Kế hoạch bài giảng khối 1 - Tuần 7

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức :Học sinh đọc và viết một cách chắc chắn âm, chữ vừa học trong tuần:

p, ph, nh, g, gh, q, qu, gi, ng, ng, y, tr

2.Kĩ năng :Đọc đúng các từ ngữ và câu ứng dụng.

3.Thái độ :Nghe, hiểu và kể lại tự nhiên một số tình tiết quan trọng trong chuyện kể:

Tre ngà

II/Chun bÞ:

-GV: -Bảng ôn

 -Tranh minh câu ứng dụng : Xe ô tô chở khỉ và sư tử về sở thú.

 -Tranh minh hoạ cho truyện kể: Thỏ và sư tử.

-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt

 

doc 30 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 24/08/2018 Lượt xem 102Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài giảng khối 1 - Tuần 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hs thảo luận nội dung tranh , chọn cách ứng xử phù hợp , phân vai trong nhóm .
Hs nhận xét , bổ sung ý kiến .
 3. KÕt luËn:
Em vừa học bài gì ? Nhận xét tiết học , tuyên dương Học sinh hoạt động tốt .
Dặn học sinh về ôn lại bài và thực hiện tốt lời cô dạy .
Chuẩn bị đóng kịch , tiểu phẩm “ Chuyện của Long ” . Giáo viên phân công và hướng dẫn lời thoại để học sinh chuẩn bị đóng vai trong tuần sau .
 ___________________________________________________
 Thø ba ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2009
Bµi 7
 ®éi h×nh ®éi ngị - trß ch¬i
I.Mơc tiªu:
-¤n mét sè kü n¨ng ®éi h×nh ®éi ngị ®· häc. Yªu cÇu thùc hiƯn ®­ỵc ®éng t¸c chÝnh x¸c, nhanh, trËt tù vµ kØ luËt h¬n giê tr­íc.
-Häc ®i th­êng theo nhÞp 1- 2 hµng däc. Yªu cÇu thùc hiƯn ®­ỵc ®éng t¸c møc c¬ b¶n ®ĩng.
-¤n trß ch¬i: " Qua ®­êng léi". Yªu cÇu biÕt tham gia vµo trß ch¬i ë møc t­¬ng ®èi chđ ®éng.
II.§Þa ®iĨm vµ ph­¬ng tiƯn:
- S©n tr­êng. 
- GV chuÈn bÞ 1 cßi.
- KỴ s©n chuÈn bÞ cho trß ch¬i "Qua ®­êng léi". 
III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp:
néi dung
ph­¬ng ph¸p tỉ chøc
1. PhÇn më ®Çu:
*Mơc tiªu: BiÕt ®­ỵc néi dung yc cđa bµi
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
- G Phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc.
- Khëi ®éng
- C¸n sù tËp hỵp líp thµnh 2- 4 hµng däc, sau ®ã quay thµnh hµng ngang. §Ĩ G nhËn líp.
- §øng vç tay, h¸t.
+ Ch¹y nhĐ nhµng theo mét hµng däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn ë s©n tr­êng: 30 - 40 m.
+ §i theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u: sau ®ã ®øng quay mỈt vµo t©m.
+ ¤n trß ch¬i "DiƯt con vËt cã h¹i"
 2. PhÇn c¬ b¶n:
*Mơc tiªu: Thùc hiƯn ®éng t¸c ë m­c c¬ b¶n ®ĩng
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
- ¤n tËp hỵp hµng däc, dãng hµng, ®øng nghiªm, ®øng nghØ, quay tr¸i, quay ph¶i.
- ¤n dµn hµng, dån hµng.
- §i th­êng theo nhÞp 1-2 hµng däc
- Thi tËp hỵp hµng däc, dãng hµng, quay ph¶i, quay tr¸i, dµn hµng, dån hµng.
-Trß ch¬i:“ Qua ®­êng léi”.
- LÇn 1: G ®iỊu khiĨn.
- LÇn 2: Líp tr­ëng ®iỊu khiĨn.
- H tËp 2 lÇn.
- H tËp hỵp theo 2 hµng däc. H b­íc ch©n tr¸i tr­íc råi ®i th­êng. G dïng cßi thỉi nhÞp 1 -2 ®Ĩ H cè g¾ng b­íc ®ĩng nhÞp, tay vung tù do. NÕu kh«ng cã cßi G cã thĨ ®Õm nhÞp 1 -2 hoỈc cho H võa ®i võa h¸t.
+ G h« " §i th­êng ... b­íc!". H ®ång lo¹t b­íc ch©n tr¸i vỊ phÝa tr­íc ®i th­êng theo nhÞp 1 - 2.
+ G h« " §øng l¹i... ®øng!". H ®øng l¹i vµ ®iỊu chØnh kho¶ng c¸ch.
- 1 lÇn.
- H ch¬i.
 3. PhÇn kÕt thĩc:
- Håi tÜnh.
- G cïng H hƯ thèng bµi häc. NhËn xÐt giê häc.
- H ®øng vç tay vµ h¸t.
-Tuyªn d­¬ng tỉ, c¸ nh©n tËp tèt, nh¾c nhë nh÷ng H cßn mÊt trËt tù.
tiÕt 2+3: häc vÇn
 ÔN TẬP ÂM VÀ CHỮ GHI ÂM
I.Mục tiêu:
 1. KiÕn thøc: Củng cố hệ thống âm và chữ ghi âm đã học 
 2 Kü n¨ng :Đọc đúng các từ ngữ và câu ứng dụng
-Viết đúng các từ ngữ và câu ứng dụng
 3. Th¸i ®é: Yªu thÝch m«n TV
II/ChuÈn bÞ:
-Bảng chữ cái và âm (Phóng to)
-Sách giáo khoa
-Vở tập viết
III. C¸c b­íc ho¹t ®éng:
 Ho¹t ®éng d¹y häc cđa GV
 ho¹t ®éng häc cđa HS
1. Giíi thiƯu bµi:
a Khởi động: Ổn định tổ chức 
b.Kiểm tra bài cũ:
-Đọc :nghỉ hè ,nhà thờ ,chó xù ,phở bò ,quà quê
-HS viết :GV đọc HS viết các từ 
-Nhận xét bài cũ.
c.Giíi thiƯu bµi míi:
2. Ph¸t triĨn bµi :
a. Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp ©m vµ ch÷ ghi ©m
*Mơc tiªu: §äc ®­ỵc c¸c ©m ®· häc tõ ®©u n¨m
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
-GV tra b¶ng ch÷ c¸i vµ ©m lªn b¶ng cho HS ®äc
b. Ho¹t ®éng 2: LuyƯn viÕt 
*Mơc tiªu:ViÕt ®­ỵc c¸c ©m vµ ch÷ ghi ©m ®· häc
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
-GVHDHS viÕt b¶ng con c¸c ©m vµ ch÷ ghi ©m ®· häc 
 TiÕt 2
a.Ho¹t ®éng 1: LuyƯn ®äc
*Mơc tiªu: §äc ®­ỵc c¸c c©u øng dơng
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
-GV cho HS ®äc l¹i 1 sè c©u øng dơng
b.Ho¹t ®éng 2:
*Mơc tiªu:ViÕt c¸c ©m vµ ch÷ ghi ©m khã hs hay nhÇm
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
-GVHDHS viÕt c¸c ©m vµ chị ghi ©m : k ,kh, b, ch, th, tr, ph, qu,gi, ng,ngh 
-Cho HS vµo vë 
3. KÕt luËn:
-Trß ch¬i : ghÐp tiÕng nhanh
-3HS ®äc
-Líp viÕt b¶ng con
-HS ®äc: CN -N -CL
-HS viÕt b¶ng con 
-HS më SGK ®äc 1 sè c©u øng dơng
 -CN-§T
-HS viÕt vµo vë
tiÕt 4: ©m nh¹c	
 $ 7: häc h¸t. t×m b¹n th©n
I Mơc tiªu:
1. KiÕn thøc: - Häc h¸t lêi 2 cđa bµi "T×m b¹n th©n".
 - ¤n l¹i c¶ lêi 1 vµ lêi 2 cđa bµi.
 - TËp 1 vµi ®éng t¸c phơ ho¹.
2. Kü n¨ng: 
 - Hs h¸t ®ĩng giai ®iƯu vµ thuéc c¶ lêi 1 vµ lêi 2.
 - Hs thùc hiƯn ®­ỵc vµi ®éng t¸c phơ ho¹.
3. Gi¸o dơc: Yªu thÝch m«n häc.
II/ChuÈn bÞ:
 - H¸t chuÈn x¸c lêi ca.
 - Mét vµi ®éng t¸c phơ ho¹ cho bµi h¸t.
C- C¸c ho¹t ®éng day - häc:
Ho¹t ®éng d¹y häc cđa GV
 ho¹t ®éng häc cđa HS
1. Giíi thiƯu bµi :
-ỉn ®Þnh tỉ chøc:-H¸t
-KiĨm tra bµi cị:
- Giíi thiƯu bµi h¸t (linh ho¹t).
? Bµi h¸t "T×m b¹n th©n" do ai s¸ng t¸c.
-Giíi thiƯu bµi míi 
2. Ph¸t triĨn bµi:
a . Ho¹t ®éng 1: D¹y h¸t 2 bµi t×m b¹n th©n
*Mơc tiªu:H¸t ®ĩng giai ®iƯu vµ thuéc lêi ca
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
* Nghe h¸t mÉu.
- Gv h¸t mÉu lÇn 1.
? Em c¶m nhËn vỊ bµi h¸t nµy NTN ?
Bµi h¸t nhanh hay chËm ?
DƠ h¸t hay khã h¸t ?
* Chia c©u h¸t.
- GV treo b¶ng phơ vµ thuyÕt tr×nh: lêi 2 gåm 4 c©u h¸t. Mçi c©u h¸t lµ 1 dßng.
 * TËp ®äc lêi ca.
- Gv dïng thanh ph¸ch gâ tiÕt tÊu lêi ca cđa tõng c©u. Mçi c©u gâ 2 lÇn y/c Hs ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu.
- Gv chØ ®Þnh 1 - 2 em ®äc l¹i.
* D¹y h¸t tõng c©u.
- Gv h¸t mÉu c©u 1: y/c Hs nghe & nhÈm theo.
- Gv h¸t mÉu c©u 1 lÇn 2 & b¾t nhÞp cho Hs h¸t.
- C¸ch lËp t­¬ng tù víi c¸c c©u 2,3,4.
- Gv h¸t mÉu c¶ 3 c©u.
- Cho Hs h¸t l¹i.
- Gv theo dâi, sưa sai.
* H¸t ®Çy ®đ c¶ bµi.
- GV h¸t mÉu c¶ lêi 1 vµ lêi 2.
- Y/c Hs h¸t c¶ 2 lêi.
- HD Hs c¸ch ph¸t ©m, lÊy h¬i & sưa lçi nÕu cã.
b. Ho¹t ®éng 2: D¹y h¸t kÕt hỵp vËn ®éng phơ ho¹.
*Mơc tiªu:BiÕt thùc hiƯn ®­ỵc vµi §T vËn ®éng phơ häa
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
- Gv h­íng dÉn vµ lµm mÉu.
+ §T1: øng víi c©u 1.
- Gi¬ tay tr¸i vỊ phÝa tr­íc vµ vÉy theo ph¸ch.
+ §éng t¸c 2: (c©u 2): Gi¬ tay lªn cao trë thµnh h×nh trßn; nghiªng m×nh sang tr¸i råi xang ph¶i.
+ §éng t¸c 4: (c©u 4): Xoay trßn 1 vßng.
3. KÕt luËn:
- Cho c¶ líp h¸t toµn bµi vµ lµm ®éng t¸c phơ ho¹.
- NX chung giê häc.
: - Häc thuéc bµi h¸t.
- TËp c¸c ®éng t¸c phơ ho¹ cho thµnh th¹o.
- HS h¸t.
.. ViƯt Anh s¸ng t¸c.
- Hs chĩ ý nghe.
- Hs tr¶ lêi theo c¶m ®Þnh
- Hs theo dâi.
- Hs ®ång thanh ®äc theo.
- Hs nghe & h¸t nhÈm theo.
- Hs h¸t theo Gv .
- 1 sè em.
- Hs nghe.
Hs h¸t: Cn, nhãm, líp.
- Hs chĩ ý theo dâi.
- Hs h¸t & lµm thao t¸c theo Hd.
- Hs h¸t & lµm (1 lÇn).
 Thø t­ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2009
tiÕt 1: To¸n:
$ 26: PhÐp céng trong ph¹m vi 3
I Mơc tiªu:
 1. KiÕn thøc: Sau bµi häc, giĩp häc sinh. 
- Cã kh¸i niƯm ban ®Çu vỊ phÐp céng.
- Thµnh lËp vµ ghi nhí b¶ng céng trong ph¹m vi 3.
- BiÕt lµm tÝnh céng trong ph¹m vi 3.
 2.KÜ n¨ng:RÌn kü n¨ng lµm tÝnh céng trong ph¹m vi 3
 3. Th¸i ®é: Yªu thÝch m«n häc
II/ChuÈn bÞ:
- C¸c vËt mÉu.
- Bé ®å dïng to¸n 1.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Gi¸o viªn
Häc sinh
1Giíi thiƯu bµi :
-ỉn ®Þnh tỉ chøc :-H¸t
 KiĨm tra bµi cị:
- Tr¶ bµi KT tiÕt tr­íc & NX ­u nh­ỵc ®iĨm.
- Giíi thiƯu bµi (linh ho¹t).
2 Ph¸t triĨn bµi :
a Ho¹t ®éng 1:Giíi thiƯu phÐp céng, b¶ng c«ng trong ph¹m vi 3.
*Mơc tiªu:BiÕt lµm tÝnh céng .Thuéc b¶ng céng
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
a. B­íc 1: HD phÐp céng 1 + 1 = 2.
- Cho Hs quan s¸t bøc tranh 1.
- ? Cã 1 con gµ, thªm 1 con gµ n÷a. Hái tÊt c¶ cã mÊy con gµ ?
- Cho Hs nh¾c l¹i.
+ Gv nãi: "1 thªm 1 bµng 2". §Ĩ thĨ hiƯn ®iỊu ®ã ng­êi ta cã phÐp tÝnh sau:
Ghi b¶ng: 1 + 1 = 2.
- Cho Hs nh×n phÐp tÝnh ®äc.
? 1 céng 1 b»ng mÊy ?
b. B­íc 2: HD phÐp céng 2 + 1 = 3.
- Cho Hs quan s¸t tranh & nªu.
Cã 2 « t« thªm 1 « t«. Hái tÊt c¶ cã mÊy « t« ?
- §Ĩ thĨ hiƯn ®iỊu ®ã ta cã phÐp céng 
1 + 2 = 3 (ghi b¶ng).
c. B­íc 3: HD phÐp tÝnh 2 + 1 = 3 (t­¬ng tù).
d. B­íc 4: HD Hs thuéc b¶ng céng trong ph¹m vi 3.
- Gv gi÷ l¹i c¸c c«ng thøc míi lËp.
 1 +1 = 2
 2 + 1 = 3
 1 + 2 = 3
- Gv nhÊn m¹nh: c¸c c«ng thøc trªn ®Ịu lµ phÐp céng.
- Giĩp Hs ghi nhí b¶ng céng.
? 1 céng 1 b»ng mÊy ?
 MÊy céng mÊy b»ng 2 ?
Hai b»ng b»ng mÊy céng mÊy ?
®. B­íc 5: Cho Hs quan s¸t 2 h×nh vÏ cuèi cïng.
- Y/c Hs nh×n h×nh vÏ nªu 2 bµi to¸n.
- Cho Hs nªu tªn 2 phÐp tÝnh t­¬ng øng víi 2 bµi to¸n.
? Em cã nhËn xÐt g× vỊ Kq cđa 2 phÐp tÝnh ?
? VÞ trÝ cđa c¸c sè trong 2 phÐp tÝnh NTN ?
Gv nãi: VÞ trÝ cđa c¸c sè kh¸c nhau, nh­ng kÕt qu¶ cđa phÐp tÝnh ®Ịu b»ng 3.
VËy phÐp tÝnh 2 + 1 cịng b»ng phÐp tÝnh 1 + 2.
b. Ho¹t ®éng 2 : Thùc hµnh
*Mơc tiªu: BiÕt ¸p dơng b¶ng céng lµm ®­ỵc c¸c bµi tËp
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
Bµi 1(44) - Cho Hs nªu y/c bµi to¸n.
- HD Hs c¸ch lµm bµi.
- Gv nhËn xÐt, cho ®iĨm.
Bµi 2(44)
? Bµi y/c g× ?
- Cho Hs lµm b¶ng con.
- HD c¸ch ®Ỉt tÝnh & ghi kÕt qu¶.
- Cho 3 Hs lªn b¶ng.
- Gv nhËn xÐt, sưa ch÷a.
Bµi 3:(44)
? Bµi y/c g×
- Gv chuÈn bÞ phÐp tÝnh & c¸c sè ra tê b×a. Cho Hs lµm nh­ trß ch¬i.
- Gv nhËn xÐt & cho ®iĨm 2 ®éi.
3. KÕt luËn:
- Thi ®ua ®äc thuéc c¸c b¶ng céng trong ph¹m vÞ 3.
- Nx chung giê häc.
: - Häc thuéc b¶ng céng.
 - ChuÈn bÞ bµi tiÕt 27.
- Hs chĩ ý l¾ng nghe.
- Hs quan s¸t.
- Cã 1 con gµ thªm 1 con gµ n÷a tÊt c¶ cã 2 con gµ.
- 1 sè em.
- Mét céng mét b»ng hai (nhiỊu Hs nh¾c l¹i).
- 1 vµi em nªu.
- Hai « t« thªm1 « t«. TÊt c¶ cã 3 « t«.
- Hs dïng que tÝnh, thao t¸c ®Ĩ nh¾c l¹i.
- 1 sè Hs ®äc l¹i:
- Hs tr¶ lêi sau ®ã thi ®ua ®äc b¶ng céng.
- 2 + 1 = 3
 1 + 2 = 3
- Kq 2 phÐp tÝnh ®Ịu b»ng 3.
- VÞ trÝ c¸c sè ®· ®ỉi vÞ trÝ cho nhau (sè 1 & sè 2).
- Hs nªu: tÝnh.
- Hs lµm bµi & nªu miƯng Kq.
- TÝnh
 1 2 1
 + + +
 1 1 2
 2 3 3 
- Nèi phÐp tÝnh víi sè thÝch hỵp.
- Hs chia 2 ®éi , th¶o luËn råi cư 2 ®éi lªn lµm.
- Hs lÇn l­ỵt ®äc nèi tiÕp.
tiÕt 2+3: häc vÇn
Bài 28: CHỮ THƯỜNG - CHỮ HOA
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ in hoa và bước đầu làm quen với chữ viết hoa
2.Kĩ năng :Nhận ra và đọc được các chữ in hoa trong câu ứng dụng :B, K, S, P, V
 - Đọc được câu ứng dụng: Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở SaPa
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ba Vì
3. Th¸i ®é: Yªu thÝch m«n TV
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Bảng chữ thường – Chữ hoa. 
 -Tranh minh hoạ câu ứng dụng : Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở SaPa.
 -Tranh minh hoạ phần luyện nói : Ba Vì
 -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt
III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1. Giíi thiƯu bµi : 
 a.Khởi động : Ổn định tổ chức
 b.Kiểm tra bài cũ :
-Đọc và viết : nhà ga, quả nho, tre già, ý nghĩ
 -Đọc câu ứng dụng : Quê bé hà có nghề xẻ gỗ, phố bé nga có nghề giã giò
-Nhận xét bài cũ.
c.Giới thiệu bài :Treo lên bảng Chữ thường -ch÷ hoa
2 .Ph¸t triĨn bµi:
a. Hoạt động 1 : Nhận diện chữ hoa
 * Mục tiêu: nhận biết được chữ in hoa và chữ
 thường
 * Cách tiến hành :
 -Nêu câu hỏi: Chữ in hoa nào gần giống chữ in thường, nhưng kích thước lớn hơn và chữ in hoa nào không giống chữ in thường?
 -Ghi lại ở góc bảng
 -GV nhận xét và bổ sung thêm
Các chữ cái in có chữ hoa và chữ thường gần giống nhau (C, E, Ê , I, K, L, O, Ô, Ơ, P, S, T, U, Ư, X, Y)
Các chữ cái in có chữ hoa và chữ thường khác nhau nhiều ( A, Ă, Â, B, D, Đ, G, H, M, N, Q, R)
 -GV chỉ vào chữ in hoa
 -GV che phần chữ in thường, chỉ vào chữ in hoa
Củng cố , dặn dò
Tiết 2:
a. Hoạt động 1: Luyện đọc câu ứng dụng
 *Mục tiêu: -Đọc được câu ứng dụng 
 * Cách tiến hành :
-Đọc lại bài tiết 1
-Đọc câu ứng dụng :
+Treo tranh và hỏi : Tranh vẽ gì ?
+Tìm tiếng có chữ in hoa trong câu ( gạch chân : Bố, Kha, SaPa)
 Chữ đứng đầu câu: Bố
 Tên riêng : Kha, SaPa
+Hướng dẫn đọc câu: Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở SaPa. (Giải thích về SaPa).
b. Hoạt động 2:Luyện nói:
 * Mục tiêu: Phát triển lời nói : BaVì
 * Cách tiến hành :
-Giải thích và giới thiệu qua địa danh Ba Vì
-GV có thể gợi ý cho học sinh nói về sự tích Sơn Tinh , Thuỷ Tinh; về nơi nghỉ mát, về bò sữa
-GV có thể mở rộng chủ đề luyện nói về các vùng đất có nhiều cảnh đẹp ở nước ta hoặc của chính ngay tại địa phương mình.
? TØnh Lµo Cai ta cã n¬i nµo ®Đp ?
?Em ®· ®­ỵc ®i Sa Pa lÇn nµo ch­a ?
? Sa Pa cã nh÷ng c¶nh g× ®Đp em h·y kĨ cho c¸c b¹n nghe ?
3. KÕt luËn:-T×m ch÷ hoa võa häc.
Hs đọc
Thảo luận nhóm và đưa ra ý kiến của nhóm mình
(Cá nhân- đồng thanh)
Hs theo dõi
Dựa vào chữ in thường để nhận diện và đọc âm các chữ
Hs nhận diện và đọc âm của chữ
(C nhân- đ thanh)
Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp
-HS ®äc c©u øng dơng
 CN-N -L
Hs thi đua luyện nói theo cỈp
theo gỵi ý cđa gv
- Sa Pa
tiÕt 4: MÜ thuËt: 
$7: vÏ h×nh vµo mÇu h×nh qu¶ (tr¸i) c©y
I Mơc tiªu:
1. KiÕn thøc: - NhËn biÕt mÇu c¸c lo¹i qu¶ quen biÕt.
2. KÜ n¨ng: - BiÕt dïng mµu ®Ĩ vÏ vµo h×nh c¸c qu¶.
3. Gi¸o dơc: Yªu mÕn vỴ ®Đp cđa cá c©y hoa tr¸i
-GDBVMT møc ®é tÝch hỵp liªn hƯ ( ë ho¹t ®éng 1)
II/ChuÈn bÞ:
+ Gi¸o viªn: - 1 sè qu¶ thùc (cã mµu kh¸c nhau).
- Tranh ¶nh vỊ c¸c lo¹i qu¶.
+ Häc sinh: - Vë tËp vÏ 1.
 - MÇu vÏ.
III C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu.
Ho¹t ®éng d¹y häc cđa GV
 ho¹t ®éng häc cđa HS
1Giíi thiƯu bµi:
- KiĨm tra bµi cị:
- KiĨm tra sù chuÈn bÞ cho tiÕt häc.
- Nx sau KT.
- Giíi thiƯu bµi (linh ho¹t).
2 Ph¸t triĨn bµi :
 a. Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiƯu qu¶
*Mơc tiªu: BiÕt c¸c lo¹i qu¶
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
- Cho Hs xem 1 sè lo¹i qu¶.
? Em h·y nªu 1 sè lo¹i qu¶ mµ em biÕt ?
b Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn HS vÏ mÇu vµo h×nh qu¶ c©y
*Mơc tiªu: N¾m ®­ỵc c¸ch vÏ
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
- H­íng dÉn Hs c¸ch lµm.
? Trong bµi cã nh÷ng qu¶ g× ?
? Mµu s¾c cđa nh÷ng qu¶ ®ã ra sao ?
- Chän mµu phï hỵp víi qu¶ vµ t«.
c. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh:
*Mơc tiªu: HS t« ®­ỵc mµu phï hỵp víi qu¶
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
+ H­íng dÉn & giao viƯc.
- Gv theo dâi & giĩp c¸c em chän mÇu.
+ L­u ý Hs khi vÏ mÇu: Nªn vÏ mÇu ë xung quanh tr­íc, ë gi÷a vÏ sau ®Ĩ mµu kh«ng tra ngoµi h×nh vÏ.
- Gv theo dâi, uÊn n¾n.
* NhËn xÐt, ®¸nh gi¸:
- Chän 1 sè bµi ®Đp, ch­a ®Đp cho Hs quan s¸t.
? Em thÝch bµi vÏ nµo ? v× sao ?
- §éng viªn, khuyÕn khÝch Hs cã bµi vÏ ®Đp.
3. KÕt luËn:
- Nx chung giê häc.
: Quan s¸t mµu s¾c cđa hoa & qu¶.
- Hs quan s¸t & Nx (Tªn qu¶ mÇu s¾c).
- Qu¶ cam, qu¶ xoµi, qu¶ cµ.
- Qu¶ cam: Ch­a chÝn (xanh).
 chÝn (da cam).
- Qu¶ xoµi: Ch­a chÝn (xanh).
 chÝn ( vµng).
- Qu¶ cµ: TÝm.
- Hs chän mµu phï hỵp víi qu¶.
- Hs thùc hµnh vÏ h×nh vµo qu¶ theo HD.
- Hs quan s¸t & Nx.
- Hs nªu.
- Hs nghe & ghi nhí.
 Thø n¨m ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2009
 tiÕt 1: to¸n
 $27: luyƯn tËp
I Mơc tiªu:
 1. KiÕn thøc: Giĩp häc sinh:
- Cđng cè vỊ b¶ng céng vµ lµm tÝnh céng trong ph¹m vi 3.
- TËp biĨu thÞ t×nh huèng trong tranh b»ng mét phÐp tÝnh thÝch hỵp.
 2.KÜ n¨ng:RÌn kü n¨ng lµm tÝnh céng tronh ph¹m vi 3
 3. Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc 
II/ChuÈn bÞ:
- Tranh vÏ (BT 4,5) ; b¶ng phơ.
- Hép ®å dïng to¸n 1.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng d¹y häc cđa GV
 ho¹t ®éng häc cđa HS
1Giíi thiƯu bµi :
-ỉn ®Þnh tỉ chøc :-H¸t
- KiĨm tra bµi cị:
+ KT ®äc b¶ng céng trong ph¹m vi 3.
+3 Hs lªn b¶ng lµm tÝnh céng.
- Nx sau KT.
- Giíi thiƯu bµi (linh ho¹t).
2. Ph¸t triĨn bµi:
aHo¹t ®éng 1:
*Mơc tiªu: Quan s¸t tranh viÕt ®­ỵc 2 phÐp tÝnh céng
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
Bµi 1:(45)
- Bµi y/c g× ?
- HD & giao viƯc.
b Ho¹t ®éng 2:
*Mơc tiªu: Lµm ®­ỵc c¸c phÐp tÝnh céng
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
Bµi 2(45)
- Cho Hs nªu y/c bµi to¸n.
- HD & giao viƯc.
- Gv nhËn xÐt, sưa sai.
Bµi 3(45)
- Bµi 3 em ph¶i lµm g× ?
- HD & giao viƯc.
- Gv nhËn xÐt, chØnh sưa.
Bµi 4(46)
? Bµi y/c g× ?
- HD Hs nh×n vµo tranh råi viÕt KT phÐp tÝnh.
Gv Nx, cho ®iĨm.
c. Ho¹t ®éng 3
*Mơc tiªu: Nªu ®­ỵc bµi to¸n ,viÕt phÐp tÝnh t­¬ng øng
:Bµi 5(46)
a. Y/c Hs nh×n vµo h×nh vÏ & nªu ®Ị to¸n.
- Y/c Hs viÕt dÊu vµo phÐp tÝnh.
b. C¸ch lµm t­¬ng tù.
- Gv Nx, cho ®iĨm.
3. KÕt luËn:
Trß ch¬i: Gµi phÐp tÝnh phï hỵp theo h×nh vÏ.
- Nx chung giê häc.
: Lµm BT trong vë (VBT).
- 1 sè Hs ®äc.
- 1 + 1
 2 + 1
 1 + 2
- Quan s¸t tranh råi viÕt 2 phÐp céng øng víi t×nh huèng trong tranh.
- Hs lµm bµi trong s¸ch; 2 Hs lªn b¶ng lµm.
2 + 1 = 3
1 + 2 = 3
- Hs nªu c¸ch lµm bµi.
- Hs lµm b¶ng con.
 1 2 1
 + + +
 1 1 2
 2 3 3
- §iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng.
- Hs lµm & ®ỉi vë KT chÐo.
- 3 Hs lªn b¶ng lµm.
- TÝnh KT cđa phÐp tÝnh.
- Hs lµm bµi, ®ỉi vë KT chÐo.
- 3 Hs lªn b¶ng ch÷a.
- Lan cã 1 qu¶ bãng, Huy cã 2 qu¶ bãng. Hái c¶ hai b¹n cã mÊy qu¶ bãng ?
1 + 2 = 3
- Hs nªu ®Ị to¸n & ghi phÐp tÝnh 
1 + 1 = 2.
- Hs ch¬i theo tỉ.
- Hs nghe & ghi nhí.
tiÕt 2+3: häc vÇn
 Bài 29 : ia
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức :
 - Học sinh đọc và viết được : ia và lá tía tô
 - Đọc được câu ứng dụng : Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá
 - Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Chia quà
2.KÜ n¨ng:B­íc ®Çu ®äc vµ viÕt ®­ỵc :ia , l¸ tÝa t«.§äc ®­ỵc c©u øng dơng
3. Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n TV
II/ChuÈn bÞ:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: lá tía tô; Câu ứng dụng: Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá
 -Tranh minh hoạ phần luyện nói : Chia quà
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt
III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
 Ho¹t ®éng d¹y häc cđa GV
 ho¹t ®éng häc cđa HS 
1. Giíi thiƯu bµi 
 a Khởi động : Hát tập thể
 b .Kiểm tra bài cũ :
- Đọc câu ứng dụng: Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở
nghØ hÌ Sa Pa 
 - Nhận xét bài cũ
 c. Giới thiệu bài :Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần đầu tiên : vần ia – Ghi bảng
2.Ph¸t triĨn bµi
 a.Hoạt động 1 :Dạy vần ia
* Mục tiêu: nhận biết được vần ia và từ lá tía tô
* Cách tiến hành :
-Nhận diện vần : Vần ia được tạo bởi: i và a
 GV đọc mẫu
 Hỏi: So sánh: ia và a?
-Phát âm vần:
-Đọc tiếng khoá và từ khoá: tía, lá tía tô
-Đọc lại sơ đồ:ia -tía -lá tía tô
b. Hoạt động 2:Luyện viết:
* MT:Viết đúng quy trình vần từ trên bảng con
* Cách tiến hành:Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu trên giấy ô li( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
c. Hoạt động 3:Luyện đọc
* MT:HS đọc được vần và từ ựng dụng
*Cách tiến hành:Hướng dẫn đọc từ ứng dụng kết hợp giảng từ
 tờ bìa vỉa hè
 lá mía tỉa lá
-Đọc lại bài ở trên bảng
Củng cố dặn dò
Tiết 2:
a. Hoạt động 1: Luyện đọc
* Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
*Cách tiến hành : 
Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
Đọc câu ứng dụng: Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá
Đọc SGK:
b. Hoạt động 2:Luyện viết:
*Mơc tiªu: HS viết đúng vần và từ ứng dụng
*Cách tiến hành:GV HD HS viết vào vở theo dòng
c. Hoạt động 3:Luyện nói:
*Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung:
 “Chia quà”
*Cách tiến hành :
Hỏi: -Quan sát tranh em thấy những gì?
 -Ai đang chia quà cho các em nhỏ trong tranh?
 -Bà chia những gì?
 -Bạn nhỏ trong tranh vui hay buồn? Chúng có tranh nhau không?
 -Ở nhà em, ai hay chia quà cho em?
+ Kết luận : Khi được chia quà, em tự chịu lấy phần ít hơn. Vậy em là người như thế nào?
3. KÕt luËn:
Trß ch¬i :Thi ghÐp tiÕng cã vÇn võa häc .
 Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
Phân tích vàghép bìa cài: ia
Giống: i ( hoặc a)
Khác : i ( hoặc a)
Đánh vần( c nhân – đ thanh)
Đọc trơn( c nhân - đ thanh)
Phân tích tiếng tía
Ghép bìa cài: tía
Đánh vần và đọc trơn tiếng, từ
 ( cá nhân - đồng thanh)
-Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Viết bảng con: ia, lá tía tô
Tìm và đọc tiếng có vần vừa học.Đọc trơn từ ứng dụng:
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)
(cá nhân 10 em – đồng thanh)
HS mở sách và theo dõi
Đọc cá nhân 10 em
Viết vở tập viết
HS th¶o luËn nãi theo cỈp theo gỵi ý cđa GV
Người biết nhường nhịn
 tiÕt 4: Tù nhiªn x· héi
$7: thùc hµnh: ®¸nh r¨ng - rưa mỈt.
I Mơc tiªu:
1. KiÕn thøc: - N¾m ®­ỵc c¸c thao t¸c ®¸nh r¨ng, rưa mỈt ®ĩng c¸ch.
2. Kü n¨ng: - BiÕt ®¸nh r¨ng, rưa mỈt ®ĩng c¸ch.
3. Gi¸o dơc:
- Cã thãi quen ®¸nh r¨ng, rưa mỈt vµ lµm vƯ sinh c¸ nh©n hµng ngµy.
II. ChuÈn bÞ:
+ Häc sinh: Bµn ch¶i, cèc, kh¨n mỈt.
+ Gi¸o viªn: M« h×nh hµm r¨ng, bµn ch¶i, kem ®Ênh r¨ng trỴ em, chËu rưa mỈt, n­íc s¹ch.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng d¹y häc cđa GV
ho¹t ®éng häc cđa HS
1Giíi thiƯu bµi:
-ỉn ®Þnh tỉ chøc :-H¸t 
- KiĨm tra bµi cị:
? H·y kĨ nh÷ng viƯc em lµm hµng ngµy ®Ĩ ch¨m sãc & b¶o vƯ r¨ng ?
- Nªu Nx sau KT.
- Giíi thiƯu bµi:
- Cho c¶ líp h¸t bµi "MĐ mua cho em bµn ch¶i xinh".
? C¸c em thÊy em bÐ trong bµi h¸t tù lµm 
g× ?
Nh­ng ®¸nh r¨ng rưa mỈt ®ĩng c¸ch míi lµ tèt. H«m nay c« trß m×nh thùc hµnh ®¸nh r¨ng, rưa mỈt.
2. Ph¸t triĨn bµi
2. Ho¹t ®éng 1: Thùc hµnh ®¸nh r¨ng.
*Mơc tiªu: Hs biÕt ®¸nh r¨ng ®ĩng c¸ch.
+ C¸ch lµm: - §­a m« h×nh hµm r¨ng cho Hs quan s¸t.
Y/c Hs lªn b¶ng chØ vµo m« h×nh hµm r¨ng vµ nãi râ ®©u lµ:
MỈt trong cđa r¨ng ?
MỈt ngoµi cđa r¨ng ?
 MỈt nhai cđa r¨ng ?
- Tr­íc khi ®¸nh r¨ng em ph¶i lµm g× ?
- Hµng ngµy em tr¶i r¨ng NTN ?
- Gv quan s¸t råi lµm mÉu.
+ ChuÈn bÞ cèc n­íc s¹ch.
+ LÊy kem ®¸nh r¨ng vµo bµn ch¶i..
+ Ch¶i theo h­íng tõ trªn xuèng, tõ d­íi lªn.
+ LÇn l­ỵt ch¶i mỈt mỈt ngoµi, mỈt trong vµ mỈt nhai cđa r¨ng.
+ Sĩc miƯng kÜ råi nhỉ ra nhiỊu lÇn.
+ Rưa s¹ch råi cÊt bµn ch¶i vµo chç cị.
- Gv theo dâi, chØnh sưa.
b. Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh rưa mỈt.
*Mơc tiªu: Hs biÕt rưa mỈt ®ĩng c¸ch.
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
* B­íc 1:
- Gäi 1, 2 Hs lªn lµm ®éng t¸c rưa mỈt hµng ngµy.
- Rưa mỈt NTN lµ ®ĩng c¸ch & hỵp vƯ sinh nhÊt.
- V× sao ph¶i rưa mỈt ®ĩng c¸ch ?
* Gv chèt ý.
+ Gi¸o viªn lµm mÉu:
- ChuÈn bÞ kh¨n s¹ch, n­íc s¹ch.
- Rưa tay = xµ phßng tr­íc khi rưa (nh¾m m¾t) xoa kü vïng quanh m¾t, tr¸n
- Dïng kh¨n s¹ch lau kh«.
- Vß s¹ch kh¨n mỈt kh«, dïng kh¨n lau vµnh tai cỉ.
- GiỈt kh¨n = xµ phßng råi ph¬i.
*B­íc 2: Thùc hµnh.
- Cho Hs thùc hµnh t¹i líp
(5 -> 10 em).
- Gv theo dâi, chØnh sưa.
3. KÕt luËn:
? Chĩng ta nªn ®¸nh r¨ng, rưa

Tài liệu đính kèm:

  • doclop 1 tuan 7 da sua moi.doc