Giáo án tổng hợp các môn lớp 1 - Tuần 15 năm 2009

I/ Mục tiêu:

- Học sinh đọc – viết được inh, ênh, máy vi tính, dòng kênh.

- Nhận biết inh - ênh trong các tiếng. Đọc được từ, câu ứng dụng.

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Máy cày, máy nổ, máy tính.

II/ Chuẩn bị:

- Giáo viên: Tranh.

- Học sinh: Bộ ghép chữ.

III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu:

1/ Ổn định lớp:

2/ Kiểm tra bài cũ:

- Học sinh đọc, viết bài: ang – anh ( 3HS)

 

doc 24 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 07/08/2018 Lượt xem 244Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án tổng hợp các môn lớp 1 - Tuần 15 năm 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3
5
1
4
9
8
7
6
5
4
 - 4 
5
4
3
2
1
0
 + 2
7
6
5
4
3
2
Bài 4: Viết phép tính thích hợp.
-Thu chấm 1 số bài, nhận xét
Cá nhân, lớp.
Dùng bộ đồ dùng toán 1.
Cá nhân, lớp.
Học sinh học thuộc công thức.
Nêu yêu cầu, làm bài.
Lần lượt từng học sinh lên hoàn thành bài bảng lớp .
Nêu yêu cầu, làm bài.
Trao đổi, sửa bài.
Nêu yêu cầu, làm bài.
Quan sát tranh và nêu đề toán, giải.
4 + 5 = 9	5 + 4 = 9...
9
-
4
=
5
4/ Củng cố:
- Chơi trò chơi.
- Học thuộc lòng bài phép trừ trong phạm vi 9.
5/ Dặn dò: Dặn học sinh học thuộc bài.
---------------------------------------------------
Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2009
Học vần :
BÀI 59: ÔN TẬP
I/ Mục tiêu:
- Học sinh đọc viết 1 cách chắc chắn các vần có kết thúc bằng ng và nh.
- Đọc đúng các từ, câu ứng dụng. Tìm được 1 số tiếng mới.
- Nghe hiểu và kể lại tự nhiên 1 số tình tiết quan trọng trong truyện kể: Quạ và Công.
II/ Chuẩn bị:
- Giáo viên: Bảng ôn, tranh.
- Học sinh: Bộ ghép chữ.
III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu:
1/ Ổn định lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ:
- Học sinh đọc viết bài: inh – ênh ( 3 HSø)
- Học sinh đọc bài SGK ( 2HS)
3/ Dạy học bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tiết 1: 
*Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Ôn tập
-Học sinh nêu các vần đã học, giáo viên viết lên góc bảng.
-Gắn bảng ôn. 
a
ng
a
nh
ang
anh
*Hoạt động 2: Ôn tập.
-Hướng dẫn học sinh đọc âm ở hàng ngang và cột dọc.
-Ghép âm ở cột dọc và âm ở hàng ngang.
ng
nh
a
ang
anh
ă
ăng
â
âng
o
ong
ô
ông
u
ung
ư
ưng
iê
iêng
uô
uông
ươ
ương
e
eng
ê
ênh
i
inh
-Đọc vần.
*Hoạt động 3: Đọc từ ứng dụng:
bình minh, nhà rông, nắng chang chang
-Nhận biết tiếng có vần vừa ôn.
-Giảng từ.
-Đọc từ.
* Viết bảng con:
bình minh nhà rơng 
 nắng chang chang
-Nhận xét, sửa sai.
Tiết 2:
*Hoạt động 1: Luyện đọc.
-Đọc bài tiết 1.
a
ng
a
nh
ang
anh
-Đọc câu ứng dụng:
Trên trời mây trắng như bông. Ở dưới cánh đồng bông trắng như mây. Mấy cô má đỏ hây hây. Đội bông như thể đội mây về làng.
-Giáo viên giảng nội dung, đọc mẫu.
*Hoạt động 2: Luyện viết.
-Chú ý nét nối các chữ.
-Thu chấm, nhận xét.
*Hoạt động 3: 
Kể chuyện: Quạ và Công.
-Giáo viên kể chuyện lần 1.
-Kể lần 2 có tranh minh họa.
-Tranh 1: Quạ vẽ cho Công trước Quạ vẽ rất khéo, thoạt đều tiên nó dùng màu xanh tô đầu, cổ và mình... óng ánh rất đẹp.
-Tranh 2: Vẽ xong, Công còn phải xòe đuôi cho thật khô.
-Tranh 3: Công khuyên mãi chẳng được đành làm theo lời bạn.
-Tranh 4: Cả bộ lông Quạ trở nên xám xịt, nhem nhuốc.
- Ý nghĩa: Vội vàng, hấp tấp, lại thêm tính tham lam nữa thì chẳng bao giờ làm được việc gì.
*Hoạt động 4: Học sinh đọc bài trong SGK.
Cá nhân, lớp.
Cá nhân, lớp.
Học sinh ghép và viết vào khung.
ang, anh, ăng, âng, ong, ông, ung, ưng...
Hát múa.
2 – 3 em đọc.
bình minh, rông, nắng chang chang.
Học sinh viết vào bảng con 
Chơi trò chơi.
Cá nhân, lớp.
2 em đọc.
Cá nhân, lớp.
Viết vào vở.
Cá nhân, lớp.
Theo dõi, quan sát.
Học sinh kể chuyện theo tranh.
1 học sinh kể toàn câu chuyện.
- Nêu ý nghĩa.
Cá nhân, lớp. 
4/ Củng cố: Tìm tiếng, từ có vần vừa ôn.
5/ Dặn dò: Dặn học sinh về học bài.
---------------------------------------------------
Mỹ thuật :
Bµi: VẼ CÂY 
I: Mơc tiªu bµi häc: 
- Giĩp hs nhËn biÕt ®­ỵc c¸c lo¹i c©y vµ h×nh d¸ng cđa chĩng
- BiÕt c¸ch vÏ mét vµi lo¹i c©y quen thuéc.
- VÏ ®­ỵc h×nh d¸ng c©y vµ vÏ mµu theo ý thÝch
II: ChuÈn bÞ
- GV: Tranh ¶nh vỊ mét sè lo¹i c©y
- Bµi vÏ cđa hs
- H×nh gỵi ý c¸ch vÏ c©y
- HS : §å dïng häc tËp
III: TiÕn tr×nh bµi d¹y- häc
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. Kiểm tra: Kiểm tra dụng cụ của HS
2. Bài mới:
GV treo tranh ¶nh
KĨ tªn 1 sè lo¹i c©y trong tranh , ¶nh?
C©y cã nh÷ng bé phËn g×?
C¸c lo¹i c©y nµy cã ®Ỉc ®iĨm h×nh d¸ng ntn?
Ngoµi c¸c c©y nµy ra cßn cã c©y nµo kh¸c?
Em sÏ vÏ lo¹i c©y g×? kĨ ®Ỉc ®iĨm h×nh d¸ng c©y em ®Þnh vÏ?
Gv nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cđa hs
GV tãm t¾t:
Cã nhiỊu lo¹i c©y : C©y cho bãng m¸t: Ph­ỵng, xµ cõ, sÊuC©y cã hoa qu¶ nh­: c©y nh·n, c©y mÝt, c©y dõa. Mçi mét lo¹i c©y cã h×nh d¸ng kh¸c nhau khi vÏ c¸c em chĩ ý ®Õn h×nh d¸ng c©y ®Ĩ vÏ cho ®ĩng
GV treo h×nh gỵi ý
Nªu c¸ch vÏ c©y?
GV nhËn xÐt vµ tãm t¾t:
+ VÏ th©n, cµnh tr­íc
+VÏ vßm l¸, t¸n l¸ sau
+VÏ chi tiÕt: Hoa , qu¶
VÏ mµu theo ý thÝch
Tr­íc khi thùc hµnh Gv giíi thiªu cho hs bµi vÏ cđa hs khãa tr­íc
Yªu cÇu hs vÏ 1 c©y hoỈc v­ên c©y theo ý thÝch
GV xuèng líp h­íng dÉn hs vÏ bµi
Yªu cÇu hs yÕu vÏ 1 ®Õn 2 c©y kh¸c nhau. HS kh¸ vÏ v­ên c©y cã thĨ 1 lo¹i c©y hoỈc nhiỊu lo¹i c©y.C¸c c©y cã d¸ng kh¸c nhau.
vÏ thªm h×nh ¶nh phơ cho sinh ®éng nh­: Hoa , qu¶, m©y, chim..
Chĩ ý hs vỊ bè cơc cho võa víi giÊy.
VÏ mµu theo ý thÝch . Cã thĨ mµu gièng mµu tù nhiªn hoỈc kh«ng
Gv chän 1 sè bµi tèt hoỈc ch­a tèt ®Ĩ hs nhËn xÐt
Gv nhËn xÐt ý kiÕn cđa hs
GV ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i bµi
3.Cđng cè- DỈn dß
Hoµn thµnh bµi , chuÈn bÞ bµi sau
HSTL
HSTL
HS l¾ng nghe
HS quan s¸t tranh, ¶nh
HSTL
HSTL
HSTL
2 HSTL
2 HSTL
HS l¾ngnghe vµ ghi nhí
HS quan s¸t h×nh gỵi ý
HS suy nghÜ tr¶ lêi
HS quan s¸t c¸c b­íc vÏ c©y
--------------------------------------------------------------
To¸n 
TiÕt 57: LUYỆN TẬP (T80)
I- Mơc tiªu:
1. KiÕn thøc: Cđng cè phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 9
2. KÜ n¨ng: TÝnh céng, trõ trong ph¹m vi 9 thµnh th¹o.
3. Th¸i ®é: Tù gi¸c häc tËp, cã ý thøc giĩp ®ì b¹n trong häc tËp.
II- §å dïng:
Gi¸o viªn: Tranh vÏ minh ho¹ bµi 4.
III- Ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu:
1. Ho¹t ®éng 1: KiĨm tra bµi cị (5')
- TÝnh: 5+4=...., 9-5 = ...
- lµm b¶ng con
- §äc b¶ng céng, trõ 9 ?
2. Ho¹t ®éng 2: Giíi thiƯu bµi (2')
- Nªu yªu cÇu giê häc, ghi ®Çu bµi.
- N¾m yªu cÇu cđa bµi
3. Ho¹t ®éng 3: Lµm bµi tËp (20')
Bµi 1: TÝnh:
- HS tù nªu c¸ch lµm, sau ®ã lµm vµ ch÷a bµi.
- Cđng cè tÝnh chÊt giao ho¸n cđa phÐp céng, mèi quan hƯ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ.
- Kh¾c sau mèi quan hƯ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ.
Bµi 2: Sè ?
- Quan s¸t giĩp ®ì HS yÕu.
- HS tù nªu c¸ch lµm, lµm nhÈm tõ b¶ng céng vµ b¶ng trõ 9.
- HS trung b×nh ch÷a bµi.
Bµi 3: Gäi HS nªu c¸ch lµm.
- Tù nªu c¸ch lµm: 5+4 ... 9 ®iỊn dÊu = v× 5+4 = 9, 9 = 9
- HS trung b×nh ch÷a bµi.
Bµi 4: Treo tranh, gäi HS nªu ®Ị to¸n, tõ ®ã viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp ?
- Gäi HS kh¸ giái nªu ®Ị to¸n vµ phÐp tÝnh gi¶i kh¸c.
- Mçi em cã thĨ cã ®Ị to¸n kh¸c nhau, tõ ®ã viÕt c¸c phÐp tÝnh kh¸c nhau 6+3 = 9, 9 - 3 = 6....
Bµi 5: VÏ h×nh lªn b¶ng
- HS nªu yªu cÇu, sau ®ã lµm vµ ch÷a bµi.
- L­u ý h×nh vu«ng bªn ngoµi.
- HS kh¸ giái ch÷a.
4. Ho¹t ®éng 4: Cđng cè - dỈn dß (5')
- Ch¬i trß ch¬i: GhÐp h×nh vu«ng cã tỉng (hoỈc hiƯu) c¸c sè b»ng 9
- NhËn xÐt giê häc.
- VỊ nhµ häc l¹i bµi, xem tr­íc bµi: PhÐp céng trong ph¹m vi 10
--------------------------------------------------
Thứ tư ngày 25 tháng 11 năm 2009
Thể dục : 
rÌn luyƯn t­ thÕ c¬ b¶n – trß ch¬i: vËn ®éng
 I.Mục tiêu:- ¤n mét sè ®éng t¸c thĨ dơc RLTTCB. Yªu cÇu thùc hiƯn ®éng t¸c chÝnh x¸c h¬n giê häc tr­íc.
- Häc ®éng t¸c ®øng ®­a mét ch©n ra sau, hai tay gi¬ cao th¼ng h­íng. Yªu cÇu cÇn biÕt thùc hiƯn ë møc c¬ b¶n ®ĩng.
- ¤n trß ch¬i:”ChuyỊn bãng tiÕp søc”. Yªu cÇu tham gia ®­ỵc vµo trß ch¬i ë møc b¾t ®Çu cã sù chđ ®éng.
II. chuÈn bÞ- S©n tr­êng dän vƯ sinh n¬i tËp trung. Gi¸o viªn chuÈn bÞ cßi.
III. Ho¹t ®éng
1. Ho¹t ®éng 1: PhÇn më ®Çu
- Gi¸o viªn tËp hỵp líp phỉ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
- Cho häc sinh ®øng t¹i chç vç tay vµ h¸t
- GiËm ch©n t¹i chç theo nhÞp
- Ch¹y nhĐ nhµng theo 1 hµng däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 30 – 40 m
- §i th­êng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u
- ¤n trß ch¬i “DiƯt c¸c con vËt cã h¹i”
- Häc sinh tËp hỵp 2 hµng däc vµ b¸o c¸o sÜ sè nghe Gi¸o viªn phỉ biÕn yªu cÇu
- Häc sinh thùc hµnh theo h­íng dÉn cđa gi¸o viªn
2. Ho¹t ®éng 2: PhÇn c¬ b¶n
- ®éng t¸c ®øng ®­a mét ch©n ra sau, hai tay gi¬ cao th¼ng h­íng
 - Gi¸o viªn nhËn xÐt
- H­íng dÉn häc sinh ch¬i trß ch¬i: “ChuyỊn bãng tiÕp søc”. Cho hai tỉ ch¬i thi
- Häc sinh thùc hµnh
- Häc sinh ch¬i trß ch¬i
3. Ho¹t ®éng 3: PhÇn kÕt thĩc
- Cho häc sinh ®i th­êng theo nhÞp
- Võa ®i võa h¸t
- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê
- Häc sinh l¾ng nghe gi¸o viªn nhËn xÐt
------------------------------------------------------------
Học vần :
BÀI 60: OM – AM
I/ Mục tiêu:
- Học sinh đọc – viết được om - am, làng xóm, rừng tràm.
- Nhận biết vần om – am trong các tiếng. Đọc được từ, câu ứng dụng.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: nói lời cảm ơn.
II/ Chuẩn bị:
- Giáo viên: Tranh.
- Học sinh: Bộ ghép chữ.
III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu :
1/ Ổn định lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ:
- Học sinh đọc bài: ôn tập (2 HS)
- Đọc bài SGK. (3 HS ).
3/ Dạy học bài mới:
Tiết 1:
*Hoạt động 1:Giới thiệu bài
*Hoạt động 2: Dạy vần
*Viết bảng: om. 
Hỏi : Đây là vần gì?
-Phát âm: om.
-Hướng dẫn Học sinh gắn vần om.
-Hướng dẫn Học sinh phân tích vần om. 
-Hướng dẫn Học sinh đánh vần vần om.
-Đọc: om .
-Hươáng dẫn học sinh gắn: xóm.
-Hươáng dẫn học sinh phân tích tiếng xóm. 
- Hướng dẫn học sinh đánh vần tiếng xóm.
-Đọc: xóm.
-Treo tranh giới thiệu: làng xóm.
-Đọc mẫu, hướng dẫn Học sinh đọc.
-Đọc phần 1.
*Viết bảng: am.
-Hỏi : Đây là vần gì?
-Phát âm: am.
-Hướng dẫn Học sinh gắn vần am.
-Hướng dẫn Học sinh phân tích vần am.
-Hướng dẫn Học sinh đánh vần vần am.
-Đọc: am.
-Hướng dẫn Học sinh gắn tiếng tràm.
-Hướng dẫn Học sinh phân tích tiếng tràm.
-Hướng dẫn Học sinh đánh vần tiếng tràm.
-Đọc: tràm
-Treo tranh giới thiệu: rừng tràm.
-Giáo viên đọc mẫu, hướng dẫn Học sinh đọc từ rừng tràm.
-Đọc phần 2.
-Đọc bài khóa.
* Viết bảng con: 
om am làng xĩm rừng tràm 
-Hướng dẫn cách viết.
-Nhận xét, sửa sai.
*Hoạt động 3: Đọc từ ứng dụng.
Chòm râu 	quả tràm
Đom đóm trái cam
Giảng từ
-Hướng dẫn Học sinh nhận biết tiếng có om - am.
-Hướng dẫn Học sinh đánh vần tiếng, đọc trơn từ.
-Đọc toàn bài.
Tiết 2:
*Hoạt động 4: Luyện đọc.
-Đọc bài tiết 1.
om am
xóm tràm
 làng xóm rừng tràm
-Đọc câu ứng dụng:
-Treo tranh giới thiệu câu ứng dụng:
Mưa tháng bảy gãy cành trám
Nắng tháng tám rám trái bòng
-Giáo viên đọc mẫu.
-Đọc toàn bài.
*Hoạt động 5: Luyện viết: 
om am làng xĩm rừng tràm 
-Lưu ý nét nối giữa các chữ và các dấu.
-Thu chấm, nhận xét.
*Hoạt động 6: Luyện nói:
-Chủ đề: nói lời cảm ơn.
-Treo tranh.
-Nêu lại chủ đề: nói lời cảm ơn.
* Học sinh đọc bài trong SGK.
Vần om
Cá nhân, lớp.
Thực hiện trên bảng gắn.
Vần om có âm o đứng trước, âm m đứng sau: Cá nhân
o – mờ – om: cá nhân, nhóm, lớp.
Cá nhân, nhóm, lớp.
Thực hiện trên bảng gắn.
Tiếng xóm có âm x đứng trước vần om đứng sau, dấu sắc đánh trên âm o.
xờ – om – xom – sắc – xóm: cá nhân.
Cá nhân, lớp.
Cá nhân, nhóm, lớp.
Cá nhân, nhóm.
Vần am.
Cá nhân, lớp.
Thực hiện trên bảng gắn.
Vần am có âm a đứng trước, âm m đứng sau, dấu huyền đánh trên a: cá nhân.
a – mờ – am: cá nhân, lớp.
Cá nhân, nhóm, lớp.
Thực hiện trên bảng gắn.
Tiếng tràm có âm tr đứng trước, vần àm đứng sau.
trờ –am – tram – huyền tràm: cá nhân, lớp.
Cá nhân, nhóm, lớp.
Cá nhân, lớp.
Cá nhân, lớp.
 Học sinh viết bảng con.
2 – 3 em đọc
râu. Quả, cam
Cá nhân, lớp.
Cá nhân, lớp.
Cá nhân, lớp.
2 em đọc
Nhận biết tiếng có: ênh
Cá nhân, lớp.
Cá nhân, lớp.
Viết vào vở tập viết.
Hát múa.
Cá nhân, lớp.
Chị tặng bong bóng cho em bé.
Tại vì chị tặng cho em bé bong bóng.
Cá nhân, lớp.
Cá nhân, lớp.
4/ Củng cố – dặn dò: 
- Học lại bài và chuẩn bị bài mới.
- Hãy nhớ rằng khi nhận được của ai cho hoặc tặng, ta phải nhớ nói lời cảm ơn.
 ----------------------o0o---------------------------- 
Toán :
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10
I/ Mục tiêu:
- Học sinh thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 10.
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 10, rèn kĩ năng tính nhanh.
- Gíao dục học sinh tính cẩn thận.
II/ Chuẩn bị:
 - Giáo viên: Mẫu vật.
- Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.
III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu:
1/ Ổn định lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ: (3 HS).
 - Đọc bảng cộng (trừ) trong phạm vi 9
 9 – 3 + 2 = 4	7 – 3 + 1 = 5	
 5 + 4 – 6 = 3	8 – 4 + 2 = 2
3/ Dạy học bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
*Giới thiệu bài: Phép cộng trong phạm vi 10.
*Hoạt động 1 :Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 10:
-Giáo viên cho học sinh quan sát tranh 
Có mấy chấm tròn xanh? (9)
Có mấy chấm tròn đen? (1) 
Cótất cả mấy chấm tròn? (10)
Giáo viên nói : 9 chấm tròn thêm 1 chấm tròn là 10 chấm tròn
Giáo viên ghi 9 + 1 = 10
Các phép tính còn lại tiến hành tương tự. 
9 + 1 = 10	4 + 6 = 10
1 + 9 = 10	6 + 4 = 10
8 + 2 = 10	5 + 5 = 10
2 + 8 = 10	7 + 3 = 10
	3 + 7 = 10
-Giáo viên xóa dần.
* Hoạt động 2: Thực hành.
Bài 1: Tính:
 a)
+
+
+
+
+
+
 1 2 3 4 5 9
 9 8 7 6 5 1	
 10 10 10 10 10 10 
 b) 
1 + 9 =10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10
9 + 1 =10 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10
9 – 1 = 9 8 – 2 = 6 7 – 3 = 4
Bài 2: Điền số: 
Bài 3: Viết phép tính thích hợp
Có 6 con cá thêm 4 con cá. Hỏi còn tất cả mấy con cá?
6
+
4
=
10
4
+
6
=
10
*Thu chấm, nhận xét.
Học sinh quan sát tranh.
Chín
Một 
Mười
Học sinh đọc 9 + 1 = 10
Sử dụng bộ đồ dùng học toán.
Đọc cá nhân, lớp.
Học sinh học thuộc
Làm vào sách.
Nêu yêu cầu, làm bài.
Đổi vở chữa bài 
Yêu cầu HS tự làm ngay tại lớp
Nêu yêu cầu, làm bài.
Gọi Học sinh lên bảng thực hiện.
HS làm bài
Nêu bài giải.
 6 + 4 = 10	
4 + 6 = 10
4/ Củng cố:
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 10.
- Học sinh gắn phép tính thích hợp 
5/ Dặn dò:
- Dặn học sinh về học công thức.
----------------------o0o----------------------------
Thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2009
Häc vÇn
ĂM - ÂM
I. Mơc tiªu
- §äc vµ viÕt ®­ỵc: ¨m, ©m, nu«i t»m, h¸i nÊm
- §äc ®­ỵc c©u øng dơng: 
Con suèi sau nhµ r× rÇm ch¶y. §µn dª c¾m cĩi gỈm cá bªn s­ên ®åi
- Ph¸t triĨn lêi nãi tù nhiªn theo chđ ®Ị: Thø, ngµy, th¸ng, n¨m
II. §å dïng
- Tranh minh ho¹ c¸c tõ kho¸ (SGK)
- Tranh minh ho¹ c©u øng dơng
- Tranh minh ho¹ phÇn luyƯn nãi
III. Ho¹t ®éng dạy học :
1. KiĨm tra bµi cị
- Cho häc sinh ®äc vµ viÕt c¸c tõ øng dơng 
- Häc sinh viÕt b¶ng
- Häc sinh ®äc c©u øng dơng
- Gi¸o viªn nhËn xÐt
- Häc sinh ®äc
2. Bµi míi
a) Giíi thiƯu
- Cho häc sinh quan s¸t tranh t×m ra vÇn míi:
¨m - ©m
- Gi¸o viªn ®äc
- Häc sinh quan s¸t tranh th¶o luËn t×m ra vÇn míi
- Häc sinh ®äc
b): D¹y vÇn: ăm
* NhËn diƯn
- VÇn ¨m gåm nh÷ng ©m nµo?
- So s¸nh: ¨m - am
- VÇn ¨m vµ vÇn am gièng vµ kh¸c nhau ë chç nµo?
- Häc sinh nhËn diƯn
- Häc sinh so s¸nh
b1) §¸nh vÇn vµ ph¸t ©m
- Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh ®¸nh vÇn: 
¨ – mê - ¨m
- Gi¸o viªn ®¸nh vÇn vµ ph¸t ©m tõ kho¸
¨ – mê - ¨m
tê - ¨m – t¨m – huyỊn – t»m
nu«i t»m
- Gi¸o viªn chØnh sưa
- Häc sinh ®¸nh vÇn
- Häc sinh ®¸nh vÇn
b2) Cho häc sinh ghÐp vÇn
- Gi¸o viªn cho häc sinh ghÐp vÇn vµ tiÕng trªn bé ch÷
- Häc sinh ghÐp vÇn vµ ghÐp tiÕng
c): D¹y vÇn: ©m
* NhËn diƯn
- VÇn ©m gåm nh÷ng ©m nµo?
- So s¸nh: ©m - ¨m
- VÇn ©m vµ vÇn ¨m gièng vµ kh¸c nhau ë chç nµo?
- Häc sinh nhËn diƯn
- Häc sinh so s¸nh
c1) §¸nh vÇn vµ ph¸t ©m
- Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh ®¸nh vÇn: 
©– mê - ©m
- Gi¸o viªn ®¸nh vÇn vµ ph¸t ©m tõ kho¸
©– mê - ©m
nê – ©m – n©m – s¾c – nÊm
h¸i nÊm
- Gi¸o viªn chØnh sưa
- Häc sinh ®¸nh vÇn
- Häc sinh ®¸nh vÇn
c2) Cho häc sinh ghÐp vÇn
- Gi¸o viªn cho häc sinh ghÐp vÇn vµ tiÕng trªn bé ch÷
- Häc sinh ghÐp vÇn vµ ghÐp tiÕng trªn bé ch÷
c3) LuyƯn b¶ng
- Gi¸o viªn viÕt mÉu vÇn 
ăm âm nuơi tằm hái nấm 
- Gi¸o viªn viÕt mÉu tiÕng: ©m
- Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ sưa sai
- Häc sinh luyƯn b¶ng con
Häc sinh luyƯn b¶ng con
d) §äc tõ ng÷ øng dơng
- Cho 2 -3 häc sinh ®äc c¸c tõ ng÷ øng dơng
- Gi¸o viªn gi¶i thÝch nghÜa.
- Gi¸o viªn ®äc l¹i
- Häc sinh ®äc
TiÕt 2: LuyƯn tËp
3. LuyƯn tËp
a) LuyƯn ®äc
- Cho häc sinh ®äc l¹i toµn bµi tiÕt 1
- Häc sinh ®äc bµi SGK
- Häc sinh lÇn l­ỵt ®äc:
¨m, nu«i t»m
©m, h¸i nÊm
- Cho häc sinh quan s¸t tranh vµ 1 em t×m c©u øng dơng
- Gi¸o viªn ®äc mÉu
- Gi¸o viªn sưa sai
- Gi¸o viªn ®äc mÉu c©u øng dơng
- Häc sinh ®äc
- Häc sinh quan s¸t tranh vµ th¶o luËn
- Häc sinh ®äc
- Líp ®äc c©u øng dơng
b) LuyƯn viÕt
- Cho häc sinh viÕt vë tiÕng ViƯt 
- Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh viÕt bµi
ăm âm nuơi tằm hái nấm 
- Gi¸o viªn quan s¸t vµ uèn n¾n nh÷ng em cÇm bĩt sai hoỈc c¸c em ngåi kh«ng ®ĩng t­ thÕ
- Häc sinh luyƯn viÕt trong vë tiÕng ViƯt
c) LuyƯn nãi
- Cho häc sinh ®äc chđ ®Ị luyƯn nãi: Thø, ngµy, th¸ng, n¨m
- Häc sinh quan s¸t tranh th¶o luËn nhãm
- §¹i diƯn nhãm tr¶ lêi
- Gi¸o viªn nhËn xÐt
- C¸c nhãm nhËn xÐt bỉ sung
4. Cđng cè dỈn dß
- Cho häc sinh nh¾c l¹i néi dung bµi
- VỊ ®äc l¹i bµi vµ viÕt vµo vë bµi tËp TiÕng ViƯt
- T×m tõ chøa vÇn míi, xem tr­íc bµi míi
- Häc sinh ®äc l¹i bµi
----------------------------------------------------
Toán :
LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu:
- Học sinh được củng cố khắc sâu về phép cộng trong phạm vi 10.
- Viết phép tính thích hợp với các tình huống – Cấu tạo số 10.
- Giáo dục học sinh tính tỉ mỉ, nhanh trí.
II/ Chuẩn bị:
- Giáo viên: Bảng phụ.
- Học sinh: Sách.
III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu:
1/ Ổn định lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ: (2 HS).
- Đọc thuộc bảng cộng trong phạm vi 10.
 1 + ... = 10	 9 + ... = 10
3/ Dạy học bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
*Giới thiệu bài: Luyện tập.
*Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
Bài 1: Tính:
9 + 1 =10 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10 	6 + 4 = 10
1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10
5 + 5 = 10 10 + 0 = 10
Bài 2: Tính:
+
+
+
+
+
+
 4 5 8 3 6 4
 5 5 2 7 2 6 
 9 10 10 10 8 10
Bài 3: Điền số:
Nêu yêu cầu, làm bài.
Khi thay đổi vị trí các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi.
Nêu yêu cầu.
Viết số phải thật thẳng cột.
Chơi trò chơi – Thi đua các nhóm.
3 +7
10
6 + 4
10 +0
1 + 9
8 + 2
5 + 5
0 +10 
7 + 3
Bài 4: Tính:
 5 + 3 + 2 = 10 4 + 4 + 1 = 9 
 6 + 3 – 5 = 4 5 + 2 – 6 = 1
Bài 5: Viết phép tính thích hợp.
7
+
3
=
10
3
+
7
=
10
Nêu yêu cầu, làm bài.
Nêu đề toán và giải:
7 + 3 = 10	
3 + 7 = 10
Trao đổi, sửa bài.
4/ Củng cố:
- Gọi học sinh đọc lại bảng cộng trong phạm vi 10.
5/ Dặn dò:
- Dặn học sinh học thuộc bài.
----------------------o0o----------------------------
Thủ công :
GẤP CÁI QUẠT (T1)
I/ Mục tiêu:
- Học sinh biết cách gấp cái quạt.
- Học sinh gấp được cái quạt bằng giấy.
- Giáo dục học sinh rèn tính thẩm mĩ, cẩn thận.
II/ Chuẩn bị:
- Giáo viên: Mẫu cái quạt, giấy màu hình chữ nhật, 1 sợi len...
- Học sinh: giấy trắng hình chữ nhật, len, keo...
III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu :
1/ Ổn định lớp:
2/ Kiểm tra dụng cụ:
-Học sinh lấy giấy trắng hình chữ nhật, len, keo... để trên bàn.
-Giáo viên kiểm tra.
3/ Dạy học bài mới:
Hoạt động của giáo viên:
Hoạt động của học sinh :
*Giới thiệu bài: Gấp cái quạt.
-Giáo viên ghi đề.
*Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét mẫu cái quạt.
-Hướng dẫn học sinh quan sát mẫu: Cái quạt.
-Hướng dẫn học sinh nhận xét mẫu: *Hoạt động 2: Làm mẫu.
-Giáo viên lấy giấy màu hình chữ nhật gấp các đoạn thẳng cách đều. Gấp đôi để lấy dấu giữa. Sau đó dùng chỉ hay len buộc chặt phần giữa và phết hồ dán vào lên nét gấp ngoài cùng. Gấp đôi dùng tay 2 ép chặt để 2 phần đã phết hồ dính sát vào nhau. Khi hồ khô, mở ra ta được chiếc quạt.
*Trò chơi giữa tiết:
*Hoạt động 3: Thực hành trên giấy trắng.
-Hướng dẫn học sinh lấy giấy trắng hình chữ nhật để thực hành nháp.
-Giáo viên theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở những em làm sai.
Nhắc đề.
Theo dõi, quan sát.
Học sinh lấy giấy trắng gấp cái quạt.
4/ Củng cố:
v Giáo viên nhận xét bài làm nháp: Cái quạt của học sinh.
5/ Dặn dò: Tập gấp ở nhà
v Dặn học sinh chuẩn bị dụng cụ để tiết sau gấp cái quạt.
--------------------------------------------------
Thứ sáu ngày27 tháng 11 năm 2009
Học vần :
ÔM ƠM
I/ Mục tiêu:
- Học sinh đọc – viết được ôm - ơm, con tôm, đống rơm.
- Nhận biết vần ôm – ơm trong các tiếng. Đọc được từ, câu ứng dụng.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: bữa cơm.
II/ Chuẩn bị:
- Giáo viên: Tranh.
- Học sinh: Bộ ghép chữ.
III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu:
1/ Ổn định lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ:
- Học sinh đọc bài: 61 (2 HS)
- Đọc bài SGK (3 HS).
3/ Dạy học bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tiết 1:
*Hoạt động 1: Giới thiệu bài
*Hoạt động 2: Dạy vần
*Viết bảng: ôm. 
Hỏi: Đây là vần gì?
-Phát âm: ôm.
-Hướng dẫn Học sinh gắn vần om.
-Hướng dẫn Học sinh phân tích vần ôm. 
-Hướng dẫn Học sinh đánh vần vần ôm.
-Đọc: ôm.
-Hươáng dẫn học sinh gắn: tôm.
-Hươáng dẫn học sinh phân tích tiếng tôm. 
- Hướng dẫn học sinh đ

Tài liệu đính kèm:

  • doctuàn 15.doc