Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Trường Tiểu Học Châu Hưng - Tuần 1

Hai

31/08

2009 01 SHDC

 02 Học vần Ổn định tổ chức

 03 Học vần Ổn định tổ chức

 04 m nhạc Học hát bài: Quê hương tươi đẹp

 05 Đạo đức 01 Em là học sinh lớp 1 (t.1)

Ba

01/09

2009 01 Thể dục 01 Tổ chức lớp, trị chơi vận động

 02 Học vần Các nét cơ bản

 03 Học vần Các nét cơ bản

 04 Toán 01 Tiết học đầu tiên

 05 TN&XH 01 Cơ thể chúng ta

02/09

2009

 01 Học vần Bài 1: e

 02 Học vần e

 03 Toán 02 Nhiều hơn, ít hơn

 04 Thủ công 01 Giới thiệu 1 số loại giấy, bìa & dụng cụ thủ công.

Năm

03/09

2009 01 Học vần Bài 2: b

 02 Học vần b

 03 Toán 03 Hình vuông, hình tròn

 04 Mĩ thuật 01 Xem tranh thiếu nhi vui chơi

Sáu

04/09

2009 01 Học vần (TV) Bài 3: Dấu sắc

 02 Học vần (TV) Dấu sắc

 03 Toán 04 Hình tam giác

 04 SHTT Tuần 01

 05

 

doc 29 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 06/08/2018 Lượt xem 424Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Trường Tiểu Học Châu Hưng - Tuần 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oïc taäp toaùn thì hoïc caù nhaân laø quan troïng nhaát, HS neân töï hoïc baøi, töï laøm baøi, töï kieåm tra keát quaû theo höôùng daãn cuûa GV.
3.Giôùi thieäu vôùi hoïc sinh caùc yeâu caàu caàn ñaït sau khi hoïc toaùn 1:
Hoïc toaùn caùc em seõ bieát:
_ Ñeám (töø 1 ñeán 100); ñoïc soá (ñeán 100); vieát soá; so saùnh hai soá; 
_ Laøm tính coäng, tröø (neâu ví duï)
_ Nhìn hình veõ neâu ñöôïc baøi toaùn roài neâu pheùp tính giaûi toaùn (neâu ví duï)
_ Bieát giaûi caùc baøi toaùn (neâu ví duï)
_ Bieát ño ñoä daøi (neâu ví duï); bieát hoâm nay laø thöù maáy, laø ngaøy bao nhieâu (ví duï); bieát xem lòch haøng ngaøy (cho HS xem tôø lòch vaø neâu hoâm nay laø thöù maáy, ngaøy bao nhieâu )
Ñaëc bieät, caùc em seõ bieát caùch hoïc taäp vaø laøm vieäc, bieát caùch suy nghó thoâng minh vaø bieát neâu caùch suy nghó cuûa caùc em baèng lôøi (ví duï). Muoán hoïc toaùn gioûi caùc em phaûi ñi hoïc ñeàu, hoïc thuoäc baøi, laøm baøi taäp ñaày ñuû, chòu khoù tìm toøi, suy nghó 
4.Giaùo vieân giôùi thieäu boä ñoà duøng hoïc Toaùn cuûa HS:
_ Giô töøng ñoà duøng, vaø neâu teân goïi cuûa ñoà duøng ñoù.
(chöa yeâu caàu HS ghi nhôù teân goïi ñoù)
_ GV giôùi thieäu cho HS bieát ñoà duøng ñoù thöôøng duøng ñeå laøm gì? (que: duøng hoïc ñeám, )
_ Höôùng daãn caùch môû, ñoùng, caát hoäp; caùch laáy caùc ñoà duøng theo yeâu caàu cuûa GV
5.Nhaän xeùt -Daën doø:
_ Nhaän xeùt tieát hoïc
_ Hoïc “Caùc soá 1, 2, 3”
_ Quan saùt
_ HS laáy vaø môû saùch toaùn
_ HS thöïc haønh gaáp vaø môû saùch.
_ Môû baøi “Tieát hoïc ñaàu tieân” 
_ Quan saùt, trao ñoåi, thaûo luaän
_ Laáy roài môû hoäp ñöïng boä ñoà duøng hoïc Toaùn lôùp 1.
_ HS laøm theo GV
_ Thöïc haønh
_ Chuaån bò: Saùch toaùn 1
-Saùch Toaùn 1
-Saùch Toaùn 1
-hoäp ñöïng ñoà duøng hoïc toaùn
Töï Nhieân Xaõ Hoäi
Chuû ñieåm : CON NGÖÔØI VAØ SÖÙC KHOEÛ
Baøi 1 : CÔ THEÅ CHUÙNG TA
Muc Tieâu :
Kieán thöùc : 
- Keå ñöôïc teân caùc boä phaän chính cuûa cô theå ngöôøi.
- Nhaän ra 3 phaàn chính cuûa cô theå: ñaàu, mình, chaân tay vaø moät soá boä phaän beân ngoaøi nhö toùc, tai, maét, muõi, mieäng, löng, buïng. 
Kyõ naêng : 
Hoïc sinh bieát ñöôïc moät soá cöû ñoäng cuûa ñaàu, coå, mình, tay chaân.
Thaùi ñoä : 
Reøn luyeän thoùi quen ham thích hoaït ñoäng ñeå coù theå phaùt trieån toát.
Chuaån Bò :
Giaùo vieân : 
Hình veõ trong saùch giaùo khoa / 4,5
Hoïc sinh : 
Saùch giaùo khoa 
Caùc hoaït ñoäng:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Khôûi ñoäng: Haùt
Giôùi thieäu : Moân töï nhieân xaõ hoäi lôùp 1 coù 3 chöông 
Con ngöôøi & Söùc khoeû
Xaõ hoäi
Töï nhieân
Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi “Cô theå chuùng ta” ôû chöông 1
Baøi môùi :
Hoaït Ñoäng 1 : Quan saùt tranh
Muc Tieâu : Goïi ñuùng teân caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa cô theå
ÑDDH : saùch giaùo khoa, Tranh veõ ôû saùch giaùo khoa / 4
Phöông phaùp : Tröïc quan, thaûo luaän
Caùch tieán haønh
Quan saùt tranh saùch giaùo khoa / 4, haõy noùi teân caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa cô theå.
Treo tranh – Chæ tranh vaø neâu teân caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa cô theå.
Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông, söûa sai.
à Cô theå ngöôøi coù 3 boä phaän chính : Ñaàu, mình, vaø tay chaân.
Hoïc sinh thaûo luaän, 2 em moät nhoùm.
Hoïc sinh neâu.
Hoïc sinh nhaéc laïi
Hoaït Ñoäng 2 : Quan saùt tranh.
Muc Tieâu : Hoïc sinh quan saùt tranh veà hoaït ñoäng cuûa 1 soá boä phaän cuûa cô theå
Caùch tieán haønh:
Giaùo vieân giao moãi nhoùm 1 tranh veà hoaït ñoäng cuûa töøng boä phaän 
Hoïc sinh trình baøy hoaït ñoäng, ñoäng taùc töông öùng
à Giaùo vieân theo doõi, uoán naén
Keát luaän
Cô theå cuûa chuùng ta goàm coù maáy phaàn.
Phaàn ñaàu cô theå thöïc hieän ñöôïc caùc hoaït ñoäng gì ?
Phaàn mình coù theå laøm ñöôïc ñoäng taùc naøo ?
Phaàn tay, chaân coù caùc hoaït ñoäng naøo ?
ÑDDH : Tranh veõ ôû saùch giaùo khoa / 5
Hình thöùc hoïc nhoùm, lôùp
Phöông phaùp : Tröïc quan, thöïc haønh, thaûo luaän
Hoïc sinh quan saùt caùc baïn trong tranh ñang laøm gì ?
Thöïc hieän ñoäng taùc: cuoái ñaàu, ngöûa coå.
Hoïc sinh quan saùt, nhaän xeùt.
Phöông phaùp : Ñaøm thoaïi
Coù 3 phaàn: Ñaàu, mình vaø tay chaân.
Ngöûa coå, cuoái ñaàu, aên, nhìn.
Cuùi mình
Caàm, giô tay, ñaù banh.
Hoaït Ñoäng 3 : Taäp theå duïc
Muïc tieâu : Gaây höùng thuù, reøn luyeän thaân theå.
Caùch tieán haønh : 
Hoïc thuoäc lôøi thô:
Cuoái maõi moûi löng
Vieát maõi moûi tay
Theå duïc theá naøy
Laø heát meät moûi.
Giaùo vieân taäp ñoäng taùc maãu.
Giaùo vieân theo doõi uoán naén cho töøng em
à Ñeå cô theå phaùt trieån toát, caùc em caàn phaûi naêng taäp theå duïc haøng ngaøy.
Hình thöùc hoïc lôùp.
Phöông phaùp : Luyeän taäp, thöïc haønh
Hoïc sinh hoïc thuoäc caâu thô.
Hoïc sinh thöïc haønh
Cuûng coá :
Troø chôi : “Ai nhanh, ai ñuùng”.
Luaät chôi: Thôøi gian 1’ cho moãi toå: neâu boä phaän, neâu caùc hoaït ñoäng cuûa boä phaän ñoù keát hôïp vôùi chæ tranh.
à Moãi em noùi ñuùng ñöôïc gaén 1 hoa.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Thi ñua theo toå
Moãi em chæ tranh vaø neâu boä phaän, hoaït ñoäng.
Toå nhieàu hoa seõ thaéng.
Daën doø :
Laøm baøi taäp trong saùch giaùo khoa.
Xem tröôùc baøi : Chuùng ta ñang lôùn.
Thöù tö , ngaøy 02 thaùng 09 naêm 2009
Tieáng Vieät 
Hoïc vaàn Tieát 1 : Âm e
Muc Tieâu :
Kieán thöùc : 
Hoïc sinh laøm quen vaø nhaän bieát chöõ e, aâm e
Böôùc ñaàu nhaän thöùc ñöôïc moái lieân heä giöõa chöõ vaø tieáng chæ ñoà vaät, söï vaät
Học sinh trả lời 2 – 3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong Sách giáo khoa 
Kyõ naêng : 
Reøn vieát ñuùng maãu. 
Trả lời thành câu 
Thaùi ñoä : 
Yeâu thích ngoân ngöõ tieáng vieät
Töï tin trong giao tieáp
Chuaån bò :
Giaùo vieân :
4 tranh ôû saùch giaùo khoa
Maãu chöõ e vieát thöôøng
Sôïi daây ñeå minh hoaï neùt cho chöõ e
Saùch tieáng vieät 1, vôû taäp vieát, vôû BTTV, boä chöõ tieáng vieät vaø baûng con
Caùc maãu vaät coù mang aâm e
Hoïc sinh :
Baûng con
Saùch tieáng vieät , vôû taäp vieát, BTTV
Caùc hoaït ñoäng:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Ổn ñònh : 
Haùt.
Giôùi thieäu ñoà duøng hoïc tieáng vieät 
Daïy hoïc baøi môùi: 
Giôùi thieäu baøi :
Treo 4 böùc tranh saùch giaùo khoa leân baûng. Caùc tranh naøy veõ gì?
à Ruùt ra caùc tieáng : beù, ve, xe, me vaø ñính chöõ döôùi tranh
Caùc tieáng beù, ve, xe, me coù ñieåm gì gioáng nhau 
à Hoâm nay hoïc baøi aâm e
Giaùo vieân chæ chöõ e
Hoïc sinh thaûo luaän traû lôøi
Hoïc sinh ñoïc: beù,ve, xe, me
Ñeàu coù chöõ e
Hoïc sinh : e
Hoaït ñoäng 1 :
Muc Tieâu : Nhaän dieän hình daïng chöõ e
ÑDDH : Sôïi daây duø
Hình thöùc hoïc : lôùp, caù nhaân
Phöông phaùp : Tröïc quan, giaûng giaûi
Âm e ñöôïc ghi laïi baèng con chöõ e
Chæ thöôùc : Chöõ e ñöôïc vieát baèng 1 neùt thaét
Chöõ e coù hình daïng nhö sôïi daây vaét cheùo
Hoaït Ñoäng 2 :
Muc Tieâu : Nhaän dieän aâm e, nhaän bieát moái quan heä giöõa chöõ vaø tieáng chæ ñoà vaät
Giaùo vieân phaùt âm e
Troø chôi tìm tieáng
Giaùo vieân ñöa tranh aûnh, maãu vaät
Hoaït Ñoäng 3 :
Muc Tieâu : Vieát chöõ e
Höôùng daãn caùch laáy baûng con, nhaän dieän khung chöõ
Giaùo vieân vieát chöõ e : Ñaët buùt treân ñöôøng keû 1 vieát chöõ e baèng 1 neùt thaét, ñieåm keát thuùc ôû döôùi ñöôøng keû 2
Giaùo vieân vieát maãu laàn 2
Hoïc sinh quan saùt.
Hoïc sinh laøm theo giaùo vieân 
Hình thöùc hoïc : lôùp, nhoùm
Phöông phaùp : Thöïc haønh , troø chôi
Hoïc sinh phaùt aâm
Hoïc sinh goïi teân caùc ñoà vaät coù mang aâm e
ÑDDH : Phaán maøu, baûng con, chöõ e vieát maãu
Hình thöùc hoïc : lôùp, caù nhaân
Phöông phaùp : Thöïc haønh, giaûng giaûi 
Hoïc sinh laáy baûng
Hoïc sinh nhaän dieän ñöôøng keû ngang doïc
Hoïc sinh vieát treân khoâng
Hoïc sinh vieát treân baûng con
Hoïc sinh vieát chöõ e thöù 2
Cuûng coá :
Phöông phaùp : Lyeän taäp
Troø chôi nhaän dieän : Gaïch döôùi chöõ e trong nhöõng tieáng ñaõ cho ôû treân baûng
Nhaän xeùt
Thi ñua 2 daõy moãi daõy 4 em
Toång keát : 
Tìm theâm caùc tieáng coù mang aâm e, vaø luyeän vieát chöõ e cho ñeïp
Tieáng Vieät
Tieát 2 : Âm e
Muc Tieâu :
Kieán thöùc : 
Hoïc sinh laøm quen vaø nhaän bieát chöõ e, aâm e
Böôùc ñaàu nhaän thöùc ñöôïc moái lieân heä giöõa chöõ vaø tieáng chæ ñoà vaät, söï vaät
Hs trả lời 2 – 3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong phần luyện nói. 
Kyõ naêng : 
Reøn vieát ñuùng maãu , ñeàu neùt
Trả lời thành câu 
Thaùi ñoä : 
Yeâu thích ngoân ngöõ tieáng vieät
Töï tin trong giao tieáp
Chuaån bò :
Giaùo vieân :
Chöõ maãu
Baûng lôùp
Saùch giaùo khoa 
Tranh trang 5
Hoïc sinh :
Saùch giaùo khoa 
Buùt chì
Vôû taäp vieát
Caùc hoaït ñoäng:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Giôùi thieäu baøi : Ở tieát 1 caùc em ñaõ laøm quen & nhaän bieát aâm e. Baây giôø chuùng ta vaøo tieát 2
Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu :
Hoaït ñoäng 1 :
Muc Tieâu : Hoïc sinh luyeän ñoïc baøi ôû saùch giaùo khoa 
ÑDDH : Saùch giaùo khoa, baøi ôû saùch giaùo khoa vieát leân baûng
Hình thöùc hoïc : lôùp, caù nhaân
Phöông phaùp : Tröïc quan, luyeän taäp
Giaùo vieân yeâu caàu môû saùch giaùo khoa 
Giaùo vieân söûa caùch phaùt aâm cuûa hoïc sinh 
Giaùo vieân nhaän xeùt, guùt yù
Hoaït Ñoäng 2 :
Muc Tieâu : Hoïc sinh luyeän vieát chöõ e ôû vôû vieát in
Giaùo vieân höôùng daãn caùch caàm buùt
Giaùo vieân höôùng daãn tö theá ngoài vieát . löng thaúng, ñaàu hôi cuùi, tay phaûi caàm buùt, tay traùi tì nheï leân meùp vôû ñeå giöõ
Giaùo vieân gaén chöõ maãu noùi chöõ e coù 1 neùt thaét
Caùch vieát: Ñaàu tieân ta ñaët buùt treân ñöôøng keû thöù 1, ñöa buùt veà beân phaûi tôùi ñöôøng keû thöù 3 thaét cong veà beân traùi, döøng buùt giöõa ñöôøng keû thöù 1 vaø thöù 2
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh vieát
Hoaït Ñoäng 3 : Luyeän noùi
Muc Tieâu : Trả lời các câu hỏi theo chuû ñeà
Giaùo vieân treo tranh 1
Caùc em thaáy nhöõng gì trong tranh?
Caùc con chim ñang laøm gì?
Moû caùc con chim ra sao?
à Giaùo vieân choát yù: chim meï daïy chim con taäp hoùt
à Giaùo vieân choát yù töøng tranh:
Tranh 2 : Ve ñang hoïc keùo ñaøn vi-oâ-loâng
Tranh 3 : Caùc baïn eách ñang hoïc nhoùm
Tranh 4 : Thaày giaùo gaáu daïy caùc baïn baøi chöõ e
Tranh 5 : Caùc baïn hoïc sinh taäp ñoïc chöõ e
Hoïc sinh ñoïc trang traùi
Hoïc sinh luyeän ñoïc caù nhaân
ÑDDH : Phaán maøu, vôû vieát in
Hình thöùc hoïc : lôùp, caù nhaân
Phöông phaùp : Thöïc haønh , giaûng giaûi, luyeän taäp
Hoïc sinh thöïc haønh theo giaùo vieân 
Hoïc sinh thöïc haønh 
Hoïc sinh quan saùt
Hoïc sinh quan saùt
Hoïc sinh vieát vôû
ÑDDH : Tranh veõ ôû saùch giaùo khoa 
Hình thöùc hoïc : lôùp, caù nhaân, nhoùm
Phöông phaùp : Tröïc quan, thaûo luaän, ñaøm thoaïi
Hoïc sinh quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi
Hoïc sinh trình baøy
Tranh 2
Tranh 3
Tranh 4
Tranh 5
Cuûng coá :
Troø chôi : gaén hoa taëng coâ
Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông 
Moãi toå choïn 4 em gaén hoa tieáp söùc tìm tieáng coù aâm vöøa hoïc
Toång keát : 
Veà nhaø tìm theâm caùc tieáng coù aâm e
Chuaån bò : Baøi 2 : aâm b
Ruùt kinh nghieäm : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Toaùn
TIEÁT 2: NHIEÀU HÔN, ÍT HÔN
I.MUÏC TIEÂU:
Giuùp hoïc sinh:
Bieát so saùnh soá löôïng cuûa hai nhoùm ñoà vaät
Bieát söû duïng caùc töø “nhieàu hôn”, “ít hôn” khi so saùnh veà soá löôïng
Chaêm hoïc vaø höùng thuù hoïc toaùn, chuû ñoäng , linh hoaït, saùng taïo
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 Söû duïng caùc tranh cuûa Toaùn 1 vaø moät soá nhoùm ñoà vaät cuï theå
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHUÛ YEÁU
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
ÑDDH
1. So saùnh soá löôïng coác vaø soá löôïng thìa
Ví duï: 5 caùi coác, chöa duøng töø “naêm”, chæ neân noùi: “Coù moät soá coác”
_ GV caàm moät naém thìa trong tay (4 caùi) vaø noùi:
+ Coù moät soá caùi thìa.
_ GV goïi HS leân ñaët vaøo moãi caùi coác moät caùi thìa roài hoûi:
+ Coøn coác naøo chöa coù thìa?
_ GV neâu: Khi ñaët vaøo moãi caùi coác moät caùi thìa thì vaãn coøn coác chöa coù thìa. Ta noùi: 
+ “Soá coác nhieàu hôn soá thìa”
_ GV neâu: Khi ñaët vaøo moãi caùi coác moät caùi thìa thì khoâng coøn thìa ñeå ñaët vaøo coác coøn laïi. Ta noùi:
+ “Soá thìa ít hôn soá coác”
_ Cho HS nhaéc:
2.GV höôùng daãn HS quan saùt töøng hình veõ trong baøi hoïc, giôùi thieäu caùch so saùnh soá löôïng hai nhoùm ñoái töôïng nhö sau:
_ Ta noái moät  chæ vôùi moät 
_ Nhoùm naøo coù ñoái töôïng (chai vaø nuùt chai, aám ñun nöôùc ) bò thöøa ra thì nhoùm ñoù coù soá löôïng nhieàu hôn, nhoùm kia coù soá löôïng ít hôn
Chuù yù: Chæ cho HS so saùnh caùc nhoùm coù khoâng quaù 5 ñoái töôïng, chöa duøng pheùp ñeám, chöa duøng caùc töø chæ soá löôïng 
3.Troø chôi: “Nhieàu hôn, ít hôn”
 GV ñöa 2 nhoùm ñoái töôïng coù soá löôïng khaùc nhau. Cho HS thi ñua neâu nhanh xem nhoùm naøo coù soá löôïng nhieàu hôn, nhoùm naøo coù soá löôïng ít hôn.
4. Nhaän xeùt - Daën doø:
_ Nhaän xeùt tieát hoïc.
_ Daën doø:
+ Chuaån bò: Saùch toaùn 1, boä ñoà duøng hoïc toaùn.
_ HS thöïc haønh
+HS traû lôøi vaø chæ vaøo coác chöa coù thìa
+ 1 vaøiHS nhaéc laïi
+ 1 vaøi HS nhaéc laïi
_ “Soá coác nhieàu hôn soá thìa” vaø “Soá thìa ít hôn soá coác” (1 vaøi HS)
_ Thöïc haønh theo höôùng daãn cuûa GV vaø neâu: “Soá chai ít hôn soá nuùt chai, soá nuùt chai nhieàu hôn soá chai”
_ So saùnh treân caùc ñoái töôïng: soá baïn trai vaø gaùi, soá vôû vaø buùt, 
-5 coác
-4 thìa
-Saùch Toaùn 1
Thuû coâng
Baøi 1: Giôùi thieäu moät soá loaïi giaáy, bìa
 vaø duïng cuï hoïc thuû coâng
I/ Muïc tieâu : 
Kieán thöùc: Hoïc sinh bieát moät soá loaïi giaáy, bìa vaø duïng cuï hoïc thuû coâng. 
Kó naêng: Hoïc sinh phaân bieät ñöôïc caùc loaïi giaáy, bìa vaø duïng cuï hoïc thuû coâng.
Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích lao ñoäng, bieát saùng taïo, quyù troïng saûn phaåm do mình laøm ra.
II/ Chuaån bò :
 GV: Caùc loaïi giaáy maøu, giaáy bìa,vaø duïng cuï hoïc thuû coâng: keùo, hoà daùn, thöôùc keû, 
 HS: buùt chì, keùo thuû coâng, 
III/ Caùc hoaït ñoäng:
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
OÅn ñònh: ( 1’ ) 
Baøi cuõ: 
Baøi môùi:
Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu moät soá loaïi giaáy, bìa vaø duïng cuï hoïc thuû coâng ( 1’ )
Hoaït ñoäng 1 : GV Giôùi thieäu giaáy, bìa ( 10’ )
Giaùo vieân cho hoïc sinh quan saùt tôø giaáy maøu, tôø giaáy bìa vaø giaûi thích:
Giaáy, bìa ñöôïc laøm töø boät cuûa nhieàu loaïi caây nhö: tre, nöùa, boà ñeà 
Ñeå phaân bieät giaáy, bìa (GV giôùi thieäu quyeån vôû) giaáy laø phaàn beân trong moûng; bìa ñöôïc ñoùng phía ngoaøi daøy hôn. 
Gv giôùi thieäu giaáy maøu ñeå hoïc thuû coâng: xanh, ñoû, vaøng, maët sau coù keû oâ (H1). 
Hoaït ñoäng 2 : GV giôùi thieäu duïng cuï hoïc thuû coâng ( 23’ )
Thöôùc keû: Thöôùc keû ñöôïc laøm baèng goã hay nhöïa, thöôùc duøng ñeå ño chieàu daøi. Treân maët thöôùc coù chia vaïch vaø ñaùnh soá (h2). 
Buùt chì: duøng ñeå keû ñöôøng thaúng, thöôøng duøng loaïi buùt chì cöùng (H3). 
Keùo: Duøng ñeå caét giaáy bìa. Khi söû duïng keùo caàn chuù yù traùnh gaây ñöùt tay (H4). 
Hoà daùn: Duøng ñeå daùn giaáy thaønh saûn phaåm hoaëc daùn saûn phaåm vaøo vôû. Hoà daùn ñöôïc cheá bieán töø boät saén coù pha chaát choáng giaùn, chuoät vaø ñöïng trong hoäp nhöïa (H5). 
Haùt
Hs laéng nghe 
 HS theo doõi – quan saùt 
 Maët keû oâ Maët maøu 
 Hình 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hình 2
!Hình 3
"
Hình 4
Hoà daùn
Hình 5
Nhaän xeùt, daën doø: ( 1’ )
Chuaån bò: Giaáy thuû coâng, xeù daùn hình. 
Nhaän xeùt tieát hoïc
Thöù naêm , ngaøy 03 thaùng 09 naêm 2009
Học vần 
Tieát 1 : Âm b
Muc Tieâu :
Kieán thöùc : 
Hoïc sinh laøm quen vaø nhaän bieát chöõ b, aâm b.
Đọc được: be
Trả lời 2 – 3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh: Caùc hoaït ñoäng hoïc taäp khaùc nhau cuûa treû em vaø cuûa caùc con vaät.
Kyõ naêng : 
Gheùp ñöôïc tieáng be
Reøn vieát ñuùng maãu, ñeàu neùt: be
Trả lời thành câu .
Thaùi ñoä : 
Yeâu thích ngoân ngöõ tieáng vieät
Töï tin trong giao tieáp
Chuaån bò :
Giaùo vieân :
Baøi soaïn
Tranh minh hoïa theo saùch giaùo khoa
Hoïc sinh :
Saùch ,Baûng con
Boä ñoà duøng tieáng vieät
Caùc hoaït ñoäng:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Oån ñònh : 
Muùa, Haùt. 
Kieåm tra baøi cuõ :
Tìm caùc tieáng coù aâm e
Vieát baûng con
Nhaän xeùt
Daïy vaø hoïc baøi môùi:
Giôùi thieäu baøi : 
Treo 4 böùc tranh ôû saùch giaùo khoa leân baûng: Caùc tranh naøy veõ gì ?
à Ruùt ra caùc tieáng : beù, beâ, baø, boùng vaø ñính chöõ döôùi tranh
Caùc tieáng beù, beâ, baø, boùng coù ñieåm gì gioáng nhau 
à Hoâm nay hoïc baøi aâm b
Giaùo vieân chæ chöõ b
Hs tìm neâu 
Caû lôùp vieát vaøo baûng con: e
ÑDDH : Tranh veõ ôû saùch giaùo khoa 
Hình thöùc hoïc : lôùp, nhoùm
Phöông phaùp : Tröïc quan, thaûo luaän, ñaøm thoaïi
Hoïc sinh thaûo luaän traû lôøi
Hoïc sinh ñoïc: beù,beâ, baø, boùng
Ñeàu coù aâm b
Hoïc sinh ñoïc : b
Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm
Muc Tieâu : Hoïc sinh nhaän dieän ñöôïc chöõ ghi aâm
Hình thöùc hoïc : lôùp, caù nhaân
Phöông phaùp : Ñaøm thoaïi, thöïc haønh, giaûng giaûi
Nhaän dieän chöõ
Vieát baûng : chöõ b, ñaây laø chöõ b, chöõ b goàm 2 neùt, neùt khuyeát treân vaø neùt thaét
Hoaït Ñoäng 2 : Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng
Muc Tieâu : Hoïc sinh phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng coù aâm b
Ñoïc maãu aâm b khi phaùt aâm moâi ngaäm laïi, baät hôi ra, coù tieáng thanh
Aâm vaø chöõ b ñi vôùi aâm vaø chöõ e cho ta tieáng be
à Giaùo vieân ghi baûng : be
Môû saùch giaùo khoa : Trong “be” vò trí cuûa b vaø e nhö theá naøo ?
Giaùo vieân phaùt aâm: be (bôø – e – be)
Hoaït Ñoäng 3 : Höôùng daãn vieát chöõ
Muc Tieâu : Hoïc sinh hieåu vaø vieát ñöôïc chöõ b
Giaùo vieân ñính chöõ b vieát
Chöõ b vieát coù maáy neùt
Chöõ b cao maáy ñôn vò
Giaùo vieân höôùng daãn vieát chöõ b, be
à Giaùo vieân nhaän xeùt, chöõa loãi cho hoïc sinh 
Hoïc sinh quan saùt.
Hoïc sinh nhaéc laïi
ÑDDH : Saùch giaùo khoa 
Hình thöùc hoïc : lôùp, caù nhaân
Phöông phaùp : Giaûng giaûi, luyeän taäp
Hoïc sinh quan saùt
Hoïc sinh phaùt aâm b
Hoïc sinh môû saùch
b ñöùng tröôùc, e ñöùng sau
Hoïc sinh phaùt aâm : be
Hoïc sinh phaân tích
ÑDDH : Phaán maøu, chöõ b vieát maãu
Hình thöùc hoïc : lôùp, caù nhaân
Phöông phaùp : Tröïc quan, thöïc haønh, giaûng giaûi 
Coù 2 neùt: neùt khuyeát treân, neùt thaét
2.5 ñôn vò
Hoïc sinh vieát treân baûng con
Haùt muùa chuyeån tieát 2
Tieát 2 : Âm b
Muc Tieâu :
Kieán thöùc : 
Hoïc sinh laøm quen vaø nhaän bieát chöõ b, aâm b
Trả lời 2 – 3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh: Caùc hoaït ñoäng hoïc taäp khaùc nhau cuûa treû em vaø cuûa caùc con vaät.
Kyõ naêng : 
Gheùp ñöôïc tieáng be
Reøn vieát ñuùng maãu
Tập trả lời thành câu 
Thaùi ñoä : 
Yeâu thích ngoân ngöõ tieáng vieät
Töï tin trong giao tieáp
Chuaån bò :
Giaùo vieân :
Chöõ maãu
Baûng lôùp
Saùch giaùo khoa 
Tranh trang 7
Hoïc sinh :
Saùch giaùo khoa 
Buùt chì
Vôû taäp vieát in
Caùc hoaït ñoäng:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Giôùi thieäu baøi : Ở tieát 1 caùc em ñaõ laøm quen & nhaän bieát aâm b. Baây giôø chuùng ta vaøo tieát 2
Caùc hoaït ñoäng :
Hoaït ñoäng 1 : Luyeän ñoïc
Muc Tieâu : Hoïc sinh ñöôïc baøi ôû saùch giaùo khoa 
ÑDDH : Saùch giaùo khoa
Hình thöùc hoïc : lôùp
Phöông phaùp : Tröïc quan, luyeän taäp
Giaùo vieân yeâu caàu môû saùch giaùo khoa 
Giaùo vieân söûa caùch phaùt aâm cuûa hoïc sinh 
Giaùo vieân nhaän xeùt, guùt yù
Hoaït Ñoäng 2 : Luyeän vieát
Muc Tieâu : Vieát ñuùng neùt, ñuùng maãu chöõ vöøa hoïc ôû vôû vieát in 
Giôùi thieäu noäi dung vieát b, be
Nhaéc laïi tö theá ngoài vieát
Höôùng daãn quy trình vieát
Gaén chöõ maãu : Aâm b ñöôïc vieát baèng con chöõ beâ. Ñieåm ñaët buùt treân ñöôøng keû thöù 2, thaày vieát neùt khuyeát treân, noái lieàn qua neùt thaét. Ñieåm keát thuùc naèm ôû ñöôøng keû thöù 3
Muoán vieát chöõ be thaày vieát con chöõ beâ noái lieàn vôùi con chöõ e, thaày coù be
Nhaän xeùt phaàn luyeän vieát
Hoaït Ñoäng 3 : Luyeän noùi
Muc Tieâu : Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà
Giaùo vieân treo tranh 1
Caùc em thaáy nhöõng gì trong tranh?
Caùc con chim ñang laøm gì?
à Giaùo vieân choát yù: Con chim ñaäu treân caønh caây ñeå hoïc baøi
Giaùo vieân giao vieäc : Caùc em quan saùt 3 tranh coøn laïi cöù 2 baïn 1 nhoùm
à Giaùo vieân choát yù : Caùc hoaït ñoäng hoïc taäp khaùc nhau cuûa treû em vaø cuûa caùc con vaät
Hoïc sinh ñoïc trang traùi
ÑDDH : Phaán maøu, vôû vieát in
Hình thöùc hoïc : lôùp, caù nhaân
Phöông phaùp : Thöïc haønh , giaûng giaûi, luyeän taäp
Neâu tö theá ngoài vieát
Hoïc sinh vieát ôû baûng con
Hoïc sinh vieát ôû vôû vieát in
ÑDDH : Tranh veõ ôû saùch giaùo khoa 
Hình thöùc hoïc : lôùp, caù nhaân, nhoùm
Phöông phaùp : Tröïc quan, thaûo luaän, ñaøm thoaïi
Hoïc sinh quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi
Ñang caàm saùch hoïc baøi
Hoïc sinh quan saùt
Hoïc sinh trình baøy
Cuûng coá :
Phöông phaùp : Troø chôi, ñaøm thoaïi
Troø chôi : gaén hoa 
Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông 
Moãi toå choïn 4 em gaén hoa tieáp söùc tìm tieáng coù aâm vöøa hoïc
Daën doø : 
Ñoïc laïi baøi
Tìm chöõ vöøa hoïc trong saùch giaùo khoa , baùo
Toaùn
TIEÁT 3: HÌNH VUOÂNG, HÌNH TROØN
I.MUÏC TIEÂU:
Giuùp hoïc sinh:
_ Nhaän ra vaø neâu ñuùng teân cuûa hình vuoâng, hình troøn
_ Böôùc ñaàu nhaän ra hình vuoâng, hình troøn töø caùc vaät thaät
Hoïc sinh bieát phaân bieät hình vuoâng, hình troøn ñeå toâ maøu ñuùng
Giaùo duïc hoïc sinh tính chính xaùc
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
_ Moät soá hình vuoâng, hình troøn baèng bìa (hoaëc goã, nhöïa ) coù kích töôùc, maøu saéc khaùc nhau.
_ Moät soá vaät thaät coù maët laø hình vuoâng, hình troøn
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
ÑDDH
1. Giôùi thieäu hình vuoâng:
_GV giô laàn löôït töøng taám bìa hình vuoâng cho HS xem, moãi laàn giô ñeàu noùi:
+ Ñaây laø hình vuoâng
_ Cho HS thöïc haønh nhaân dieän h

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an 1 Tuan 1.doc