Kế hoạch bài dạy lớp 1 - Tuần 23, 24

I- Mục tiêu:

 - Học sinh quen với nề nếp chào cờ.

 - Học sinh nắm được ưu, khuyết điểm của lớp, của mình trong tuần 22.

 - Nắm được phương hướng tuần 23.

II- Các hoạt động chủ yếu:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

1. Ổn định lớp

2. Tiến hành

- GV nêu nhận xét các nề nếp thực hiện trong tuần 22.

 + Tuyên dương những HS thực hiện tốt.

 + Nhắc nhở những HS thực hiện chưa tốt.

- GV nêu phương hướng tuần 23.

3. Tổng kết.

- GV tổng kết, nhận xét giờ. - HS ổn định lớp.

- HS nghe nhận xét.

- HS nghe nhiệm vụ.

- HS vui văn nghệ.

 

doc 42 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 23/08/2018 Lượt xem 273Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài dạy lớp 1 - Tuần 23, 24", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t ủoọng 1: Daùy vaàn: uơ, uya.
a. Daùy vần: uơ.
- Nhaọn dieọn vaàn: Vần uơ ủửụùc taùo bụỷi : u, vaứ ơ.
- GV ủoùc maóu.
- So saựnh: vaàn uơ vaứ ua.
- Phaựt aõm vaàn:
- ẹoùc tieỏng khoaự vaứ tửứ khoaự: huơ, huơ vòi.
- ẹoùc laùi sụ ủoà: uơ
huơ
 huơ vòi
b. Daùy vaàn uya: ( Qui trỡnh tửụng tửù)
- ẹoùc laùi hai sụ ủoà treõn baỷng.
Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng.
- GV hướng dẫn HS tự tìm từ.
- Hửụựng daón ủoùc tửứ ửựng duùng: 
Hoạt động 3: Luyện viết.
- Hửụựng daón vieỏt baỷng con :
Cuỷng coỏ, daởn do.ứ
Phaựt aõm ( 2 em - ủoàng thanh).
Phaõn tớch vaứ gheựp bỡa caứi: .
ẹaựnh vaàn ( c nhaõn - ủoàng thanh).
ẹoùc trụn ( caự nhaõn - ủoàng thanh).
Phaõn tớch vaứ gheựp bỡa caứi: huơ.
ẹaựnh vaàn vaứ ủoùc trụn tieỏng, tửứ ( caự nhaõn - ủoàng thanh).
ẹoùc xuoõi – ngửụùc ( caự nhaõn - ủoàng thanh).
ẹoùc xuoõi – ngửụùc ( caự nhaõn - ủoàng thanh).
Tỡm vaứ ủoùc tieỏng coự vaàn vửứa hoùc.
ẹoùc trụn tửứ ửựng duùng:(c nhaõn - ủ thanh).
Theo doừi qui trỡnh.
Vieỏt b.con: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya.
Tieỏt 2
 Hoaùt ủoọng cuỷa GV
 Hoaùt ủoọng cuỷa HS
Hoạt động 1: Luyện đọc.
a. ẹoùc laùi baứi tieỏt 1.
- GV chổnh sửỷa loói phaựt aõm cuỷa HS
b. ẹoùc caõu ửựng duùng: 
 “ Nơi ấy .. trên sân.”.
c.ẹoùc SGK:
Hoạt động 2: Luyện viết.
- GV hướng dẫn viết vở tập viết.
Hoạt động 3: Luyện nói: Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya.
- GV hướng dẫn thảo luận.
Cuỷng coỏ, daởn do.ứ
ẹoùc (caự nhaõn 10 em – ủoàng thanh)
Nhaọn xeựt tranh.
Tỡm tieỏng coự vaàn vửứa hoùc
ẹoùc (caựnhaõn – ủoàng thanh)
HS mụỷ saựch. ẹoùc caự nhaõn 10 em
Vieỏt vụỷ taọp vieỏt
Quan saựt tranh vaứ traỷ lụứi
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Toán
Bài 92: Các số tròn chục
I- Mục tiêu:
	Nhận biết các số tròn chục. Biết đọc. Viết, so sánh các số tròn chục.
II- Đồ dùng dạy học: 9 boự que tớnh moói boự coự 1 chuùc que tớnh .
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ẹũnh : Haựt – chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp 
2. Kieồm tra baứi cuừ : 
- Sửỷa baứi 3/22/ Vụỷ Baứi taọp, 2 em leõn baỷng veừ hỡnh vaứ ghi soỏ ủo treõn moói hỡnh : 
a) b) 
 A 4 cm B 3 cm C
 A 
	 3cm
 B C - Giaựo vieõn kieồm tra ủuựng sai 	4cm
3. Baứi mụựi : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu caực soỏ troứn chuùc.
a. Giụựi thieọu soỏ troứn chuùc :
- GV hửụựng daón HS laỏy 1 boự ( 1 chuùc ) que tớnh vaứ noựi :” coự 1 chuùc que tớnh “ 
- GV hoỷi : 1 chuùc coứn goùi laứ bao nhieõu ?
- GV vieỏt : 10 leõn baỷng 
- Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh noựi : “Coự 2 chuùc que tớnh “
- 2 chuùc coứn goùi laứ bao nhieõu ? 
- Giaựo vieõn vieỏt 20 leõn baỷng. 
- 3 chuùc coứn goùi laứ bao nhieõu ? 
- Giaựo vieõn vieỏt 30 leõn baỷng. 
- Cho HS quan saựt hỡnh trong SGK ủeồ neõu ủửụùc.
- GV hửụựng daón hoùc sinh laàn lửụùt tửụng tửù nhử treõn ủeỏn 90. 
Hoaùt ẹoọng 2 : 
- GV hửụựng daón HS ủeỏm theo chuùc tửứ 1 chuùc ủeỏn 9 chuùc vaứ ủoùc theo thửự tửù ngửụùc laùi. 
- Yeõu caàu HS ủoùc caực troứn chuùc theo thửự tửù tửứ 10 ủeỏn 90 vaứ ngửụùc laùi 
- GV giụựi thieọu : Caực soỏ troứn chuùc tửứ 10 ủeỏn 90 laứ nhửừng soỏ coự 2 chửừ soỏ. Chaỳng haùn : 30 coự 2 chửừ soỏ laứ 3 vaứ 0 
Hoaùt đoọng 3: Thửùc haứnh 
Baứi 1: Hửụựng daón hoùc sinh neõu caựch laứm baứi roài laứm baứi vaứ chửừa baứi treõn baỷng lụựp 
- GV cho hoùc sinh chửừa baứi treõn baỷng lụựp 
Baứi 2: GV hửụựng daón HS nhaọn xeựt daừy soỏ troứn chuùc theo thửự tửù tửứ beự ủeỏn lụựn ( a) vaứ thửự tửù lụựn ủeỏn beự (b). 
Baứi 3: So saựnh caực soỏ troứn chuùc. 
- Giaựo vieõn lửu yự caực trửụứng hụùp 
 40 60 
 80 > 40 60 < 90 
- HS laỏy 1 boự que tớnh vaứ noựi coự 1 chuùc que tớnh. 
- 10 ( mửụứi ) 
- 20 ( hai mửụi )
- Hoùc sinh tieỏp tuùc laỏy 3 boự que tớnh roài noựi coự 3 chuùc que tớnh. 
- ( ba mửụi ) 30
- Goùi hoùc sinh ủoùc laùi ba mửụi .
- Coự 4 boự chucù que tớnh; 4 chuùc coứn goùi laứ boỏn mửụi. Boỏn mửụi ủửụùc vieỏt soỏ 4 trửụực soỏ 0 sau ,ủoùc laứ boỏn mửụi.
- Caự nhaõn - ủt
- 10 em ủoùc – ủt
- HS neõu yeõu caàu baứi 1: Vieỏt (theo maóu) ủoùc soỏ ,vieỏt soỏ. 
- HS neõu yeõu caàu : Vieỏt soỏ troứn chuùc thớch hụùp vaứo oõ troỏng.
- goùi vaứi HS ủoùc laùi baứi laứm cuỷa mỡnh (keỏt hụùp giửừa ủoùc soỏ vaứ vieỏt soỏ )
- HS neõu yeõu caàu: ẹieàn daỏu , = vaứo choồ troỏng.
- cho hoùc sinh tửù laứm baứi
- 3 em leõn baỷng chửừa baứi
4. Cuỷng coỏ, daởn doứ : 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt. 
- Daởn hoùc sinh taọp vieỏt soỏ , ủoùc soỏ . Laứm baứi taọp ụỷ vụỷ Baứi taọp. 
- Chuaồn bũ baứi hoõm sau : Luyeọn taọp.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tự nhiên và xã hội
Bài 23: Cây hoa
I- Mục tiêu:
	- Kể được tên và nêu ích lợi của một số cây hoa.
	- Chỉ được rễ, thân, lá, hoa của cây hoa.
II- Đồ dùng dạy học: - GV: ẹem 1 soỏ caõy hoa
 - HS: Một số cây hoa	 
III- Các hoạt động dạy học:
1. Oồn ủũnh toồ chửực:
 2. Kieồm tra baứi cuừ:	
 - Caõy rau goàm coự boọ phaọn chớnh naứo? (Reồ, thaõn,laự)
 - Aờn rau coự lụùi gỡ? (Boồ, traựnh taựo boựn)
 - Trửụực khi aờn rau ta phaỷi laứm gỡ? (Rửỷa saùch)
3. Baứi mụựi:
Hoaùt ẹoọng cuỷa GV
Hoaùt ẹoọng cuỷa HS
Hoạt động 1: Giụựi thieọu caõy hoa.
- GV giụựi thieọu teõn caõy hoa cuỷa mỡnh, noự ủửụùc troàng ụỷ ruoọng rau.
- Hửụựng daón HS quan saựt caõy hoa.
Yeõu caàu:
- Haừy chổ ủaõu laứ reồ, thaõn, laự, hoa?
- Caực boõng hoa thửụứng coự ủieồm gỡ maứ ai thớch ngaộm?
- Tỡm ra caực sửù khaực nhau veà maứu saộc, hửụng?
- Moọt soỏ em ủửựng leõn trỡnh baứy.
- GV theo doừi HS trỡnh baứy
- GV keỏt luaọn: Caực caõy hoa ủeàu coự reồ, thaõn, laự, hoa. Moói loaùi hoa ủeàu coự maứu saộc.
Hoạt động 2: Laứm vieọc vụựi SGK.
- Tranh veừ
- GV quan saựt, HS thaỷo luaọn giuựp ủụừ 1 soỏ caởp.
- GV cho 1 soỏ em leõn trỡnh baứy
GV hoỷi:
- Keồ teõn caực loaùi hoa coự trong baứi?
- Keồ teõn caực loaùi hoa coự trong SGK
- Hoa ủửụùc duứng laứm gỡ?
- GV keỏt luaọn: Caực loaùi hoa ụỷ SGK laứ hoa daõn buùt, hoa mua, hoa loa keứn. Ngửụứi ta troàng hoa ủeồ laứm caỷnh, trang trớ, laứm nửụực hoa.
- Ngoaứi caực loaùi hoa treõn, caực con coứn thaỏy nhửừng loaùi hoa naứo khaực.
Hoạt động 3: Troứ chụi 
- GV yeõu caàu HS cửỷ moói toồ 1 em leõn mang khaờn bũt maột. Cho HS ủửựng 1 haứng. GV ủửa 1 em 1 caứnh hoa yeõu caàu caực em nhaọn bieỏt loaùi hoa gỡ?
- Lụựp nhaọn xeựt tuyeõn dửụng
4.Cuỷng coỏ, dặn dò. 
- Vửứa roài caực con hoùc baứi gỡ?
- GV ủửa ra moọt soỏ loaùi hoa cho HS nhaọn bieỏt
- Nhaọn xeựt – daởn doứ.
- HS trỡnh baứy caõy hoa cuỷa mỡnh
- Hoaùt ủoọng nhoựm 2
- HS tieỏn haứnh thaỷo luaọn
- Lụựp boồ sung
- SGK
- HS thaỷo luaọn nhoựm ủoõi
- Hoa daõm buùt, hoa mua
- Hoa loa keứn
- ẹeồ laứm caỷnh
- Troứ chụi: ẹoỏ baùn hoa gỡ?
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Buổi chiều Ôn mĩ thuật
 Bài 23: Xem tranh các con vật
I- Mục tiêu:
	- HS nhận biết được tranấcccs con vật, yêu thích tranh con vật.
	- Mô tả được những hình vẽ và màu sắc chính trong tranh.
II- Đồ dùng dạy học: Tranh vẽ các con vật.
III- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra.
3. Bài mới: a. GV giới thiệu bài.
 b. Nội dung
Hoạt động 1: Phân loại tranh.
- GV hướng dẫn phân loại tranh.
Hoạt động 2: Xem tranh.
- GV hướng dẫn HS xem tranh .
- GV gọi một số HS trình bày nội dung tranh.
- Nhận xét, tuyên dương.
4. Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, nhận xét giờ.
HS hát TT
HS chuẩn bị tranh.
HS phân loại tranh theo nhóm.
HS quan sát theo nhóm.
HS trình bày nội dung tranh vừa quan sát.
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ôn tự nhiên và xã hội
Bài 23: Cây hoa
I- Mục tiêu:
	- Kể được tên và nêu ích lợi của một số cây hoa.
	- Chỉ được rễ, thân, lá, hoa của cây hoa.
II- Đồ dùng dạy học: - GV: ẹem 1 soỏ caõy hoa
 - HS: Một số cây hoa	 
III- Các hoạt động dạy học:
1. Oồn ủũnh toồ chửực:
 2. Kieồm tra baứi cuừ:	
 - Caõy rau goàm coự boọ phaọn chớnh naứo? (Reồ, thaõn,laự)
 - Aờn rau coự lụùi gỡ? (Boồ, traựnh taựo boựn)
 - Trửụực khi aờn rau ta phaỷi laứm gỡ? (Rửỷa saùch)
3. Baứi mụựi:
Hoaùt ẹoọng cuỷa GV
Hoaùt ẹoọng cuỷa HS
Hoạt động 1: Giụựi thieọu caõy hoa.
- GV giụựi thieọu teõn caõy hoa cuỷa mỡnh, noự ủửụùc troàng ụỷ ruoọng rau.
- Hửụựng daón HS quan saựt caõy hoa.
Yeõu caàu:
- Haừy chổ ủaõu laứ reồ, thaõn, laự, hoa?
- Caực boõng hoa thửụứng coự ủieồm gỡ maứ ai thớch ngaộm?
- Tỡm ra caực sửù khaực nhau veà maứu saộc, hửụng?
- Moọt soỏ em ủửựng leõn trỡnh baứy.
- GV theo doừi HS trỡnh baứy
- GV keỏt luaọn: Caực caõy hoa ủeàu coự reồ, thaõn, laự, hoa. Moói loaùi hoa ủeàu coự maứu saộc.
Hoạt động 2: Laứm vieọc vụựi SGK.
- Tranh veừ
- GV quan saựt, HS thaỷo luaọn giuựp ủụừ 1 soỏ caởp.
- GV cho 1 soỏ em leõn trỡnh baứy
GV hoỷi:
- Keồ teõn caực loaùi hoa coự trong baứi ?
- Keồ teõn caực loaùi hoa coự trong SGK ?
- Hoa ủửụùc duứng laứm gỡ ?
- GV keỏt luaọn: Caực loaùi hoa ụỷ SGK laứ hoa daõn buùt, hoa mua, hoa loa keứn. Ngửụứi ta troàng hoa ủeồ laứm caỷnh, trang trớ, laứm nửụực hoa.
- Ngoaứi caực loaùi hoa treõn, caực con coứn thaỏy nhửừng loaùi hoa naứo khaực.
Hoạt động 3: Vẽ cây hoa.
- GV hướng dẫn HS vẽ cây hoa, bao gồm các bộ phận chính: rễ, thân, lá, hoa.
- GV nhận xét, tuyên dương.
4.Cuỷng coỏ, dặn dò. 
- Vửứa roài caực con hoùc baứi gỡ?
- GV ủửa ra moọt soỏ loaùi hoa cho HS nhaọn bieỏt
- Nhaọn xeựt – daởn doứ.
- HS trỡnh baứy caõy hoa cuỷa mỡnh
- Hoaùt ủoọng nhoựm 2
- HS tieỏn haứnh thaỷo luaọn
- Lụựp boồ sung
- SGK
- HS thaỷo luaọn nhoựm ủoõi
- Hoa daõm buùt, hoa mua
- Hoa loa keứn
- ẹeồ laứm caỷnh
HS vẽ tranh.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sinh hoạt lớp
Kiểm điểm nề nếp tuần 23
I- Mục tiêu:
	- HS thấy được những ưu điểm, khuyết điểm của các cá nhân, tập thể trong tuần 23.
	- Nắm được những yêu cầu, nhiệm vụ của tuần 24.
	- Kể được một số câu chuyện về Bác Hồ và tự liên hệ
II- Các hoạt động dạy-học:
1. Đánh giá nhận xét các mặt hoạt động của lớp trong tuần 23.
- GV cho HS đã được phân công theo dõi đánh giá, nhận xét.
- GV nhận xét chung.
2. GV phổ biến những yêu cầu, nhiệm vụ tuần 24..
3. HS kể chuyện về Bác Hồ hoặc gương người tốt việc tốt.
4. Tổng kết giờ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Tuần 24
Thứ hai ngày 8 tháng 2 năm 2010
Chào cờ
Nhận xét tuần 23
I- Mục tiêu:
	- Học sinh quen với nề nếp chào cờ.
	- Học sinh nắm được ưu, khuyết điểm của lớp, của mình trong tuần 23.
	- Nắm được phương hướng tuần 24.	
II- Các hoạt động chủ yếu:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. ổn định lớp
2. Tiến hành
- GV nêu nhận xét các nề nếp thực hiện trong tuần 22.
 + Tuyên dương những HS thực hiện tốt.
 + Nhắc nhở những HS thực hiện chưa tốt.
- GV nêu phương hướng tuần 23.
3. Tổng kết.
- GV tổng kết, nhận xét giờ.
- HS ổn định lớp.
- HS nghe nhận xét.
- HS nghe nhiệm vụ.
- HS vui văn nghệ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Học vần 
Bài 100: uân, uyên
I- Mục tiêu:
	- Đọc được: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền, từ và đoạn thơ ứng dụng.
	- Viết được : uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền.
	- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Em thích đọc truyện.
II- Đồ dùng dạy học:
GV: - Tranh minh hoaù tửứ khoaự.
 - Tranh caõu ửựng duùng vaứ tranh minh hoaù phaàn luyeọn noựi.
HS: - SGK, vụỷ taọp vieỏt.
III- Hoaùt ủoọng daùy hoùc: 
1. Khụỷi ủoọng : Haựt taọp theồ
2. Kieồm tra baứi cuừ :
- ẹoùc vaứ vieỏt baỷng con : huơ tay, thuở xưa, đêm khuya, trăng khuya..
- ẹoùc SGK: 
3. Baứi mụựi :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoaùt ủoọng 1: Daùy vaàn: uân, uyên.
a. Daùy vần: uân.
- Nhaọn dieọn vaàn: Vần uân ủửụùc taùo bụỷi u, â vaứ n.
- GV ủoùc maóu.
- So saựnh: vaàn uân vaứ ân.
- Phaựt aõm vaàn:
- ẹoùc tieỏng khoaự vaứ tửứ khoaự: xuân, mùa xuân.
- ẹoùc laùi sụ ủoà: uân
 xuân
 mùa xuân
b. Daùy vaàn uyên: ( Qui trỡnh tửụng tửù)
- ẹoùc laùi hai sụ ủoà treõn baỷng.
Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng.
- GV hướng dẫn HS tự tìm từ.
- Hửụựng daón ủoùc tửứ ửựng duùng: 
Hoạt động 3: Luyện viết.
- Hửụựng daón vieỏt baỷng con :
Cuỷng coỏ, daởn do.ứ
Phaựt aõm ( 2 em - ủoàng thanh).
Phaõn tớch vaứ gheựp bỡa caứi: .
ẹaựnh vaàn ( c nhaõn - ủoàng thanh).
ẹoùc trụn ( caự nhaõn - ủoàng thanh).
Phaõn tớch vaứ gheựp bỡa caứi: xuân.
ẹaựnh vaàn vaứ ủoùc trụn tieỏng, tửứ ( caự nhaõn - ủoàng thanh).
ẹoùc xuoõi – ngửụùc ( caự nhaõn - ủoàng thanh).
ẹoùc xuoõi – ngửụùc ( caự nhaõn - ủoàng thanh).
Tỡm vaứ ủoùc tieỏng coự vaàn vửứa hoùc.
ẹoùc trụn tửứ ửựng duùng:(c nhaõn - ủ thanh).
Theo doừi qui trỡnh.
Vieỏt b.con: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền.
Tieỏt 2
 Hoaùt ủoọng cuỷa GV
 Hoaùt ủoọng cuỷa HS
Hoạt động 1: Luyện đọc.
a. ẹoùc laùi baứi tieỏt 1.
- GV chổnh sửỷa loói phaựt aõm cuỷa HS
b. ẹoùc caõu ửựng duùng: 
 “ Chim én .. cùng về.”.
c. ẹoùc SGK:
Hoạt động 2: Luyện viết.
- GV hướng dẫn viết vở tập viết.
Hoạt động 3: Luyện nói: Em thích đọc truyện.
- GV hướng dẫn thảo luận.
Cuỷng coỏ, daởn do.ứ
ẹoùc (caự nhaõn 10 em – ủoàng thanh)
Nhaọn xeựt tranh.
Tỡm tieỏng coự vaàn vửứa hoùc
ẹoùc (caựnhaõn – ủoàng thanh)
HS mụỷ saựch. ẹoùc caự nhaõn 10 em
Vieỏt vụỷ taọp vieỏt
Quan saựt tranh vaứ traỷ lụứi
––––––––––––––––––––––––––––––
Đạo đức
Bài 24: Đi bộ đúng quy định ( tiết 2 )
I- Mục tiêu:
	- Nêu được một số qui định đối với người đi bộ phù hợp với điều kiện giao thông địa phương.
	- Nêu được lợi ích của việc đi bộ đúng qui định.
	- Thực hiện đi bộ đúng qui định và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.
II- Đồ dùng dạy học:
- Tranh BT 3.4 / 35.36 vụỷ BTẹẹ.
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ẹũnh : haựt , chuaồn bũ ủoà duứng HT .
2. Kieồm tra baứi cuừ :
- Tieỏt trửụực em hoùc baứi gỡ ?
- ẹi boọ nhử theỏ naứo laứ ủuựng quy ủũnh ? (treõn ủửụứng phoỏ , ủửụứng ụỷ noõng thoõn )
- Khi ủi qua ngaừ 3 , ngaừ 4 em caàn nhụự ủieàu gỡ ?
- Nhaọn xeựt baứi cuừ , KTCBBM.
3. Baứi mụựi :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoaùt ủoọng 1: Laứm BT3 
- GV treo tranh, ủoùc yeõu caàu BT: Em thửỷ ủoaựn xem ủieàu gỡ coự theồ xaỷy ra vụựi 3 baùn nhoỷ ủi dửụựi loứng ủửụứng? Neỏu thaỏy baùn mỡnh ủi nhử theỏ, em seừ noựi gỡ vụựi caực baùn ?
- GV mụứi vaứi em leõn trỡnh baứy keỏt quaỷ thaỷo luaọn .
- GV nhaọn xeựt boồ sung vaứ keỏt luaọn :
ẹi dửụựi loứng ủửụứng laứ sai quy ủũnh , coự theồ gaõy nguy hieồm cho baỷn thaõn vaứ cho ngửụứi khaực .
Hoaùt ủoõùng 2: Laứm BT4 
- GV giaỷi thớch yeõu caàu BT4 
- Em haừy ủaựnh daỏu + vaứo oõ dửụựi moói tranh chổ vieọc ngửụứi ủi boọ ủi ủuựng quy ủũnh .
- Cho hoùc sinh neõu noọi dung tranh vaứ chổ roừ ủuựng sai .
- Noỏi tranh em vửứa ủaựnh daỏu vụựi khuoõn maởt cửụứi .
GV keỏt luaọn :
- T1.2.3.4.6 ủi boọ ủuựng quy ủũnh , tranh 5.7.8 sai quy ủũnh. 
- ẹi boọ ủuựng quy ủũnh laứ tửù baỷo veọ mỡnh vaứ baỷo veọ ngửụứi khaực .
Hoaùt ủoọng 3: TC “ ẹeứn xanh , ủeứn ủoỷ ”
- GV neõu caựch chụi : HS ủửựng haứng ngang , ủoọi noù ủoỏi dieọn vụựi ủoọi kia, caựch nhau khoaỷng 5 bửụực. Ngửụứi ủieàu khieồn troứ chụi caàm ủeứn hieọu ủửựng ụỷ giửừa caựch ủeàu 2 haứng ngang vaứ ủoùc :
 ẹeứn hieọu leõn maứu ủoỷ
 Dửứng laùi chụự coự ủi
 ẹeứn vaứng ta chuaồn bũ
ẹụùi maứu xanh ta ủi ”
( ẹi nhanh ! ủi nhanh !Nhanh, nhanh!)
- Ngửụứi ủieàu khieồn thay ủoồi hieọu leọnh vụựi nhũp ủoọ taờng daàn . Qua 5,6 phuựt , em naứo coứn ủửựng ụỷ vũ trớ ủeỏn cuoỏi cuoọc chụi laứ ngửụứi thaộng cuoọc .
- Hoùc sinh quan saựt tranh , traỷ lụứi caõu hoỷi .
- HS thaỷo luaọn theo nhoựm 2 baùn .
- Hoùc sinh leõn trỡnh baứy .
- Caỷ lụựp nhaọn xeựt boồ sung yự kieỏn .
- Hoùc sinh mụỷ vụỷ BTẹẹ, quan saựt tranh ụỷ BT4 
- Hoùc sinh ủaựnh daỏu vaứo vụỷ .
- Cho HS leõn trỡnh baứy trửụực lụựp. 
- Hoùc sinh noỏi tranh .
- Hoùc sinh naộm luaọt chụi : 
+ ẹeứn xanh , ủi ủeàu bửụực taùi choó .
+ ẹeứn vaứng : voó tay .
+ ẹeứn ủoỷ : ủửựng yeõn .
- Ngửụứi chụi phaỷi thửùc hieọn ủuựng ủoọng taực theo hieọu leọnh . Ai bũ nhaàm tieỏn leõn moọt bửụực vaứ ra chụi ụỷ voứng ngoaứi .
- Hoùc sinh ủoùc ủt caõu naứy .
4. Cuỷng coỏ, daởn doứ : 
- HS ủoùc ủoàng thanh caực caõu thụ cuoỏi baứi : “ ẹi boọ treõn vổa heứ”
“ Loứng ủửụứng ủeồ cho xe
 Neỏu heứ ủửụứng khoõng coự
Saựt leà phaỷi ta ủi
ẹeỏn ngaừ tử ủeứn hieọu
Nhụự ủi vaứo vaùch sụn
Em chụự queõn luaọt leọ
An toaứn conứ gỡ hụn ”
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc 
- Daởn Hoùc sinh hoùc baứi . Thửùc hieọn ủuựng nhửừng ủieàu ủaừ hoùc .
- Xem trửụực baứi hoõm sau .
––––––––––––––––––––––––––––––
Thủ công
Bài 24: Cắt dán hình chữ nhật ( tiết 1 )
I- Mục tiêu:
	- Biết cách kẻ, cắt, dán hình chữ nhật.
	- Kẻ, cắt, dán được hình chữ nhật. Có thể kẻ, cắt được hình chữ nhật theo cách đơn giản. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng.
II- Đồ dùng dạy học:
- GV : Hỡnh chửừ nhaọt maóu daựn treõn giaỏy neàn,tụứ giaỏy keỷ oõ lụựn.
- HS : Giaỏy maứu,giaỏy vụỷ,duùng cuù thuỷ coõng.
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ủũnh lụựp: Haựt taọp theồ.
2. Baứi cuừ : Kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp cuỷa hoùc sinh,nhaọn xeựt . Hoùc sinh ủaởt ủoà duứng hoùc taọp leõn baứn.
3. Baứi mụựi :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoaùt ủoọng 1: Quan sát hình mẫu.
- GV treo baỷng hỡnh chửừ nhaọt maóu, hoỷi: Hỡnh chửừ nhaọt coự maỏy caùnh? ẹoọ daứi caực caùnh nhử theỏ naứo?
- GV keỏt luaọn : Hỡnh chửừ nhaọt coự 2 caùnh daứi baống nhau vaứ 2 caùnh ngaộn baống nhau.
Hoaùt ủoọng 2: Hướng dẫn thao tác.
- Giaựo vieõn hửụựng daón maóu caựch keỷ.
a) Caựch keỷ hỡnh chửừ nhaọt :
- GV thao taực maóu tửứng bửụực thong thaỷ. GV ghim tụứ giaỏy keỷ oõ leõn baỷng. Laỏy 1 ủieồm A treõn maởt giaỏy keỷ oõ,tửứ A ủeỏm xuoỏng 5 oõ theo doứng keỷ ủửụùc ủieồm D .Tửứ A vaứ D ủeỏm sang phaỷi toõ theo ủửụứng keỷ ta ủửụùc B vaứ C.Noỏi laàn lửụùt AgB,BgC,C vụựi D,D vụựi A ta ủửụùc hỡnh chửừ nhaọt ABCD.
b) Caột vaứ daựn hỡnh chửừ nhaọt :
- Caột theo caùnh AB,BC,CD,DA ủửụùc hỡnh chửừ nhaọt, boõi hoà, daựn caõn ủoỏi.
- Cho HS thửùc haứnh, giaựo vieõn quan saựt.
c) Hửụựng daón caựch keỷ thửự 2 :
- Taọn duùng 2 caùnh cuỷa tụứ giaỏy laứm 2 caùnh cuỷa hỡnh chửừ nhaọt coự ủoọ daứi cho trửụực, nhử vaọy chổ coứn caột 2 caùnh coứn laùi.
- GV cho hoùc sinh thửùc haứnh keỷ, caột hỡnh chửừ nhaọt theo caựch ủụn giaỷn treõn giaỏy vụỷ coự keỷ oõ. 
- Hoùc sinh quan saựt hỡnh chửừ nhaọt maóu vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi.
- Hoùc sinh nhaộc laùi keỏt luaọn.
- Hoùc sinh nghe vaứ quan saựt giaựo vieõn laứm maóu, ghi nhụự.
- Hoùc sinh quan saựt giaựo vieõn thao taực maóu tửứng bửụực caột vaứ daựn. Hoùc sinh keỷ, caột hỡnh chửừ nhaọt treõn giaỏy vụỷ.
 - Hoùc sinh theo doừi.
 - Hoùc sinh thửùc haứnh keỷ vaứ caột treõn giaỏy vụỷ.
4. Cuỷng coỏ, daởn doứ :
- Neõu laùi caựch keỷ vaứ caột hỡnh chửừ nhaọt.
- Tinh thaàn,thaựi ủoọ cuỷa hoùc sinh.
- Chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp cho tieỏt sau.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Buổi chiều Ôn tiếng việt
 Bài 100: uân, uyên
I- Mục tiêu:
- Củng cố luyện đọc, viết lại vần uân, uyên, từ và câu ứng dụng có trong bài . 
	- Luyện làm BTTV.
II- Đồ dùng dạy học: SGK, vở ô li,
III- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra.
3. Bài mới. a. Giới thiệu bài.
 b. Nội dung.
Hoạt động 1: Luyện đọc.
- GV hớng dẫn luyện đọc bài trong SGK.
- GV kiểm tra, nhận xét.
Hoạt động 2: Luyện viết.
- GV hớng dẫn luyện viết bài.
- GV kiểm tra, nhận xét.
Hoạt động 3: Làm BTTV.
- GV hớng dẫn làm BT.
4. Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, nhận xét giờ.
HS hát TT.
HS chuẩn bị đồ dùng.
HS đọc bài trong SGK.
HS viết vở ô li.
HS làm bài – chữa bài.
––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Ôn toán
Bài 92: Các số tròn chục
I- Mục tiêu:
	Củng cố nhận biết các số tròn chục. Biết đọc, viết, so sanh số tròn chục.
II- Đồ dùng dạy học: Vở BTT, vở ô li.
III- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra.
3. Bài mới.
- Hướng dẫn HS làm bài tập ( tr. 23 )
Bài 1: Viết ( theo mẫu ).
- GV để HS tự làm bài.
Bài 2: Số tròn chục?
a. Từ 10 đến 90.
b. từ 90 đến 10.
Bài 3: Điền dấu >, <, =
- GV hướng dẫn làm bài.
Bài 4: Nối ô trống với số thích hợp.
- GV hướng dẫn làm bài.
4. Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, nhận xét giờ.
HS hát TT.
HS chuẩn bị đồ dùng.
HS tự làm bài, chữa bài.
HS tự làm bài, chữa bài.
HS làm bài- chữa bài.
HS làm bài- chữa bài.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rèn viết
Luyện viết bài:96, 97,98, 99, 100
I- Mục tiêu:
	- Củng cố, luyện viết các chữ đã học có trong các bài trên.
	- Trình bày bài viết sạch, đẹp.
II- Đồ dùng dạy học: Vở luyện viết
III- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra.
3. Bài mới. a. Giới thiệu bài.
 b. Nội dung.
Hoạt động 1: Hướng dẫn viết.
- GV hướng dẫn cách viết, cách trình bày trong vở luyện viết.
Hoạt động 2: Thực hành viết.
- GV quan sát HS viết bài.
- GV kiểm tra nhận xét.
4. Củng cố, dặn dò:
HS hát tập thể
HS chuẩn bị đồ dùng.
HS quan sát.
HS mở vở luyện viết, viết bài.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Thứ ba ngày 9 tháng 2 năm 2010
( ĐC Phượng soạn giảng )
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Thứ tư ngày tháng 2 năm 2010
Học vần
Bài 102: uynh, uych
I- Mục tiêu:
	- Đọc được: uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch, từ và các câu ứng dụng.
	- Viết được : u uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch.
	- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang.
II- Đồ dùng dạy học:
GV: - Tranh minh hoaù tửứ khoaự.
 - Tranh caõu ửựng duùng vaứ tranh minh hoaù phaàn luyeọn noựi.
HS: - SGK, vụỷ taọp vieỏt.
III- Hoaùt ủoọng daùy hoùc: 
1. Khụỷi ủoọng : Haựt taọp theồ
2. Kieồm tra baứi cuừ :
- ẹoùc vaứ vieỏt baỷng con : tuyệt đẹp, tuyết trắng, bất khuất, sản xuất..
- ẹoùc SGK: 
3. Baứi mụựi :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoaùt ủoọng 1: Daùy vaàn: uynh, uych.
a. Daùy vần: uynh.
- Nhaọn dieọn vaàn: Vần uynh ủửụùc taùo bụỷi u, y vaứ nh.
- GV ủoùc maóu.
- So saựnh: vaàn uynh vaứ uy.
- Phaựt aõm vaàn:
- ẹoùc tieỏng khoaự vaứ tửứ khoaự: huynh, phụ huynh.
- ẹoùc laùi sụ ủoà: uynh
 huynh
 phụ huynh
b. Daùy vaàn uych: ( Qui trỡnh tửụng tửù)
- ẹoùc laùi hai sụ ủoà treõn baỷng.
Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng.
- GV hướng dẫn HS tự tìm từ.
- Hửụựng daón ủoùc tửứ ửựng duùng: 
Hoạt động 3: Luyện viết.
- Hửụựng daón vieỏt baỷng con :
Cuỷng coỏ, daởn do.ứ
Phaựt aõm ( 2 em - ủoàng thanh).
Phaõn tớch vaứ gheựp bỡa caứi: .
ẹaựnh vaàn ( c nhaõn - ủoàn

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 23- 24.doc