Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 32 năm 2012

I. Mục tiêu

 - Đọc mạch lạc toàn bài, biết ngắt nghĩ hơi đúng .

 - Hieồu noọi dung caõu chuyeọn: Caực daõn toọc treõn ủaỏt nửụực vieọt nam laứ anh em moọt nhaứ coự chung moọt toồ tieõn.Trả lời được câu hỏi (1,2,3,5)

 - Học sinh khá giỏi trả lời câu hỏi 4

- KNS: Hiểu các dân tộc trên đất nước là an hem một nhà.

II.ẹoà duứng daùy- hoùc.

 - Tranh minh hoaù baứi taọp ủoùc.

 - Baỷng phuù nghi noọi dung caàn HD luyeọn ủoùc.

 

doc 28 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 05/02/2016 Lượt xem 252Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 32 năm 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ủoàng – Ngửụứi baựn buựt traỷ laùi lan  ủoàng.
-Thửùc hieọn.
-ẹoùc laùi baứi vaứ phaõn tớch.
Điền dấu lớn, dấu bé hoặc dấu bằng.
-Laứm vaứo baỷng con.
875 > 785 321 > 298
697 > 699 900 + 90+ 8 > 1000
599> 701 732 = 700+ 30 + 2
-Nhaộc laùi caựch so saựnh hai soỏ coự 3chửừ soỏ.
-2-3HS ủoùc.
-Tửù neõu caõu hoỷi tỡm hieồu baứi.
-Giaỷi vaứo vụỷ.
Giá tiền bút bi là.
 700 + 300 = 1000 (đồng)
 Đáp số 1000 đồng
Kể chuyện: chuyện quả bầu
I.mục tiêu:
 -Dửùa theo tranh minh hoaù vaứ gụùi yự keồ laùi ủửụùc tửứng ủoaùn của câu chuyện. (bt 1 và bt 2) .
 -Học sinh khá giỏi.Bieỏt keồ laùi toaứn boọ caõu chuyeọn theo mụỷ đầu cho trước(bt3) 
II.ẹoà duứng daùy – hoùc.
 -Tranh minh hoaù sgk
III. Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc chuỷ yeỏu.
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1/ Bài cũ 
-Goùi Hs keồ chuyeọn: Chieỏc reó ủa troứn.
-Qua caõu chuợeõn em hieồu theõm gỡ veà Baực Hoà?
-Nhaọn xeựt ủaựnh giaự.
2.Baứi mụựi
-Giụựi thieọu baứi.
Hẹ 1: Keồ ủoaùn 1 -2 theo gợi ý theo tranh.
-Yeõu caàu quan saựt tranh.
-nêu câu hỏi gợi ý.
* Keồ trong nhoựm.
-Chia lụựp thaứnh caực nhoựm.
* keồ trửụực lụựp.
Hẹ 2: Keồ laùi caõu chuyện theo caựch mụỷ ủaàu cho trước
-Cho HS ủoùc laùi caực gụùi yự.
Dành cho học sinh khá giỏi.
-Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng 
3.Cuỷng coỏ daởn doứ.
-Nhaọn xeựt ủaựnh giaự.
-Caõu chuyeọn muoỏn nhaộc nhụỷ vụựi em ủieàu gỡ?
-Nhaọn xeựt nhaộc nhụỷ.
-3HS keồ.
-Neõu:
-Quan saựt tranh.
-Neõu noọi dung tranh.
Mỗi nhóm 4 hs.
-Thi keồ trửụực lụựp.
-Nhaọn xeựt.
-2-3HS ủoùc
-3-4HS khaự keồ trửụực lụựp.
-Noỏi tieỏp nhau keồ.
chính tả: (nghe viết)-chuyện quả bầu
I.mục tiêu:
 - Nghe viết chính xác baứi ct .trình bày đúng bài tóm tắt chuyện quả bầu .bieỏt vớeõt hoa teõn rieõng caực daõn toọc việt nam trong bài chính tả.
 - Làm được (BT 2.a/b). 
II.ẹoà duứng daùy – hoùc.
 - Vụỷ taọp cheựp, Vụỷ BTTV, phaỏn, buựt,
III.Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc.
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1/ Bài cũ 
-Yeõu caàu HS vieỏt 3 tửứ baột ủaàu vieỏt baống r/d/gi
-nhaọn xeựt ủaựnh giaự.
2.Baứi mụựi
-Giụựi thieọu baứi.
Hẹ 1: HD chớnh taỷ
-ẹoùc baứi vieỏt.
-Baứi chớnh taỷ noựi leõn ủieàu gỡ?
-Tỡm trong baứi nhửừng teõn rieõng ủửụùc vieỏt hoa?
HD caựch vieỏt: Khụ muự, hụ moõng, ê – ủeõ, ba- na,
- Nhận xét sửa lỗi cho HS
-ẹoùc laùi baứi.
* GV đọc cho HS viết bài vào vở
-Theo doừi chung
-ẹoùc laùi baứi HS soát lỗi .
-Chaỏm baứi cuỷa HS.
- NHận xét bài viết của HS ( HSY)
Hẹ 2:Luyeọn taọp.
Baứi 2:
Baứi taọp yeõu caàu gỡ?
Cho HS ủoùc baứi vaứ ủieàn mieọng
-Nhaọn xeựt ủaựnh giaự.
3.Cuỷng coỏ daởn doứ:
-Nhaọn xeựt giụứ hoùc.
-Nhaộc HS veà luyeọn vieỏt.
-Vieỏt baỷng con.
-Nghe.
-2-3HS ủoùc laùi.
-Giaỷi thớch nguoàn goỏc ra ủụứi cuỷa caực dân tộc treõn ủaỏt nửụực ta.
-neõu: Khụ Muự – Thaựi- Giao, Hụ – moõng, EÂ – ủeõ, Ba- na 
-Vieỏt baỷng con.
-Nghe
- HS viết bài vào vở
-ẹoồi vụỷ soaựt loói.
-2-3HS ủoùc.
-ẹieàn l/n hay v/d vaứ choó troỏng.
-Neõu: Nay, nam, naứy, lo, laùi
b)Voọi, vaứng, vaỏp, daõy
-3-4HS ủoùc laùi baứi ủieàn.
- HS nhận xét chữa bài 
BUổI CHIềU:
ôl-tập viết: Chữ hoa Q (Kiểu 2)
I.Mục tiờu: 
- Rốn kĩ năng viết đỳng chữ hoa Q cỡ vừa và nhỏ đỳng quy định.
 - Viết đỳng mẫu chữ, đỳng kiểu chữ , nối chữ đỳng quy định,
khoảng cỏch giữa cỏc chữ.
II.Cỏc hoạt độngdạy - học
 1. Hướng dẫn tập viết.
- Yêu cầu các em nhắc lại độ cao của con chữ Q
? Chữ Q hoa cao mấy li ?
? Chữ Q hoa gồm mấy nột? Là những nột nào?
GV vừa giảng quy trỡnh vừa viết chữ vào khung.
Viết bảng.
 2. Hướng dẫn viết vở.
- Theo dừi HS viết bài. 
 3. Chấm bài, nhận xột
 4.Nhận xột tiết học- dặn dũ.
5 li
2 nột là một nột tròn và một nét móc 2 đầu ở phía dưới.
HS quan sỏt.
HS viết bảng con.
Nhận xột, bổ sung.
2 em đọc lại.
Viết vào bảng con.
Nhận xột.
Cả lớp viết bài vào vở theo lệnh của cụ
Gđ-bd toán: đọc, viết số có ba chữ số
I.Mục tiờu: 
-Giỳp HS: ễn luyện kĩ năng đọc, viết số có 3 chữ số cho các em
- Vận dụng để làm toán có liên quan đến số có 3 chữ số
II.Cỏc hoạt động dạy - học 
1. Luyện đọc
- Yêu cầu các em đọc các số cú 3 chữ số -Ghi bảng số 375 
? Số 375 gồm mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị .
-Ta có thờ̉ viờ́t sụ́ này thành tụ̉ng.
 375 = 300 + 70 + 5
? 300 là giỏ trị của hàng nào trong số 375 ?
? 70 là giỏ trị của hàng nào trong số 375 ?
? 5 là giỏ trị của hàng nào trong sụ́ 375.
*Tương tự yờu cầu HS phõn tớch đọc các số cỏc số 456, 820, 703, 345, 782, 102...
2. Luyện viết : 
- Yêu cầu các em viết vào bảng con
 - Giáo viên đọc chữ các em viết thành số vào bảng con.
- 245, 456, 708, 890, 908, 765, 798...
- Giáo viên theo dõi bổ sung thêm cho các em
- Tuyên dương em viết đúng, nhanh
* Dành cho hs khá giỏi.
Tính :
A, 635- 214 + 426
B,234 + 445 - 557
3. Củng cố - Dặn dũ
- Nhận xét tiết học
- Yêu cầu các em đọc 
gồm 3 trăm, 7 chục và 5 đơn vị.
-Học sinh quan sát.
là giỏ trị của hàng trăm.
hàng chục.
...hàng đơn vị.
Các em viết vào bảng con 
- Giơ bảng
Th - t việt: Tiết 1 
I / Mục tiêu.
-HS đọc trôi chảy toàn bài . Ngọn đèn vĩnh cửu
- Hiểu được nội dung câu chuyện. Sự cần cù chịu khó của Ngô Thì Sĩ 
- Củng cố mẫu câu . Để làm gì ?
II/ Đồ dùng 
Vở HDTH
III.Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc chuỷ yeỏu:
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1- Giới thiệu bài.
-gV nêu yêu cầu tiết học.
*Thực hành :
-.Luyeọn ủoùc ài . 
 * Ngọn đèn vĩnh cửu 
-1-1. GVẹoùc maóu toàn baứi.
-ẹoùc maóu : Gioùng chaọm raừi.
2-2. HDHS luyện đọc.
a)đọc từng câu.
-Theo doừi vaứ ghi nhửừng tửứ HS ủoùc sai leõn baỷng.
- b)đọc từng đoạn trước lớp.
- Kết hợp HD caựch ủoùc moọt soỏ caõu, 
c) Đọc từng đoạn trong nhóm.
-Chia nhoựm vaứ neõu yeõu caàu.
d)Thi đọc giữa các nhóm
-Nhaọn xeựt ủaựnh giaự chung.
*2/ HS làm bài tập
-Đánh dấu nhân vào trước câu trả lời đúng .
- GV đọc yêu cầu từng câu.
- HS tự đánh dấu và trả lời trước lớp .
- GV chốt lại ý đúng.
a/ Vì nhà nghèo Sĩ không có tiền đi học 
b/ Đứng xem bạn học ngày ngày mượn sách để chép bài .
c/ Là ông trăng trên bầu trời 
d/ Ngô Thì Sĩ khao khát học tập ý chí vượt khó rất cao.
e/ Để làm gì ? 
* GV thu một số bài chấm – Nhận xét đánh giá.
3/ Củng cố - Dặn dò 
-Bài văn muốn nói lên điiều gì ? 
- Nhận xét tiết học .
-Lắng nghe.
-Luyeọn ủoùc tửứng caõu.
-Phaựt aõm tửứ khoự.
-Luyeọn ủoùc.
-Noỏi tieỏp nhau ủoùc tửứng ủoaùn.
-Giaỷi nghúa tửứ mụựi.
-Luyeọn ủoùc trong nhoựm 4.
-ẹaùi dieọn caực nhoựm thi ủoùc.
-Bỡnh xeựt – caự nhaõn .nhoựm ủoùc toỏt.
-Nhaọn xeựt.
-
- HS đọc câu trả lời trước lớp 
- Cả lớp nhận xét chữa bài .
HS nêu ý kiến trước lớp .
 Th - toán: luyện tập chung
I.mục tiêu
Giuựp HS cuỷng coỏ veà:
 -Luyeọn kú naờng tớnh toaựn coọng trửứ soỏ coự 3 chửừ soỏ khoõng nhụự, kú naờng tớnh nhaồm
 -Luyeọn veừ hỡnh. 
II.Hoạt động dạy học chủ yếu 
Giaựo vieõn 
Hoùc sinh
1/ Bài cũ 
Hai hs làm bảng lớp 
Gv nhận xét.
2.baứi mụựi.
HĐ1: Giới thiệu bài.
HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài 1. Đặt tớnh rồi tớnh.
536 + 243 ; 867 - 266; 657+ 142
Lưu ý HS TB.
GV chốt bài đỳng.
Bài 2. Tớnh nhẩm.
400 + 500 ; 600 + 300 ; 600 + 400
800 - 700 ; 500 - 100 ; 400 + 600
Nhận xột, khen ngợi.
Bài 3. Bài toỏn:
Cỏi bỳt chỡ cú giỏ 1000 đồng. cỏi bỳt bi nhiều hơn cỏi bỳt chỡ 1000 đồng. Hỏi cỏi bỳt bi cú giỏ bao nhiờu tiền?
GV chốt bài đỳng:
 Cỏi bỳt bi cú giỏ là:
 1000 + 1000 = 2000 (đồng ).
 Đỏp số: 2000 đồng
Bài 4. ( Dành cho HS khỏ giỏi ).
Mẹ cầm 9000 đồng mua hết 2000 đồng rau, 3000 đồng bỏnh, cho em 2000 mua một quyển vở. Hỏi mẹ cũn lại bao nhiờu tiền?
GV chốt bài đỳng.
+ Chấm bài, nhận xột.
3/ Hệ thống bài.
Về nhà ụn lại bài.
-357 + 421 867 – 423
263 + 315 754 – 343
-Neõu caựch đặt tính vaứ tớnh.
3 em lờn bảng, lớp bảng con.
Nhận xột, so sỏnh.
HS làm bài miệng.
Nhận xột, bổ sung.
3 em đọc lại bài toỏn.
Phận tớch và giải bài vào vở.
Đọc bài làm, nhận xột.
HS làm bài vào vở.
Đọc kết quả bài làm.
Nhận xột, bổ sung.
 Thứ 4 ngày 18tháng 4 năm 2012
Tập đọc: tiếng chổi tre
i. mục tiêu:
 - Bieỏt ngaột nghĩ hơi đúng khi đọc các câu thơ theo thể tự do. 
 - Hieồu noọi dung baứi: chũ lao coõng raỏt vaỏt vaỷ ủeồ giửừ saùch ủửụứng phoỏ. Bieỏt ụn chũ lao coõng, quyự troùng lao ủoọng.
 - trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa, thuộc 2 khổ thơ cuối bài.
II.ẹoà duứng daùy- hoùc.
 - Tranh minh hoaù baứi trong SGK.
 - Baỷng phuù.
III.Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc chuỷ yeỏu:
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1/ Bài cũ 
-Goùi HS ủoùc baứi: Quyeồn soồ lieõn laùc.
-Nhaọn xeựt –Cho ủieồm.
2.Baứi mụựi
-Giụựi thieọu baứi.
Hẹ 1: HD luyeọn ủoùc
-ẹoùc maóu.
* đoùc tửứng caõu.
Chỉnh sửa lỗi. 
-HD caựch ủoùc vaứ giaỷi nghúa tửứ.
* Đọc từng đoạn trước lớp
* Đọc thầm trong nhóm
-Theo doừi chung
GV và học sinh nhận xét
*Thi ủoùc giửừa caực nhoựm.
Hẹ2: Tỡm hieồu baứi.
-Yeõu caàu ủoùc thaàm.
Trả lời câu hỏi
-Nhaứ thụ nghe thaỏy tieỏng choồi tre vaứo luực naứo?
-Tỡm caõu thụ ca ngụùi chũ lao coõng?
Qua baứi thụ nhaứ thụ muoỏn noựi vụựi em ủieàu gỡ?
Hẹ 3: Luyeọn ủoùc thuoọc loứng
-Chia thaứnh caựm nhoựm
Nhaọn xeựt chung.
-Nhaọn xeựt ủaựnh giaự – ghi ủieồm
3.Cuỷng coỏ daởn doứ
Caực em caàn coự thaựi ủoọ vaứ haứnh ủoọng nhử theỏ naứo vụựi caực chũ lao coõng?
-Nhaọn xeựt giụứ hoùc.
-Nhaộc HS veà nhaứ hoùc thuoọc baứi thụ.
-2-3HS ủoùc vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi SGK.
-Nhaọn xeựt.
-Nghe.
Noỏi tieỏp ủoùc tửứng caõu.
-Phaựt aõm tửứ khoự.
-Noỏi tieỏp ủoùc theo ủoaùn.
-Luyeọn ủoùc trong nhoựm.
-Thi ủoùc caự nhaõn.
-Caỷ lụựp ủoùc.
-Thửùc hieọn.
-Nhửừng ủeõm heứ, khi ve ve ủaừ nguỷ
-Chi lao coõng nhử saột nhử ủoàng.
-Thaỷo luaọn theo baứn, trỡnh baứy yự kieỏn.
-Bieỏt ụn, kớnh troùng, giửừ saùch trửụứng lụựp, ủửụứng phoỏ.
-Tửù luyeọn ủoùc hai khổ thơ cuối của bài.
5-6HS ủoùc thuoọc loứng.
- HS nêu.
Thủ công: làm con bướm (t 2)
I.mục tiêu:
 - biết cách laứm ủửụùc moọt con bửụựm bằng giấy.
 - laứm ủửụùc moọt con bửụựm bằng giấy.Con bướm tương đối cân đối .các nếp gấp tương đối đều phẳng.
 - Hs Khéo tay laứm ủửụùc moọt con bửụựm bằng giấy.các nếp gấp đều phẳng.
 - Có thể làm được con bướm có kích thước khác.
II .ẹoà duứng daùy – hoùc.
 - Quy trỡnh gaỏp , vaọt maóu, giaỏu maứu.
 - Giaỏy nhaựp, giaỏy thuỷ coõng, keựo, buựt 
III Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu.
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1/ Bài cũ 
-Goùi HS leõn thửùc haứnh laứm con bửụựm,
2.baứi mụựi
-Giụựi thieọu baứi.
Hẹ 1:Thửùc haứnh.
-Coự maỏy bửụực laứm con bửụựm
-Nhaọn xeựt ủaựnh giaự.
-Treo quy trỡnh laứm con bửụựm.
-Cho HS thửùc haứnh laứm con bửụựm
-Nhaộc nhụỷ HS: Caực neỏp gaỏp phaỷi thaỳng, mieỏt kú, cách ủeàu.
-Giuựp ủụừ HS.
Với HSKhá giỏi.GV khuyến khích laứm ủửụùc moọt con bửụựm bằng giấy.các nếp gấp đều phẳng.
 -hoặc có thể làm được con bướm có kích thước khác.
Hẹ 2: ẹaựnh giaự saỷn phaồm
-Yeõu caàu trỡnh baứy.
-Nhaọn xeựt ủaựnh giaự saỷn phaồm cuỷa HS.
3.Cuỷng coỏ daởn doứ:
-ẹaựnh giaự giụứ hoùc.
-Nhaộc HS chuaồn bũ giaỏy thuỷ coõng, keựo hoà giaựn.
-2-3HS thửùc haứnh
-Neõu: 4 bửụực.
-Quan saựt.
-Neõu caực bửựục laứm con bửụựm
+B1 Caột giaỏy
+B2: Buoọc thaõn bửụựm
+B3: Laứm raõu con bửụựm
+B4: Gaỏp caựnh bửụựm.
-Thửùc hieọn gaỏp con bửụựm
-Trửng baứy.
-Tửù nhaọn xeựt baứi cho nhau.
-Bỡnh choùn saỷn phaồm ủeùp
Toán : luyện tập chung
i. Mục tiêu:
 Biếtsaộp xeỏp thửự tửù caực soỏ coự 3 chửừ soỏ.
Biết coọng, trửứ không nhớ caực soỏ coự 3 chửừ soỏ .
Biết cộng trừ nhẩm các số tròn trăm tròn chục,có kèm đơn vị đo
Biết xeỏp hỡnh đơn giản..( Làm được các bài tập Bài 2 Bài 3 .bài 4 và bài 5). 
 II. Đồ dùng dạy học
 Vở bài tập
II. Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc chuỷ yeỏu.
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1/bài cũ
-Chaỏm chửừa baứi taọp veà nhaứ.
-Nhaọn xeựt ủaựnh giaự.
2.Baứi mụựi
-Giụựi thieọu baứi.
Baứi 1:dành cho hs khá giỏi
 Yeõu caàu HS laứm baỷng con.
Baứi 2:Yeõu caàu laứm vaứo vở 
Một hs làm bảng lớp
-hs trình bày cách làm
Baứi 3: Yeõu caàu 
- Yêu cầu hS làm bảng con
- HS nhận xét chữa bài. 
Baứi 4: Nhaộc HS caàn ghi teõn ủụn vũ.
-đổi vở kiểm tra
- GV chốt đáp án đúng .
Baứi 5:Neõu yeõu caàu.
HD HS caựch xeỏp hỡnh 
-Theo doừi chung.
3.Cuỷng coỏ daởn doứ:
-Nhaọn xeựt giụứ hoùc.
-Nhaộc HS.
937 > 739 200 + 30= 230
600 > 599 500+60+3< 597
398< 405 500 + 50< 649
a)599, 678, 857, 903, 1000
b)1000>903>857>678>599
-Muoỏn saộp xeỏp vaứo caực soỏ ta caàn caờn cửự vaứo caực haứng
-neõu caựch ủaởt tớnh.
-Laứm vaứo baỷng con.
-Laứm vaứo vụỷ
600 m + 300m = 900m
20 dm + 500dm = 520 dm
- HS nhận xét chữa bài 
-Laỏy 4 hỡnh tam giaực.
-Theo doừi HD.
-Theo maóu.
-Tửù kieồm tra cho nhau.
-Thi xeỏp hỡnh tửù do.
-Veà nhaứ laứm baứi vaứo vụỷ baứi taọp toaựn.
BUổI CHIềU:
 TH - toán: Tiết 1 
i. Mục tiêu:
 - giúp hs nắm vững các dạng toán đã học
 - làm được một số bài tập liên quan.
II. Đồ dùng dạy học
 Vở bài tập
 III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc chuỷ yeỏu.
 Giaựo vieõn
Hoùc sớnh
1/ Giới thiệu bài .
- GV nêu yêu cầu tiết học
2/ Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài 1. Đọc viết số.
Yêu cầu hS trình bày bài trước lớp ( Chú ý HS yếu )
Bài 2. Điền dấu .
2 HS làm bài trên bảng lớp 
HS làm bài vào vở
HS nêu cách so sánh , cách làm các bài có so sánh về tổng với số ..
GV chốt đáp án đúng .
Bài toán thuộc dạng toán gì ?
Các em làm phép tính gì ?
Bài 3. (Chú ý HS yếu )
HS đọc yêu cầu và tự làm bài 
Trình bày trước lớp 
HS nhận xét chữa bài .
Bài 4. 
HS đọc yêu cầu bài toán.
-GV thu và chấm bài 
HS tự giải vào vở
Nhận xét bài làm của HS
3/ Củng cố - Dặn dò 
Nhận xét tiết học
HS làm bài trang 102
HS đọc yêu cầu 
Làm bài vào vở
Trình bày bài làm trước lớp 
HS nhận xét chữa bài 
HS làm bài vào vở
Nhận xét chữa bài trên bảng 
-HS đổi chéo bài tự kiểm tra lẫn nhau
Nhiều hơn.
Phép cộng 
HS làm bài và trình bày bài trước lớp .
Đổi chéo bài tự kiểm tra lẫn nhau.
HS đọc bài toàn 
- HS làm trên bảng lớp
- Tự làm bài vào vở 
- Cả lớp nhận xét chữa bài .
BD- bd t-việt: Từ trái nghĩa, dấu chấm,dấu phẩy
I. Muùc tiêu
- Giuựp HS nắm vững hơn veà tửứ traựi nghúa.
- Cuỷng coỏ caựch sửỷ duùng caực daỏu caõu, daỏu chaỏm, daỏu phaồy.
II. Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc 
Giao viên 
 Hoùc sinh
1. Luyện tập:
HĐ1: Từ trái nghĩa
Baứi 1:
Yêu cầu các em xếp các từ sâu thành những cặp từ trái nghĩa
a) ủeùp, xaỏu, ngaộn, daứi, cao, thaỏp
b) Leõn, xuoỏng, cheõ, khen, gheựt , yeõu.
c)Trụứi,ủaỏt, ngaứy, ủeõm,treõn, dửụựi.
Hẹ 2: OÂn laùi daỏu chaỏm, daỏu phaồy.
Baứi 2:
- Yêu cầu các em điền dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn sau: 
Trong làng nọ có nhà bị cháy cả làng đổ ra kẻ thùng người chậu ai nấy ra sưc tìm cách dập đám cháy riêng có người nhà cháy ở cạnh bên vẫn trùm chăn bình chân như vại.
Baứi taọp yeõu caàu gỡ?
- Yêu cầu các em làm bài tập vào vở
-Nhaọn xeựt chaỏm vụỷ HS
2.Cuỷng coỏ daởn doứ:
-Nhaọn xeựt giụứ hoùc.
.
-Nhaộc laùi teõn baứi hoùc. 
-2-3HS ủoùc yeõu caàu.
-Thaỷo luaọn theo caởp ủoõi.
-Neõu keỏt quaỷ.
a) ủeùp – xaỏu, ngaộn – daứi,cao – thaỏp
b) Leõn – xuoỏng, cheõ – khen, gheựt – yeõu.
c)Trụứi – ủaỏt, ngaứy – ủeõm, treõn – dửụựi.
-2- 3HS ủoùc.
-ẹieàn daỏu chaỏm hay daỏu phaồy, laứm vaứo vụỷ baứi taọp.
-Veà tỡm theõm moọt soỏ caởp tửứ traựi nghúa
Th - tviệt: Tiết 2 
i.Mục tiêu:
- Củng cố cách viết n. l hoặc v, d . Vần it, ich
- Củng cố về từ trái nghĩa
- Củng cố dấu chấm , dấu phẩy 
II. ẹoà duứng daùy – hoùc.
Vở HDTH
III. Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc chuỷ yeỏu.
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1/ Giới thiệu bài .
- GV nêu yêu cầu tiết học .
2/ Hướng dẫn HS luyện tập.
Bài 1.Điền vào chỗ trống 
a/ n , l, v, d, hoặc gi.vào đoạn thơ 
 1HS đọc lại đoạn thơ thiếu các âm n, l, v. d
- HS tự làm bài và đọc bài làm trước lớp .
- Cả lớp lắng nghe và nhận xét chữa bài .
 GV yêu cầu các em HSY đọc lại đoạn văn . ( bài b thực hiện tương tự)
Bài 2 Nối A với B để tạo thành cặp từ trái nghĩa
- Đọc các từ đã cho ở hai cột
- GV thu và chấm một số bài .
- - GV nhận xét và chữa lỗi .
 Vui – buồn xa – gần 
 tối – sáng chìm nổi 
 to – nhỏ đói – no
.......
 Bài 3. Điền vào chỗ trống dấu chấm , dấu phẩy 
- Yêu cầu HS đọc câu văn còn thiếu dấu - HS tự đọc và làm bài cá nhân.
- GV nhận xét và chốt đáp án đúng .
- Vì sao em đạt dấu chấm , dấu phẩy ?
GV giải thích thêm.
3/ Củng cố - Dặn dò 
- Chốt lại nội dung bài học .
- Nhận xét chữa bài .
-
HS làm bài vào vở
Đọc bài làm trước lớp 
HS nhận xét bổ sung.
- HS làm bài vào vở
- Cả lớp nhận xét bổ sung.
- HS đổi chéo bài tự kiểm lẫn nhau.
- HS tự làm bài vào vở
- HS nhận xét bổ sung.
- 5 HS đọc bài 
HS tự làm bài vào vở
Yêu cầu HS đọc từng câu trước lớp 
Cả lớp theo dõi để nhận xét và chữa bài 
- HS nêu ý kiến 
 Thứ 5 ngày 19tháng 4 năm 2012
Toán: luyện tập chung
 IMục tiêu:
 - Biết coọng, trửứ caực soỏ coự 3 chửừ soỏ khoõng coự nhụự.
 - Tỡm thaứnh phaàn chửa bieỏt cuỷa pheựp coọng, trửứ.
 - Biết quan heọ giửừa caực ủụn vũ ủo ủoọ daứi thoõng thửụứng.( Làm được các bài tập Bài 1 cột a,b Bài 2 dòng 1 câua,b.bài 3 ). 
II. Đồ dùng dạy học
 - Vở bài tập
III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc chuỷ yeỏu.
Giaựo vieõn 
Hoùc sinh
1/ Bài cũ 
-Chửừa baứi taọp giụứ trửụực.
-Nhaọn xeựt – cho ủieồm
2.Baứi mụựi
-Giụựi thieọu baứi.
Baứi 1: Đặt tính rồi tính 
- Yeõu caàu HS neõu caựch ủaởt tớnh vaứ tớnh.
-( GV chú ý HS yếu )
Baứi 2:Tìm x
- Yêu cầu hS làm bài vào vở
- 2 HS làm bài trên bảng 
- -Nhaọn xeựt chửừa baứi.
- Yêu cầu hS nhắc cách tìm số hạng, số trừ số bị trừ.
Baứi 3: điền dấu 
Yeõu caàu nhaộc laùi đơn vị đo độ dài .
-HD laứm: 
40cm + 60 cm = 1m
Baứi 4: Cho HS quan saựt hỡnh maóu.
Học sinh khá giỏi .( còn thời gian)
HD caựch veừ.
-Chaỏm vụỷ HS.
3/ Củng cố - Dặn dò 
-Nhaọn xeựt giụứ hoùc.
-Nhaộc HS chuaồn bũ tieỏt kieồm tra
-Nhaọn xeựt – chửừa baứi.
-Thửùc hieọn.
-Laứm baỷng con.
- HS nhận xét chữa bài 
-Nhaộc laùi caựch tỡm soỏ trửứ, soỏ bũ trửứ, soỏng haùng chửa bieỏt.
-Laứm vaứo vụỷ.
300 + x = 800 x - 600 = 100
 x = 800 – 300 x = 100 + 600
 x=500 x= 700
1m=10dm=100cm=1000mm
1km = 1000m
-Laứm baỷng con
300cm+53cm <300cm+57cm
-Quan saựt.
-Veừ vaứo vụỷ.
 Luyện từ và câu: từ trái nghiã-dấu chấm, dấu phẩy
 I.mục tiêu:
 - Biết xếp các từ trái ngược nhau(từ trái nghĩa nhau).Theo từng cặp(BT1)
 - Điền đúng , daỏu chaỏm, daỏu phaồy,vào đoạn văn có chỗ trống(BT2).
II. ẹoà duứng daùy – hoùc.
 - Baỷng phuù 
 - Vụỷ baứi taọp.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc chuỷ yeỏu.
 Hoùc sinh
1/ Bài cũ 
-Tỡm moọt soỏ tửứ ca ngụùi Baực Hoà vaứ ủaởt caõu.
-Nhaọn xeựt ủaựnh giaự.
2.baứi mụựi
-Giụựi thieọu baứi.
Hẹ 1: Tửứ traựi nghúa.
Baứi 1:Xếp cá từ dưới đây thàng từng cặp từ trái nghĩa
HS nêu câu trả lời trước lớp 
HS nhận xét bổ sung
Hẹ 2: OÂn laùi daỏu chaỏm, daỏu phaồy.
Baứi 2:
Baứi taọp yeõu caàu gỡ?
-Nhaọn xeựt chaỏm vụỷ HS.
3.Cuỷng coỏ daởn doứ:
-Nhaọn xeựt giụứ hoùc.
-Nhaộc HS. 
-3HS tỡm.
-Nhaộc laùi teõn baứi hoùc. 
-2-3HS ủoùc yeõu caàu.
-Thaỷo luaọn theo caởp ủoõi.
-Neõu keỏt quaỷ.
a) đeùp – xaỏu, ngaộn – daứi,cao – thaỏp
b) Leõn – xuoỏng, cheõ – khen, gheựt – yeõu.
c)Trụứi – ủaỏt, ngaứy – ủeõm, treõn – dửụựi.
-2- 3HS ủoùc.
-ẹieàn daỏu chaỏm hay daỏu phaồy, laứm vaứo vụỷ baứi taọp.
-Vaứi HS ủoùc laùi baứi.
-Veà tỡm theõm moọt soỏ caởp tửứ traựi nghúa
Tự nhiên xã hội: mặt trời và phương hướng
 i.mục tiêu:
 -Nói được tên 4 phương chớnh và kể được phương mặt trời mọc và lặn .
 -HS Khá giỏi biết dựa vào mặt trời biết xác định phửụng hửụựng bất cứ ở địa điểm nào
II.ẹoà duứng daùy – hoùc.
 - Caực hỡnh trong SGK.
 - Mỗi nhóm chuẩn bị 5 tấm bìa ,tấm 1 vẽ hình mặt trời,4 tấm còn lại ghi tên1 phương.đông ,tây , nam, bắc
III.Caực hoaùt ủoọõng daùy – hoùc chuỷ yeỏu.
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1/ Bài cũ 
-Neõu hỡnh daựng cuỷa maởt trụứi?
-Maởt trụứi coự taực duùng gỡ?
-Khi ủi ngoaứi trụứi naộng caàn chuự yự ủieàu gỡ?
-Nhaọn xeựt ủaựnh giaự
2 Baứi mụựi
-Giụựi thieọu baứi
Hẹ1:quan saựt tranh SGKvà tlch
-Yeõu caàu HS quan saựt tranh SGK
+hỡnh 1 laứ caỷnh gỡ?
+Hỡnh 2 laứ caỷnh gỡ?
+Maởt trụứi moùc laởn khi naứo?
-Phửụng maởt trụứi moùc laởn coự thay đổi khoõng?
-Maởt trụứi moùc laởn ụỷ phửụng naứo?
-Ngoaứi 2 phửụng ủoự coứn phửụng naứo?
-Neõu caực phửụng chớnh ủửụùc xaực ủũnh theo maởt trụứi.
Hẹ 2: Caựch tỡm phửụng hửụựng theo maởt trụứi.
-Cho HS quan saựt tranh SGK.
-Yeõu caàu thaỷo luaọn caõu hoỷi.
+Baùn gaựi laứm theỏ naứo ủeồ xaực ủũnh phửụng hửụựng?
+Phửụng đoõng, taõy,Nam, Baộc ụỷ ủaõu?
-GV nhắc lại nguyên tắc xác định phương hương bằng mặt trời .
-Cho HS taọp thửùc haứnh phửụng hửụựng: ẹửựng xaực ủũnh phửụng hửụựng vaứ giaỷi thớch caựch xaực ủũnh.
-Nhaọn xeựt ủaựnh giaự.
Hẹ 3: Tỡm ủửụứng trong rửứng saõu.
-Phoồ bieỏn luaọt chụi.
+1HS laứm maởt trụứi, HS tỡm ủửụứng.
+4HS laứm phửụng hửụựng.
-Caực taỏm bỡa coự gaộn teõn.
+Con gaứ troõng: Maởt trụứi moùc.
+Con ủom ủoựm:Maởt trụứi laởn.
-Thoồi coứi vaứ giụ baỷng maởt trụứi veà hửụựng naứo HS lieàn xaực ủũnh phửụng hửụựng aỏy.
3.Cuỷng coỏ daởn doứ
-Nhaọn xeựt – ủaựnh giaự,
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-Nhaộc HS veà veừ ngoõi nhaứ mỡnh ụỷ vaứ cho bieỏt nhaứ mỡnh quay maởt phớa naứo?
-Quaỷ boựng lửỷa khoõng loà
-Sửụỷi aỏm vaứ chieỏu saựng
-ẹoọi muừ noựn
-Nhaộc laùi teõn baứi
-Quan saựt
-Caỷnh maởt trụứi moùc
-Caỷnh maởt trụứi laởn
+Moùc luực saựng sụựm
+laởn luực trụứi toỏi
-Khoõng thay ủoồi
-Moùc phửụng Đoõng laởn phửụng Taõy.
-Nam, Baộc
-Neõu
-Quan saựt theo nhoựm
đại diện nhóm trình bày.
-ẹửựng giang tay.
-ẹoõng – tay phaỷi
-Taõy – Traựi.
-Baộc – Trửụực maởt.
-Nam – sau lửng.
-Thửùc hieọn theo baứn.
-3-4Nhoựm HS leõn trỡnh baứy.
-Nhaọn xeựt.
-Theo doừi.
Chụi thửỷ 2-3 laàn.
-Cho HS chụi thaọt- tửứng nhoựm 4 HS xaực ủũnh phửụng hửụựng.
 Thứ 6 ngày 20tháng 4 năm 2012
Tập viết: chữ hoa q kiểu 2
 i.mục tiêu:
 - Vieỏt đúng chửừ hoa Q kieồu 2(1dòng cụừ chửừ vửứa và 1 dòng cở nhoỷ).chữ và câu ứng dụng.Quân 1dòng cở vừa 1dòng cở nhỏ.“ Quaõn daõn moọt loứng” viết 3 lần
II. ẹoà duứng daùy – hoùc.
 - Maóu chửừ, baỷng phuù.
 - Vụỷ taọp vieỏt, buựt.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc chuỷ yeỏu.
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1/ Bài cũ 
-Chaỏm moọt soỏ vụỷ HS.
-Nhaọn xeựt chửừ vieỏt.
2.Baứi mụựi
-Giụựi thieọu baứi.
Hẹ 1: HD vieỏt hoa.
-ẹửa maóu chửừ giụựi thieọu.
-HD caựch vieỏt vaứ vieỏt maóu.
-Theo doừi uoỏn naộn.
-Nhaọn xeựt.
Hẹ 2: Vieỏt cuùm tửứ ửựng duùng.
-Giụựi

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 32lanqt.doc