngửụùc ( caự nhaõn - ủoàng thanh)
ẹoùc xuoõi – ngửụùc ( caự nhaõn - ủoàng thanh)
( caự nhaõn - ủoàng thanh)
Theo doừi qui trỡnh
Vieỏt b. con: oõi, ụi ,traựi oồi, bụi loọi
Tỡm vaứ ủoùc tieỏng coự vaàn vửứa hoùc.ẹoùc trụn tửứ ửựng duùng:
( caự nhaõn - ủoàng thanh)
ẹoùc (c nhaõn 10 em – ủ thanh)
Nhaọn xeựt tranh
ẹoùc (caự nhaõn – ủoàng thanh)
HS mụỷ saựch . ẹoùc (10 em)
-Vieỏt vụỷ taọp vieỏt
-Quan saựt tranh vaứ traỷ lụứi
(cụứ treo, ngửụứi aờn maởc ủeùp, haựt ca, caực troứ vui,)
tiết 4: Tự nhiên xã hội:
 $ 8: ăn uống hàng ngày
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Nắm được những thức ăn hàng ngày để mau lớn và khoẻ mạnh.
 - Nói được cần phải ăn uống NTN để có sức khỏe tốt.
2.Kĩ năng: - Kể được tên những thức ăn cần thiết trong ngày để mau lớn và khoẻ mạnh.
3. Thái độ:
- Có ý thức tự giác trong việc ăn uống của cá nhân ăn đủ no, uống đủ no, uống đủ nước.
*GD BVmôi trường, mức độ tích hợp: Liên hệ (ở hoạt động 3)
II/Chuẩn bị:
 - Phóng to các hình trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy học của GV
 hoạt động học của HS
1.Giới thiệu bài
-ổn định tổ chức: -Hát
- Kiểm tra bài cũ:
- Giờ trước học bài gì ?
- Nêu cách đánh răng đúng ?
- GV NX, sửa sai.
- Giới thiệu bài (linh hoạt):
2. Phát triển bài:
a. Hoạt động 1: Kể tên những thức ăn, đồ uống hàng ngày.
*Mục tiêu: HS nhận biết và kể tên những thức ăn, đồ uống thường dùng hàng ngày.
* Các bước hoạt động:
Bước 1: 
- Hãy kể tên những thức ăn, đồ uống nhà em thường dùng hàng ngày ?
- GV ghi lên bảng.
Bước 2:
- Cho HS quan sát ở hình 18.
- GV nói: Em bé trong hình rất vui.
- Em thích loại thức ăn nào trong đó ?
- Loại thức ăn nào em chưa được ăn và không thích ăn ?
GV: Muốn mau lớn khoẻ mạnh các em cần ăn những loạ

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 8.doc