Giáo án tổng hợp khối lớp 1 - Tuần 8

I. Mục đích yêucầu:

- HS luyện đọc được các tiếng có vần iua,ưa, viết đúng các tiếng đó.

- Biết nối các ô chữ thành câu, điền vần vào chỗ chấm để có từ đúng.

 - Giáo dục cho HS ý thức trong học tập.

II. Đồ dùng dạy - học:

GV+ HS: BĐD Tiếng việt

III. Các hoạt động dạy - học:

 

doc 12 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 10/08/2018 Lượt xem 107Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án tổng hợp khối lớp 1 - Tuần 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 8
Ngµy so¹n: 15/ 10/ 2010
Ngµy gi¶ng: Thø hai ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2010
Häc vÇn
¤n bµi 30
I. Mơc ®Ých yªucÇu:
- HS luyƯn ®äc ®­ỵc c¸c tiÕng cã vÇn iua,­a, viÕt ®ĩng c¸c tiÕng ®ã.
- BiÕt nèi c¸c « ch÷ thµnh c©u, ®iỊn vÇn vµo chç chÊm ®Ĩ cã tõ ®ĩng.
 - Gi¸o dơc cho HS ý thøc trong häc tËp.
II. §å dïng d¹y - häc:
GV+ HS: B§D TiÕng viƯt
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
 Ho¹t ®éng cđa trß
 1.Tỉ chøc:
 2. KiĨm tra:
- §äc bµi c©u øng dơng bµi 29
 Gi¸o viªn nhËn xÐt
 3. Bµi míi:
a. Giíi thiƯu bµi:
b. LuyƯn ®äc:
- LuyƯn ®äc bµi tong SGK
GV ®äc mÉu - h­íng dÉn
®äc
* Ho¹t ®éng gi÷a giê:
c. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp:
- GV h­íng dÉn HS nèi:
 quµ. Quª
 Muµ d­a
 M­a rµo
d. ViÕt:
- ViÕt mÉu -> h­íng dÉn:
 tê b×a, vØa hÌ
+Thi t×m tiÕng míi cã vÇn ia?
 NhËn xÐt giê
 4.Cđng cè – dỈn dß
- 4 em ®äc
- LuyƯn ®äc CN- §T( em ThÞnh, H­ng ®äc tõng tiÕng)
 - H¸t
- HS ®äc vµ nèi
 LuyƯn ®äc CN- §T
- HS luyƯn viÕt mçi tõ 1 dßng (VBT)
HS ®äc §T c¶ bµi
 Nh¾c l¹i néi dung bµi
VỊ nhµ «n l¹i bµi
 	___________________________________________
To¸n:
LuyƯn tËp 
I.Mơc tiªu:
- Cđng cè cho häc sinh vỊ b¶ng céng vµ lµm tÝnh céng trong ph¹m vi 4.
- TËp biĨu thÞ t×nh huèng b»ng 1 phÐp tÝnh thÝch hỵp.
- Gi¸o dơc: Häc sinh lu«n cã ý thøc häc tËp tèt.
II. §å dïng d¹y – häc:
Gi¸o viªn + Häc sinh: VBT To¸n 1, c¸c que tÝnh rêi
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
 Ho¹t ®éng cđa trß
1. Tỉ chøc:
2. KiĨm tra:
 + §äc b¶ng céng trong ph¹m vi 4?
3. bµi míi:
- H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp
Bµi 1(32): ViÕt sè thÝch hỵp vµo chç chÊm.
- H­íng dÉn häc sinh lµm bµi
 2 + 2 = 3 + 1 = 1 + 1 = 
 1 + 3 = 2 + 1 = 1 + 2 = 
 4 = 3 + 4 = 1 + 
 4 = 2 + 3 = 1 + 
Bµi 2(32): ViÕt sè thÝch hỵp vµo chç chÊm.
- H­íng dÉn häc sinh lµm b¶ng tay
 2 3 1 1 1 2
+ + + + + +
 2 1 2 3 
   4 4
 GV nhËn xÐt
Bµi 3(32): ,
H­íng dÉn HS thùc hiƯn phÐp tÝnh vµ so s¸nh kÕt qu¶:
 3 2 + 1 1 + 2 4
 3 1 + 3 3 + 1 4
 3 1 + 1 2 + 2 4
Bµi 4(32): ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp:
- H­íng dÉn HS quan s¸t tranh nªu ®Ị to¸n vµ viÕt phÐp tÝnh:
4. Cđng cè - DỈn dß:
 NhËn xÐt giê.
- H¸t
- HS ®äc CN
- Häc sinh ®iỊn sè 
- 5 em lªn ch÷a bµi
- HS nªu c¸ch lµm
- Häc sinh thùc hiƯn phÐp tÝnh cét däc
- HS lµm bµi
- 2 em lªn ch÷a bµi
- HS nªu ®Ị to¸n ( HS kh¸ giái)
- ViÕt phÐp tÝnh: 3 + 1 = 4 
- §äc b¶ng céng trong ph¹m vi 4
Ngµy so¹n: 17/ 10/ 2010
Ngµy gi¶ng: Thø ba ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2010
Häc vÇn
¤n bµi 31: ¤N tËp.
I. Mơc tiªu:
- Cđng cè l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc trong ngµy.
	 - RÌn cho HS kÜ n¨ng lµm to¸n, viÕt nhanh th¹o.
	 - Gi¸o dơc: Häc sinh lu«n cã ý thøc häc tËp tèt.
II. §å dïng d¹y häc:
Gi¸o viªn + Häc sinh: B§D To¸n + TiÕng ViƯt
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
 Ho¹t ®éng cđa trß
1. Tỉ chøc:
2. KiĨm tra:
3. bµi míi : Giíi thiƯu – Ghi bµi
+ §äc bµi 31
H­íng dÉn häc sinh tù häc Bµi 31: ¤n tËp 
- H­íng dÉn HS lµm bµi tËp 
Nèi: Thá thua nhµ vua.
 MĐ ®­a bÐ rïa.
 Ngùa tÝa cđa vỊ nhµ bµ.
Gi¸o viªn ®äc mÉu, h­íng dÉn häc sinh ®äc
- Cho HS ghÐp tõ: cµ chua, bia ®¸, mïa d­a.
- LuyƯn viÕt:
ViÕt mÉu, h­íng dÉn häc sinh viÕt:
 cµ chua, tre nøa
- Gi¸o viªn theo dâi, uèn n¾n
4. Cđng cè – DỈn dß:
 NhËn xÐt giê häc
 VỊ nhµ: ¤n l¹i bµi
- H¸t
- 3 em ®äc
- HS ®äc CN
- HS ®äc vµ ghÐp tõ thµnh c©u
- Häc sinh luyƯn ®äc CN - §T
- ViÕt b¶ng tay
- ViÕt vë « ly (Mçi ch÷ 1 dßng )
_____________________________________
To¸n:
¤n phÐp céng trong ph¹m vi 5
I.Mơc tiªu:
- Cđng cè cho häc sinh vỊ c¸c phÐp céng trong ph¹m vi 5. BiÕt nh×n tranh nªu ®Ị to¸n, viÕt phÐp tÝnh.
- RÌn kÜ n¨ng lµm tÝnh, kü thuËt ®Ỉt tÝnh.
- Gi¸o dơc: Häc sinh lu«n cã ý thøc häc tËp tèt.
II. §å dïng d¹y – häc:
Gi¸o viªn + Häc sinh: B§D To¸n 1
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
 Ho¹t ®éng cđa trß
1. Tỉ chøc:
2. KiĨm tra:
 + §äc b¶ng céng trong ph¹m vi 5?
 GV nhËn xÐt
3. bµi míi:
- H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp
Bµi 1(34): TÝnh
- H­íng dÉn HS thùc hiƯn phÐp tÝnh cét däc vµ phÐp tÝnh hµng ngang vµo b¶ng tay 
 GV nhËn xÐt
Bµi 2(34): ViÕt sè thÝch hỵp vµo chÊm:
 - H­íngdÉn HS lµm t­¬ng tù BT 1
- Cho HS nh¾c l¹i c¸ch ®Ỉt tÝnh
Bµi 3(34): ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp:
H­íng dÉn HS quan s¸t tranh vµ nªu ®Ị to¸n, viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp
Bµi 4(34): Sè?
- Cho HS nh×n vµo h×nh vÏ chÊm trßn vµ viÕt phÐp tÝnh ( ®iỊn sè)
- H¸t
- 3 em
- HS thùc hiƯn phÐp tÝnh
- §ỉi vë KT chÐo
- Nªu c¸ch lµm
- Lµm vµo VBT
- HS nªu ®Ị to¸n vµ viÕt phÐp tÝnh
- HS lµm bµi
4. Cđng cè dỈn dß:
 + §äc l¹i c¸c c«ng thøc céng trong ph¹m
 vi 5?
 + NhËn xÐt giê
 + VN häc thuéc c¸c c«ng thøc céng trong ph¹m vi 5
MÜ ThuËt:
VÏ h×nh qu¶ tr¸i ( c©y )
I. Mơc tiªu: Giĩp häc sinh:
- NhËn biÕt h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt.
- BiÕt c¸ch vÏ c¸c h×nh trªn. VÏ ®­ỵc c¸c d¹ng h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt cã s½n vµ vÏ mµu theo ý thÝch.
- Gi¸o dơc HS yªu thÝch m«n häc.
II. §å dïng d¹y – häc:
Gi¸o viªn: Mét sè ®å vËt lµ h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt
Häc sinh: Bĩt vÏ, mµu vÏ
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
 Ho¹t ®éng cđa trß
Ho¹t ®éng 1: Giíi thiƯu h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt 
- Gi¸o viªn cho HS quan s¸t c¸c ®å vËt cã d¹ng h×nh qu¶
Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn häc sinh c¸ch vÏ 
- Gi¸o viªn vÏ h×nh qu¶ lªn b¶ng :
 + VÏ tr­íc hai nÐt cong kÝn, vÏ tiÕp cuèng vµo h×nh qu¶.
+ T« mµu.
Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh
- GV gỵi ý: VÏ c¸c nÐt cong vµ cuèng 
 - VÏ mµu theo ý thÝch
- Cho HS vÏ bµi vµo vë tËp vÏ
GV theo dâi, h­íng dÉn thªm
Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt - ®¸nh gi¸:
- Gi¸o viªn nhËn xÐt mét sè bµi vÏ ®¹t yªu cÇu vỊ h×nh vÏ, mµu s¾c
H DvỊ nhµ:
 VỊ nhµ quan s¸t c¸c vËt xung quanh
- Häc sinh quan s¸t nhËn xÐt
- Häc sinh quan s¸t nhËn xÐt c¸ch vÏ 
- Häc sinh thùc hµnh vÏ
Ngµy so¹n: 18/ 10/ 2010
Ngµy gi¶ng: Thø t­ ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2010
 Häc vÇn
¤n luyƯn bµi 32
I. Mơc ®Ých yªucÇu:
- Cđng cè cho HS c¸ch ®äcvµ viÕt vÇn, tiÕng ®· häc trong bµi 32.
- BiÕt nèi ®ĩng tõ víi tranh vµ nèi ®ĩng c¸c « ch÷.
 - RÌn luyƯn kÜ n¨ng ®äc, viÕt thµnh th¹o, tr×nh bµy s¹ch ®Đp. 
 - Gi¸o dơc cho HS ý thøc trong häc tËp.
II. §å dïng d¹y - häc:
GV+ HS: B§D TiÕng viƯt
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
 Ho¹t ®éng cđa trß
 1. KiĨm tra:
 +ViÕt: bãi c¸ h¸i chÌ
 + §äc c©u øng dơng bµi 32
 2. D¹y - häc bµi míi:
aLuyƯn ®äc: tiÕt 1
GV ®äc mÉu bµi 32
b.H­íng dÉn HS lµm bµi tËp
- Nèi: 
 bãi c¸
h¸i chÌ
 l¸i xe
 c¸i cßi
- GV theo dâi nhËn xÐt
* Ho¹t ®éng gi÷a giê:
TiÕt 2
- Nèi:
H­íng dÉn HS nèi c¸c « ch÷ thµnh c©u
 BÐ h¸i l¸ c¸i vßi dµi.
 Nhµ bÐ cho thá.
 Chĩ voi ngãi ®á
- ViÕt:
ViÕt mÉu:
 ngµ voi, bµi vë
3. Cđng cè- DỈn dß:
 +Thi t×m tiÕng ®­ỵcèc vÇn oi, «i?
 NhËn xÐt giê
- ViÕt b¶ng tay
- §äc c¸ nh©n
- LuyƯn ®äc CN- §T( em Chĩc, hËu ®äc tõng tiÕng)
- HS ®äc vµ nèi c¸c tõ víi tranh
- H¸t
- HS ®äc c¸c « ch÷ vµ nèi thanhdf c©u
- HS viÕt bµi vµo vë
_______________________________________
To¸n :
LuyƯn tËp
I. Mơc tiªu:
- Cđng cè l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc c¸ch céng trong ph¹m vi 5
	 - RÌn luyƯn kÜ n¨ng luyƯn ®äc, viÕt, lµm to¸n thµnh th¹o.
	 - Gi¸o dơc: Häc sinh lu«n cã ý thøc häc tËp tèt.
II. §å dïng d¹y häc:
Gi¸o viªn + Häc sinh: B§D To¸n. 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
 Ho¹t ®éng cđa trß
1. Tỉ chøc:
2 . KiĨm tra :
3 . Bµi míi : Giíi thiƯu – Ghi bµi
Bµi 1: TÝnh
a. 1 + 1 = 1 + 3 = 1 + 4 = 
 2 + 1 = 2 +3 = 3 + 1 = 
 3 + 2 = 4 + 1 = 2 + 2 = 
b. 3 4 2 2 1
 + + + + + 
 2 1 2 3 2
Bµi 2: Sè :
 . + 2 = 5 5 = + 3 
 4 + = 5 5 = 2 + .
- Gi¸o viªn nhËn xÐt - ch÷a bµi
3. Cđng cè – DỈn dß:
 NhËn xÐt giê häc
 VỊ nhµ: ¤n l¹i bµi
- H¸t
- ViÕt b¶ng tay
- 3 em lªn ch÷a bµi
- Häc sinh lµm b¶ng tay
Ngµy so¹n: 19/ 10/ 2010
Ngµy gi¶ng: Thø n¨m ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2010
To¸n:
Sè 0 trong phÐp céng
I.Mơc tiªu:
- Cđng cè cho häc sinh thùc hiƯn phÐp céng 1 sè víi 0, 0 víi 1 sè.
- BiĨu thÞ t×nh huèng trong tranh b»ng 1 phÐp tÝnh thÝch hỵp.
- RÌn kÜ n¨ng lµm to¸n nhanh, chÝnh x¸c.
- Gi¸o dơc: Häc sinh lu«n cã ý thøc häc tËp tèt.
II. §å dïng d¹y – häc:
Gi¸o viªn + Häc sinh: B§D To¸n 1
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
 Ho¹t ®éng cđa trß
1. Tỉ chøc:
2. KiĨm tra:
 0 + 0 = 3 + 0 = 
 0 + 5 = 2 + 0 = 
- GV nhËn xÐt
3. bµi míi:
- H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp(VBT)
Bµi 1(36): ViÕt c¸c sè thÝch hỵp vµo chç trèng:
4 + 0 = 3 + 0 = 0 + 2 = 
0 + 4 = 0 +3 = 2 + 0 = 
Bµi 2(36): ViÕt c¸c sè thÝch hỵp vµo chç trèng 
H­íng dÉn HS viÕt sè thÝch hỵp vµo « trèng
* Ho¹t ®éng gi÷a giê:
Bµi 3(36): ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp
H­íng dÉn HS quan s¸t tranh vµ viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp
- GV nhËn xÐt
4. Cđng cè - DỈn dß:
 NhËn xÐt giê
- H¸t
- HS lµm b¶n tay
- HS tù lµm vµ gµi b¶ng
- HS lµm bµi vµo vë bµi tËp
- H¸t
- HS quan s¸t tranh vµ viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp:
 a. 3 + 2 = 5
 b. 3 + 0 = 3
______________________________________
Häc vÇn
¤n bµi 33:¤I - ¬i
I. Mơc ®Ých yªu cÇu :
- Cđng cè l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc trong bµi 33.
	 - RÌn luyƯn kÜ n¨ng luyƯn ®äc, viÕt thµnh th¹o.
	 - Gi¸o dơc: Häc sinh lu«n cã ý thøc häc tËp tèt.
II. §å dïng d¹y häc:
Gi¸o viªn + Häc sinh: B§D TiÕng ViƯt
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
 Ho¹t ®éng cđa trß
1. Tỉ chøc:
2. KiĨm tra:
- ViÕt: cư t¹, nghÐ ä
3.Bµi míi : Giíi thiƯu – Ghi bµi 
- LuyƯn ®äc:
- HD c¸ch ghÐp tiÕng tõ khãa :
Ghi: 
 vui ch¬i , §«i b¹n , ..
 Vêi vỵi , ®åi nĩi , . 
Gi¸o viªn ®äc mÉu, h­íng dÉn häc sinh ®äc
- LuyƯn viÕt:
ViÕt mÉu, h­íng dÉn häc sinh viÕt:
Vui ch¬i , ®«i b¹n , vêi vỵi , ®åi nĩi 
 ( mçi tõ viÕt 1 dßng)
- Gi¸o viªn theo dâi, uèn n¾n
- Thu 1 sè bµi chÊm - NX
4.. Cđng cè – DỈn dß:
 NhËn xÐt giê häc
 VỊ nhµ: ¤n l¹i bµi
- H¸t
- ViÕt b¶ng tay
H S ®äc bµi theo : C N , Bµn , líp 
- Thùc hµnh ghÐp tiÕng
- Häc sinh luyƯn ®äc CN - §T
- ViÕt b¶ng tay
- ViÕt vë « ly 
 Em HËu , Chĩc (viÕt tõ Vui ch¬i viÕt 1 dßng )
_______________________________________
 Tù häc:
LuyƯn tËp 
I Mơc tiªu:
 - HS lµm ®ĩng c¸c phÐp tÝnh céng trong ph¹m vi 4 , 5 ®· häc 
 - BiÕt tr×nh bµy bµi ®ĩng c¸ch theo hµng ngang ,cét däc.
 - Ham häc to¸n
II §å dïng :
 G V + HS : B § D , vë bµi tËp to¸n 1
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
 Ho¹t ®éng cđa trß
 1 . KiĨm tra:
 2. Bµi míi : Giíi thiƯu – Ghi bµi .
 Bµi tËp 1 : TÝnh 
 2 + 2 = 3 + 1 = H S lµm vµo vë « li .
 3 + 2 = 5 + 0 =
 0 + 4 = 2 + 1 = 
 3 0 = 1 + 4 = 
 Bµi 2 : Sè 
 ..+ 3 = 5 + =
 3 + = 4 + = H S lµm b¶ng con-- ch÷a bµi 
Bµi 3 : Sè
0, 2 , 4 , , , 10 .
10 , 8 . 6 , ., . 0 . C N ch÷a bµi tiÕp søc - Líp N X
G V nhËn xÐt ®¸nh gi¸
3 . Cđng cè – D Ỉn dß :
Nh¾c l¹i néi dung bµi
VỊ nhµ «n bµi cho tèt h¬n .

Tài liệu đính kèm:

 • docGIAO AN 1 TUAN 8(1).doc