Kế hoạch bài dạy lớp 3 - Tuần 14 - Trường tiểu học Nà Quang

I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

 _ Đọc được: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống chiêng. Đọc được từ và câu ứng dụng

 -Viết được: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống chiêng.

 _ Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Ao, hồ, giếng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:

 _ Tranh minh hoạ các từ khóa, bài đọc ứng dụng, phần luyện nói

 

doc 56 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 23/08/2018 Lượt xem 316Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài dạy lớp 3 - Tuần 14 - Trường tiểu học Nà Quang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p tính thích hợp với hình vẽ.
II/ Chuaån bò:
- Giaùo vieân: Maãu vaät.
- Hoïc sinh: Boä ñoà duøng hoïc toaùn.
III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc chuû yeáu:
1/ OÅn ñònh lôùp:
2/ Kieåm tra baøi cuõ: 
 8 + 1 = 9 	2 + 7 = 9	 8 – 1 < 9
 1 + 7 = 8	 5 + 4 = 9	 1 + 8 = 9	
3/ Daïy hoïc baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân:
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh:
* Hoïat ñoäng 1:Giôùi thieäu baøi: Pheùp tröø trong phaïm vi 9.
*Hoïat ñoäng 2 :Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng tröø trong phaïm vi 9:
-Giaùo vieân duøng maãu vaät ñeå hình thaønh coâng thöùc.
9 – 1 = 8	9 – 3 = 6	9 – 2 = 7
9 – 8 = 1	9 – 6 = 3	9 – 7 = 2
9 – 4 = 5	9 – 5 = 4
-Giaùo vieân ñoïc maãu.
-Giaùo vieân xoùa daàn.
* Hoïat ñoäng 3:Thöïc haønh: Laøm baøi taäp trong SGK.
Baøi 1: Tính:
 9 9 9 9 9
- - - - - 
 1 2 3 4 5
 8 7 6 5 4
 9 9 9 9 9
- - - - - 
 6 7 8 9 0
 3 2 1 0 9
Baøi 2: Tính:
8 + 1 =	9 7 + 2 = 9 6 + 3 = 9 5 + 4 = 9
9 – 1 =	8 9 – 2 = 7 9 – 3 = 6 9 – 4 = 5 
9 – 8 = 1 9 – 7 = 2 9 – 6 = 3 9 – 5 = 4 
Neâu moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø tröø.
Baøi 3: Ñieàn soá:
9
7
3
5
1
4
9
8
7
6
5
4
 - 4 
5
4
3
2
1
0
 + 2
7
6
5
4
3
2
Baøi 4: Vieát pheùp tính thích hôïp.
-Thu chaám 1 soá baøi, nhaän xeùt
Caù nhaân, lôùp.
Duøng boä ñoà duøng toaùn 1.
Caù nhaân, lôùp.
Hoïc sinh hoïc thuoäc coâng thöùc.
Neâu yeâu caàu, laøm baøi.
Laàn löôït töøng hoïc sinh leân hoaøn thaønh baøi baûng lôùp .
Neâu yeâu caàu, laøm baøi.
Trao ñoåi, söûa baøi.
Neâu yeâu caàu, laøm baøi.
Quan saùt tranh vaø neâu ñeà toaùn, giaûi.
4 + 5 = 9	5 + 4 = 9...
9
-
4
=
5
.
4/ Cuûng coá:
- Chôi troø chôi.
- Hoïc thuoäc loøng baøi pheùp tröø trong phaïm vi 9.
5/ Daën doø: Daën hoïc sinh hoïc thuoäc baøi.
----------------------o0o----------------------------
Tự nhiên & xã hội
 AN TOÀN KHI Ở NHÀ
I. Mục tiêu :
	- Kể tên 1 số vật sắc nhọn trong nhà có thể gây đứt tay, chảy máu,gây bỏng,cháy.
	- Biết gọi người lớn khi có tai nạn xảy ra.
II.Đồ dùng dạy học:
-Sưu tầm một số câu chuyện cụ thể về những tai nạn đac xảy ra đối với các em nhỏ.
II. Hoạt động dạy học :
Kiểm tra bài cũ :
Hoạt động giáo viên
 - Hàng ngày em phải làm gì để giúp đỡ gia đình ?
Em cảm thấy như thế nào để giúp đỡ gia đình ?
Nhận xét – Ghi điểm
 2. Bài mới :
- Giới thiệu : Ở nhà cũng có thể xảy ra tai nạn. Cần làm gì để phòng tránh tai nạn khi ở nhà. Chúng ta sẽ học bài hôm nay
Hoạt động 1: Cho học sinh quan sát tranh hình trang 30
 - Hỏi : Các tranh này vẽ các bạn đang làm gì ?
 - Em hãy dự kiến xem điều gì có thể xảy ra với các bạn ở trong tranh.
Kết luận :
 - Khi phải dùng dao hoặc nững đồ dùng dễ vở và sắc nhọn cần phải cẩn thận để tránh đứt tay
 - Những đồ dùng kể trên phải để xa tầm tay các em nhỏ.
Hoạt động 2 : Đóng vai
- Hỏi : Các tranh này vẽ gì ?
- Điều gì có thể xảy ra với các bạn trong từng tranh.
- Nếu là em, em sẽ nói gì với các bạn trong từng tranh.
- Nêu câu hỏi 
- Trường hợp có lửa cháy các đò vật trong nhà, em phải làm gì ?
Kết luận : 
- Không để đèn dầu hoặc vật gây cháy khác trong màn hoặc gần vật dễ bắt lửa.
- Tránh xa nơi có thể gây cháy và bỏng.
- Sử dụng đồ điện phải cẩn thận, không sờ vào phích cắm, ổ điện, dây dẫn. Điện giật có thể gây chết người
- Hãy tìm mọi cách để chạy ra xa nơi có cháy. Gọi kêu cứu
- Nhớ số điện thoại 114 để gọi cứu hoả.
3/Củng cố :Cho chơi trò chơi “Gọi lính cứu hoả”.
-Hô: cháy
-Hô : nước sôi
-Hô: dao nhọn
4/Dặn dò : Thực hiện theo những điều đã học . Chuẩn bị bài sau : Lớp học
Nhận xét tiết học :
Hoạt động học sinh
2 em 
- 1em 
- Mở sách giáo khoa trang 30
- Trả lời :
- Tranh 1 : Các bạn đang dùng dao bổ hoa quả.
- Tranh 2 : Bạn trai đánh vỡ cái chai
- Suy nghĩ và trả lời
- Có thể bị dao đâm vào tay làm chảy máu tay.
- Bạn gái có thể bị mảnh nhọn của thuỷ tinh đâm vào tay.
- Mở sách trang 31
- Tranh 1: Bạn gái để đèn trong màn và đọc sách.
- Tranh 2: Ấm nước đang sôi, em nhỏ đòi nghịch, chị kéo em ra
- Tranh 3: Em nhỏ nghịch điện.
- Thảo luận nhóm 2
- Tranh 1: làm đổ đèn, lửa bốc cháy, bạn nhỏ bị bỏng.
- Tranh 2: 
- Em nhỏ có thể bị bỏng
- Tranh 3: Em nhỏ có thể bị điện giật
- Suy nghĩ và đóng vai
 Nhóm 1+ nhóm 2 tranh 1
 Nhóm 3 : tranh 2
 Nhóm 4 : tranh 3
- Nhận xét về cách ứng xử ở từng vai diễn.
- Suy nghĩa và trả lời
- Kêu gọi người lớn
- Chạy nhanh ra khỏi chỗ cháy.
- Cả lớp cùng chơi 
- Gọi 114
- Chạy nhanh ra và kêu cứu.
- Nêu : Tránh xa.
- Cẩn thận kẻo đứt tay
----------------------o0o----------------------------
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2010
Học vần
BÀI 59: OÂN TAÄP
I/ Muïc tieâu:
-Đọc được các vần có kết thúc bằng ng/ nh;các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 52 đến bài 59. 
-Viết được các vần ,các từ ngữ ứng dụng từ bài 52 đến bài 59.
- Nghe hieåu vaø keå được một đoạn truyện theo tranh truyeän keå: Quaï vaø Coâng.
II/ Chuaån bò:
- Giaùo vieân: Baûng oân, tranh.
- Hoïc sinh: Boä gheùp chöõ.
III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc chuû yeáu:
1/ OÅn ñònh lôùp:
2/ Kieåm tra baøi cuõ:
- Hoïc sinh ñoïc vieát baøi: inh – eânh ( 3 HSø)
- Hoïc sinh ñoïc baøi SGK ( 2HS)
3/ Daïy hoïc baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Tieát 1: 
*Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi: OÂn taäp
-Hoïc sinh neâu caùc vaàn ñaõ hoïc, giaùo vieân vieát leân goùc baûng.
-Gaén baûng oân. 
a
ng
a
nh
ang
anh
*Hoaït ñoäng 2: OÂn taäp.
-Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc aâm ôû haøng ngang vaø coät doïc.
-Gheùp aâm ôû coät doïc vaø aâm ôû haøng ngang.
ng
nh
a
ang
anh
aê
aêng
aâ
aâng
o
ong
oâ
oâng
u
ung
ö
öng
ieâ
ieâng
uoâ
uoâng
öô
öông
e
eng
eâ
eânh
i
inh
-Ñoïc vaàn.
*Hoaït ñoäng 3: Ñoïc töø öùng duïng:
bình minh, nhaø roâng, naéng chang chang
-Nhaän bieát tieáng coù vaàn vöøa oân.
-Giaûng töø.
-Ñoïc töø.
* Vieát baûng con: bình minh, nhaø roâng, naéng chang chang.
-Nhaän xeùt, söûa sai.
Tieát 2:
*Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc.
-Ñoïc baøi tieát 1.
a
ng
a
nh
ang
anh
-Ñoïc caâu öùng duïng:
Treân trôøi maây traéng nhö boâng. ÔÛ döôùi caùnh ñoàng boâng traéng nhö maây. Maáy coâ maù ñoû haây haây. Ñoäi boâng nhö theå ñoäi maây veà laøng.
-Giaùo vieân giaûng noäi dung, ñoïc maãu.
*Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát.
-Chuù yù neùt noái caùc chöõ.
-Thu chaám, nhaän xeùt.
*Hoaït ñoäng 3: 
Keå chuyeän: Quaï vaø Coâng.
-Giaùo vieân keå chuyeän laàn 1.
-Keå laàn 2 coù tranh minh hoïa.
-Tranh 1: Quaï veõ cho Coâng tröôùc Quaï veõ raát kheùo, thoaït ñeàu tieân noù duøng maøu xanh toâ ñaàu, coå vaø mình... oùng aùnh raát ñeïp.
-Tranh 2: Veõ xong, Coâng coøn phaûi xoøe ñuoâi cho thaät khoâ.
-Tranh 3: Coâng khuyeân maõi chaúng ñöôïc ñaønh laøm theo lôøi baïn.
-Tranh 4: Caû boä loâng Quaï trôû neân xaùm xòt, nhem nhuoác.
- YÙ nghóa: Voäi vaøng, haáp taáp, laïi theâm tính tham lam nöõa thì chaúng bao giôø laøm ñöôïc vieäc gì.
*Hoaït ñoäng 4: Hoïc sinh ñoïc baøi trong SGK.
Caù nhaân, lôùp.
Caù nhaân, lôùp.
Hoïc sinh gheùp vaø vieát vaøo khung.
ang, anh, aêng, aâng, ong, oâng, ung, öng...
Haùt muùa.
2 – 3 em ñoïc.
bình minh, roâng, naéng chang chang.
Hoïc sinh vieát vaøo baûng con 
Chôi troø chôi.
Caù nhaân, lôùp.
2 em ñoïc.
Caù nhaân, lôùp.
Vieát vaøo vôû.
Caù nhaân, lôùp.
Theo doõi, quan saùt.
Hoïc sinh keå chuyeän theo tranh.
1 hoïc sinh keå toaøn caâu chuyeän.
- Neâu yù nghóa.
Caù nhaân, lôùp. 
4/ Cuûng coá: Tìm tieáng, töø coù vaàn vöøa oân.
5/ Daën doø: Daën hoïc sinh veà hoïc baøi.
----------------------o0o----------------------------
MĨ THUẬT:
Bµi 14: VÏ trang trÝ
VÏ mµu vµo c¸c ho¹ tiÕt ë h×nh vu«ng
I/ Môc tiªu 
1. KiÕn thøc: - HS thÊy ®­îc vÏ ®Ñp cña trang trÝ h×nh vu«ng
2. Kü n¨ng: - BiÕt c¸ch vÏ mµu theo ý thÝch.
 * Mµu vÏ hµi hoµ, mµu gän trong h×nh.
3. Th¸i ®é: - NhËn ra vÎ ®Ñp cña ®å vËt xung quanh vµ gi÷ d×n chóng.
II/ §å dïng d¹y- häc
1. Gi¸o viªn: - Kh¨n vu«ng cã trang trÝ.
 	 - Viªn g¹ch l¸t hoa
 	 - Ba bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc.
 2. Häc sinh : - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1, bót ch×, tÈy vµ mµu.
III/C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc 
ổn định tổ chức
1.Kiểm tra đồ dïng học sinh
2.Giới thiệu bài mới
 B.Nội dung bài dạy
H Đ
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
 1
Quan s¸t- nhËn xÐt
Cho HS quan s¸t c¸c ®å vËt cã trang trÝ ®Ó HS nhËn ra: H×nh vu«ng cã trang trÝ sÏ ®Ñp h¬n h×nh vu«ng kh«ng trang trÝ.
+ HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi:
 2
 C¸ch vÏ 
- Y/cÇu HS q/s¸t H5 v.t.vÏ cã nh÷ng h×nh g× ?
- ThÝ dô:
+ Bèn c¸i l¸ ë 4 gãc vÏ mét mµu.
+ VÏ mµu kh¸c ë h. thoi, h×nh trßn.
+ VÏ xung quang tr­íc, ë gi÷a sau.
+ VÏ ®Òu, gän kh«ng chêm ra ngoµi h×nh vÏ.
+ VÏ mµu cã ®Ëm, cã nh¹t.
+ H×nh c¸i l¸ 4 gãc.
+ H×nh thoi ë gi÷a h×nh vu«ng.
+ H×nh trßn ë gi÷a h×nh thoi.
- C¸c h×nh gièng nhau nªn vÏ cïng mét mµu. 
 3
Thùc hµnh 
- Cho HS xem bµi vÏ cña anh chÞ kho¸ tr­íc.
- GV theo dâi, gîi ý HS t×m, chän mµu phï hîp ®Ó vÏ vµo bµi.
+ HS tù chän 2- 3 mµu ®Ó vÏ vµo c¸c ho¹ tiÕt ë h×nh 5.
4
NhËn xÐt- ®¸nh gi¸
- GV h­íng dÉn HS nhËn xÐt mét sè bµi vÏ vÒ: + H×nh vÏ + Mµu s¾c.
- GV yªu cÇu HS t×m ra bµi vÏ nµo mµ m×nh thÝch vµ ®Æt c©u hái t¹i sao? 
- GV nhËn xÐt bæ sung chän chÊm bµi, khen ngîi, ®éng viªn HS. 
HS cïng tham gia nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 
+ C¸ch chän mµu: Mµu t­¬i s¸ng hµi hoµ.
 + VÏ mµu cã ®Ëm nh¹t, t« ®Òu, kh«ng ra ngoµi h×nh vÏ.
DÆn dß HS: - Quan s¸t mµu s¾c xung quanh( gäi tªn mµu ë c¸c ®å vËt vµ hoa l¸,qu¶ c©y).
- ChuÈn bÞ ®å dïng cho bµi häc sau.
 THỦ CÔNG:
 GAÁP CAÙC ÑOAÏN THAÚNG CAÙCH ÑEÀU
I/ Muïc tieâu:
- Hoïc sinh bieát caùch gaáp caùc ñoaïn thaúng caùch ñeàu.
- Gấp được các đoạn thẳng cách đều theo đường kẻ .Các nếp gấp có thể chưa thẳng, phẳng.
II/ Chuaån bò:
- Giaùo vieân: Maãu, giaáy maøu coù keû oâ.
- Hoïc sinh Vôû thuû coâng, giaáy vôû hoïc sinh, giaáy maøu.
III/Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc chuû yeáu:
1/ OÅn ñònh lôùp:
2/ Kieåm tra baøi cuõ:
 Goïi hoïc sinh leân neâu caùc kí hieäu ñaõ hoïc. 
3/ Daïy hoïc baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi: Gaáp caùc ñoaïn thaúng caùch ñeàu.
Hoaït ñoäng 2 :Höôùng daãn caùch gaáp 
Cho hoïc sinh xem maãu.
giaùo vieân: gaáp maãu:
-Gaáp neáp thöù nhaát: Ghim tôø giaáy maøu leân baûng, maët maøu aùp saùt vaøo maët baûng. Gaáp meùp giaáy vaøo 1 oâ theo ñöôøng daáu.
-Gaáp neáp thöù hai: Ghim tôø giaáy, maët maøu ôû phía ngoaøi ñeå gaáp neáp thöù 2. Caùch gaáp gioáng nhö neáp gaáp thöù nhaát.
-Töông töï gaáp caùc neáp tieáp theo.
* Hoaït ñoäng 3 :Höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh.
Cho hoïc sinh taäp gaáp treân giaáy 
*Thu chaám.
-Hoïc sinh quan saùt.
- HS theo doõi
Söû duïng giaáy traéng coù oâ li. Sau khi taäp gaáp thaønh thaïo hoïc sinh seõ gaáp baèng giaáy maøu. Daùn saûn phaåm vaøo vôû.
4/ Cuûng coá: Nhaän xeùt veà tinh thaàn hoïc taäp, chuaån bò.
5/ Daën doø: Daën doø hoïc sinh chuaån bò giaáy coù keû oâ, giaáy maøu ñeå hoïc baøi sau.
----------------------o0o------------------
TUẦN 15
Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010.
HỌC VẦN: BÀI : om - am
I: MỤC TIÊU
-Học sinh đọc ,viết được : om , am, làng xóm , rừng tràm. Đọc được từ ngữ, câu ứng dụng trong bài.
-Học sinh có kĩ năng đọc viết đúng vần, tiếng, từ vừa học.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Nói lời cảm ơn.
- Học sinh tích cực, chủ động trong học tập.Giáo dục hs biết cảm ơn khi được người khác quan tâm, giúp đỡ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Tranh ảnh phục vụ cho bài dạy
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Kiểm tra bài cũ:
Gọi hs đọc từ : bình minh, nhà rông, nắng chang chang.
Đọc bài ứng dụng trong sgk.
GV đọc từ cho hs viết bảng con :
bình minh, nhà rông.
Nhận xét
2.Bài mới:
Tiết 1
a. Giới thiệu bài om - am
b. Dạy vần:
*Hoạt động 1: giới thiệu vần ,tiếng ,từ và luyện đọc
+ Vần om: 
 Yêu cầu hs nêu cấu tạo vần ghép vần.
Gọi hs đánh vần ,đọc trơn
-HD ghép tiếng : xóm
Gọi hs đánh vần ,đọc trơn
Gv ghi từ ứng dụng lên bảng: làng xóm
Gọi hs đọc từ 
Gv đọc mẫu , giảng từ ( cho hs quan sát tranh)
Gọi hs đọc lại bài : om
xóm
làng xóm
Vần am (tương tự)
am
tràm
rừng tràm
Gv đọc mẫu ,giảng từ 
Gọi hs đọc lại bài 
Gọi hs đọc lại toàn bài
- So sánh om - am ? 
*giải lao giữa tiết 
Hoạt động 2: Đọc từ ngữ ứng dụng
Gv ghi từ ứng dụng lên bảng 
-Tiếng nào cóvần om - am ?
Gọi hs đọc từ 
Gv đọc mẫu và giảng từ 
Gọi hs đọc bài trên bảng
Hoạt động 3 :Luyện viết
Gv nêu cấu tạo vần om - am ; từ : làng xóm , từng tràm. Viết mẫu, nêu quy trình viết.
Yêu cầu hs viết vo bảng con, đọc lại bi vừa viết.
Nhận xt, sửa sai. 
Củng cố tiết 1
Yêu cầu hs nhắc lại cấu tạo vần, tiếng, từ vừa học.
Gọi hs đọc lại bài 
Tiết 2
a. Hoạt động 1; Luyện đọc 
gv tổ chức thi đọc bài ở bảng lớp 
* Đọc bài ứng dụng
Yêu cầu hs qs ,nhận xét nội dung tranh vẽ 
Giáo viên viết lên bảng bài ứng dụng 
Mưa tháng bảy gãy cành trám
nắng tháng tám rám trái bòng
Yêu cầu hs tìm đọc tiếng có vần mới học 
Gọi hs đọc câu ứng dụng .
Gv đọc mẫu câu giải nghĩa từ : tri bịng 
*Giải lao giữa tiết
b. Hoạt động 2:Luyện viết 
Gv hướng dẫn hs viết ở vở tập viết 
Gv theo dõi ,hd hs viết ; lưu ý hs nt nối giữa cc con chữ.
Chấm nhận xét một số bài 
c. Hoạt động 3 : Luyện nói 
Gv ghi chủ đề luyện nói: Nói lời cảm ơn.
gọi 2 hs đọc chủ đề luyện nói?
- tranh vẽ gì ?
-Hãy nói về nội dung tranh ( 3 - 4 cu )
- Khi được người khc quan `tâm, giúp đỡ em cần tỏ thái độ như thế no ?
Gv liên hệ giáo dục 
3. Củng cố- dặn dò :
Yêu cầu hs đọc bài trong sgk .
Tổ chức cho cc tổ thi đua tìm tiếng, từ có vần vừa học.
Nhận xt; dặn hs chuẩn bị bi :ăm -â m
HS đọc cn - đt
2 em đọc
Viết bảng con
HS nêu cấu tạo vần om : o + m
Hs ghép bảng cài : om
Hs đánh vần ,đọc trơn cá nhân, đồng thanh : o - mờ - om / om
thêm âm x trước vần om; thanh sắc trên vần om. 
hs đánh vần ,đọc trơn ( cn-đt )
xờ - om- xom- sắc - xóm ; xóm
hs đọc cá nhânđt : làng xóm
hs nghe, quan st
hs đọc lại bài trên bảng lớp.
Hs nêu cấu tạo vần ghép vần : am
Luyện đọc trơn vần, tiếng, từ:(cn - đt )
am - tràm - rừng tràm
HS nghe
Hs đọc ( cn- nối tiếp - đt )
giống: đều kết thúc bằng âm m
khác :âm đầu o - a 
Hs tìm tiếng có vần om - am
( đánh vần- đọc trơn )
Hs đọc cá nhân ,đồng thanh
Hs nghe
Hs đọc lại bài trên bảng : ( cn- tổ - đt )
HS theo dõi quy trình viết.
Hs viết ,đọc ở bảng con : 
 om am
làng xóm rừng tràm
Nhắc lại cấu tạo vần, tiếng, từ.
Hs đọc cá nhân , đt
Hs đọc cn -nhĩm - tổ - đt
Cc tổ thi đua đọc trơn
HS qs,nhận xét
HS đọc thầm, tìm tiếng có vần vừa học ( trám , tám, rám)
hs đọc nối tiếp ( cn- đt ) 
hs nghe
hs nghe ,quan sát
hs viết bài vo vở TV:
 om am
HS đọc : Nói lời cảm ơn
Tranh vẽ cô giáo và bạn nhỏ.
 HS quan st tranh vẽ; nói từ 3 - 4 câu về nội dung tranh: Cô giáo đến thăm nhà bạn Hùng. Cô cho bạn Hùng một quả bóng bay. HS đọc biÀ trong sgk ( cn- đt )
------------------------------------------------
 TOÁN
 LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU : 
 	 + Giúp học sinh củng cố lại phép tính cộng, trừ trong phạm vi 9 .Viết phép tính thích hợp với hình vẽ.
 + Rèn kỹ năng tính nhẩm; Nêu được bài toán đầy đủ cc dữ kiện.
 + Học sinh cẩn thận, phát huy tính chủ động trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 	 + Các hình bài tập 4 , 5 / 80
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra bi cũ :
Gọi 3 em đọc bảng trừ trong phạm vi 9.
Sửa bài tập 4 / VBT ( tr. 60)
Nhận xt.
2. Bài mới :
a. Giới thiệu bài- ghi đề :
b. Hoạt động chính:
Hoạt động 1 : Củng cố phép cộng trừ trong phạm vi 9.
-Gọi học sinh đọc thuộc các bảng cộng trừ trong phạm vi 9
-Giáo viên ghi điểm,nhận xét. 
Hoạt động 2 : Luyện Tập-Thực hành
-Cho học sinh mở SGK – Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1 : Cho học sinh nêu cách làm bài .
-Treo bảng phụ, tổ chức cho 3 nhóm thi đua.
-Giáo viên củng cố tính chất giao hoán và quan hệ cộng trừ qua cột tính
Bài 2: Điền số thích hợp 
-Cho học sinh tự nêu cách làm và tự làm bài vào bảng con. (chia lớp 2 dãy; làm 3bài /dãy)
-Gọi 2 học sinh sửa bài trên bảng lớp 
Bài 3 : So sánh,điền dấu , = 
-Cho học sinh nêu cách làm bài 
 -Trong trường hợp 4 + 5  5 + 4. Học sinh tự viết ngay dấu = vào chỗ trống vì nhận thấy 4 + 5 = 5 + 4 ( đổi vị trí cc số trong php cộng). 
Bài 4 : Quan sát tranh nêu bài toán và phép tính thích hợp .
-Giáo viên gợi ý cho học sinh đặt bài toán theo nhiều tình huống khác nhau nhưng phép tính phải phù hợp với bài toán nêu ra.
Bài 5 :( KK học sinh giỏi )
-Giáo viên treo hình rồi tách hình ra
-Cho học sinh nhận xét có 5 hình vuông.
3. Củng cố , dặn dò:
Gọi hs đọc lại bảng cơng, trừ trong phạm vi 9.
Nhận xt tiết học, tuyên dương hs hoạt động tích cực.
Dặn hs chuẩn bị bi : Phép trừ trong phạm vi 10.
3 em đọc.
1 em lên sửa bài.
-4 em đọc thuộc 
-Học sinh mở SGK
-Học sinh tự làm bài vào vở BTT 
- 3 nhóm thi đua:
 8 + 1 = 9 7 + 2 = 9 6 + 3 = 9
 1 + 8 = 9 2 + 7 = 9 3 + 6 = 9
 9 - 1 = 8 9 - 2 = 7 9 - 3 = 6
 9 - 8 = 1 9 - 7 = 2 9 - 6 = 3
- Nhận xét các cột tính nêu được 
*Trong phép cộng nếu đổi vị trí các số thì kết quả không đổi.
*Phép tính trừ là phép tính ngược lại với phép cộng . 
-Học sinh nhẩm từ bảng cộng trừ để làm bài 
 5 +  = 9 9 - ... = 6 
 4 +  = 9 7 - ... = 5
 ...+ 7 = 9 ... + 3 = 8
-Học sinh tự làm bài và chữa bài trên bảng lớp.
 5 + 4 = 9 9 - 0 > 8
9 - 2 < 8 4 + 5 = 5 + 4
-Có 9 con gà.Có 3 con gà bị nhốt trong lồng .Hỏi có mấy con gà ở ngoài lồng ?
 9 - 3 = 6 
 - Học sinh viết phép tính vào bảng con.
 -Học sinh quan sát , nhận ra 4 hình vuông nhỏ và 1 hình vuông lớn bên ngoài . 
Thể dục
 Bài : THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
I. MỤC TIÊU :
 -HS biết thực hiện phối hợp các tư thế đứng cơ bản. Làm quen với tư thế đứng đưa 1 chân ra trước, hai tay chống hông. Làm quen với trò chơi " Chạy tiếp sức"
 - HS có kỹ năng thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác, Biết tham gia trò chơi.
 - HS nghiêm túc, trật tự khi luyện tập.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
Sân trường ; còi , 3 lá cờ nhỏ.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
NỘI DUNG
TL
PHƯƠNG PHÁP
1. Phần mở đầu:
Tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
Kiểm tra các tư thế đứng cơ bản đã học ( gọi 1 nhóm lên thực hiện )
trò chơi : Chim xổ lồng.
2. Phần cơ bản :
* Ôn các tư thế đứng cơ bản đã học:
-Tư thế đứng đưa 2 tay ra trước; đứng đưa 2 tay dang ngang; đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V; Tư thế đứng đưa 1 chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
-GV hô nhịp cho cả lớp tập phối hợp.
-Gọi từng tổ lên trình diễn , GV theo dõi, xen kẽ sửa sai cho hs.
* Học tư thế đứng đưa 1 chân ra trước, hai tay chống hông.
GV hô nhịp kết hợp làm mẫu, cho hs tập bắt chước.
HS cả lớp tập, gv theo dõi, xen kẽ sửa sai cho hs
*Trò chơi: Chạy tiếp sức
GV nêu tên trò chơi, hd cách chơi.
Cho 1 tổ chơi thử
GV điều khiển cho các tổ chơi.
Tổ chức cho 3 tổ thi đua.
Tuyên dương tổ thắng cuộc.
3. Phần kết thúc:
Di chuyển đội hình vòng tròn, ôn một số bài hát múa TT.
GV và hs hệ thống nội dung bài học.
Nhận xét tiết học, tuyên dương cn -tổ tích cực luyện tập.
 1 - 2'
 2 - 3'
 2'
 5 - 8'
4 - 5'
6 - 8'
2 - 3'
1'
1 - 2'
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
 GV
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * * 
 * * * *
------------------------------------------
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010.
HỌC VẦN
BÀI : ăm - âm
I: MỤC TIÊU
 -Học sinh đọc ,viết được : ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm. Đọc được từ ngữ ,câu ứng dụng trong bài.
 -Học sinh có kĩ năng đọc viết đúng vần, tiếng, từ vừa học.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Thứ, ngày, tháng , năm.
 -Học sinh biết : Thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, phải biết quý trọng thời gian; Biết xem thời khoá biểu để chuẩn bị sách vở và đồ dùng học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Tờ lịch ; bảng phụ ghi thời khoá biểu .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
H§1: Giíi thiÖu vÇn míi 
* D¹y vÇn ¨m 
- §äc mÉu
- Yªu cÇu HS cµi vµ ph©n tÝch vÇn ¨m 
- H­íng dÉn HS ®¸nh vÇn : ¸ - mê - ¨m 
- Yªu cÇu HS cµi tiÕng t»m. 
- GV ghi b¶ng : t»m
- TiÕng t»m cã vÇn míi häc lµ vÇn g× ?
- GV t« mµu vÇn ¨m
- H­íng dÉn HS ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n
- Cho HS quan s¸t tranh SGK/ 124
- Chóng ta cã tõ khãa: nu«i t»m (ghi b¶ng) 
- H­íng dÉn HS ®¸nh vÇn vµ ®äc tõ khãa 
- GV chØnh söa c¸ch ®¸nh vÇn, c¸ch ®äc cho HS 
- §äc theo s¬ ®å
* D¹y vÇn ©m ( t­¬ng tù )
- So s¸nh ¨m vµ ©m ?
- §äc c¶ bµi trªn b¶ng 
*Gi¶i lao
H§ 2: H­íng dÉn ®äc tõ øng dông 
GV ghi tõ øng dông lªn b¶ng, yªu cÇu HS quan s¸t, ®äc thÇm, t×m tiÕng chøa vÇn ¨m, ©m. 
- Nªu cÊu t¹o mét sè tiÕng, ®äc ®¸nh vÇn tiÕng, ®äc tr¬n c¶ tõ.
- GV ®äc mÉu
- Gi¶ng néi dung tõ 
- Gäi HS ®äc c¶ bµi trªn b¶ng 
H§3: H­íng dÉn viÕt 
- GV viÕt mÉu, nªu quy tr×nh viÕt l­u ý HS nÐt nèi c¸c con ch÷, c¸ch ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng.
- Yªu cÇu HS viÕt b¶ng con
- GV chØnh söa cho HS
* Trß ch¬i: T×m nhanh, ®óng tiÕng, tõ cã chøa vÇn h«m nay häc?
- Gi¶i thÝch tõ HS t×m ®­îc.
TiÕt 2 - LuyÖn tËp
H§1: LuyÖn ®äc 
a. H­íng dÉn HS ®äc l¹i néi dung bµi ë tiÕt1. 
b. §äc c©u øng dông 
- Yªu cÇu HS quan s¸t nhËn xÐt bøc tranh minh häa cho c©u øng dông. 
- Treo b¶ng phô ghi c©u øng dông
- T×m tiÕng cã vÇn võa häc? 
- H­íng dÉn HS ®äc c©u øng dông 
c. §äc c¶ bµi trªn b¶ng
d. §äc bµi SGK 
H§ 2: LuyÖn viÕt 
- H­íng dÉn HS viÕt bµi trong vë tËp viÕt.
- Quan s¸t, uèn n¾n, chØnh söa ch÷ viÕt cho HS. 
- ChÊm bµi, nhËn xÐt, ch÷a mét sè lçi HS hay m¾c ®Ó c¸c em rót kinh nghiÖm ë bµi sau.
H§3: LuyÖn nãi 
- Nªu tªn chñ ®Ò luyÖn nãi ? 
- Yªu cÇu HS quan s¸t tranh, nãi trong nhãm theo c¸c c©u hái gîi ý
+ Bøc tranh vÏ g× ? 
+ Nh÷ng vËt trong tranh nãi lªn ®iÒu g× chung ? 
+ Em h·y ®äc thêi kho¸ biÓu líp em ?
+ Ngµy chñ nhËt em th­êng lµm g× ?
+ Em thÝch nhÊt ngµy nµo trong tuÇn?
- Theo dâi
- HS ®äc §T- CN
- Cµi, ph©n tÝch vÇn ¨m
- §¸nh vÇn §T- CN.
- Cµi vµ ph©n tÝch tiÕng t»m
- VÇn míi häc lµ vÇn ¨m.
- §¸nh vÇn §T- CN
- Quan s¸t 
- §¸nh vÇn, ®äc, §T- CN.
- HS ®äc theo s¬ ®å trªn b¶ng
- Gièng nhau: KÕt thóc b»ng m.
- Kh¸c nhau : ©m b¾t ®Çu b»ng ©.
- HS ®äc §T- CN
- §äc thÇm tõ øng dông. 
- §¸nh vÇn, ®äc §T- CN.
- HS theo dâi
- §äc §T- c¸ nh©n
- HS viÕt b¶ng con
- HS nèi tiÕp nªu tiÕng, tõ cã chøa vÇn võa häc.
- §äc §T - CN bµi trªn b¶ng
- HS ®äc thÇm

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 tuan 14 cktkn.doc