Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 29

I.Mục tiêu:

- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: xanh mát, ngan ngát, thanh khiết, dẹt lại; bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.

- Hiểu nội dung bài: VÎ đẹp của lá, hoa, hương sắc loài sen Trả lời câu hỏi 1; 2(SGK)

- Gi¸o dôc HS T×nh yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc.

II. §å dïng : Tranh minh họa bài họcSách Tiếng Việt 1 Tập 2

III. Các ho¹t ®éng dạy học :

 

doc 27 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 04/02/2016 Lượt xem 1031Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 29", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 BC.
- HS nghe đọc kết hợp nhìn bảng chép bài.
- Từng đôi học sinh đổi vở soát bài.
- HS gạch chân chữ viết sai, sửa bên lề vở.
- HS tự ghi số lỗi ra lề vở .
- HS múa, hát tập thể.
- HS nêu yêu cầu, 1 HS lên bảng.
- Cả lớp sửa bài vào VBT.
- HS thi đua làm bài tập trên bảng lớp.
- Cả lớp sửa bài vào VBT.
Môn: TOÁN 
Bài: LUYỆN TẬP 
I. Mục tiêu: 
- Biết làm tính cộng (không nhớ) trong phạm vi 100, tập đặt tính rồi tính; biết tính nhẩm.
- HS làm bài tập 1(cột 1,2), bài tập 2 (cột 1,3), bài tập 3.4
II. Phương tiện dạy học :
- Bảng phụ, BC.
- SGK.
III. Các phương pháp và kỹ thuật dạy học :
phương pháp trực quan diễn giải thực hành
IV.Tiến trình dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I.Ổn định:
II. Kiểm tra bài cũ : 
- Đặt tính rồi tính : 25 + 40 = 50 + 37 =
 47 + 2 = 8 + 10 =
- GV nhận xét, ghi điểm.
III. Bài mới :
1. Giới thiệu bài : Hôm nay, chúng ta học bài Luyện tập trang 156.
- Ghi đầu bài lên bảng.
2. Luyện tập :
* Bài 1 : SGK / 156 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài toán.
- Yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính và tính.
- Hướng dẫn HS làm bài.
- Chữa bài, nhận xét.
* Bài 2 : SGK / 156
- GV hướng dẫn HS làm bài.
- Nhắc lại cách nhẩm
- GV nói thêm : Khi ta đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi.
- Nhận xét, tuyên dương. 
* Bài 3 : SGK/156 
- Gọi 1 HS đọc bài toán.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán và cách trình bày bài giải.
- GV chữa bài, nhận xét.
* Bài 4 SGK/156
- Yêu cầu HS vẽ đoạn thẳng
IV.. Củng cố, dặn dò :
- Nhận xét, tuyên dương.
- Bài sau : Luyện tập.
- 2 HS lên bảng, cả lớp làm BC.
- Cả lớp mở SGK trang 156.
* Bài 1
- ... đặt tính rồi tính.
- 2 HS nhắc lại.
- HS làm bài vào bảng con
* Bài 2: Tính nhẩm.
- HS nêu lại cách nhẩm.
* 30 + 6
+ 30 có 3 chục 0 đơn vị
+ 6 là 6 đơn vị
+ Nhẩm o đơn vị cộng 6 đơn vị được 6 đơn vị
+ 3 chục và 6 đơn vị là viết 36 
- 4 HS lên bảng, cả lớp thi nham nêu kết quả.
* bài 3:
- 1 HS đọc bài toán.
- 1 HS lên bảng, cả lớp làm phiếu bài tập
* Bài 4:
- HS vẽ vào bảng con đoạn thẳng dài 8 cm
- Hs nêu lại cách đặt phép tính cộng, cách cộng 
Buổi chiều:
BD - G§tiÕng viÖt LuyÖn viÕt ch÷ hoa: L,M,N
I. MỤC TIÊU :
- LuyÖn viÕt ch÷ hoa L,M,N. HS viết ®óng, viết đẹp.
- Rèn kỹ năng viết cho học sinh.
- Chú ý tư thế ngồi viết và cách cầm bút cho học sinh.
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC: 
 - S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. Vë « li .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 1. Giíi thiÖu bµi
 2. Hưíng dÉn HS luyÖn ®äc vµ lµm bµi tËp ë vë ¤L tiÕng ViÖt
Hoạt động 1: Hướng dẫn quan sát mẫu
- GV treo chữ mẫu lên bảng
- GV nêu câu hỏi 
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng, vừa viết vừa nêu quy trình viết.
a. Hướng dẫn viết bảng con
- GV quan sát, sửa sai.
- GV nhận xét
b. Hướng dẫn viết vào vở
- GV yêu cầu hs viết vào vở
- GV quan sát, uốn nắn, sửa sai cho học sinh.
Hoạt động 3: Chấm bài, nhận xét
3. Cñng cè dÆn dß
- GV nhËn xÐt giê häc.
 L¾ng nghe.
- HS quan sát chữ mẫu
- HS trả lời
- HS quan sát và chú ý lắng nghe.
- Học sinh viết bảng con
- Nhận xét bài của bạn
- Học sinh viết bài vào vở thực hành viết đúng viết đẹp.
- Học sinh nộp vở 
 LuyÖn to¸n: PhÐp céng trong ph¹m vi 100
A.Môc tiªu:
- Cñng cè c¸ch ®Æt tÝnh vµ lµm tÝnh céng kh«ng nhí trong ph¹m vi 100.
- Cñng cè c¸ch gi¶i to¸n vµ ®o ®é dµi.
B.ChuÈn bÞ : B¶ng phô.
C.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1.æn ®Þnh líp:
2.KT bµi cò: §äc bµi gi¶i 2 (T.43)
-> §¸nh gi¸,nhËn xÐt.
3.Bµi míi:
a.Giíi thiÖu bµi: GV ghi ®Çu bµi.
b.Néi dung:
Bµi 1 (44) TÝnh.
- L­u ý HS c¸ch ®Æt tÝnh.
Bµi 2(44) §Æt tÝnh råi tÝnh.
GV h­íng dÉn mÉu.
Bµi 3(44)
Yªu cÇu HS ®äc néi dung bµi to¸n.
Tù gi¶i vµo vë.
Ch÷a bµi.
Bµi 4(44)
GV cho HS tù ®o vµ nªu kÕt qu¶.
4.Cñng cè:
H: C¸c em võa ®­îc lµm c¸c bµi tËp nµo?
5.DÆn dß:
- VÒ nhµ chuÈn bÞ bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
- Hs h¸t.
- 2 HS
-2 HS nh¾c l¹i
- HS nªu yªu cÇu,c¸ch lµm vµ lµm vµo b¶ng con.
- HS nªu yªu cÇu,c¸ch lµm vµ lµm vµo b¶ng con.
 61 15 30 52 7
 + + + + + 
 32 44 28 40 31
 93 59 58 92 38
- HS nªu néi dung bµi to¸n,c¸ch lµm vµ lµm vµo vë.
 Bµi gi¶i
 Trång ®­îc tÊt c¶ lµ:
+ 20 = 58 (c©y)
 §¸p sè: 58 c©y
- §o¹n th¼ng dµi nhÊt: BC = 5 cm
- §o¹n th¼ng ng¾n nhÊt: AB = 3 cm
1 HS nªu.
- L¾ng nghe.
BD - G§tiÕng viÖt LuyÖn viÕt bµi : GẤU LẤY MẬT
I. Môc tiªu:
- Häc sinh nghe viÕt từ “mùi mật chín..bay vào” bµi : Gấu lấy mật . HS viết ®óng, viết đẹp.
- Rèn kỹ năng viết cho học sinh.
- Chú ý tư thế ngồi viết và cách cầm bút cho học sinh.
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II. §å dïng d¹y häc:
 - S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. Vë « li .
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Giíi thiÖu bµi
2. Bài mới
 Hoạt động 1; Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng, vừa viết vừa nêu quy trình viết.
a. Hướng dẫn viết bảng con
- H­íng dÉn häc sinh viÕt c¸c tõ khã : mật,cây nghiến,luồng
- GV quan sát, sửa sai.
- GV nhận xét
b. Hướng dẫn viết vào vở
- GV söa t­ thÕ ngåi cho HS, c¸ch cÇm bót, ®Ó vë, c¸ch tr×nh bµy bµi, sau dÊu chÊm ph¶i viÕt hoa.
- GV ®äc thong th¶ bµi viÕt.
- HS so¸t bµi.
- GV quan sát, uốn nắn, sửa sai cho học sinh.
Hoạt động 2; Chấm bài, nhận xét
-Gi¸o viªn chÊm bµi , nhËn xÐt
3. Cñng cè dÆn dß
- GV nhËn xÐt giê häc.
 L¾ng nghe.
- HS quan sát chữ mẫu
- Học sinh viết bảng con
- Nhận xét bài của bạn
- Học sinh viết bài vào vở viết đúng viết đẹp.
- HS cÇm bót ch× söa bµi cña m×nh.
- HS so¸t bµi.
- Học sinh nộp vở 
Thứ tư ngày 28 tháng 03 năm 2012
Môn: TẬP ĐỌC
Bài: MỜI VÀO
I.Mục tiêu:
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ có tiếng vùng phương ngữ dễ phát âm sai. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ. 
- Hiểu nội dung bài: Chủ nhà hiếu khách, niềm nở đón những người bạn tốt đến chơi.
- Trả lời câu hỏi 1; 2(SGK).
- Học thuộc lòng 2 khổ thơ đầu của bài thơ.
* GV tự chọn các từ ngữ dễ phát âm sai cho HS tập đọc đúng 
II. Phương tiện dạy học :
- Tranh minh họa bài học.
- Sách Tiếng Việt 1 Tập 2, hộp đồ dùng học Tiếng Việt.
III. Các phương pháp và kỹ thuật dạy học :
- phương pháp trực quan diễn giải đàm thoại thực hành
IV.Tiến trình dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I.Ổn định:
II . Kiểm tra bài cũ : Đầm sen
- Gọi 3 HS đọc bài và trả lời các câu hỏi :
+ Lá sen có màu gì ?
+ Khi nở, hoa sen trông đẹp thế nào ?
+ Hương sen như thế nào?
- Nhận xét, ghi điểm.
III. Dạy bài mới :
1 . Giới thiệu bài : HD HS xem tranh và giới thiệu bài : Mời vào.
- GV ghi đề bài lên bảng.
2. Luyện đọc :
a. GV đọc mẫu: GV đọc mẫu bài đọc viết bằng chữ in thường trên bảng lớp.
b. Tìm tiếng, từ khó đọc: 
- GV treo bảng phụ giao việc cho tổ :
+ Tổ 1: Tìm từ có vần ai
+ Tổ 2: Tìm từ có vần ôc.
+ Tổ 3 :Tìm từ có vần iêng.
+ Tổ 4: Tìm từ có vần oan?
- GV dùng phấn màu gạch chân.
c. Luyện đọc tiếng, từ : 
d. Luyện đọc câu :
- Hướng dẫn HS đọc lần lượt từng dòng thơ
đ. Đọc lại từng câu :
- Cho mỗi em thi đọc 1 dòng.
e. Luyện đọc đoạn : 
- Luyện đọc từng khổ thơ.
g. Luyện đọc cả bài :
h. Tìm tiếng có vần cần ôn :
-YC1/95:Tìm tiếng trong bài có vần: ong?
-YC2/95:Tìm tiếng ngoài bài có vần ong, oong?
i. Luyện đọc tiếng dễ nhầm lẫn :
- Cho HS luyện đọc: ong # ông
 quả bóng # bông hoa
Tiết 2
3 . Luyện đọc SGK :
a. HS đọc bảng lớp ( tiết 1)
b. Luyện đọc SGK
- Cho HS đọc nối tiếp khổ thơ
- Luyện đọc theo hỏi đáp.
4. Tìm hiểu bài : HS đọc, GV nêu câu hỏi :
- Những ai đã đến gõ cửa ngôi nhà ?
- Gió được chủ nhà mời vào để cùng làm gì ?
+ Bài thơ nói lên điều gì? 
Bài thơ cho thấy chủ nhà hiếu khách , niềm nở đón những người bạn tốt đến chơi.
* GIẢI LAO
5. Hướng dẫn học thuộc lòng :
- GV cho HS học thuộc lòng bài thơ dưới hình thức xóa dần bài thơ.
6. Luyện nói : Nói về những con vật mà em yêu thích
- GV yêu cầu HS nói theo mẫu.
- Cho HS nói tự do về những con vật mà em yêu thích.
- Nhận xét, tuyên dương.
IV. Củng cố - Dặn dò :
- Trò chơi : Thi đọc thuộc lòng bài thơ.
- Nhận xét tiết học. 
- Bài sau : Chú công.
- 3 HS đọc bài.
- HS quan sát tranh và nghe GV giới thiệu bài.
- 3 HS đọc đề bài.
- HS nhìn bảng, nghe GV đọc.
- HS tìm và trả lời.
+ ... Nai, tai, ai, 
+ ... cốc
+ ... kiễng chân
+ ... soạn sửa
- Hs luyện đọc: gọi, nai, gạc, kiễng chân, soạn sửa, buồm thuyền.
- Cá nhân, ĐT.
- Đọc CN hết dòng này đến dòng khác.
- Luyện đọc nối tiếp khổ thơ.
- Cá nhân, ĐT.
- HS tìm, đọc các tiếng: trong, 
- Hs thi nhau tìm và nêu tiếng ngoài bài
- Cá nhân, ĐT.
- HS đọc bài tiết 1( CN, ĐT)
- Đọc bài SGK/94.
- HS đọc theo hỏi đáp.
- Cá nhân, ĐT.
- ... Thỏ, Nai, Gió
- ... đón trăng, quạt mát, đẩy thuyền buồm, làm việc tốt.
- Hs hiểu nội dung bài thơ. 
- HS múa hát tập thể.
- HS học thuộc lòng bài thơ.
- HS nói theo mẫu.
- HS nói cá nhân
- HS nói theo nhóm đôi.
- Mỗi tổ cử một đại diện thi đọc thuộc lòng bài thơ.
Môn: TOÁN 
Bài: LUYỆN TẬP 
I. Mục tiêu : 
- Biết làm tính cộng (không nhớ) trong phạm vi 100; biết tính nhẩm vận dụng để cộng các số đo độ dài.
- Hs làm bài tập: 1,2,4/SGk
II. Phương tiện dạy học :
- Bảng phụ, BC.
- Sách giáo khoa.
III. Các phương pháp và kỹ thuật dạy học :
phương pháp trực quan diễn giải thực hành
IV.Tiến trình dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I.Ổn định:
II. Kiểm tra bài cũ : 
- Tính nhẩm : 25 + 4 = 50 + 3 =
 87 + 2 = 82 + 1 =
- GV nhận xét, ghi điểm.
III. Bài mới :
1. Giới thiệu bài : Hôm nay, chúng ta học bài Luyện tập trang 157.
- Ghi đầu bài lên bảng.
2. Luyện tập :
* Bài 1 : SGK / 157 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài toán.
- Hướng dẫn HS làm bài.
- Chữa bài, nhận xét.
* Bài 2 : SGK / 157
+ GV gợi ý cho HS nhớ cách cộng các số đo độ dài.
- GV hướng dẫn HS làm bài.
- GV chú ý HS viết tên đơn vị cm sau mỗi kết quả.
- Chấm vở, nhận xét. 
* Bài 4 : SGK/157 
- Gọi 1 HS đọc bài toán.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán và cách trình bày bài giải.
- GV chữa bài, nhận xét.
IV. Củng cố, dặn dò :
- Trò chơi : BT3/ 157 (HS khá, giỏi) 
GV yêu cầu HS thi nối đúng kết quả
- Nhận xét, tuyên dương.
- Bài sau : Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ).
- 2 HS lên bảng, cả lớp làm BC.
- Cả lớp mở SGK trang 157.
* Bài 1: Tính
- HS lên bảng, cả lớp làm BC.
+ Chú ý: Viết kết quả thẳng cột
* Bài 2: Tính
- Hs nêu lại cách cộng
 20 cm + 10 cm = 30 cm
+ lấy 20 cộng 10 bằng 30 viết kết quả 30 viết kèm cm vào sau số 30
- 2 học sinh lên bảng làm 2 cột – HS cả lớp làm vào vở.
* Bài 4:
- 1 HS đọc bài toán.
- 1 HS lên bảng, cả lớp làm phiếu bài tập
- 2 đội thi nối. Đội nào nối đúng , nhanh thì thắng cuộc.
- Gọi HS yếu đọc lại kết quả.
ĐẠO ĐỨC
 CHÀO HỎI VÀ TẠM BIỆT (T2)
I. Mục tiêu: 
- Nêu được ý nghĩa của việc chào hỏi, tạm biệt.
- Biết chào hỏi, tạm biệt trong các tình huống cụ thể, quen thuộc hàng ngày.
- Có thái độ tôn trọng, lễ độ với người lớn tuổi; thân ái với bạn bè và em nhỏ.
-Biết nhắc nhở bạn bè thực hiện chào hỏi, tạm biệt một cách phù hợp.
II. §å dïng : Vở Bài tập Đạo đức 1, Bảng phụ.
III. Các ho¹t ®éng dạy học :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
II. Kiểm tra(3’)
+ Khi đi học về, em chào người lớn trong nhà thế nào ?
- Nhận xét, tuyên dương.
III. Dạy bài mới :
* Giới thiệu : Chào hỏi và tạm biệt ( T2)
1. Hoạt động 1 :(7’) Làm BT3/44
- GV treo bảng phụ 
 Em sẽ chào hỏi như thế nào trong các tình huống sau:
a. Gặp người quen trong bệnh viện ?
b. Em nhìn thấy bạn ở nhà hát, rạp chiếu bóng lúc đang giờ biểu diễn ?
- Gọi các nhóm lên trình bày.
- Nhận xét, tuyên dương.
* Kết luận 
2. Hoạt động 2(10’) Đóng vai 
- yêu cầu các nhóm đóng vai theo các tình huống sau :
+ Tổ 1, 3: Tranh 1 Tổ 2, 4 : Tranh 2
- Yêu cầu các nhóm trình bày.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Liên hệ 
3. Hoạt động 3:(10’) Liên hệ
+Khi gặp bạn, người thân, ... em làm gì?
+ Khi đi học, đi chơi, ... em làm gì ?
+ Vì sao em cần chào hỏi và tạm biệt ?
- Nhận xét, tuyên dương.
IV. Củng cố, dặn dò(5’)
- Bài hát : “Chào ông, chào bà ... theo em”. 
- Nhận xét tiết học.
- 2 HS trả lời.
- HS đọc đầu bài.
- HS thảo luận nhóm đôi :
+ ... nói lời chào
+ ... nói lời chào
- Đại diện các nhóm lên trình bày.
- HS cùng kết luận
- Cả lớp điền từ vào VBT/41.
- Hs đóng vai theo nhóm
- Đại diện các nhóm lên đóng vai.
- HS tự liên hệ.
- HS tự liên hệ :
+ ... chào hỏi
+ ... chào tạm biệt
+ ... thể hiện người lịch sự.
- Cả lớp hát.
Buổi chiều:
TH to¸n TiÕt 1
I. MỤC TIÊU :
- Biết giải bài toán có phép trừ ; thực hiện được cộng , trừ ( không nhớ ) các số trong phạm vi 20 .
- Áp dụng làm tốt vở bài tập ë vë thùc hµnh.
* KNS : Rèn tính cẩn thận, kỹ năng tính toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC: 
 - Vë thùc hµnh .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1.Giíi thiÖu bµi
2. Hưíng dÉn häc sinh lµm bµi tËp ë thùc hµnh trang 72.
Bµi 1: 
- Cho HS nªu yªu cÇu bµi 1.
- Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi . 
- GV nhËn xÐt chung
Bµi 2: 
- Cho HS nêu yªu cÇu bµi .
- Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi . 
Bài 3: 
- Cho HS nêu yªu cÇu bµi .
- Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi . 
Bài 4 
- 1 HS đọc bài toán
- Gäi H lªn b¶ng lµm bµi .
- §æi vë ch÷a bµi cña nhau 
3. Cñng cè dÆn dß
- Nhận xÐt tiết học.
- L¾ng nghe.
* H nªu y/c ®Ò bµi .
- 1 H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
* H nªu y/c ®Ò bµi .
- 2 H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
*2 HS lên bảng lµm
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
*1H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
T - H T ViÖt TiÕt 2
I. MỤC TIÊU :
- Củng cố cách đọc và viết: vần oan - oat . §iÒn ch÷ cã chøa s/x. 
- Làm tốt bài tập ë vë thùc hµnh.
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC: 
 S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. Vë thùc hµnh.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 1.Giíi thiÖu bµi
 2. Hưíng dÉn HS lµm bµi tËp ë vë thùc hµnh trang 68 ; 69.
Bài 1 Điền vần, tiếng có vần oan - oat .
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1.
-Yêu cầu HS lµm vµo vở thùc hµnh. 
 -Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng.
Bài 2 §iÒn ch÷ : s/x
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
-Yêu cầu HS lµm vµo vở thùc hµnh. 
 -Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng.
Bài 3 Viết: ®øc thÝch møt d©u .
-Yªu cÇu HS viÕt bµi vµo vë.
-Nh¾c HS nÐt nèi c¸c con ch÷.
-GV chÊm 1 sè bµi nhËn xÐt
3. Cñng cè dÆn dß
 - GV nhËn xÐt giê häc.
 L¾ng nghe.
* Lớp làm vào vở . 2 HS nêu kết quả đã điền.
* Lớp làm vào vở . 2 HS nêu kết quả đã điền.
* HS viết vào vở .
Thứ năm ngày 29 tháng 03 năm 2012
Môn: CHÍNH TẢ
Bài: 	 MỜI VÀO
I.Mục tiêu : 
- Nhìn sách hoặc bảng chép lại đúng khổ thơ 1, 2 bài Mời vào trong khoảng 15 phút.
- Điền đúng vần ong hay oong; chữ ng hay ngh vào chỗ trống.
- Bài tập 2,3(SGK).
II. Phương tiện dạy học :
- Bảng phụ viết nội dung bài chính tả.
- Vở bài tập Tiếng Việt tập 2.
III. Các phương pháp và kỹ thuật dạy học :
-phương pháp trực quan diễn giải đàm thoại thực hành
IV.Tiến trình dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I.Ổn định:
II . Kiểm tra bài cũ : 
- en hay oen? đèn bàn, cửa xoèn xoẹt
- g hay gh ? tủ gỗ lim, đường gồ ghề, con ghẹ
 III. Dạy bài mới :
1 . Giới thiệu bài : GV giới thiệu bài.
- GV ghi đề bài lên bảng.: Mời vào.
2. Hướng dẫn HS nghe viết :
- GV treo bảng phụ có ghi sẵn 2 khổ thơ đầu bài Mời vào.
- GV đọc bài, nêu yêu cầu bài
a/ Cho HS tìm và đọc những tiếng khó : nếu, tai, xem, gạc
-HD luyện viết các tiếng khó vào BC.
b/ HD viết bài 
- GV đọc từng dòng thơ học sinh nghe kết hợp nhìn bảng viết bài
c/ HD chữa bài:
- Hướng dẫn HS đổi vở chữa bài
- GV sửa trên bảng những lỗi phổ biến.
- GV chấm một số vở, nhận xét.
* GIẢI LAO
3 . Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả :
- GV treo bảng phụ :
a. Điền vần ong hay oong : 
- Cho HS đọc yêu cầu, 1 HS lên bảng.
- Cho cả lớp sửa bài vào vở.
b. Điền chữ ngh hay ng :
- HS thi đua làm bài tập trên bảng lớp.
- Cho cả lớp sửa bài vào VBT.
- Cho HS đọc ghi nhớ.: 
 Ngh : Ghép được với các âm I, ê, e 
IV. Củng cố - Dặn dò :
- Tuyên dương những HS viết đúng, đẹp.
- Nhận xét tiết học. 
- Bài sau : Chuyện ở lớp.
- 2 HS lên bảng, cả lớp làm BC.
- HS nghe GV giới thiệu bài.
- HS đọc bài 
- HS phát hiện tiếng khó 
- HS luyện đọc , luyện viết bảng con
- HS nghe kết hợp nhìn bảng viết vào vở
-HS đổi vở chữa bài, gạch chân chữ viết sai, sửa bên lềvở
- HS tự ghi số lỗi ra lề vở .
- HS múa, hát tập thể.
- HS nêu yêu cầu, 1HS lên bảng.
- Cả lớp sửa bài vào vở.
- HS thi đua làm bài tập trên bảng lớp.
- Cả lớp sửa bài vào vở.
- HS đọc ghi nhớ
Môn: KỂ CHUYỆN 
Bài: NIỀM VUI BẤT NGỜ
I.Mục tiêu: 
- Kể lại được một đoạn câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh.
- Hiểu nội dung của câu chuyện: Bác Hồ rất yêu thiếu nhi và thiếu nhi cũng rất yêu quý Bác Hồ.
* HS giỏi kể được toàn bộ câu chuyện theo tranh.
II. Phương tiện dạy học :
- Tranh minh họa câu chuyện Niềm vui bất ngờ.
III. Các phương pháp và kỹ thuật dạy học :
-phương pháp trực quan diễn giải đàm thoại thục hành
IV.Tiến trình dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I.Ổn định:
II . Kiểm tra bài cũ : 
- GV yêu cầu HS kể lại truyện : Bông hoa cúc trắng.
1 . Giới thiệu bài : Giới thiệu. Ghi đề bài.
2. GV kể chuyện :
- GV kể lần 1.
- GV kể lần 2 (kết hợp tranh minh họa).
3 . Hướng dẫn HS kể từng đoạn của chuyện theo tranh :
- Tranh 1: Các bạn nhỏ xin cô giáo điều gì khi đi qua Phủ Chủ Tịch ?
- Tranh 2: Chuyện gì diễn ra sau đó ?
- Tranh 3: Bác Hồ trò chuyện với bạn nhỏ ra sao ?
- Tranh 4: Cuộc chia tay diễn ra thế nào ?
* GIẢI LAO
4 . Hướng dẫn HS kể toàn truyện :
- GV yêu cầu HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
 - Cho các nhóm thi kể chuyện.
- Nhận xét, tuyên dương. 
5 . Tìm hiểu ý nghĩa của truyện :
- GV nêu câu hỏi :
+ Câu chuyện này cho em biết điều gì ?
+ Em thích nhất nhân vật nào trong truyện ? Vì sao ?
- Nhận xét, tuyên dương.
III. Củng cố - Dặn dò :
- Cho vài em xung phong kể lại câu chuyện.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Dặn dò : Về nhà các em tập kể lại nhiều lần.
- Bài sau : Sói và Sóc.
- 4HS kể theo nội dung 4 tranh.
- HS nghe GV giới thiệu bài, đọc đề bài.
- HS nghe GV kể.
- HS quan sát tranh và nghe GV kể.
- HS nhìn tranh, dựa vào các câu hỏi gợi ý kể lại từng đoạn của câu chuyện.
- HS múa, hát tập thể.
- HS kể lại câu chuyện.
- Các nhóm thi kể chuyện.
- HS trả lời.
+ Bác Hồ rất yêu thiếu nhi, thiếu nhi rất yêu Bác Hồ.
- Vài em xung phong kể lại câu chuyện.
Môn: TOÁN 
Bài: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 (TRỪ KHÔNG NHỚ)
I. Mục tiêu : 
- Biết đặt tính và làm tính trừ (không nhớ) số có hai chữ số; biết giải toán có phép trừ số có hai chữ số.
- Hs làm bài 1,2,3/ SGK
II. Phương tiện dạy học :
- Các bó, mỗi bó một chục que tính và một số que tính rời.
- Bộ đồ dùng học toán.
III. Các phương pháp và kỹ thuật dạy học :
phương pháp trực quan diễn giải thực hành
IV.Tiến trình dạy học: 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I.Ổn định:
II. Kiểm tra bài cũ : 
- Đặt tính rồi tính :
 35 + 64 55 + 21
- Nhận xét, tuyên dương.
III. Bài mới :
1.Giới thiệu cách làm tính trừ (không nhớ) dạng 57 – 23:
- GV yêu cầu HS lấy 57 que tính
- GV cũng thể hiện ở bảng : Có 5 bó chục, viết 5 ở cột chục; có 7 que tính rời, viết 7 ở cột đơn vị.
- Cho HS tách ra 2 bó và 3 que tính rời.
- GV cũng thể hiện ở bảng :
 Viết 2 ở cột chục dưới 5; viết 3 ở cột đơn vị, dưới 7.
- Số que tính còn lại gồm 3 bó chục và 4 que tính, viết 3 ở cột chục và 4 ở cột đơn vị
- GV hướng dẫn cách đặt tính :
+ Viết 57 rồi viết 23 sao cho chục thẳng cột với chục, đơn vị thẳng cột với đơn vị.
+ Viết dấu -
+ Kẻ vạch ngang dưới hai số đó.
- Hướng dẫn cách tính : Tính từ phải sang trái 57 . 7 trừ 3 bằng 4, viết 4
 - . 5 trừ 2 bằng 3, viết 3.
 23
 34
 57 trừ 23 bằng 34 (57 - 23 = 34)
* GIẢI LAO
2. Thực hành :
* Bài 1 (SGK/158): 
- Yêu cầu HS làm bài.
- Chữa bài, nhận xét.
* Bài 2: ( SGK/ 158)
- Yêu cầu học sinh đọc đề bài, nêu cách thực hiện
- GV hướng dẫn làm bài bắng cách dùng bảng chọn phương án Đ, S 
* Bài 3 (SGK/158)
- Yêu cầu HS đọc bài toán
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
- Muốn biết Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ta làm phép tình gì ?
- GV hướng dẫn HS làm bài.
- Chữa bài, nhận xét.
IV. Củng cố, dặn dò :
- Em vừa học toán bài gì?
- HS nêu cách đặt và thực hiện phép tính.
- Nhận xét tiết học. 
- Bài sau : Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)
- 2 HS lên bảng, cả lớp làm vào BC.
- HS thao tác trên que tính
- HS lấy 57 que tính và sử dụng các bó que tính để nhận biết 57 có 5 chục và 7 đơn vị.
- HS tánh ra 23 que tính và sử dụng các bó que tính để nhận biết 23 có 2 chục và 3 đơn vị.
- HS quan sát.
- HS quan sát.
- HS quan sát.
- HS múa, hát tập thể.
a. Tính: HS lên bảng, cả lớp làm BC.
b. Đặt tính rồi tính:
- HS lên bảng, cả lớp làm BC.
* Bài 2: 
- HS dùng bảng chọn phương án đúng đưa bảng ( Đ) sai đưa bảng ( S)
- Nhận xét kết quả, tuyên dương theo dãy bàn.
* Bài 3:
- HS đọc bài toán.
- ... Quyển sách của Lan có 64 trang, Lan đọc được 24 trang.
- ... Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách.
- ... phép cộng.
- 1 HS lên bảng, cả lớp làm vở 
- HS nêu
Thứ sáu ngày 30 tháng 03 năm 2012
Môn: TẬP ĐỌC	 
Bài: CHÚ CÔNG
I.Mục tiêu : 
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: nâu gạch, rẻ quạt, rực rỡ, lóng lánh; Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu. 
- Hiểu nội dung bài: Đặc điểm của đuôi công lúc bé và vẽ đẹp của bộ lông công khi trưởng thành.
- Trả lời câu hỏi 1; 2(SGK).
II. Phương tiện dạy học :
- Tranh minh họa bài học.
- Sách Tiếng Việt 1 Tập 2, hộp đồ dùng học Tiếng Việt.
III. Các phương pháp và kỹ thuật dạy học :
- phương pháp trực quan diễn giải đàm thoại thục hành
IV.Tiến trình dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I.Ổn định:
II . Kiểm tra bài cũ : Mời vào
- Gọi 3 HS đọc bài và TL các câu hỏi sau :
+ Những ai đã đến gõ cửa ngôi nhà ?
+ Gió được chủ nhà mời vào để cùng làm gì ?
- Nhận xét, ghi điểm.
III. Dạy bài mới :
1 . Giới thiệu bài : HD HS xem tranh và giới thiệu bài : Chú công.
2. Luyện đọc :
a. GV đọc mẫu: GV đọc mẫu bài đọc viết bằng chữ in thường trên bảng lớp.
b. Tìm tiếng, từ khó đọc: 
- GV treo bảng phụ giao việ

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 19 lop 1.doc