Kế hoạch bài dạy khối 1 - Tuần 14 năm 2009

I: MỤC TIÊU

-Học sinh đọc ,viết được : eng,ing, lưỡi xẻng, trống, ching .Đọc được từ ngữ ,câu ứng dụng trong bi.

-Học sinh có kĩ năng đọc viết đúng vần, tiếng, từ vừa học.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề :Ao, hồ, giếng.

- Học sinh tích cực, chủ động trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Tranh ảnh phục vụ cho bài dạy

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 28 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 20/08/2018 Lượt xem 44Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài dạy khối 1 - Tuần 14 năm 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 bản :
* ễn cỏc tư thế đứng cơ bản đó học:
-Tư thế đứng đưa 2 tay ra trước; đứng đưa 2 tay dang ngang; đứng đưa 2 tay lờn cao chếch chữ V; Tư thế đứng đưa 1 chõn ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
-GV hụ nhịp cho cả lớp tập phối hợp.
-Gọi từng tổ lờn trỡnh diễn , GV theo dừi, xen kẽ sửa sai cho hs.
* Học tư thế đứng đưa 1 chõn ra trước, hai tay chống hụng.
GV hụ nhịp kết hợp làm mẫu, cho hs tập bắt chước.
HS cả lớp tập, gv theo dừi, xen kẽ sửa sai cho hs
*Trũ chơi: Chạy tiếp sức
GV nờu tờn trũ chơi, hd cỏch chơi.
Cho 1 tổ chơi thử
GV điều khiển cho cỏc tổ chơi.
Tổ chức cho 3 tổ thi đua.
Tuyờn dương tổ thắng cuộc.
3. Phần kết thỳc:
Di chuyển đội hỡnh vũng trũn, ụn một số bài hỏt mỳa TT.
GV và hs hệ thống nội dung bài học.
Nhận xột tiết học, tuyờn dương cn -tổ tớch cực luyện tập.
 1 - 2'
 2 - 3'
 2'
 5 - 8'
4 - 5'
6 - 8'
2 - 3'
1'
1 - 2'
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
 GV
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * * 
 * * * *
 GV
 XP Đ
--------------------------------------------------------------------
HOẽC VAÀN:Tieỏt 121- 122/ ct.
BAỉI : uụng - ương
 I: MUẽC TIEÂU
 -Hoùc sinh ủoùc ,vieỏt ủửụùc : uụng,ương, quả chuụng , con đường.ẹoùc ủửụùc tửứ ngửừ ,caõu ửựng duùng trong bài.
 -Hoùc sinh coự kú naờng ủoùc vieỏt ủuựng vần, tiếng, từ vừa học.Phaựt trieồn lụứi noựi tửù nhieõn theo chuỷ ủeà :Đồng ruộng.
 - Học sinh biết yờu quý những người lao động sản xuất làm ra lỳa gạo.
 II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:Tranh aỷnh phuùc vuù cho baứi daùy
 III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC 
 HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV
 HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HS
1. Kiểm tra bài cũ:
Gọi hs đọc từ , cõu ứng dụng:
 cỏi kẻng , xà beng , củ riềng ,bay liệng.
Dự ai núi ngả núi nghiờng...
-GV đọc từ cho hs viết vào bảng con: 
cỏi kẻng, bay liệng
2. Dạy bài mới:
Tieỏt 1
a. Giụựi thieọu baứi : uụng, ương 
b. Dạy vần:
*Hoaùt ủoọng 1: giụựi thieọu vaàn ,tieỏng ,tửứ vaứ luyeọn ủoùc
+ vaàn uụng 
 Yeõu caàu hs nờu cấu tạo và gheựp vần.
Goùi hs ủaựnh vaàn ,ủoùc trụn
-HD ghộp tiếng : chuụng
Goùi hs ủaựnh vaàn ,ủoùc trụn
Gv ghi tửứ ửựng duùng leõn baỷng: quả chuụng
Goùi hs ủoùc tửứ 
Gv ủoùc maóu , giaỷng tửứ ( cho hs quan sỏt tranh)
Goùi hs ủoùc laùi baứi : uụng
chuụng
quả chuụng
Vaàn ương (tửụng tửù)
ương
đường
con đường
Gv ủoùc maóu ,giaỷng tửứ 
Goùi hs ủoùc laùi toaứn baứi
- So saựnh uụng- ương? 
*giaỷi lao giửừa tieỏt 
Hoaùt ủoọng 2: ẹoùc tửứ ngửừ ửựng duùng
Gv ghi tửứ ửựng duùng leõn baỷng 
 rau muống nhà trường
 luống cày nương rẫy
-Tieỏng naứo coựvaàn uụng , ương ?
Goùi hs ủoùc tửứ 
Gv ủoùc maóu vaứ giaỷng tửứ 
Goùi hs ủoùc bài trờn baỷng
*Hoaùt ủoọng 3 :Luyeọn vieỏt
Gv neõu caỏu taùo vaàn uụng, ương ; từ: quả chuụng, con đường. Vieỏt maóu
Yờu cầu hs viết vào bảng con, đọc lại bài vừa viết.
Nhận xột, sửa sai. 
Cuỷng coỏ tieỏt 1
Yờu cầu hs nhắc lại cấu tạo vần, tiếng, từ vừa học.
Goùi hs ủoùc laùi baứi 
Tieỏt 2
a. Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn ủoùc 
Toồ chửực thi ủoùc baứi ụỷ baỷng lụựp .
Chỉnh sửa phỏt õm cho hs
* ẹoùc baứi ửựng duùng
Yeõu caàu hs qs ,nhaọn xeựt noọi dung tranh veừ 
Giaựo vieõn vieỏt leõn baỷng baứi ửựng duùng 
Nắng đó lờn. Lỳa trờn nương chớn vàng. Trai gỏi bản mường cựng vui vào hội.
Yeõu caàu hs tỡm ủoùc tieỏng coự vaàn mụựi hoùc 
Goùi hs ủoùc caõu ửựng duùng .
Gv ủoùc maóu bài ứng dụng; giaỷi nghúa tửứ :
 nương ; bản mường.
*Giaỷi lao giửừa tieỏt
b. Hoaùt ủoọng 2:Luyeọn vieỏt 
Gv hửụựng daón hs vieỏt ụỷ vụỷ taọp vieỏt 
Gv theo doừi ,hd hs vieỏt ; lưu ý hs nột nối giữa cỏc con chữ.
Chaỏm bài, nhaọn xeựt moọt soỏ baứi viết của hs
c. Hoaùt ủoọng 3 : Luyeọn noựi 
Gv ghi chuỷ ủeà luyeọn noựi: Đồng ruộng.
Goùi 2 hs ủoùc chuỷ đề luyeọn noựi?
- Tranh vẽ cảnh gỡ ?
-Những người trong tranh đang làm gỡ ?
-
Gv lieõn heọ giaựo duùc hs biết ơn người nụng dõn làm ra hạt gạo... 
3. Củng cố, dặn dũ :
Gọi hs đọc bài trong sgk 
Tổ chức cho cỏc tổ thi đua tỡm tiếng, từ cú vần mới học.
Nhận xột tiết học, dặn hs luyện đọc- viết ở nhà; chuẩn bị bài : ang - anh
HS đọc cn - đt
2 em đọc cõu
Lớp viết bảng con.
HS nờu cấu tạo vần uụng : uụ + ng
Hs gheựp baỷng caứi uụng
Hs ủaựnh vaàn ,ủoùc trụn caự nhaõn, ủoàng thanh : uụ -ngụứ - uụng ; uụng
theõm aõm ch trửụực vaàn uụng.
hs ủaựnh vaàn ,ủoùc trụn ( cn-ủt )
 chờ - uụng-chuụng; chuụng
hs ủoùc caự nhaõn ,ủt : quả chuụng
hs nghe
hs ủoùc lại bài trờn bảng lớp.
Hs nờu cấu tạo và ghộp vần : ương
 Hs ủoùc caự nhaõn,ủoàng thanh :
 ương - đường - con đường
HS nghe
2 hs ủoùc
gioỏng: ủeàu keỏt thuực bằng aõm ng
khaực :aõm ủaàu uụ- ươ 
Hs tỡm tieỏng cú vần uụng - ương ( đỏnh vần- đọc trơn )
Hs ủoùc caự nhaõn ,ủoàng thanh
Hs nghe
Hs ủoùc lại bài trờn bảng.
HS theo dừi quy trỡnh viết.
Hs vieỏt ,ủoùc ụỷ baỷng con :
 uụng - ương
 quả chuụng con đường
Nhắc lại cấu tạo vần, tiếng, từ.
Hs ủoùc caự nhaõn , ủt
Hs ủoùc cn -nhúm - tổ - ủt
HS qs,nhaọn xeựt
HS đọc thầm, tỡm tiếng cú vần vừa học ( nương , mường)
Hs ủoùc noỏi tieỏp ( cn- ủt ) 
hs nghe
hs nghe ,quan saựt
hs vieỏt baứi vào vở TV:
 uụng ương
quả chuụng con đường
HS đọc : Đồng ruộng.
 HS quan sỏt tranh vẽ; núi từ 2 - 3 cõu về nội dung tranh.
 Tranh vẽ cỏnh đồng lỳa chớn. Trờn cỏnh đồng , cỏc cụ bỏc nụng dõn đang làm việc. Nhờ cú cụng lao chăm súc của mọi người mà lỳa rất tốt...
HS đọc lại bài trong sgk ( cn - đt )
Thi đua tỡm tiếng cú vần mới học :
buồng chuối, vở tuồng, cuống lỏ, ngụi trường, thương yờu, ...
------------------------------------------------
TOÁN : Tiết 54 /ct
 Baứi : LUYEÄN TAÄP
I. MUẽC TIEÂU : 
 + Giuựp hoùc sinh cuỷng coỏ laùi pheựp tớnh coọng , trửứ trong phaùm vi 8 .Viết được phộp tớnh thớch hợp với hỡnh vẽ.
 + Rốn kỹ năng tớnh nhẩm nhanh, chớnh xỏc.
 +HS tớch cực, chủ động luyện tập.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
 + Vụỷ Baứi taọp toaựn – Boọ thửùc haứnh toaựn 
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC :
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
1. Kiểm tra bài cũ :
Gọi hs đọc thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 8
GV ghi phộp tớnh cho hs làm bảng con và bảng lớp:
 6 + 2 = 8 - 4 - 4 =
8 - 6 = 7 - 3 - 2 =
Nhõn xột, sửa sai.
2. Bài mới:
a.Hoaùt ủoọng 1 : Cuỷng coỏ pheựp coọng trửứ trong phaùm vi 8.
-Goùi hoùc sinh ủoùc laùi caực coõng thửực coọng, trửứ trong phaùm vi 8 .
-Giaựo vieõn ủửa ra caực soỏ : 7 , 1 , 8 ; 6 , 2 , 8 ; 5 , 3 , 8 vaứ caực daỏu + , = , - yeõu caàu hoùc sinh leõn gheựp caực pheựp tớnh ủuựng 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt sửỷa sai 
Hoaùt ủoọng 2 : Luyeọn Taọp 
Baứi 1 : 
- GV chuẩn bị trờn bảng, gọi hs tiếp nối nhau lờn ghi kết quả tớnh.
-Cuỷng coỏ moỏi quan heọ coọng trửứ 
Baứi 2: 
-Yeõu caàu hoùc sinh nhaồm roài ghi laùi keỏt quaỷ 
 -GV treo bảng phụ, tổ chức cho 2 nhúm thi đua.
Baứi 3 : 
-Yeõu caàu hoùc sinh neõu caựch laứm baứi 
4 + 3 + 1 = 
8 – 4 – 2 = 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt sửỷa sai cho hoùc sinh 
Baứi 4 : 
-Cho hoùc sinh quan saựt tranh neõu baứi toaựn vaứ pheựp tớnh thớch hụùp 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt caựch neõu baứi toaựn, boồ sung uoỏn naộn caựch duứng tửứ cuỷa hoùc sinh 
Baứi 5 : ( Dành cho hs giỏi )
-Giaựo vieõn hửụựng daón caựch laứm baứi 
Tớnh keỏt quaỷ cuỷa pheựp tớnh 
Tỡm soỏ lụựn (hay soỏ beự hụn ) pheựp tớnh ủeồ noỏi vụựi pheựp tớnh cho phuứ hụùp 
Gọi hs lờn bảng chữa bài.
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt , sửỷa sai 
3. Củng cố, dặn dũ :
Gọi hs đọc lại bảng trừ trong phạm vi 7 và 8.
Nhận xột tiết học. Tuyờn dương hs làm nhanh, đỳng.
Dặn hs làm bài tập trong vở BTT. Chuẩn bị bài : Phộp cộng trong phạm vi 9.
4 em đọc
2 hs lờn bảng , cả lớp làm bảng con.
-5 em ủoùc laùi 
-3 hoùc sinh leõn baỷng thi ủua gheựp ủửụùc 4 pheựp tớnh vụựi 3 soỏ 
7 + 1 = 8 6 + 2 = 8 5 + 3 = 8 
1 + 7 = 8 2 + 6 = 8 3 + 5 = 8 
8 – 1 = 7 8 – 2 = 6 8 – 3 = 5 
8 – 7 = 1 8 – 6 = 2 8 – 5 = 3 
-Hoùc sinh tớnh nhaồm roài ghi keỏt quaỷ :
 7 + 1 = 8 6 + 2 = 8
 1 + 7 = 8 2 + 6 = 8
 8 - 7 = 1 8 - 6 = 2
 8 - 1 = 7 8 - 2 = 6
-Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứo vở baứi taọp 
- 2 nhúm thi đua:
 5 +3 2 +6
 8 -2 8 -4
 8 - 5 3 +4
-Hoùc sinh neõu caựch laứm vaứ tửù laứm baứi vaứo 
vở
-4 hoùc sinh leõn baỷng sửỷa baứi :
4 + 3 + 1 = 8 8 - 4 - 2 = 2
5 + 1 + 2 = 8 8 - 6 + 3 = 5
-Trong gioỷ coự 8 quaỷ taựo . ẹaừ laỏy ra 2 quaỷ. Hoỷi trong gioỷ coứn maỏy quaỷ taựo ? 
8 – 2 = 6 
-Hoùc sinh laộng nghe
-Hoùc sinh laứm baứi vaứo phieỏu baứi taọp 
7
8
9
 > 5 + 2 
 < 8 – 0 
 > 8 + 0 
-2 em leõn baỷng 
3 em đọc
-------------------------------------------------------------
Thứ 4 ngày 18 thỏng 11 năm 2009
Toỏn : Tiết 55 /ct.
 Baứi : PHEÙP COÄNG TRONG PHAẽM VI 9
I. MUẽC TIEÂU : + Giuựp hoùc sinh : 
 -Thaứnh laọp vaứ ghi nhụự baỷng coọng trong phaùm vi 9; Thuộc bảng cộng và bieỏt laứm tớnh coọng trong phaùm vi 9; Viết phộp tớnh thớch hợp với hỡnh vẽ.
 - Học sinh cú kỹ năng đặt tớnh và tớnh nhẩm thành thạo.
 - HS ham thớch học toỏn.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
 + Sửỷ duùng boọ ủoà duứng daùy toaựn lụựp 1 .
 + Moõ hỡnh, vaọt thaọt phuứ hụùp vụựi noọi dung baứi hoùc 
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC :
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
1. Kiểm tra bài cũ:
Gọi hs đọc thuộc bảng cộng, trừ phạm vi 8
GV ghi phộp tớnh cho hs làm bỏng con và trờn bảng lớp: 
6 + 2 = 2 + 3 + 3 =
8 - 1 = 8 - 2 - 3 =
8 - 8 = 3 + 5 - 4 =
2. Bài mới:
Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu pheựp coọng trong phaùm vi 9.
-Treo tranh cho hoùc sinh nhaọn xeựt neõu baứi toaựn
- 8 caựi muừ coọng 1 caựi muừ baống maỏy caựi muừ ? Vaọy 8 coọng 1 baống maỏy 
-Giaựo vieõn ghi baỷng : 8 + 1 = 9 
-Giaựo vieõn ghi leõn baỷng : 1 + 8 = ? 
-Giaựo vieõn noựi : 8 +1 = 9 thỡ 1 + 8 cuừng = 9 
-Vụựi caực pheựp tớnh coứn laùi giaựo vieõn laàn lửụùt hỡnh thaứnh theo caực bửụực nhử treõn .
-Goùi hoùc sinh ủoùc laùi baỷng coọng 
Hoaùt ủoọng 2 : Hoùc thuoọc coõng thửực . 
-Cho hoùc sinh ủoùc nhieàu laàn – Giaựo vieõn xoaự daàn ủeồ hoùc thuoọc taùi lụựp.
-Goùi hoùc sinh ủoùc thuoọc 
-Giaựo vieõn hoỷi mieọng : 8 + 1 = ? ; 7 +  = 9 
Hoaùt ủoọng 3 : Thửùc haứnh 
-Cho hoùc sinh mụỷ SGK - Hửụựng daón laứm baứi taọp.
Baứi 1 :
-Cho hoùc sinh neõu caựch laứm
– Chuự yự: Hoùc sinh vieỏt soỏ thaỳng coọt .
Baứi 2 : Tớnh nhaồm – Roài ghi keỏt quaỷ.
 -Cho hoùc sinh laứm vaứo vụỷ Baứi taọp toaựn 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt, nhaộc nhụỷ hoùc sinh coứn sai 
Baứi 3 : Tớnh nhaồm roài ghi keỏt quaỷ 
-Lửu yự hoùc sinh laứm theo tửứng coọt 
-Khi chửừa baứi cho hoùc sinh nhaọn xeựt vaứo keỏt quaỷ cuỷa tửứng coọt 
Baứi 4 : 
-Cho hoùc sinh neõu baứi toaựn roài vieỏt pheựp tớnh tửụng ửựng vụựi tỡnh huoỏng trong tranh 
Y/c hs viết phộp tớnh vào bảng con.
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa sai cho hoùc sinh 
3. Củng cố, dặn dũ :
Gọi hs đọc lại bảng cộng phạm vi 9.
Nhận xột tiết học; tuyờn dương hs tớch cực.
Dặn hs ụn bài, chuẩn bị bài sau: phộp trừ trong phạm vi 9.
3 hs đọc
1 em lờn làm trờn bảng; cả lớp làm bảng con.
-Coự 8 caựi muừ, theõm 1 caựi muừ nửừa .Hoỷi coự taỏt caỷ bvao nhieõu caựi muừ ?
- 9 caựi muừ 
 8+ 1 = 9 
-Hoùc sinh laàn lửụùt ủoùc laùi coõng thửực 
- 1 coọng 8 baống 9 
-Hoùc sinh laởp laùi 2 pheựp tớnh : 
 8 + 1 = 9 1 + 8 = 9 
 7 + 2 = 9 6 + 3 = 9 5 + 4 = 9 
2 + 7 = 9 3 + 6 = 9 4 + 5 = 9 
- 5 em ủoùc 
-Hoùc sinh ủoùc ủt 6 laàn 
-Xung phong ủoùc thuoọc . 4 em 
-Hoùc sinh traỷ lụứi nhanh 
-Hoùc sinh làm vào vở.
-Chữa bài trờn bảng lớp:
 9 8 9 9 9
HS làm vào vở BTT, 3 em lờn bảng chữa bài:
2 + 7 = 9 4 + 5 = 9 8 + 1 = 9
0 + 9 = 9 4 + 4 = 8 5 + 2 = 7
8 - 5 = 3 7 - 4 = 3 6 - 1 = 5
-Hoùc sinh tửù laứm baứi vào vở
-1 Hoùc sinh chửừa baứi .
4 + 5 = 9
4 + 1 + 4 = 9
4 + 2 + 3 = 9
-4a) – Choàng gaùch coự 8 vieõn ủaởt theõm 1 vieõn nửừa. Hoỷi choàng gaùch coự taỏt caỷ maỏy vieõn ?
 8 + 1 = 9 
 4b. Cú 7 baùn ủang chụi. Theõm 2 baùn nửừa chaùy ủeỏn. Hoỷi coự taỏt caỷ bao nhieõu baùn ?
 7 + 2 = 9 
---------------------------------------------------------------
HOẽC VAÀN:Tieỏt 123- 124/ ct.
BAỉI : ang - anh
I: MUẽC TIEÂU
 -Hoùc sinh ủoùc ,vieỏt ủửụùc : ang, anh, cõy bàng, cành chanh.ẹoùc ủửụùc tửứ ngửừ ,caõu ửựng duùng trong bài.
 -Hoùc sinh coự kú naờng ủoùc vieỏt ủuựng vần, tiếng, từ vừa học.Phaựt trieồn lụứi noựi tửù nhieõn theo chuỷ ủeà :Buổi sỏng.
 -Học sinh yờu quý cảnh làng quờ thanh bỡnh.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:Tranh aỷnh phuùc vuù cho baứi daùy
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC 
 HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV
 HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HS
1. Kiểm tra bài cũ:
Gọi hs đọc từ ứng dụng: 
rau muống , luống cày , nhà trường , nương rẫy.
Đọc cõu trong sgk
-GV đọc từ cho hs viết vào bảng con: 
rau muống , nương rẫy
Nhận xột.
2. Dạy bài mới:
Tieỏt 1
a. Giụựi thieọu baứi : ang, anh 
b. Dạy vần:
*Hoaùt ủoọng 1: giụựi thieọu vaàn ,tieỏng ,tửứ vaứ luyeọn ủoùc
+ vaàn ang 
 Yeõu caàu hs nờu cấu tạo và gheựp vần.
Goùi hs ủaựnh vaàn ,ủoùc trụn
-HD ghộp tiếng : bàng
Goùi hs ủaựnh vaàn ,ủoùc trụn
Gv ghi tửứ ửựng duùng leõn baỷng: cõy bàng
Goùi hs ủoùc tửứ 
Gv ủoùc maóu , giaỷng tửứ ( HD hs quan sỏt cõy bàng)
Goùi hs ủoùc laùi baứi : ang
bàng
cõy bàng
Vaàn anh (tửụng tửù)
anh
chanh
cành chanh
Gv ủoùc maóu ,giaỷng tửứ 
Goùi hs ủoùc laùi toaứn baứi
- So saựnh ang - anh : 
*giaỷi lao giửừa tieỏt 
Hoaùt ủoọng 2: ẹoùc tửứ ngửừ ửựng duùng
Gv ghi tửứ ửựng duùng leõn baỷng 
 buụn làng bỏnh chưng
 hải cảng hiền lành
-Tieỏng naứo coựvaàn ang , anh ?
Goùi hs ủoùc tửứ 
Gv ủoùc maóu vaứ giaỷng tửứ 
Goùi hs ủoùc bài trờn baỷng
*Hoaùt ủoọng 3 :Luyeọn vieỏt
Gv neõu caỏu taùo vaàn ang, anh ; từ: cõy bàng , cành chanh ; Viết mẫu, nhắc lại quy trỡnh viết.
Yờu cầu hs viết vào bảng con, đọc lại bài vừa viết.
Nhận xột, sửa sai. 
Cuỷng coỏ tieỏt 1
Yờu cầu hs nhắc lại cấu tạo vần, tiếng, từ vừa học.
Goùi hs ủoùc laùi baứi 
Tieỏt 2
a. Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn ủoùc 
Toồ chửực thi ủoùc baứi ụỷ baỷng lụựp .
Chỉnh sửa phỏt õm cho hs
* ẹoùc baứi ửựng duùng
Yeõu caàu hs qs ,nhaọn xeựt noọi dung tranh veừ 
Giaựo vieõn vieỏt leõn baỷng baứi ửựng duùng 
Khụng cú chõn cú cỏnh
Sao gọi là con sụng ?
Khụng cú lỏ cú cành
Sao gọi là ngọn giú ?
Yeõu caàu hs tỡm ủoùc tieỏng coự vaàn mụựi hoùc 
Goùi hs ủoùc đoạn thơ ửựng duùng .
Gv ủoùc maóu bài ứng dụng; giaỷi nghúa tửứ .
*Giaỷi lao giửừa tieỏt
b. Hoaùt ủoọng 2:Luyeọn vieỏt 
Gv hửụựng daón hs vieỏt ụỷ vụỷ taọp vieỏt 
Gv theo doừi ,hd hs vieỏt ; lưu ý hs nột nối giữa cỏc con chữ; Tư thế ngồi viết.
Chaỏm bài, nhaọn xeựt moọt soỏ baứi viết của hs
c. Hoaùt ủoọng 3 : Luyeọn noựi 
Gv ghi chuỷ ủeà luyeọn noựi: Buổi sỏng.
Goùi 2 hs ủoùc chuỷ đề luyeọn noựi?
- Tranh vẽ cảnh gỡ ?
- Cảnh nụng thụn hay thành phố ? vỡ sao em biết ?
-Những người trong tranh đang làm gỡ ?
-
Gv lieõn heọ giaựo duùc hs biết yờu quý cảnh đẹp làng quờ thanh bỡnh.
3. Củng cố, dặn dũ :
Gọi hs đọc bài trong sgk 
Tổ chức cho cỏc tổ thi đua tỡm tiếng, từ cú vần mới học.
Nhận xột tiết học, dặn hs luyện đọc- viết ở nhà; chuẩn bị bài : inh - ờnh
HS đọc cn - đt
2 em đọc cõu
Lớp viết bảng con.
HS nờu cấu tạo vần ang : a + ng
Hs gheựp baỷng caứi ang
Hs ủaựnh vaàn ,ủoùc trụn caự nhaõn, ủoàng thanh : a -ngụứ - ang ; ang
theõm aõm b trửụực vaàn ang, dấu huyền trờn vần ang
hs ủaựnh vaàn ,ủoùc trụn ( cn-ủt )
 bờ - ang-bang - huyền - bàng; bàng
hs ủoùc caự nhaõn ,ủt : cõy bàng
hs nghe, quan sỏt
hs ủoùc lại bài trờn bảng lớp.
Hs nờu cấu tạo và ghộp vần : anh
 Hs ủoùc caự nhaõn,ủoàng thanh :
 anh - chanh - cành chanh
HS nghe
2 hs ủoùc
gioỏng: ủeàu bắt đầu bằng aõm a
khaực :aõm kết thỳc ng - nh 
HS đọc thầm từ ứng dụng
Hs tỡm tieỏng cú vần ang - anh ( đỏnh vần- đọc trơn )
Hs ủoùc caự nhaõn ,ủoàng thanh
Hs nghe
Hs ủoùc lại bài trờn bảng.
HS theo dừi quy trỡnh viết.
Hs vieỏt ,ủoùc ụỷ baỷng con :
 ang anh
cõy bàng cành chanh
Nhắc lại cấu tạo vần, tiếng, từ.
Hs ủoùc caự nhaõn - tổ - ủt
Hs ủoùc cn -nhúm - tổ - ủt
Cỏc tổ thi đọc
HS qs,nhaọn xeựt
HS đọc thầm, tỡm tiếng cú vần vừa học ( cỏnh , cành)
Hs ủoùc noỏi tieỏp ( cn- ủt ) 
hs nghe
hs nghe ,quan saựt
hs vieỏt baứi vào vở TV:
 ang anh
cõy bàng cành chanh
HS đọc : buổi sỏng.
 HS quan sỏt tranh vẽ; núi từ 2 - 3 cõu về nội dung tranh.
 Tranh vẽ cảnh buổi sỏng ở làng quờ.
Cỏc cụ bỏc nụng dõn đang dắt trõu ra đồng làm việc. Cỏc bạn học sinh cắp sỏch đến trường...
HS đọc lại bài trong sgk ( cn - đt )
Thi đua tỡm tiếng cú vần mới học :
tranh vẽ, màu xanh, ngày thỏng , rang ngụ, ...
------------------------------------------------
Thuỷ coõng : Tiết 14 /ct
Baứi : Gaỏp caực ủoaùn thaỳng caựch ủeàu
MUẽC TIEÂU :
- Hoùc sinh bieỏt caựch gaỏp vaứ gaỏp ủửụùc caực ủoaùn thaỳng caựch ủeàu.
- Giuựp caực em gaỏp nhanh,thaỳng.
-Học sinh yờu thớch mụn học
ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
- GV : Maóu gaỏp caực neỏp gaỏp caựch ủeàu.Quy trỡnh caực neỏp gaỏp.
- HS : Giaỏy maứu,giaỏy nhaựp,buựt chỡ,buựt maứu,hoà daựn,khaờn,vụỷ.
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC :
1. OÅn ủũnh lụựp : Haựt taọp theồ.
2. Baứi cuừ :
 Kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp cuỷa hoùc sinh,nhaọn xeựt . Hoùc sinh ủaởt ủoà duứng hoùc taọp leõn baứn.
3. Baứi mụựi :
 HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
 HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
Ÿ Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu gaỏp ủoaùn thaỳng caựch ủeàu 
 Muùc tieõu : Hoùc sinh nhaọn bieỏt ủửụùc caực ủaởc ủieồm cuỷa maóu gaỏp : caựch ủeàu nhau,coự theồ choàng khớt leõn nhau khi xeỏp chuựng laùi.
 - Giaựo vieõn cho hoùc sinh quan saựt maóu gaỏp,neõu nhaọn xeựt.
Ÿ Hoaùt ủoọng 2 : Giụựi thieọu caựch gaỏp 
 Giaựo vieõn hửụựng daón maóu caựch gaỏp.
 - Neỏp thửự nhaỏt : Giaựo vieõn ghim tụứ giaỏy maứu leõn baỷng,giaựo vieõn gaỏp meựp giaỏy vaứo 1 oõ theo ủửụứng daỏu.
 - Neỏp thửự hai : Giaựo vieõn ghim laùi tụứ giaỏy,maởt maứu ụỷ phớa ngoaứi ủeồ gaỏp neỏp thửự hai,caựch gaỏp nhử neỏp moọt.
 - Neỏp thửự ba : Giaựo vieõn laọt tụứ giaỏy vaứ ghim laùi maóu gaỏp leõn baỷng,gaỏp vaứo 1 oõ nhử 2 neỏp gaỏp trửụực.
Ÿ Hoaùt ủoọng 3 : Thửùc haứnh 
 Giaựo vieõn nhaộc laùi caựch gaỏp theo quy trỡnh cho hoùc sinh thửùc hieọn.
 Giaựo vieõn theo doừi giuựp ủụừ caực em yeỏu.
 Hửụựng daón caực em laứm toỏt daựn vaứo vụỷ.
4. Củng cố, dặn dũ:
GV nhắc lại cỏch gấp cỏc đoạn thẳng cỏch đều.
Nhận xột tinh thần, thỏi độ học tập của hs, tuyờn dương những em tớch cực.
Dặn hs chuẩn bị bài : Gấp cỏi vớ.
 Hoùc sinh quan saựt maóu,phaựt bieồu,nhaọn xeựt.
 Hoùc sinh quan saựt giaựo vieõn laứm maóu vaứ ghi nhụự thao taực laứm.
 Hoùc sinh laộng nghe vaứ nhaộc laùi.
 Hoùc sinh thửùc haứnh treõn giaỏy nhaựp.Khi thaứnh thaùo hoùc sinh gaỏp theõm giaỏy maứu.
 Trỡnh baứy saỷn phaồm vaứo vụỷ.
-----------------------------------------------------------------
Thứ 5 ngày 19 thỏng 11 năm 2009
HOẽC VAÀN:Tieỏt 125- 126/ ct.
BAỉI : inh - ờnh
I: MUẽC TIEÂU
 -Hoùc sinh ủoùc ,vieỏt ủửụùc : inh, ờnh, mỏy vi tớnh, dũng kờnh.ẹoùc ủửụùc tửứ ngửừ ,caõu ửựng duùng trong bài.
 -Hoùc sinh coự kú naờng ủoùc vieỏt ủuựng vần, tiếng, từ vừa học.Phaựt trieồn lụứi noựi tửù nhieõn theo chuỷ ủeà :mỏy cày, mỏy nổ, mỏy khõu, mỏy tớnh.
 -Học sinh chăm chỉ học tập, ham thớch tỡm hiểu.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:Tranh aỷnh phuùc vuù cho baứi daùy
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC 
 HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV
 HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HS
1. Kiểm tra bài cũ:
Gọi hs đọc từ ứng dụng: 
buụn làng , hải cảng, bỏnh chưng , hiền lành.
Đọc cõu trong sgk
-GV đọc từ cho hs viết vào bảng con: 
buụn làng , bỏnh chưng
Nhận xột.
2. Dạy bài mới:
Tieỏt 1
a. Giụựi thieọu baứi : inh, ờnh 
b. Dạy vần:
*Hoaùt ủoọng 1: giụựi thieọu vaàn ,tieỏng ,tửứ vaứ luyeọn ủoùc
+ vaàn inh 
 Yeõu caàu hs nờu cấu tạo và gheựp vần : inh
Goùi hs ủaựnh vaàn ,ủoùc trụn
-HD ghộp tiếng : tớnh
Goùi hs ủaựnh vaàn ,ủoùc trụn
Chỉnh sửa phỏt õm cho hs
Gv ghi tửứ ửựng duùng leõn baỷng: mỏy vi tớnh
Goùi hs ủoùc tửứ 
Gv ủoùc maóu , giaỷng tửứ ( HD hs quan sỏt tranh)
Goùi hs ủoùc laùi baứi : inh
tớnh
mỏy vi tớnh
Vaàn ờnh (tửụng tửù)
ờnh
kờnh
dũng kờnh
Gv ủoùc maóu ,giaỷng tửứ 
Goùi hs ủoùc laùi toaứn baứi
- So saựnh inh - ờnh : 
*giaỷi lao giửừa tieỏt 
Hoaùt ủoọng 2: ẹoùc tửứ ngửừ ửựng duùng
Gv ghi tửứ ửựng duùng leõn baỷng 
 đỡnh làng bệnh viện
 thụng minh ễnh ương
-Tieỏng naứo coựvaàn inh , ờnh ?
Goùi hs ủoùc tửứ 
Gv ủoùc maóu vaứ giaỷng tửứ 
Goùi hs ủoùc bài trờn baỷng
*Hoaùt ủoọng 3 :Luyeọn vieỏt
Gv neõu caỏu taùo vaàn inh, ờnh ; từ: mỏy vi tớnh , dũng kờnh ; Viết mẫu, nhắc lại quy trỡnh viết.
Yờu cầu hs viết vào bảng con, đọc lại bài vừa viết.
Nhận xột, sửa sai. 
Cuỷng coỏ tieỏt 1
Yờu cầu hs nhắc lại cấu tạo vần, tiếng, từ vừa học.
Goùi hs ủoùc laùi baứi 
Tieỏt 2
a. Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn ủoùc 
Toồ chửực thi ủoùc baứi ụỷ baỷng lụựp .
Chỉnh sửa phỏt õm cho hs
* ẹoùc baứi ửựng duùng
Yeõu caàu hs qs ,nhaọn xeựt noọi dung tranh veừ 
Giaựo vieõn vieỏt leõn baỷng baứi ửựng duùng 
Cỏi gỡ cao lớn lờnh khờnh
Đứng mà khụng tựa ngó kềnh ngay ra
Yeõu caàu hs tỡm ủoùc tieỏng coự vaàn mụựi hoùc 
Goùi hs ủoùc cõu đố và giải đố .
Gv ủoùc maóu bài ứng dụng; giaỷi nghúa tửứ .
*Giaỷi lao giửừa tieỏt
b. Hoaùt ủoọng 2:Luyeọn vieỏt 
Gv hửụựng daón hs vieỏt ụỷ vụỷ taọp vieỏt 
Gv theo doừi ,hd hs vieỏt ; lưu ý hs nột nối giữa cỏc con chữ; Tư thế ngồi viết.
Chaỏm bài, nhaọn xeựt moọt soỏ baứi viết của hs
c. Hoaùt ủoọng 3 : Luyeọn noựi 
Gv ghi chuỷ ủeà luyeọn noựi:
mỏy cày, mỏy nổ, mỏy khõu, mỏy tớnh.
Goùi 2 hs ủoùc chuỷ đề luyeọn noựi?
- Trong tranh cú những loại mỏy nào ?
- Nờu cụng dụng của mỗi loại mỏy.
- Nhà em cú loại mỏy nào ?
- Làm thế nào để sử dụng mỏy được bền lõu ?
Gv lieõn heọ gdhs
3. Củng cố, dặn dũ :
Gọi hs đọc bài trong sgk 
Tổ chức cho cỏc tổ thi đua tỡm tiếng, từ cú vần mới học.
Nhận xột tiết học, dặn hs luyện đọc- viết ở nhà; chuẩn bị bài : ễn tập
HS đọc cn - đt
2 em đọc cõu
Lớp viết bảng con.
HS nờu cấu tạo vần inh : i + nh
Hs gheựp baỷng caứi inh
Hs ủaựnh vaàn ,ủoùc trụn caự nhaõn, ủoàng thanh : i -nhụứ - inh ; inh
theõm aõm t trửụực vaàn inh, dấu sắc trờn vần inh
hs ủaựnh vaàn ,ủoùc trụn ( cn-ủt )
 tờ - inh- tinh - sắc -tớnh; tớnh
hs ủoùc caự nhaõn ,ủt : mỏy vi tớnh
hs nghe, quan sỏt
hs ủoùc lại bài trờn bảng lớp.
Hs nờu cấu tạo và ghộp vần : ờnh
 Hs ủoùc caự nhaõn,ủoàng thanh :
 ờnh - kờnh - dũng kờnh
HS nghe
Hs ủoùc ( cn- nối tiếp - đt )
gioỏng: ủeàu kết thỳc bằng aõm nh
khaực :aõm đầu : i - ờ 
HS đọc thầm từ ứng dụng
Hs tỡm tieỏng cú vần inh - ờnh ( đỏnh vần- đọc trơn )
Hs ủoùc caự nha

Tài liệu đính kèm:

  • doclop 1 tuan 14 chuan(1).doc