Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 7 năm 2010

I/ Mục tiêu:

- Đọc được: p, ph, nh, g, gh, q, qu, gi, ng, ngh, y, tr; các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 22 đến bài 27.

- Viết được: p, ph, nh, g, gh, q, qu, gi, ng, ngh, y, tr; các từ ngữ ứng dụng .

- Nghe , hiểu và kể lạimột đoạn truyện theo tranh truyện kể : Tre ngà

II/ Đồ dùng dạy học:

 - Bảng ôn

 - Tranh minh họa SGK

III/ Các hoạt động dạy học :

 

doc 19 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 17/02/2016 Lượt xem 366Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 7 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 HS ủoùc aõm, tieỏng, tửứ 
 Nghổ giửừa tieỏt
 -GV vieỏt maóu, neõu quy trỡnh vieỏt
 - GV nhaọn xeựt , uoỏn naộn HS
Hẹ 2/ Daùy tửứ ửựng duùng: 10’
GV ghi baỷng tửứ ửựng duùng
GV chổnh sửỷa phaựt aõm cho HS
Giaỷi thớch tửứ
ẹoùc maóu
 - Haựt muựa chuyeồn sang tieỏt 2
 Tieỏt 2
Hẹ 1/ Luyeọn taọp : 20’
Luyeọn ủoùc :
Cho HS luyeọn ủoùc noọi dung tieỏt 1
Chổnh sửỷa phaựt aõm cho HS
Giụớự thieọu tranh, ghi caõu ửựng duùng
ẹoùc maóu
Chổnh sửỷa phaựt aõm cho HS
 Nghổ giửừa tieỏt
Luyeọn vieỏt:
Hửụựng daón HS vieỏt vụỷ TV
GV thu vụỷ , chaỏm baứi,nhaọn xeựt
Hẹ2/ Keồ chuyeọn : 5’
GV keồ toaứn truyeọn 2 laàn keứm tranh minh hoùa
Keồ laàn 3 tửứng ủoaùn theo tranh 
GV gụùi yự cho HS keồ
Khuyeỏn khớch HS keồ
*YÙ nghúa: Truyeàn thoỏng ủaựnh giaởc cửựu nửụực cuỷa treỷ em Vieọt Nam
3.Cuỷng coỏ, daởn doứ: 5’
 - Chổ baứi SGK ủoùc
 - Veà nhaứ hoùc kyừ baứi SGK, luyeọn vieỏt : xe chổ, cuỷ saỷ
 - Xem trửựục baứi : Chửừ thửụứng – Chửừ hoa 
 - Nhaọn xeựt giụứ hoùc
HD ủoùc: 2 em
1 Hs đọc
HS vieỏt baỷng con
HS quan saựt
HS nghe, phaựt aõm caự nhaõn, nhoựm, lụựp
HS ủoùc caự nhaõn, lụựp
HS theo doừi, taọp vieỏt ụỷ baỷng con
 - ẹaựnh vaàn nhaồm, ủoùc trụn tửứ : caự nhaõn,nhoựm,lụựp
Vaứi HS ủoùc laùi
 - Caự nhaõn, nhoựm, lụựp
Nhaọn xeựt tranh
ẹoùc caõu ửựng duùng: caự nhaõn, lụựp
Theo doừi, vieỏt baứi vaứo vụỷ
HS nghe
HS keồ theo nhoựm
ẹaùi dieọn nhoựm thi keồ
 - Vaứi HS ủoùc,HS ủoàng thanh
HSY
HSK ủoùc, trụn
HSY ủaựnh vaàn
HS Yeỏu
HS K,G
HSK vieỏt ủuỷ soỏ doứng
 K,G keồ 2-3 ủoaùn
 Đạo đức: Gia đỡnh em (tiết 2) 
 I/ Mục tiờu:
 - Bửụực ủaàu bieỏt ủửụùc treỷ em coự quyeàn ủửụùc cha meù yeõu thửụng , chaờm soực.
 - Neõu ủửụùc nhửừng vieọc treỷ em caàn laứm ủeỷ theồ hieọn sửù kớnh troùng, leó pheựp, vaõng lụứi oõng baứ , cha meù
 - Leó pheựp vaõng lụứi oõng baứ ,cha meù.
II/Chuaồn bũ:
 1. Giaựo vieõn:
Caực ủieàu: 5, 7, 9, 10, 18, 20, 21, 27 trong coõng ửụực quoỏc teỏ
Caực ủieàu: 3, 5, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 27 trong luaọt baỷo veọ, chaờm soực vaứ giaựo duùc treỷ em Vieọt Nam
2. Hoùc sinh: Vụỷ baứi taọp
III/ Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa Giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
HTẹB
Baứi cuừ: 4’
Neõu teõn caực ủoà duứng hoùc taọp maứ em coự
Neõu caựch giửừ gỡn 
Nhaọn xeựt 
Baứi mụựi:
Giụựi thieọu baứi: Hoùc baứi gia ủỡnh em
Hẹ1: Giụựi thieọu gia ủỡnh mỡnh.Pp: Keồ chuyeọn 6’
Gia ủỡnh em coự maỏy ngửụứi ?
Boỏ meù em teõn gỡ ?
Anh chũ em bao nhieõu tuoồi, hoùc lụựp maỏy
Keỏt luaọn:Chuựng ta ai cuừng coự moọt gia ủỡnh
Hẹ 2: Xem baứi taọp 2 keồ laùi noọi dung.Pp: Thaỷo luaọn, ủaứm thoaùi 12’
Chia lụựp thaứnh nhoựm thaỷo luaọn noọi dung caực bửực tranh 
à Giaựo vieõn choỏt laùi noọi dung tửứng tranh
Trong caực tranh baùn naứo ủang soỏng haùnh phuực 
* Keỏt luaọn:Caực em haùnh phuực khi ủửụùc soỏng trong gia ủỡnh, chuựng ta phaỷi bieỏt chia seỷ vụựi caực baùn thieọt thoứi
Hẹ3: ẹoựng vai ụỷ baứi taọp 3.Pp: ẹoựng vai, nhoựm , hoaùt ủoọng lụựp 10’
Chia nhoựm moói nhoựm 1 bửực tranh vaứ ủoựng vai theo tỡnh huoỏng trong tranh
à Giaựo vieõn keỏt luaọn caựch ửựng sửỷ
Keỏt luaọn:Caực em coự boồn phaọn kớnh troùng leó pheựp, vaõng lụứi oõng baứ, cha meù
Cuỷng coỏ : 3’ 
Thửùc hieọn toỏt ủieàu ủaừ ủửụùc hoùc
Chuaồn bũ baứi : gia ủỡnh em (T2)
Hoùc sinh neõu
- HS nhaộc
HS sửu keồ veà gia ủỡnh cuỷa mỡnh
HS thaỷo luaọn 
ẹaùi dieọn nhoựm keồ veà noọi dung tranh
Lụựp nhaọn xeựt, boồ sung
Caực em chuaồn bũ ủoựng vai 
Caực nhoựm leõn ủoựng vai
Lụựp theo doừi nhaọn xeựt 
HS nghe
 Thửự ba ngaứy 28 thaựng 9 naờm 2010
Hoùc vaàn:	OÂn taọp: AÂm vaứ chửừ ghi aõm
I/ Muùc tieõu:
Giuựp HS:Hoùc thuoọc baỷng chửừ caựi ủaừ hoùc
Vieỏt ủửụùc caực chửừ caựi ủaừ hoùc
ẹoùc ủửụùc caực chửừ caựi : ch,th, kh, ph, qu, tr
II/ Chuaồn bũ:
GV :Baỷng chửừ caựi
HS : Baỷng con
III/ Hoaùt ủoọng daùy hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
HTẹB
1.Baứi cuừ: 5’
- GV giụ baỷng con ghi tửứ ửựng duùng
- Goùi HS ủoùc caõu ửựng duùng
- GV ủoùc : tre giaứ, quaỷ nho
- GV nhaọn xeựt,ghi ủieồm
2. Baứi mụựi:
a.Giụựi thieọu: Hoõm nay oõn baỷng chửừ caựi ủaừ hoùc
b Hẹ1/ Õn taọp aõm: 25’
 - Vieỏt baỷng ghửừ caựi
 - Goùi HS ủoùc
 - GV nhaọn xeựt chổnh sửỷa 
 Nghổ giửừa tieỏt
- Luyeọn ủoùc noọi dung tieỏt 1
- GV ủoùc cho HS vieỏt
- Nhaọn xeựt chổnh sửỷa
 Tieỏt 2
c.Hẹ2/Luyeọn taọp : 25’
- Õn laùi noọi dung tieỏt 1
-Chổnh sửỷa phaựt aõm cuỷa HS
- Gv ủoùc aõm .
 Nghổ giửừa tieỏt
Troứ chụi : Thi tỡm tieỏng coự aõm ủaừ hoùc
+ Tỡm tieỏng coự aõm a,
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ:10’
- Goùi HS ủoùc baỷng chửừ caựi
- Hoùc thuoọc baỷng chửừ caựi ụỷ nhaứ.
- Xem trửụực baứi Chửừ thửụứng- chửừ hoa
- Nhaọn xeựt giụứ hoùc
HD ủoùc: 2 em
1 HS đọc
HS vieỏt baỷng con
HS quan saựt
 - Caự nhaõn, lụựp
Caự nhaõn, lụựp
Vieỏt baỷng con
Caự nhaõn, nhoựm, lụựp
HS vieỏt baỷng con
 - HS thi tỡm 
2 HS ủoùc
HSY-TB
Toaựn:	 Kieồm tra
Muùc tieõu:Kieồm tra keỏt quaỷ hoùc taọp cuỷa hoùc sinh veà :
Nhaọn bieỏt soỏ lửụùng trong phaùm vi 10, vieỏt caực soỏ 0 đ 10.
Nhaọn bieỏt soỏ thửự tửù moói soỏ trong daừy soỏ 0 đ 10
So saựnh caực soỏ trong phaùm vi 10
Dửù kieỏn ủeà kieồm tra trong 35 phuựt (Keồ tửứ khi baột ủaàu laứm baứi)
Soỏ ?
0
3
5
9
6
4
2
0
6
8
Soỏ ?
Vieỏt caực soỏ 5, 2, 1, 8, 4 theo thửự tửù
Tửứ beự ủeỏn lụựn
Tửứ lụựn ủeỏn beự
> < = ?
 1 5 3 3 9 0 0 2
 7 7 4 8 8 4 10 10
Chuự yự : neỏu hoùc sinh chửa tửù ủoùc ủửùục, giaựo veõn coự theồ hửụựng daón hoùc sinh bieỏt yeõu caàu cuỷa tửứng baứi taọp
Hửụựng daón ủaựnh giaự :
Baứi 1: (2 ủieồm) viết ủuựng mỗi soỏ ụỷ oõ troỏng được 0, 5 ủieồm
Baứi 2: (3 ủieồm) vieỏt ủuựng mỗi soỏ ụỷ oõ troỏng được 0.25 ủieồm
Baứi 3: (3 ủieồm)
Vieỏt ủuựng caực soỏ theo thửự tửù: 1, 2, 3, 4, 5, 8 được 1, 5 ủieồm
Vieỏt ủuựng caực soỏ theo thửự tửù: 8, 5, 4, 3, 2, 1 được 1,5 ủieồm
Baứi 4: (2 ủieồm) 
 ẹieàn ủuựng daỏu moói baứi ủửụùc 0,25 ủieồm
 Thửự tử ngaứy 29 thaựng 9 naờm 2010
Hoùc vaàn :	Chửừ thửụứng –Chửừ hoa
I/ Muùc tieõu:
Hoùc sinh bửụực ủaàu nhaọn dieọn ủửụùc chửừ in hoa
ẹoùc ủửụùc caõu ửựng dung vaứ chửừ in hoa trong caõu ửựng duùng
Luyeọn noựi tửứ 2 – 3 caõu theo chuỷ ủeà : Ba Vỡ
II/ ẹoà duứng daùy hoùc:
Baỷng chửừ thửụứng- chửừ hoa 
Tranh minh hoùa SGK
III/ Leõn lụựp :
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
HTẹB
1 OÅ n ủũnh:
2. Baứi cuừ : 5’
-GV ủoùc aõm ghi baống moọt con chửừ
- Nhaọn xeựt
3.Baứi mụựi
-Giụựi thieọu : Hoùc baứi chửừ thửụứng-chửừ hoa
4.Phaựt trieồn:
Hẹ1 /Nhaọn dieọn chửừ hoa. 15’
-Keỷ saỹn baỷng chửừ in thửụứng-in hoa
+ Chửừ in hoa naứo gaàn gioỏng vụựi chửừ in thửụứng nhửng coự kớch thửụực lụựn hụn?
+ Chửừ in hoa naứo khoõng gioỏng chửừ in thửụứng ?
à Giaựo vieõn choỏt yự : 
Chửừ in hoa gaàn gioỏng chửừ in thửụứng laứ: C, E, EÂ, I, K, L, O, OÂ, ễ, P, S, T, U, ệ, V, X, Y
Chửừ in hoa khaực chửừ in thửụứng laứ: A, Aấ, AÂ, B, D, ẹ, G, H, M, N, Q, R
 Nghổ giửừa tieỏt
Hẹ 2/ Luyeọn ủoùc: 15’
Giaựo vieõn chổ vaứo chửừ in hoa, hoùc sinh dửùa vaứo chửừ in thửụứng ủeồ nhaọn dieọn vaứ ủoùc
Giaựo vieõn che phaàn chửừ in thửụứng chổ vaứo chửừ in hoa
Giaựo vieõn theo doừi vaứ sửỷa sai cho hoùc sinh
 TIEÁT 2
Hẹ1/ Luyeọn ủoùc: 25’
Luyeọn ủoùc noọi dung tieỏt 1
Giaựo vieõn treo tranh caõu ửựng duùng 
Giaựo vieõn chổnh sửỷa loói phaựt aõm cho hoùc sinh 
à Giaựo vieõn choỏt yự: vieỏt hoa chửừ thửụứng ủửựng ủaàu caõu “ Boỏ ”, teõn rieõng “ Kha, SaPa”
Giaựo vieõn ủoùc caõu ửựng duùng
 Nghổ giửừa tieỏt
Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn noựi. 8’
Giaựo vieõn giụựi thieọu tranh trong saựch giaựo khoa trang 59
Sapa laứ 1 thũ traỏn nghổ maựt ủeùp thuoọc tổnh Laứo Cai, khớ haọu maựt meỷ quanh naờm, coự tuyeỏt rụi, thụứi tieỏt coự 4 muứa trong 1 ngaứy
Hoùc sinh neõu chuỷ ủeà luyeọn noựi
à Nuựi Ba Vỡ thuoọc huyeọn Ba Vỡ tổnh Laứo Cai
Giaựo vieõn gụùi cho hoùc sinh noựi veà sửù tớch : Sụn Tinh, Thuyỷ Tinh
Em haừy keồ veà nụi nghổ maựt maứ em bieỏt
Veà ủaứn boứ sửừa
Nhaọn xeựt phaàn luyeọn noựi
Cuỷng coỏ ,Daởn doứ:7’
Cho 2 daừy cửỷ ủaùi dieọn leõn thi ủua, ủoùc nhanh ủuựng caực chửừ hoa treõnbaỷng lụựp 
Nhaọn xeựt 
Veà nhaứ tỡm chửừ vửứa hoùc ụỷ saựch baựo
ẹoùc laùi baứi, xem trửụực baứi aõm ia
HS vieỏt baỷng con
 - Hoùc sinh nhaộc
HS quan saựt
 - HS neõu
Hoùc sinh quan saựt vaứ ủoùc 
Hoùc sinh ủoùc 
Hoùc sinh ủoùc 
Hoùc sinh ủoùc 
HS nghe
- HS kể
2 HS ủoùc
HS nghe
Toaựn:	 Pheựp coọng trong phaùm vi 3
I)Muùc tieõu:
 - HS thuoọc baỷng coọng trong phaùm vi 3
 - Bieỏt laứm tớnh coọng caực soỏ trong phaùm vi 3
 - Làm BT 1, 2, 3 SGK
II/Chuaồn bũ:
Giaựo vieõn:Vaọt maóu: coự soỏ lửụùng 3
Hoùc sinh :saựch giaựo khoa, boọ ủoà duứng hoùc toaựn
Caực hoaùt doọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
HTẹB
 1) Baứi cuừ :5’ Nhaọn xeựt baứi kieồm tra cuỷa hoùc sinh – sửỷa sai
 baứi mụựi:
Giụựi thieọu: Hoùc baứi pheựp coọng trong phaùm vi 3
Hẹ 1: 10’ Giụựi thieọu pheựp coọng, baỷng coọng trong phaùm vi 3.
B1: Hửụựng daón pheựp coọng 1 coọng 1 baống 2
Coự 1 con gaứ theõm 1 con gaứ nửừa , hoỷi taỏt caỷ coự maỏy con gaứ? (giaựo vieõn ủớnh maóu vaọt)
“1 theõm 1 = 2” ủeồ theồ hieọn ủieàu ủoự ngửụứi ta coự pheựp tớnh sau: 1+1=2 (giaựo vieõn vieỏt leõn baỷng)
B2: Hửụựng daón hoùc sinh pheựp coọng: 2+1=3
à ẹeồ theồ hieọn ủieàu ủoự chuựng ta coự pheựp coọng : 2+1=3
B3: Hửụựng daón hoùc sinh pheựp coọng: 1+2=3
Bửụực 4: Hoùc thuoọc baỷng coọng trong phaùm vi 3
1+1=2; 2+1=3; 1+2=3
Giaựo vieõn noựi
1+1=2, 2+1=3 ,1+2=3 ủoự laứ pheựp coọng 
Bửụực 5: Vũ trớ cuỷa caực soỏ trong pheựp tớnh: 2+1 vaứ 1+2 coự gioỏng hay khaực nhau?Keỏt quaỷ ra sao?
Vaọy pheựp tớnh 2+1 cuừng baống 1+2
 Nghổ giửừa tieỏt
Hẹ2: 15’ Thửùc haứnh 
Baứi 1 :GV hửụựng daón hoùc sinh laứm baứi- - 1HS leõn baỷng thửùc hieọn
*GV: Nhaọn xeựt – chổnh sửỷa
Baứi 2 :Giaựo vieõn goùi hoùc sinh leõn baỷng 
- Hửụựng daón HS ủaởt tớnh theo coọt doùc -Nhaọn xeựt 
 Baứi 3 : noỏi pheựp tớnh vụựi soỏ thớch hụùp
Cuỷng coỏ,-HẹNT:5’
Neõu laùi baỷng coọng trong phaùm vi 3
Nhaọn xeựt.Veà nhaứ hoùc thuoọc baỷng coọng 
Hoùc sinh haựt
Hoùc sinh nhaộc
HS nhaộc laùi baứi toaựn
Coự 1 con gaứ theõm 1 con gaứ ủửụùc 2 con gaứ 
1 coọng 1 baống 2
Hoùc sinh ủoùc 
HS thi ủua hoùc thuoọc baỷng coọng
- HS neõu
HS dửụựi lụựp laứm BT ụỷ baỷng con 
 -Hoùc sinh laứm BT
 -HS leõn baỷng noỏi
HS neõu
HSTB,Y
nhaộc laùi
HSK,G
Thuỷ coõng:	Xeự, daựn quaỷ cam (T2)
I/Muùc tieõu:
 - Bieỏt caựch xeự daựn hỡnh quaỷ cam.
Xeự daựn ủửụùc hỡnh quaỷ cam. ẹửụứng daựn coự theồ bũ raờng cử.Hỡnh daựn tửụng ủoỏi phaỳng
II/ Chuaồn bũ:
 GV: Quaỷ cam maóu,giaỏy maứu, hoà daựn,khaờn lau tay
 HS :Giaỏy maứu, hoà daựn,khaờn lau tay, vụỷ thuỷ coõng
III/ Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc 
Hẹ DAẽY
Hẹ HOẽC
HTẹB
1/ Baứi cuừ :1’
- Kieồm tra sửù chuaồn bũ cuỷa HS-Nhaọn xeựt.
2/. Baứi mụựi:
a.Mụỷ baứi: Hoõm nay coõ hửụựng daón caực em xeự, daựn hỡnh quaỷ cam
b. Phaựt trieồn:
Hẹ1/Nhaộc laùi quy trỡnh xeự, daựn quaỷ cam: 5’
Yeõu caàu HS nhaộc laùi quy trỡnh xeự daựn, quaỷ cam
Nhaọn xeựt, boồ sung
Hẹ2/Hửụựng daón thửùc haứnh: 15’
Theo doừi, giuựp ủụừ HS
Cho HS trửng baứy saỷn phaồm
Hẹ3/ ẹaựnh giaự saỷn phaồm 5’
- Hửụựng daón HS nhaọn xeựt saỷn phaồm cuỷa baùn 
- Nhaọn xeựt ủaựnh giaự 
3.HẹNT:2’
- chuaồn bũ giaỏy maứu, hoà daựn ủeồ giụứ sau xeự, daựn hỡnh caõy ủụn giaỷn
- Nhaọn xeựt giụứ hoùc
HS chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp 
Nhaộc ủaàu baứi
HS nhaộc
- HS thửùc haứnh xeự, daựn quaỷ cam
- HS trửng baứy saỷn phaồm cuỷa mỡnh
 Thửự năm ngaứy 30 thaựng 9 naờm 2010
Hoùc vaàn: 	 ia 
I/Muùc tieõu:
- HS ủoùc ủửụùc: ia, laự tớa tụ ; từ vaứ caõu ửựng duùng 
- Viết ủửụùc: ia, laự tớa tụ ; 
- Luyeọn noựi tửứ 2-3 caõu theo chuỷ ủeà: Chia quaứ
II/ẹoà duứng daùy hoùc:
Boọ chửừ HV 1
Tranh minh hoùa SGK
III/Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
Hoaùt ủoọng giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng hoùc sinh
HTẹB
1.Baứi cuừ:5’
- GV ủoùc : chửừ in hoa
- GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm
2.Baứi mụựi:
a.Mụỷ baứi: GV giụựi thieọu baứi 
b.Phaựt trieồn:
Hẹ 1/Daùy vaàn :20’
 ia :
-GV giụựi thieọu ia
-Phaựt aõm: i-a-ia
-Chổnh sửỷa phaựt aõm cho HS
-Coự vaàn ia roài ủeồ coự tieỏng tớa ta theõm aõm gỡ daỏu gỡ?
- Nhaọn xeựt, cho HS ủaựnh vaàn.Chổnh sửỷa phaựt aõm cho HS
-GV vieỏt baỷng tiaự .Chổnh sửỷa phaựt aõm cho HS
-Goùi HS ủoùc aõm, tieõựng, tửứ khoựa
Cho HS caứi aõm, tieỏng, tửứ khoựa
 Nghổ giửừa tieỏt
- GV vieỏt maóu, neõu quy trỡnh vieỏt
 - GV nhaọn xeựt , uoỏn naộn HS
Hẹ 2/ Daùy tửứ ửựng duùng: 10’
GV ghi baỷng tửứ ửựng duùng
GV chổnh sửỷa phaựt aõm cho HS
Giaỷi thớch tửứ
ẹoùc maóu
* Haựt muựa chuyeồn sang tieỏt 2
 Tieỏt 2
Hẹ 1/ Luyeọn taọp : 25’
A :Luyeọn ủoùc 10’
Cho HS luyeọn ủoùc noọi dung tieỏt 1
Chổnh sửỷa phaựt aõm cho HS
Giụựi thieọu tranh, ghi caõu ửựng duùng
ẹoùc maóu
Chổnh sửỷa phaựt aõm cho HS
 Nghổ giửừa tieỏt
B :Luyeọn vieỏt:10’
Hửụựng daón HS vieỏt vụỷ TV
GV thu vụỷ , chaỏm baứi,nhaọn xeựt
 C: Luyeọn noựi : 5’
Trong tranh veừ caỷnh gỡ?
Ai chia quaứ cho caực chaựu?
ễÛ nhaứ em thửụứng ủửụùc ai chia quaứ cho?
Em coự thớch ủửụùc chia quaứ khoõng?
Laứ anh, chũ khi nhaọn quaứ cuứng vụựi em em phaỷi laứm sao?
3.Cuỷng coỏ,HẹNT: 5’
 - ẹoùc baứi SGK
 *Gvnhaóneựt – sửỷa 
 - Veà nhaứ hoùc kyừ baứi SGK, luyeọn vieỏt ia, laự tớa toõ
 - Xem trửựục baứi ua ửa
 - Nhaọn xeựt giụứ hoùc
HS chổ baỷng 
HS quan saựt
HS nghe, phaựt aõm caự nhaõn, nhoựm, lụựp
HS neõu
HS nghe, phaựt aõm caự nhaõn, nhoựm, lụựp
 HS ủoùc trụn caự nhaõn, nhoựm,lụựp
HS caứi
 -HS theo doừi, taọp vieỏt ụỷ baỷng con
 - ẹaựnh vaàn nhaồm, ủoùc trụn tửứ : caự nhaõn,nhoựm,lụựp
 - Vaứi HS ủoùc laùi
Caự nhaõn, nhoựm, lụựp
Nhaọn xeựt tranh
ẹoùc caõu ửựng duùng: caự nhaõn, lụựp
Theo doừi, vieỏt baứi vaứo vụỷ
HS traỷ lụứi thaỷo luaọn nhoựm ủoõi- ẹaùi dieọn nhoựm traỷ lụứi
 - Nhaọn xeựt, boồ sung 
 - Vaứi HS ủoùc,HS ủoàng thanh
 - HS nghe
HS Yeỏu
HSK,G ựủoùc trụn
 3HSYeỏu
ẹoùc
 Toaựn:	 Luyeọn taọp
Muùc tieõu:
Bieỏt laứm tớnh coọng trong phaùm vi 3.
Bieỏt taọp bieồu thũ tỡnh huoỏng trong tranh veừ baống pheựp tớnh coọng.
Chuaồn bũ:
Giaựo vieõn: que tớnh 
Caực hoaùt doọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
HTẹB
Baứi cuừ: 5’
1 + 1 = 2 + 1 = 1 + 2 =
Nhaọn xeựt
Baứi mụựi :
Giụựi thieọu : Luyeọn taọp 
Hẹ1: 25’ *Baứi taọp.
Baứi 1 : Neõu yeõu caàu baứi toaựn
Coự maỏy con thoỷ, theõm maỏy con thoỷ nửừa.Hoỷi coự taỏt caỷ maỏy con thoỷ
Vaọy 2 con thoỷ theõm 1 con thoỷ laứ 3: 2+1=3
Baứi 2 : Tớnh
Goùi 3 hoùc sinh leõn baỷng laứm baứi
Giaựo vieõn nhaọn xeựt cho ủieồm
Baứi 3 : Soỏ
HS leõn baỷng thửùc hieọn
ẹaựnh giaự baứi laứm cuỷa hoùc sinh
 Nghổ giửừa tieỏt
Baứi 4 : Tớnh
Nhỡn vaứo tranh, ủaởt ủeà baứi
1 boõng hoa vaứ 1 boõng hoa laứ maỏy boõng hoa?
Giaựo vieõn ủửa ra keỏt quỷa ủuựng
Baứi 5: Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp
+ 1 quaỷ boựng, theõm 2 quaỷ boựng.coự taỏt caỷ bao nhieõu quaỷ boựng.Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp vaứo oõ troỏng
-GV nhaọn xeựt
Cuỷng coỏ,:HẹNT 5’
Troứ chụi : ai nhanh , ai ủuựng 
Coự 2 con chim, theõm 1 con nửừa . Coự taỏt caỷ bao nhieõu con?
Nhaọn xeựt 
Veà nhaứ coi laùi baứi vửứa laứm 
Hoùc thuoọc baỷng coọng trong phaùm vi 3
3 HS leõn baỷng , HS dửụựi lụựp laứm baỷng con
- HS traỷ lụứi mieọng
- HS neõu 2+1=3
HS neõu caựch laứm baứi
Hoùc sinh laứm baứi
Hoùc sinh laứm baứi trong vụỷ
HS neõu baứi toaựn, laứm baứi
- HS traỷ lụứi, vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp
-HS neõu
- HS nghe
HS Yeỏu
HS Leõn baỷng thửùc hieọn 
 Thửự sỏu ngaứy 01 thaựng 10 naờm 2010
 Taọp vieỏt : 	 cửỷ taù,thụù xeỷ,chửừ soỏ,caự roõ
I/ Muùc tieõu:
 Hoùc sinh vieỏt ủuựng caực chửừ: cửỷ taù, thụù xeỷ,chửừ soỏ, caự roõ, phaự coó kieồu chửừ vieỏt thửụứng cụừ vửứa theo vụỷ taọp vieỏt
 II/ Chuaồn bũ:
 1 / Giaựo vieõn: Chửừ maóu, baỷng keỷ oõ li 
 2 / Hoùc sinh: Vụỷ vieỏt, baỷng con 
III/ Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
HTẹB
OÅn ủũnh:
Baứi cuừ: 5’
ẹoùc:mụ, do, ta, thụ 
Nhaọn xeựt 
Baứi mụựi:
Giụựi thieọu: hoõm nay chuựng ta luyeọn vieỏt: cửỷ taù, thụù xeỷ,chửừ soỏ, caự roõ
Hoaùt ủoọng 1:10’ 
 * Vieỏt baỷng con. 
Giaựo vieõn vieỏt maóu vaứ hửụựng daón vieỏt 
GV nhaọn xeựt, chổnh sửỷa cho HS
 Nghổ giửừa tieỏt
Hẹ 2:15’ 
 * Vieỏt vụỷ.
Nhaộc HS tử theỏ ngoài vieỏt, caàm buựt
Giaựo vieõn cho hoùc sinh vieỏt tửứng doứng : 
3.Cuỷng coỏ,:4’
Giaựo vieõn thu baứi chaỏm 
Nhaọn xeựt
Cho hoùc sinh xem vụỷ ủeùp
4. HẹNT: 1’
 Luoõn caồn thaọn khi vieỏt chửừ
OÂn laùi caực baứi coự aõm ủaừ hoùc
Nhận xột tiết học
Haựt
Hoùc sinh vieỏt baỷng con
HS nhaộc
Hoùc sinh theo doừi maóu taọp vieỏt baỷng con
Hoùc sinh neõu
Hoùc sinh vieỏt ụỷ vụỷ TV
Hoùc sinh noọp vụỷ
Hoùc sinh quan saựt 
2Hsyeỏu
Vieỏt baỷng
Taọp vieỏt : 	 nho khoõ, ngheự où, chuự yự. . .
I/ Muùc tieõu:
 -HS vieỏt ủuựng caực chửừ: nho khoõ , ngheự où , chuự yự ,caự treõ , laự mớa ; kieồu chửừ vieỏt thửụứng , cụừ vửứa theo vụỷ taọp vieỏt 
 II/ Chuaồn bũ:
 1. Giaựo vieõn: Chửừ maóu, baỷng keỷ oõ li 
 Hoùc sinh: Vụỷ vieỏt, baỷng con 
 III/ Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
HTẹB
OÅn ủũnh:
Baứi cuừ: 5’
- ẹoùc:cửỷ taù, thụù xeỷ,chửừ soỏ, caự roõ
Nhaọn xeựt 
 3. Baứi mụựi:
Giụựi thieọu: hoõm nay chuựng ta luyeọn vieỏt: nho khoõ, ngheự où, chuự yự , caự treõ
Hoaùt ủoọng 1:10’ 
 *Vieỏt baỷng con. 
Giaựo vieõn vieỏt maóu vaứ hửụựng daón vieỏt 
GV nhaọn xeựt, chổnh sửỷa cho HS
 Nghổ giửừa tieỏt
Hẹ 2:15’ 
 *Vieỏt vụỷ.
 - Nhaộc HS tử theỏ ngoài vieỏt, caàm buựt
Giaựo vieõn cho hoùc sinh vieỏt tửứng doứng : 
3.Cuỷng coỏ,3’ 
Giaựo vieõn thu baứi chaỏm 
Nhaọn xeựt
Cho hoùc sinh xem vụỷ ủeùp
 nhaọn xeựt
.4.HẹNT 1’ 
Luoõn caồn thaọn khi vieỏt chửừ
OÂn laùi caực baứi coự aõm ủaừ hoùc
Haựt
Hoùc sinh vieỏt baỷng con
HS nhaộc
Hoùc sinh theo doừi maóu taọp vieỏt baỷng con
Hoùc sinh neõu
Hoùc sinh vieỏt ụỷ vụỷ TV
Hoùc sinh noọp vụỷ
Hoùc sinh quan saựt 
2Hsyeỏu:Leõn baỷng vieỏt
Toaựn:	 Pheựp coọng trong phaùm vi 4
Muùc tieõu:
 HS thuoọc baỷng coọng trong phaùm vi 4 ; bieỏt laứm tớnh coọng trong phaùm vi 4
Chuaồn bũ:
Giaựo vieõn: Vaọt maóu: quaỷ leõ, cam, soỏ daỏu, pheựp tớnh
Hoùc sinh : saựch giaựo khoa, boọ ủoà duứng hoùc toaựn
Caực hoaùt doọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
HTẹB
Baứi cuừ : 5’
1 + = 2 2 + = 3 2 1 = 3
Nhaọn xeựt 
Daùy baứi mụựi:
Giụựi thieọu:Pheựp coọng trong phaùm vi 4
Hẹ1:10’ Giụựi thieọu pheựp coọng, baỷng coọng trong phaùm vi 4. : Bửụực 1: Hửụựng daón pheựp coọng 3 coọng 1 baống 4
Giaựo vieõn ủớnh maóu vaọt 3 boõng hoa theõm 1 boõng hoa nửừa
Coự 3 boõng hoa theõm 1 boõng hoa.Hoỷi taỏt caỷ coự maỏy boõng hoa?
Bửụực 2: Hửụựng daón hoùc sinh pheựp coọng: 2+2=4
 1+3=4 thửùc hieọn tửụng tửù
Bửụực 3: Quan daựt hỡnh veừ, neõu 2 baứi toaựn coự 3 chaỏm troứn theõm 1 chaỏm troứn nửừa, hoỷi taỏt caỷ coự maày chaỏm troứn?
Neõu 2 pheựp tớnh cuỷa 2 baứi toaựn
Em coự nhaọn xeựt gỡ veà keỏt quaỷ cuỷa 2 pheựp tớnh?
Vũ trớ cuỷa caực soỏ trong pheựp tớnh: 3+1 vaứ 1+3 coự gioỏng hay khaực nhau?
 Vaọy pheựp tớnh 3+1 cuừng baống 1+3
Bửụực 5: Hoùc thuoọc baỷng coọng trong phaùm vi 4
 Nghổ giửừa tieỏt
Hẹ2: 15’ * Thửùc haứnh . 
Baứi 1 : Tớnh
Goùi HS leõn baỷng laứm baứi .GV nhaọn xeựt cho ủieồm
Baứi 2 : Tớnh
Phaỷi vieỏt keỏt quaỷ sao cho thaỳng coọt. Nhaọn xeựt 
Baứi 3 : ẹieàn daỏu >, <, =
Giaựo vieõn nhaọn xeựt cho ủieồm
 - Baứi 4: Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp
Cuỷng coỏ,HẹNT: 5’
Troứ chụi thi ủua : ai nhanh, ai ủuựng “ ủieàn soỏ thớch hụp”
3 + = 4 2 + 2 = 3 + 1 = 
Nhaọn xeựt
Veà nhaứ hoùc thuoọc baỷng coọng .Chuaồn bũ baứi luyeọn taọp
Hoùc sinh laứm baỷng con
Hoùc sinh quan saựt
Hoùc sinh traỷ lụứi
Hoùc sinh neõu pheựp tớnh : 3+1=4
Hoùc sinh ủoùc caự nhaõn 
Hoùc sinh neõu ra 2 pheựp tớnh tửụng ửựng vụựi 2 baứi toaựn treõn: 3+1=4 vaứ 1+3 =4
Hoùc sinh neõu
Hoùc sinh laứm baứi 
Hoùc sinh laứm baứi
 - HS neõu baứi toaựn roài vieỏt pheựp tớnh vaứo baỷng con
Moói nhoựm 3 em tham gia troứ chụi
2HS:Nhaộc
Laùi baứi 
Tửù nhieõn vaứ xaừ hoọi: Thửùc haứnh : ẹaựnh raờng vaứ rửỷa maởt
I) Muùc tieõu:
 HS : Bieỏt caựch ủaựnh raờng , .rửỷa maởt ủuựng caựch
II)Chuaồn bũ:
Giaựo vieõn: Tranh veừ veà raờng mieọng.Baứi chaỷi, moõ hỡnh raờng, kem ủaựnh raờng
III)Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa Giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
HTẹB
Baứi cuừ:5’ 
Em ủaừ laứm gỡ haứng ngaứy ủeồ baỷo veọ raờng?
 Em caàn ủaựnh raờng khi naứo ?
 2) Baứi mụựi:
Giụựi thieọu baứi:Thửùc haứnh ủaựnh raờng vaứ rửỷa maởt
Hẹ1: Thửùc haứnh ủaựnh raờng 10’
Muùc tieõu: bieỏt ủaựnh raờng ủuựng caựch
Bửụực 1:
Em haừy chổ maởt trong cuỷa raờng
Maởt ngoaứi cuỷa raờng
Em chaỷi raờng nhử theỏ naứo
à Giaựo vieõn hửụựng daón 
Bửụực 2:
Hoùc sinh thửùc haứnh ủaựnh raờng (chổ yeõu caàu hoùc sinh thửùc haứnh theo ủoọng taực khoõng ủaựnh raờng thaọt ụỷ trong lụựp )
Keỏt luaọn: Phaỷi ủaựnh raờng ủuựng caựch ủeồ coự haứm raờng ủeùp
Hẹ 2: Thửùc haứnh rửỷa maởt 15’
Muùc tieõu: Bieỏt rửỷa maởt ủuựng caựch
Bửụực 1:
Rửỷa maởt nhử theỏ naứo laứ ủuựng caựch
à Giaựo vieõn hửụựng daón 
Bửụực 2:
Cho hoùc sinh laứm ủoọng taực moõ phoỷng tửứng bửụực rửỷa maởt
Keỏt luaọn:
Thửùc hieọn ủaựnh raờng rửỷa maởt hụùp veọ sinh
Cuỷng coỏ -HẹNT 5’ 
Ta neõn ủaựnh raờng vaứ rửỷa maởt vaứo luực naứo?
Haứng ngaứy caực em nhụự ủaựnh raờng, rửỷa maởt ủuựng caựch nhử vaọy mụựi hụùp veọ sinh
Thửùc hieọn toỏt ủieàu ủaừ ủửụùc hoùc
Chuaồn bũ baứi : aờn uoỏng haứng ngaứy
2 HS traỷ lụứi
Hoùc sinh chổ vaứo moõ hỡnh raờng
Hoùc sinh neõu 
Hoùc sinh theo doừi
Hoùc sinh thửùc haứnh theo ủoọng taực
Hoùc sinh neõu theo suy nghú cuỷa mỡnh
Hoùc sinh theo doừi
thửùc hieọn trửụực lụựp 
Hoùc sinh quan saựt, nhaọn xeựt 
ẹaựnh raờng sau khi aờn vaứ trửục khi ủi nguỷ
Rửỷa maởt luực nguỷ daọy vaứ sau khi ủi ủaõu veà
********************************
An toaứn giao thoõng: Baứi 3: ẹeứn tớn hieọu giao thoõng
I) Muc Tieõu :
 - Bieỏt taực duùng, yự nghúa hieọu leọnh cuỷa caực tớn hieọu ủeứ giao thoõng.
 - Bieỏt nụi coự tớn hieọu giao thoõng.
 - Coự phaỷn ửựng ủuựng vụựi tớn hieọu ủeứn giao thoõng.
 - ẹi theo ủuựng tớn hieọu ủeứn giao thoõng ủeồ ủaỷm baỷo an toaứn.
II) Caực hoa

Tài liệu đính kèm:

 • docGA lop1 tuan 7.doc