Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 30

I. Mục tiêu

- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: ở lớp, đứng dậy, trêu, bôiI bẩn, vuốt tóc. Bước đầu biết nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ, khổ thơ.

-Hiểu nội dung bài: Mẹ chỉ muốn nghe chuyện ở lớp bé đã ngoan như thế nào?

- Trả lời câu hỏi 1, 2(SGK).

- GDKNS: Nhận thức về bản thân (HĐ 2.3 )

II . Đồ dùng dạy học:

Tranh minh hoạ bài tập đọc trong S GK.

III. Các hoạt động dạy học

 

doc 27 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 05/02/2016 Lượt xem 208Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 30", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ó: 20 bạn nữ 35 – 20 = 15( bạn)
Có :....bạn nam? Đáp số: 15 bạn
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. 
.
Tập viết
tô chữ hoa o, ô, ơ, p
I. Mục tiêu 
- Tô được các chữ hoa O, Ô, Ơ, P.
- Viết đúng các vần: uôt, uôc, ưu, ươu ; các từ: chải chuốt, thuộc bài, con cừu, ốc bươu kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở Tập viết 1, tập hai ( Mỗi từ ngữ được viết ít nhất 1 lần).
II. Đồ dùng dạy-học:
- Các chữ hoa O, Ô, Ơ, P theo mẫu.
- Các vần uôt, uôc, ưu, ươu; các từ ngữ: chải chuốt, thuộc bài, con cừu, ốc bươu đặt trong khung chữ.
III. Các hoạt động dạy-học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* Hoạt động 1: Hướng dẫn tô chữ hoa:
* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết vần, từ ngữ ứng dụng:
*Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh tập tô, tập viết:
4. Củng cố, dặn dò:
* Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét chữ O: Học sinh quan sát chữ O và nêu nhận xét về số lượng nét và kiểu nét.
- Giáo viên nêu quy trình và hướng dẫn học sinh viết chữ O.
- Học sinh viết chữ O trên bảng con.
* Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét chữ Ô, Ơ, P: Tương tự.
- Học sinh đọc các vần và từ ngữ ứng dụng uôt, uôc, ưu, ươu; các từ ngữ: chải chuốt, thuộc bài, con cừu, ốc bươu.
- Học sinh quan sát các vần và từ ngữ ứng dụng trên bảng.
- Hướng dẫn học sinh quy trình viết. Học sinh tập viết trên bảng con.
- Học sinh tập tô các chữ hoa O, Ô, Ơ, P; tập viết đúng các vần: uôt, uôc, ưu, ươu; các từ ngữ: chải chuốt, thuộc bài, con cừu, ốc bươu theo mẫu.
- GV theo dõi, uốn nắn. GV chấm, nhận xét bài HS.
- Cả lớp bình chọn HS viết đúng, viết đẹp nhất trong tiết học. 
.
Chính tả
CHUYệN ở LớP
I. Mục tiêu 
- Nhìn sách hoặc bảng, chép lại và trình bày đúng khổ thơ cuối bài Chuyện ở lớp: 20 chữ trong khoảng 10 phút.
- Điền đúng vần ôt, uôc; chữ c, k vào chỗ trống. Bài tập 2, 3(SGK)
II. Đồ dùng dạy-học:
Bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy- học
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* Hoạt động1: Hửụựng daón HS taọp cheựp:
* Hoạt động 2: Hửụựng daón HS laứm baứi taọp chớnh taỷ:
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
- GV vieỏt baỷng noọi dung khổ thơ cuối bài : Chuyện ở lớp.
- 2, 3 HS nhỡn baỷng ủoùc .
- Cho HS ủoùc thaàm.
- GV chổ cho HS ủoùc nhửừng tieỏng caực em deó vieỏt sai : vuốt tóc, chẳng, ngoan...- HS tửù nhaồm vaứ vieỏt vaứo baỷng caực tieỏng deó sai.
- Taọp cheựp
- GV hửụựng daón caực em caựch ngoài vieỏt, caàm buựt, ủaởt vụỷ, caựch vieỏt ủeà baứi vaứo giửừa trang
- Chửừa baứi + GV chổ tửứng chửừ treõn baỷng + ẹaựnh vaàn nhửừng tieỏng khoự
+ Chửừa nhửừng loói sai phoồ bieỏn
- HS duứng buựt chỡ chửừa baứi: Raứ soaựt laùi, ghi soỏ loói ra ủaàu vụỷ
- ẹoồi vụỷ kieồm tra- GV chaỏm moọt soỏ vụỷ
a) Điền vần: uôt hay uôc
- GV treo baỷng phuù ủaừ vieỏt noọi dung baứi taọp
- Cho HS leõn baỷng laứm: thi laứm nhanh 
- Tửứng HS ủoùc laùi baứi. GV sửỷa loói phaựt aõm cho caực em
- GV choỏt laùi treõn baỷng.
Baứi giaỷi: buộc tóc, chuột đồng.
b) ẹieàn chửừ: c hay k.
- Tieỏn haứnh tửụng tửù nhử treõn . Baứi giaỷi: túi kẹo, quả cam.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
..
Buổi chiều
Mĩ thuật
Thầy Dưỡng dạy
..
Âm nhạc
Cô Liễu dạy
.
Luyện Âm nhạc
Cô Liễu dạy
Thứ tư, ngày 06 tháng 4 năm 2011
Buổi sáng
Tập đọc
mèo con đi học
I. Mục tiêu 
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: buồn bực, kiếm cớ, cái đuôi, cừu. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ.
- Hiểu nội dung bài: Mèo con lười học kiếm cớ nghỉ ở nhà; cừu doạ cắt đuôi khiến mèo sợ phải đị học. Trả lời câu hỏi1,2(SGK)
- GDKNS: Tự nhận thức bản thân (HĐ2.3)
II. Đồ dùng dạy- học:
- Tranh minh hoaù baứi taọp ủoùc trong SGK (hoaởc phoựng to tranh trong SGK).
III. Các hoạt động dạy- học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Bài cuừ:
* HĐ2: Bài mới
2.1 Hửụựng daón HS luyeọn ủoùc:
2.2 OÂn caực vaàn ửu, ửụu: 
Tieỏt 2
2.3 Tỡm hieồu baứi ủoùc vaứ luyeọn noựi:
5. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
- Cho HS ủoùc baứi thụ “Chuyeọn ụỷ lụựp” vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi:
+ Meù muoỏn nghe beự keồ chuyeọn gỡ?
- Cho HS vieỏt baỷng - Nhaọn xeựt
a) GV ủoùc toaứn baứi:+ Gioùng Meứo: Chaọp chaùp, vụứ meọt moỷi, kieỏm cụự ủuoõi oỏm ủeồ troỏn hoùc; hoỏt hoaỷng sụù bũ caột ủuoõi.
+ Gioùng Cửứu: To, nhanh nheùn.
b) HS luyeọn ủoùc:
* Luyeọn ủoùc tieỏng, tửứ: buoàn bửùc, kieỏm cụự, caựi ủuoõi, cửứu
+ GV giaỷi nghúa tửứ khoự: - buoàn bửùc: buoàn vaứ khoự chũu
- kieỏm cụự: tỡm lớ do be toaựng: keõu aàm ú
*Luyeọn ủoùc caõu:
*Luyeọn ủoùc ủoaùn, baứi: Cho HS thi ủoùc caỷ baứi
- Lụựp ủoùc ủoàng thanh caỷ baứi
a) Tỡm tieỏng trong baứi coự vaàn ửu: Vaọy vaàn caàn oõn laứ vaàn ửu, ửụu
b) Tỡm tửứ ngửừ ngoaứi baứi chửựa tieỏng coự vaàn ửu, ửụu
- Nhỡn tranh, ủoùc maóu trong SGK
- Tửứng caự nhaõn thi tỡm tửứ ngửừ maứ em bieỏt chửựa tieỏng coự vaàn ửu, ửụu
+Vaàn ửu: con cửứu, cửu mang, cửựu maùng, cửùu binh, cửỷu chửụng
+Vaàn ửụu: bửụu ủaàu, bửụựu coồ, hửụu cao coồ, sửứng hửụu, bỡnh rửụùu 
- Cho caỷ lụựp thi ủaởt caõu coự vaàn ửu hoaởc ửụu
+ Cho HS ủoùc maóu trong SGK
+Lụựp thi ủaởt caõu
-Vaàn ửu: Chuự bửu taự mụựi chuyeồn cho meù moọt bửực thử
-Vaàn ửụu: Em beự ngaừ bửụu ủaàu
a) Tỡm hieồu baứi, keỏt hụùp luyeọn ủoùc:
- Cho HS ủoùc 4 caõu thụ ủaàu, traỷ lụứi caực caõu hoỷi sau:
+ Meứo kieỏm cụự gỡ ủeồ troỏn hoùc?
-Cho HS ủoùc 6 doứng thụ cuoỏi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi:
+ Cửứu noựi gỡ khieỏn Meứo voọi xin ủi hoùc ngay?
- Cho HS ủoùc laùi caỷ baứi
- Cho HS keồ laùi noọi dung baứi
- GV: Em coự hay nghổ hoùc khoõng? 
+ Vieọc nghổ hoùc coự toỏt khoõng? Noự aỷnh hửụỷng nhử theỏ naứo ủeỏn em?
- GV hoỷi: +Tranh veừ caỷnh naứo?
b) Luyeọn noựi theo noọi dung baứi: 
- ẹeà taứi: Vỡ sao baùn thớch ủi hoùc?
- Caựch thửùc hieọn:+ Chia nhoựm
+ Cho HS nhỡn tranh veừ vaứ hoỷi: Trong tranh 2, vỡ sao baùn Haứ thớch ủi hoùc?
- ẹaựp: Vỡ ụỷ trửụứng ủửụùc hoùc haựt
- Cho HS caực nhoựm thửùc haứnh
c) Hoùc thuoọc loứng baứi thụ:
- Thi ủua ủoùc thuoọc khoồ thụ 
- GV hoỷi: Caực em coự neõn baột chửụực baùn Meứo khoõng? Vỡ sao?
- Nhận xét tiết học.
Toán
các ngày trong tuần lễ
I. Mục tiêu 
- Biết tuần lễ có 7 ngày, biết tên các ngày trong tuần; biết đọc thứ, ngày, tháng trên tờ lịch bóc hằng ngày.
- Hoàn thàng bài1, bài 2, bài3.
II. Các hoạt động dạy-học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Baứi cuừ: 
* HĐ2: Baứi mụựi :
2.1 Giới thiệu các ngày trong tuần lễ
* Hoaùt ủoọng 2: Thửùc haứnh.
3. Củng cố, dặn dò: 
+ Goùi 2 hoùc sinh ủoùc baứi taọp 4 vụỷ Baứi taọp , 2 hoùc sinh leõn baỷng sửỷa baứi 
+ Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh : ẹoaứn taứu coự 12 toa, caột boỷ toa cuoỏi cuứng tửực laứ caột boỷ 1 toa tỡm soỏ toa coứn laùi cuỷa ủoaứn taứu 
+ Hoùc sinh ủoùc baứi laứm cuỷa mỡnh – Caỷ lụựp nhaọn xeựt, sửỷa sai
- Giaựo vieõn giụựi thieọu cho hoùc sinh quyeồn lũch boực haứng ngaứy ( treo leõn baỷng ) chổ vaứo tụứ lũch ngaứy hoõm nay vaứ hoỷi: 
- Hoõm nay laứ thửự maỏy ? 
- Hoõm nay laứ thửự tư.
- Cho vaứi hoùc sinh laởp laùi.
b) Cho hoùc sinh mụỷ Saựch giaựo khoa giụựi thieọu teõn caực ngaứy: Chuỷ nhaọt, thửự hai, thửự ba, thửự tử, thửự naờm, thửự saựu, thửự baỷy vaứ noựi ủoự laứ caực ngaứy trong tuaàn leó. Vaọy 1 tuaàn leó coự maỏy ngaứy ? 
- Coự 7 ngaứy: Chuỷ nhaọt, thửự hai..
- Vaứi hoùc sinh laởp laùi.
- Sau ủoự giaựo vieõn tieỏp tuùc chổ vaứo tụứ lũch cuỷa ngaứy hoõm nay vaứ hoỷi: Hoõm nay laứ ngaứy bao nhieõu ? 
- Hoùc sinh tỡm ra soỏ chổ ngaứy treõn tụứ lũch vaứ traỷ lụứi . Vớ duù: hoõm nay laứ ngaứy 8.
- Quan saựt treõn ủaàu cuứng cuỷa tụứ lũch ghi gỡ ? Ghi thaựng tử 
- Vaọy treõn moói tụứ lũch coự ghi nhửừng phaàn naứo ? (Tụứ lũch coự ghi thaựng, ngaứy , thửự )
- Giaựo vieõn choỏt baứi: Moọt tuaàn leó coự 7 ngaứy, laứ caực ngaứy chuỷ nhaọt, thửự hai Treõn moói tụứ lũch boực haứng ngaứy ủeàu coự ghi thửự, ngaứy , thaựng ủeồ ta bieỏt ủửụùc thụứi gian chớch xaực.
Bài 1: 
- Cho hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi 1 
- Cho hoùc sinh laứm vaứo vở.
- HS đọc lại bài làm của mình: Trong mỗi tuầnn lễ
a) Em đi học vào các ngày: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu
b) Em được nghỉ các ngay thứ bảy, chủ nhật.
Baứi 2 : Cho hoùc sinh neõu yeõu caàu 
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh quan saựt tụứ lũch ngaứy hoõm nay vaứ tụứ lũch cuỷa ngaứy mai . Sau ủoự goùi 1 em traỷ lụứi mieọng caực caõu hoỷi trong baứi taọp. 
* Hoõm nay laứ  ngaứy  thaựng 
* Ngaứy mai laứ  ngaứy  thaựng 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa baứi.
Baứi 3 : Hửụựng daón hoùc sinh tửù cheựp thời khoá biểu cuỷa lụựp vaứo vụỷ .
Nhận xét tiết học.
..
Đạo đức 
bảo vệ cây và hoa nơi công cộng
I. Mục tiêu 
- Kể được một vài lợi ích của cây và hoa nơi công cộng đối với cuộc sống con người.
- Nêu được một vài việc cần làm để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng.
- Yêu thên nhiên, thích gần gũi với thiên nhiên.
- Biết bảo vệ cây và hoa ở trường, ở đường làng, ngõ xómvà những nơi công cộng khác; Biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.
- GDKNS: Kĩ năng phê phán những hành vi phá hoại cây và hoa nơi công cộng (HĐ3)
II. Đồ dùng dạy-học: 
VBT Đạo đức 1
III. Các hoạt động dạy-học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* Hoaùt ủoọng 1: Quan saựt caõy vaứ hoa ụỷ saõn trửụứng, vửụứn hoa coõng vieõn ( qua tranh aỷnh): 
* Hoaùt ủoọng 2: HS laứm baứi taọp 1
* Hoaùt ủoọng 3: Quan saựt vaứ thaỷo luaọn theo baứi taọp 2
4. Nhaọn xeựt, daởn doứ:
- Yêu cầu HS quan sát vườn hoa ở sân trường, thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi:
+Ra chụi ụỷ saõn trửụứng, vửụứn trửụứng, vửụứn hoa, coõng vieõn caực em coự thớch khoõng?
+ Để saõn trửụứng, vửụứn trửụứng, vửụứn hoa, coõng vieõn luoõn ủeùp, luoõn maựt em phaỷi laứm gỡ?
- HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi.
- Đại diện các nhóm lên trình bày, các nhóm khác bổ sung.
* GV keỏt luaọn: Caõy vaứ hoa laứm cho cuoọc soỏng theõm ủeùp, khoõng khớ trong laứnh, maựt meỷ. Caực em caàn chaờm soực, baỷo veọ caõy vaứ hoa. Caực em coự quyeàn ủửụùc soỏng trong moõi trửụứng trong laứnh, an toaứn.
- Caực em caàn chaờm soực, baỷo veọ caõy vaứ hoa nụi coõng coọng.
- HS thảo luận nhóm 4, traỷ lụứi caõu hoỷi:
+ Caực baùn nhoỷ ủang laứm gỡ?
+ Nhửừng vieọc laứm ủoự coự taực duùng gỡ?
+ Em coự theồ laứm ủửụùc nhử caực baùn ủoự khoõng?
- HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.
- Đại diện các nhóm lên trình bày, các nhóm khác bổ sung.
* GV keỏt luaọn: Caực em bieỏt tửụựi caõy, raứo caõy, nhoồ coỷ, baột saõu. ẹoự laứ nhửừng vieọc laứm nhaốm baỷo veọ, chaờm soực caõy vaứ hoa nụi coõng coọng, laứm cho trửụứng em, nụi em soỏng theõm ủeùp, theõm trong laứnh.
- Cho HS quan saựt vaứ thaỷo luaọn:
+ Caực baùn ủang laứm gỡ? 
+ Em taựn thaứnh nhửừng vieọc laứm naứo? Taùi sao?
- GV mụứi moọt soỏ HS leõn trỡnh baứy
* GV keỏt luaọn: Bieỏt nhaộc nhụỷ, khuyeõn ngaờn baùn khoõng phaự haùi caõy laứ haứnh ủoọng ủuựng. Beỷ caứnh, ủu caõy laứ haứnh ủoọng sai.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
.
Buổi chiều
Luyện Toán
Luyện: phép trừ trong phạm vi 100 (Không nhớ)
I. Mục tiêu:
	Rèn kĩ năng cho HS làm phép tính trừ không nhớ trong phạm vi 100
II. Hoạt động dạy- học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: HS hoàn thành VBT 
* HĐ2: Bài tập làm thêm
3. Củng cố, dặn dò 
- HS tự làm bài
- GV theo dõi, hướng dẫn thêm cho HS yếu
Bài 1: Đặt tính rồi tính
93 - 80 = 38 - 5 = 
54 - 4 = 76 - 70 =
- HS nhắc lại cách đặt tính
- HS làm bài
- HS chữa bài
Bài 2: Tính nhẩm
65 - 15 =	85 - 80 =	96- 86 =
70 - 40 =	74 - 3 =	43 - 40 =
41 - 1 =	80 - 20 =	42 - 20 =
- HS tự tính nhẩm
- GV gọi lần lượt từng HS nêu kết quả của phép tính
Bài 3: Nối
56
15
65 - 	 = 50 	 77 - = 12
65
36 - 	 = 21	 88 - = 32
- HS làm bài
- HS chữa bài
Bài 4: Lan hái được 25 bông hoa. Lan tặng mẹ 15 bông hoa. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu bông hoa?
- HS đọc bài toán
- HS tóm tắt rồi giải bài toán
- GV nhận xét giờ học
- Dặn dò về nhà.
...
Luyện viết
Luyện viết: mèo con đi học
I. Mục tiêu:
- Chộp lại bài: “Mèo con đi học” cách chính xác, đẹp; trình bày sạch sẽ
II. Hoạt động dạy- học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Giới thiệu bài: 
* HĐ2: Hướng dẫn HS tập chộp:
3. Củng cố, dặn dũ:
- GV viết bảng đoạn văn cần chộp.
- HS nhỡn bảng đọc lại đoạn văn.
- GV chỉ cỏc tiếng: “buồn bực, kiếm cớ, buồn bực, cừu,.... ”
- HS đọc, đỏnh vần cỏ nhõn cỏc tiếng dễ viết sai đú, sau đú viết bảng con.
- GV gọi HS nhận xột, sửa sai cho bạn.
- Cho HS tập chộp vào vở, GV hướng dẫn cỏc em cỏch ngồi viết, cỏch cầm bỳt, cỏch trỡnh bày cho đỳng đoạn văn, cỏch viết hoa sau dấu chấm
- HS chộp bài vào vở.
- GV đọc cho HS soỏt lỗi và chữa bài bằng bỳt chỡ trong vở.
- HS soỏt lỗi và chữa bài bằng bỳt chỡ trong vở.
- GV chữa trờn bảng những lối khú trờn bảng, yờu cầu HS đổi vở cho nhau và chữa lỗi cho nhau ra bờn lề vở.
 - Nhận xột tiết học.
- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
.
Tự học
Luyện: viết chữ hoa: o,ô, ơ, p
I. Mục tiêu:
- Luyện HS viết: o, ô, ơ, p
- HS biết cách viết và trình bày sạch đẹp
II. Hoạt động dạy - học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: GV hướng dẫn viết
* HĐ2: Luyện viết 
3. Củng cố, dặn dò
- GV cho HS quan sát 
- GV nêu quy trình và hướng dẫn HS viết chữ O .
- HS viết chữ O trên bảng con.
- Tương tự GV hướng dẫn HS viết chữ Ô,Ơ, P
- HS viết 
- GV quan sát hướng dẫn thêm
- HS viết vào vở ô li
- HS viết cỡ chữ vừa và cỡ chữ nhỏ
- GV quan sát - Hướng dẫn thêm cho HS
Thi viết chữ đẹp
- Nhận xét chữ đẹp.
Nhận xét giờ học.
	Thứ năm, ngày 07 tháng 4 năm 2011
Buổi sáng
Toán 
cộng, trừ trong phạm vi 100
I. Mục tiêu:
- Biết cộng, trừ các số có hai chữ số không nhớ; cộng, trừ nhẩm; nhận biết bước đầu về quan hệ giữa cộng và phép trừ; giải đựoc bài toán có lời văn trong phạm vi các phép tính đã học.
- Hoàn thành bài1, bài2, bài3, bài 4. 
II. Hoạt động dạy- học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Bài cũ:
* HĐ1: Bài mới:
2.1 Cộng trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100
 Baứi 1 : Tính nhẩm: 
Baứi 2 : ẹặt tính rồi tính
2.2 Giải toán có lời văn trong phạm vi các phép tính đã học
Baứi 3 : Hà có 35 que tính, Lan có 43 que tính. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính?
Bài 4 : 
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ: 
+ Hoỷi hoùc sinh: tuaàn leó coự maỏy ngaứy, goàm nhửừng ngaứy naứo? 
+ Em ủi hoùc vaứo nhửừng ngaứy naứo? em ủửụùc nghổ hoùc vaứo nhửừng ngaứy naứo? 
+ Em bieỏt hoõm nay thửự maỏy? ngaứy maỏy? thaựng maỏy? 
+ Nhaọn xeựt baứi cuừ
- Hoùc sinh tửù neõu yeõu caàu baứi taọp 
- Cho hoùc sinh tửù laứm baứi treõn baỷng con ( moói daừy baứn 1 daừy toaựn + 3 baứi )
- 3 hoùc sinh leõn baỷng sửỷa baứi neõu caựch nhaồm 
- Goùi hoùc sinh neõu laùi caựch ủaởt tớnh .
- HS làm bài cá nhân vào vở, 2 HS lên bảng làm bài.
- Cho hoùc sinh nhaọn xeựt caực pheựp tớnh ủeồ nhaọn ra quan heọ giửừa tớnh coọng vaứ tớnh trửứ .
- Pheựp trửứ laứ pheựp tớnh ngửụùc laùi vụựi pheựp tớnh coọng .
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh sửỷa baứi .
- HS nêu cái đã cho, cái cần tìm của bài toán.
- 1 hoùc sinh ghi toựm taột . 1 HS lên bảng làm bài
Tóm tắt Bài giải
Hà có: 35 que tính Cả 2 bạn có số que tính là:
Lan có: 43 que tính? 35 + 43 = 78 ( que tính)
Hai bạn có:  que tính? Đáp số: 78 que tính
- Hoùc sinh giaỷi vaứo vụỷ oõ li,.
- Giaựo vieõn, cả lớp nhaọn xeựt, sửỷa sai .
- Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh ủoùc baứi toaựn vaứ toựm taột roài tửù giaỷi baứi toaựn 
- Cho 2 hoùc sinh leõn baỷng giaỷi baứi toaựn 
Tóm tắt: Bài giải
Tất cả có: 68 bông hoa Số bông hoa Lan có là:
Hà có: 34 bông hoa 68 – 34 = 24(bông hoa)
Lan có: bông hoa? Đáp số: 24 bông hoa
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa sai chung.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
Tự nhiên và xã hội
Trời nắng, trời mưa
I. Mục tiêu:
- Nhận biết và mô tả ở mức độ đơn giản của hiện tượng thời tiết : nắng, mưa.
- Biết cách ăn mặc và giữ gìn sức khoẻ trong những ngày nắng, mưa.
- GDKNS: Kĩ năng tự bảo vệ: Bảo vệ sức khoẻ của bản thân khi thời tiết thay đổi (HĐ2) 
II. Đồ dùng dạy- học:
Tranh SGK.
III. Các hoạt động dạy- học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Làm việc với tranh ảnh về trời nắng và trời mưa
*HĐ2: Thảo luận
* HĐ3: Trò chơi: Trời nắng, trời mưa
4. Củng cố, dặn dò
Chia lớp thành 4 nhóm
Yêu cầu các nhóm phân loại những tranh ảnh các em đã su tầm.
Để riêng tranh ảnh về trời nắng, trời mưa.
- Trước hết mỗi HS ( trong nhóm) nêu lên một dấu hiệu của trời nắng, trời mưa.Vd: trời mưa thì bầu trời u uám, xuất hiện các đám mây đen, trời nắng thì bầu trời sáng sủa, trong xanh.
- Sau đó vài HS nhắc lại tất cả các ý mô tả về bầu trời và những đám mây
- Cả lớp nghe, bổ sung, nhận xét.
- Tiếp theo đại diện các nhóm lên nêu dấu hiệu về trời nắng, trời mưa.
- GV kết luận
- HS thảo luận:
+ Khi đi dưới trời nắng em phải thế nào?
+ Tại sao khi đi dưới nắng bạn phải đội mũ, nón? ( để tránh nắng, không bị ốm)
+ Khi đi dưới trời mưa em phải thế nào?
+ Để không bị ướt khi đi dưới trời mưa bạn phải làm gì? ( mang áo mưa cẩn thận)
- GV kết luận: Khi đi dưới trời nắng chúng ta phải đội mũ để tránh bị cảm nắng, đi dưới trời mưa ta phải mặc áo mưa, tránh để bị ướt.
- GV hướng dẫn cách chơi
- HS chơi 
- GV theo dõi. Nhận xét nhóm chơi tốt.
- Nhận xét giờ học
.
Chính tả
mèo con đi học
I. Mục tiêu:
- Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng 6 dòng đầu bài thơ Mèo con đi học; 24 chữ trong khoảng 10 - 15 phút khoảng 15 phút.
- ẹieàn đúng chữ r, d hay gi , vần in, iên vaứo choó troỏng. Bài tập 2(a) hoặc b.
II. Đồ dùng dạy-học:
- Bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy-học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Hửụựng daón HS taọp cheựp:
* HĐ2: Hửụựng daón HS laứm baứi taọp chớnh taỷ:
4. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
- GV vieỏt baỷng noọi dung 6 dòng đầu bài thơ Mèo con đi học.
- 2, 3 HS nhỡn baỷng ủoùc. Cho HS ủoùc thaàm.
- GV chổ cho HS ủoùc nhửừng tieỏng caực em deó vieỏt sai: buồn bực, đến trường
- HS tửù nhaồm vaứ vieỏt vaứo baỷng caực tieỏng deó sai.
- Taọp cheựp. GV hửụựng daón caực em caựch ngoài vieỏt, caàm buựt, ủaởt vụỷ, caựch vieỏt ủeà baứi vaứo giửừa trang
+ Teõn baứi: ẹeỏm vaứo 5 oõ + Các dòng thơ lùi vào 3 ô.+ ẹaàu caõu, tên riêng phaỷi vieỏt hoa.
- HS cheựp vaứo vụỷ.
- Chửừa baứi + Chửừa nhửừng loói sai phoồ bieỏn.
- HS duứng buựt chỡ chửừa baứi: Raứ soaựt laùi, ghi soỏ loói ra ủaàu vụỷ
- GV chaỏm moọt soỏ vụỷ
a) Điền chữ r, d hay gi?
- GV treo baỷng phuù ủaừ vieỏt noọi dung baứi taọp
- Cho HS leõn baỷng laứm: thi laứm nhanh 
- Tửứng HS ủoùc laùi baứi. GV sửỷa loói phaựt aõm cho caực em
- GV choỏt laùi treõn baỷng
 Baứi giaỷi: thầy giáo dạy học; Bé nhảy dây ; Đàn cá rô lội nước .
b) ẹieàn vần iên hay in?
- Tieỏn haứnh tửụng tửù nhử treõn Baứi giaỷi: Đàn kiến đang đi; Ông đọc bảng tin.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
.
Kể chuyện:
sói và sóc
I. Mục tiêu:
- Kể lại được một đoạn câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh.
- Hiểu nội dung câu chuyện: Sóc là con vật thông minh nên đã thoát được nguy hiểm. 
- GDKNS: Ra quyết định (HĐ2.3)
II. Đồ dùng dạy-học:
- Tranh minh hoùa truyeọn trong SGK - phoựng to tranh 
III. Các hoạt động dạy- học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Bài cũ 
* HĐ2: Bài cũ 
2.1 Giaựo vieõn keồ:
2.2 Hửụựng daón HS keồ tửứng ủoaùn caõu chuyeọn theo tranh:
2.3 Hửụựng daón HS phaõn vai keồ toaứn truyeọn
4. Cuỷng coỏ, daởn doứ: 
Cho HS keồ laùi caõu chuyeọn “Niềm vui bất ngờ”.
* GV keồ vụựi gioùng thaọt dieón caỷm. Keồ laàn 1: ủeồ HS bieỏt caõu chuyeọn
- Keồ laàn 2, 3 keỏt hụùp vụựi tửứng tranh minh hoaù- giuựp HS nhụự caõu chuyeọn
* Chuự yự kú thuaọt keồ:
+ Lụứi mụỷ ủaàu chuyeọn: keồ thong thaỷ. Dửứng laùi ụỷ caực chi tieỏt Soựi ủũnh aờn thũt Soực. Soực van naứi.
+Lụứi Soực: meàm moỷng, nheù nhaứng (khi coứn trong tay Soựi), oõn toàn nhửng raộn roỷi, maùnh meừ (ủửựng treõn caõy giaỷi thớch).
+ Lụứi Soựi: theồ hieọn sửù baờn khoaờn.
- Cho HS quan saựt tranh, ủoùc caõu hoỷi dửụựi tranh.
- Cho caực toồ thi keồ laùi ủoaùn truyeọn dửùa theo tranh.
- Cho HS keồ laùi toaứn boọ caõu chuyeọn.
- Cho caực nhoựm thi keồ laùi toaứn caõu chuyeọn. Moói nhoựm goàm 3 em ủoựng caực vai: ngửụứi daón chuyeọn, Soựi, Soực.
Giuựp HS hieồu yự nghúa truyeọn:
- GV hoỷi:
+ Soựi vaứ Soực, ai laứ ngửụứi thoõng minh? Haừy neõu moọt vieọc chửựng toỷ sửù thoõng minh ủoự.
+ Trong cuoọc soỏng em ủaừ gaởp nhửừng khoự khaờn naứo?
+ Em ủaừ laứm gỡ ủeồ vửụùt qua kho khaờn ủoự?
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
......
Buổi chiều
Luyện Toán
Luyện: Các ngày trong tuần lễ
I. Mục tiêu 
- Biết tuần lễ có 7 ngày, biết tên các ngày trong tuần; biết đọc thứ, ngày, tháng trên tờ lịch bóc hằng ngày.
- Làm các bài tập liên quan
II. Các hoạt động dạy-học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Hoàn thành BT SGK
* HĐ2: HS làm bài tập thêm
Bài 1: 
Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp
Bài 3: Viết (theo mẫu)
Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp
3. Củng cố, dặn dò
- HS tự làm bài
- GV theo dõi, hướng dẫn thêm cho HS yếu
a) Một tuần lễ có mấy ngày?
b) Viết tên các ngày trong tuần lễ bắt đầu từ ngày thứ hai?
c) Gạch chân những ngày em không đến trường?
- HS tự làm bài
- HS đứng tại chỗ trả lời
- GV nhận xét
Nếu hôm nay là thứ ba ngày 3 thì:
- Ngày mai là thứngày.
- Ngày kia là thứngày.
- Hôm qua là thứngày.
- Hôm kia là thứngày.
- Ngày 5 là thứ
- Ngày 1 là thứ
- HS tự làm bài
- HS đứng tại chỗ trả lời
- GV nhận xét
- Một tuần lễ và 2 ngày có số ngày là: 7 + 2 = 9 ngày
- Một tuần lễ và 3 ngày có số ngày là: + = ngày
- Một tuần lễ và 1 ngày có số ngày là: 
- HS tự làm bài
- 1 HS lên bảng chữa bài
- HS - GV nhận xét
- Nếu ngày chủ nhật tuần này là ngày 10 thì:
+ Chủ nhật tuần trước là ngày mấy?
+ Chủ nhật tuần sau là ngày mấy?
- HS tự làm bài
- 1 HS lên bảng chữa bài
- HS - GV nhận xét
- GV nhận xét chung
Luyện Tiếng Việt
Luyện: mèo con đI học
I. Mục tiêu:
- Luyện HS đọc lại bài đã học: Mèo con đi học
- Làm các bài tập chính tả có liên quan
II. Hoạt động dạy - học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Luyện đọc:
* HĐ2: Tìm hiểu nội dung:
* HĐ4: Bài tập
3. Củng cố, dặn dò
- HS luyện đọc bài ở SGK ( nhóm đôi)
- Gọi HS đọc bài nối tiếp
- Gọi HS đọc cả bài.
- HS thi đọc đúng, đọc hay
- HS đọc bài: Mèo con đi học
- GV hỏi:
+ Mèo con kiếm cớ gì để trốn học?
+ Cừu nói gì khiến Mèo vội xin đi học ngay
Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm
a) Từ ngữ có vần iu: nhỏ xíu,.
b) Từ ngữ có vần ưu: hoa lựu,
- HS tự làm bài và lên chữa bài
- GV nhận xét
Bài 2: Điền chữ d, gi hay r
Con ao; cái .ổ; ..àn mướp
- HS tự làm bài và lên chữa bài
- GV nhận xét
Nhận xét

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 30(1).doc