Giáo án Tổng hợp khối 1 (buổi chiều) - Tuần 14

I- mục tiêu

 - H/S nắm được “bộ chữ học vần thực hành”

 - H/S nắm chắc nội dung chương trình sách giáo khoa

 - HS biết cách sử dụng thành thạo “ bộ chữ học vần thực hành và cách sử dụng bảo quản”

II- Đồ dùng dạy học

Bộ chữ học vần thực hành , bút , vở

III Các hoạt động dạy học

1- kiểm tra

 - Cho h/s để hộp đựng bộ chữ học vần thực hành lên bàn gv kiểm tra nhận xét

2- dạy học bài mới

 - Gv giới thiệu các đồ dùng phục vụ cho học bộ môn Tiếng Việt

 -Về phần học vần cần có đầy đủ đồ dùng sau : bảng ,phấn , bông lau , bút chì , vở ôli

 - Hộp chữ học vần thực hành .

 - Về phần tập viết cần có vở tập viết .

 - Nêu nội qui , qui định cho h/s nắm được .

 - Hướng dẫn h/s cách sử dụng hộp chữ học vần gồm các chữ cái và các dấu thanh , 1 thanh nhựa đẻ gắn

 - Gv làm mẫu cách lắp ghép âm “o”

 

doc 83 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 22/12/2018 Lượt xem 45Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp khối 1 (buổi chiều) - Tuần 14", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ép xếp hình cho cân đối với vở thủ công.
2/. CỦNG CỐ DẶN DÒ: (5’)
Nhận xét snả phẩm của từng nhóm:
Tuyên dương những nhóm có sáng tạo.
Về nhà tập xé lại cho thành thạo
Chuẩn bị : Xé, dán hình cây đơn giản.
..
Tù häc 
LuyƯn viÕt : Phè nhá ,nho kh« ,phë bß ,nhµ l¸ 
I .Mơc tiªu :
 - HS n¾m ®­ỵc cÊu t¹o,®é cao ,kho¶ng c¸ch,c¸c con ch÷ ®Ĩ viÕt ®ĩng c¸c ch÷ : phè nhá,nho kh«,phë bß,nhµ l¸.
- RÌn HS viÕt vë « ly t­¬ng ®èi ®ĩng ®Đp ,®ĩng mÉu.
II. §å dïng d¹y häc :
 - Ch÷ mÉu , vë « ly , bĩt ch× , b¶ng con , phÊn.
III Các hoạt động dạy học
1- giíi thiƯu bµi 
- Cho 2 h/s ®äc l¹i bµi 22 ®· ®ùỵc häc .
2- Luyªn viÕt
 a, HS quian s¸t nhËn xÐt vµ viÕt b¶ng con : 
 - Cho HS quan s¸t ch÷ mÉu .
 - Cho Hs l ®äc tiÕp c¸c tiÕng : phè nhá,nho kh«,phë bß,nhµ l¸..
 - Gäi HS nªu cÊu t¹o ®é cao ,kho¶ng c¸ch c¸c con ch÷.
 - GV h­¬ng dÉn HS viÕt vµ viÐt mÉu.
 - Cho HS viÕt b¶ng con. GV quan s¸t vµ uèn n¾n HS
b, LuyƯn viÕt vë « ly:
 - GV h­íng dÉn Hs viÕt vµo vë « ly . 
 - Cho HS viÕt mçi tõ 3 dßng . 
 - Hs viÕt bµi - GV quan s¸t vµ uèn n¾n cho HS
IV- Củng cố tiết học : 
 - Thu chÊm ®iĨm 1 sè bµi cđa HS - nhËn xÐt vµ ch÷a c¸c lçi viÕt sai. 
 Nhận xét tiết học – dỈn dß HS chuÈn bÞ bµi sau .
.............
Chiều- Thứ ba, ngày 30 tháng 9 năm 2008
Tù häc
 ¤n bµi : 23 : g - gh 
i - mơc tiªu.
1. Cđng cè nghe ®äc, viÕt ®ĩng c¸c ch÷ c¸i ghi ©m vµ mét sè tõ tiÕng cã trong bµi 23 ®· häc.
C¸c ©m : g ,gµ ,gh ,ghÕ ;C¸c tõ : gµ ri , ghÕ gç ; c¸c tõ øng dơng : nhµ ga ,gµ g« ,gå ghỊ ghi nhí .
2. ViÕt ®ĩng kü thuËt, ®¶m b¶o tèc ®é c¸c ch÷ : g ,gh,gµ ri ,ghÕ gç .
3. TËp trung häc tËp, rÌn tÝnh cÈn thËn, viÕt n¾n nãt, cã ý thøc gi÷ vë s¹ch ch÷ ®Đp.
ii - ®å dïng.
B¶ng con + vë.
iii - ho¹t ®éng d¹y häc.
1. LuyƯn ®äc bµi trong SGK (8’)
GV cho HS më SGK bµi 23 cho c¸c tù ®äc l¹i bµi 1 l­ỵt .
GV gäi nhiỊu HS ®äc nèi tiÕp bµi - GV nghe vµ sưa sai nÕu cã HS ®äc sai.
1. LuyƯn viÕt b¶ng con. (5’)
GV ®äc cho HS nghe viÕt c¸c ch÷ c¸i g ,gµ ,gh ,ghÕ ghi ©m ®· häc ë buỉi s¸ng vµ c¸c tiÕng tõ: gµ ri , ghÕ gç vµ c©u øng dơng : nhµ ga ,gµ g« ,gå ghỊ ghi nhí ..
HS më SGK
HS sư dơng b¶ng con 
2. LuyƯn viÕt vë. (7’)
GV ®äc c¸c ch÷ c¸i ghi ©m vµ tiÕng tõ võa viÕt vµo vë. 
GV chÊm bµi - NhËn xÐt.
HS dïng vë « li viÕt theo sù h­íng dÉn cđa GV.
HS chĩ ý ngåi viÕt ®ĩng t­ thÕ. 
3. Bµi tËp. (10’)
GV h­íng dÉn HS lµm bµi trong vë bµi tËp tiÕng ViƯt.
Ch÷a bµi - NhËn xÐt.
 4.Cđng cè –DỈn dß (5’)
 -Gäi hs ®äc l¹i bµi.
 NhËn xÐt tiÕt häc. DỈn hs chuÈn bÞ bµi sau.
.
«n to¸n 
 luyƯn tËp vỊ sè 10 
i - mơc tiªu.
1. KiÕn thøc: Cđng cè ®äc viÕt sè 10. Ph©n tÝch sè. 
2. Kü n¨ng: Thùc hµnh lµm bµi tËp ®ĩng, nhanh.
3. Th¸i ®é: Cã ý thøc häc tËp tèt m«n to¸n.
ii - ®å dïng. 
B¶ng con + bé ®å dïng häc tËp.
iii - ho¹t ®éng d¹y häc. 
1. ViÕt b¶ng con.
+ H viÕt sè 10.
+ §iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng.
0
4
7
10
9
6
3
+ Dïng que tÝnh t¸ch sè 10 
2. H viÕt vë « li.
+ ViÕt 2 dßng sè 10.
+ S¾p xÕp c¸c sè sau: 5, 4, 0, 3, 7, 10 
Theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín
 lín ®Õn bÐ
+ §iỊn dÊu thÝch hỵp vµo « trèng 
 3 7 8 3 9 5
 10 10 6 10 7 5
ChÊm bµi - NhËn xÐt.
2 H lªn b¶ng 
ë d­íi quan s¸t 
H tù t¸ch
H lµm bµi theo sù h­íng dÉn cđa G
.
Ho¹t ®éng gi¸o dơc NGLL
Bµi 4 : Ngåi an toµn trªn xe ®¹p ,xe m¸y
I- Mục tiêu 
 Sau giê giĩp häc ,giĩp HS :
 - BiÕt nh÷ng quy ®Þnh vỊ an toµn khi trªn xe ®¹p vµ xe m¸y.
 - C¸ch sư dơng c¸c thiÕt bÞ an toµn khi ngåi trªn xe ®¹p ,xe m¸y (§éi mị b¶o hiĨm ).
 - BiÕt sù cÇn thiÕt cđa c¸c hµnh vi an toµn khi ®i xe ®¹p ,xe m¸y .
 - Thùc hiƯn ®ĩng c¸c tr×nh tù an toµn khi lªn xuèng vµ ®i xe ®¹p ,xe m¸y. BiÕt c¸ch ®éi mị b¶o hiĨm ®ĩng .
 - Cã thãi quen ®éi mị b¶o hiĨm ,quan s¸t c¸c lo¹i xe tr­íc khi lª xuèng ,b¸m ch¾c ng­êi ngåi ®»ng tr­íc .
 II. ChuÈn bÞ :
 - Tranh ¶nh minh ho¹ cho bµi .
 - 02 chiÕc mị b¶o hiĨm .
III -Các hoạt động dạy học 
* H§ 1 : Giíi thiƯu c¸ch ngåi an toµn khi ®i xe ®¹p ,xe m¸y :
 - Cho HS quan s¸t tranh sau ®ã th¶o luËn ®Ĩ nªu c¸ch ngåi an toµn khi ®i xe ®¹p ,xe m¸y .
 + T­ thÕ ngåi ntn ? cÇn ph¶i b¸m vµo ng­êi ngßi tr­íc thÕ nµo ?.....
 + HS tr¶ lêi , HS kh¸c nhËn xÐt bỉ sung - Gv kÕt luËn .
 * H§ 3 : Th¶o luËn :
 GV chia líp thµnh 4 nhãm , mçi nhãm th¶o luËn theo c©u hái .
 - C¸c thiÕt bÞ an toµn khi ngåi trªn xe ®¹p xe m¸y ?
 - C¸c t­ thÕ ngåi trªn xe ®¹p ,xe m¸y nh­ thÕ nµo cho an toµn ?....
 + C¸c nhãm tr¶ lêi c©u hái , GV bỉ sung vµ kÕt luËn .
* H§ 3 : Thùc hµnh vỊ c¸ch ®éi mị b¶o hiĨm .
 - Cho HS tù ®éi mị b¶o hiĨm – GV theo dâi vµ h­íng dÉn HS c¸ch ®éi mị , c¸ch tra quai mị .
 - Gäi 4 nhãm lªn thùc hiƯn c¸ch ®éi mị . C¸c nhãm kh¸c theo dâi ,nhËn xÐt .
 - GV nhËn xÐt , biĨu d­¬ng HS. 
IV Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - DỈn dß HS chuÈn bÞ bµi tuÇn sau .
.
Chiều- Thứ n¨m, ngày 02 tháng 10 năm 2008
¤n to¸n 
LuyƯn tËp chung
i - mơc tiªu.
1. KiÕn thøc: Cđng cè vỊ nhËn biÕt sè l­ỵng trong ph¹m vi 10 .
 §äc viÕt so s¸nh, thø tù cđa mçi sè trong ph¹m vi 10.
2. Kü n¨ng: RÌn ®äc viÕt c¸c sè.
3. Th¸i ®é: Ham häc, say mª häc to¸n.
ii - ®å dïng. 
Vë bµi tËp - B¶ng phơ. 
iii - ho¹t ®éng d¹y häc. 
1. Bµi cị.
 8 10 9 8 
 6 7 2 3
2. Bµi míi. 
H­íng dÉn HS lµm bµi tËp.
Bµi 1: Nèi 
Bµi 2: §iỊn sè thÝch hỵp 
Bµi 3: ViÕt sè thø tù trªn toa tµu ®Ĩ cã:
Lµm b¶ng con 
Nèi nhãm ®å vËt víi sè t­¬ng øng 
§Ĩ cã d·y sè tõ 0 ®Õn 10 
HS tù ®iỊn sè 
Sè gi¶m dÇn tõ 10 ®Õn 1
Sè lín dÇn tõ 1 ®Õn 10 
Bµi 4: XÕp c¸c sè 
5, 1, 6, 8, 10 
Theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín 
1, 5, 6, 8, 10 
Thø tù tõ lín ®Õn bÐ
Bµi 5: Trß ch¬i
XÕp ®ĩng mÉu.
iv - cđng cè - dỈn dß.
NhËn xÐt lµm bµi cđa HS.
10 , 8 , 6 , 5 , 1
HS xÕp 
¤N tù nhiªn vµ x· héi
CH¨m sãc vµ b¶o vƯ r¨ng
i - mơc tiªu.
1. KiÕn thøc: Cđng cè l¹i bµi ®· häc buỉi buỉi s¸ng : Ch¨m sãc vµ b¶o vƯ r¨ng ; vËn dơng lµm bµi tËp.
2. Kü n¨ng: Thùc hµnh luyƯn tËp.
3. Th¸i ®é: Tù gi¸c lµm bµi tËp thùc hµnh.
ii - ®å dïng.
Vë bµi tËp.
iii - ho¹t ®éng d¹y häc.
1. Bµi cị.
S¸ng c¸c em häc bµi g× ? 
2. Bµi míi.
a) HƯ thèng bµi buỉi s¸ng.
H·y kĨ c¸c viƯc nªn lµm ®Ĩ ch¨m sãc b¶o vƯ r¨ng ?
Em ®· lµm g× h»ng ngµy ®Ĩ ch¨m sãc b¶o vƯ r¨ng ?
H·y nªu c¸c viƯc cÇn lµm khi b¶o vƯ vµ ch¨m sãc r¨ng ?
KĨ tªn nh÷ng viƯc lµm nh­ng vÉn m¾c ph¶i ?
b) Bµi tËp.
G h­íng dÉn HS lµm bµi trong vë bµi tËp.
iv - cđng cè - nhËn xÐt.
 - GV nhËn xÐt giê häc ,nh¾c Hs chuÈn bÞ bµi cho giê häc sau.
ThĨ dơc 
§éi h×nh ®éi ngị –trß ch¬i vËn ®éng
I.Mục tiêu : Sau giê häc HS n¾m ®­ỵc :	
-Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Yêu cầu học sinh tập hợp đúng chỗ, nhanh và trật tự hơn giờ trước.
-Thµnh th¹o với c¸c ®éng t¸c đứng nghiêm, đứng nghỉ. Yêu cầu thực hiện động tác theo khẩu lệnh ở mức cơ bản đúng.
-Ôn trò chơi “Diệt các con vật có hại”. Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
II.Chuẩn bị : Còi, sân bãi. Vệ sinh nơi tập 
III. Các hoạt động dạy học :
1.Phần mở đầu:
 -Tập trung học sinh thành 4 hàng ngang.
 -Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
 -Đứng tại chỗ vỗ tay và hát (2 phút)
 -Giậm chân tại chỗ theo nhịp 1 – 2, 1 – 2,  (2 phút) 
2.Phần cơ bản:
*Ôn tập hàng dọc, dóng hàng: 3 lần.
Lần 1: GV chỉ huy, sau đó cho học sinh giải tán; c¸c lÇn sau GV để cán sự điều khiển, GV quan s¸t c¸c nhãm thùc hiƯn ,h­íng dÉn nÕu cã HS thùc hiƯn sai.
*Tư thế đứng nghiêm: 2 – 3 lần.
Xen kẽ giữa các lần hô “Nghiêm  ! ”, GV hô “Thôi ! ” để học sinh đứng bình thường. Chú ý sưa động tác sai cho các em.
*Tư thế đứng nghỉ: 2 – 3 lần.
Như hướng dẫn động tác nghiêm.
*Tập phối hợp: Nghiêm, nghỉ: 2 – 3 lần.
*Tập phối hợp: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ: 2 lần. GV cho học sinh giải tán, sau đó hô khẩu lệnh tập hợp, dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ. Nhận xét rồi cho học sinh giải tán để tập lần 2.
*Trò chơi:
Diệt các con vật có hại (5 – 6 phút)
GV nêu trò chơi, hỏi học sinh những con vật nào có hại, con vật nào có ích. Cho học sinh kể thêm những con vật có hại mà các em biết.
Cách chơi:
GV hô tên các con vật có hại thì học sinh hô diệt, tên các con vật có ích thì học sinh lặng im, ai hô diệt là sai.
3.Phần kết thúc :
Giậm chân tại chỗ theo nhịp 1, 2, 1, 2 .Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
GV cùng HS hệ thống bài học. GV hô “Giải tán”- HS h« : KhoỴ
Tuần 7
Chiều- Thứ hai, ngày 06 tháng10 năm 2008
Ôâân Tiếng Việt
«n t©p (luyƯn ®äc) 
i - mơc tiªu.
1. KiÕn thøc: cđng cè c¸c ©m, tiÕng, tõ ®· häc ë tuÇn 6. Më réng vèn tõ.
2. Kü n¨ng: RÌn cho HS kü n¨ng ®äc râ rµng, ph¸t ©m chuÈn.
3. Th¸i ®é: Häc sinh høng thĩ häc tËp.
ii - ®å dïng. 
Bé ®å dïng tiÕng ViƯt + SGK.
iii - ho¹t ®éng d¹y häc. 
1. LuyƯn ®äc trªn b¶ng líp.
a) §äc ©m.
GV yªu cÇu HS nªu tªn ©m vµ tªn c¸c ch÷ c¸i ghi ©m ®· häc. 
G kỴ b¶ng
GV: Nh÷ng ©m nµo tªn ©m trïng tªn ch÷ c¸i ?
H·y nªu nh÷ng tªn ©m kh¸c tªn ch÷ c¸i ?
HS nªu tªn ©m vµ tªn c¸c ch÷ c¸i ®· häc.
HS lªn b¶ng ®äc tªn ©m vµ tªn ch÷ c¸i
HS: q, qu, gi, tr
HS: ng, ngh, y 
Ký hiƯu
Tªn ©m
Tªn ch÷ c¸i 
q
qu
gi
ng
ngh
y 
tr
cu (quy)
quê
gi
ngê
ngê
y
trê
cu (quy)
quê
gi
ngê ®¬n
ngê kÐp
y dµi
trê
b) §äc tiÕng, tõ.
LuyƯn ®äc ph©n biƯt ch - tr
cha - tra 
cho - tro
chß - trß 
GV: Sưa ph¸t ©m.
- T×m tiÕng tõ míi: cã chøa qu, gi, tr, ng (ngh), y
GV cïng HS nhËn xÐt.
GV ghi c¸c tõ võa ghÐp lªn b¶ng
Cđng cè: LuËt chÝnh t¶ ng (ngh), y
2. §äc SGK.
G: yªu cÇu H më SGK bµi 24, 25, 26, 27. §äc c¸c c©u øng dơng.
HS luyƯn ®äc c¸ nh©n 
HS: Sư dơng bé ®å dïng tiÕng ViƯt, ghÐp t×m tiÕng míi
HS luyƯn ®äc c¸ nh©n
HS ®äc c¸ nh©n 
GV cïng HS nhËn xÐt chØnh sưa ph¸t ©m.
3. Bµi tËp:
H­íng dÉn HS lµm bµi tËp TV
4. Cđng cè - NhËn xÐt tiÕt häc.
HS lµm bµi - ch÷a bµi
..
THỦ CÔNG
Xé - Dán Hình qu¶ cam .
I. MỤC TIÊU :
Biết cách xé , dán hình quả cam từ hình vuông .
Rèn Học sinh xé được hình quả cam có cuống, lá và dán t­¬ng ®èi cân đối , phẳng.
Giáo dục Học sinh yêu thích häc m«n häc ø trân trọng sản phẩm mình làm ra .
II. CHUẨN BỊ :
Mẫu hình xé , dán quả cam.
1 tờ giấy thủ công màu cam, xanh lá, hồ dán, giấy làm nền , khăn lau.
Giấy thủ công màu cam, xanh lá , hồ dán , giấy nháp, vở thủ công, khăn lau.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1.KiĨm tra bµi cịÕ 
Nhận xét bài tiết trước. 
Tuyên dương.
2.. Bài mới 
 a,Giới thiệu bài “ Xé dán hình quả cam”
Giới thiệu bài: Tiết trước cô đã hướng dẫn các con biết cách xé dán hình tròn. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con vận dụng cách xé dán hình tròn thành quả cam.
b,H­íng dÉn HS xe d¸n h×nh qu¶ cam.
+ Quả cam hình gì? Có dạng như thế nào? Quả cam có màu gì?+ Quả cam có đặc điểm gì?
 Xé hình quả cam :
Giáo viên đính mẫu từng quy trình, thực hiện và hướng dẫn .
Lấy một tờ giấy màu, lật mặt sau, đánh dấu và vẽ một hình vuông có cạnh 8 ô như Tiết 1.
+ Xé rời để lấy hình vuông ra.
+ Xé 4 góc của hình vuông theo đường kẻ.
+ Xé chỉnh, sửa sao cho giống hình quả cam.
 Xé hình lá:
Lấy một mảnh giấy màu xanh lá, vẽ 1 hình chữ nhật dài 4 x 2 ô
( Cách vẽ như các tiết trước )
Xé hình chữ nhật rời khỏi giấy màu .
Xé 4 góc của hình chữ nhật teo đường vẽ .
Xé chỉnh , sửa cho giống hình chiếc lá.
 Xé hình cuống lá :
Lấy 1 mảnh giấy màu xanh lá vẽ và xé một hình chữn nhật 4 x 1ô .
Xé đôi hình chữ nhật lấy 1 nửa để làm cuống quả.
Lưu ý :
Cuống lá có thể một đầu to, một đầu nhỏ.
 Dán hình:
Sau khi xé được hình quả cam, lá, , cuống cảu quả cam . Ta tiến hành dán vào vở , thao tác trình tự: 
+ Bước 1: Dán hình quả cam.
+ Bước 2: Dán cuống quả cam.
+ Bước 3: Dán lá hình chỉnh quả cam.
Lưu ý: Khi dán nên bôi hồ ít, vuốt thẳng, Sau khi dán dùng một tờ giấy nháp đặt lên trên mẫu vừa dán và miết cho phẳng hình dán quả cam.
 c, thùc hµnh:
Học sinh lấy giấy màu thực hiện từng phần theo sự hướng dẫn của Giáo viên 
Sau khi học sinh xé xong tất cả các phần của quả cam đến phần dán trình bày sản phẩm , Giáo viên sẽ cho các em tham khảo những mẫu sáng tạo như vườn cam, cây cam để Học sinh trình bày.
2. CỦNG CỐ DẶN DÒ: 
Nhận xét s¶n phẩm của từng nhóm:
Tuyên dương những nhóm có sáng tạo.Về nhà tập xé lại cho thành thạo
Chuẩn bị : Xé, dán hình cây đơn giản.
..
Tù häc
tËp viÕt: pha chÌ ,nhµ trỴ ,ngị qu¶ ,nghØ hÌ 
i - mơc tiªu.
1. KiÕn thøc: Cđng cè vỊ c¸ch viÕt ch÷ vµ tõ. pha chÌ ,nhµ trỴ ,ngị qu¶ ,nghØ hÌ 
2. Kü n¨ng: ViÕt ®ĩng, viÕt ®Đp ®¶m b¶o tèc ®é 
3. Th¸i ®é: Cã ý thøc gi÷ vë s¹ch ch÷ ®Đp.
ii - ®å dïng. 
Vë tËp viÕt. Vë « ly
iii - ho¹t ®éng d¹y häc. 
1. Bµi cị.
Giê tr­íc c¸c em viÕt bµi g× ?
2. Bµi míi.
a) Giíi thiƯu bµi viÕt: pha chÌ ,nhµ trỴ ,ngị qu¶ ,nghØ hÌ 
- GV giíi thiƯu vỊ nhµ trỴ nghØ hÌ ,....
b) LuyƯn viÕt b¶ng con.
GV h­íng dÉn HS viÕt.
Chĩ ý kho¶ng c¸ch c¸c con ch÷ vµ c¸c tõ ®­a liỊn nÐt.
cư t¹
HS nh¾c l¹i 
ViÕt b¶ng con vµ ®äc l¹i 
c) ViÕt vë.
H­íng dÉn viÕt vë.
Chĩ ý t­ thÕ ngåi viÕt.
iv - cđng cè - dỈn dß.
ChÊm bµi - Tuyªn d­¬ng em viÕt ®Đp.
HS viÕt vë
.
Chiều- Thứ ba, ngày 07 tháng10 năm 2008
«n tËp: «n tËp ©m vµ ch÷ ghi ©m 
i - mơc tiªu.
1. KiÕn thøc: Cđng cè cho HS n¾m ch¾c ch¾n vỊ ©m vµ ch÷ ghi ©m.
2. Kü n¨ng: §äc viÕt mét c¸ch ch¾c ch¾n.
3. Th¸i ®é: Høng thĩ tù tin trong häc tËp.
ii - ho¹t ®éng d¹y häc. 
1. Bµi cị.
§äc b¶ng con: tre ngµ, qu¶ nho, nhµ ga, ý nghÜ.
ViÕt: nhµ ga, qu¶ nho.
§äc SGK.
2. Bµi míi.
a) Bµi «n.
GV cho HS ®äc c¸c ©m ®· häc.
GV ghi b¶ng.
Ph©n biƯt ®­ỵc nguyªn ©m ?
Ph©n biƯt ®­ỵc phơ ©m ?
HS ®äc c¸ nh©n
a, o. «, ¬. e. ª, u, ­, i, ¨, ©
§äc l¹i c¸c nguyªn ©m 
b, c, d, ®, h, l, g, gh, k, kh, gi, r, s, t, th, nh, n, m, v, x, tr, ng, ngh, p, ph, q, qu, y
§äc c¸c phơ ©m
GV sưa ph¸t ©m (nÕu sai)
b) GV cho HS dïng b¶ng gµi, gµi mét sè tiÕng tõ míi.
HS thùc hiƯn gµi - ®¸nh vÇn - ph©n tÝch - ®äc tr¬n
Chĩ ý: HS gµi tiÕng cã nghÜa
c) GV ®äc cho HS viÕt c¸c ©m vµ ch÷ ghi ©m vµo b¶ng con.
HS viÕt b¶ng con
GV yªu cÇu häc viÕt ®ĩng ®Ịu trßn ®Đp.
iv - cđng cè - dỈn dß.
§äc l¹i c¸c ©m - tõ.
VỊ «n l¹i bµi.
..
«n to¸n
¤n tËp vỊ phÐp céng trong ph¹m vi 3 
i - mơc tiªu.
1. KiÕn thøc: Cđng cè vỊ phÐp céng, b¶ng céng trong ph¹m vi 3.
2. Kü n¨ng: TËp biĨu thÞ t×nh huèng trong tranh b»ng mét phÐp tÝnh thÝch hỵp.
3. Th¸i ®é: Høng thĩ trong häc tËp.
ii - ®å dïng. 
Tranh minh ho¹ SGK + bé ®å dïng häc to¸n.
iii - ho¹t ®éng d¹y häc. 
1. Bµi cị.
§äc phÐp céng, b¶ng céng trong ph¹m vi 3.
2. Bµi míi 
a) Giíi thiƯu bµi.
b) H­íng dÉn HS lµm bµi tËp.
Bµi 1: Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi to¸n
G ch÷a bµi.
Bµi 2: HS nªu yªu cÇu bµi to¸n.
KiĨm tra b»ng c¸ch ®äc kÕt qu¶.
Bµi 3: Nªu yªu cÇu bµi to¸n.
GV ch÷a bµi.
Bµi 4: Nªu yªu cÇu bµi to¸n.
G ch÷a bµi: ®­a kÕt qu¶ ®ĩng cho c¶ líp ®äc kÕt qu¶.
Bµi 5: Nªu yªu cÇu bµi to¸n. 
HS ®äc. Nh×n h×nh vÏ viÕt phÐp tÝnh
HS tù lµm 
HS lµm b¶ng - lµm vë
HS lµm bµi - nªu c¸ch lµm 
TÝnh
2 HS lªn b¶ng lµm, ë d­íi nhËn xÐt.
a) GV giĩp HS nªu c¸ch lµm bµi to¸n.
VD: Quúnh cã 1 qu¶ bãng bay. Hïng cã 2 qu¶ bãng bay. Hái c¶ hai b¹n cã mÊy qu¶ bãng bay ?
ViÕt dÊu céng vµo « trèng.
b) GV cho HS ®­a ra yªu cÇu bµi to¸n 1 con thá thªm 1 con thá n÷a lµ mÊy con thá ?
3. Cđng cè - dỈn dß.
HS ®äc l¹i phÐp céng.
HS nªu l¹i bµi to¸n
1 + 2 = 3
HS ®äc
Lµ 2 con thá
HS ®iỊn kÕt qu¶ vµo « trèng
1 + 1 = 2
HS ®äc kÕt qu¶
..
Ho¹T ®éng GDNNLL
Thi h¸t bµi h¸t vỊ gia ®×nh
I- Mục tiêu 
 Sau giê häc ,giĩp HS :
 - HS h¸t thuéc mét sè bµi h¸t vỊ gia ®×nh .
 - RÌn HS phong c¸ch h¸t tù nhiªn , ®ĩng nhÞp
 - GD HS yªu thÝch m«n häc
 II. ChuÈn bÞ :
 - Tranh ¶nh vỊ gia ®×nh 
 - B¨ng ®Üa nh¹c vỊ gia ®×nh ( nÕu cã ).
 III -Các hoạt động dạy học 
 a, GV nªu yªu cÇu cđa giõo häc :
 - Cho HS quan s¸t tranh vỊ gia ®×nh sau ®ã cho c¸c em tù h¸t mét sè bµi h¸t vỊ gia ®×nh ( nÕu nh­ cã HS biÕt h¸t ).
 - Cho c¸c em nghe mét sè bµi h¸t vỊ gia ®×nh ( b¨ng ®Üa hoỈc GV h¸t )
 - Chia líp thµnh c¸c nhãm , chän bµi h¸t vỊ gia ®×nh vµ cho c¸c em tËp h¸t theo nhãm .
 - GV quan s¸t , h­íng dÉn ®Ĩ c¸c em luyƯn tËp.
 - Gäi ®¹i diƯn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy bµi h¸t – nªu tªn bµi h¸t vµ néi dung cđa bµi h¸t ®ã .
C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bỉ sung.
- GV nhËn xÐt , biĨu d­¬ng HS. 
* GV cho ¸cc em th¶o luËn vỊ tÇm quan träng cđa gia ®×nh víi mçi ng­êi qua c¸c c©u hái :
 + Gia ®×nh lµ n¬i c¸c em ®­ỵc nu«i d­ìng , häc tËp..... .
 + C¸c em ph¶i cã th¸i ®é nh­ thÕ nµo ?.
 - NhËn xÐt , bỉ sung
IV Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - DỈn dß HS chuÈn bÞ bµi tuÇn sau .
Chiều- Thứ n¨m , ngày 09 tháng10 năm 2008
«n to¸n
PhÐp céng trong ph¹m vi 4
i - mơc tiªu.
1. KiÕn thøc: ¤n tËp cđng cè c¸c sè vµ phÐp céng trong ph¹m vi 3, 4.
VËn dơng lµm bµi tËp.
2. Kü n¨ng: RÌn viÕt phÐp tÝnh vµ sè.
3. Th¸i ®é: Cã ý thøc häc tËp.
ii - ho¹t ®éng d¹y häc. 
1. §äc l¹i phÐp céng trong ph¹m vi 3, 4. 
2. Lµm bµi tËp vµo vë « li. 
Bµi 1: §iỊn sè thÝch hỵp vµo 
 + 2 = 3 + = 3
 1 + = 3 + = 4
Bµi 2: TÝnh
 2 1 1 2 1 3
 1 2 1 2 3 1
Bµi 3: TÝnh nhÈm
1 + 2 = 2 + 1 = 
3 + 1 = 2 + 2 = 
Bµi 4:
Cã h×nh tam gi¸c
Cã h×nh ch÷ nhËt 
ChÊm bµi - NhËn xÐt.
 3. Cđng cè - dỈn dß :
 - Nh¾c Hs vỊ nµh häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau .
«n tù nhiªn x· héi 
Thùc hµnh : ®¸nh r¨ng vµ rưa mỈt 
i - mơc tiªu.
1. KiÕn thøc: Cđng cè bµi : ®¸nh r¨ng vµ rưa mỈt , vËn dơng lµm bµi tËp.
2. Kü n¨ng: Thùc hµnh luyƯn tËp.
3. Th¸i ®é: CÇn cï chÞu khã thùc hµnh.
ii - ®å dïng. 
Vë bµi tËp.
iii - ho¹t ®éng d¹y häc. 
1. Nªu nh÷ng viƯc lµm ®ĩng ch¨m sãc b¶o vƯ r¨ng ?
- Xĩc miƯng, ®¸nh r¨ng, kh«ng ¨n kĐo vµo buỉi tèi, th­êng xuyªn ®Õn b¸c sÜ nha khoa ®Ĩ kh¸m r¨ng.
2. Nªu nh÷ng viƯc kh«ng nªn lµm:
- Kh«ng dïng r¨ng c¾n vËt cøng nh­: t­íc mÝa, ¨n ®¸, ¨n thøc ¨n qu¸ nãng ...
H»ng ngµy ta ph¶i ®¸nh r¨ng mÊy lÇn ? Vµo lĩc nµo ?
3. Thùc hµnh ®¸nh r¨ng.
G cho tõng tỉ mçi tỉ 1, 2 em lªn thùc hµnh.
G nhËn xÐt - cho ®iĨm.
iv - cđng cè - dỈn dß.
Thùc hµnh th­êng xuyªn ph¶i ®¸nh r¨ng.
ThĨ dơc 
§éi h×nh ®éi ngị –trß ch¬i vËn ®éng
I.Mục tiêu : Sau giê häc HS n¾m ®­ỵc :	
-Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Yêu cầu học sinh thùc hiƯn c¸c ®éng t¸c tập hợp t­¬ng ®èi đúng chỗ, nhanh và trật tự hơn giờ trước.
-Thµnh th¹o với c¸c ®éng t¸c đứng nghiêm, đứng nghỉ. Yêu cầu thực hiện động tác theo khẩu lệnh ở mức cơ bản đúng.
-Ôn trò chơi “Diệt các con vật có hại”. Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
II.Chuẩn bị : Còi, sân bãi ®­ỵc vệ sinh s¹ch sÏ .
III. Các hoạt động dạy học :
1.Phần mở đầu:
 -Tập trung học sinh thành 4 hàng ngang.
 -Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
 -Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 
 -Giậm chân tại chỗ theo nhịp 1 – 2, 1 – 2,  
2.Phần cơ bản:
*Ôn tập hàng dọc, dóng hàng: 2 – 3 lần.
Lần 1: GV chỉ huy, sau đó cho học sinh giải tán; lần 2 để cán sự điều khiển, GV quan s¸t c¸c nhãm thùc hiƯn ,h­íng dÉn nÕu cã HS thùc hiƯn sai.
*Tư thế đứng nghiêm: 2 – 3 lần.
Xen kẽ giữa các lần hô “Nghiêm  ! ”, GV hô “Thôi ! ” để học sinh đứng bình thường. Chú ý sưa động tác sai cho các em.
*Tư thế đứng nghỉ: 2 – 3 lần.
Như hướng dẫn động tác nghiêm.
*Tập phối hợp: Nghiêm, nghỉ: 2 – 3 lần.
*Tập phối hợp: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ: 2 lần. GV cho học sinh giải tán, sau đó hô khẩu lệnh tập hợp, dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ. Nhận xét rồi cho học sinh giải tán để tập lần 2.
*Trò chơi:
Diệt các con vật có hại 
GV nêu trò chơi, hỏi học sinh những con vật nào có hại, con vật nào có ích. Cho học sinh kể thêm những con vật có hại mà các em biết.
Cách chơi:
GV hô tên các con vật có hại thì học sinh hô diệt, tên các con vật có ích thì học sinh lặng im, ai hô diệt là sai.
3.Phần kết thúc :
Giậm chân tại chỗ theo nhịp 1, 2, 1, 2 .Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
GV cùng HS hệ thống bài học. GV hô “Giải tán”- HS h« : KhoỴ
.
Tuần 8
Chiều- Thứ hai, ngày 13 tháng10 năm 2008
Ôâân Tiếng Việt
¤n bµi 30 : ua - ­a 
i - mơc tiªu.
1. Cđng cè nghe ®äc, viÕt ®ĩng c¸c vÇn vµ mét sè tõ tiÕng cã trong bµi 30 ®· häc.
C¸c ©m : ua, ­a ;C¸c tõ : cua bĨ, ngùa gç ; c¸c tõ øng dơng : MĐ ®i chỵ mua khÕ, mÝa, dõa, thÞ cho bÐ.
2. ViÕt ®ĩng kü thuËt, ®¶m b¶o tèc ®é c¸c ch÷ : ua, ­a, cua bĨ, ngùa gç 
3. TËp trung häc tËp, rÌn tÝnh cÈn thËn, viÕt n¾n nãt, cã ý thøc gi÷ vë s¹ch ch÷ ®Đp.
ii - ®å dïng.
B¶ng con + vë.
iii - ho¹t ®éng d¹y häc.
1. LuyƯn ®äc bµi trong SGK (8’)
GV cho HS më SGK bµi 23 cho c¸c tù ®äc l¹i bµi 1 l­ỵt .
GV gäi nhiỊu HS ®äc nèi tiÕp bµi - GV nghe vµ sưa sai nÕu cã HS ®äc sai.
1. LuyƯn viÕt b¶ng con. (5’)
GV ®äc cho HS nghe viÕt c¸c vÇn: ua, ­a ghi ©m ®· häc ë buỉi s¸ng vµ c¸c tõ: cua bĨ, ngùa gç c©u øng dơng : MĐ ®i chỵ mua khÕ, mÝa, dõa, thÞ cho bÐ .
HS më SGK
HS sư dơng b¶ng con 
2. LuyƯn viÕt vë. (7’)
GV ®äc c¸c ch÷ c¸i ghi ©m vµ tiÕng tõ võa viÕt vµo vë. 
GV chÊm bµi - NhËn xÐt.
HS dïng vë « li viÕt theo sù h­íng dÉn cđa GV.
HS chĩ ý ngåi viÕt ®ĩng t­ thÕ. 
3. Bµi tËp. (10’)
GV h­íng dÉn HS lµm bµi trong vë bµi tËp tiÕng ViƯt.
Ch÷a bµi - NhËn xÐt.
 4.Cđng cè –DỈn dß (5’)
 -Gäi hs ®äc l¹i bµi.
 NhËn xÐt tiÕt häc. DỈn hs chuÈn bÞ bµi sau.
.
Môn : Thủ công
BÀI : XÉ, DÁN HÌNH CÂY ĐƠN GIẢN
I.Mục tiêu:	Giúp học sinh :
 	- Biết cách xé, dán hình cây đơn giản.
	-Xé được hình tán cây, thân cây và dán cân đối, phẳng.
II.Đồ dùng dạy học: 
* GV chuẩn bị:
-Bài mẫu về xé dán hình cây đơn giản.
 	-Giấy thủ công các màu.
	-Giấy trắng làm nền, hồ dán, khăn lau tay.
* Học sinh: 
-Giấy thủ công màu, giấy nháp có kẻ ô, hồ dán, bút chì, vở thủ công.
III.Các hoạt động dạy học :

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 buoi chieu tuan 14(1).doc