Giáo án tổng hợp khối lớp 1 - Tuần 10

I) Mục tiêu:

1) Kiến thức: Học sinh biết cư xử lễ phép với anh chị, nhường nhịn em

nhỏ trong gia đình

2) Kỹ năng:Nói năng và hành động lễ phép với anh chị, luôn nhường nhịn em nhỏ

3) Thái độ:Vui vẻ khi được anh chị giao việc và cảm thấy hạnh phúc khi có em

4) Chuẩn bị:

a.Giáo viên: Tranh vẽ bài tập 3

b.Học sinh: Vở bài tập đạo đức

II) Hoạt động dạy và học:

 

doc 18 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 10/08/2018 Lượt xem 238Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án tổng hợp khối lớp 1 - Tuần 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng a
Khác nhau: kết thúc bằng u và o.
HS nhìn bảng phát âm.
HS trả lời: vị trí của chữ và vần trong tiếng khĩa: cau (c đứng trước, au đứng sau)
Đv và đọc trơn TN khĩa.
HS viết vào bảng con: au
HS viết bảng con: cau
Giống nhau: kết thúc bằng u
Khác nhau: âu bắt đầu bằng â
HS Đv: â - u - âu
cờ - âu - câu - huyền - cầu, cái cầu
2-3 HS đọc các TN ứng dụng.
Tiết 2
3. Luyện tập:
a. Luyện đọc:
Luyện đọc lại vần mới học ở tiết 1
Đọc bài ứng dụng
GV chỉnh sửa lỗi HS đọc câu ứng dụng.
GV đọc mẫu câu ứng dụng.
c. Luyện nĩi:
GV gợi ý theo tranh, HS trả lời câu hỏi
Trị chơi
HS lần lượt phát âm: au, cau, cây cau và âu, cầu, cái cầu.
HS đọc các TN ứng dụng: nhĩm, CN, cả lớp.
HS nhận xét tranh minh họa của đoạn thơ ứng dụng. HS đọc câu ứng dụng:CN, nhĩm, lớp
HS đọc câu ứng dụng:2-3 HS
HS đọc tên bài luyện nĩi Bà cháu.
HS trả lời câu hỏi theo gợi ý của GV
Cho HS thi đua ghép chữ.
IV.CỦNG CỐ - DẶN DỊ:
- GV chỉ SGK cho HS đọc.
- Dặn: HS học bài, làm bài, tự tìm chữ cĩ vần vừa học ở nhà; xem trước bài 40.
-------------------------------------------------------------------------
Tù nhiªn vµ x· héi: 
 ¤n tËp: Con ng­êi vµ søc kháe
A. MơC tiªu: Giĩp HS:
- Cđng cè c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vỊ c¸c bé phËn cđa c¬ thĨ vµ c¸c gi¸c quan.
- Kh¾c s©u hiĨu biÕt vỊ c¸c hµnh vi vƯ sinh c¸ nh©n hµng ngµy ®Ĩ cã søc kháe tèt.
- Tù gi¸c thùc hiƯn nÕp sèng vƯ sinh, kh¾c phơc nh÷ng hµnh vi cã h¹i cho søc kháe.
B. §å DïNG D¹Y - HäC: 
Tranh ¶nh vỊ c¸c ho¹t ®éng häc tËp, vui ch¬i ... HS thu thËp ®­ỵc vµ mang ®Õn líp.
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC chđ yÕu:
I. ỉn ®Þnh líp: 
II. Bµi cị: 
III. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. GT bµi, ghi ®Ị:
2. Khëi ®éng:
Trß ch¬i: “chi chi, chµnh chµnh”
Mơc ®Ých: g©y hµo høng cho HS tr­íc khi vµo bµi.
a. Ho¹t ®éng 1: GV nªu c©u hái
H·y kĨ tªn c¸c bé phËn bªn ngoµi cđa c¬ thĨ. C¬ thĨ ng­êi gåm mÊy phÇn ? Chĩng ta nhËn biÕt thÕ giíi xung quanh b»ng nh÷ng bé phËn nµo cđa c¬ thĨ ?
NÕu thÊy b¹n ch¬i sĩng cao su, em sÏ khuyªn b¹n nh­ thÕ nµo ?
b. Ho¹t ®éng 2: 
Kh¾c s©u hiĨu biÕt vỊ c¸c hµnh vi vƯ sinh c¸ nh©n hµng ngµy ®Ĩ cã søc kháe tèt. Cho HS nhí vµ kĨ l¹i trong 1 ngµy (tõ s¸ng ®Õn khi ngđ) m×nh ®· lµm nh÷ng g× ?
Dµnh vµi phĩt ®Ĩ HS nhí l¹i. Gi¶i thÝch ®Ĩ HS nhí râ vµ kh¾c s©u.
3. KL:
Nh¾c l¹i c¸c viƯc vƯ sinh c¸ nh©n nªn lµm hµng ngµy ®Ĩ HS kh¾c s©u vµ cã ý thøc thùc hiƯn.
HS ch¬i trß ch¬i
C¶ líp th¶o luËn.
HS xung phong tr¶ lêi tõng c©u hái, c¸c em kh¸c bỉ sung.
HS nhí vµ kĨ l¹i c¸c viƯc lµm vƯ sinh c¸ nh©n trong 1 ngµy
Tù gi¸c thùc hiƯn nÕp sèng vƯ sinh
Kh¾c phơc nh÷ng hµnh vi cã h¹i cho søc kháe
HS tr¶ lêi c©u hái.
	-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Thể dục: 
 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
I/MỤC ĐÍCH:
 - Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. 
 Yêu cầu thực hiện được động tác chính xác hơn giờ trước .
 - Học đứng kiễng gót, hai tay chống hông.
 Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng.
 II/ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
 - Sân trường, vệ sinh nơi tập, chuẩn bị còi. 
 III/NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức lớp
I/PHẦN MỞ ĐẦU:
 - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ và yêu cầu bài học.
 + Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học.
 + Học đứng kiễng gót, hai tay chống hông
 * Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 
 - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường.
 - Đi thành hình vòng tròn và hít thở sâu rồi cho đứng lại, quay mặt vào tâm. 
 - Trò chơi (do GV chọn).
II/CƠ BẢN:
* Ôn phối hợp (ra trước – dang ngang) :
Nhịp 1 : TTĐCB đưa hai tay ra trước 
Nhịp 2 : Về TTĐCB.
Nhịp 3 : Đứng đưa hai tay dang ngang (bàn tay sấp).
Nhịp 4 : Về TTĐCB.
 * Ôn phối hợp (ra trước – lên cao chếch chữ V ) :
Nhịp 1 : TTĐCB đưa hai tay ra trước 
Nhịp 2 : Về TTĐCB.
Nhịp 3 : Đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. 
Nhịp 4 : Về TTĐCB.
 * Ôn phối hợp (hai tay dang ngang - hai tay lên cao chếch chữ V) 
Nhịp 1 : TTĐCB đưa hai tay dang ngang .
Nhịp 2 : Về TTĐCB.
Nhịp 3 : Đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. 
Nhịp 4 : Về TTĐCB.
 * Học đứng kiễng gót, hai tay chống hông :
Chuẩn bị : TTĐCB. 
Động tác : Từ TTĐCB kiễng hai gót chân lên cao, đồng thời hai tay chống hông (ngón tay cái hướng ra sau lưng), thân người thẳng, mặt hướng về trước, khuỷu tay hướng sang hai bên.
 * Tập phối hợp ( dang ngang kiễng gót – lên cao kiễng gót) : 
Nhịp 1 : Từ TTĐCB đưa hai tay dang ngang đồng thời kiễng hai gót chân .
Nhịp 2 : Về TTĐCB.
Nhịp 3 : Đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V đồng thời kiễng hai gót chân . 
Nhịp 4 : Về TTĐCB.
 * Trò chơi “Qua đường lội”.
III/KẾT THÚC:
 - Đi thường theo nhịp 2 – 4 hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
 - GV cùng HS hệ thống bài.
 - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà:
 + Ôn : . Một số kĩ năng đội hình đội ngũ.
 . Tư thế đứng cơ bản.
- 4 hàng ngang
ê
 x x x x x x x x x o
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x 
- Vòng tròn.
- Từ đội hình vòng tròn sau khởi động, GV dùng khẩu lệnh cho HS quay mặt vào tâm.
- GV nhắc lại tên gọi và cách thực hiện động tác để HS nhớ lại rồi điều khiển cả lớp thực hiện .
- Sau đó cho cán sự lớp vừa điều khiển vừa làm mẫu cho cả lớp tập theo. GV quan sát, sửa các tư thế sai của HS. 
- GV vừa làm mẫu, vừa giải thích động tác, sau đó cho HS tập theo với nhịp hô chậm. 
- Xen kẽ giữa các lần tập, GV nhận xét, sửa những động tác sai của HS. 
- Sau đó GV điều khiển, nhưng không làm mẫu, có thể cho cán sự lớp làm mẫu cả lớp tập theo.
- GV nhắc lại cách chơi và yêu cầu của trò chơi, rồi cho HS bắt đầu chơi. 
- 4 hàng ngang
- Gọi một vài em lên thực hiện lại các nội dung.
- Nêu ưu, khuyết điểm của HS.
- Về nhà tự ôn.
------------------------------------------------------------------------------
Toán: 
Luyện tập
Mục tiêu:
Kiến thức: 
Giúp học sinh củng cố về :
Bảng trừ và làm phép trừ trong phạm vi 3
Mối quan hệ giữa phép cộng và trừ
Kỹ năng:
Rèn cho học sinh làm tính nhanh, chính xác
Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép trừ
Thái độ:
Yêu thích học toán
Chuẩn bị:
Giáo viên:
Vật mẫu, que tính
Học sinh :
Vở bài tập, bộ đồ dùng học toán, que tính
Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Khởi động :
Bài cũ: 
Bài mới :
Giới thiệu : Luyện tập 
Hoạt động 1: Oân kiến thức cũ
Mục tiêu: Củng cố kiến thức phép trừ trong phạm vi 3, mối quan hệ giữa cộng và trừ
Phương pháp : Luyện tập, thực hành 
Hình thức học : Lớp, cá nhân 
ĐDDH : Hình tam giác
Cho học sinh lấy 3 hình tam giác bớt đi 1 hình, lập phép tính có được.
à Giáo viên ghi : 3 – 1 = 2
Tương tự với : 3 – 2 = 1 ; 3 – 3 = 0
Hoạt động 2: Thực hành 
Mục tiêu : Biết vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập
Phương pháp : Luyện tập , thực hành 
Hình thức học : Cá nhân, lớp
ĐDDH : Vở bài tập
Bài 1 : Nhìn tranh thực hiện phép tính
Giáo viên giúp học sinh nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và trừ
1 + 2 = 3
3 – 1 = 2
3 – 2 = 1
Bài 2 : Tính
1 + 2	1 + 1
3 - 1	2 - 1
3 - 2	2 + 1
Bài 3 : Điền số
Hướng dẫn: lấy số ở trong ô tròn trừ hoặc cộng cho số phía mũi tên được bao nhiêu ghi vào ô ƒ
Bài 4 : 
Nhìn tranh đặt đề toán, viết phép tính thích hợp vào ô trống
Củng cố:
Cho học sinh thi đua điền dấu: “ +, – “ vào chỗ chấm
1 2 = 3	 	2 1 = 3
3 1 = 2	 	3 2 = 1
2 2 = 4	 	2 1 = 2
Nhận xét 
Dặn dò:
Oân lại bảng trừ trong phạm vi 3
Chuẩn bị bài phép trừ trong phạm vi 4
Hát
Học sinh thực hiện và nêu: 3 – 1 = 2
Học sinh đọc trên bảng , cá nhân, dãy, lớp
Học sinh nêu cách làm và làm bài
Học sinh sửa bài miệng
Học sinh làm bài, thi đua sửa ở bảng lớp
Học sinh làm bài
Học sinh sửa ở bảng lớp
Học sinh làm bài, sửa bài miệng
Học sinh cử mỗi dãy 3 em thi đua tiếp sức
Học sinh nhận xét 
Học sinh tuyên dương 
---------------------------------------------------------------------
Tiếng Việt: 
 Học vần iu, êu (2 tiết)
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
	- HS đọc và viết được: iu, êu, lưỡi rìu, cái phễu.
	- Đọc được câu ứng dụng: Cây bưởi, cây táo nhà bà đều sai trĩu quả.	
	- Phát triển lời nĩi tự nhiên theo chủ đề: Ai chịu khĩ ?
	B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
	- Tranh minh họa các TN khĩa
	- Tranh minh họa câu ứng dụng.
	- Tranh minh họa phần Luyện nĩi.
	C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	I. Ổn định lớp: 
	II. Bài cũ:
	III. Bài mới:
Tiết 1
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài: chúng ta học vần iu, êu. 
GV viết bảng
2. Dạy vần:
+ Vần iu: 
- Vần iu được tạo nên từ: i và u
- So sánh: iu với êu
- Đánh vần:
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS
- GV hd cho HS đv i - u - iu
- GV chỉnh sửa nhịp đọc cho HS
-Viết: 
GV viết mẫu
GV nhận xét và chữa lỗi cho HS
+ Vần êu: 
- Vần êu được tạo nên từ ê và u
- So sánh êu và iu
- Đánh vần:
+Đọc TN ứng dụng
GV giải thích các TN
GV đọc mẫu
HS đọc theo GV : iu, êu
Giống nhau: kết thúc bằng u.
Khác nhau: iu bắt đầu bằng i.
HS nhìn bảng phát âm
HS đv: CN, cả lớp
HS trả lời vị trí của chữ và vần trong tiếng khĩa: rìu (r đứng trước, iu đứng sau, dấu huyền trên iu)
HS đv và đọc trơn TN khĩa.
HS viết bảng con: iu, rìu.
Giống nhau: kết thúc bằng u
Khác nhau: êu bắt đầu bằng ê
HS đv: ê - u - êu
phờ - êu - phêu - ngã - phễu
2-3 HS đọc các TN ứng dụng.
Tiết 2
3. Luyện tập:
a. Luyện đọc:
Luyện đọc lại vần mới học ở tiết 1
Đọc câu ứng dụng
GV cho HS đọc câu ứng dụng
GV chỉnh sửa lỗi HS đọc câu ứng dụng
GV đọc mẫu câu ứng dụng.
b. Luyện Viết:
 c. Luyện nĩi:
GV gợi ý theo tranh, HS trả lời câu hỏi
Trị chơi
HS lần lượt phát âm.
HS đọc các TN ứng dụng: nhĩm, CN, cả lớp.
HS nhận xét tranh minh họa của đoạn thơ ứng dụng.
HS đọc câu ứng dụng:CN, nhĩm, lớp
HS đọc câu ứng dụng:2-3 HS
HS viết vào vở tập viết iu, êu, lưỡi rìu, cái phễu.
HS đọc tên bài luyện nĩi: Ai chịu khĩ?
HS trả lời theo gợi ý của GV.
Cho HS thi cài chữ.
IV. CỦNG CỐ - DẶN DỊ:
- Dặn: HS học bài, làm bài, tự tìm chữ cĩ vần vừa học ở nhà; xem trước bài 41.
Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2009
Tiếng Việt: 
 Ôn tập giữa học kì 1(2 tiết)
Mục tiêu:
Kiến thức: 
Hệ thống lại kiến thức đã học từ tuần 1 đến tuần 7
Củng cố lại các kiến thức đã học về âm
Kỹ năng:
Rèn cho học sinh kỹ năng nhận biết, đọc trơn , nhanh các âm vần đã học 1 cách trôi chảy
Viết đúng các từ , tiếng, viết đúng độ cao, liền mạch, đúng khoảng cách từ tiếng
Thái độ:
Yêu thích ngôn ngữ tiếng việt 
Tự tin trong giao tiếp
Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của Giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
1.Ổn định:
2.Bài mới:
Hoạt động1: Ôn các âm, các vần đã học
Mục tiêu: Hệ thống hóa lại các âm, vần đã học
Phương pháp: Luyện tập, thực hành 
Hình thức học: Cá nhân, lớp
ĐDDH: Bảng ôn tập
Cho học sinh nêu các âm vần đã được học
Giáo viên ghi bảng
Hoạt động 2: Luyện đọc các từ, câu
Mục tiêu: Đọc đúng các từ ngữ có mang âm vần đã học
Phương pháp: Luyện tập, thực hành 
Hình thức học: Cá nhân, lớp
Giáo viên ghi bảng, học sinh đọc
Tiếng:
mẹ nghe 	 nghỉ
gia 	 trả 	 xe
Từ:
y sĩ 	 giã giò
nghĩ ngợi	 nghé ngọ
dìu dịu	 nấu bữa
Câu:
Xe bò chở cá về thị xã
Mẹ đi chợ mua quà cho bé
Dì Na ở xa vừa gửi thư về cả nhà vui qúa
Chú ve sầu kêu ve ve cả mùa hè
Giáo viên chỉnh sửa sai cho học sinh
d) Hoạt động 3: Luyện viết
Mục Tiêu : Học sinh nghe và viết được bài
Phương pháp: Luyện tập 
Hình thức học: Cá nhân
Giáo viên cho học sinh nêu lại tư thế ngồi viết
Giáo viên đọc cho học sinh viết:
Bé hái lá cho thỏ
Chú voi có cái vòi dài
à Lưu ý học sinh độ cao con chữ, khoảng cách từ, tiếng
Giáo viên thu vở chấm điểm và nhận xét
Hát
Học sinh nêu
Học sinh luyện đọc cá nhân, dãy, bàn
Học sinh luyện đọc cá nhân, tổ, lớp
Học sinh nêu 
Học sinh viết vở lớp
-----------------------------------------------------------
Toán: 
 Phép trừ trong phạm vi 4
Mục tiêu:
Kiến thức: Giúp cho học sinh:
Củng cố khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 4
Kỹ năng: Học sinh biết làm phép trừ trong phạm vi 4.
Thái độ: Học sinh có tính cẩn thận chính xác khi làm bài
Chuẩn bị:
Giáo viên: Vở bài tập , sách giáo khoa, vật mẫu
Học sinh : Vở bài tập, sách giáo khoa, bộ đồ dùng học toán
Các hoạt dộng dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Khởi động :
Dạy và học bài mới:
Giới thiệu:
Phép trừ trong phạm vi 4
 Giới thiệu phép trừ trong phạm vi 4
Mục tiêu: Biết khái niệm ban đầu vê phép trừ, mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 4
Phương pháp : Trực quan , thực hành, đàm thoại 
Hình thức học : Lớp, cá nhân 
ĐDDH : Mẫu vật 
Giáo viên đính mẫu vật
Có 4 quả táo, bớt đi 1 quả, còn mấy quả?
Cho học sinh lập phép trừ
Giáo viên ghi bảng 
4 – 1 = 3
4 – 3 = 1 
Thực hiện tương tự để lập được bảng trừ:
4 – 1 = 3
4 – 3 = 1
Giáo viên xoá dần các phép tính
Hướng dẫn học sinh nhận biết mối quan hệ giữa cộng và trừ
Giáo viên gắn sơ đồ:
 1 + 3 = 4	
 3 + 1 = 4
 4 – 1 = 3
 4 – 3 = 1
Thực hiện tương tự:
 2 + 2 = 4
 4 – 2 = 2
 Thực hành 
Mục tiêu : Biết vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập
Phương pháp : Giảng giải , thực hành 
Hình thức học : Cá nhân, lớp
ĐDDH : Vở bải tập
Học sinh làm trên vở bài tập
Bài 1 : Cho 1 học sinh nêu yêu cầu
Lưu ý: 2 cột cuối cùng nhằm củng cố mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ
Bài 2 : Tương tự
Lưu ý học sinh phải viêt các số thẳng cột với nhau
Bài 3 : 
+Quan sát tranh nêu bài toán
+Dùng phép tính gì để tính được số bạn còn chơi?
Nhận xét 
Củng cố:
Trò chơi: ai nhanh, ai đúng
Nhìn tranh đặt đề toán và thực hiện các phép tính có được
Giáo viên nhận xét 
Dặn dò:
Học thuộc bảng trừ trong phạm vi 4
Chuẩn bị bài luyện tập
Hát
-Học sinh quan sát 
-Học sinh : còn 3 qủa
-Học sinh lập ở bộ đồ dùng, đọc: 4 – 1 = 3
-Học sinh học thuộc bảng trừ trong phạm vi 4
Học sinh quan sát sơ đồ và nêu nhận xét
Có 1 chấâm tròn thêm 3 chấm tròn được 4 chấm tròn
Có 3 thêm 1 là 4
Có 4 chấm tròn bớt đi 1 chấm tròn là 3 chấm tròn
Có 4 bớt 3 còn 1
Học sinh làm bài
Học sinh sửa bài miệng
Thực hiện phép tính theo cột dọc
Học sinh làm bài, sửa bài trên bảng
Học sinh làm bài
Có 4 bạn đang chơi nhảy dây, 1 bạn chạy đi, hỏi còn mấy bạn?
Tính trừ : 4 - 1 = 3
Học sinh làm vào bảng con, tổ nào làm nhanh, đúng sẽ thắng: 1 em đại diện đọc đề toán
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009
Tiếng Việt: 
 Kiểm tra định kì giữa học kì 1(2 tiết)
(Đề chung do trường ra)
------------------------------------------------------------------------------------------
Toán: 
Luyện tập
Mục tiêu:
Kiến thức: 
- Giúp cho HS củng cố về bảng trừ và làm phép trừ trong phạm vi 3 và 4
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính thích hợp 
Kỹ năng:
- Rèn cho học sinh làm tính nhanh, chính xác
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép trừ
Thái độ: Yêu thích học toán
Chuẩn bị:
Giáo viên: Vật mẫu, que tính
Học sinh : Vở bài tập, bộ đồ dùng học toán, que tính
Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Khởi động :
Bài mới :
Giới thiệu : Chúng ta học bài luyện tập 
 Ôn kiến thức cũ
Mục tiêu: Củng cố về bảng trừ và làm phép trừ trong phạm vi 3 và 4
Phương pháp : Luyện tập, thực hành 
Hình thức học : Lớp, cá nhân 
ĐDDH : Bông hoa, que tính
Giáo viên đính vật mẫu theo nhóm:
3 bông hoa, 1 bông hoa
2 que tính, 2 que tính
Giáo viên ghi bảng 
4 – 1 = 3
4 – 2 = 2
4 – 3 = 1
Thực hành 
Mục tiêu : Vận dụng các kiến thức đã học để làm toán. Tập biểu thị tình huống trong tranh thành một phép tính thích hợp
Phương pháp : Luyện tập , thực hành 
Hình thức học : Cá nhân, lớp
Bài 1: Tính
Lưu ý học sinh đặt số phải thẳng cột
Bài 2: Tính rồi viết kết quả vào hình tròn
Bài 3: Tính dãy tính
4 – 1 – 1 = 
Lấy 4-1 bằng 3, rồi lấy 3-1 bằng 2, ghi 2 sau dấu =
Bài 5: Cho học sinh xem tranh
Nhìn vào tranh đặt đề bài toán và làm bài
Củng cố:
Cho học sinh thi đua điền 
3 + 1 = 	 1 + = 4
4 – 1 = 	 4 – = 1
 4 – 3 = 	 4 – = 3
Nhận xét 
Dặn dò:
Học thuộc bảng trừ trong phạm vi 4
Chuẩn bị bài phép trừ trong phạm vi 5
Hát
Học sinh quan sát và thực hiện thành phép tính ở bộ đồ dùng
Học sinh nêu 
Học sinh đọc cá nhân, nhóm
Học sinh nêu cách làm và làm bài
Học sinh sửa lên bảng
Học sinh làm, sửa bài miệng
Học sinh làm bài, thi đua sửa ở bảng lớp
4 – 1 < 3 + 1
 3 4
Học sinh làm bài, sửa bài miệng
Lớp chia 2 nhóm, mỗi nhóm cử 3 em lên thi tiếp sức
Học sinh nhận xét 
Học sinh tuyên dương 
---------------------------------------------------------------------------
Thủ công: 
 Xé, dán hình con gà (Tiết 1)
I.Mục tiêu : 
- Giúp học sinh biết cách xé, dán hình con gà con đơn giản.
- Dán cân đối, phẳng.
- HS có ý thức thái độ bảo vệ chăm sóc gà ở nhà.
II.Đồ dùng dạy học: 
-Mẫu xé, dán con gà con, giấy màu, keo, bút chì,
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt độngcủa học sinh 
1.Ổn định:
2.KTBC: Kiểm tra đồ dùng của HS
3.Bài mới: Giới thiệu qua mẫu vật, ghi tựa.
Treo mẫu xé, dán con gà.
Hỏi: Con gà có những đặc điểm gì?
HD làm mẫu : 
Xé dán thân gà: Lấy giấy màu đỏ lật mặt sau đếm ô và đánh dấu vẽ hình chữ nhật dài 10 ô, rộng 8 ô xé ra khỏi tờ giấy, xé 4 gốc hình CN, sửa lại cho giống hình con gà.
Xé hình đầu gà: Lấy giấy màu vàng lật mặt sau đếm và vẽ hình vuông 5 ô xé ra khỏi tờ giấy, xé 4 gốc ta được đầu gà. 
Xé hình đuôi gà:
Lấy giấy màu xanh lật mặt sau đếm và vẽ hình vuông 4 ô, vẽ tam giác xé ra khỏi tờ giấy ta được đuôi gà.
Xé mỏ, chân và mắt:
Dán hình:
GV thao tác bôi hồ lần lượt và dán theo thứ tự
Thân, đầu, mỏ, mắt, chân.
Treo lên bảng lớp để cả lớp quan sát
4.Củng cố :
Hỏi tên bài, nêu lại các bộ phận của con gà?
Nêu cách vẽ thân, đầu, đuôicon gà 
5.Nhận xét, dặn dò:
Chuẩn bị dụng cụ thủ công để tiết sau học tốt hơn.
Hát 
Giấy màu, bút, keo,
Vài HS nêu lại
Mẫu con gà, cả lớp quan sát trên bảng
Gà có thân, đầu, mắt, mỏ, chân.
Lớp dùng giấy nháp làm theo cô.
Lớp xé hình đầu gà
Lớp xé hình đuôi gà
Lớp xé mỏ, chân, mắt
Xé dán con gà.
HS nêu lại.
Thực hiện ở nhà.
	------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009
Tiếng Việt: 
 Học vần iêu, yêu (2 tiết)
	A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
	- HS đọc và viết được: iêu, yêu, diều sáo, yêu quý.
	- Đọc được câu ứng dụng: Tu hú kêu, báo hiệu mùa vải thiều đã về.	
	- Phát triển lời nĩi tự nhiên theo chủ đề: Bé tự Giới thiệu.
	B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC dạy - học:
	- Tranh minh họa các TN khĩa
	- Tranh minh họa câu ứng dụng.
	- Tranh minh họa phần Luyện nĩi.
	C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	I. Ổn định lớp: 
	II. Bài cũ: 
	III. Bài mới:
 Tiết 1
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài: chúng ta học vần iêu, yêu. 
GV viết lên bảng iêu, yêu
2. Dạy vần:
+ Vần iêu:
- Vần iêu được tạo nên từ: iê và u
- So sánh: iêu với êu
-Đánh vần
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS
- GV chỉnh sửa nhịp đọc cho HS
- Viết: 
GV viết mẫu: iêu
GV nhận xét và chữa lỗi cho HS
+ Vần yêu: các tiếng nếu đã được ghi bằng yêu, thì khơng cĩ âm bắt đầu nữa.
- Vần yêu được tạo nên từ yê và u
- So sánh yêu và iêu
-Đánh vần: y - ê - u - yêu
 yêu, yêu quý.
- Viết: nét nối giữa yê và u. Viết tiếng và TN khĩa: yêu và yêu quý.
+ Đọc TN ứng dụng
GV giải thích các TN
GV đọc mẫu
HS đọc theo GV : iêu, yêu
Giống nhau: kết thúc bằng êu.
Khác nhau: iêu cĩ thêm i ở phần đầu.
HS nhìn bảng, phát âm
HS trả lời vị trí của chữ và vần trong trong tiếng khố: diều (d đứng trước, iêu đứng sau, dấu huyền trên iêu)
Đv và đọc trơn TN khĩa: i-ê-u-iêu-dờ-iêu-diêu-huyền-diều; diều sáo.
HS viết bảng con: iêu, diều
Giống nhau: phát âm giống
Khác nhau: yêu bắt đầu bằng y
HS đv: CN, cả lớp
HS viết bảng con.
2-3 HS đọc các TN ứng dụng.
Tiết 2
3. Luyện tập:
a. Luyện đọc:
Luyện đọc lại vần mới học ở tiết 1
Đọc câu ứng dụng
GV cho HS đọc câu ứng dụng
GV chỉnh sửa lỗi HS đọc câu ứng dụng
GV đọc mẫu câu ứng dụng.
b. Luyện Viết:
GV hd HS viết vào vở.
c. Luyện nĩi:
GV gợi ý theo tranh, HS trả lời câu hỏi
Trị chơi
HS lần lượt phát âm: iêu, diều, diều sáo và yêu, yêu quý.
HS đọc các TN ứng dụng: nhĩm, CN, cả lớp.
HS nhận xét tranh minh họa của câu ứng dụng.
HS đọc câu ứng dụng:C

Tài liệu đính kèm:

 • docGIAO AN 1 TUAN 10.doc