Kế hoạch bài giảng khối 1 - Tuần 10

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức :Học sinh đọc và viết được vần au, âu và từ cây cau, cái cầu

-Đọc được câu ứng dụng : Chào Mào có áo màu nâu

-Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Bà cháu.

2. Kỹ năng: Bước đầu đọc và viết được vần au, âu và từ cây cau, cái cầu . Đọc được câu

 ứng dụng : Chào Mào có áo màu nâu

3. Thái độ: Ham thích học TV

II.Chuẩn bị:

-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: cây cau, cái cầu; Tranh minh hoạ câu ứng dụng.

 -Tranh minh hoạ phần luyện nói: Bà cháu.

 

doc 30 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 24/08/2018 Lượt xem 77Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài giảng khối 1 - Tuần 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bÞ:
	Trªn s©n tr­êng, dän vƯ sinh n¬i tËp, chuÈn bÞ 1 cßi.
III. C¸c b­íc ho¹t ®éng
 Ho¹t ®éng d¹y häc cđa GV
 ho¹t ®éng häc cđa HS
A.Ho¹t ®éng 1: PhÇn më ®Çu:
*Mơc tiªu: HS n¾m ®­ỵc néi dung yªu cÇu bµi häc
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
1. NhËn líp.
- KT c¬ së vËt chÊt.
- §iĨn danh.
- Phỉ biÕn mơc tiªu giê häc.
2. Khëi ®éng.
- §øng vç tay vµ h¸t.
- Ch¹y nhĐ nhµng 30 -> 50m 1 lÇn.
- Trß ch¬i: DiƯt c¸c con vËt cã h¹i.
B.Ho¹t ®éng 2: PhÇn c¬ b¶n.
*Mơc tiªu: Thùc hiƯn ®énh t¸c t­¬ng ®èi chÝnh x¸c
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
1. ¤n phèi hỵp.
- §øng ®­a hai tay ra tr­íc giang ngang.
N1: Tõ TT§CB ®­a 2 tay ra tr­íc.
 N2: VỊ t­ thÕ §CB.
N3: §øng ®­a hai tay dang ngang.
N4: Vª TT§CB
+ §øng ®­a hai tay ra tr­íc, lªn cao.
N1: Tõ thĨ ®øng chuÈn bÞ ®øng ®­a hai
tay dang ngang.
N2: VỊ t­ thÕ chuÈn bÞ.
N3: §øng ®­a hai tay lªn cao chÕch ch÷ V.
N4: Vª TT§CB.
+ ¤n ®÷ng kiƠng gãt, hay tay chèng h«ng.
- Nªu tªn, lµm mÉu, gi¶i thÝch ®éng t¸c.
3. KÕt luËn:
- Håi tÜnh: Vç tay vµ h¸t.
- NhËn xÐt chung giê häc (khen, nh¾c nhë)
-Giao bµi vỊ nhµ
- HS chĩ ý vµ ghi nhí
- Xuèng líp.
x x x x
 x x x x
- Thµnh 1 hµng däc.
§HTC
 x x x x
 x x x x
3 - 5m (GV) §HLT
- Chia tỉ tËp luyƯn (tỉ tr­ëng ®iỊu khiĨn)
- TËp ®ång lo¹t sau khi GV ®· lam mÉu.
GV quan sat sưa sai cho HS.
x x x x x x 
 GV §HTC
-§HXL
 x x x x x
 x x x x x ( GV)
 TiÕt 2+3: Häc vÇn
 Bài 40 : iu - êu
 I. Mục tiêu:
1.Kiến thức :Học sinh đọc và viết được vần iu, êu và từ lưỡi rìu, cái phễu.
-Đọc được câu ứng dụng : Cây bưởi, cây táo nhà bà đều sai trĩu quả.
-Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Ai chịu khó?
2. Kỹ năng : Bước đầu đọc và viết được vần iu, êu và từ lưỡi rìu, cái phễu.Đọc được câc
 ứng dụng : Cây bưởi, cây táo nhà bà đều sai trĩu quả.
3. Thái độ : ham thích học TV
II.Chuẩn bị
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: lưỡi rìu, cái phễu; Tranh câu ứng dụng: Cây bưởi, cây táo
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.
III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
 Hoạt động của GV 
 Hoạt động của HS
1.Giới thiệu bài:
a.Khởi động : Hát tập thể
b.Kiểm tra bài cũ :
-Nhận xét bài cũ
c.Giới thiệu bài :Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần mới: iu, êu – Ghi bảng
2. Phát triển bài:
a. Hoạt động 1 :Dạy vần iu-êu
* Mục tiêu: nhận biết được: iu, êu,lưỡi rìu, cái phễu. 
* Các bước hoạt động :Dạy vần iu:
-Nhận diện vần : Vần iu được tạo bởi: i và u
 GV đọc mẫu
 Hỏi: So sánh iu và êu?
-Phát âm vần:
-Đọc tiếng khoá và từ khoá : rìu, lưỡi rìu
-Đọc lại sơ đồ:
 iu
 rìu
 lưỡi rìu
Dạy vần ao: ( Qui trình tương tự)
 êâu
 phễu
 cái phễu
- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng
b.Hoạt động 2:Luyện viết
* Mục tiêu :HS viết đúng quy trình vần từ vào bảng con
*Các bước hoạt động: Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu trên bảng ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
c. Hoạt động 3:Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: 
* Mục tiêu: HS đọc trơn các từ ứng dụng
* Các bước hoạt động:HS đọc GV kết hợp giảng từ
 líu lo cây nêu
 chịu khó kêu gọi
-Đọc lại bài ở trên bảng
Củng cố dặn dò
Tiết 2:
a. Hoạt động 1: Luyện đọc
* Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
* Các bước hoạt động: Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
-Đọc câu ứng dụng: 
 “Cây bưởi, cây táo nhà bà đều sai trĩu quả”
-Đọc SGK:
b. Hoạt động 2:Luyện viết:
* Mục tiêu:HS viết đúng quy trình vần từ vào vở
* Các bước hoạt động:GV đọc HS viết vào vở theo dòng
c. Hoạt động 3:Luyện nói:
* Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội
 dung:“Ai chịu khó?”.
* Các bước hoạt động:
Hỏi:-Trong tranh vẽ những gì?
-Con gà đang bị chó đuổi, gà có phải là con chịu khó không? Tại sao?
 -Người nông dân và con trâu, ai chịu khó?
 -Con chim đang hót, có chịu khó không?
 -Con chuột có chịu khó không? Tại sao? 
- Con mèo có chịu khó không ? tại sao? 
- Em đi học có chịu khó không tại sao? Chịu khó thì phải làm gì ?
3. Kết luận: Trò chơi :Thi ghép tiếng nhanh 
-Đọc và viết: rau cải, lau sậy, châu chấu
, sáo sậu ( 2 – 4 em đọc, cả lớp viết
 bảng con)
-Đọc bài ứng dụng:
 Chào Mào có áo màu nâu 
 Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về ( 2 em)
-Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
-Phân tích vần iu. Ghép bìa cài: iu
-Giống: kết thúc bằng u
-Khác : iu bắt đầu bằng i
-Đánh vần( cá nhân - đồng thanh)
-Đọc trơn( cá nhân - đồng thanh)
-Phân tích và ghép bìa cài: rìu
-Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ 
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược
( cá nhân - đồng thanh)
Phát âm ( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
( cá nhân - đồng thanh)
-Theo dõi qui trình
Viết b. con: iu, êu ,lưỡi rìu, cái phễu
Tìm và đọc tiếng có vần vừa học
Đọc trơn từ ứng dụng:
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc (c nhân 10 em – đ thanh)
Nhận xét tranh. Đọc (c nhân–đthanh)
HS mở sách . Đọc cá nhân 10 em
Viết vở tập viết
-Quan sát tranh và trả lời
TiÕt 4 : ¢m nh¹c 
 $ 10 : ¤n TËp 2 bµi h¸t : T×m b¹n th©n, Lý c©y xanh.
I. Mơc tiªu: 
 1. KiÕn thøc: -HS h¸t thuéc lêi ca vµ ®ĩng giai ®iƯu bµi h¸t
-BiÕt h¸t kÕt hỵp vç tay hoỈc gâ ®Ưm theo ph¸ch hoỈc theo tiÕt tÊu lêi ca 
2.KÜ n¨ng: BiÕt h¸t kÕt hỵp vËn ®éng phơ häa nhÞp nhµng 
-BiÕt ®äc th¬ 4 ch÷ theo tiÕt tÊu bµi h¸t:Lý c©y xanh
3. Th¸i ®é: Vui thÝch ,tham gia tù nhiªn
II/ChuÈn bÞ:-Nh¹c cơ gâ ®Ưm
III. C¸c b­íc ho¹t ®éng:
 Ho¹t ®éng d¹y häc cđa GV
 ho¹t ®éng häc cđa HS
Giíi thiƯu bµi
-ỉn ®Þnh tỉ chøc :-h¸t
-KiĨm tra bµi cị :-gäi 2HS h¸t bµi : Lý c©y xanh
-Giíi thiƯu bµi míi
2. Ph¸t triÕn bµi:
a. Ho¹t ®éng1: «n tËp bµi h¸t : T×m b¹n th©n
*Mơc tiªu: h¸t thuéc lêi ca vµ ®ĩng giai ®iƯu
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
-«n tËp bµi h¸t b»ng nhiªu h×nh thøc 
-HDHS h¸t kÕt hỵp vËn ®éng phơ häa (Vç tay nhĩn ch©n nhÞp nhµng )
-mêI HS lªn biĨu diĨn tr­íc líp 
-NhËn xÐt 
b. Ho¹t ®éng1: «n tËp bµi h¸t : Lý c©y xanh 
*Mơc tiªu: h¸t thuéc lêi ca vµ ®ĩng giai ®iƯu
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
-«n tËp bµi h¸t b»ng nhiªu h×nh thøc 
-HDHS h¸t kÕt hỵp vËn ®éng phơ häa (Vç tay nhĩn ch©n nhÞp nhµng )
-mêi HS lªn biĨu diĨn tr­íc líp 
-NhËn xÐt
* HDHS «n nãi th¬ 4 ch÷ theo tiÕt tÊu bµi :Lý c©y xanh
3. KÕt luËn: Cho líp h¸t l¹i 2 bµi h¸t
-H¸t theo HD cđa GV
-H¸t kÕt hỵp vËn ®éng phơ häa theo HD cđa GV
-HS biĨu diƠn tr­íc líp
+ Tõng nhãm
+c¸ nh©n
-H¸t theo HD cđa GV
-H¸t kÕt hỵp vËn ®éng phơ häa theo HD cđa GV
-HS biĨu diƠn tr­íc líp
+ Tõng nhãm
+c¸ nh©n
-HS thùc hiƯn ®äc th¬ vµ vç tay hoỈc gâ ®Ưm theo tiÕt tÊu.
 Thø t­ ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2009
TiÕt 1: 
 To¸n
 $ 38 : PhÐp trõ trong ph¹m vi 4.
I. Mơc tiªu:
1. KiÕn thøc: Giĩp HS
- TiÕp tơc cđng cè, kh¾c phơc s©u kh¸i niƯm ban ®Çu vỊ phÐp trõ vµ mèi quan hƯ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ
- Thµnh lËp vµ ghi nhí b¶ng trõ trong ph¹m vi 4.
- Gi¶i ®­ỵc c¸c bµi to¸n trong thùc tÕ cã liªn quan ®Õn phÐp trõ trong ph¹m vi 4.
2.KÜ n¨ng:B­íc ®Çu lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 4
3. Th¸i ®é: Ham thÝch häc to¸n
II/ChuÈn bÞ:
- Bé chÊm trß ch¬i, 4 qu¶ cam, tranh vÏ con chim.
- Bé ®å dïng to¸n 1.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
 Ho¹t ®éng d¹y häc cđa GV
ho¹t ®éng häc cđa HS
1 Giíi thiƯu bµi :
-ỉn ®Þnh tỉ chøc:-H¸t
- KiĨm tra bµi cị:
- Cho HS lªn b¶ng lµm bµi tËp.
1 + 1 - 1 = 2 - 1 + 3 =
3 - 1 + 1 = 3 - 1 + 0 =
- Gäi HS ®äc b¶ng trõ trong ph¹m vi 3.
- GV nhËn xÐt cho ®iĨm
- Giíi thiƯu bµi.
2. Ph¸t triĨn bµi 
a. Ho¹t ®éng1: : Giíi thiƯu phÐp trõ, b¶ng trõ trong ph¹m vi 4
*Mơc tiªu: B­íc ®Çu thµnh lËp vµ ghi nhí b¶ng trõ trong ph¹m vi 4
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
a) B­íc 1:
- GV lÇn l­ỵt giíi thiƯu phÐp trõ.
4 - 1 = 3; 4 - 2 = 2; 4 - 3 = 1
- Giíi thiƯu phÐp trõ 4 - 1 = 3
- D¸n 4 qu¶ cam lªn hái.
+ Cã mÊy qu¶ cam.
- GV lÊy 1 qu¶ ®i vµ hái.
+ Cßn l¹i mÊy qu¶ cam.
- GV nªu toµn bµi to¸n: Cã 4 qu¶ cam lÊy ®i 1 qu¶ hái cßn l¹i mÊy qu¶ cam?
- Ta cã thĨ lµm phÐp tÝnh g×?
- Ai cã thĨ nªu toµn bé phÐp tÝnh.
- GV ghi b¶ng: 4 - 1 = 3
- Cho HS ®äc: "Bèn qu¶ cam trõ ®i 1 b»ng 3 qu¶ cam".
Bèn trõ mét b»ng ba
- Giíi thiƯu phÐp trõ: 4 - 2 = 2
+ Cho HS quan s¸t tranh: Cã 4 con chim bay ®i hai con chim hái cßn mÊy con chim?
+ Giíi thiƯu phÐp trõ: 4 - 3 = 1 (Giíi thiƯu t­¬ng tù)
b) B­íc 2:
- Cho HS ®äc thuéc b¶ng trõ trong ph¹m vi 4.
- GV xo¸ tõng phÇn cho HS ®äc.
c) B­íc 3:
- HD HS nhËn biÕt mèi quan hƯ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ.
- D¸n lªn b¶ng 3 chÊm trßn vµ hái?
+ Trªn b¶ng cã mÊy chÊm trßn?
- GV d¸n thªm 1 chÊm trßn vµ hái?
- Cã tÊt c¶ mÊy chÊm trßn?
- HS nªu phÐp tÝnh.
- Yªu cÇu ®äc. "" ba céng mét b»ng bèn"
- GV bít ®i 1 chÊm trßn vµ hái. Bèn chÊm trßn bít ®i mét chÊm trßn hái cßn mÊy chÊm trßn?
- HS nªu phÐp tÝnh.
- GV chèt l¹i: 3 + 1 = 4
Ng­ỵc l¹i : 4 - 1 = 3
- GV h×nh thµnh mèi quan hƯ gi÷a hai phÐp tÝnh céng vµ trõ.
b. Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh
*Mơc tiªu: BiÕt ¸p dơng b¶ng trõ lµm ®­ỵc c¸c bµi tËp
Bµi 1:(56)
- Yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi.
- GV h­íng dÉn vµ giao viƯc.
- GV nhËn xÐt vµ cho ®iĨm.
Bµi 2:(56)
- Bµi yªu cÇu g×?
- HD vµ giao viƯc.
- GV nhËn xÐt, cho ®iĨm.
Bµi 3:(56) ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp
-Cho HS quan s¸t tranh
-Nªu bµi to¸n
-ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp
. 3. KÕt luËn:
- Cho HS ®äc l¹i b¶ng trõ.
- NhËn xÐt chung giê häc.
- Xem tr­íc bµi 40. 
- Häc thuéc lßng b¶ng trõ
- HS lªn b¶ng.
- 2 HS.
- Cã 4 qu¶.
- HS tr¶ lêi.
- Cßn l¹i 3 qu¶ cam.
- PhÐp trõ.
- 4 - 1= 3
-NhiỊu HS ®äc.
- HS ®äc CN, nhãm, líp.
- Mét sè HS nªu kÕt qu¶ ng­ỵc l¹i.
- 3 chÊm trßn.
- Cã tÊt c¶ 4 chÊm trßn.
3 + 1 = 4
4 - 1 = 3; 1 + 3 = 4 
3 + 1 = 4; 4 - 3 = 1
- TÝnh.
- 4 nhãm lµm trªn b¶ng phơ
4 - 1 = 3 4 - 2 = 2
3 - 1 = 2 3 - 2 = 1
2 - 1 = 1 4 - 3 = 1
- TÝnh
- HS lµm trªn b¶ng con.
 4 4 3 
 2 1 2
 2 3 1
- Ph¶i quan s¸t tranh, ®Ỉt ®Ị to¸n theo tranh råi viÕt phÐp tÝnh.
- 4 - 1 = 3
- HS lµm råi lªn b¶ng ch÷a.
- HS ®äc CN, nhãm, líp
TiÕt 3+4: TiÕng ViƯt 
 ¤n tËp gi÷a häc kú I
Mơc tiªu: 
- HS viÕt , ®äc ch¾c ch¾n c¸c vÇn võa häc kÕt thĩc sau 9 tuÇn .
- §äc ®ĩng tõ ng÷ vµ c©u øng dơng.
- Nghe hiĨu vµ kĨ l¹i ®­ỵc c©u chuyƯn theo tranh : Sãi vµ Cõu.
- Gi¸o dơc häc sinh cã ý thøc häc tËp ,kÕt hỵp lång ghÐp m«i tr­êng b¸o vƯ ®éng vỈt nu«i vµ ®éng vËt hoang d· .
II. ChuÈn bÞ :
1. GV: tranh minh ho¹ tõ kho¸, c©u øng dơng, phÇn kĨ chuyƯn
2. HS : SGK – vë tËp viÕt, Bé ®å dïng TiÕng ViƯt
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
1. Giíi thiƯu bµi:
a. ỉn ®Þnh tỉ chøc 
b. KiĨm tra bµi cị 
c. Giíi thiƯu bµi míi :
1 Ph¸t triĨn bµi:
 * TiÕt 1 : 
 a. ¤n tËp
* C¸c vÇn d· häc trong 9 tuÇn qua
 - Gviªn h­íng dÉn häc sinh «n c¸c vÇn ®· häc . 
* GhÐp ©m thµnh vÇn 
 - Gi¸o viªn nªu yªu cÇu . 
- Gi¸o viªn nhËn xÐt .
* §äc tõ kho¸ c¸c bµi 6 , 7 , 8 , 9
 - Gi¸o viªn chØnh sưa cho häc sinh 
* TËp viÕt tõ kho¸
-Gi¸o viªn chØnh sưa cho häc sinh 
- Gi¸o viªn l­u ý c¸c nÐt nèi gi÷a c¸c ©m.
-Gviªn nhËn xÐt 
* TiÕt 2 :LuyƯn ®äc 
- Gviªn chØnh sưa nhÞp ®äc cho häc sinh 
- Gi¸o viªn giíi thiƯu c©u ®äc øng dơng tuÇn 6 , 7 , 8 , 9
- Gviªn chØnh sưa ph¸t ©m cho häc sinh 
* LuyƯn viÕt 
- Gi¸o viªn cho häc sinh viÕt c¸c vÇn vµ tõ ng÷ : ai ,«i ,ui ,au ,­¬i, ©y, qu¶ nho , tre giµ ,nghƯ sÜ ,bµ vë
- Gi¸o viªn giĩp ®ì nh÷ng em cßn yÕu kÐm 
- Treo tranh kĨ chuyƯn lªn b¶ng h­íng dÉn kĨ cho häc sinh nghe .
-KÕt hỵp gi¸o dơc ý thøc b¶o vƯ m«i tr­êng .
4 . Cđng cè -DỈn dß : 
-. Gviªn cho häc sinh ch¬i trß ch¬i : thi t×m tiÕng chøa vÇn võa «n.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc - khen häc sinh cã ý thøc häc tËp tèt .
- DỈn dß : vỊ nhµ «n l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi sau . 
-Häc sinh h¸t tËp thĨ .
- Hsinh ®äc c¸c vÇn ®· häc trong 9 tuÇn qua 
- Häc sinh nhËn xÐt .
- Häc sinh nªu : ia , ua , ­a , oi , «i , ¬i, ai , u«i , ­¬i , ay , ©y ..
-Häc sinh lªn b¶ng chØ c¸c vÇn võa häc
- Häc sinh ®äc 
- Häc sinh ghÐp vÇn vµo thanh cµi .
- Häc sinh ®äc theo tỉ , nhãm , c¸ nh©n 
- Häc sinh viÕt 1 sè tõ do gi¸o viªn ®äc : ®åi nĩi , ®åi måi . ®«i ®ịa , cđ tõ, xa x«i , ng«i sao , lao xao , m¸y bay ,xay g¹o,mĩi b­ëi , ch¹y nh¶y , nh¶y d©y . 
- Nh¾c l¹i c¸c vÇn ë tiÕt 1
- Häc sinh ®äc lÇn l­ỵt c¸c vÇn trªn b¶ng lín theo tỉ , nhãm , c¸ nh©n .
- Häc sinh th¶o luËn vỊ tranh trong SGK
- Häc sinh ®äc c©u øng dơng SGK
- Thi ®äc c¸ nh©n , nhãm , tỉ 
- NhËn xÐt.
- Häc sinh viÕt vµo vë luyƯn viÕt
-Quan s¸t tranh dùa vµo tranh ®Ĩ kĨ .
- C¸c em kh¸ giái kÕt hỵp kĨ hai tranh hoỈc ba tranh .
TiÕt 4: MÜ thuËt 
$ 10 : VÏ qu¶ ( qu¶ d¹ng trßn)
I: Mơc tiªu 
1. KiÕn thøc: - HS biÕt ®­ỵc h×nh d¸ng, mµu s¾c mét vµi lo¹i qu¶ 
- BiÕt c¸ch vÏ qu¶, vÏ ®­ỵc h×nh 1 lo¹i qu¶ vµ vÏ mµu theo ý thÝch
2.KÜ n¨ng: B­íc ®Çu biÕt c¸ch vÏ qu¶ ,vÏ ®­ỵc h×nh mét lo¹i qu¶ vµ vÏ mµu theo ý thÝch. 
3. Th¸i ®é: Yªu thÝch ch¨m sãc c¸c lo¹i qu¶
*GD BV m«i tr­êng, møc ®é tÝch hỵp: liªn hƯ ë ho¹t ®éng 1
II: ChuÈn bÞ : 
- Gviªn: Mét sè qu¶ d¹ng trßn vµ c¸c qu¶ d¹ng kh¸c
- Bµi cđa häc sinh
- H×nh gỵi ý c¸ch vÏ qu¶
- Hsinh : §å dïng häc tËp
III:C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn 
 Ho¹t ®éng cđa häc sinh 
1. Giíi thiƯu bµi:
a. ỉn ®Þnh tỉ chøc: -H¸t
b.KiĨm tra bµi cị
Gviªn kiĨm tra ®å dïng häc tËp cđa häc sinh .
c. Giíi thiƯu Bµi míi.
2. Ph¸t triĨn bµi:
a. Ho¹t ®éng1:Giíi thiƯu c¸c lo¹i qu¶
*Mơc tiªu: lµm quen c¸c lo¹i qu¶
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
 -GV GT c¸c lo¹i qu¶ yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái 
 -§©y lµ qu¶ g×?
- H×nh d¸ng cđa c¸c qu¶?
 -Qu¶ cã nh÷ng bé phËn g×?
 -Mµu s¾c cđa qu¶?
 -Trong nh÷ng qu¶ trªn qu¶ nµo lµ qu¶ d¹ng trßn?
-Gviªn treo tranh
-Em h·y kĨ thªm 1 sè qu¶ d¹ng trßn mµ em biÕt?
? Mét sè vai trß cđa thùc vËt ®èi víi con ng­êi ?
? Nªu c¸c biƯn ph¸p b¶o vƯ thùc vËt ?
b. Ho¹t ®éng 2:HDHS c¸ch vÏ qu¶
*Mơc tiªu:BiÕt c¸ch vÏ qu¶ d¹ng trßn
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
-GVHDHS vÏ h×nh ngoµi tr­íc
-Em sÏ vÏ lo¹i qu¶ d¹ng trßn nµo?
-Nªu mµu s¾c vµ ®Ỉc ®iĨm cđa qu¶ em ®Þnh vÏ?
-Cã rÊt nhiỊu lo¹i qu¶ cã d¹ng h×nh trßn víi nhiỊu mµu s¾c phong phĩ nh­ qu¶ cam cã mµu vµng hoỈc xanh , qu¶ cµ tÝm cã mµu tÝm Khi vÏ c¸c em chĩ ý ®Õn h×nh d¸ng cđa qu¶ vµ mµu s¾c qu¶ qu¶ ®Ĩ vÏ cho ®ĩng.
c. Ho¹t ®éng 3
*Mơc tiªu: VÏ ®­ỵc qu¶ d¹ng trßn t« mµu theo ý thÝch
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
Tr­íc khi thùc hµnh gi¸o viªn cho häc sinh xem 1 sè bµi vÏ qu¶ cđa häc sinh khãa tr­íc
-Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh vÏ qu¶ ë VTV
-Gviªn xuèng líp h­íng dÉn häc sinh c¸ch vÏ bµi
-Gviªn nh¾c häc sinh nh×n mÉu ®Ĩ vÏ qu¶ cho ®ĩng h×nh d¸ng
-VÏ mµu phï hỵp víi qu¶
-H­íng dÉn häc sinh kh¸ vÏ thªm h×nh ¶nh phơ cho bµi sinh ®éng
* NhËn xÐt ®¸nh gi¸:
-Gviªn chän 1 sè bµi hoµn thµnh vµ ch­a hoµn thµnh cho häc sinh nhËn xÐt
-Gi¸o viªn nhËn xÐt ý kiÕn cđa häc sinh . -§¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i bµi
3. KÕt luËn: Hoµn thµnh bµi, chuÈn bÞ bµi sau
-Hsinh ®Ĩ ®å dïng häc tËp lªn bµn .
- Häc sinh quan s¸t tranh tr¶ lêi c©u hái .
- Häc sinh tr¶ lêi .
- Häc sinh kĨ .
-HS quan s¸t nhËn xÐt- NhËn xÐt mµu cđa qu¶
-Quan s¸t nh×n mÉu .
-Nh×n mÉu vÏ vµo vë TV
- Häc sinh vÏ mµu cho phï hỵp .
- NhËn xÐt bµi cđa b¹n .
Th Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2009 
Tê Tiết 1: Toán
 $ 39 : LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU : 
 1. Kiến thức :Giúp học sinh 
 - Củng cố về bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi 3, 4 
 -Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính thích hợp(cộng hoặc trừ )
2. Kỹ năng :Rèn kỹ năng làm tính trừ trong phạm vi 3 và 4
3. Thái độ: Ham thích học toán 
II. Chuẩn bị :
 + Bảng dạy toán - Bộ thực hành .
III. Các bước hoạt động : 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Giới thiệu bài :
a.Ổn Định :- Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
b.Kiểm tra bài cũ :
2. Phát triển bài:
a. Hoạt động 1 : Củng cố phép trừ trong phạm vi 3,4
* Mục tiêu : Biết áp dụng báng trừ làm được các bài tập
* Các bước hoạt động
Bài 1(57)Tính
Cho HS nêu yêu cầu của bài 
Bài 2 (57) : viết số thích hợp vào ô trống
-Cho Học sinh nêu yêu cầu của bài tập 
-Giáo viên lưu ý học sinh tính cẩn thận, viết chữ số nhỏ nhắn, đẹp.
-Cho học sinh làm bài tập vào vở BT 
Bài 3(57) : Tính 
-Nêu cách làm 
-Học sinh làm vở BT
b. Hoạt động 2:
* Mục tiêu:Thực hiện phép tính so sánh điền dấu
* Các bước hoạt động:
Bài 4 : So sánh phép tính 
-Học sinh nêu yêu cầu của bài và cách làm bài 
-Cho học sinh làm bài theo 2 nhóm trên bảng phụ
c. Hoạt động 3: 
* Mục tiêu: Nêu được bài toán ,viết được phép tính
* Các bước hoạt động:
Bài 5 : Quan sát tranh nêu bài toán và viết phép tính phù hợp 
-Cho học sinh quan sát tranh nêu bài toán và phép tính phù hợp 
-Cho học sinh tự làm bài vào vở Bài tập toán
4 4 4
2 3 1
+ Gọi 3 học sinh đọc lại công thức trừ phạm vi 4 
+ 3 học sinh lên bảng làm BT 1(56): 
+ Học sinh dưới lớp làm bảng con 
-HS thực hiện trên bảng con
-1 học sinh nêu cách làm và làm mẫu 1 bài 
-Học sinh tự làm bài và chữa bài 
-Tính kết quả của phép tính đầu, lấy kết quả vừa tìm được cộng hay trừ với số còn lại 
- Tính kết quả của phép tính, so sánh 2 kết quả rồi điền dấu thích hợp 
-Học sinh làm theo 2 nhóm trên bảng phụ 
-5a) Dưới ao có 3 con vịt. Thêm 1 con vịt nữa. Hỏi dưới ao có tất cả mấy con vịt ? 
 3 + 1 = 4 
-5b) Dưới ao có 4 con vịt.Bớt đi 1 con vịt.Hỏi còn lại mấy con vịt ?
 4 - 1 = 3 
-Học sinh tự sửa bài 
3. Kết luận:
- Hôm nay em học bài gì ?
- Dặn học sinh ôn lại các bảng cộng trừ và chuẩn bị bài mới
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương học sinh hoạt động tích cực 
TiÕt 2+3: TiÕng viƯt
 kiĨm tra kh¶o s¸t gi÷a häc kú I
§Ị bµi:
I. KiĨm tra ®äc: (10 ®iĨm).
1.§äc thµnh tiÕng c¸c vÇn:ia, oi, ©y, ¬i.
2.§äc thµnh tiÕng c¸c tø ng÷: l­ìi r×u, cua bĨ, cơ giµ, chỵ quª.
3.§äc thµnh tiÕng c¸c c©u: MĐ ®i chỵ mua khÕ mÝa, dõa, thÞ cho bÐ.
4.Chän vÇn thÝch hỵp ®iỊn vµo « trèng (4 ®iĨm).
- Ay hay ©y: cèi x ; v c¸.
- ¦¬i hay u«i : tĩi l....; b tèi.
II.KiĨm tra viÕt.
1.VÇn: ai, «i, ¬i, ©y, ui.
2. ViÕt c¸c tõ ng÷: qu¶ nho, tre giµ, nghƯ sÜ, bµi th¬.
H­íng dÉn chÊm.
I.§äc (10 ®iĨm).
1.§äc thµnh tiÕng c¸c vÇn (2 ®iĨm ).
- §äc ®ĩng, to, râ rµng, ®¶m b¶o (t) quy ®Þnh 0,5 ®iĨm/ 1 vÇn.
-§äc ®ĩng ch­a to ®¶m b¶o (t)quy ®Þnh 0,25 ®/ vÇn
-§äc sai hoỈc kh«ng ®äc ®­ỵc: Kh«ng cho ®iĨm
2. §äc thµnh tiÕng c¸c tõ ng÷ (2 ®iĨm )
-§äc ®ĩng to râ rµng , ®¶m b¶o (t) quy ®Þnh 0,5 ®/1 tõ 
-§äc ®ĩng ch­a to ®¶m b¶o (t) quy ®Þnh 0,25 ®/1 tõ 
-§äc sai hoỈc kh«ng ®äc ®­ỵc :Kh«ng cho ®iĨm
3 . §äc thµnh tiÕng c¸c c©u (2®iĨm )
-§äc ®ĩng ,râ rµng, tr«i ch¶y (2®)
-§äc ®ĩng kh¸ tr«i ch¶y (1,5 ®)
-§äc ®­ỵc cßn ®¸nh vÇn vµi tiÕng(1®) 
-§äc ®­ỵc cßn ®¸nh vÇn nhiỊu tiÕng(0,5®)
-§äc sai ho¹c kh«ng ®äc ®­ỵc : kh«ng cho ®iĨm
4. Chän vÇn thÝch hỵp ®iỊn vµo « trèng (4®)
-§iỊn ®ĩng 1 ®/1 vÇn
§iỊn sai hoỈc kh«ng ®iỊn ®­ỵc :Kh«ng cho ®iĨm
II. KiĨm tra viÕt (10 ®iĨm )
1.VÇn (4 ®)
-ViÕt ®ĩng ,th¼ng dßng ®ĩng cì ch÷ (0,75 ®/ 1vÇn)
ViÕt kh«ng ®Ịu nÐt kh«ng ®ĩng cì ch÷ (0,25 ®/1vÇn)
-ViÕt sai hoỈc kh«ng viÕt ®­ỵc:kh«ng cho ®iĨm
2. Tõ ng÷ (6 ®)
-ViÕt ®ĩng th¼ng hµng , ®ĩng cì ch÷ : (1,5 ®/1 tõ )
-ViÕt kh«ng ®Ịu nÐt , kh«ng ®ĩng cì ch÷ : 0,5 ®/1 tõ
-ViÕt sai hoỈc kh«ng viÕt ®­ỵc : kh«ng cho ®iĨm
TiÕt 4: Tù nhiªn x· héi 
 $ 10 : ¤n tËp con ng­êi vµ søc kháe .
I - Mơc tiªu : 	
1. KiÕn thøc: - Cđng cè vỊ kiÕn thøc c¬ b¶n c¸c bé phËn cđa c¬ thĨ vµ c¸c gi¸c quan 
- Kh¾c s©u hiĨu biÕt vỊ c¸c hµnh vi vƯ sinh c¸ nh©n h»ng ngµy cã søc kháe tèt 
2.KÜ n¨ng: Tù gi¸c thùc hiƯn nÕp sèng vƯ sinh kh¾p phơc nh÷ng hµnh vi cã h¹i cho søc kháe
3. Th¸i ®é: cã ý thøc vƯ sinh 
II -ChuÈn bÞ : 
-Tranh ¶nh vỊ c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i 
- SGK – VBTTN- XH
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn 
Ho¹t ®éng cđa häc sinh 
1. Giíi thiƯu bµi:
a. ỉn ®Þnh tỉ chøc
- Hsinh khëi ®éng . 
b. KiĨm tra : KÕt hỵp khi «n 
- Häc sinh nªu - NhËn xÐt
c. Giíi thiƯu bµi nªu yªu cÇu bµi häc .
2. Ph¸t triĨn bµi
a) Ho¹t ®éng 1 : Th¶o luËn theo cỈp 
* Mơc tiªu : cđng cè kiÕn thøc c¬ b¶n vỊ c¸c bé phËn cđa c¬ thĨ vµ c¸c gi¸c quan .
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
- Häc sinh nãi víi nhau vỊ c¸c bé phËn cđa c¬ thĨ ng­êi .
- Nªu tªn c¸c bé phËn cđa c¬ thĨ ?
- Th¶o luËn 
- C¬ thĨ ng­êi gåm mÊy phÇn ?
- NhiỊu em nªu: c¬ thĨ ng­êi cã 3 phÇn : ®Çu , m×nh , tay vµ ch©n
- Cho häc sinh tr¶ lêi c¸ nh©n 
- Tr¶ lêi c©u hái – nhËn xÐt 
b) Ho¹t ®éng 2 : Nhí vµ kĨ l¹i viƯc lµm vƯ sinh c¸ nh©n trong 1 ngµy 
*Mơc tiªu: Kh¾c s©u hiĨu biÕt vỊ hµnh vi vƯ sinh c¸ nh©n hµng ngµy ®Ĩ cã søc kháe tèt
-Tù gi¸c thùc hiƯn nÕp sèng v¨n minh.Kh¾p phơc nh÷ng hµnh vi cã h¹i cho søc kháe
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
- Häc sinh nghÜ l¹i xem m×nh ®· lµm nh÷ng viƯc lµm g× ®Ĩ vƯ sinh c¸ nh©n 
- Buỉi s¸ng em dËy lĩc mÊy giê ?
- Nªu : thøc dËy vµo lĩc s¸u giê
- Buỉi tr­a em th­ßng ¨n g× ?
- Em th­êng ¨n c¬m .
- Em ®¸nh r¨ng , rưa mỈt vµo lĩc nµo ?
- Buỉi s¸ng khi thøc dËy , trø¬c khi ®i ngđ buỉi tèi 
3. KÕt luËn: Quan s¸t tranh – trß ch¬i .
- Quan s¸t tranh
- Tham gia vµo trß ch¬i : “Mét ngµy cđa gia ®×nh Hoa “
- Quan s¸t – nhËn xÐt .
- Häc sinh s¾m vai theo t×nh huèng 
- GV nhËn xÐt giê
- DỈn dß : VỊ nhµ thùc hiƯn theo néi dung bµi häc- ThĨ hiƯn vai 
 .
 Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Toán
 PHÉP TRƯ ØTRONG PHẠM VI 5
I. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: Giúp học sinh :
- Tiếp tục củng cố khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép trừ và phép cộng 
- Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 5 
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 5
2. Kỹ năng :-Rèn kỹ năng làm tính trừ trong phạm vi 5
3. Thái độ : Ham thích học toán 
II. CHUẨN BỊ:
 + Tranh như SGK
 + Bộ thực hành 
III. CÁC BƯỚC HOẠT ĐỘNG : 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Giới thiệu bài:
a. .Ổn Định : Hát – chuẩn bị đồ d

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 10.doc