Giáo án tổng hợp môn lớp 1 - Trường tiểu học Thanh Hương - Tuần 22

I.MỤC TIÊU:

Đọc được các vần , từ ngữ , câu ứng dụng từ bài 84 đến bài 90 .

Viết được các vần , từ ngữ ứng dụng từ bài 84 đến bài 90 .

Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể : Ngỗng và tép .

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

doc 25 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 21/12/2018 Lượt xem 67Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án tổng hợp môn lớp 1 - Trường tiểu học Thanh Hương - Tuần 22", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĩ , mỳa xoố .
Luyện núi từ 2 -4 cõu theo chủ đề : Sức khoẻ là vốn quý nhất .
II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: 
-Tranh minh hoaù tửứ khoựa, tranh minh hoaù caõu ửựng duùng.
-Tranh minh hoaù luyeọn noựi: Sửực khoeỷ laứ voỏn quyự nhaỏt.
-Boọ gheựp vaàn cuỷa GV vaứ hoùc sinh.
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC :
TL
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng HS
5’
30’
5’
35’
3’
2’
1.KTBC : Hoỷi baứi trửụực.
ẹoùc saựch 
Vieỏt baỷng con.
GV nhaọn xeựt chung.
2.Baứi mụựi:
GV giụựi thieọu vaàn oa.
Goùi 1 HS phaõn tớch vaàn oa.
GV nhaọn xeựt.
HD ủaựnh vaàn vaàn oa.
Coự oa, muoỏn coự tieỏng hoaù ta laứm theỏ naứo?
Caứi tieỏng hoaù.
GV nhaọn xeựt vaứ ghi baỷng tieỏng hoaù.
Goùi phaõn tớch tieỏng hoaù. 
GV hửụựng daón ủaựnh vaàn tieỏng hoaù. 
Duứng tranh giụựi thieọu tửứ “hoaù sú ”.
Hoỷi: Trong tửứ coự tieỏng naứo mang vaàn mụựi hoùc.
Goùi ủaựnh vaàn tieỏng hoaù, ủoùc trụn tửứ hoaù sú.
Goùi ủoùc sụ ủoà treõn baỷng.
Vaàn 2 : vaàn oe (daùy tửụng tửù )
So saựnh 2 vaàn
ẹoùc laùi 2 coọt vaàn.
Goùi hoùc sinh ủoùc toaứn baỷng.
ẹoùc tửứ ửựng duùng.
Giaựo vieõn ủửa tranh, maóu vaọt hoaởc vaọt thaọt ủeồ giụựi thieọu tửứ ửựng duùng, coự theồ giaỷi nghúa tửứ (neỏu thaỏy caàn), ruựt tửứ ghi baỷng.
Saựch giaựo khoa, hoaứ bỡnh, chớch choeứ, maùnh khoeỷ
Goùi ủaựnh vaàn caực tieỏng coự chửựa vaàn mụựi hoùc vaứ ủoùc trụn caực tửứ treõn.
ẹoùc sụ ủoà 2.
Goùi ủoùc toaứn baỷng.
3.Cuỷng coỏ tieỏt 1: Hỏi vần mới học
ẹoùc baứi.
Tỡm tieỏng mang vaàn mụựi hoùc.
NX tieỏt 1
Tieỏt 2
Luyeọn ủoùc baỷng lụựp :
ẹoùc vaàn, tieỏng, tửứ loọn xoọn
Luyeọn caõu: GT tranh ruựt caõu ghi baỷng:
Hoa ban xoeứ caựch traộng
Lan tửụi maứu vaứng vaứng
Caứnh hoàng khoe nuù thaộm
Bay laứn hửụng dũu daứng.
GV nhaọn xeựt vaứ sửỷa sai.
Hửụựng daón vieỏt baỷng con: oa, hoaù sú, oe, muựa xoeứ.
GV nhaọn xeựt vaứ sửỷa sai.
Luyeọn vieỏt vụỷ TV.
GV thu vụỷ moọt soỏ em ủeồ chaỏm ủieồm.
Nhaọn xeựt caựch vieỏt.
Luyeọn noựi: Chuỷ ủeà: “Sửực khoeỷ laứ voỏn quyự nhaỏt”.
GV treo tranh vaứ gụùi yự baống heọ thoỏng caõu hoỷi, giuựp hoùc sinh noựi toỏt theo chuỷ ủeà “Sửực khoeỷ laứ voỏn quyự nhaỏt”.
Caực baùn trong tranh ủang laứm gỡ?
Haống ngaứy em taọp theồ duùc vaứo luực naứo?
Em thớch taọp theồ duùc khoõng?
Taọp theồ duùc giuựp sửực khoeỷ em theỏ naứo?
Taùi sao noựi sửực khoeỷ laứ voỏn quyự nhaỏt?
GV giaựo duùc TTTcaỷm.
ẹoùc saựch 
GV ủoùc maóu 1 laàn.
GV Nhaọn xeựt cho ủieồm.
4.Cuỷng coỏ : Goùi ủoùc baứi.
5.Nhaọn xeựt, daởn doứ: Hoùc baứi, xem baứi ụỷ nhaứ, tửù tỡm tửứ mang vaàn vửứa hoùc.
Hoùc sinh neõu teõn baứi trửụực.
HS caự nhaõn 6 -> 8 em
Vieỏt baỷng con.
HS phaõn tớch, caự nhaõn 1 em
o – a – oa. 
CN 4 em, ủoùc trụn 4 em, nhoựm.
Theõm aõm h ủửựng trửụực vaàn oa vaứ thanh naởng dửụựi aõm a.
 CN 1 em.
Hụứ – oa – naởng – hoaù.
CN 4 em, ủoùc trụn 4 em, 2 nhoựm ẹT.
Tieỏng hoaù.
CN 4 em, ủoùc trụn 4 em, nhoựm.
CN 2 em
Gioỏng nhau : baột ủaàu baống o.
Khaực nhau : keỏt thuực baống a vaứ e.
3 em
1 em.
Hoùc sinh quan saựt vaứ giaỷi nghúa tửứ cuứng GV.
HS ủaựnh vaàn, ủoùc trụn tửứ, CN vaứi em.
CN 2 em.
CN 2 em, ủoàng thanh.
Vaàn oa, oe.
CN 2 em
ẹaùi dieọn 2 nhoựm.
CN 6 -> 7 em, lụựp ủoàng thanh.
HS tỡm tieỏng mang vaàn mụựi hoùc (coự gaùch chaõn) trong caõu, 2 em ủaựnh vaàn caực tieỏng coự gaùch chaõn, ủoùc trụn tieỏng 4 em, ủoùc trụn toaứn caõu vaứ baứi 5 em, ủoàng thanh nhoựm, lụựp.
Toaứn lụựp vieỏt
Toaứn lụựp.
Hoùc sinh noựi theo hửụựng daón cuỷa Giaựo vieõn.
Hoùc sinh khaực nhaọn xeựt.
Hoùc sinh tửù noựi.
HS ủoùc noỏi tieỏp 
Hoùc sinh laộng nghe.
CN 1 em
*************************************
Tiết 3: TOAÙN
GIAÛI TOAÙN COÙ LễỉI VAấN
I.MUẽC TIEÂU :
 	 Hiểu đề toỏn : cho gỡ ? hỏi gỡ ? Biết bài giải gồm : cõu lời giải , phộp tớnh , đỏp số .
II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:
-Baỷng phuù chuaồn bũ caực baứi taọp SGK, caực tranh veừ trong SGK.
-Boọ ủoà duứng toaựn 1.
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC :
Tl 
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng HS
5’
30’
5’
1.KTBC: Hoỷi teõn baứi hoùc.
Giaựo vieõn neõu yeõu caàu cho hoùc sinh laứm:
Baứi 4: 2 em, 1 em vieỏt tieỏp vaứo choó chaỏm ủeồ coự baứi toaựn; 1 em giaỷi baứi toaựn.
Goùi hoùc sinh khaực nhaọn xeựt baứi baùn treõn baỷng.
Nhaọn xeựt veà kieồm tra baứi cuừ.
2.Baứi mụựi :
Giụựi thieọu trửùc tieỏp
* Giụựi thieọu caựch giaỷi baứi toaựn vaứ caựch trỡnh baứy baứi giaỷi
Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh tỡm hieồu baứi toaựn, cho xem tranh roài ủoùc baứi toaựn.
Hửụựng daón caực em tỡm hieồu ủeà baứi
Baứi toaựn cho bieỏt nhửừng gỡ?
Baứi toaựn hoỷi gỡ?
Giaựo vieõn ghi toựm taột baứi toaựn leõn baỷng
Toựm taột:
Coự 	: 5 con gaứ
Theõn 	: 4 con gaứ
Coự taỏt caỷ	: ? con gaứ
Hửụựng daón hoùc sinh vieỏt baứi giaỷi:
Vieỏt caõu lụứi giaỷi
Vieỏt pheựp tớnh (ủụn vũ ủaởt trong daỏu ngoaởc) 
Vieỏt ủaựp soỏ.
Goùi hoùc sinh ủoùc laùi baứi giaỷi vaứi lửụùt.
* Hoùc sinh thửùc haứnh
Baứi 1: Hoùc sinh neõu yeõu caàu cuỷa baứi.
Hửụựng daón quan saựt tranh veừ roài vieỏt (neõu) soỏ thớch hụùp vaứo moói choó chaỏm ủeồ coự baứi toaựn, dửùa vaứo toựm taột ủeồ giaỷi baứi toaựn.
Sau khi hoaứn thaứnh baứi toaựn, goùi hoùc sinh ủoùc laùi baứi toaựn.
Baứi 2: Goùi neõu yeõu caàu cuỷa baứi:
Hoùc sinh tửù quan saựt hỡnh baứi 2 ủeồ neõu baứi toaựn. Giaựo vieõn giuựp ủụừ caực em ủeồ hoaứn thaứnh baứi taọp cuỷa mỡnh.
Baứi 3: Goùi neõu yeõu caàu cuỷa baứi:
Hửụựng daón quan saựt tranh veừ roài ủoùc baứi toaựn “Coự 5 con vũt dửụựi ao vaứ 4 con vũt treõn bụứ. Hoỷi ủaứn vũt coự taỏt caỷ maỏy con?”
Goùi hoùc sinh ghi vaứo phaàn toựm taột.
Cho hoùc sinh giaỷi theo nhoựm vaứ neõu keỏt quaỷ.
Tuyeõn dửụng nhoựm hoaứn thaứnh sụựm nhaỏt vaứ coự keỏt quaỷ ủuựng nhaỏt.
3.Cuỷng coỏ, daởn doứ:
Hoỷi teõn baứi.
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, daởn doứ laứm baứi taọp ụỷ nhaứ vaứ chuaồn bũ tieỏt sau.
Hoùc sinh neõu.
2 hoùc sinh giaỷi baỷng, hoùc sinh khaực theo doừi vaứ nhaọn xeựt baứi baùn.
Hoùc sinh nhaộc 
Hoùc sinh xem tranh vaứ ủoùc ủeà toaựn SGK
Cho bieỏt: Coự 5 con gaứ
Hoỷi: Nhaứ An coự taỏt caỷ maỏy con gaứ? 
Hoùc sinh ủoùc baứi giaỷi maóu 
Giaỷi:
Nhaứ An coự taỏt caỷ laứ:
5 + 4 = 9 (con gaứ)
 ẹaựp soỏ: 9 con gaứ
Hoùc sinh neõu caực bửụực khi giaỷi baứi toaựn coự vaờn:
B1: Vieỏt caõu lụứi giaỷi
B2: Vieỏt pheựp tớnh (ủụn vũ ủaởt trong daỏu ngoaởc) 
B3: Vieỏt ủaựp soỏ.
Hoùc sinh vieỏt toựm taột vaứ trỡnh baứy baứi giaỷi. Vaứo VBT, ủoùc baứi laứm cho caỷ lụựp nghe.
Hoùc sinh tửù giaỷi vaứ neõu baứi giaỷi
Giaỷi:
Toồ em coự taỏt caỷ laứ:
6 + 3 = 9 (baùn)
 ẹaựp soỏ : 9 baùn
Caực nhoựm hoaùt ủoọng: Vieỏt toựm taột baứi toaựn vaứ giaỷi. Nhoựm naứo xong trửụực ủớnh baứi giaỷi leõn baỷng. Caực nhoựm nhaọn xeựt baứi cuỷa nhau
Giaỷi:
ẹaứn vũt coự taỏt caỷ laứ:
5 + 4 = 9 (con)
 ẹaựp soỏ : 9 con vũt
Hoùc sinh neõu teõn baứi vaứ caực bửụực giaỷi baứi toaựn coự vaờn.
****************************************
Tiết 4: Luyện Toán
Luyện tập
I- Mục tiêu : 
- Giúp HS nắm được bài toán có lời văn thường gồm có:
 + Các số ( gắn với các thông tin đã biết ).
 + Câu hỏi ( chỉ thông tin cần tìm ).
 II- Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ.
III- Các hoạt động dạy học :
Tl 
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng HS
1’
30’
1. Giới thiệu bài
2. Giới thiệu bài toán có lời văn:
Bài 1 
- Tranh vẽ gì?
 + Có mấy con đang ăn cỏ?
 + Có mấy con đang chạy tới?
- Gọi HS đọc bài toán hoàn chỉnh.
 + Bài toán cho biết gì?
 + Nêu câu hỏi của bài toán?
* Đây là dạng toán có lời văn.
Nêu yêu cầu.
Quan sát tranh.
Có 2 con.
Có 3 con
HS điền vào ô trống.
Đọc bài toán.
HS nêu.
HS khác nhận xét.
Bài 2: 
GV hướng dẫn tương tự bài 1.
Hàng trờn cú 5 con gấu. Hàng dưới cú 3 con gấu. Hỏi cú tất cả bao nhiờu gấu bụng?
5’
Bài 3 : 
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán còn thiếu gì?
+ Đặt câu hỏi cho bài toán?
- Nhận xét, sửa câu hỏi.
* Lưu ý: Câu hỏi thiếu từ.
Gv giỳp đỡ hs yếu
C. Củng cố : 
- Trò chơi: Tự đặt đề toán.
- Nhận xét giờ học.
Nêu yêu cầu.
Quan sát hình vẽ đọc bài toán.
Phần câu hỏi.
Trình bày.
HS làm bài vào vở trắng- gv chấm và nhận xột
************************************************************************
Thứ 4 ngày 19 tháng 1 năm 2011
Tiết 1,2: HOẽC VAÀN
BAỉI : OAI - OAY
I.MUẽC TIEÂU:	 
Đọc được : oai, oay, điện thoại , giú xoỏy ; từ và đoạn thơ ứng dụng .
Viết được : oai, oay, điện thoại, giú xoỏy .
Luyện núi từ 2-4 cõu theo chủ đề : Ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa. 
II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: 
-Tranh minh hoaù tửứ khoựa, tranh minh hoaù caõu ửựng duùng.
-Tranh minh hoaù luyeọn noựi: Gheỏ ủaồu, gheỏ xoay, gheỏ tửùa 
-Boọ gheựp vaàn cuỷa GV vaứ hoùc sinh.
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC 
TL
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng HS
5’
30’
5’
35’
5’
1.KTBC : Hoỷi baứi trửụực.
ẹoùc saựch keỏt hụùp baỷng con.
Vieỏt baỷng con.
GV nhaọn xeựt chung.
2.Baứi mụựi:
GV giụựi thieọu vaàn oai.
Goùi 1 HS phaõn tớch vaàn oai.
GV nhaọn xeựt.
HD ủaựnh vaàn vaàn oai.
Coự oai, muoỏn coự tieỏng thoaùi ta laứm theỏ naứo?
Caứi tieỏng thoaùi.
GV nhaọn xeựt vaứ ghi baỷng tieỏng thoaùi.
Goùi phaõn tớch tieỏng thoaùi. 
GV hửụựng daón ủaựnh vaàn tieỏng thoaùi. 
Duứng tranh giụựi thieọu tửứ “ủieọn thoaùi”.
Hoỷi: Trong tửứ coự tieỏng naứo mang vaàn mụựi hoùc.
Goùi ủaựnh vaàn tieỏng thoaùi, ủoùc trụn tửứ ủieọn thoaùi.
Goùi ủoùc sụ ủoà treõn baỷng.
Vaàn 2 : vaàn oay (daùy tửụng tửù )
So saựnh 2 vaàn
ẹoùc laùi 2 coọt vaàn.
Goùi hoùc sinh ủoùc toaứn baỷng.
*ẹoùc tửứ ửựng duùng.
Giaựo vieõn ủửa tranh, maóu vaọt hoaởc vaọt thaọt ủeồ giụựi thieọu tửứ ửựng duùng, coự theồ giaỷi nghúa tửứ (neỏu thaỏy caàn), ruựt tửứ ghi baỷng.
Quaỷ xoaứi, khoai lang, hớ hoaựy, loay hoay.
Goùi ủaựnh vaàn caực tieỏng coự chửựa vaàn mụựi hoùc vaứ ủoùc trụn caực tửứ treõn.
ẹoùc sụ ủoà 2.
Goùi ủoùc toaứn baỷng.
3.Cuỷng coỏ tieỏt 1: 
Hoỷi vaàn mụựi hoùc.
ẹoùc baứi.
Tỡm tieỏng mang vaàn mụựi hoùc.
NX tieỏt 1
Tieỏt 2
Luyeọn ủoùc baỷng lụựp :
ẹoùc vaàn, tieỏng, tửứ loọn xoọn
*Luyeọn caõu: GT tranh ruựt caõu ghi baỷng:
Goùi hoùc sinh ủoùc caõu vaứ baứi ủoùc.
	Thaựng chaùp laứ thaựng troàng khoai
Thaựng gieõng troàng ủaọu, thaựng hai troàng caứ.
	Thaựng ba caứy vụừ ruoọng ra
Thaựng tử laứm maù, mửa sa ủaày ủoàng.
GV nhaọn xeựt vaứ sửỷa sai.
Hửụựng daón vieỏt baỷng con: oai, ủieọn thoaùi, oay, gioự xoaựy.
GV nhaọn xeựt vaứ sửỷa sai.
Luyeọn vieỏt vụỷ TV.
GV thu vụỷ moọt soỏ em ủeồ chaỏm ủieồm.
Nhaọn xeựt caựch vieỏt.
*Luyeọn noựi: Chuỷ ủeà: “Gheỏ ủaồu, gheỏ xoay, gheỏ tửùa”.
GV treo tranh vaứ gụùi yự baống heọ thoỏng caõu hoỷi, giuựp hoùc sinh noựi toỏt theo chuỷ ủeà “Gheỏ ủaồu, gheỏ xoay, gheỏ tửùa”.
GV giaựo duùc TTTcaỷm.
ẹoùc saựch 
GV ủoùc maóu 1 laàn.
GV Nhaọn xeựt cho ủieồm.
4.Cuỷng coỏ : Goùi ủoùc baứi.
Nhaọn xeựt, daởn doứ: Hoùc baứi, xem baứi ụỷ nhaứ, tửù tỡm tửứ mang vaàn vửứa hoùc.
Hoùc sinh neõu teõn baứi trửụực.
HS caự nhaõn 6 -> 8 em
Vieỏt baỷng con.
HS phaõn tớch, caự nhaõn 1 em
O – a – i – oai. 
CN 4 em, ủoùc trụn 4 em, nhoựm.
Theõm aõm th ủửựng trửụực vaàn oai vaứ thanh naởng dửụựi aõm a.
 Toaứn lụựp.
CN 1 em.
Thụứ – oai – thoai– naởng – thoaùi.
CN 4 em, ủoùc trụn 4 em, 2 nhoựm ẹT.
Tieỏng thoaùi
CN 4 em, ủoùc trụn 4 em, nhoựm.
CN 2 em
Gioỏng nhau : baột daàu baống oa
Khaực nhau : oay keỏt thuực baống y.
3 em
1 em.
Hoùc sinh quan saựt vaứ giaỷi nghúa tửứ cuứng GV.
HS ủaựnh vaàn, ủoùc trụn tửứ, CN vaứi em.
CN 2 em.
CN 2 em, ủoàng thanh.
Vaàn ep, eõp.
CN 2 em
ẹaùi dieọn 2 nhoựm.
CN 6 -> 7 em, lụựp ủoàng thanh.
HS tỡm tieỏng mang vaàn mụựi hoùc (coự gaùch chaõn) trong caõu, 2 em ủaựnh vaàn caực tieỏng coự gaùch chaõn, ủoùc trụn tieỏng 4 em, ủoùc trụn toaứn caõu vaứ baứi 5 em, ủoàng thanh lụựp.
Toaứn lụựp vieỏt
Luyeọn vieỏt vụỷ TV.
Hoùc sinh noựi theo hửụựng daón cuỷa Giaựo vieõn.
Hoùc sinh khaực nhaọn xeựt.
HS ủoùc noỏi tieỏp 
Hoùc sinh laộng nghe.
Toaứn lụựp.
CN 1 em
********************************************
Tiết 3: TOAÙN
XAấNGTIMET – ẹO ẹOÄ DAỉI
I.MUẽC TIEÂU : 
Biết xăng - ti - một là đơn vị đo độ dài , biết xăng - ti - một viết tắt là cm ; biết dựng thước cú chia vạch xăng-ti-một để đo độ dài đoạn thẳng .
II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:
-Thửụực thaỳng vụựi caực vaùch chia thaứnh xaờngtimet (cm), tửứ 0 ủeỏn 20 cm
-Boọ ủoà duứng toaựn 1.
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC :
TL
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng HS
5’
30’
5
1.KTBC:
Giaựo vieõn goùi hoùc sinh leõn baỷng laứm baứi taọp soỏ 2.
Giaựo vieõn nhaọn xeựt veà kieồm tra baứi cuừ.
2.Baứi mụựi :
Giụựi thieọu trửùc tieỏp
Giụựi thieọu ủụn vũ ủo ủoọ daứi (cm) vaứ duùng cuù ủo ủoọ daứi (thửụực thaỳng coự vaùch chia tửứng cm).
Giaựo vieõn hửụựng daón cho hoùc quan saựt caựi thửụực vaứ giụựi thieọu:
ẹaõy laứ caựi thửụực coự vaùch chia tửứng cm. Ngửụứi ta duứng caựi thửụực naứy ủeồ ủo caực ủoọ daứi ủoaùn thaỳng.
Vaùch ủaàu tieõn laứ vaùch 0 (giaựo vieõn chổ cho hoùc sinh nhỡn vaứo vaùch soỏ 0 naứy).
ẹoọ daứi tửứ vaùch 0 ủeỏn vaùch 1 laứ 1 cm, ủoọ daứi tửứ vaùch 1 ủeỏn vaùch 2 cuừng baống 1 cm, laứm tửụng tửù nhử theỏ cho ủeỏn ủoọ daứi vaùch 20 cm.
Xaờngtimet vieỏt taột laứ cm 
(giaựo vieõn vieỏt leõn baỷng). Chổ vaứo cm vaứ cho hoùc sinh ủoùc.
Giụựi thieọu caực thao taực ủo ủoọ daứi :
Hửụựng daón ủo ủoọ daứi theo 3 bửụực
B1: ủaởt vaùch 0 cuỷa thửụực truứng vaứo moọt ủaàu cuỷa ủoaùn thaỳng, meựp thửụực truứng vụựi ủoaùn thaỳng.
B2: ẹoùc soỏ ghi ụỷ vaùch cuỷa thửụực, truứng vụựi ủaàu kia cuỷa ủoaùn thaỳng, ủoùc keứm theo teõn ủụn vũ ủo (xaờmet)
B3: Vieỏt soỏ ủo ủoaùn thaỳng (vaứo choó thớch hụùp)
3. Hoùùc sinh thửùc haứnh: (Luyeọn taọp)
Baứi 1: Hoùc sinh neõu yeõu caàu cuỷa baứi.
Giaựo vieõn lửu yự hoùc sinh vieỏt kyự hieọu cuỷa xaờngtimet laứ cm. Giuựp hoùc sinh vieỏt ủuựng quy ủũnh.
Baứi 2: Goùi neõu yeõu caàu cuỷa baứi:
Yeõu caàu hoùc sinh vieỏt soỏ thớch hụùp roài ủoùc to cho caỷ lụựp nghe.
Baứi 3: Goùi neõu yeõu caàu cuỷa baứi:
Cho hoùc sinh laứm ụỷ VBT roài chửừa baứi taùi lụựp.
Baứi 4 Goùi neõu yeõu caàu cuỷa baứi:
Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh ủo roài ghi keỏt quaỷ vaứo choó chaỏm thớch hụùp.
4.Cuỷng coỏ, daởn doứ:
Hoỷi teõn baứi.
Hoùc sinh neõu laùi noọi dung baứi hoùc.
Hoùc sinh laứm ụỷ baỷng lụựp baứi 2.
Hoùc sinh khaực nhaọn xeựt.
Hoùc sinh nhaộc 
Hoùc sinh theo doừi caựi thửụực giaựo vieõn hửụựng daón.
Hoùc sinh quan saựt vaứ laứm theo.
Hoùc sinh thửùc haứnh treõn thửụực ủeồ xaực ủũnh caực vaùch treõn thửụực ủeàu baống nhau, vaùch naứy caựch vaùch kia 1 cm.
Hoùc sinh chổ vaứ ủoùc xaờngtimet
Hoùc sinh thửùc haứnh theo hửụựng daón cuỷa giaựo vieõn.
Hoùc sinh laứm (vieỏt) VBT.
Hoùc sinh laứm VBT vaứ ủoùc keỏt quaỷ.
Hoùc sinh laứm VBT vaứ chửừa baứi treõn baỷng lụựp.
Hoùc sinh thửùc haứnh ủo vaứ neõu keỏt quaỷ.
Hs neõu teõn baứi, nhaộc laùi caựch ủaởt thửụực, ủo moọt ủoaùn thaỳng vaứ ủoùc keỏt 
******************************************
Tiết 4: Luyện T.Việt
ôn tập
 I.MUẽC TIEÂU : 
- Giup hs yếu nắm được cấu tạo của vần và tiến tới đỏnh vần, đọc được cỏc tiếng từ cú vần trờn.
Giup hs giỏi đọc lưu loỏt và biết ngắt nghỉ giữa cỏc cụm từ trong cõu, biết tỡm một số tiếng mới ngoài bài và nghĩa của nú.
 - Viết được cỏc tiếng, từ mang vần trờn.
 II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:
 - chuẩn bị nội dung ụn.
 - Một số từ mới ngoài bài học .
 III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC :
TL
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng HS
7’
5’
5’
15’
5’
 1/ Đọc bảng lớp.
GV ghi nội dung cần ụn lờn bảng
Cho hs nối tiếp đọc
Thi đua dóy tổ + đt cả lớp
-Đối với hs giỏi khỏ
-Đối với hs yếu
-Cả lớp đọc đồng thanh cả bài
2/ Đọc sgk.
Mở sgk và đọc theo yờu cầu của gv.
3/Chơi trũ chơi (tỡm và đọc từ mới)
4/ luyện viết
a/ Luyện viết bảng con
- gv viết mẩu lờn bảng và núi lại quy trỡnh viết của cỏc con chữ.
-hs viết vào bảng con
 -nhận xột sửa sai
b/ Viết vào vở trắng
 GV nờu yờu cầu viết.
 Hs viết bài- gv theo giỏi và uốn nắn
3. Cũng cố dặn dũ:
 Chấm bài và chữa lỗi
- Nhận xột tiết học
Oa oe oai oay
Sach giỏo khoa hũa bỡnh chớch chũe 
 Quả xoài khoai lang hớ hoỏy loay hoay
Thỏng chạp là thỏng trồng khoai 
Thỏng giờng trồng đậu, thỏng hai trồng cà
Thỏng ba cày vỡ ruộng ra
Thỏng tư làm mạ, mưa sa đầy đồng.
-Đọc diễn cảm và giải ngĩa một số cõu thơ trờn.
- Cho phõn tớch cấu tạo của vần
- Đọc lại vần nhiều lần
-Đỏnh vần tiếng và đọc lại nội dung trờn 
 -Đọc thầm toàn bài
 - Đọc cỏ nhõn theo trang 
 - Đọc theo nhúm , tổ
 - Đọc đồng thanh cả lớp
 Họa sĩ , mỳa xũe , điện thoại, giú xoỏy
 - mỗi từ 2 dũng
 - nối nột đều đỳng quy trỡnh
 - trỡnh bày sạch sẽ
 -ngồi đỳng tư thế
***********************************************************************
Thứ 5 ngày 20 tháng 1 năm 2011
Tiết 1,2: HOẽC VAÀN
BAỉI : OAN - OAấN
I.MUẽC TIEÂU:	
Đọc được : oan, oăn, giàn khoan, túc xoăn ; từ và cỏc cõu ứng dụng .
Viết được : oan, oăn, giàn khoan, túc xoăn .
Luyện núi từ 2-4 cõu theo chủ đề : Con ngoan, trũ giỏi . 
II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: 
-Tranh minh hoaù tửứ khoựa, tranh minh hoaù caõu ửựng duùng.
-Tranh minh hoaù luyeọn noựi: Con ngoan, troứ gioỷi.
-Boọ gheựp vaàn cuỷa GV vaứ hoùc sinh.
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC :
TL
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng HS
5’
30’
5’
35’
5’
1’
1.KTBC : Hoỷi baứi trửụực.
ẹoùc saựch keỏt hụùp baỷng con.
Vieỏt baỷng con.
GV nhaọn xeựt chung.
2.Baứi mụựi:
GV giụựi thieọu vaàn oan.
Goùi 1 HS phaõn tớch vaàn oan.
GV nhaọn xeựt.
HD ủaựnh vaàn vaàn oan.
Coự oan, muoỏn coự tieỏng khoan ta laứm theỏ naứo?
Caứi tieỏng khoan.
GV nhaọn xeựt vaứ ghi baỷng tieỏng khoan.
Goùi phaõn tớch tieỏng khoan. 
GV hửụựng daón ủaựnh vaàn tieỏng khoan. 
Duứng tranh giụựi thieọu tửứ “giaứn khoan”.
Hoỷi: Trong tửứ coự tieỏng naứo mang vaàn mụựi hoùc.
Goùi ủaựnh vaàn tieỏng khoan, ủoùc trụn tửứ giaứn khoan.
Goùi ủoùc sụ ủoà treõn baỷng.
Vaàn 2 : vaàn oaờn (daùy tửụng tửù )
So saựnh 2 vaàn
ẹoùc laùi 2 coọt vaàn.
Goùi hoùc sinh ủoùc toaứn baỷng.
ẹoùc tửứ ửựng duùng.
Qua tranh vaứ maóu vaọt giaựo vieõn giụựi thieọu tửứ ửựng duùng, coự theồ giaỷi nghúa tửứ (neỏu thaỏy caàn), ruựt tửứ ghi baỷng.
Phieỏu beự ngoan, hoùc toaựn, khoeỷ khoaộn, xoaộn thửứng.
Goùi ủaựnh vaàn caực tieỏng coự chửựa vaàn mụựi hoùc vaứ ủoùc trụn tieỏng, ủoùc trụn caực tửứ treõn.
ẹoùc sụ ủoà 2.
Goùi ủoùc toaứn baỷng.
3.Cuỷng coỏ tieỏt 1: 
Hoỷi vaàn mụựi hoùc.
ẹoùc baứi.
Tỡm tieỏng mang vaàn mụựi hoùc.
NX tieỏt 1
Tieỏt 2
Luyeọn ủoùc baỷng lụựp :
ẹoùc vaàn, tieỏng, tửứ loọn xoọn
Luyeọn caõu: GT tranh ruựt caõu ghi baỷng:
Khoõn ngoan ủoỏi ủaựp ngửụứi ngoaứi
Gaứ cuứng moọt meù chụự hoaứi ủaự nhau.
GV nhaọn xeựt vaứ sửỷa sai.
Hửụựng daón vieỏt baỷng con: oan, giaứn khoan, oaờn, toực xoaờn.
GV nhaọn xeựt vaứ sửỷa sai.
Luyeọn vieỏt vụỷ TV.
GV thu vụỷ moọt soỏ em ủeồ chaỏm ủieồm.
Nhaọn xeựt caựch vieỏt.
*Luyeọn noựi: Chuỷ ủeà: “Con ngoan, troứ gioỷi”.
GV treo tranh vaứ gụùi yự baống heọ thoỏng caõu hoỷi, giuựp hoùc sinh noựi toỏt theo chuỷ ủeà “Con ngoan, troứ gioỷi ù”.
GV giaựo duùc TTTcaỷm.
ẹoùc saựch 
GV ủoùc maóu 1 laàn.
GV Nhaọn xeựt cho ủieồm.
4.Cuỷng coỏ : Goùi ủoùc baứi.
5.Nhaọn xeựt, daởn doứ: Hoùc baứi, xem baứi ụỷ nhaứ, tửù tỡm tửứ mang vaàn vửứa hoùc.
Hoùc sinh neõu teõn baứi trửụực.
HS caự nhaõn 6 -> 8 em
Vieỏt baỷng con.
HS phaõn tớch, caự nhaõn 1 em
o – a – n – oan. 
CN 4 em, ủoùc trụn 4 em, nhoựm.
Theõm aõm kh ủửựng trửụực vaàn oan.
Toaứn lụựp.
CN 1 em.
Khụứ – oan – khoan.
CN 4 em, ủoùc trụn 4 em, 2 nhoựm ẹT.
Tieỏng khoan.
CN 4 em, ủoùc trụn 4 em, nhoựm.
CN 2 em
Gioỏng nhau : keỏt thuực baống n
Khaực nhau : oan baột ủaàu baống oa, oaờn baột ủaàu baống oaờ. 
3 em
1 em.
Hoùc sinh quan saựt vaứ giaỷi nghúa tửứ cuứng GV.
HS ủaựnh vaàn, ủoùc trụn tửứ, CN vaứi em.
CN 2 em.
CN 2 em, ủoàng thanh.
Vaàn oan, oaờn
CN 2 em
ẹaùi dieọn 2 nhoựm.
CN 6 -> 7 em, lụựp ủoàng thanh.
HS ủoùc thaàm, phaựt hieọn vaứ gaùch chaõn treõn baỷng caực tieỏng coự chửực vaàn mụựi. ẹoùc trụn caực caõu ửựng duùng.
Toaứn lụựp vieỏt
Toaứn lụựp.
Hoùc sinh noựi theo hửụựng daón cuỷa Giaựo vieõn.
Hoùc sinh khaực nhaọn xeựt.
HS ủoùc noỏi tieỏp 
Hoùc sinh laộng nghe.
CN 1 em
***********************************************
Tiết 3: TOAÙN
LUYEÄN TAÄP
I.MUẽC TIEÂU :
 	 Biết giải bài toỏn cú lời văn và trỡnh bày bài giải .
II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:
-Baỷng phuù chuaồn bũ baứi 3 SGK.
-Boọ ủoà duứng toaựn 1.
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC :
TL
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng HS
5’
30’
5’
1.KTBC: Hoỷi teõn baứi hoùc.
Giaựo vieõn neõu yeõu caàu cho hoùc sinh laứm:
Daừy 1: ẹo vaứ neõu keỏt quaỷ chieàu daứi cuỷa saựch toaựn 1.
Daừy 2: ẹo vaứ neõu keỏt quaỷ chieàu roọng cuỷa saựch toaựn 1.
Giaựo vieõn nhaọn xeựt veà kieồm tra baứi cuừ.
2.Baứi mụựi :
Giụựi thieọu trửùc tieỏp
* Hửụựng daón hoùc sinh luyeọn taọp:
Baứi 1: Hoùc sinh neõu yeõu caàu cuỷa baứi.
Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh laứm baứi.
Baứi 2: Goùi neõu yeõu caàu cuỷa baứi:
Cho hoùc sinh hoaùt ủoọng nhoựm ủeồ neõu toựm taột baứi toaựn, vieỏt vaứo choó chaỏm thớch hụùp.
Baứi 3: Goùi neõu yeõu caàu cuỷa baứi:
Giaựo vieõn hoỷi: Muoỏn tớnh taỏt caỷ coự maỏy hỡnh vuoõng vaứ troứn ta laứm theỏ naứo?
4.Cuỷng coỏ, daởn doứ:
Hoỷi teõn baứi.
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, daởn doứ tieỏt sau.
Hoùc sinh neõu.
Hai daừy thi ủua nhau ủo vaứ neõu keỏt quaỷ ủo ủửụùc theo yeõu caàu cuỷa giaựo vieõn.
Daừy 1: Chieàu daứi saựch toaựn 1 laứ: 24 cm
Daừy 2: Chieàu roọng saựch toaựn 1 laứ: 17 cm
Hoùc sinh nhaộc 
Hoùc sinh ủoùc ủeà toaựn, quan saựt tranh veừ vaứ neõu toựm taột ủeà toaựn.
Neõu caõu lụứi giaỷi: Trong vửụứn coự taỏt caỷ laứ: hoaởc: Soỏ caõy chuoỏi trong vửụứn coự taỏt caỷ laứ: 12 + 3 = 15 (caõy)
 ẹaựp soỏ : 15 caõy chuoỏi.
Hoùc sinh thaỷo luaọn nhoựm vaứ neõu (vieỏt) toựm taột vaứ trỡnh baứy baứi giaỷi theo nhoựm (thi ủua giửừa caực nhoựm)
Toựm taột:
Coự 	: 14 bửực tranh
Theõm 	: 2 bửực tranh
Coự taỏt caỷ 	: ? bửực tranh
Giaỷi
Soỏ bửực tranh coự taỏt caỷ laứ:
14 + 2 = 16 (bửực)
ẹaựp soỏ: 16 bửực tranh
Hoùc sinh neõu: Laỏy soỏ hỡnh vuoõng coọng soỏ hỡnh troứn. Tỡm lụứi giaỷi vaứ giaỷi.
Giaỷi
Soỏ hỡnh vuoõng vaứ hỡnh troứn coự taỏt caỷ laứ:
5 + 4 = 9 (hỡnh)
ẹaựp soỏ: 9 hỡnh
**************************************
Tiết 4: Luyện toán
Luyện tập
A- Mục tiêu:
- Rèn luyện kỹ năng giải và trình bày bài giải của bài toán có lời văn 
- Thực hiện phép trừ, phép cộng các số đo độ dài với đơn vị đo cm.
B- Đồ dùng dạy - học

Tài liệu đính kèm:

  • docGAL1Tuan 22Ha.doc