Giáo án tổng hợp môn lớp 1 - Tuần 24 năm 2011

I.Mục đích - yêu cầu:

1.Kiến thức:

- HS nắm được cấu tạo của vần “uân, uyên”, cách đọc và viết các vần đó.

2. Kĩ năng:

- HS đọc, viết thành thạo các vần đó, đọc đúng các tiếng, từ, câu có chứa vần mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: Em thích đọc truyện.

3.Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy học:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.

 

doc 20 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 21/12/2018 Lượt xem 273Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án tổng hợp môn lớp 1 - Tuần 24 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g qui ®Þnh, cã thÓ bÞ « t« ®©m g©y tai n¹n v× b¹n ®i hµng ba d­íi lßng ®­êng, em sÏ khuyªn b¹n ®i gän lªn vØa hÌ .... 
- Theo dâi 
- Ho¹t ®éng c¸ nh©n 
- HS nèi tranh vµ ®¸nh dÊu vµo « trèng d­íi viÖc mµ m×nh ®· lµm
- Häc tËp thùc hiÖn ®óng, nh¾c nhë b¹n thùc hiÖn sai. 
- Thi ®ua ch¬i theo nhãm. 
3 Cñng cè - dÆn dß :
- §äc l¹i ghi nhí 
- NhËn xÐt giê häc. 
- VÒ nhµ häc l¹i bµi, xem tr­íc bµi: C¶m ¬n vµ xin lçi. 
__________________________________________________________________ 
mÜ thuËt: gvbm so¹n gi¶ng
___________________________________
Thø ba ngµy 22 th¸ng 2 n¨m 2011
TiÕng ViÖt
Bµi 101: u©t, uyªt
I.Môc ®Ých - yªu cÇu:
1.KiÕn thøc: 
- HS n¾m ®­îc cÊu t¹o cña vÇn “u©t, uyªt”, c¸ch ®äc vµ viÕt c¸c vÇn ®ã.
2. KÜ n¨ng:
- HS ®äc, viÕt thµnh th¹o c¸c vÇn ®ã, ®äc ®óng c¸c tiÕng, tõ, c©u cã chøa vÇn míi.Ph¸t triÓn lêi nãi theo chñ ®Ò: §Êt n­íc ta t­¬i ®Ñp
3.Th¸i ®é: 
- Yªu thÝch m«n häc.
II. §å dïng d¹y häc:
-Gi¸o viªn: Tranh minh ho¹ tõ kho¸, tõ øng dông, c©u, phÇn luyÖn nãi.
- Häc sinh: Bé ®å dïng tiÕng viÖt 1.
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc :
 1 KiÓm tra bµi cò :
- §äc bµi: u©n, uyªn.
- ®äc SGK.
- ViÕt: u©n, uyªn, mïa xu©n, bãng chuyÒn.
- viÕt b¶ng con.
2 Bµi míi:
 a Giíi thiÖu bµi .
- Giíi thiÖu vµ nªu yªu cÇu cña bµi.
- n¾m yªu cÇu cña bµi.
b D¹y vÇn míi .
 VÇn u©t.
- Ghi vÇn: u©t vµ nªu tªn vÇn.
- theo dâi.
- NhËn diÖn vÇn míi häc.
- cµi b¶ng cµi, ph©n tÝch vÇn míi..
- Ph¸t ©m mÉu, gäi HS ®äc.
- c¸ nh©n, tËp thÓ.
- Muèn cã tiÕng “xuÊt” ta lµm thÕ nµo?
- GhÐp tiÕng “xuÊt” trong b¶ng cµi.
- thªm ©m x tr­íc vÇn u©t, thanh s¾c trªn ®Çu ©m ©
- ghÐp b¶ng cµi.
- §äc tiÕng, ph©n tÝch tiÕng vµ ®äc tiÕng.
- c¸ nh©n, tËp thÓ.
- Treo tranh, yªu cÇu HS nh×n tranh x¸c ®Þnh tõ míi.
- s¶n xuÊt
- §äc tõ míi.
- c¸ nh©n, tËp thÓ.
- Tæng hîp vÇn, tiÕng, tõ.
VÇn uyªt.
- c¸ nh©n, tËp thª.
- VÇn “uyªt”d¹y t­¬ng tù.
* NghØ gi¶i lao gi÷a tiÕt.
 HdViÕt b¶ng .
- §­a ch÷ mÉu, gäi HS nhËn xÐt vÒ ®é cao, c¸c nÐt, ®iÓm ®Æt bót, dõng bót.
- quan s¸t ®Ó nhËn xÐt vÒ c¸c nÐt, ®é cao
- ViÕt mÉu, h­íng dÉn quy tr×nh viÕt.
- tËp viÕt b¶ng.
§äc tõ øng dông
- Ghi c¸c tõ øng dông, gäi HS x¸c ®Þnh vÇn míi, sau ®ã cho HS ®äc tiÕng, tõ cã vÇn míi.
- c¸ nh©n, tËp thÓ.
- Gi¶i thÝch tõ: nghÖ thuËt, b¨ng tuyÕt.
- H«m nay ta häc vÇn g×? Cã trong tiÕng, tõ g×?.
- vÇn “u©t, uyªt”, tiÕng, tõ “s¶n xuÊt, duyÖt binh”.
 §äc b¶ng .
 TiÕt 2
- Cho HS ®äc b¶ng líp theo thø tù, kh«ng theo thø tù.
- c¸ nh©n, tËp thÓ.
 §äc c©u øng dông.
- Treo tranh, vÏ g×? Ghi c©u øng dông gäi HS kh¸ giái ®äc c©u.
- c¸c b¹n ®i ch¬i tr¨ng
- Gäi HS x¸c ®Þnh tiÕng cã chøa vÇn míi, ®äc tiÕng, tõ khã.
- luyÖn ®äc c¸c tõ: khuyÕt, thuyÒn, b­íc.
- LuyÖn ®äc c©u, chó ý c¸ch ng¾t nghØ.
- c¸ nh©n, tËp thÓ.
 §äc SGK.
- Cho HS luyÖn ®äc SGK.
- c¸ nh©n, tËp thÓ.
HD ViÕt vë .
- H­íng dÉn HS viÕt vë t­¬ng tù nh­ h­íng dÉn viÕt b¶ng.
- ChÊm vµ nhËn xÐt bµi viÕt cña Hs
. LuyÖn nãi
- Treo tranh, vÏ g×?
- Chñ ®Ò luyÖn nãi? ( ghi b¶ng)
- Nªu c©u hái vÒ chñ ®Ò.
- tËp viÕt vë
- theo dâi
- c¶nh ®Ñp ®Êt n­íc
- ®Êt n­íc ta t­¬i ®Ñp
- luyÖn nãi vÒ chñ ®Ò theo c©u hái gîi ý cña GV.
3.Cñng cè - dÆn dß :
- Ch¬i t×m tiÕng cã vÇn míi häc.
- NhËn xÐt giê häc.
- VÒ nhµ ®äc l¹i bµi, xem tr­íc bµi: uynh, uych.
--------------------------------------------------------
To¸n
 LuyÖn tËp 
I. Môc tiªu
1. KiÕn thøc: B­íc ®Çu nhËn ra cÊu t¹o sè trßn chôc gåm cã mÊy chôc vµ mÊy ®¬n vÞ. 
2. Kỹ năng: §äc, viÕt, so s¸nh sè trßn chôc
3. Th¸i ®é: Say mª häc to¸n. 
II. §å dïng d¹y häc
- Gi¸o viªn: Tranh minh ho¹ bµi 4
-Häc sinh: Bé ®å dïng to¸n 1
III. Ho¹t ®éng d¹y häc 
 1. KiÓm tra bµi cò .
- §äc sè 40, 70
- ViÕt sè: N¨m m­¬i, t¸m m­¬i 
- C¸c sè trªn lµ sè g× ? 
2. Bµi míi :
aGiíi thiÖu bµi .
- Nªu yªu cÇu bµi häc, ghi ®Çu bµi. bLuyÖn tËp .
Bµi 1: Gäi HS nªu yªu cÇu cña ®Ò ?
- Yªu cÇu HS lµm vµo vë vµ ch÷a bµi.
Bµi 2: Gäi HS nªu yªu cÇu, ®äc phÇn mÉu a
- Gäi HS lµm phÇn b) vµ nªu c¸ch lµm. 
- Yªu cÇu HS lµm vµ ch÷a bµi. 
Chèt: Sè trßn chôc bao giê còng cã sè chØ trôc vµ sè chØ ®¬n vÞ. 
Bµi 3: Yªu cÇu HS nªu yªu cÇu, sau ®ã lµm vµ ch÷a bµi. 
Sè trßn chôc lín nhÊt (bÐ) nhÊt trong c¸c sè ®ã ?
Bµi 4: Treo tranh 
a) §äc c¸c sè cã trong c¸c qu¶ bãng ?
- Em ®iÒn sè nµo tr­íc ? V× sao ?
- Cho HS lµm vµ ch÷a bµi 
- PhÇn b) t­¬ng tù. 
§äc c¸c sè trßn chôc tõ bÐ ®Õn lín vµ ng­îc l¹i. 
3Cñng cè - dÆn dß : 
 - Sè 70 cã mÊy chôc, mÊy ®¬n vÞ ? 
- NhËn xÐt giê häc. 
- VÒ nhµ häc l¹i bµi, xem tr­íc bµi: Céng c¸c sè trßn chôc.
- N¾m yªu cÇu cña bµi
- Theo dâi b¹n ®äc
- Lµm vµ so s¸nh nhËn xÐt bµi cña b¹n 
- Theo dâi b¹n 
- Theo dâi b¹n 
- NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n 
- Lµm vµ theo dâi b¹n, so s¸nh nhËn xÐt bµi cña b¹n. 
- Sè 90 (10) 
- Nªu yªu cÇu 
- 80, 70, 20, 50, 90
- Sè 90 v× sè 90 lín nhÊt 
- Em kh¸c nhËn xÐt 
- c¸ nh©n 
- cã 7 chôc vµ 0 ®¬n vÞ
Thñ c«ng
C¾t, d¸n h×nh ch÷ nhËt ( tiÕt 1)
I- Môc tiªu:
1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch c¾t, d¸n h×nh ch÷ nhËt.
2. KÜ n¨ng: BiÕt kÓ HCN vµ c¾t, d¸n h×nh ch÷ nhËt.
3. Th¸i ®é: Gi÷ g×n ®å dïng häc tËp, vÖ sinh líp.
II- §å dïng d¹y häc:
- Gi¸o viªn: HCN mÇu trªn nÒn giÊy tr¾ng cã kÎ «.
- Häc sinh: GiÊy mµu, giÊy kÎ «, bÝt ch×, th­íc kÎ, hå gi¸n.
III- Ho¹t ®éng d¹y - häc :	
1. KiÓm tra bµi cò:
- GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS .
- nhËn xÐt sù chuÈn bÞ cña b¹n
2.Bµi míi:
a Giíi thiÖu bµi .
- Nªu yªu cÇu giê häc, ghi ®Çu bµi.
b C¸c ho¹t ®éng.
- n¾m yªu cÇu cña bµi
Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t nhËn xÐt .
- ho¹t ®éng c¸ nh©n
- Treo HCN lªn b¶ng cho HS quan s¸t vµ hái: HCN cã mÊy c¹nh, ®é dµi c¸c c¹nh?
- HCN cã 4 c¹nh, 2 c¹nh dµi 5 «, 2 c¹nh dµi 7 «.
Chèt: HCN cã hai c¹nh dµi b»ng nhau, hai c¹nh ng¾n b»ng nhau.
- theo dâi
. Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn hùc hµnh .
- ho¹t ®éng c¸ nh©n
- H­íng dÉn c¸ch lÊy 4 ®iÓm ®Ó vÏ HCN.
- theo dâi
- H­íng dÉn c¾t HCN.
- theo dâi
- H­íng dÉn d¸n HCN.
- theo dâi
* H­íng dÉn c¸ch vÏ vµ c¾t HCN ®¬n gi¶n h¬n.
- theo dâi GV lµm
- TËn dông hai c¹nh lµ hai mÐp tê giÊy mµu ®Ó vÏ hai c¹nh cßn l¹i.
3. Cñng cè dÆn dß :
- NhËn xÐt giê häc.
- ChuÈn bÞ giê sau: GiÊy mµu, kÐo, hå d¸n, bót ch×.
__________________________________________________________________
 Thø t­ ngµy 23 th¸ng 2 n¨m 2011
TiÕng ViÖt
Bµi 102: uynh, uych 
I.Môc ®Ých - yªu cÇu:
1.KiÕn thøc: 
- HS n¾m ®­îc cÊu t¹o cña vÇn “uynh, uych”, c¸ch ®äc vµ viÕt c¸c vÇn ®ã.
2. KÜ n¨ng:- HS ®äc, viÕt thµnh th¹o c¸c vÇn ®ã, ®äc ®óng c¸c tiÕng, tõ, c©u cã chøa vÇn míi.Ph¸t triÓn lêi nãi theo chñ ®Ò: ®Ìn dÇu, ®Ìn ®iÖn, ®Ìn huúnh quang.
3.Th¸i ®é: - Yªu thÝch m«n häc.
II. §å dïng d¹y häc:
-Gi¸o viªn: Tranh minh ho¹ tõ kho¸, tõ øng dông, c©u, phÇn luyÖn nãi.
- Häc sinh: Bé ®å dïng tiÕng viÖt 1.
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc :
 1. KiÓm tra bµi cò :
- §äc bµi: u©t, uyªt.
- ®äc SGK.
- ViÕt: u©t, uyªt, nghÖ thuËt, tuyÖt ®Ñp
- viÕt b¶ng con.
2. Bµi míi :
a Giíi thiÖu bµi.
- Giíi thiÖu vµ nªu yªu cÇu cña bµi.
- n¾m yªu cÇu cña bµi.
b D¹y vÇn míi .
 VÇn uynh.
- Ghi vÇn: uynh vµ nªu tªn vÇn.
- theo dâi.
- NhËn diÖn vÇn míi häc.
- cµi b¶ng cµi, ph©n tÝch vÇn míi..
- Ph¸t ©m mÉu, gäi HS ®äc.
- c¸ nh©n, tËp thÓ.
- GhÐp tiÕng “huynh ta lµm thÕ nµo?
- GhÐp tiÕng “huynh” trong b¶ng cµi.
- thªm ©m h tr­íc vÇn uynh
- ghÐp b¶ng cµi.
- §äc tiÕng, ph©n tÝch tiÕng vµ ®äc .
- c¸ nh©n, tËp thÓ.
- Treo tranh, yªu cÇu HS nh×n tranh x¸c ®Þnh tõ míi.
- phô huynh.
- §äc tõ míi.
- c¸ nh©n, tËp thÓ.
- Tæng hîp vÇn, tiÕng, tõ.
VÇn uych.
- c¸ nh©n, tËp thª.
- VÇn “uych”d¹y t­¬ng tù.
* NghØ gi¶i lao gi÷a tiÕt.
 HD ViÕt b¶ng
- §­a ch÷ mÉu, gäi HS nhËn xÐt vÒ ®é cao, c¸c nÐt, ®iÓm ®Æt bót, dõng bót
- ViÕt mÉu, h­íng dÉn quy tr×nh viÕt.
§äc tõ øng dông .
- quan s¸t ®Ó nhËn xÐt vÒ c¸c nÐt, ®é cao
- tËp viÕt b¶ng.
- Ghi c¸c tõ øng dông, gäi HS x¸c ®Þnh vÇn míi, sau ®ã cho HS ®äc tiÕng, tõ cã vÇn míi.
- c¸ nh©n, tËp thÓ.
- Gi¶i thÝch tõ: luýnh quýnh, huúnh huþch, khuúnh tay.
 TiÕt 2: LuyÖn tËp
- H«m nay ta häc vÇn g×? Cã trong tiÕng, tõ g×?.
- vÇn “uynh, uych”, tiÕng, tõ “phô huynh,ng· huþch”.
 §äc b¶ng .
- Cho HS ®äc b¶ng líp theo thø tù, kh«ng theo thø tù.
- c¸ nh©n, tËp thÓ.
 §äc c©u øng dông.
- Treo tranh, vÏ g×? Ghi c©u øng dông gäi HS kh¸ giái ®äc c©u.
- c¸c b¹n ®ang trång c©y
- Gäi HS x¸c ®Þnh tiÕng cã chøa vÇn míi, ®äc tiÕng, tõ khã.
- luyÖn ®äc c¸c tõ: phô huynh
- LuyÖn ®äc c©u, chó ý c¸ch ng¾t nghØ.
- c¸ nh©n, tËp thÓ.
 §äc SGK.
- Cho HS luyÖn ®äc SGK.
- c¸ nh©n, tËp thÓ.
* NghØ gi¶i lao gi÷a tiÕt.
LuyÖn nãi .
- Treo tranh, vÏ g×?
- c¸c lo¹i ®Ìn
- Chñ ®Ò luyÖn nãi? ( ghi b¶ng)
- ®Ìn dÇu, ®Ìn ®iÖn, ®Ìn huúnh quang
- Nªu c©u hái vÒ chñ ®Ò.
- luyÖn nãi vÒ chñ ®Ò theo c©u hái gîi ý 
HDViÕt vë .
- H­íng dÉn HS viÕt vë t­¬ng tù nh­ h­íng dÉn viÕt b¶ng.
- ChÊm vµ nhËn xÐt bµi viÕt cña HS.
- tËp viÕt vë
- theo dâi rót kinh nghiÖm bµi viÕt sau
3. Cñng cè - dÆn dß :
- NhËn xÐt giê häc-HDVN
To¸n
Céng c¸c sè trßn trôc.
I. Môc tiªu.
1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch céng ®Æt tÝnh, céng nhÈm hai sè trßn chôc trong ph¹m vi 100.
2. KÜ n¨ng: Céng hai sè trßn chôc trong ph¹m vi 100.
3. Th¸i ®é: ThÝch häc to¸n.
II. §å dïng d¹y häc:
- Gi¸o viªn: N¨m chôc que tÝnh, b¶ng phô.
- Häc sinh: Bé ®å dïng to¸n líp 1.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc :
 1. kiÓm tra bµi cò .
- Gäi HS lµm : §iÒn sè thÝch hîp vµo chç trèng:
50 gåm cã ....... chôc vµ ......... ®¬n vÞ.
80 gåm cã ....... chôc vµ ......... ®¬n vÞ.
2. Bµi míi
a Giíi thiÖu bµi .
- Nªu yªu cÇu giê häc, ghi ®Çu bµi.
b H×nh thµnh phÐp céng .
- Yªu cÇu HS lÊy 30 que tÝnh.
- 30 gåm cã mÊy chôc, mÊy ®¬n vÞ? (GV ghi b¶ng 3 ë cét chôc).
- TiÕn hµnh t­¬ng tù víi 20 que tÝnh.
- TÊt c¶ em cã mÊy que tÝnh? Em lµm thÕ nµo ®Ó t×m kÕt qu¶?
*H­íng dÉn kü thuËt lµm tÝnh céng .
- Gäi HS lªn b¶ng ®Æt tÝnh.
- Gäi HS nh¾c l¹i c¸ch ®Æt tÝnh.
- Gäi HS nªu c¸ch tÝnh.
- GV ghi b¶ng, gäi HS nh¾c l¹i c¸ch céng.
c LuyÖn tËp .
Bµi 1: Gäi HS nªu yªu cÇu cña ®Ò?
Chèt: C¸ch ®Æt tÝnh vµ c¸ch thùc hiÖn tÝnh cét däc.
Bµi 2: Gäi HS nªu yªu cÇu?
- Gäi HS céng nhÈm: 20+30 = ........, vµ nªu c¸ch tÝnh nhÈm.
- Yªu cÇu H lµm bµi.
Chèt: Nªu l¹i c¸ch nhÈm vµ t¸c dông cña tÝnh nhÈm.
Bµi 3: Gäi HS ®äc ®Ò bµi.
- GV hái, ph©n tÝch d÷ kiÖn bµi to¸n.
- GV tãm t¾t, yªu cÇu häc sinh lµm vµo vë.
- Gäi em kh¸c nªu c¸c lêi gi¶i kh¸c.
- N¾m yªu cÇu cña bµi.
- Gµi 30 que tÝnh vµo b¶ng cµi.
- 3 chôc; 0 ®¬n vÞ
- Gµi 20 que tÝnh.
- Cã 50 que tÝnh, em lÊy 30 + 20, sau ®ã em ®Õm ®­îc 50 que tÝnh.
- Em kh¸c nhËn xÐt.
- ViÕt 30 tr­íc sau ®ã viÕt 20 ë d­íi sao cho cét ®¬n vÞ vµ cét chôc th¼ng cét víi nhau.
- TÝnh tõ ph¶i sang tr¸i, 0 céng 0 b»ng 0, viÕt 0 th¼ng cét ®¬n vÞ; 3 céng 2 b»ng 5 viÕt 5 th¼ng cét chôc
- HS tù nªu yªu cÇu, lµm vµ HS yÕu, trung b×nh ch÷a.
- HS tù nªu yªu cÇu.
- 20 cßn gäi lµ 2 chôc céng 30 cßn gäi lµ 3 chôc b»ng 5 chôc hay 50.
- Em kh¸c lµm vµ ch÷a bµi.
- Em kh¸c theo dâi
- HS tr¶ lêi.
- HS lµm vµ ch÷a bµi.
- HS theo dâi.
3.Cñng cè, dÆn dß :
- Ch¬i trß ch¬i nèi kÕt qu¶ nhanh víi phÐp tÝnh thÝch hîp.
- NhËn xÐt giê häc.
	-----------------------------------------------
©m nh¹c:gvbm so¹n gi¶ng
_________________________________
Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 2 n¨m 2011
TiÕng ViÖt
Bµi 103: ¤n tËp
I.Môc ®Ých - yªu cÇu:
1.KiÕn thøc: 
- HS n¾m ®­îc cÊu t¹o cña c¸c vÇn: uª, uy, u¬, u©n, uyªn, u©t, uyªt, uynh, uych.
2. KÜ n¨ng:
- HS ®äc, viÕt thµnh th¹o c¸c ©m, tiÕng, tõ cã c¸c vÇn cÇn «n,®äc ®óng c¸c tõ, c©u øng dông. TËp kÓ chuyÖn : “TruyÖn kÓ m·i kh«ng hÕt ”theo tranh
 3.Th¸i ®é: 
- BiÕt yªu quý anh n«ng d©n th«ng minh.
II. §å dïng d¹y häc:
-Gi¸o viªn: Tranh minh ho¹ c©u chuyÖn: TruyÖn kÓ m·i kh«ng hÕt.
- Häc sinh: Bé ®å dïng tiÕng viÖt 1.
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc :
 1. KiÓm tra bµi cò :
- §äc bµi: uynh, uych.
- ®äc SGK.
- ViÕt: uynh, uych, phô huynh, ng· huþch.
- viÕt b¶ng con.
2. Bµi míi:
a Giíi thiÖu bµi .
- Giíi thiÖu vµ nªu yªu cÇu cña bµi.
- n¾m yªu cÇu cña bµi.
b ¤n tËp .
- Trong tuÇn c¸c con ®· häc nh÷ng vÇn nµo?
- vÇn: uª, uy, u¬, u©n, uyªn, u©t, uyªt, uynh, uych 
- Ghi b¶ng.
- theo dâi.
- So s¸nh c¸c vÇn ®ã.
- ®Òu cã ©m u ®øng tr­íc vÇn, kh¸c nhau ë ©m chÝnh vµ ©m cuèi
- Ghi b¶ng «n tËp gäi HS ghÐp tiÕng.
- ghÐp tiÕng vµ ®äc.
 HD ViÕt b¶ng.
- §­a ch÷ mÉu, gäi HS nhËn xÐt vÒ ®é cao, c¸c nÐt, ®iÓm ®Æt bót, dõng bót.
- ViÕt mÉu, h­íng dÉn quy tr×nh viÕt.
§äc tõ øng dông .
- quan s¸t ®Ó nhËn xÐt vÒ c¸c nÐt, ®é cao
- tËp viÕt b¶ng.
- Ghi c¸c tõ øng dông, gäi HS x¸c ®Þnh tiÕng cã vÇn ®ang «n, sau ®ã cho HS ®äc tiÕng, tõ cã vÇn míi .
- c¸ nh©n, tËp thÓ.
- Gi¶i thÝch tõ: uû ban, hoµ thuËn.
TiÕt 2: LuyÖn tËp .
 §äc b¶ng .
- Cho HS ®äc b¶ng líp theo thø tù, kh«ng theo thø tù.
- c¸ nh©n, tËp thÓ.
§äc c©u øng dông .
- Treo tranh, vÏ g×? Ghi c©u øng dông gäi HS kh¸ giái ®äc c©u.
- mäi ng­êi ®ang kÐo l­íi
- Gäi HS x¸c ®Þnh tiÕng cã chøa vÇn ®ang «n, ®äc tiÕng, tõ khã.
- tiÕng: thuyÒn, khoang, buåm
- LuyÖn ®äc c©u, chó ý c¸ch ng¾t nghØ.
- c¸ nh©n, tËp thÓ.
 §äc SGK.
- Cho HS luyÖn ®äc SGK.
- c¸ nh©n, tËp thÓ.
* NghØ gi¶i lao gi÷a tiÕt.
 HD ViÕt vë
- H­íng dÉn HS viÕt vë t­¬ng tù nh­ h­íng dÉn viÕt b¶ng.
- ChÊm vµ nhËn xÐt bµi viÕt cña HS.
KÓ chuyÖn .
- tËp viÕt vë
- rót kinh nghiÖm bµi viÕt sau
- GV kÓ chuyÖn hai lÇn, lÇn hai kÕt hîp chØ tranh.
- theo dâi kÕt hîp quan s¸t tranh.
- Gäi HS nªu l¹i néi dung tõng néi dung tranh vÏ.
- tËp kÓ chuyÖn theo tranh.
- Gäi HS kh¸, giái kÓ l¹i toµn bé néi dung truyÖn.
- ý nghÜa c©u chuyÖn?
- theo dâi, nhËn xÐt bæ sung cho b¹n
- ca ngîi anh n«ng d©n th«ng minh
3. Cñng cè - dÆn dß:
- Nªu l¹i c¸c vÇn võa «n.
- NhËn xÐt giê häc.
- VÒ nhµ ®äc l¹i bµi, xem tr­íc c¸c bµi tËp ®äc.
------------------------------------
To¸n
LuyÖn tËp
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc: Cñng cè l¹i c¸c kiÕn thøc vÒ tÝnh céng c¸c sè trßn chôc, tÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp céng.
2. Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng céng c¸c sè trßn chôc vµ gi¶i to¸n.
3. Th¸i ®é: Ham mª häc to¸n.
II. §å dïng d¹y häc:
- Gi¸o viªn:Tranh vÏ minh ho¹ bµi 4.
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc :
 1. KiÓm tra bµi cò .
- TÝnh: 50 + 40 = ........ ; 30 + 60 = ......
2. Bµi míi .
a Giíi thiÖu bµi .
- Nªu yªu cÇu giê häc, ghi ®Çu bµi.
b LuyÖn tËp .
Bµi 1: Gäi HS nªu yªu cÇu cña ®Ò?
Chèt: C¸ch ®Æt tÝnh.
Bµi 2: Gäi HS nªu yªu cÇu?
Chèt: C¸ch céng nhÈm, chó ý céng sè ®o ®¹i l­îng kÕt qu¶ ph¶i cã ®¬n vÞ ®o.
Bµi 3: Gäi HS ®äc ®Ò.
- Hái ph©n tÝch bµi to¸n ®Ó tãm t¾t.
- Yªu cÇu häc sinh gi¶i vµ ch÷a bµi.
- Gäi HS nªu c¸c lêi gi¶i kh¸c nhau.
Cho HS kh¸ giái ®Æt ®Ò to¸n míi.
Bµi 4: Treo b¶ng phô.
- Muèn kiÓm tra kÕt qu¶ nhanh ta lµm thÕ nµo? 
- Cho HS lµm vµo vë.
- N¾m yªu cÇu cña bµi.
- HS tù nªu yªu cÇu, lµm vµ HS yÕu, trung b×nh ch÷a.
- HS tù nªu yªu cÇu, lµm vµ HS yÕu, trung b×nh ch÷a.
- Em kh¸c theo dâi.
- Nªu d÷ kiÖn bµi to¸n cho biÕt g×, bµi to¸n yªu cÇu t×m g×?
- Em kh¸c nhËn xÐt,bæ sung.
- Nªu yªu cÇu.
- céng nhÈm.
- Hai nhãm thi nèi kÕt qu¶ nhanh.
3 Cñng cè, dÆn dß .
- Thi céng nhanh: 40 + 20 + 10 = ........ ; 50 + 30 +10 = .......
- NhËn xÐt giê häc.
- VÒ nhµ häc l¹i bµi, xem tr­íc bµi: Trõ c¸c sè trßn chôc.
______________________________________
THỂ DỤC
 Bµi 24:
Bµi thÓ dôc – trß ch¬i
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- Häc ®éng t¸c ®iÒu hoµ cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. 
-¤n ®iÓm sè hµng däc theo tæ
2. Kü n¨ng:
-Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c theo nhÞp h«, ®óng h­íng, ®óng biªn ®é, biÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i
3. Th¸i ®é:
- Gi¸o dôc ý thøc tæ chøc kû luËt, rÌn luyÖn søc khoÎ, thÓ lùc, kü n¨ng khÐo lÐo, nhanh nhÑn
II. §Þa ®iÓm-ph­¬ng tiÖn
1. §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng, dän vÖ sinh n¬i tËp
2. Ph­¬ng tiÖn: GV chuÈn bÞ 1 cßi, gi¸o ¸n, tranh thÓ dôc, c¸c dông cô cho trß ch¬i
III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc
Néi dung
§Þnhl­îng
Ph­¬ng ph¸p tæ chøc
1. PhÇn më ®Çu
* NhËn líp : Phæ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc
- Häc ®éng t¸c ®iÒu hoµ cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung
- ¤n ®iÓm sè hµng däc theo tæ
- Ch¬i trß ch¬i“ Nh¶y ®óng nh¶y nhanh ”
* Khëi ®éng: -Ch¹y nhÑ nhµng theo 1 hµng däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
- Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai
8-10 Phót
2-3 Phót
5-6 Phót
C¸n sù tËp hîp b¸o c¸o sÜ sè vµ chóc GV “ KhoΔ
 €€€€€€ 
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 €
 ( Gv) 
HS ch¹y theo hµng däc do c¸n sù ®iÒu khiÓn sau ®ã tËp hîp 3 hµng ngang 
 €€€€€€ 
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 €
2. PhÇn c¬ b¶n
* Häc ®éng t¸c ®iÒu hoµ
*¤n 7 ®éng t¸c ®· häc. LÇn l­ît tõng c¸n sù h« nhÞp
* ¤n ®iÓm sè hµng däc theo tæ
* Ch¬i trß ch¬i“ Nh¶y ®óng nh¶y nhanh ”
18-22 Phót
4-5 LÇn 2x8 nhÞp
6-8 Phót
- GV nªu tªn ®éng t¸c, lµm mÉu toµn bé, sau ®ã lµm mÉu chËm vµ ph©n tÝch kü thuËt
- H« nhÞp chËm vµ thùc hiÖn ®Ó HS tËp theo, xen kÏ GV nhËn xÐt uèn n¾n
 € € € € € € 
 € € € € € € 
 € € € € € €
 (GV) 
- GV Ph©n tÝch trªn tranh vµ cho HS tËp 
- Sau mçi lÇn tËp GV quan s¸t nhËn xÐt ®¸nh gi¸
-GV h« nhÞp sau ®ã c¸n sù ®iÕu khiÓn GV quan s¸t söa sai
 € € € € € € 
 € € € € € € 
 € € € € € €
 (GV) €
- GV nªu tªn ®éng t¸c vµ cïng mét nhãm HS lµm mÉu vµ ph©n tÝch ®éng t¸c, sau ®ã cho HS tËp thö GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm sè, GV chó ý nh¾c häc sinh thùc hiÖn ®óng
 €€€€€€ 
 (GV) €€€€€€ 
 €€€€€€ 
GV nªu tªn trß ch¬i, h­íng dÉn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i vµ lµm mÉu chËm, sau ®ã cho HS ch¬i thö vµ ch¬i chÝnh thøc, GV quan s¸t nhËn xÐt
€€€€€ 
 (GV)
€€€€€
3. PhÇn kÕt thóc
- Cói ng­êi th¶ láng
- GV cïng HS hÖ thèng bµi häc
- NhËn xÐt giê häc
- BTVN: ¤n 7 ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung
3-5 Phót
- C¸n sù ®iÒu khiÓn vµ cïng GV hÖ thèng bµi häc
 €€€€€€ 
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 €
 Thø s¸u ngµy25 th¸ng 2 n¨m 2011
TËp viÕt
 tµu thuû, tr¨ng khuya , tuÇn lÔ, hu©n ch­¬ng, lêi khuyªn, nghÖ thuËt, tuyÖt ®Ñp .
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
1. KiÕn thøc: HS n¾m cÊu t¹o ch÷, kÜ thuËt viÕt ch÷: tµu thuû, giÊy p¬-luya, tuÇn lÔ, chim khuyªn, nghÖ thuËt, tuyÖt ®Ñp.
2. KÜ n¨ng:BiÕt viÕt ®óng kÜ thuËt, ®óng tèc ®é c¸c ch÷: tµu thuû, tr¨ng khuya, tuÇn lÔ, hu©n ch­¬ng, lêi khuyªn, nghÖ thuËt, tuyÖt ®Ñp, ®­a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt, d·n
®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu.
3. Th¸i ®é: Say mª luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp.
II. §å dïng d¹y häc:
- Gi¸o viªn: Ch÷: tµu thuû, tr¨ng khuya, tuÇn lÔ, hu©n ch­¬ng, lêi khuyªn, nghÖ thuËt, tuyÖt ®Ñp ®Æt trong khung ch÷.
- Häc sinh: Vë tËp viÕt.
III. Ho¹t ®éng d¹y- häc c:
 1. KiÓm tra bµi cò :
- H«m tr­íc viÕt bµi ch÷ g×?
- Yªu cÇu HS viÕt b¶ng: khoÎ kho¾n, khoanh tay
2.Bµi míi: 
a Giíi thiÖu bµi .
- Nªu yªu cÇu tiÕt häc- ghi ®Çu bµi
b H­íng dÉn viÕt ch÷ vµ viÕt vÇn tõ øng dông.
- Treo ch÷ mÉu: “tµu thuû” yªu cÇu HS quan s¸t vµ nhËn xÐt cã bao nhiªu con ch÷? Gåm c¸c con ch÷ ? §é cao c¸c nÐt?
- GV nªu quy tr×nh viÕt ch÷ trong khung ch÷ mÉu, sau ®ã viÕt mÉu trªn b¶ng.
- Gäi HS nªu l¹i quy tr×nh viÕt?
- Yªu cÇu HS viÕt b¶ng - GV quan s¸t gäi HS nhËn xÐt, söa sai.
- C¸c tõ: tµu thuû, tr¨ng khuya, tuÇn lÔ, chim khuyªn, lêi khuyªn, nghÖ thuËt, tuyÖt ®Ñp h­íng dÉn t­¬ng tù.
c H­íng dÉn HS viÕt vë tËp viÕt.
- HS tËp viÕt ch÷: 
- GV quan s¸t, h­íng dÉn cho tõng em biÕt c¸ch cÇm bót, t­ thÕ ngåi viÕt, kho¶ng c¸ch tõ m¾t ®Õn vë
- ChÊm bµi .
- Thu 15 bµi cña HS vµ chÊm.
- NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.
3.Cñng cè - dÆn dß :
- Nªu l¹i c¸c ch÷ võa viÕt?
- NhËn xÐt giê häc. 
- Gäi HS ®äc l¹i ®Çu bµi.
- HS tËp viÕt trªn b¶ng con.
- HS viÕt ®óng t­ thÕ .
TËp viÕt
TuÇn 21: ¤n tËp
I . Môc ®Ých yªu cÇu : 
	- HS viÕt ®óng cì ch÷ , mÉu ch÷ c¸c tõ trong vë tËp viÕt . 
	- RÌn luyÖn kü n¨ng vÕt ®Ñp , tèc ®é viÕt võa ph¶i .
	- GD HS cã ý thøc rÌn ch÷ gi÷ vë.
II.§å dïng d¹y häc :
	GV : Ch÷ viÕt mÉu vµo b¶ng phô. 
	 HS : Vë tËp viÕt , b¶ng con .
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
 1. KiÓm tra bµi cò : 
- GV cho HS viÕt vµo b¶ng con :tµu thñy , giÊy p¬ - luya  
- GV nhËn xÐt .
2. Bµi míi :
a.NhËn diÖn ch÷ viÕt .
- GV treo b¶ng phô .
- GV h­íng dÉn HS viÕt tõng tiÕng , tõ .
b.LuyÖn viÕt b¶ng con 
- GV cho HS ®äc tõ - nhËn xÐt .
- GV ®äc cho HS viÕt vµo b¶ng con .
c. Ho¹t ®éng 3 : 
 c .HD ViÕt vµo vë
- Cho HS më vë tËp viÕt .
- Cho HS viÕt vë 
- Uèn n¾n ,gióp ®ì em yÕu .
- ChÊm 1 sè bµi .
- HS viÕt vµo b¶ng con : tµu thñy , giÊy p¬ - luya 
-HS nhËn xÐt bµi cña b¹n .
- Quan s¸t 
- §äc thÇm c¸c tõ ë b¶ng phô .
- ViÕt c¸c tõ vµo b¶ng con 
- ViÕt bµi tËp viÕt vµo vë tËp viÕt .
- Chó ý kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ .
3. Cñng cè -dÆn dß : 
- GV cho HS thi viÕt ®óng , nhanh , ®Ñp .
- Tuyªn d¬ng 1 sè em cã ý thøc häc tËp tèt
- GV nhËn xÐt giê häc .
-------------------------------	
To¸n
Trõ c¸c sè trßn chôc 
I. Môc tiªu: 
1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch ®Æt tÝnh trõ, lµm tÝnh trõ, trõ nhÈm hai sè trßn chôc.
2. Kü n¨ng: Trõ hai sè trßn chôc, cñng cè kü n¨ng gi¶i to¸n.
3. Th¸i ®é: Say mª häc to¸n.
II. §å dïng d¹y häc:
- Gi¸o viªn: 50 que tÝnh.
-Häc sinh: Bé ®å dïng to¸n 1.
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc :
 1. KiÓm tra bµi cò :
- §Æt tÝnh råi tÝnh: 50 + 30 = ...... ; 20 + 60 = ......
2.Bµi míi :
a Giíi thiÖu bµi .
- Nªu yªu cÇu giê häc, ghi ®Çu bµi.
b H×nh thµnh phÐp tÝnh trõ .
- Yªu cÇu HS lÊy 50 que tÝnh. 
- 50 gåm cã mÊy chôc, mÊy ®¬n vÞ ? (GV ghi b¶ng 5 ë cét chôc; 0 cét ®¬n vÞ).
- Bít ®i 30 que tÝnh (30 gåm cã mÊy chôc, mÊy ®¬n vÞ).
- Em cßn mÊy que tÝnh ? Em lµm thÕ nµo ®Ó t×m kÕt qu¶ ?
*H­íng dÉn kü thuËt lµm tÝnh trõ .
- Gäi HS lªn b¶ng ®Æt tÝnh.
- Gäi HS nh¾c l¹i c¸ch ®Æt tÝnh.
- Gäi HS nªu c¸ch tÝnh.
- GV ghi b¶ng, gäi HS nh¾c l¹i c¸ch trõ.
C LuyÖn tËp .
Bµi 1: Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi ?
Chèt: C¸ch ®Æt tÝnh vµ c¸ch thùc hiÖn tÝnh cét däc.
Bµi 2: Gäi HS nªu yªu cÇu?
- Gäi HS trõ nhÈm: 40 - 30 = ..... vµ nªu c¸ch nhÈm.
- Yªu cÇu HS lµm bµi.
Chèt: Nªu l¹i c¸ch nhÈm vµ t¸c dông cña tÝnh nhÈm.
Bµi 3: Gäi HS ®äc ®Ò bµi.
- GV hái, ph©n tÝch d÷ kiÖn bµi to¸n.
- GV tãm t¾t, yªu cÇu HS lµm vµo vë.
- Gäi em kh¸c nªu c¸c lêi gi¶i kh¸c.
- Gäi HS kh¸ giá ®Æt ®Ò to¸n kh¸c.
Bµi 4: Gäi HS nªu yªu cÇu.
50 - 10.......... 20 em ®iÒn dÊu g× ?v× sao ?.
- Yªu cÇu HS lµm vµ ch÷a bµi.
- N¾m yªu cÇu cña bµi.
- Gµi 50 que tÝnh vµo b¶ng cµi.
- 5 chôc; 0 ®¬n vÞ
- Bá ®i 30 que tÝnh, cã 3 chôc vµ 0 ®¬n vÞ.
- Em cßn 20 que tÝnh, em lµm tÝnh trõ ....
- Em kh¸c nhËn xÐt.
- ViÕt 50 tr­íc sau ®ã viÕt 30 ë d­íi sao cho 3 chôc th¼ng 5 chôc, ®¬n vÞ th¼ng cét víi ®¬n vÞ, viÕt dÊu trõ ë bªn tr¸i gi÷a 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an 1 tuan 24.doc