Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Trà Lân - Năm học 2009 - 2010 - Tuần 22

I/ MỤC TIÊU:

 - Đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 84 đến bài 90.

 - Viết được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 84 đến bài 90

- Nghe hiểu và kể được đoạn truyện theo tranh truyện kể: Ngỗng và tép.

II/ CHUẨN BỊ:

- Tranh minh hoạ câu ứng dụng, truyện kể: Ngỗng và tép.

 III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Kiểm tra bài cũ: -HS đọc bài iêp, ươp

- Viết bảng con: rau diếp, cướp cờ.

-GV nhận xét

 

doc 15 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 06/08/2018 Lượt xem 536Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Trà Lân - Năm học 2009 - 2010 - Tuần 22", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tìm tiếng có vần mới
d/ HD viết bảng.
GV viết mẫu: đón tiép, ấp trứng.
Sửa sai cho học sinh
-HS đọc lại toàn bài 
 Tiết 2
HĐ.1(10’) Luyện đọc.
-Đọc bài bảng lớp
- Đọc câu ứng dụng: Đi đến nơi nào
 Lời chào đi trước... 
- Đọc bài sgk
HĐ.2(13’) Kể chuyện : 
Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng.
GV kể toàn bộ câu chuyện kèm theo tranh minh hoạ
- Hướng dẫn HS kể chuyện
+ HS khá giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh.
- Dùng câu hỏi gợi ý cho học sinh kể
*/ Ý nghĩa:Ca ngợi tình cảm của vợ chồng nhà Ngỗng đã sẵn sàng hy sinh vì nhau.
HĐ.3(7’)Luyện viết.
 Hướng dẫn viết
 Chấm bài, nhận xét
HĐ.4:(2’) Củng cố – dặn dò.
- Nhận xét lớp học
Đọc lại bài , xem trước bài sau
- Đọc đồng thanh, nhóm, cá nhân
 -HS ghép và đọc các chữ
- Đọc nhóm, cá nhân, cả lớp
- HS tìm
Quan sát GV viết
- HS viết bảng con
 Đọc theo hướng dẫn của GV
- Đọc nhóm, cá nhân, cả lớp
-HS chú ý lắng nghe
- HS kể chuỵên theo nội dung từng tranh
Tranh 1: Một hôm nhà nọ có ......
Tranh 2: Đôi vợ chồng Ngỗng .... 
Tranh 3: Sáng hôm sau ông .....
Tranh 4: Vợ chồng nhà Ngỗng.....
-HS đọc ý nghĩa câu chuỵên
- HS viết vở tập viết
TO¸N: GI¶I TO¸N Cã LêI V¡N
 I.MơC TI£U: 
 - HiĨu ®Ị to¸n : cho g× ? hiĨu g× ? 
 - BiÕt bµi gi¶i gåm : c©u lêi gi¶i, phÐp tÝnh, ®¸p sè.
 II. CHUÈN BÞ : 
1.GV : tranh vÏ SGK 
2.HS : SGK , Vë BT to¸n 1
 III. HO¹T §éNG D¹Y HäC :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 1. KiĨm tra : HS thùc hiƯn vµo b¶ng con 
 13 - 1 - 1 = 
- GV nhËn xÐt .
2. Bµi míi : 
H§.1(16’) Giíi thiƯu c¸ch gi¶i bµi to¸n vµ c¸ch tr×nh bµy bµi gi¶i :
- HD quan s¸t tranh vÏ .
- LËp ®Ị to¸n .
- Bµi to¸n cho biÕt g× ?
- Bµi to¸n hái g× ?
 Nªu : ta cã thĨ tãm t¾t bµi to¸n nh­ sau 
- ViÕt tãm t¾t lªn b¶ng .
Cã: 5 con gµ 
Thªm : 3 con gµ .
Cã tÊt c¶ : con gµ ?
- Muèn biÕt nhµ An cã mÊy con gµ ta lµm nh­ thÕ nµo ?
- H­íng dÉn lµm phÐp céng .
 H­íng dÉn HS viÕt bµi gi¶i cđa bµi to¸n 
- ViÕt mÉu lªn b¶ng .
 Bµi gi¶i : 
Nhµ An cã tÊt c¶ sè gµ lµ : 
 5 + 4 = 9 ( con gµ)
 §¸p sè : 9 con gµ .
* L­u ý : 
Khi gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n ta viÕt : 
 - Bµi gi¶i 
 - ViÕt c©u tr¶ lêi .
 - ViÕt phÐp tÝnh( tªn ®¬n vÞ ®Ỉt trong dÊu ngoỈc ®¬n) .
 - ViÕt ®¸p sè .
H§. 2 (20’) Thùc hµnh : 
Bµi 1: H­íng dÉn häc sinh tù nªu ®Ị to¸n , viÕt sè thÝch hỵp vµo tãm t¾t vµ dùa vµo tãm t¾t ®Ĩ nªu c¸c c©u hái .
- Bµi to¸n cho biÕt g× ? 
- Bµi to¸n hái g× ?
- Cho HS viÕt phÇn cßn thiÕu , sau ®ã ®äc toµn bé bµi gi¶i .
 Bµi 2 vµ bµi 3 GV h­íng dÉn t­¬ng tù bµi 1
3. DỈn dß: VỊ häc vµ lµm l¹i c¸c bµi tËp
- Lµm b¶ng con : 13 - 1 - 1 = 11
- NhËn xÐt .
- Quan s¸t tranh vÏ .
- LËp ®Ị to¸n
- Bµi to¸n cho biÕt : Cã 5 con gµ , mua thªm 4 con gµ .
- Bµi to¸n hái : cã tÊt c¶ bao nhiªu con gµ?
- §äc tãm t¾t 
- Ta lÊy 5 céng víi 4
- Thùc hiƯn phÐp céng vµo nh¸p 
- ViÕt vµo nh¸p .
- Nªu l¹i c¸c b­íc gi¶i 1 bµi to¸n cã lêi v¨n 
- Nªu c¸ nh©n - nhËn xÐt .
- Nªu yªu cÇu .
- Tr¶ lêi c©u hái : bµi to¸n cho biÕt g× , hái g× ?
- Nªu c¸ch lµm - nªu kÕt qu¶ - nhËn xÐt 
- Thùc hiƯn 
 Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010
TIẾNG VIỆT OA - OE
I/ MỤC TIÊU:
	- Đọc được :oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè; Từ và đoạn thơ ứng dụng. 
	- Viết được: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè.
- Luyện nói 2 -4 câu theo chủ đề: Sức khoẻ là vốn quý nhất .	
II/ CHUẨN BỊ:
- Tranh minh hoạ cho câu ứng dụng, luyện nói: Sức khoẻ là vốn quý nhất .
III/ HOẠT ĐỘÏNG DẠY HỌC:
1.Kiểm tra bài cũ: -HS đọc bài :ôn tập
- Viết bảng con: đón tiếp, ấp trứng.
-GV nhận xét
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Tiết 1 :
2.Bài mới:(1’)Giới thiệu vần oa, oe
HĐ.1 :(25’)a/ Dạy vần: oa
- Nhận diện vần vần oa được tạo nên từ ô và a
- So sánh oa với o
- Cài :oa
-Đánh vần : o – a – oa / oa 
- Tiếng khoá: hoạ
Phân tích tiếng : hoạ
Cài : hoạ
Đánh vần: hờøø – oa– nặng – hoạ 
Từ ngữ: hoạ sĩ
b/ Dạy vần: oe ( tương tự)
So sánh: oe với oa.
* / Giải lao. 2’
c/. Đọc từ ứng dụng:
 Sách giáo khoa chích choè
 Hoà bình mạnh khoẻ
-Đọc mẫu, giảng từ, hướng dẫn đọc
- Tìm tiếng có vần mới ngoài bài
HĐ.2:(10’) Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè.
HĐ.3 :(2’) Củng cố, dặn dò
Đọc lại toàn bài trên bảng
Tiết 2 :
HĐ.1 :(15’) a/Luyện đọc :
- Đọc bài bảng lớp
- Đọc Câu ứng dụng
Treo tranh và hỏi : Tranh vẽ gì ?
- Tìm tiếng có âm mới học ?
- Hướng dẫn đọc câu ứng dụng :
 Hoa ban xoè cánh trắng
 Lan tươi màu nắng vàng ....
-Đọc SGK
HĐ,2:10’) Luyện nói :
Phát triển lời nói theo nội dung:
 Sức khoẻ là vốn quý nhất .
H. Các bạn trai trong tranh làm gì?
H. Hằng ngày em tập thể dục vào lúc nào?
H. Tập thể dục đều sẽ giúp ích gì chocơ thể?
 HĐ.3:(10’) Viết vở tập viết
HD viết – cách cầm bút
Chấm- nhận xét
HĐ,4 :(2’) Củng cố, dặn dò
Nhận xét giờ học
Về xem trước bài: oai, oay.
-Quan sát
- giống: đều có âm o
- Khác: oa kết thúc bằng âm a
- Cài: oa
Đánh vần đồng thanh, nhóm, cá nhân
-tiếng hoạ có âm h đứng trước.... 
- cài: hoạ
-Đánh vần ( cá nhân – đồng thanh)
-Lớp đọc
- Đọc trơn từ ngữ khoá
- Giống nhau: bắt đầu bằng âm o
- Khác: oe kết thúc bằng âm e.
-Đọc thầm
- Gạch chân tiếng có vần mới
- Đọc (Cá nhân – đồng thanh)
HS tìm
HS quan sát
- viết trên không bằng ngón trỏ
- Viết bảng con :
Đọc lại bài tiết 1
( cá nhân – đồng thanh)
Thảo luận và trả lời :
- xoè, khoe 
Đọc câu ứng dụng
( Cá nhân – đồng thanh)
Đọc SGK ( cá nhân – đồng thanh)
Quan sát và Thảo luận nhóm đôi
Đại diện nhóm trả lời
Các nhóm bổ sung
-HS viết vào vở
oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè.
	TOÁN:	LUYỆN TẬP.
	I. MỤC TIÊU:
 - Biết xăng- ti- mét là đơn vị đo độ dài, biết xăng- ti - mét viết tắt làcm
 - Biết dùng thước có chia vạch xăng- ti - mét để đo độ dài đoạn thẳng. 
- HS khá, giỏi làm hết số bài tập.
 II. CHUẨN BỊ:
	 - GV : Th­íc chia tõng x¨ng-ti-met
 - HS : Th­íc chia tõng x¨ng-ti-met
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
 Ho¹t ®éng cđa thÇy 
 Ho¹t ®éng cđa trß 
 1. KiĨm tra : 
- Sù chuÈn bÞ cđa häc sinh .
- NhËn xÐt .
2. Bµi míi : 
a. Giíi thiƯu ®¬n vÞ ®o ®é dµi ( cm) vµ dơng cơ ®o ®é dµi ( th­íc th¼ng cã v¹ch chia thµnh tõng cm)
- Cho HS quan s¸t c¸i th­íc vµ giíi thiƯu : ®©y lµ c¸i th­íc cã v¹ch chia thµnh tõng cm.Dïng th­íc nµy ®Ĩ ®o ®é dµi c¸c ®o¹n th¼ng .V¹ch ®Çu tiªn lµ v¹ch 0.§é dµi tõ v¹ch 0 ®Õn 1 lµ mét x¨ngtimet
- X¨ngtimet viÕt t¾t lµ : cm
( L­u ý cho HS th­íc ®o ®é dµi th­êng cã thªm mét ®o¹n nhá tr­íc v¹ch 0.V× vËy nªn ®Ị phßng nhÇm lÉn vÞ trÝ cđa v¹ch 0 trïng víi ®Çu cđa th­íc .
b. GT c¸c thao t¸c ®o ®é dµi .
- §Ỉt v¹ch 0 cđa th­íc trïng vµo mét ®Çu cđa ®o¹n th¼ng , mÐp th­íc trïng víi ®o¹n th¼ng ..
- §äc sè ghi ë v¹ch cđa th­íc , trïng víi ®Çu kia cđa ®o¹n th¼ng , ®äc kÌm theo ®¬n vÞ ®o ( x¨ngtimÐt)
- ViÕt sè ®o ®é dµi ®o¹n th¼ng vµo sè thÝch hỵp .
**Thùc hµnh : 
Bµi 1: ViÕt ký hiƯu cđa x¨ngtimet
- Cho HS viÕt 1 dßng cm.
Bµi 2: Cho HS ®äc lƯnh råi lµm bµi vµ ch÷a bµi .
- H­íng dÉn häc sinh thùc hiƯn .
Bµi 3: Cho HS thùc hiƯn bµi to¸n - ch÷a bµi vµ nªu b»ng lêi .
Bµi 4: H­íng dÉn HS tù ®o ®é dµi c¸c ®o¹n th¼ng theo 3 b­íc ®· nªu ë trªn 
- Quan s¸t , giĩp ®ì em cßn lĩng tĩng .
3. DỈn dß: vỊ lµm bµi tËp cßn l¹i
- Më sù chuÈn bÞ cđa m×nh .
- Quan s¸t th­íc cã chia v¹ch 
- Nªu : th­íc dïng ®Ĩ ®o ®é dµi .
- Nh¾c l¹i : v¹ch ®Çu tiªn lµ v¹ch 0
- Nh¾c l¹i x¨ngtimet viÕt t¾t lµ : cm
- Quan s¸t gi¸o viªn thao t¸c .
- TËp ®äc sè ghi ë v¹ch .
- ViÕt kÕt qu¶ vµo chç thÝch hỵp .
- ViÕt vµo SGK 1 dßng cm.
- Thùc hiƯn ®o vµ ®iỊn kÕt qu¶ vµo SGK
- Ch÷a bµi - nhËn xÐt 
- Nªu l¹i 3 b­íc ®o ®é dµi .
- Thùc hiƯn ®o .
 ĐẠO ĐỨC: EM VÀ CÁC BẠN. (T2)
I.Mục tiêu:
- Bước đầu biết được: Trẻ em cần được học tập, vui chơi và được kết giao bạn bè.
- Biết phải đoàn kết thân ái, giúp đỡ bạn bè rong học tập và trong vui chơi
- Bước đầu biết vì sao phải cư xử tốt với bạn bè trong học tập, trong vui chơi
- Đoàn kết thân ái với bạn bè xung quanh. 
II.Chuẩn bị: 
-Tranh BT3 /32 
-Học sinh chuẩn bị giấy , bút chì , bút màu.
III. Các hoạt động dạy học :
HOẠT ĐỘNG THẦY 
HOẠT ĐỘNG TRÒ 
 2.Bài cũ :(5’)
 -Muốn có nhiều bạn quý mến mình thì em phải cư xử với bạn như thế nào khi cùng học cùng chơi ?
-Nhận xét. 
3.Bài mới:(24’) Giới thiệu bài :
 HĐ.1(10’) Đóng vai.
-Giáo viên chia nhóm và yêu cầu mỗi nhóm Học sinh chuẩn bị đóng vai một tình huống cùng học cùng chơi với bạn.
-Sử dụng các tranh 1, 3, 5, 6 BT3. Phân cho mỗi nhóm một tranh.
Thảo luận : GV hỏi :
 H.Em cảm thấy thế nào khi :
H. Em được bạn cư xử tốt ?
- HS trả lời
- Học sinh thảo luận nhóm , chuẩn bị đóng vai.
Các nhóm lần lượt lên đóng vai trước lớp. Cả lớp theo dõi nhận xét.
Học sinh thảo luận trả lời.
H. Em cư xử tốt với bạn ?
 *KL: Cư xử tốt với bạn là đem lại niềm vui cho bạn và cho chính mình.... 
HĐ. 2 :(14’) Vẽ tranh.
-GV nêu yêu cầu vẽ tranh chủ đề “ bạn em”. 
 -GV nhận xét, khen ngợi tranh vẽ của các nhóm.
+ Chú ý : Có thể cho Học sinh vẽ trước ở nhà. Đến lớp chỉ trưng bày và giới thiệu tranh.
* KL : Trẻ em có quyền được học tập, được vui chơi...
-Muốn có nhiều bạn cùng học cùng chơi phải biết cư xử tốt với bạn.
4.Củng cố – Dặn dò :(3’)
-Nhận xét tiết học, tuyên dương Học sinh hoạt động tích cực.
-Học sinh lắng nghe, ghi nhớ.
-HS chuẩn bị giấy bút .
HS trưng bày tranh lên bảng hoặc trên tường xung quanh lớp học. Cả lớp cùng đi xem và nhận xét .
 	 Thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2010 
TIẾNG VIỆT 	OAI - OAY
I/ MỤC TIÊU:
	- Đọc được: oai, oay, điện thoại gió xoáy; Từ và đoạn thơ ứng dụng. 
	- Viết được: oai, oay, điện thoại gió xoáy.
- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa.
II/ CHUẨN BỊ:
- Tranh minh hoạ câu ứng dụng, chủ đề luyện nói: Ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa.
 III/ HOẠT ĐỘÏNG DẠY HỌC:
1.Kiểm tra bài cũ: 
 -HS đọc bài oa, oe
 - Viết bảng con: sách giáo khoa, mạnh khoẻ.
-GV nhận xét
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Tiết 1 :
2.Bài mới:(1’)Giới thiệu vần oai, oay.
HĐ.1 :(25’)a/ Dạy vần: oai
- Nhận diện vần: oai được tạo nên từ oa và i
- So sánh oai với oa
- Cài : oai
-Đánh vần : oa – i – oai / oai 
- Tiếng khoá: thoại
Phân tích tiếng : thoại
Cài : thoại
Đánh vần: thờøø – oai– thoai – nặng – thoại. 
Từ ngữ: điện thoại
b/ Dạy vần: oay ( tương tự)
So sánh: oay với oai
* / Giải lao. 2’
c/. Đọc từ ứng dụng:
 quả xoài hí hoáy
 khoai lang loay hoay
-Đọc mẫu, giảng từ, hướng dẫn đọc
- Tìm tiếng có vần mới ngoài bài
HĐ.2:(10’) Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu: oai, oay, điện thoại gió xoáy.
HĐ.3 :(2’) Củng cố, dặn dò
Đọc lại toàn bài trên bảng
Tiết 2 :
HĐ.1 :(15’) a/Luyện đọc :
- Đọc bài bảng lớp
- Đọc Câu ứng dụng
Treo tranh và hỏi : Tranh vẽ gì ?
- Tìm tiếng có âm mới học ?
- Hướng dẫn đọc câu ứng dụng :
 Tháng chạp là tháng trồng khoai
 Tháng giêng trồng đậu, tháng hai ...
-Đọc SGK
HĐ,2:10’) Luyện nói :
Phát triển lời nói theo nội dung:
Ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa.
H. Nhìn tranh nói tên các loại ghế?
H. Nhà em có loại ghế nào?
H. Kể tên các loại ghế có trong lớp ta? 
 HĐ.3:(10’) Viết vở tập viết
HD viết – cách cầm bút
Chấm- nhận xét
HĐ,4 :(2’) Củng cố, dặn dò
Nhận xét giờ học
Về xem trước bài: oan, oăn.
-Quan sát
- giống: đều có âm a
- Khác: oai bắt đầu bằng âm o
- Cài: oai
Đánh vần đồng thanh, nhóm, cá nhân
-tiếng nhịp có âm nh đứng trước.... 
- cài: nhịp
-Đánh vần ( cá nhân – đồng thanh)
-Lớp đọc
- Đọc trơn từ ngữ khoá
- Giống nhau: bắt đầu bằng oa. 
- Khác: oay kết thúc bằng âm y
-Đọc thầm
- Gạch chân tiếng có vần mới
- Đọc (Cá nhân – đồng thanh)
HS tìm
HS quan sát
- viết trên không bằng ngón trỏ
- Viết bảng con :
Đọc lại bài tiết 1
( cá nhân – đồng thanh)
Thảo luận và trả lời :
- khoai 
Đọc câu ứng dụng
( Cá nhân – đồng thanh)
Đọc SGK ( cá nhân – đồng thanh)
Quan sát và Thảo luận nhóm đôi
Đại diện nhóm trả lời
Các nhóm bổ sung
-HS viết vào vở
oai, oay, điện thoại gió xoáy.
 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:	 CÂY RAU
I.Mục tiêu : 
- Kể tên và nêu ích lợi của một số loại rau. 
- Chỉ được rễ, thân, , lá, hoa của rau.
II.Đồ dùng dạy học:
 - Gi¸o viªn : c©y rau c¶i 
 - Häc sinh : c©y rau c¶i 
 III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 1. KiĨm tra : sù chuÈn bÞ cđa häc sinh - NhËn xÐt .
2. Bµi míi :giíi thiƯu
 H§.1: Cho HS quan s¸t c©y rau 
 - Cho häc sinh quan s¸t c©y rau .
- ChØ vµ nãi : rƠ , th©n , l¸ cđa c©y rau mang tíi líp .
- Bé phËn nµo ¨n ®­ỵc ? Em thÝch ¨n lo¹i rau nµo ?
KL : SGV ( 80)
H§. 2: Lµm viƯc víi SGK
Mơc tiªu : BiÕt ®Ỉt c©u hái vµ tr¶ lêi c©u hái dùa trªn h×nh ¶nh SGKvµ biÕt Ých lỵi cđa viƯc ¨n rau vµ sù cÇn thiÕt ph¶i rưa rau tr­íc khi ¨n .
- Cho HS quan s¸t h×nh SGK bµi 22.
- C¸c em th­êng ¨n lo¹i rau nµo ? 
- Tr­íc khi ¨n , nÊu ta ph¶i lµm g× ?
KL : SGV ( 73) 
3. DỈn dß:- GV nhËn xÐt giê .
TiÕp tơc quan s¸t c©y rau vµ quan s¸t tr­íc c©y hoa 
- sù chuÈn bÞ cđa m×nh .
- Quan s¸t c©y rau .
- ChØ vµo : rƠ , th©n , l¸.
- Th©n , l¸ .
- NhiỊu em kĨ .
- Quan s¸t h×nh 22 SGK .
- NhiỊu em nªu ý kiÕn cđa m×nh .
- Ph¶i rưa rau tr­íc khi ¨n vµ nÊu .
 Thứ 5 ngày 28 tháng 1 năm2010 
 TOÁN: 	LUYỆN TẬP .
I.Mục tiêu :
 	- Biết giải bài toán có lời văn và trình bày lời giải.
II.Đồ dùng dạy học:
 - GV : Néi dung bµi , b¶ng phơ ghi tãm t¾t bµi to¸n .
 - HS : SGK , Vë BT to¸n 1
III.Các hoạt động dạy học : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 1. KiĨm tra : nªu c¸c b­íc gi¶i 1 bµi to¸n cã lêi v¨n 
- GV nhËn xÐt .
2. Bµi míi : 
a. H­íng dÉn häc sinh tËp d­ỵt tù gi¶i bµi to¸n .
Bµi 1: Cho HS tù ®äc bµi to¸n , quan s¸t tranh vÏ .
- Cho HS tù nªu tãm t¾t hoỈc ®iỊn sè thÝch hỵp vµo chç chÊm råi nªu l¹i bµi to¸n .
- Cho HS nªu c©u lêi gi¶i .
 Bµi 2: TiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ bµi 1
- Cho HS ®ỉi vë ch÷a bµi cho nhau .
 Bài 3:
- Chấm, nhận xét
3. Dặn dò: Về làm lại các bài tập.
- Nªu 3 b­íc .
- NhËn xÐt .
- Quan s¸t tranh vÏ .
- Tù nªu tãm t¾t 
- Viªt sè thÝch hỵp vµo « trèng .
- Nªu l¹i tãm t¾t .
- Nªu bµi gi¶i : 
 Bµi gi¶i : 
Cã sè c©y chuèi trong v­ên lµ : 
 12 + 3 = 15 ( c©y chuèi )
 §¸p sè: 15 c©y chuèi .
- Thùc hiƯn nh­ bµi 1 :
- Nªu bµi gi¶i : 
 Bµi gi¶i :
Cã tÊt c¶ sè bøc thanh trªn t­êng lµ :
 14 + 2 = 16 ( bøc tranh)
 §¸p sè : 16 bøc tranh 
- LÇn l­ỵt nªu bµi to¸n 3 ( kÕt qu¶ lµ : 9 h×nh )
 TIẾNG VIỆT :	 OAN - OĂN
 I/ MỤC TIÊU :
- Đọc được: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn; từ và các câu ứng dụng
- Viết được: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn.
- Luyện nói từ 2 -4 câu theo chủ đề : Con ngoan, trò giỏi. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ các từ khoá: giàn khoan, tóc xoăn.
- Tranh minh hoạ phần luyện nói: Con ngoan, trò giỏi.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Kiểm tra bài cũ : ( 5’) - Đọc và viết : nhân dịp, chụp đèn .
 Nhận xét bài cũ
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 Tiết 1 :
2.Bài mới:(1’)Giới thiệu vần: oan, oăn
HĐ.1 :(25’)a/ Dạy vần: oan.
- Nhận diện vần: vần oan được tạo nên từ oa và i
- So sánh oan vớ oay.
- Cài: oan
-Đánh vần oa – n - oan / oan
- Tiếng khoá: khoan
Phân tích tiếng: khoan
Cài: khoan 
Đánh vần: khờ– oan – khoan 
Từ ngữ: giàn khoan
b/ Dạy vần: oăn ( tương tự)
So sánh : oăn với oan
* / Giải lao. 2’
c/. Đọc từ ứng dụng:
 Phiếu bé ngoan khoẻ khoắn 
 học toán xoắn thừng
-Đọc mẫu, giảng từ, hướng dẫn đọc
- Tìm tiếng có vần mới ngoài bài
HĐ.2:(10’) Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu : oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn.
HĐ.3 :(2’) Củng cố, dặn dò
Đọc lại toàn bài trên bảng
 Tiết 2 :
HĐ.1 :(15’) a/Luyện đọc :
- Đọc bài bảng lớp
- Đọc Câu ứng dụng
Treo tranh và hỏi : Tranh vẽ gì ?
- Tìm tiếng có âm mới học ?
- Hướng dẫn đọc câu ứng dụng :
 Khôn ngoan đối đáp người ngoài...
 -Đọc SGK
HĐ,2:10’) Luyện nói :
Phát triển lời nói theo nội dung : 
 Con ngoan, trò giỏiï. 
- Ở lớp, các bạn học sinh đang làm gì?
- Ở nhà bạn đang làm gì ?
-Người học sinh ntn sẽ được khen là con ngoan, trò giỏi ?
- Nêu tên những bạn “con ngoan trò giỏi ” ở lớp mình?
 HĐ.3:(10’) Viết vở tập viết
HD viết – cách cầm bút
Chấm- nhận xét
HĐ,4 :(2’) Củng cố, dặn dò
Nhận xét giờ học
Về xem trước bài oang, oăng.
-Quan sát
- giống: Đều có âm oa 
- Khác: oan có âm n đứng sau 
- Cài: oan
Đánh vần đồng thanh, nhóm, cá nhân
-tiếng khoan có âm kh đứng trước... 
- cài: khoan
-Đánh vần ( cá nhân – đồng thanh)
-Lớp đọc
- Đánh vần, đọc trơn từ ngữ khoá
- Giống nhau: kết thúc bằng âm n
- Khác: oăn bắt đầu bằng âm oă
-Đọc thầm
- Gạch chân tiếng có vần mới
- Đọc (Cá nhân – đồng thanh)
HS tìm
HS quan sát
- viết trên không bằng ngón trỏ
- Viết bảng con :
Đọc lại bài tiết 1
( cá nhân – đồng thanh)
Thảo luận và trả lời :
- ngoan 
Đọc câu ứng dụng
( Cá nhân – đồng thanh)
Đọc SGK ( cá nhân – đồng thanh)
Quan sát và Thảo luận nhóm đôi
Đại diện nhóm trả lời
-Chóp núi là nơi cao nhất của ngọn núi
- HS tự trả lời
Các nhóm bổ sung
-HS viết vào vở: 
oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn.
 Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010 
TIẾNG VIỆT :	 OANG - OĂNG
 I/ MỤC TIÊU :
- Đọc được: oang, oăng, vỡ hoang, con hoẵng; từ và các câu ứng dụng
- Viết được: oang, oăng, vỡ hoang, con hoẵng.
- Luyện nói từ 2 -4 câu theo chủ đề : Aùo choàng, áo len, áo sơ mi. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ các từ khoá: vỡ hoang, con hoẵng.
- Tranh minh hoạ phần luyện nói: Aùo choàng, áo len, áo sơ mi.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Kiểm tra bài cũ : ( 5’) - Đọc và viết : phiếu bé ngoan, xoắn thừng .
 Nhận xét bài cũ
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 Tiết 1 :
2.Bài mới:(1’)Giới thiệu vần: oang, oăng
HĐ.1 :(25’)a/ Dạy vần: oang.
- Nhận diện vần: vần oang được tạo nên từ oa và ng
- So sánh oang vớ oan.
- Cài: oang
-Đánh vần oa – ng - oang / oang
- Tiếng khoá: hoang
Phân tích tiếng: hoang
Cài: hoang 
Đánh vần: hờ– oang – hoang 
Từ ngữ: vỡ hoang
b/ Dạy vần: oăng ( tương tự)
So sánh : oăng với oang
* / Giải lao. 2’
c/. Đọc từ ứng dụng:
 Aùo choàng liến thoắng 
 Oang oang dài ngoẵng 
-Đọc mẫu, giảng từ, hướng dẫn đọc
- Tìm tiếng có vần mới ngoài bài
HĐ.2:(10’) Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu : oang, oăng, vỡ hoang, con hoẵng
HĐ.3 :(2’) Củng cố, dặn dò
Đọc lại toàn bài trên bảng
 Tiết 2 :
HĐ.1 :(15’) a/Luyện đọc :
- Đọc bài bảng lớp
- Đọc Câu ứng dụng
Treo tranh và hỏi : Tranh vẽ gì ?
- Tìm tiếng có âm mới học ?
- Hướng dẫn đọc câu ứng dụng :
 Cô dạy em tập viết 
Gió đưa thoảng hương nhài....
 -Đọc SGK
HĐ,2:10’) Luyện nói :
Phát triển lời nói theo nội dung : 
 Aùo choàng, áo len, áo sơ mi. 
- Các bạn trong tranh mặc những loại áo gì ?
- Quan sát các bạn trong lớp em mặc kiẻu áo gì ?
- Mỗi kiểu áo đó mặc vào thời tiết ntn?
 HĐ.3:(10’) Viết vở tập viết
HD viết – cách cầm bút
Chấm- nhận xét
HĐ,4 :(2’) Củng cố, dặn dò
Nhận xét giờ học
Về xem trước bài oanh, oăch.
-Quan sát
- giống: Đều có âm oa 
- Khác: oang có âm ng đứng sau 
- Cài: oang
Đánh vần đồng thanh, nhóm, cá nhân
-tiếng hoang có âm gh đứng trước... 
- cài: hoang
-Đánh vần ( cá nhân – đồng thanh)
-Lớp đọc
- Đánh vần, đọc trơn từ ngữ khoá
- Giống nhau: kết thúc bằng âm ng
- Khác: oăng bắt đầu bằng âm oă
-Đọc thầm
- Gạch chân tiếng có vần mới
- Đọc (Cá nhân – đồng thanh)
HS tìm
HS quan sát
- viết trên không bằng ngón trỏ
- Viết bảng con :
Đọc lại bài tiết 1
( cá nhân – đồng thanh)
Thảo luận và trả lời :
- thoảng 
Đọc câu ứng dụng
( Cá nhân – đồng thanh)
Đọc SGK ( cá nhân – đồng thanh)
Quan sát và Thảo luận nhóm đôi
Đại diện nhóm trả lời
-Chóp núi là nơi cao nhất của ngọn núi
- HS tự trả lời
Các nhóm bổ sung
-HS viết vào vở: 
oang, oăng, vỡ hoang, con hoẵng.
TOÁN:	 LUYỆN TẬP
 I.Mục tiêu :
 	 - Biết giải bài toán và trình bày bài giải
	- Biết thực hiện tính cộng trừ và các số đo độ dài.
 - Học sinh làm thành thạo loại toán này.
II.Đồ dùng dạy học: 
	 GV : Néi dung bµi , b¶g phơ ghi tãm t¾t bµi to¸n .
 HS : SGK , Vë BT to¸n 1
 III. HO¹T §éNG d¹y häc: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc :
2. KiĨm tra : nªu c¸c b­íc gi¶i 1 bµi to¸n cã lêi v¨n 
- GV nhËn xÐt .
3. Bµi míi : 
a. H­íng dÉn häc sinh tù gi¶i bµi to¸n .
Bµi 1: Cho HS tù ®äc bµi to¸n 
- Cho HS tù nªu tãm t¾t hoỈc ®iỊn sè thÝch hỵp vµo chç chÊm råi nªu l¹i tãm t¾t bµi to¸n 
Bµi 2, 3*: TiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ bµi 1
- Cho HS ®ỉi vë ch÷a bµi cho nhau .
 Bµi 4: H­íng dÉn HS c¸ch céng trõ hai sè ®o ®é dµi 
- H­íng dÉn lµm theo SGK 
ChÊm, nhËn xÐt
4. DỈn dß:vỊ nhµ «n l¹i 

Tài liệu đính kèm:

  • docGAlop1Tuan22CKT da sua hoan chinh.doc