Giáo án Tổng hợp khối 1 - Trường Tiểu Học Cát Hưng - Tuần học 20

 I. MỤC TIÊU.

 * Giúp hs nhận biết.

 - Biết làm tính cộng (không nhớ) trong phạm vi 20

 - Tập cộng nhẩm ( dạng 14 + 3 )

 - Ôn tập củng cố lại phép tính trong phạm vi 10.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

 *GV : Các bó chục que tính và các que tính rời, bảng phụ

 *HS : Chuẩn bị que tính, sách giáo khoa

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 34 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 22/12/2018 Lượt xem 48Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp khối 1 - Trường Tiểu Học Cát Hưng - Tuần học 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
yù nghóa nhö theá naøo ?
 Nhôø soáng toát buïng , ngoác ñaõ gaëp ñöôïc ñieàu toát ñeïp , ñöôïc laáy coâ coâng chuùa veà laøm vôï .
 7- Cuûng coá :
- Ñoïc laïi baøi vöøa ñoïc .
- Troø chôi : Tìm teân goïi cuûa töøng ñoà vaät
- Höôùng daãn luaät chôi 
 8- Nhaän xeùt - Daën doø :
- Nhaâïn xeùt tieát hoïc ,tuyeân döông nhöõng HS , nhoùm coù tinh thaàn hoïc taäp toát .
Veà nhaø oân laïi caùc vaàn , aâm ñaõ hoïc ñeå
-Haùt
- 2 HS leân baûng vieát döôùi lôùp moãi toå vieát 1 töø .( giô baûng , lôùp nhaän xeùt )
- 2 HS ñoïc , lôùp nhaän xeùt . 
- Lôùp chuù yù nghe .
- HS chæ baûng ghi caùc vaàn ñaõ hoïc .
- HS theo doõi GV ñoïc vaàn gì thì HS duøng thöôùt chæ vaøo vaàn ñoù .
- 1 HS chæ vaøo vaàn , HS kia ñoïc vaàn baïn vöøa chæ . 
- HS ñoïc aê , aâ, o , oâ,u , ö , ieâ ,ueâ, uoâ , öô , a , eâ , i . 
- HS ñoïc c, ch .
HS gheùp vaø ñoïc : 
+ aêc , aâc , oc , oâc , uc , ieâc , uoâc , öôc, ac
+ ach , eâch , ich .
Caù nhaân , lôùp ñoïc : 
+ aêc , aâc , oc , oâc , uc , ieâc , uoâc , öôc, ac
+ ach , eâch , ich .
- HS ñoïc : thaùc nöôùc , chuùc möøng , ích lôïi .
- HS ñoïc trôn ( 4-6 em .)
- HS neâu : thaùc , chuùc , ích 
* Lôùp nghe GV giaûi thích töø .
- 4 HS ñoïc laïi , lôùp ñoàng thanh .
* Lôùp quan saùt , theo 
doõi , vieát treân khoâng trung .
- Lôùp vieát töøng töø leân baûng con roài nhaän xeùt .
* Caù nhaân , nhoùm , lôùp ñoàng thanh 
- 4 HS nhìn baûng ñoïc .
- Tranh veõ hai HS ñi hoïc veà vaø chaøo baø .
- HS nhìn baûng ñoïc : (caù nhaân , taäp theå ) .
- 4 HS ñoïc laïi ñoaïn thô öùng duïng .
 Ñi ñeán nôi naøo 
	Chaúng sôï laïc nhaø 
	Lôøi chaøo ñi tröôùc 
	Lôøi chaøo keát baïn 
	Lôøi chaøo daãn böôùc 
	Con ñöôøng bôùt xa
- HS nhaéc laïi quy trình vieát .
- Caû lôùp vieát vaøo vôû .
- HS ñoïc : Anh chaøng ngoác vaø con ngoãng vaøng
* Lôùp chuù yù nghe GV keå chuyeän . Keát hôïp quan saùt tranh .
- HS trong toå keå laïi theo tranh cuûa toå mình .
HS phaùt bieåu
- HS Thöïc hieän troø chôi
Ruùt kinh nghieäm:
..*****************************************************************************
Tieát :	TOAÙN
Luyeän taäp 
	Baøi :
	I. MUÏC TIEÂU.
	* Giuùp hs:
	- Giuùp HS reøn luyeän kó thöïc hieän pheùp coäng vaø kó naêng tính coäng nhaåm pheùp tính coù daïng 14+3.
	II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
	- Phieáu baøi taäp, saùch GK vaø vôû baøi taäp toaùn.
	III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC.
1’
4’
30’
4’
1’
1.OÅn ñònh: 
2.Kieåm tra baøi cuõ:
Goïi 2 Hs leân baûng thöïc hieän:
+
+
 14 13 
 3 5 
- GV nhaän xeùt ghi ñieåm 
 3. Baøi môùi:
a. Giôùi thieäu baøi: Luyeän taäp
b. Höôùng daãn Hs luyeän taäp.
* Baøi 1: 
- Gv cho Hs neâu yeâu caàu baøi taäp.
- GV goïi HS leân baûng laøm baøi caû lôùp laøm vaøo baûng con (hai löôït)
- GV cuøng HS nhaän xeùt, ghi ñieåm
* Baøi 2:
- Cho Hs neâu yeâu caàu baøi toaùn.
- Ñeå tính nhaåm ñöôïc caùc pheùp tính ta phaûi döïa vaøo ñaâu ?
- GV goïi 2 nhoùm leân baûng laøm baøi (hình thöùc noái tieáp)
- GV cuøng HS nhaän xeùt
* Baøi 3 :
- Cho Hs neâu yeâu caàu baøi toaùn .
- Höôùng daãn: Chuùng ta thöïc hieän töø traùi sang phaûi (tính hoaëc nhaåm) sau ñoù ghi keát quaû sau daáu baèng.
- GV goïi 4 HS leân baûng laøm baøi, caû lôùp laøm vaøo baûng con
* Baøi 4 
- Gv cho Hs neâu yeâu caàu baøi toaùn .
- Goïi 2 HS leân baûng noái
 4. Cuûng coá :
- Troø chôi tieáp söùc: 
+ Chuaån bò caùc tranh theû coù ghi caùc pheùp tính: 11+8 , 13+5 , 14+5 12+3 , 13+4 vaø 19, 18, 19, 15, 17 chia baûng laøm hai phaàn, moãi beân ñính 5 pheùp tính vaø 5 keát quaû.
+ Caùch chôi : choïn hai ñoäi moãi ñoäi 5 em, chôi theo hình thöùc tieáp söùc, laàn löôït töøng em gaén keát quaû ñeå ñöôïc pheùp tính ñuùng trong 3 phuùt ñeå xem ñoäi naøo nhanh hôn.
- Nhaêùc laïi noäi dung baøi hoïc.
 5. Nhaän xeùt – Daën doø: 
- Nhaän xeùt , neâu göông .
- Veà nhaø laøm baøi taäp vaøo vôû baøi 
taäp, Chuaån bò baøi hoâm sau:
 Pheùp tröø daïng 17 – 3
Haùt.
- 2 Hs leân baûng thöïc hieän
- Hai nhoùm laøm baøi vaøo baûng con
- Ñaët tính roài tính:
- HS laøm baøi
+
+
+
 12 12 16
 3 7 3
 15 19 19
+
+
+
 13 7 13
 4 + 2 6
 17 9 19
- Tính nhaåm neâu keát quaû.
- Döïa vaøo baûng coäng 10.
- Hs 2 nhoùm thi nhau laøm baøi
- Tính nhaåm ñieàn keát quaû theo haøng ngang.
10+1+3=14 11+2+3=16
16+1+2=19 12+3+4=19
- 4 HS leân baûng thöïc hieän
- Caû lôùp cuøng laøm vaøo baûng con.
- Noái caùc soá vaøo caùc toång töông öùng.
- 2 HS leân baûng.
- HS döôùi lôùp laøm vaøo phieáu
 17+1
 15+1
 17+2
17
 12+2
 13+3
 14+3 
19
12
16
14
18
- HS leân tham gia chôi
Ruùt kinh nghieäm boå sung:.
 ach
	TIEÁT : 	HOÏC VAÀN
	Baøi 81:
	I. MUÏC TIEÂU.
	- Hs nhaän bieát ñöôïc caáu taïo cuûa vaàn: achtrong tieáng saùch 
- Ñoïc vieát ñuùng ñöôïc vaàn coù tieàng töø khoaù: ach, cuoán saùch
- Ñoïc ñuùng töø öùng duïng: Vieân gaïch, saïch seõ, keânh raïch, caây baïch ñaøn
- Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng: 
	Meï, meï ôi coâ daïy
	Phaûi giöõ saïch ñoâi tay
	Baøn tay maø daây baån
	Saùch, aùo cuõng baån ngay
	- Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Giöõ gìn saùch vôû
	II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC.
	- Boä ñoà duøng daïy hoïc Tieáng Vieät 
 - Tranh minh hoïa hoaëc vaät thaät cho caùc töø ngöõ khoaù, caâu öùng duïng, Phaàn
 luyeän noùi.
	- Baûng vaø boä gheùp chöõ Tieáng Vieät.
	III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC.
	(Tieát 1)
1. Kieåm tra baøi cuõ.
- Cho Hs vieát baûng con: caù dieác
 thöôùc keû
- Goïi 2 Hs ñoïc baøi 80
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
 2 Baøi môùi:
 a. Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay caùc em tieáp vaàn môùi coù keát thuùc baèng aâm ch laø: ach
- Gv ghi baûng : ach
 b. Daïy vaàn: 
* Vaàn ach
- Nhaän dieän vaàn :
- Cho hoïc sinh phaân tích vaàn ach 
- Tìm trong boä chöõ caùi , gheùp vaàn ach 
*Ñaùnh vaàn :
 + Vaàn : ach
- Vaàn ach ñaùnh vaàn nhö theá naøo ?
+ GV chænh söõa loãi ñaùnh vaàn .
- Cho HS haõy theâm aâm s vaø daáu saéc, gheùp vaøo vaàn ach ñeå ñöôïc tieáng ach
- GV nhaän xeùt , ghi baûng : saùch
- Em coù nhaän xeùt gì veà vò trí aâm s vaàn ach trong tieáng saùch ?
-Tieáng saùch ñöôïc ñaùnh vaàn nhö theá naøo?
+ Gv chænh söûa loãi phaùt aâm 
- Gv ñöa quyeån saùch Tieáng Vieät 1: Ñaây laø caùi gì ?
- Quyeån saùch hay coøn goïi laø gì ?
 + GV ruùt ra töø khoaù : cuoán saùch
- Gv ghi baûng : cuoán saùch
- Cho hoïc sinh ñaùnh vaàn , ñoïc trôn töø khoaù 
- Gv ñoïc maãu , ñieàu chænh phaùt aâm 
* Vieát
- Gv vieát maãu treân khung oâ ly phoùng to vöøa vieát vöøa neâu quy trình vieát 
 ach cuoán sach
- Cho HS vieát vaøo baûng con 
*Ñoïc töø öùng duïng: 
- GV ghi baûng : Vieân gaïch, saïch seõ, 
 keânh raïch, caây baïch ñaøn
 - Goïi hoïc sinh ñoïc töø öùng duïng , neâu tieáng môùi coù vaàn ach 
 - Gv giaûi thích töø öùng duïng :
- GV ñoïc maãu vaø goïi HS ñoïc
 (Tieát 2)
 3. Luyeän taäp :
* Luyeän ñoïc : 
+ Cho hoïc sinh ñoïc laïi baøi ôû tieát 1 
+ Ñoïc laïi töø öùng duïng treân baûng: 
+ GV chænh söõa loãi cho HS 
- Ñoïc caâu öùng duïng : 
+ Cho HS quan saùt tranh minh hoaï caâu öùng duïng ñeå nhaän xeùt . 
+ Tranh veõ gì ?
+ Cho Hs ñoïc caâu öùng duïng döôùi tranh. 
 Meï, meï ôi coâ daïy
	Phaûi giöõ saïch ñoâi tay
	Baøn tay maø daây baån
	Saùch, aùo cuõng baån ngay
- Khi ñoïc baøi naøy , chuùng ta phaûi löu yù ñieàu gì ?
- GV ñoïc maãu caâu öùng duïng , goïi hoïc sinh ñoïc laïi , 
- GV nhaän xeùt vaø chænh söûa
* Luyeän vieát aùch, cuoán saùch
- Gv cho Hs vieát vaøo vôû taäp vieát : 
- Gv theo doõi chænh söûa nhöõng em vieát chöa ñuùng.
* Luyeän noùi theo chuû ñeà : 
 Giöõ gìn saùch vôû
- Goïi Hs ñoïc caâu chuû ñeà. 
- Gv gôïi yù baèng caâu hoûi cho Hs thi nhau luyeän noùi
 4. Cuõng coá :
- Gv chæ baûng , hoïc sinh ñoïc laïi caùc töø tieáng vöøa hoïc . 
- Toå chöùc troø chôi: Tìm caùc töø tieáp söùc
+ Gv höôùng daãn luaät chôi cho Hs thöïc hieän
 5. Nhaän xeùt -Daën doø :
- Tuyeân döông nhöõng em hoïc toát , nhaéc nhôû nhöõng em hoïc chöa toát 
- Veà nhaø hoïc baøi, xem tröôùc baøi 82
5
35
35
4
1
- Hs 2 daõy baøn cuøng vieát vaøo baûng con.
- 2 Hs ñoïc baøi.
+ Caû lôùp chuù yù 
- HS nhaéc laïi : ach
- vaàn ach ñöôïc taïo bôûi aâm a ñöùng tröôùc vaø ch ñöùng sau.
- Lôùp gheùp a + chôø – ach
- a – chôø – ach 
- Hs gheùp : saùch
- AÂm s ñöùng tröôùc, vaàn ach ñöùng sau, daáu saéc treân a
- sôø – ach – sach – saéc - saùch 
( caù nhaân , nhoùm , lôùp ñaùnh vaàn laàøn löôït )
- Quyeån saùch Tieáng Vieät 1
- Cuoán saùch
- a – chôø – ach
- sôø – ach – sach – saéc - saùch 
 cuoán saùch
- Hs laàn löôït ñoïc: caù nhaân, toå, lôùp
- Lôùp theo doõi . Vieát treân khoâng ñeå ñeå ñònh hình caùch vieát . 
+Vieát treân baûng con .
+ Hs nhaän xeùt baøi vieát . 
- Goïi HS ñoïc vaø neâu tieáng coù vaàn ach
- Lôùp laéng nghe GV giaûng nghóa töø 
- Caù nhaân , nhoùm , lôùp ñoïc töø öùng duïng .
- Hs ñoïc caù nhaân, nhoùm.
- Hs laàn löôït ñoïc laïi töø öùng duïng 
- Lôùp quan saùt tranh minh hoaï caâu öùng duïng traû lôøi. 
- Tranh veõ: Caûnh ba meï con
- HS ñoïc Caù nhaân, nhoùm, taäp theå
- Ngaét nghæ hôi khi heát caâu
- HS ñoïc caù nhaân, nhoùm, taäp theå
- Hs vieát vaøo vôû.
- Hs ñoïc chuû ñeà luyeän noùi : 
Giöõ gìn saùch vôû
- Hs thi nhau luyeän noùi theo yù thích .
- Hs chia ra 4 nhoùm vaø thöïc hieän troø chôi
Ruùt kinh nghieäm boå sung.
	.
	.
	.
	Tieát:	AÂM NHAÏC
THÖÙ 5- 22- 1- 2009
	Tieát :	TOAÙN
Baøi :PHEÙP COÄNG DAÏNG : 14+ 3
	I. MUÏC TIEÂU.
	* Giuùp hs nhaän bieát.
	- Bieát laøm tính coäng (khoâng nhôù) trong phaïm vi 20
	- Taäp coäng nhaåm ( daïng 14 + 3 )
	- OÂn taäp cuûng coá laïi pheùp tính trong phaïm vi 10.
	II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC.
	*GV : Caùc boù chuïc que tính vaø caùc que tính rôøi, baûng phuï
	*HS : Chuaån bò que tính, saùch giaùo khoa
	III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
 1. Kieåm tra baøi cuõ:
- Goïi 2 HS vieát caùc soá
 +Vieát töø 10 ñeán 20
 +Vieát töø 20 ñeán 10
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm 2. Baøi môùi:
 a. Giôùi thieäu baøi : 
 Pheùp coäng daïng 14 + 3.
* Hoaït ñoäng 1: Hoaït ñoäng vôùi ñoà vaät
- Höôùng daãn cho HS laáy que tính
- Hoûi coù taát caû bao nhieâu que tính ?
* Hoaït ñoäng 2: Hình thaønh pheùp 
 coäng 14 + 3
- Gv theå hieän treân baûng.
- Coù 1 chuïc que vieát soá 1 ôû coät chuïc vaø 4 que tính rôøi vieát 4 ôû coät ñôn vò.
- Gv höôùng daãn HS laáy theâm 3 que tính vieát soá 3döôùi soá 4 vaø caùch ñaët que tính.
Chuïc
Ñôn vò
 1
 +
 4
 3
 1
 7
- Vaäy muoán bieát coù taát caû bao nhieâu que tính ta laøm theá naøo ?
- Muoán bieát coù taát caû bao nhieâu que tính ta goäp 4 que tính vôùi 3 que tính rôøi ñöôïc 7 que tính. Coù 1 chuïc que tính vaø 7 que tính rôøi laø 17 que tính.
* Hoaït ñoäng 3: Ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính .
+
- Ñaàu tieân vieát soá 14 roài 14
vieát soá 3 sao cho soá 3 3
thaúng coät vôùi soá 4 17
 (ôû coät ñôn vò) vöøa noùi vöøa thöïc hieän.
- Vieát daáu coäng beân traùi sao cho daáu coäng ôû giöõa hai soá.
- Keû vaïch ngang döôùi hai soá ñoù.
- Tính töø phaûi sang traùi: 
+ 4 coäng 3 baèng 7 vieát 7 .
 + Haï 1 vieát 1
 14 + 3 = 17
 3. Thöïc haønh
* Baøi 1:- Gv cho Hs neâu yeâu caàu baøi toaùn.
- Cho Hs nhaéc laïi caùch tính.
* Baøi 2: Tính 
- Cho Hs neâu yeâu caàu baøi toaùn 
* Baøi 3: Ñieàn soá thích hôïp vaøo troáng
- Höôùng daãn: Muoán ñieàn ñöôïc soá chính xaùc chuùng ta phaûi laáy soá ôû ñaàu baûng coäng laàn löôït vôùi caùc soá ôû oâ haøng treân. Roài ñieàn keát quaû töông öùng vaøo oâ haøng döôùi.
 4. Cuûng coá :
- Cho Hs nhaéc laïi caùch coäng 14+3
 5. Nhaän xeùt – Daën doø.
- Nhaän xeùt chung teát hoïc.
- Veà nhaø laøm baøi taäp vaøo vôû baøi taäp.
- Chuaån bò baøi hoâm sau : Luyeän taäp
5
5
10
-2 Hs leân baûng vieát
- Hs caû lôùp vieát vaøo baûng con 
- Hs laáy 14 que tính (goàm 1 boù chuïc que tính vaø 4 que tính rôøi) roài laáy theâm 3 que nöõa.
- Hs ñeám soá que tính vaø traû lôøi : möôøi baûy que tính.
- Hs ñaët treân baøn 1 chuïc que tính beân traùi vaø 4 que tính beân phaûi.
- Laáy theâm 3 que tính roài ñaët xuoáng haøng phía döôùi 4 que tính
- Hs theo doõi.
- Thöïc hieän pheùp tính theo coät doïc.
- Vieát soá thaúng coät vaø thöïc hieän töø traùi sang phaûi
- Hs laøm baøi
- Thöïc hieän pheùp tính theo haøng ngang.
- Hs laøm baøi:
12+3 =15 13+6 =19 12+1 =13
14+4 =18 12+2=14 16+2=18
13+0=13 10+5=15 15+0=15
- Hs töï ñieàn soá vaøo oâ troáng.
14
1
2
3
4
5
15
16
17
18
19
13
6
5
4
3
2
1
19
18
17
16
15
14
 Ruùt kinh nghieäm boå sung.
	.
	.
	.
Thöù ba ngaøy 23 thaùng 01 naêm 2007
	.
	.
	.
	 ich - eâch
Ruùt kinh nghieäm boå sung.
	.
	.
	.
 	Tieát :	 TNXH
An toaøn treân ñöôøng ñi hoïc
	Baøi :
I.MUÏC TIEÂU :
*Giuùp hs bieát:
- Xaùc ñònh moät soá tình huoáng nguy hieåm coù theå xaûy ra treân ñöôøng ñi hoïc.
- Quy ñònh veà ñi boä treân ñöôøng.
- Traùnh mmoät soá tình huoáng nguy hieåmcoù theå xaûy ra treân ñöôøng ñi hoïc.
- Ñi boä treân væa heø( ñöôøng coù væa heø). Ñi boä saùt leà ñöôøng beân phaûi cuûa mình
(ñöôøng khoâng coù væa heø) .
 	- Coù yù thöùc chaáp haønh nhöõng quy ñònh veà traät töï an toaøn giao thoâng.
	II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC.
	- Caùc hình trong baøi 20 SGK.
	- Chuaån bò nhöõng tình huoáng coù theå xaûy ra treân ñöôøng phuø hôïp vôùi ñòa phöông mình.
	- Caùc taám bìa troøn maøu ñoû, maøu xanh vaø caùc taám bìa veõ hình xe maùy , xe oâ toâ .
	III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC.
 1. Kieåm tra baøi cuõ:
- GV neâu caâu hoûi: 
+ Caûnh nhaø, ñöôøng saù ôû thaønh phoá khaùc noâng thoân nhö theá naøo ?
- Goïi HS traû lôøi
 2. Baøi môùi:
a. Giôùi thieäu baøi : An toaøn treân ñöôøng ñi hoïc.
b. Höôùng daãn hoaït ñoäng.
*Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän tình huoáng
Ø Muïc tieâu: Bieát moät soá tình huoáng nguy hieåm coù theå xaûy ra treân ñöôøng ñi hoïc.
* Böôùc1: Chia lôùp thaønh 4 nhoùm, moãi nhoùm, moãi nhoùm 1 tình huoáng ôû trang 42 SGK. 
* Böôùc 2: Moãi nhoùm thaûo luaän moãi tình huoáng vaø traû lôøi caùc caâu hoûi gôïi yù:
- Ñieàu gì coù theå xaûy ra?
- Ñaõ coù khi naøo em coù haønh ñoäng nhö tình huoáng ñoù khoâng ?
- Em seõ khuyeân caùc baïn trong tình huoáng ñoù nhö theá naøo ?
* Böôùc 3: 
- Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy, 
- Caùc nhoùm khaùc coù theå boå sung hoaëc ñöa ra suy luaän rieâng.
- Ñaõ coù khi naøo em coù haønh ñoäng trong tình huoáng ñoù khoâng ?
- Em seõ khuyeân baïn trong tình huoáng ñoù nhö theá naøo ?
- Ñaõ coù khi naøo em coù chôi banh döôùi loøng ñöôøng chöa ?
- Em seõ khuyeân baïn trong tình huoáng ñoù nhö theá naøo ?
- Ñaõ coù khi naøo em du vaøo xe khi xe ñang chaïy khoâng ?
- Em seõ khuyeân baïn nhö theá naøo khi thaáy baïn ñu vaøo xe khi xe ñang chaïy.
- Khi xe coä qua laïi taáp naäp em coù ñi giöõa loøng ñöôøng khoâng ?
- Em seõ khuyeân baïn nhö theá naøo khi baïn ñi döôùi loøng ñöôøng coù xe qua laïi.
* GV cho caû lôùp quan saùt tranh 5 vaø neâu noäi dung böùc tranh.
- Goïi 1 vaøi HS neâu noäi dung
 - Ñieàu gì seõ xaûy ra khi loäi qua suoái khi nöôùc chaûy xieát ?
- Em seõ khuyeân baïn nhö theá naøo khi loäi qua suoái coù nöôùc chaûy xieát ?
- Gv cho caùc nhoùm khaùc neâu yù kieán boå sung cuûa caùc nhoùm treân
ð Keát luaän: Ñeå traùnh xaûy ra caùc tai naïn treân ñöôøng, moïi ngöôøi phaûi chaáp haønh nhöõng quy ñònh veà traät töï an toaøn giao thoâng.
* Hoaït ñoäng 2: Quan saùt tranh.
Ø Muïc tieâu: Bieát quy ñònh veà ñi boä treân ñöôøng.
* Böôùc 1: GV höôùng daãn HS quan saùt tranh, hoûi vaø traû lôøi caâu hoûi vôùi baïn. (theo caëp)
- Ñöôøng ôû tranh thöù nhaát khaùc gì ôû tranh thöù hai (trang 43 ôû SGK) ?
- Ngöôøi ñi boä ôû tranh thöù nhaát ñi ôû vò trí naøo treân ñöôøng ? 
- Ngöôøi ñi boä ôû tranh thöù hai ñi ôû vò trí naøo treân ñöôøng ?
* Böôùc 2 GV goïi moät soá HS traû lôøi tröôùc lôùp
ð Keát luaän : Khi ñi boä treân ñöôøng khoâng coù vóa heø caàn phaûi ñi saùt meùp ñöôøng veà beân tay phaûi cuûa mình, Coøn ñöôøng coù vóa heø thì ngöôøi ñi boä phaûi ñi treân væa heø.
- GV neâu caâu hoûi SGK trang 43 ñeå HS töï traû lôøi.
* Hoaït ñoäng 3:
- Troø chôi ñeøn xanh, ñeøn ñoû.
* Muïc tieâu: Bieát thöïc hieän nhöõng quy ñònh traät töï veà an toaøn giao thoâng.
* Böôùc 1: GV cho HS bieát quy taéc ñeøn hieäu:
- Khi ñeøn ñoû saùng taát caû caùc xe coä vaø ngöôøi ñi laïi deàu döøng laïi ñuùng vaïch quy ñònh.
- Khi ñeøn xanh saùng xe coä vaø ngöôøi ñi laïi ñöôïc pheùp ñi.
* Böôùc 2: Gv toå chöùc HS thöïc hieän ñi laïi treân ñöôøng theo ñeøn hieäu.
* Böôùc 3: Ai vi phaïm luaät seõ bò (phaït) nhaéc laïi nhöõng quy taéc ñeøn hieäu hoaëc quy ñònh veà di boä treân ñöôøng.
 3. Cuûng coá:
- GV nhaéc laïi noäi dung baøi vöøa hoïc .
 4. Nhaän xeùt – Daën doø
- Nhaän xeùt – neâu göông nhöõng em hoïc toát.
- Veà xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi hoâm sau : OÂn taäp xaõ hoäi
5
10
10
10
4
1
- ÔÛ thaønh phoá nhieàu nhaø cao taàng, nhaø noï saùt nhaø kia, ñöôøng coù nhieàu ngaõ ba, ngaõ tö, coù ñeøn xanh, ñeøn ñoû, treân ñöôøng coù nhieàu xe coä vaø ngöôøi qua laïi. Coøn ôû noâng thoân nhaø cöûa thöa thôùt,treân ñöôøng ít xe coä, ít ngöôøi qua laïi, khoâng coù ñeøn xanh ñeøn ñoû.
* Nhoùm 1: 
- Khi ñi treân thuyeàn caùc baïn choàm ra ngoaøi , laáy tay, chaân thoø xuoáng nöôùc.
- Coù theå rôi xuoáng, laät thuyeàn, bò uoáng hoaëc coù theå cheát ñuoái.
- HS töï traû lôøi .
- Khi ñi treân thuyeàn phaûi ngoài ngay ngaén, khoâng ñöôïc ñuøa giôõn ñeû traùnh tai nhöõng tai naïn coù theå xaûy ra.
* Nhoùm 2: 
- Caùc baïn ñang ñaù banh döôùi loøng ñöôøng khi coù xe coä qua laïi.
- Khi ñaù banh döôùi loøng ñöôøng coù theå bò xe toâng, xaûy ra tai naïn 
- HS töï traû lôøi..
- Khoâng ñöôïc ñaù banh döôùi loøng ñöôøng coù theå xaûy ra tai naïn.
* Nhoùm 3: 
- Xe khaùch ñang chaïy moät baïn HS ñang chaïy theo vaø ñu vaøo hoâng xe.
- Coù theå rôi xuoáng ñaát xaûy ra tai nanï vaø daãn ñeán gaõy tay, chaân, cheát ngöôøi.
- HS töï traû lôøi .
- Khoâng ñöôïc du vaøo hoâng xe khi xe ñang chaïy coù theå rôi ngaõ gaõy tay chaân, hoaëc cheát ngöôøi.
* Nhoùm 4:
- Xe coä ñang chaïy qua laïi, coù moät em beù ñang ñi giöõa loøng ñöôøng.
- Coù theå bò xe toâng.
- HS töï traû lôøi ..
- Khoâng ñöôïc ñi döôùi loøng ñöôøng khi xe coä qua laïi taáp naäp seõ bò xe va vaøo xe
* Caû lôùp quan saùt
-Caùc baïn ñi hoïcloäi qua suoái khi nöôùc ñang chaûy xieát ( chaûy maïnh)
-Coù theåbò nöôùc cuoán troâi
- HS töï traû lôøi. 
- Hs boå sung theo yù thích.
- HS töøng caëp
- Hs töøng caëp quan saùt tranh theo höôùng daãn cuûa GV 
- HS traû lôøi theo söï hieåu bieát cuûa caùc em
- HS boå sung yù kieán
- HS traû lôøi theo yù thich.
- HS chuù yù vaø laéng nghe
- HS thöïc hieän troø chôi
Ruùt kinh nghieäm boå sung.
	.
	.
	.
Thöù tö ngaøy 24 thaùng 01 naêm 2007
	Tieát:	MYÕ TTHUAÄT
	Ruùt kinh nghieäm boå sung.
	.
	.
	.
THÖÙ 5- 22- 1- 2009
	Tieát :	TOAÙN
PHEÙP TRÖØ DAÏNG 17-3
	Baøi :
	I. MUÏC TIEÂU.
	* Giuùp hs nhaän bieát.
	- Bieát laøm tính tröø (khoâng nhôù) trong phaïm vi 20.
	- Taäp tröø nhaåm daïng 17 – 3
	II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC.
	- Boù chuïc que tính vaø caùc que tính rôøi.
	III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC.
1’
4’
15’
15’
4’
1’
 1.OÅn ñònh:
2. Kieåm tra baøi cuõ:
- Goïi HS THöïc hieän caùc baøi taäp:
 15+1 10+2
 12+0 13+4
 3. Baøi môùi: 
 a. Giôùi thieäu baøi: Pheùp tröø daïng 
 17 –3 
* GV cho HS thöïc haønh treân que tính.
b. Höôùng daãn caùch ñaët tính vaø laøm tính tröø.
- Ñaët tính töø treân xuoáng döôùi. 
-
- Vieát 17 roài vieát 3 thaúng coät 17
vôùi 7 ôû coät ñôn vò . 3
- Vieát daáu – (tröø) 
- Keû 1 gaïch ngang döôùi 2 soá ñoù .
- Thöïc hieän tính töø phaûi sang traùi : 
 + 7 tröø 3 baèng 4 vieát 4
 + Haï 1 vieát 1 
- Vaäy 17 tröø 3 baèng 14 
 17 – 3 = 14
 4. Thöïc haønh 
* Baøi 1:
- Cho HS neâu yeâu caàu cuûa baøi 
- Löu yù cho HS khi laøm baøi caàn vieát soá thaúng coät theo haøng .
- Goïi HS leân baûng laøm baøi (2 löôït)
- GV cuøng HS nhaän xeùt
* Baøi 2: GV cho HS neâu yeâu caàu cuûa baøi.
 - Cho HS laøm noái tieáp (2 nhoùm) 
- GV cuøng HS nhaän xeùt
* Baøi 3: 
- GV cho HS neâu yeâu caàu baøi toaùn
- GV chia lôùp 4 nhoùm thöïc heän treân phieáu
- GV cuøng HS nhaän xeùt
 5. Cuûng coá:
- Nhaéc laïi noäi dung baøi
 6. Nhaän xeùt – Daën doø
- Nhaän xeùt – neâu göông nhöõng HS tích cöïc trong hoïc taäp
- Veà nhaø laøm baøi taâp vaøo vôû baøi taäp
- Chuaån bò baøi hoâm sau : Luyeän taäp
-Haùt.
- 4 HS leân baûng moãi em 1 baøi.
- HS laáy 17 que tính (goàm 1 boù chuïc que tính) vaø 7 que tính rôøi, roài taùch thaønh 2 phaàn. Phaàn beân traùi coù 1 boù chuïc que, phaàn beân phaûi coù 7 que tính rôøi.
- Töø 7 que tính rôøi laáy ra 3 que tính. Coøn laïi maáy que tính ?
- Soá que coøn laïi goàm 1 boù chuïc que tính vaø 4 que tính rôøi laø 14 que tính
- HS chuù yù theo doõi
- Tính tröø theo coät doïc.
- HS thöïc hieän
-
-
-
-
-
a 13 17 14 16 19
 2 5 1 3 4
 11 12 13 11 15
b.
-
-
-
-
-
 18 18 15 15 12
 7 1 4 3 2
 11 17 11 12 10
- Thöïc hieän pheùp tính theo haøng ngang.
- HS tính:
 12 – 1 = 11 14 – 1 = 13
 17 – 5 = 12 19 – 8 = 11
 14 – 0 = 14 18 – 0 = 18
- Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng
- Hs thöïc hieän baøi toaùn theo yeâu caàu
16
1
2
3
4
5
15
14
13
12
11
19
6
3
1
7
4
13
16
18
12
15
Ruùt kinh nghieäm boå sung
******************************************************************************
	Tieát : 	HOÏC VAÀN
OP-AP
	Baøi 84:	
	I. MUÏC TIEÂU.
	- Hs nhaän bieát ñöôïc caáu taïo cuûa vaàn: op, op , trong tieáng hoïp, saïp.
- Ñeå ñoïc vaø vieát ñuùng caùc vaàn caùc tieáâng töø khoaù: op , ap , hoïp nhoùm, muùa saïp
- Ñoïc ñöôïc töø öùng duïng: con coïp, ñoùng goùp, giaáp nhaùp, xe ñaïp.
- Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng: 
	Laù thu keâu xaøo xaïc.
	Con nai vaøng ngô ngaùc
	Ñaïp treân laù vaøng khoâ
	- Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Choùp nuùi, ngoïn caây, thaùp chuoâng
	II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC.
	- Boä ñoà duøng daïy hoïc Tieáng Vieät 1
 - Tranh minh hoïa hoaëc vaät thaät cho caùc töø ngöõ khoaù, caâu öùng duïng, Phaàn
 luyeän noùi.
	- Baûng vaø boä gheùp chöõ Tieáng Vieät.
	III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC.
	(Tieát 1)
1’
4’
35’
35’
4’
1’
1. OÅn ñònh:
2 .Kieåm tra baøi cuõ.
- Cho Hs vieát baûng con: chuùc möøng 
 Ích lôïi
- Goïi 2 Hs ñoïc baøi 83
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
 3. Baøi môùi:
 a. Giôùi thieäu

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 20.doc