Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 6 - Trường TH Trần Văn Ơn

I.YU CẦU

-Biết được tác dụng của sách vở và đồ dùng học tập.

-Nêu được lợi ích của việc giữ ginf sách vở và đồ dùng học tập.

-Thực hiện giữ gin sách vở và đồ dung học tập của bản thân.

-Biết nhắc nhở bạn b cng giữ gin sch vở.

II. Ư DUÌNG DẢY HOC:

- Ví baìi tp ảo ỉc

- Tranh phọng to baìi tp 1, 3. Bụt chç maìu

III. CẠC HOẢT NG DẢY - HOC

1. Hoạt động 1. Thi vở sạch chữ đẹp

-Gv nêu yêu cầu cuộc thi và công bố ban giám khảo gồm gv, lớp trưởng, lớp phó, và tổ trưởng.

-Vịng 1 thi ở tổ, vịng 2 thi lớp.

-Tiêu chuẩn có đủ sách vở đồ dùng học tập theo quy định.

-Sách vở không bị dây bẩn, chữ viết đúng, đẹp.

-Cả lớp cùng xếp đồ dùng học tập lên bàn.

-Ban giám khảo tiến hành chấm thi và chọn ra 2 bộ đẹp trong 1 tổ để tiếp tục thi lớp.

2.Hoạt động 2. Cơng bố kết quả

Ban giám khảo công bố kết quả trước lớp

-GV nhận xét sách vở của hs tuyên dương những hs giữ vở sạch viết chữ đẹp.

-GV cùng hs hát bài hát "Sách bút thân yêu ơi"

3. Hoạt động 3

GV hướng dẫn hs đọc câu thơ cuối bài.

* Kết luận : Cần phải giữ gìn sch vở đồ dùng học tập.

Cần giữ sách vở đồ dùng học tập giúp em thực hiện tốt quyền được học tập của chính mình.

 

doc 20 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 04/02/2016 Lượt xem 276Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 6 - Trường TH Trần Văn Ơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.
-Sách vở khơng bị dây bẩn, chữ viết đúng, đẹp.
-Cả lớp cùng xếp đồ dùng học tập lên bàn.
-Ban giám khảo tiến hành chấm thi và chọn ra 2 bộ đẹp trong 1 tổ để tiếp tục thi lớp.
2.Hoạt động 2. Cơng bố kết quả
Ban giám khảo cơng bố kết quả trước lớp
-GV nhận xét sách vở của hs tuyên dương những hs giữ vở sạch viết chữ đẹp.
-GV cùng hs hát bài hát "Sách bút thân yêu ơi"
3. Hoạt động 3
GV hướng dẫn hs đọc câu thơ cuối bài.
* Kết luận : Cần phải giữ gìn sách vở đồ dùng học tập.
Cần giữ sách vở đồ dùng học tập giúp em thực hiện tốt quyền được học tập của chính mình.
3. Củng cố - dặn dị
Em cần phải giữ gìn sách vở đồ dùng học tập gọn gàng sạch sẽ.
Xem trước bài gia đình em.
Xem gia đình em gồm những ai , các thành viên trong gia đình em làm những cơng việc gì?
TIÃÚNG VIÃÛT: 
BAÌI 22: ph - nh
I. YÃU CÁƯU:
- HS âoüc âỉåüc: p - ph, nh, phäú xạ, nhaì lá, từ và câu ứng dụng.
-Viết được :p,ph, nh, phố xá, nhà lá
-Luyện nĩi 2-3 câu theo chủ đề chợ, phố ,thị xã.
-GD hs chăm đọc sách.
II. ÂÄƯ DUÌNG DẢY HOÜC: 
Tranh minh hoüa cạc tỉì khọa, cáu ỉïng dủng, pháưn luyãûn nọi.
III. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HOÜC: 
1. Kiãøm tra baìi cuỵ: 
- Hoüc sinh viãút baíng con: T1: xe chè, T2: cuí saí, T3: keí ä.
- 1 hoüc sinh lãn baíng viãút: räø khãú
- 1 hoüc sinh âoüc cáu ỉïng dủng: xe ä tä chåí khè vaì sỉ tỉí vãư såí thụ.
2. Dảy - hoüc baìi måïi: 
TIÃÚT 1
Hoảt âäüng 1: Giåïi thiãûu baìi 
- Hoüc sinh quan sạt tranh vaì thaío luáûn traí låìi cáu hoíi:
+ Cạc tranh veỵ gç ? 
+ Trong tiãúng '' phäú '' vaì tiãúng " nhaì ", chỉỵ vaì ám naìo âaỵ hoüc räưi ?
- Hoüc sinh âoüc cạ nhán ä, a
- Giạo viãn: Häm nay, chụng ta hoüc cạc chỉỵ vaì ám måïi måïi: p, ph, nh. 
Giạo viãn viãút baíng: p, ph, nh, hoüc sinh âoüc theo giạo viãn: p, ph, nh. 
Hoảt âäüng 2: Dảy chỉỵ ghi ám
 p
 a. Nháûn diãûn chỉỵ:
- Giạo viãn tä lải chỉỵ p trãn baíng vaì nọi: chỉỵ p gäưm nẹt cong håí trại vaì 1 nẹt säø daìi 
- Hoüc sinh thaío luáûn: so sạnh p våïi n
+ Giäúng: âeìu cọ nẹt mọc 2 âáưu 
+ Khạc: p cọ nẹt säø daìi, n cọ nẹt mọc trãn.
b. Phạt ám vaì âạnh váưn:
Phạt ám: 
- Giạo viãn phạt ám máùu p (påì )
- Hoüc sinh nhçn baíng phạt ám, giạo viãn chênh sỉía phạt ám cho hoüc sinh 
ph 
a. Nháûn diãûn chỉỵ:
- Giạo viãn tä lải chỉỵ ph trãn baíng vaì nọi: chỉỵ ph laì chỉỵ ghẹp tỉì hai con chỉỵ p vaì h 
- Hoüc sinh thaío luáûn: so sạnh ph våïi p
+ Giäúng: âãưu cọ chỉỵ p 
+ Khạc: ph cọ thãm chỉỵ h
b. Phạt ám vaì âạnh váưn tiãúng:
Phạt ám: 
- Giạo viãn phạt ám máùu ph (phåì) 
- Hoüc sinh nhçn baíng phạt ám, giạo viãn chênh sỉía cho hoüc sinh 
Âạnh váưn tiãúng khọa 
- Giạo viãn viãút lãn baíng: phäú vaì âoüc phäú
- Hoüc sinh âoüc: phäú vaì traí låìi cáu hoíi:
+ Vë trê cuía cuía cạc chỉỵ trong tiãúng phäú viãút nhỉ thãú naìo ?
- Giạo viãn hỉåïng dáùn hoüc sinh âạnh váưn: phåì - ä - phä - sàõc - phäú.
- Hoüc sinh âạnh váưn: cạ nhán, baìn, nhọm, caí låïp
Âoüc trån tỉì khọa 
- Giạo viãn viãút baíng: phäú xạ, HS âoüc theo nhọm, baìn, cạ nhán, caí låïp.
- Hoüc sinh âoüc trån theo 3 cáúp: ph
phäú
phäú xạ
- Giạo viãn chènh sỉía cho hoüc sinh 
c. Hỉåïng dáùn viãút chỉỵ:
Hỉåïng dáùn viãút chỉỵ (âỉïng riãng)
- Giạo viãn viãút máùu: p, ph vỉìa viãút vỉìa nãu qui trçnh viãút
- Hoüc sinh viãút chỉỵ lãn khäng trung bàịng ngọn troí
- Hoüc sinh viãút baíng con: p, ph
- Giạo viãn nháûn xẹt, sỉía sai
Hỉåïng dáùn viãút tiãúng (kãút håüp)
- Giạo viãn viãút máùu: phäú vaì nọi cạch viãút
- Hoüc sinh viãút baíng con phäú
- Giạo viãn nháûn xẹt, sỉía sai cho hoüc sinh 
nh (qui trçnh dảy nhỉ ph)
Lỉu yï: - Chỉỵ nh laì chỉỵ ghẹp tỉì hai con chỉỵ n vaì h 
 - So sạnh nh vaì ph: + Giäúng chỉỵ h
+ Khạc: nh bàõt âáưu bàịng n
- Phạt ám: nhåì
- Âạng váưn: nhåì - a - nha - huyãưn - nhaì
d. Âoüc tỉì ngỉỵ ỉïng dủng: 
- Hoüc sinh âoüc cạc tỉì ỉïng dủng : phåí boì nho khä
phạ cäù nhäø coí
- Giạo viãn giaíi thêch vaì âoüc máùu cạc tỉì ỉïng dủng 
TIÃÚT 2
Hoảt âäüng 1: Luyãûn âoüc 
Luyãûn âoüc lải cạc ám åí tiãút 1
- Hoüc sinh láưn lỉåüt phạt ám: p - ph, phäú, phäú xạ vaì nh, nhaì, nhaì lạ.
- Hoüc sinh âoüc cạc tỉì ngỉỵ ỉïng dủng: nhọm, cạ nhán, caí låïp
Âoüc cáu ỉïng dủng:
- Hoüc sinh nháûn xẹt tranh minh hoüa cáu ỉïng dủng 
- Hoüc sinh âoüc cáu ỉïng dủng: cạ nhán, nhọm, baìn, caí låïp
- Giạo viãn âoüc máùu cáu ỉïng dủng 
- Goüi 2 - 3 hoüc sinh âoüc cáu ỉïng dủng
Hoảt âäüng 2: Luyãûn viãút 
- Hỉåïng dáùn hoüc sinh viãút : p, ph, nh, phäú xạ, nhaì lạ. 
- Hoüc sinh láưn lỉåüt viãút tỉìng doìng theo máùu trong våí táûp viãút 
- Giạo viãn quan sạt, uäún nàõn cho hoüc sinh coìn lụng tụng 
- Giạo viãn cháúm, nháûn xẹt 
Hoảt âäüng 3: Luyãûn nọi 
- Hoüc sinh âoüc tãn baìi luyãûn nọi: chåü, phäú, thë xaỵ. 
- Giạo viãn gåüi yï, hoüc sinh quan sạt tranh vaì traí låìi cáu hoíi:
+ Trong tranh veỵ caính gç?
+ Nhaì em cọ åí gáưn chåü khäng?
+ Chåü duìng âãø laìm gç?
+ Nhaì em ai laì ngỉåìi hay âi chåü?
+ Thë xaỵ ta âang åí cọ tãn laì gç?
Troì chåi:
3. Cuíng cäú, dàûn doì: 
- Giạo viãn chè baíng, hoüc sinh âoüc theo
- Hoüc sinh tçm chỉỵ vỉìa hoüc, vãư nhaì än lải baìi, xem trỉåïc baìi 23.
Nháûn xẹt giåì hoüc 
 Thứ baNgày soạn: 3/10/2009
 Ngày giảng:6/10/2009
MÉ THUÁÛT: 
VẼ HOẶC NẶN QUẢ DẠNG TRỊN
 GV bäü män 
TIÃÚNG VIÃÛT:
BAÌI 23: g - gh
I. YÃU CÁƯU:
- HS âoüc âỉåüc: g, gh, gaì ri, ghãú gäù,từ và câu ứng dụng.
-Viết được g,gh,gà ri,ghế gỗ.
-Luyện nĩi 2-3 câu theo chủ đề gà ri, gà gơ.
GD hs chăm đọc sách.
II. ÂÄƯ DUÌNG DẢY HOÜC: 
Tranh minh hoüa cạc tỉì khọa, cáu ỉïng dủng, pháưn luyãûn nọi.
III. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HOÜC: 
1. Kiãøm tra baìi cuỵ: 
- Hoüc sinh viãút baíng con: T1: phåí boì, T2: phạ cäù, T3: nho khä.
- 1 hoüc sinh lãn baíng viãút: nhäø coí
- 1 hoüc sinh âoüc cáu ỉïng dủng: nhaì dç na åí phäú, nhaì dç cọ chọ xuì.
2. Dảy - hoüc baìi måïi: 
TIÃÚT 1
Hoảt âäüng 1: Giåïi thiãûu baìi 
- Hoüc sinh quan sạt tranh vaì thaío luáûn traí låìi cáu hoíi:
+ Cạc tranh veỵ gç ? 
+ Trong tiãúng '' gaì '' vaì tiãúng " ghãúì ", chỉỵ vaì ám naìo âaỵ hoüc räưi?
- Giạo viãn: Häm nay, chụng ta hoüc cạc chỉỵ vaì ám måïi måïi: g, gh.
Giạo viãn viãút baíng: g, gh, hoüc sinh âoüc theo giạo viãn: g, gh.
Hoảt âäüng 2: Dảy chỉỵ ghi ám
g 
a. Nháûn diãûn chỉỵ:
- Giạo viãn tä lải chỉỵ g trãn baíng vaì nọi: chỉỵ g gäưm nẹt håí phaíi vaì nẹt khuyãút dỉåïi.
- Hoüc sinh thaío luáûn: so sạnh g våïi a
+ Giäúng: âãưu cọ nẹt cong håí phaíi 
+ Khạc: g cọ nẹt khuyãút dỉåïi
b. Phạt ám vaì âạnh váưn tiãúng:
Phạt ám: 
- Giạo viãn phạt ám máùu g (gåì) 
- Hoüc sinh nhçn baíng phạt ám, giạo viãn chênh sỉía cho hoüc sinh 
Âạnh váưn tiãúng khọa 
- Giạo viãn viãút lãn baíng: gaì vaì âoücgaì
- Hoüc sinh âoüc: gaì vaì traí låìi cáu hoíi:
+ Vë trê cuía cuía cạc chỉỵ trong tiãúng gaì viãút nhỉ thãú naìo ?
- Giạo viãn hỉåïng dáùn hoüc sinh âạnh váưn: gåì - a - ga - huyãưn - gaì.
- Hoüc sinh âạnh váưn: cạ nhán, baìn, nhọm, caí låïp
Âoüc trån tỉì khọa 
- Giạo viãn viãút baíng: gaì ri, HS âoüc theo nhọm, baìn, cạ nhán, caí låïp.
- Hoüc sinh âoüc theo 3 cáúp:	 g
gåì - a - ga - huyãưn - gaì
gaì ri
- Giạo viãn chènh sỉía cho hoüc sinh
- HS âoüc trån: g - gaì - gaì ri
- GV chènh sỉía sai cho HS 
c. Hỉåïng dáùn viãút chỉỵ:
Hỉåïng dáùn viãút chỉỵ (âỉïng riãng)
- Giạo viãn viãút máùu: g vỉìa viãút vỉìa nãu qui trçnh viãút
- Hoüc sinh viãút chỉỵ lãn khäng trung bàịng ngọn troí
- Hoüc sinh viãút baíng con: g
- Giạo viãn nháûn xẹt, sỉía sai
Hỉåïng dáùn viãút tiãúng (kãút håüp)
- Giạo viãn viãút máùu: gaì vaì nọi cạch viãút
- Hoüc sinh viãút baíng con gaì
- Giạo viãn nháûn xẹt, sỉía sai cho hoüc sinh 
gh (qui trçnh dảy nhỉ g)
Lỉu yï: - Chỉỵ gh laì chỉỵ ghẹp tỉì hai con chỉỵ g vaì h 
 - So sạnh gh vaì g: + Giäúng chỉỵ g
+ Khạc: gh kãút thục bàịng h
- Phạt ám: gh ( gåì )
- Âạng váưn: gåì - ã - ghã - sàõc - ghãú.
d. Âoüc tỉì ngỉỵ ỉïng dủng: 
- Hoüc sinh âoüc cạc tỉì ỉïng dủng : nhaì ga gäư ghãư
gaì gä 	 ghi nhåï
- Giạo viãn giaíi thêch vaì âoüc máùu cạc tỉì ỉïng dủng 
TIÃÚT 2
Hoảt âäüng 1: Luyãûn âoüc 
Luyãûn âoüc lải cạc ám åí tiãút 1
- Hoüc sinh láưn lỉåüt phạt ám: g, gaì, gaì ri vaì gh, ghãú, ghãú gäù.
- Hoüc sinh âoüc cạc tỉì ngỉỵ ỉïng dủng: nhọm, cạ nhán, caí låïp
Âoüc cáu ỉïng dủng:
- Hoüc sinh nháûn xẹt tranh minh hoüa cáu ỉïng dủng 
- Hoüc sinh âoüc cáu ỉïng dủng: cạ nhán, nhọm, baìn, caí låïp
- Giạo viãn âoüc máùu cáu ỉïng dủng 
- Goüi 2 - 3 hoüc sinh âoüc cáu ỉïng dủng
Hoảt âäüng 2: Luyãûn viãút 
- Hỉåïng dáùn hoüc sinh viãút : g, gh, gaì ri, ghãú gäù. 
Hoüc sinh láưn lỉåüt viãút tỉìng doìng theo máùu trong våí táûp viãút 
- Giạo viãn quan sạt, uäún nàõn cho hoüc sinh coìn lụng tụng 
- Giạo viãn cháúm, nháûn xẹt 
Hoảt âäüng 3: Luyãûn nọi 
- Hoüc sinh âoüc tãn baìi luyãûn nọi: gaì gä, gaì ri
- Giạo viãn gåüi yï, hoüc sinh quan sạt tranh vaì traí låìi cáu hoíi:
+ Trong tranh veỵ nhỉỵng con váût naìo?
+ Gaì gä säúng åí âáu?
+Em haỵy kãø tãn mäüt säú loải gaì maì em biãút?
+ Gaì nhaì em thuäüc loải gaì gç?
+ Theo em, gaì thỉåìng àn thỉïc àn gç?
+ Gaì ri trong tranh laì gaì träúng hay gaì mại? Vç sao em biãút?
Troì chåi:
3. Cuíng cäú, dàûn doì: 
- Giạo viãn chè baíng, hoüc sinh âoüc theo
- Hoüc sinh tçm chỉỵ vỉìa hoüc, vãư nhaì än lải baìi, xem trỉåïc baìi 24.
Nháûn xẹt giåì hoüc 
 TỐN
SỐ 10
I.YÊU CẦU
-Biết 9 thêm 1 được 10, viết số 10, đọc đếm được từ 0 đến 10,Biết vị trí số 10 trong dãy số từ 0 đến 10.
-Làm bài tập 1,4,5.
GD hs chăm học tốn.
II. CHUẨN BỊ
-Các nhĩm cĩ 10 đồ vật cùng loại
11 tấm bìa trên mỗi tấm bìa cĩ ghi số tùe 1 đến 10.
III. LÊN LỚP
1. Bài cũ
Gọi hs viết số từ 1 đến 9
! hs đọc thứ tự từ 1 đến 9. Nhận xét ghi điểm.
2. Bài mới.
1. Giới thiệu số 10
B1. Lập số 10.
Hs lấy 9 hình vuơng lấy thêm 1 hình vuơng nữa hỏi cĩ tất cả bao nhiêu hình vuơng ? (10)
HS nhắc lại 9 hv thêm 1 hình vuơng là 10 hình vuơng.
HS qs tranh vẽ trong sách: các bạn đang chơi trị chơi rồng rắn lên mây.Gv cĩ bao nhiêu bạn làm rắn? (9) Mấy bạn làm thầy thuốc? (1) Cĩ tất cả bao nhiêu bạn? (10) hs nhắc lại 9 bạn thêm một bạn là 10.
QS tranh tiếp giải thích 9 chấm trịn thêm một chấm trịn là 10 chấm trịn. 9 con tính thêm 1 con tính là 10 con tính. hs nhắc lại.
-Hs nhắc lại cĩ 10 chấm trịn , 10 con tính, 10 bạn, ... nhĩm này đều cĩ số lượng là 10 ta dùng số 10 để chỉ số lượng của mỗi nhĩm đĩ.
2 Giới thiệu cách ghi số 10.
Gv đưa tấm bìa số 10 và giới thiệu: số 10 được viết bằng chữ số 1 và chữ số 0.
-GV viết số 10 ta viết số 1 trước rồi viết số 0 bên phải của chữ số 1.
-HS đọc 10
-B3. Nhận biết vị trí của số 10 trong dãy số từ 0 đến 10.
GV hướng dẫn hs đọc các số theo thứ tự từ 0 đến 10. ngược lại.
GV giúp hs nhận ra số 10 đứng liền sau số 9.
2. Thực hành
Bài 1. Viết số 10. hs nêu yêu cầu
Gv hướng dẫn hs viết số 10 vào 
Bài 4. Viết số thích hợp vào các ơ trống theo thứ tự từ 0 đến 10 và ngược lại.
HS làm bài và gọi hs đọc theo thứ tự.
Bài 5. khoanh vào số lớn nhất. hs nêu yêu cầu
Hs gặp khĩ khăn thí gv nhắc hs nhìn lại bài 4 dãy số từ 0 đến 10. Hs dựa vào đĩ mà xác định số lớn nhất trong các số đã cho.
3. Củng cố - dặn dị
Gọi hs nhắc lại các số theo thứ tự từ 0 đến 10.
Làm bài tập vào vở bài tập .
Xem bài luyện tập.
GV nhận xét giờ học.
 Thứ năm Ngày soạn:5/10/2009
 Ngày giảng:8/9/2009
THÃØ DỦC:
 ÂÄÜI HÇNH ÂÄÜI NGUỴ - TROÌ CHÅI VÁÛN ÂÄÜNG
Gv bộ mơn
TIÃÚNG VIÃÛT:
BAÌI 25: ng - ngh
I.MỦC ÂÊCH YÃU CÁƯU:
- HS âoüc âỉåüc: ng, ngh, ngỉì, nghãû, cạ ngỉì, cuí nghãû, từ và câu ứng dụng
- Viết được ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ
-Luyện nĩi 2-3 câu theo chủ đề.
-GD hs chăm đọc sách
II. ÂÄƯ DUÌNG DẢY HOÜC: 
Tranh minh hoüa cạc tỉì khọa, cáu ỉïng dủng, pháưn luyãûn nọi.
III. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HOÜC: 
1. Kiãøm tra baìi cuỵ: 
- Hoüc sinh viãút baíng con: T1: quaí thë, T2: qua âoì, T3: gioí cạ.
- 1 hoüc sinh lãn baíng viãút: giaỵ gioì
- 1 hoüc sinh âoüc cáu ỉïng dủng: chụ tỉ ghẹ qua nhaì, cho bẹ gioí cạ.
2. Dảy - hoüc baìi måïi: 
TIÃÚT 1
Hoảt âäüng 1: Giåïi thiãûu baìi 
- Hoüc sinh quan sạt tranh vaì thaío luáûn traí låìi cáu hoíi:
+ Cạc tranh veỵ gç ? 
+ Trong tiãúng '' ngỉì '' vaì tiãúng " nghãû ", chỉỵ vaì ám naìo âaỵ hoüc räưi?
- Giạo viãn: Häm nay, chụng ta hoüc cạc chỉỵ vaì ám måïi måïi: ng, ngh
Giạo viãn viãút baíng: ng, ngh, hoüc sinh âoüc theo giạo viãn: ng, ngh.
Hoảt âäüng 2: Dảy chỉỵ ghi ám
ng 
a. Nháûn diãûn chỉỵ:
- Giạo viãn tä lải chỉỵ ng trãn baíng vaì nọi: chỉỵ ng âỉåüc ghẹp båíi 2 con chỉỵ n vaì g
- Hoüc sinh thaío luáûn: so sạnh ng våïi g
+ Giäúng: âãưu cọ g 
+ Khạc: ng bàõt âáưu bàịng n
b. Phạt ám vaì âạnh váưn tiãúng:
Phạt ám: 
- Giạo viãn phạt ám máùu ng (ngåì) 
- Hoüc sinh nhçn baíng phạt ám, giạo viãn chênh sỉía cho hoüc sinh 
Âạnh váưn tiãúng khọa 
- Giạo viãn viãút lãn baíng: ngỉì vaì âoüc ngỉì
- Hoüc sinh âoüc: ngỉì vaì traí låìi cáu hoíi:
+ Vë trê cuía cuía cạc chỉỵ trong tiãúng ngỉì viãút nhỉ thãú naìo ?
- Giạo viãn hỉåïng dáùn hoüc sinh âạnh váưn: ngåì - ỉ - ngỉ - huyãưn - ngỉì.
- Hoüc sinh âạnh váưn: cạ nhán, baìn, nhọm, caí låïp
Âoüc trån tỉì khọa 
- Giạo viãn viãút baíng: cạ ngỉì, HS âoüc theo nhọm, baìn, cạ nhán, caí låïp.
- Hoüc sinh âoüc theo 3 cáúp:	 ng
ngåì - ỉ - ngỉ - huyãưn - ngỉì
cạ ngỉì
- Giạo viãn chènh sỉía cho hoüc sinh
- HS âoüc trån theo 3 cáúp: ng
ngỉì 
cạ ngỉì 
- GV chènh sỉía sai cho HS 
c. Hỉåïng dáùn viãút chỉỵ:
Hỉåïng dáùn viãút chỉỵ (âỉïng riãng)
- Giạo viãn viãút máùu: ng vỉìa viãút vỉìa nãu qui trçnh viãút
- Hoüc sinh viãút chỉỵ lãn khäng trung bàịng ngọn troí
- Hoüc sinh viãút baíng con: ng
- Giạo viãn nháûn xẹt, sỉía sai
Hỉåïng dáùn viãút tiãúng (kãút håüp)
- Giạo viãn viãút máùu: ngỉìì vaì nọi cạch viãút
- Hoüc sinh viãút baíng con ngỉì
- Giạo viãn nháûn xẹt, sỉía sai cho hoüc sinh 
ngh (qui trçnh dảy nhỉ ng)
Lỉu yï: - Chỉỵ ngh laì chỉỵ ghẹp tỉì ba con chỉỵ n, g vaì h 
 - So sạnh ngh vaì ng: + Giäúng chỉỵ ng
+ Khạc: ngh kãút thục bàịng h
- Phạt ám: ngh ( ngåì )
- Âạng váưn: ngåì - ã - nghã - nàûng - nghãû
d. Âoüc tỉì ngỉỵ ỉïng dủng: 
- Hoüc sinh âoüc cạc tỉì ỉïng dủng : ngaỵ tỉ nghãû sé
ngoỵ nhoí nghẹ oü
- Giạo viãn giaíi thêch vaì âoüc máùu cạc tỉì ỉïng dủng 
TIÃÚT 2
Hoảt âäüng 1: Luyãûn âoüc 
Luyãûn âoüc lải cạc ám åí tiãút 1
- Hoüc sinh láưn lỉåüt phạt ám: ng, ngỉì, cạ ngỉì vaì ngh, nghãû, cuí nghãû
- Hoüc sinh âoüc cạc tỉì ngỉỵ ỉïng dủng: nhọm, cạ nhán, caí låïp
Âoüc cáu ỉïng dủng:
- Hoüc sinh nháûn xẹt tranh minh hoüa cáu ỉïng dủng 
- Hoüc sinh âoüc cáu ỉïng dủng: cạ nhán, nhọm, baìn, caí låïp
- Giạo viãn âoüc máùu cáu ỉïng dủng 
- Goüi 2 - 3 hoüc sinh âoüc cáu ỉïng dủng
Hoảt âäüng 2: Luyãûn viãút 
- Hỉåïng dáùn hoüc sinh viãút : ng, ngh, cạ ngỉì, cuí nghãû. 
 Hoüc sinh láưn lỉåüt viãút tỉìng doìng theo máùu trong våí táûp viãút 
- Giạo viãn quan sạt, uäún nàõn cho hoüc sinh coìn lụng tụng 
- Giạo viãn cháúm, nháûn xẹt 
Hoảt âäüng 3: Luyãûn nọi 
- Hoüc sinh âoüc tãn baìi luyãûn nọi: bã, nghẹ, bẹ.
- Giạo viãn gåüi yï, hoüc sinh quan sạt tranh vaì traí låìi cáu hoíi:
+ Trong tranh veỵ gç?
+ Con bã laì con cuía con gç? Nọ cọ maìu gç?
+ Con nghẹ laì con cuía con gç?
+ Con bã vaì con nghẹ thỉåìng àn gç?
+ Bã, nghẹ, bẹ giäúng nhau åí âiãøm gç?
Troì chåi:
3. Cuíng cäú, dàûn doì: 
- Giạo viãn chè baíng, hoüc sinh âoüc theo
- Hoüc sinh tçm chỉỵ vỉìa hoüc, vãư nhaì än lải baìi, xem trỉåïc baìi 26.
Nháûn xẹt giåì hoüc 
TOẠN :
LUYÃÛN TÁÛP CHUNG
I. YÊU CẦU
- Nháûn biãút vãư säú lỉåüng trong phạm vi 10, biết đọc so sánh các số trong phạm vi 10,thứ tự của mỗi số trong dãy số trong phạm vi 10.
-Làm bài tập 1,3, 4.
GD hs yêu mơn tốn.
II. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HOÜC: 
1. Kiãøm tra baìi cuỵ: 
- 3 hoüc sinh lãn baíng laìm: 3 o 0, 9 o 10, 10 o 10 
- Caí låïp laìm baíng con: 10 o 8
2. Dảy - hoüc baìi måïi: 
Hoảt âäüng 1: Hỉåïng dáùn hoüc sinh laìm baìi táûp
Baìi 1: Näúi ( Hoảt âäüng cạ nhán )
- Hoüc sinh nãu yãu cáưu cuía baìi räưi laìm baìi 
- Giạo viãn quan sạt, giụp âåỵ hoüc sinh coìn lụng tụng 
- Goüi hoüc sinh nãu kãút quaí baìi laìm, GV nháûn xẹt vaì sỉía sai.
Baìi 3: Viãút säú thêch håüp vaìo ä träúng 
- Hoüc sinh tỉû nãu yãu cáưu räưi laìm baìi 
- Giạo viãn quan sạt, giụp âåỵ hoüc sinh coìn lụng tụng 
- Goüi hoüc sinh chỉỵa baìi 
- Giạo viãn nháûn xẹt, tuyãn dỉång 
Baìi 4: Âiãưn dáúu >, <, = ( Hoảt âäüng nhọm )
- Hoüc sinh nãu yãu cáưu cuía baìi táûp räưi laìm baìi 
- Giạo viãn quan sạt, giụp âåỵ hoüc sinh coìn lụng tụng 
- Hoüc sinh âäøi baìi chẹo, kiãøm tra láùn nhau
- Goüi hoüc sinh chỉỵa baìi 
- Hoüc sinh vaì giạo viãn nháûn xẹt 
Hoảt âäüng 2: Troì chåi ''Xãúp hçnh nhanh''
- Giạo viãn nãu yãu cáưu cuía troì chåi
- Goüi hoüc sinh nhàõc lải yãu cáưu cuía troì chåi 
- Hoüc sinh thỉûc hiãûn troì chåi
- Hoüc sinh vaì giạo viãn nháûn xẹt, tuyãn dỉång 
3. Cuíng cäú, dàûn doì: 
- Vãư nhaì än lải baìi, laìm baìi táûp trong våí baìi táûp 
Nháûn xẹt giåì hoüc 
 Thứ sáu Ngày soạn:6/9/2009
 Ngày giảng:9/9/2009
TOẠN: 
LUYÃÛN TÁÛP CHUNG
I. YÊU CẦU 
-So sánh được các số trong phạm vi 10,cấu tạo của số 10. Sắp xếp được các số theo thứ tự đã xác định trong phạm vi 10.
-Làm bài tập 1,2,3,4.
-GD hs tập trung trong học tập .
II. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HOÜC: 
1. Kiãøm tra baìi cuỵ: 
- 3 hoüc sinh lãn baíng laìm: 4 o 0, 10 o 9, 7 o 7 
- Caí låïp laìm baíng con: 6 o 10
2. Dảy - hoüc baìi måïi: 
Hoảt âäüng 1: Hỉåïng dáùn hoüc sinh laìm baìi táûp
Baìi 1: Viãút säú thêch håüp vaìo ä träúng
- Hoüc sinh tỉû nãu yãu cáưu räưi laìm baìi 
- Giạo viãn quan sạt, giụp âåỵ hoüc sinh yãúu 
- Goüi hoüc sinh nãu kãút quaí baìi laìm
- Giạo viãn nháûn xẹt 
Baìi 2: Âiãưn dáúu thêch håüp vaìo ä träúng 
- Goüi hoüc sinh nãu yãu cáưu cuía baìi
- Hoüc sinh laìm baìi, giạo viãn quan sạt, giụp âåỵ hoüc sinh coìn lụng tụng 
- Hoüc sinh chỉỵa baìi, hoüc sinh khạc nháûn xẹt, bäø sung
- Giạo viãn nháûn xẹt chung 
Baìi 3: Âiãưn säú thêch håüp vaìo ä träúng 
- Hoüc sinh tỉû nãu yãu cáưu räưi laìm baìi 
- Hoüc sinh âäøi baìi chẹo kiãøm tra láùn nhau
- Hoüc sinh nháûn xẹt baìi cuía bản 
- Giạo viãn nháûn xẹt, chỉỵa baìi cho hoüc sinh 
Hoảt âäüng 2: Troì chåi ''Sàõp xãúp cạc säú cho trỉåïc theo thỉï tỉû''(Baìi 4) 
- Giạo viãn viãút lãn baíng cạc säú cho trỉåïc: 8, 5, 6, 2, 9
- Giạo viãn nãu yãu cáưu cuía troì chåi
- Hoüc sinh thỉûc hiãûn troì chåi
- Cạc hoüc sinh khạc cäø vuỵ 
- Giạo viãn nháûn xẹt, tuyãn dỉång 
3. Cuíng cäú, dàûn doì: 
- Vãư nhaì än lải baìi âaỵ hoüc, giåì sau kiãøm tra 
Nháûn xẹt giåì hoüc 
TIÃÚNG VIÃÛT :
BAÌI 26: y, tr
I. YÊU CẦU
- HS âoüc âỉåüc y, tr, y tạ, tre ngaì, từ và câu ứng dụng.
-Viết được y,tr, y tá tre ngà.
-Luyện nĩi 2-3 câu theo chủ đề nhà trẻ.
GD hs chăm đọc sách.
II. ÂÄƯ DUÌNG DẢY HOÜC: 
Tranh minh hoüa cạc tỉì khọa, cáu ỉïng dủng, pháưn luyãûn nọi
III. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HOÜC:
1. Kiãøm tra baìi cuỵ: 
-Hoüc sinh viãút baíng con: T1: ngaỵ tỉ, T2: ngoỵ nhoí, T3: nghãû syỵ
-1 hoüc sinh lãn baíng viãút: nghẹ oü
-1 hoüc sinh âoüc cáu ỉïng dủng: nghè heì, chë Kha ra nhaì bẹ Nga
2. Dảy - hoüc baìi måïi:
Hoảt âäüng 1: Giåïi thiãûu baìi 
-Hoüc sinh quan sạt tranh, thaío luáûn vaì traí låìi:
+ Bỉïc tranh veỵ gç ?
+Trong tiãúng y vaì tre cọ chỉỵ gç âaỵ hoüc ?
- Giạo viãn : Häm nay, chụng ta hoüc ám vaì chỉỵ måïi y, tr. 
Giạo viãn viãút baíng: y - tr, hoüc sinh âoüc theo giạo viãn: y - y, tr - tre 
Hoảt âäüng 2: Dảy chỉỵ ghi ám
y
 Giạo viãn viãút chỉỵ y lãn baíng (Âoüc i)
a. Nháûn diãûn chỉỵ:
- Giạo viãn viãút lải chỉỵ y lãn baíng vaì nọi: chỉỵ y gäưm 1 nẹt mọc ngỉåüc vaì nẹt khuyãút dỉåïi 
- Hoüc sinh thaío luáûn: so sạnh y våïi u
+ Giäúng: nẹt xiãn phaíi, nẹt mọc ngỉåüc 
+ Khạc: u cọ thãm 1 nẹt mọc ngỉåüc, y cọ nẹt khuyãút dỉåïi 
b. Phạt ám vaì âạnh váưn tiãúng :
Phạt ám: 
- Giạo viãn phạt ám máùu i 
- Hoüc sinh nhçn baíng phạt ám: cạ nhán, nhọm, caí låïp. 
Âạnh váưn tiãúng: 
- Giạo viãn: chỉ y trong baìi âỉïng 1 mçnh tảo nãn tiãúng y 
- Hoüc sinh âáúnh váưn: i
Âoüc trån tỉì khọa
- Hoüc sinh âoüc trån: y, y tạ
- Giạo viãn sỉí läùi phạt ám vaì nhëp âoüc trån cho hoüc sinh 
c. Hỉåïng dáùn viãút chỉỵ:
Hỉåïng dáùn viãút chỉỵ (âỉïng riãng)
- Giạo viãn viãút máùu: y, vỉìa viãút vỉìa nãu qui trçnh viãút
- Hoüc sinh viãút baíng con: y
- Giạo viãn nháûn xẹt, sỉía sai
tr (Qui trçnh dảy tỉång tỉû nhỉ y) 
Lỉu yï: - Chỉỵ tr âỉåüc viãút tỉì hai con chỉỵ t vaì r 
 - So sạnh tr vaì t: + Giäúng chỉỵ t
+ Khạc: tr cọ thãm r 
d. Âoüc tiãúng tỉì ỉïng dủng: 
- Goüi 2 - 3hoüc sinh âoüc cạc tỉì ỉïng dủng : y tãú cạ trã 
 chụ yï trê nhåï 
- Giạo viãn giaíi thêch vaì âoüc máùu cạc tỉì ỉïng dủng 
TIÃÚT 2
Hoảt âäüng 1: Luyãûn âoüc 
Luyãûn âoüc lải cạc ám åí tiãút 1
- Hoüc sinh láưn lỉåüt phạt ám: y- y tạ, tr, tre, tre ngaì 
- Hoüc sinh âoüc âäưng thanh cạc ám trãn 
- Hoüc sinh âoüc cạc cạc tỉì ỉïng dủng: nhọm, cạ nhán, caí låïp
- Giạo viãn nháûn xẹt, chènh sỉía phạt ám cho hoüc sinh 
Âoüc cáu ỉïng dủng:
- Hoüc sinh quan sạt tranh minh hoüa cáu ỉïng dủng, thaío luáûn vaì traí låìi cáu hoíi: 
+ Trong tranh veỵ gç ?
+ Em bẹ âỉåüc bãú âi dáu ?
- Hoüc sinh âoüc cáu ỉïng dủng: cạ nhán, nhọm, caí låïp
- Giạo viãn nháûn xẹt, sỉía sai cho hoüc sinh
- Giạo viãn âoüc máùu cáu ỉïng dủng 
- Goüi 2 - 3 hoüc sinh âoüc cáu ỉïng dủng
Hoảt âäüng 2: Luyãûn viãút 
- Hoüc sinh viãút vaìo våí táûp viãút: y, tr, y tạ, tre ngaì 
Hoüc sinh viãút láưn lỉåüt tỉìng doìng theo máùu 
- Giạo viãn quan sạt, uäún nàõn cho hoüc sinh 
- Giạo viãn cháúm, nháûn xẹt 
Hoảt âäüng 3: Luyãûn nọi 
- Hoüc sinh âoüc tãn baìi luyãûn nọi: nhaì treí 
- Giạo viãn gåüi yï, hoüc sinh quan sạt tranh vaì traí låìi cáu hoíi:
+ Trong tranh veỵ gç ?
+ Em bẹ âang laìm gç ? 
+ Ngỉåìi låïn nháút trong tranh goüi laì gç ?
+

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 6(6).doc