Giáo án tổng hợp khối lớp 1 - Tuần 1 năm 2010

I. Yêu cầu:

I. Kiến thức: Giúp học sinh biết: Trẻ em có quyền có họ, tên, có quyền được đi học, vào lớp Một trẻ có thêm nhiều bạn mới, có thầy cô giáo mới, trường lớp mới, em sẽ được học thêm nhiều điều mới lạ.

2. Kỹ năng: Học sinh biết giới thiệu tên, nêu sở thích của mình.

3. Thái độ: Vui vẻ, phấn khởi đi học, tự hào được trở thành học sinh lớp Một, biết quý bạn bè, thầy cô giáo, trường, lớp.

II/ Đồ dùng dạy học:

- Các bài hát về quyền được học tập của trẻ em.

III/ Các hoạt động dạy và học.

Giíi thiÖu bµi(G§B)

 

doc 141 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 10/08/2018 Lượt xem 255Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án tổng hợp khối lớp 1 - Tuần 1 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t, th; c¸c tõ ng÷ vµ c©u øng dông tõ bµi 12 ®Õn bµi 16.
Nghe - hiÓu vµ kÓ ®­îc mét ®o¹n truyÖn theo tranh truyÖn kÓ : Cß ®i lß dß.
II/ §å dïng d¹þ häc
B¶ng «n 
Tranh minh häa
III/ C¸c häat ®éng d¹y vµ häc.
a/ KiÓm tra bµi cò: 
- Bb¶ng con viÕt : T1: thî má, T2: ti vi, T3: th¶ c¸.
- §äc c©u øng dông: 2HS
b/ Bµi míi
Giíi thiÖu bµi (G§B) Häc sinh nh¾c l¹i
1/ Giíi thiÖu bµi
- Trong tuÇn qua em ®· häc ch÷ vµ ©m g× 
Gi¸o viªn ghi vµo gãc b¶ng 
G¾n b¶n «n:
2/ ¤n tËp
 a/C¸c ch÷ vµ ©m ®· häc
- H­íng dÉn häc sinh chØ vµ ®äc b¶ng 1
- §äc c¸c ©m
 b/ GhÐp ch÷ thµnh tiÕng
GV h­íng dÉn 
GhÐp ch÷ cã dÊu thanh
 c/ §äc tõ ng÷ øng dông 
Gi¸o viªn söa, ph¸t ©m .
d/ TËp viÕt tõ ng÷ øng dông 
- HD viÕt : tæ cß
a, i, m, n, d, ®, t, th
- HS theo dâi bæ xung 
- HS chØ ch÷ , ®äc ©m
- Häc sinh ghÐp ch÷ kÕt hîp ë cét däc vµ dßng ngang 
- B¶ng 2: HS ®äc CN , §T, nhãm 
- HS ®äc tõ ng÷ øng dông
Häc sinh viÕt b¶ng con .
TiÕt 2
3/ LuyÖn ®äc
a/ Nh¾c l¹i bµi «n ë tiÕt 1
- §äc c©u øng dông 
- Giíi thiÖu c©u øng dông
b, LuyÖn viÕt 
- H­íng dÉn häc sinh viÕt 
c/ LuyÖn kÓ: cß ®i lß dß
- KÓ l¹i truyÖn diÔn c¶m, cã kÌm theo tranh minh häa 
ý nghÜa cña c©u chuyÖn
- T×nh c¶m ch©n thµnh gi÷a cß vµ anh n«ng d©n
C/ Cñng cè dÆn dß 
- §äc l¹i bµi «n 
- H­íng dÉn häc ë nhµ
- HS ®äc c¸c tiÕng trong b¶ng «n 
- Tõ ng÷ øng dông 
- Nhãm, bµn, c¸ nh©n
- Häc sinh th¶o luËn nhãm nªu nhËn xÐt cña m×nh vÒ h×nh ¶nh trong tranh.
- §äc c©u (nhãm , ®ång thanh, c¸ nh©n)
- Häc sinh viÕt c¸c ch÷ cßn l¹i trong vë tËp viÕt.
- HS ®äc tªn c©u chuyÖn.
Th¶o luËn: 
Theo nhãm
Cö ®¹i diÖn thi kÓ
0§T: 1 lÇn
Thø s¸u ngµy 11 tháng10 năm 2010
Taäp vieát tuaàn 3:
LEÃ, COÏ, BÔØ, HOÅ
I MUÏC TIEÂU: 
Vieát ñuùng chöõ :leã, coï, bôø, hoå, bi ve kieåu chöõ vieát thöôøng , côõ chöõ vöøa theo vôû TV1/1
II. CHUAÅN BÒ:
Giaùo vieân: chöõ maãu
Hoïc sinh: vôû taäp vieát, baûng con
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Baøi cuõ
 Baøi môùi:
Giôùi thieäu chöõ maãu
HS vieát vaøo vôû
3.Cuûng coá daën doø
Cho HS leân baûng vieát chöõ e, b, beù
GV nhaän xeùt cho ñieåm
Hoâm nay ta oân laïi caùch vieát chöõ leã, coï, bôø, hoå , bi ve
* GV giôùi thieäu chöõ leã, coï, bôø, hoå , bi ve
Caùc chöõ treân, nhöõng chöõ naøo cao 5 doøng li?
Nhöõng chöõ naøo cao2 doøng li?
GV vieát maãu, vöøa vieát vöøa noùi caùch vieát
* HD HS vieát vaøo baûng con
 giaùo vieân uoán naén söûa sai
* GV höôùng daãn HS vieát vôû. 
GV chuù yù nhaéc nhôû tö theá ngoài vieát cho HS, chuù caùch ñaët buùt baét ñaàu vaø keát thuùc
- Thu baøi chaám
Nhaän xeùt baøi vieát: öu .. .. .. .. 
	Khuyeát .. .. .. .. 
- Höôùng daãn hoïc sinh reøn vieát ôû nhaø
- Chuaån bò baøi sau 
Nhaän xeùt tieát hoïc
Hoïc sinh leân baûng vieát
 Lôùp nhaän xeùt
-Quan saùt ,nhaän xeùt
-Traû lôøi
HS vieát leân khoâng trung
Hoïc sinh laáy baûng vieát
HS vieát baøi vaøo vôû
HS laéng nghe
Tập viết tuần 4
MÔ – DO – TA – THÔ
I/ Muïc tieâu:
v HS vieát ñuùng: mô, do, ta, thô, thôï moû kieåu chöõ vieát thöôøng ,côõ vöøa theo vôû TV1/1.
II/ Chuaån bò:
v GV: maãu chöõ, trình baøy baûng.
v HS: vôû, baûng con.
III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
*Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân:
*Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh:
*Giôùi thieäu baøi:
*Hoaït ñoäng 1:
*Troø chôi giöõa
 Tiết 
*Hoaït ñoäng 2:
*Hoaït ñoäng 3:
Höôùng daãn phaân tích caáu taïo chöõ
 -Cho hoïc sinh xem chöõ maãu.
 Mô:
H: Hoïc sinh phaân tích chöõ mô?
 Cao maáy doøng li? 
 Neâu caùch vieát.
 do:
H: Hoïc sinh phaân tích chöõ do? 
 Cao maáy doøng li? 
 Neâu caùch vieát.
 ta:
H: Hoïc sinh phaân tích chöõ ta?
 Cao maáy doøng li?
 Neâu caùch vieát.
 thô:
H: Hoïc sinh phaân tích chöõ thô?
 Cao maáy doøng li? 
 Neâu caùch vieát.
-Vieát maãu, neâu qui trình vieát chöõ.
-Höôùng daãn hoïc sinh vieát baûng con.
Thöïc haønh.
-Höôùng daãn hoïc sinh vieát vaøo vôû taäp vieát.
-Yeâu caàu hoïc sinh vieát 1 doøng mô, 1 doøng do, 1 doøng ta, 1 doøng thô.
-Quan saùt, nhaéc nhôû.
-Thu chaám, nhaän xeùt.
-Cho hoïc sinh thi ñua vieát chöõ: mô, do, ta, thô theo nhoùm.
-Daën HS veà taäp reøn chöõ
-Chöõ mô goàm chöõ m vaø chöõ ô. 
-Cao 2 doøng li.
- Vieát chöõ m noái neùt vieát chöõ o, lia buùt vieát daáu ô treân chöõ o.
-Chöõ do goàm chöõ d vaø chöõ o.
- Chöõ d cao 4 doøng li, chöõ o cao 2 doøng li.
- Vieát d, noái neùt vieát o.
-Chöõ ta goàm chöõ t vaø chöõ a. 
-t cao 3 doøng li, a cao 2 doøng li.
- Vieát chöõ t, noái neùt vieát chöõ a.
-Chöõ thô goàm chöõ t chöõ h vaø chöõ ô.
-Chöõ h cao 5 doøng li. 
-Vieát chöõ t, noái neùt vieát chöõ h, lia buùt vieát chöõ o, lia buùt vieát daáu ô treân chöõ o.
Vieát treân khoâng: mô – do – ta – thô.
Vieát baûng con.
Laáy vôû taäp vieát.
Vieát baøi vaøo vôû.
-----------------------------------------------------------------------------------------
To¸n
 Sè 6
I/ Môc tiªu:
BiÕt 5 thªm 1 ®­îc 6,viÕt ®­îc sè 6; ®äc , ®Õm ®­îc tõ 1 ®Õn 6,so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 6,biÕt vÞ trÝ sè 6 trong d·y sè tõ 1 ®Õn 6.
II/ §å dïng d¹y häc:
- C¸c nhãm ®å vËt cïng lo¹i.
- Bé ®å dïng häc to¸n
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
1/ KiÓm tra bµi cò: 
- §iÒn dÊu , = vµo chÊm: 3 em
	3.4,	5.5, 	4....1
 - Líp lµm b¶ng con
2/ Bµi míi:
Giíi thiÖu bµi (G§B) Häc sinh nh¾c l¹i
a/ Giíi thiÖu tõng sè 6
+ LËp sè 6:
- GV cµi b¶ng ®å vËt.
 ? C« cã mÊy h×nh trßn?
 ? Thªm 1 h×nh trßn n÷a lµ mÊy?
- Häc sinh sö dông bé ®å dïng.
 6 h×nh trßn, 6 h×nh vu«ng, 6 h×nh tam gi¸c.
- C¸c nhãm ®Òu cã sè l­îng lµ 6
+ Giíi thiÖu sè 6 in vµ sè 6 viÕt
- GV g¾n sè 6 in, 6 viÕt 
- So s¸nh hai sè ( in - viÕt )
 + NhËn biÕt thø tù sè 6 trong d·y sè tù nhiªn tõ 1 ®Õn 6.
- HD häc sinh ®Õm.
 ? Sè 6 liÒn sau sè mÊy trong d·y sè?
 ? Sè nµo lµ bÐ nhÊt trong d·y sè?
 ? Sè nµo lµ lín nhÊt trong d·y sè?
 Dïng SGK
b/ Thùc hµnh
+ Bµi 1: ViÕt sè 6.
- GV h­íng dÉn.
+ Bµi 2: ViÕt sè thÝch hîp
- H­íng dÉn häc sinh nhËn ra cÊu t¹o sè.
+ Bµi 3 :ViÕt sè thÝch hîp
 ? Cét cã sè 6 cho biÕt g×?
 ? §øng liÒn sau sè 5 lµ sè mÊy?
 ? Sè nµo lín nhÊt trong d·y sè? T¹i sao?
3/ Tæng kÕt, dÆn dß:
- T×m trong líp nh÷ng ®å vËt cã sè l­îng lµ 6.
- H­íng dÉn häc ë nhµ.
- HS QS vµ nhËn xÐt
- 5 h×nh trßn
6 h×nh trßn
- lÊy 5 h×nh vu«ng, thªm mét h×nh vu«ng n÷a.
- §äc sè h×nh vu«ng em cã.
+ h×nh tam gi¸c lµm t­¬ng tù
- Häc sinh ®äc c¸ nh©n, nhãm, §T
- 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Häc sinh ®Õm que tÝnh
- LiÒn sau sè 5.
- Sè 1
- Sè 6
- Quan s¸t h×nh vÏ råi tr¶ lêi
- Häc sinh viÕt vµo b¶ng con
- HS nªu; 6 gåm 5 vµ 1, gåm 1 vµ 5, gåm 4 vµ 2, gåm 2 vµ 4, gåm 3 vµ 3
HS lµm vµo vë
- 6 « vu«ng
- sè 6
- Sè 6, v× cã sè cét cao nhÊt
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tù nhiªn - X· héi
B¶o vÖ m¾t vµ tai
I/ Yªu cÇu
 Nªu ®­îc c¸c viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ m¾t vµ tai.
III/ Häat ®éng d¹y vµ häc.
1. KiÓm tra bµi cò	3 häc sinh lªn b¶ng
2. Bµi míi 
a. Giíi thiÖu bµi (G§B)	Häc sinh nhh¾c l¹i
1/ Khëi ®éng:
-H¸t bµi: Röa mÆt nh­ mÌo (Giíi thiÖu)
2/ Ho¹t ®éng 1. Lµm viÖc (víi SGK)
MT: NhËn biÕt c¸c viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ m¾t vµ tai.
- ? Khi cã ¸nh s¸ng chiÕu vµo m¾t b¹n lÊy tay che m¾t lµ ®óng hay sai? Ta cã häc b¹n kh«ng?
- Ta nªn lµm g× vµ kh«ng nªn lµm g×?
2/ Häat ®éng 2: Lµm viÖc (víi SGK)
- MT: NhËn biÕt c¸c viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ m¾t vµ tai.
? hai b¹n ®ang lµm g×? ViÖc ®ã ®óng hay lµ sai?
- §Ó b¶o vÖ tai ta nªn lµm g×?
3/ Häat ®éng 3: §ãng vai
MT: TËp øng xö ®Ó b¶o vÖ m¾t vµ tai.
Nhãm 1: Hïng ®i häc vÒ thÊy em TuÊn vµ b¹n TuÊn ch¬i kiÕm b»ng 2 chiÕc que. NÕu lµ Hïng em sÏ xö lý nh­ thÕ nµo?
Nhãm 2: Lan ®ang ngåi häc bµi, b¹n cña anh Lan ®Õn rñ ®i xem b¨ng nh¹c, hai anh më rÊt to. NÕu lµ Lan em sÏ xö lý nh­ thÕ nµo?
- ? Em ®· häc ®­îc g× khi ®Æt m×nh vµo vÞ trÝ c¸c nh©n vËt ®ã.
5/ Cñng cè, dÆn dß:
- NhËn xÐt giê häc. 
- H­íng dÉn chuÈn bÞ häc ë nhµ.
- HS quan s¸t tõng h×nh, tËp ®Æt c©u hái vµ tr¶ lêi.
- B¹n lµm ®óng, ta nªn häc tËp b¹n
- Nªn: ®äc s¸ch ë n¬i cã ¸nh s¸ng, kho¶ng c¸ch võa ph¶i.
- Röa mÆt b»ng n­íc s¹ch vµ cã kh¨n riªng.
 - §i kh¸m vµ kiÓm tra m¾t.
- Kh«ng nªn ®Ó ¸nh s¸ng chiÕu vµo m¾t, xem ti vi qu¸ gÇn.
- HS th¶o luËn nhãm2.
- §Æt c©u hái vµ tr¶ lêi:
- Hai b¹n ®ang ngo¸y tai cho nhau, ®ã lµm viÖc lµm sai, cã thÓ lµm háng tai.
- Nªn: l¾c n­íc ra khái tai sau khi t¾m. th­êng xuyªn ®i kh¸m.
- Kh«ng nªn ngo¸y tai cho nhau, kh«ng dïng vËt cøng, hÐt to vµo tai b¹n.
- HS ®ãng vai theo nhãm ®Ó xö lý t×nh huèng.
- §ãng vai tr­íc líp.
- NhËn xÐt
- CÇn ph¶i ®Ó b¶o vÖ m¾t vµ tai.
 TuÇn 5
Thø hai ngµy 13 th¸ng 9 n¨m 2010 
Chµo cê
TËp trung ®Çu tuÇn 
§¹o ®øc
Gi÷ g×n s¸ch vë, ®å dïng häc tËp
I/ Yªu cÇu:
1/ KiÕn thøc:
- Gióp häc sinh hiÓu trÎ em cã quyÒn ®­îc häc hµnh
- Gi÷ g×n s¸ch vë, ®ß dïng häc tËp gióp c¸c em thùc hiÖn tèt ®­îc quyÒn häc tËp cña m×nh.
2/ Kü n¨ng:
- Häc sinh biÕt yªu quý vµ gi÷ g×n s¸ch vë, ®å dïng häc tËp
II/ Tµi liÖu, ph­¬ng ph¸p
- Vë bµi tËp ®¹o ®øc.
- C¸c ®å dïng häc tËp
- Bµi h¸t:ý¸ch bót th©n yªu ¬i
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc.
1. KiÓm tra bµi cò	3 häc sinh lªn b¶ng
2. Bµi míi 
a. Giíi thiÖu bµi (G§B)	Häc sinh nhh¾c l¹i
a/ Häat ®éng 1: bµi tËp 1:
- Häc sinh lµm bµi tËp 1
- Gi¶i thÝch yªu cÇu bµi tËp
b/ Häat ®éng 2: HS lµm bµi 2
- GV nªu yªu cÇu h­íng dÉn häc sinh lµm.
KL: §­îc ®i häc lµ quyÒn lîi cña trÎ em, gi÷ g×n ®å dïng häc tËp chÝnh lµ gióp c¸c em thùc hiÖn tèt quyÒn ®­îc häc tËp cña m×nh,
c/ Ho¹t ®éng 3: 
- HS lµm bµi tËp 3.
- GV nªu yªu cÇu
- Theo em nh÷ng hµnh ®éng nµo lµ ®óng? Hµnh ®éng nµo lµ sai?
KL: CÇn ph¶i gi÷ g×n ®å dïng häc tËp, kh«ng lµm g·y, d©y bÈn, viÕt, vÏ bËy ra s¸ch. Gi÷ g×n ®å dïng häc tËp gióp c¸c em thùc hiÖn tèt quyÒn ®­îc häc cña m×nh.
d/ Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 
- H­íng dÉn häc ë nhµ
- Thi s¸ch vë ai ®Ñp nhÊt
- HS t×m vµ t« mµu vµo c¸c ®å dïng häc tËp trong bøc tranh.
- Trao ®æi theo cÆp
- HS giíi thiÖu ®å dïng häc tËp cña m×nh theo nhãm 2.
- Tªn ®å dïng, dïng ®Ó lµm g×?, c¸ch gi÷ g×n
- HS tr×nh bµy tr­íc líp.
- HS lµm bµi tËp vµo vë. 
- Ch÷a bµi, gi¶i thÝch.
- H® dóng: 1, 2, 6.
- H® sai: 3, 4, 5 
HS söa sang s¸ch vë, ®å dïng häc tËp.
------------------------------------------------------------------
Häc vÇn
Bµi 17: U- ¦
I/ Môc ®Ých- yªu cÇu:
§äc ®­îc: u, ­, nô, th­, tõ vµ c©u øng dông.
ViÕt ®­îc: u, ­, nô, th­.
LuyÖn nãi 2-3 c©u theo chñ ®Ò: Thñ ®« 
II/ §å dïng d¹y häc
Tranh minh häa., bé ®å dïng, vËt mÉu
III/ C¸c häat ®éng d¹y vµ häc.
a/ KiÓm tra bµi cò: 
B¶ng con: tæ cß, l¸ m¹, th¶ c¸
§äc c©u øng dông: Cß bè mß c¸ ,cß mÑ tha c¸ vÒ tæ
b/ Bµi míi
Giíi thiÖu bµi (G§B) Häc sinh nh¾c l¹i
TiÕt 1
1/ Giíi thiÖu
- Chóng ta häc ch÷ vµ ©m míi : u - ­
 2. D¹y ch÷ ghi ©m: u
a/ NhËn diÖn nÐt ch÷: 
- Giíi thiÖu ch÷ u gåm mét nÐt xiªn ph¶i vµ 2 nÐt mãc ng­îc. 
- So s¸nh u vµ i
b/ Ph¸t ©m vµ ®¸nh vÇn tiÕng
- Ph¸t ©m: u
- §äc tiÕng võa ghÐp n - u -nu nÆng nô.
- §äc tr¬n: nô
- VÞ trÝ c¸c ch÷ trong tiÕng?
- §¸nh vÇn
- Gi¸o viªn giíi vËt mÉu
- Nô
c/ H­íng dÉn HS viÕt ch÷: u
- Gi¸o viªn viÕt mÉu, h­íng dÉn quy tr×nh viÕt ch÷ : Nô
­
- Quy tr×nh t­¬ng tù
- So s¸nh u - ­
-d/ §äc tõ ng÷ øng dông.
- Gi¸o viªn ghi b¶ng 
- GV ®äc mÉu
- Gi¶i thÝch tõ
- Häc sinh ®äc u - ­
- Gièng nhau: NÐt xiªn ph¶i
 NÐt mãc ng­îc
Kh¸c nhau: u cã 2 nÐt mãc ng­îc
 I cã 1 nÐt mãc ng­îc
- Häc sinh nh×n b¶ng
- Häc sinh ®äc §T, nhãm, c¸ nh©n.
- T×m u trong Bé ®å dïng
- GhÐp thªm n vµo bªn tr¸i u, dÊu chÊm d­íi ch÷ u.
- Häc sinh ®ång thanh, c¸ nh©n.
- N ®øng tr­íc, u ®øng sau, dÊu . d­íi u.
Häc sinh ®ång thanh, nhãm, c¸ nh©n.
- Häc sinh viÕt trªn kh«ng trung
- Häc sinh viÕt b¶ng con 
 n - nô
­ # u: cã dÊu phô
Häc sinh ®äc c¸ nh©n, nhãm, ®ång thanh
TiÕt 2
3/ LuyÖn tËp
 a/ LuyÖn ®äc
LuyÖn ®äc c¸c ©m tiÕt 1
§äc c©u øng dông
Gi¸o viªn ghi b¶ng
Gi¸o viªn nghe, söa 
 b/ LuyÖn viÕt: 
ViÕt mÉu , h­íng dÉn
 c/ LuyÖn nãi:
? Trong tranh vÏ g×?
 ? Chïa Mét cét ë ®©u?
? Hµ Néi cßn gäi lµ g×?
? Em biÕt g× vÒ thñ ®« Hµ Néi ( qua phim ¶nh, truyÖn)?
Trß ch¬i: ghÐp ch÷ nhanh.
 d/ Cñng cè - dÆn dß
§äc toµn bµi, h­íng dÉn tù häc
Häc sinh ®äc: u- nô, ­- th­
§äc tõ øng dông
NhËn xÐt vÒ tranh minh häa
Häc sinh ®äc, c¸ nh©n, nhãm, ®ång thanh 
- Häc sinh viÕt vµo vë.
- §äc tªn bµi: Thñ ®«
- C« gi¸o ®­a häc sinh ®i th¨m chïa Mét cét.
- ë Hµ Néi
- Gäi lµ thñ ®«
- Häc sinh kÓ
---------------------------------------------------------
Thø ba ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2009 
To¸n
 Sè 7
I/ Môc tiªu:
BiÕt 6 thªm 1 ®­îc 7,viÕt sè 7; ®äc, ®Õm ®­îc tõ 1 ®Õn 7;biÕt so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 7, biÕt vÞ trÝ sè 7 trong d·y sè tõ 1 - 7.
II/ §å dïng d¹y häc:
- C¸c nhãm cã 7 ®å vËt.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
1/ KiÓm tra bµi cò: 
- 2 em lªn b¶ng ®iÒn dÊu: 6.4,	3.6, 	
	Líp: Lµm trªn b¶ng con.
2/ Bµi míi:
Giíi thiÖu bµi (G§B) Häc sinh nh¾c l¹i
a/ Giíi thiÖu sè 7
- G¾n 6 h×nh vu«ng, thªm 1 h×nh vu«ng
? Hái tÊt c¶ cã ? h×nh vu«ng .
 - H­íng dÉn häc sinh sö dông bé ®å dïng.
 - QS tranh SGK
 - C¸c nhãm ®Òu cã sè l­îng lµ 7,dïng sè 7 ®Ó biÓu diÔn c¸c nhãm ®å vËt.
- Gi¸o viªn ghi ®Çu bµi.
- Giíi thiÖu sè 7 in
 7 viÕt
- Sè 7 viÕt b»ng ch÷ sè 7.
- H­íng dÉn ®Õm tõ 1 ®Õn 7 vµ ng­îc l¹i.
- Lµm mÉu b»ng que tÝnh.
 ? Sè nµo liÒn tr­íc sè 7?
 ? Sè nµo liÒn sau sè 6
b/ Thùc hµnh:
Bµi 1: ViÕt sè 7
- HD HS viÕt 
Bµi 2 (29): GV HD mÉu.
 ? cã mÊy bµn lµ tr¾ng?
 ? Cã mÊy bµn lµ xanh?
 ? TÊt c¶ cã mÊy bµn lµ?
C¸c phÇn kh¸c nhau, t­¬ng tù?
KÕt luËn: 7 gåm: 6 vµ 1, gåm 1 vµ 6; 5 vµ 2, gåm 2 vµ 5; 3 vµ 4, gåm 4 vµ 3.
Bµi 3: ®Õm sè « vu«ng trong tõng cét råi ®iÒn sè thÝch hîp råi ®äc.
 ? Sè nµo lín nhÊt trong d·y sè nµy?
3/ Tæng kÕt, dÆn dß:
- NhËn xÐt giê häc.
- H­íng dÉn häc ë nhµ.
Cã 7 h×nh vu«ng.
- HS nh¾c l¹i, c¸ nh©n, ®ång thanh. 
- 6 h×nh trßn, thªm mét h×nh trßn n÷a.
- nªu sè h×nh ®· cã.
- H×nh tam gi¸c.
Ch÷ sè 7 in:
- Ch÷ sè 7 viÕt:
- HS ®äc: bÈy
- HS ®Õm 2 lÇn.
- Sè 6.
- Sè 7 (mét em nh¾c l¹i)
HS viÕt b¶ng con
- HS lµm theo nhãm
- HS lµm vµo s¸ch, ®äc sè ®· ®iÒn.
- 6 tr¾ng, 1 ®en.
- 7 bµn lµ.
- NhiÒu em nh¾c l¹i
- Líp ®äc ®ång thanh
-HS lµm vµo vë
-------------------------------------------------------------
Hoïc vaàn
Bài 18 X – CH
I/ Muïc tieâu:
- Đoïc vaø vieát ñöôïc x, ch, xe, choù,từ và câu ứng dụng.
-Vieát ñöôïc x, ch, xe, choù
- Luyện nói 2-3 câu theo chuû ñeà: Xe boø, xe lu, xe oâ toâ.
II/ Chuaån bò:
-Giaùo vieân: Tranh.
-Hoïc sinh: Boä gheùp chöõ, saùch, baûng con.
III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
*Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân:
*Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh:
I Tieát 1:
* Giôùi thieäu baøi: x – ch
* Hoaït ñoäng 1:
*Hoaït ñoäng 2:
*Nghæ giöõa tieát: 
*Hoaït ñoäng 3:
*Hoaït ñoäng 4:
*Nghæ chuyeån tieát: 
Tieát 2:
*Hoaït ñoäng 1:
*Hoaït ñoäng 2:
*Troø chôi giöõa tieát:
*Hoaït ñoäng 3:
*Hoaït ñoäng 4: 
Daïy chöõ ghi aâm: x.
-Giôùi thieäu, ghi baûng x.
H: Ñaây laø aâm gì?
-Giaùo vieân phaùt aâm maãu: x
-Yeâu caàu hoïc sinh gaén aâm x.
-Höôùng daãn ñoïc aâm x : khe heïp giöõa ñaàu löôõi vaø raêng lôïi, hôi thoaùt ra xaùt nheï, khoâng coù tieáng thanh)
-Yeâu caàu hoïc sinh gaén tieáng xe.
-Höôùng daãn phaân tích tieáng xe.
-Höôùng daãn hoïc sinh ñaùnh vaàn tieáng xe.
-Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc tieáng xe.
-Cho hoïc sinh quan saùt tranh.
Giaûng töø xe.
-Giaùo vieân ghi baûng, ñoïc maãu goïi hoïc sinh ñoïc: xe.
-Luyeän ñoïc phaàn 1.
Daïy chöõ ghi aâm ch.
-Ghi baûng giôùi thieäu ch.
H: Ñaây laø aâm ch?
H: AÂm ch coù maáy aâm gheùp laïi?
-Giaùo vieân phaùt aâm maãu: ch.
-Yeâu caàu hoïc sinh gaén aâm ch.
-Giôùi thieäu chöõ ch vieát: xe (c) noái neùt (h).
-Yeâu caàu hoïc sinh gaén tieáng choù.
-Höôùng daãn phaân tích tieáng choù.
-Höôùng daãn hoïc sinh ñaùnh vaàn tieáng choù.
-Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc tieáng choù.
-Cho hoïc sinh quan saùt tranh.
H: Ñaây laø con gì?
-Giaùo vieân ghi baûng, ñoïc maãu goïi hoïc sinh ñoïc : choù.
-Luyeän ñoïc phaàn 2.
-So saùnh: th - ch. 
-Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc toaøn baøi.
Vieát baûng con.
-Giaùo vieân vöøa vieát vöøa höôùng daãn qui trình: x, ch, xe, choù (Neâu caùch vieát).
-Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai.
-Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc treân baûng con.
Giôùi thieäu töø öùng duïng:
thôï xeû	chì ñoû
xa xa	chaû caù
-Giaùo vieân giaûng töø.
-Goïi hoïc sinh phaùt hieän tieáng coù aâm x – ch.
-Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc toaøn baøi.
*Höôùng daãn hoïc sinh chôi troø chôi noái.
Luyeän ñoïc.
-Hoïc sinh ñoïc baøi tieát 1.
-Treo tranh
H : Tranh veõ gì?
Giôùi thieäu caâu öùng duïng : Xe oâ toå chôû caù veà thò xaõ.
-Giaûng noäi dung tranh.
H: Tìm tieáng coù aâm vöøa hoïc?
-Goïi hoïc sinh ñoïc caâu öùng duïng. 
Luyeän vieát.
-Giaùo vieân vieát maãu vaøo khung vaø höôùng daãn caùch vieát: x, ch, xe, choù.
-Giaùo vieân quan saùt, nhaéc nhôû.
-Thu chaám, nhaän xeùt.
Luyeän noùi theo chuû ñeà: Xe boø, xe lu, xe oâ toâ.
-Treo tranh:
H: Tranh veõ gì?
H: Em haõy leân chæ vaøo töøng loaïi xe?
H: Xe boø thöôøng duøng laøm gì?
H: Xe lu duøng laøm gì?
H: Xe oâ toâ trong tranh goïi laø xe oâ toâ gì? Noù duøng laøm gì?
H: Em haõy keå theâm 1 soá oâ toâ loaïi khaùc maø em bieát?
-Nhaéc laïi chuû ñeà : Xe boø, xe lu, xe oâ toâ.
-Chôi troø chôi tìm tieáng môùi coù x – ch: xe choù,chuù, xa xa....
Daën HS hoïc thuoäc baøi x – ch.
Nhaéc ñeà.
x.
Hoïc sinh phaùt aâm: xôø(x): Caù nhaân, lôùp
Thöïc hieän treân baûng gaén. Ñoïc caù nhaân, lôùp.
Hoïc sinh nhaéc laïi.
Thöïc hieän treân baûng gaén.
Tieáng xe coù aâm x ñöùng tröôùc, aâm e ñöùng sau:
 Caù nhaân.xôø – e – xe: CN- lôùp.
Caù nhaân, nhoùm, lôùp.
Hoïc sinh xem tranh.
Caù nhaân, nhoùm, lôùp.
Caù nhaân, lôùp.
ch
2 aâm: c + h
Caù nhaân, lôùp.
Thöïc hieän treân baûng gaén.
Hoïc sinh nhaéc laïi.
Thöïc hieän treân baûng gaén.
Tieáng choù coù aâm ch ñöùng tröôùc, aâm o ñöùng sau, daáu saéc ñaùnh treân aâm o: Caù nhaân.
chôø – o – cho – saéc – choù: CN-L l
Caù nhaân, nhoùm, lôùp.
Con choù.
Caù nhaân, nhoùm, lôùp.
Caù nhaân, lôùp.
Gioáng: h cuoái
Khaùc: t – c ñaàu.
Caù nhaân, lôùp.
 (x): Vieát neùt cong hôû traùi, lia buùt vieát neùt cong hôû phaûi.
ch: Vieát chöõ â (c) noái neùt vieát chöõ (h).
xe: Vieát chöõ (x), noái neùt vieát chöõ e.
choù: Vieát chöõ (c), noái neùt vieát chöõ (h), lia buùt vieát chöõ o, lia buùt vieát daáu saéc treân chöõ o.
Hoïc sinh vieát treân baûng con.
Ñoïc caù nhaân.
Ñoïc caù nhaân, lôùp.
xeû, xa xa, chì, chaû.
Thi ñua 2 nhoùm.
Ñoïc caù nhaân, lôùp.
Quan saùt tranh.
Xe oâ toâ chôû caù.
Ñoïc caù nhaân: 2 em
Leân baûng duøng thöôùc tìm vaø chæ aâm vöøa môùi hoïc (xe, xa)
Ñoïc caù nhaân, lôùp.
Laáy vôû taäp vieát.
Hoïc sinh vieát töøng doøng.
Quan saùt tranh. Thaûo luaän nhoùm, goïi nhoùm leân baûng lôùp trình baøy.
Xe boø, xe lu, xe oâ toâ.
Leân chæ.
Duøng ñeå keùo haøng hoùa, ñoà ñaïc...
Duøng ñeå maët ñöôøng ñaát phaúng...
Xe oâ toâ con. Duøng ñeå chôû ngöôøi...
Töï traû lôøi.
 Thø t­ ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2010 
Häc vÇn
Bµi 19: s- r
I/ Môc ®Ých- yªu cÇu:
§äc ®­îc: s - r, sÎ – rÔ,tõ vµ c©u øng dông.
ViÕt ®­îc: s - r, sÎ – rÔ
LuyÖn nãi 2-3 c©u theo chñ ®Ò: ræ - r¸. 
II/ §å dïng d¹y häc
Bé ®å dïng
Tranh minh häa.
III/ C¸c häat ®éng d¹y vµ häc.
a/ KiÓm tra bµi cò: 
B¶ng con: ChØ ®á, ch¶ c¸, xa xa
§äc c©u øng dông: Xe « t« chë c¸ vÒ thÞ x·.
b/ Bµi míi
TiÕt 1
1/ Giíi thiÖu
- H«m nay ta häc ch÷ vµ ©m míi : s - r 2. D¹y ch÷ ghi ©m: s
NhËn diÖn nÐt ch÷: 
- Giíi thiÖu ch÷ s gåm mét nÐt xiªn ph¶i vµ mét nÐt mãc cong hë tr¸i
- So s¸nh s vµ x
Ph¸t ©m vµ ®¸nh vÇn tiÕng
- Ph¸t ©m s
- GV ®äc mÉu
- GhÐp thªm ch÷ e vÒ bªn ph¸i vµ thªm dÊu ? trªn e.
- VÞ trÝ c¸c ch÷
H­íng dÉn viÕt : 
- Gi¸o viªn viÕt mÉu, h­íng dÉn quy tr×nh viÕt s:
H­íng dÉn viÕt : sÎ
 * r
Quy tr×nh t­¬ng tù.
- NÐt xiªn, nÐt th¾t nÐt mãc ng­îc.
§äc tõ ng÷ øng dông.
- Gi¸o viªn ghi b¶ng 
- Gi¶i nghÜa c¸c tõ
- §äc mÉu
Häc sinh ®äc ®ång thanh s - r
- Gièng nhau : nÐt cong
- Kh¸c nhau s cã thªm nÐt xiªn, nÐt th¾t.
- Häc sinh ®äc §T, nhãm, c¸ nh©n.
- T×m ch÷ ghi ©m s.
- Häc sinh ®äc tiÕng: sÎ
- S ®øng tr­íc, e ®øng sau vµ dÊu ? trªn e.
HS ®¸nh vÇn ®ång thanh, nhãm, c¸ nh©n.
- Häc sinh viÕt trªn kh«ng trung
- Häc sinh viÕt b¶ng con 
- Häc sinh ®äc thÇm
-Häc sinh ®äc, c¸ nh©n, nhãm, ®ång thanh
TiÕt 2
3/ LuyÖn tËp
 a/ LuyÖn ®äc
- LuyÖn ®äc c¸c ©m tiÕt 1
- §äc c©u øng dông
- Gi¸o viªn ghi b¶ng
b/ LuyÖn viÕt: 
- H­íng dÉn viÕt vµo vë
 c/ LuyÖn nãi:
 ? Bøc tranh vÏ g×?
 ? Ræ dïng lµm g×?
 ? R¸ dïng lµm g×?
 ? Ræ kh¸c r¸ nh­ thÕ nµo?
 ? Ngoµi ræ r¸ ra cßn nh÷ng ®å vËt nµo ®an b»ng tre nøa?
 ? NÕu kh«ng cã tre nøa ræ, r¸ cßn lµm b»ng g×? 
 d/ Cñng cè - dÆn dß
- ChØ b¶ng cho häc sinh ®äc : 1 lÇn
- H­íng dÉn häc ë nhµ.
- Häc sinh ®äc s - sÎ, r - rÔ
- §äc tiÕng, tõ øng dông
- Häc sinh ®äc, c¸ nh©n, nhãm, líp.
- NhËn xÐt tranh minh häa, 
- §äc c¸ nh©n, nhãm, ®ång thanh.
- Häc sinh viÕt vµo vë.
- Häc sinh ®äc tªn bµi : ræ - r¸
- VÏ ræ vµ r¸
- §Ó röa rau.
- Vo g¹o
- Ræ ®an th­a, r¸ ®an dµy
- Nong, nia, thóng, 
- Nhùa
- Häc sinh nãi tr­íc líp
-----------------------------------------------------------------
To¸n
Sè 8
I/ Môc tiªu:
BiÕt 7 thªm 1 ®­îc 8,viÕt sè 7; ®äc, ®Õm ®­îc tõ 1 ®Õn 8;biÕt so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 8, biÕt vÞ trÝ sè 8 trong d·y sè tõ 1 - 8.
 II/ §å dïng d¹y häc:
- C¸c nhãm cã 8 ®å vËt cïng lo¹i
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
1/ KiÓm tra bµi cò: 
- 3 em lªn b¶ng: 6.7,	7.5,	7....7 	
- D­íi líp lµm b¶ng con.
2/ Bµi míi:
Giíi thiÖu bµi (G§B)	 Häc sinh nh¾c l¹i
a/ Giíi thiÖu sè 8
B­íc 1: LËp sè 8
- G¾n b¶ng 7 h×nh vu«ng, thªm 1 h×nh vu«ng
? Hái cã ? h×nh vu«ng .
 - Sö dông bé ®å dïng.
 - QS tranh SGK
 - C¸c nhãm ®Òu cã sè l­îng lµ 8.
- Ghi b¶ng: sè 8.
B­íc 2: sè “8 in”, “8 viÕt”
- Sè 8 ®­îc viÕt b»ng ch÷ sè 8
- Giíi thiÖu sè 8 in vµ sè 8 viÕt
* NhËn biÕt thø tù
- Dïng que tÝnh ®Õm tõ 1 ®Õn 8, 8 - 1
 ? Sè nµo liÒn tr­íc sè 8?
 ? Sè nµo liÒn sau sè 7?
b/ Thùc hµnh:
Bµi 1: ViÕt sè 8
- GV h­íng dÉn viÕt sè 8.
Bµi 2 viÕt sè thÝch hîp vµo « trèng.
- CÊu t¹o sè 8
- GV viÕt mÉu
Bµi 3: ®iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng
Trß ch¬i: xÕp sè thø tù
3/ Tæng kÕt, dÆn dß:
- NhËn xÐt giê häc.
- H­íng dÉn häc ë nhµ.
Cã 8 h×nh vu«ng.
- 7 h×nh trßn, thªm mét h×nh trßn n÷a.
- nªu sè h×nh ®· cã.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an 1 tuan 18 theo chuan ktkn.doc