Giáo án Toán lớp 5 - Tuần 32

I. MỤC TIÊU:

Giúp HS củng cố kĩ năng thực hành phép chia các số tự nhiên, số thập phân, phân số và vận dụng trong tính nhẩm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ ghi tóm tắt về phép chia và tính chất (như SGK).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

 

doc 5 trang Người đăng honganh Ngày đăng 23/12/2015 Lượt xem 635Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán lớp 5 - Tuần 32", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TuÇn: 
M«n: to¸n 
phÐp chia (163)
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS củng cố kĩ năng thực hành phép chia các số tự nhiên, số thập phân, phân số và vận dụng trong tính nhẩm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ ghi tóm tắt về phép chia và tính chất (như SGK).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
Giới thiệu.
Hoạt động 1: Ôn tập về phép chia và tính chất (6’)
a. Trong phép chia hết:
- GV gắn phép tính:
a : b = c
+ Em hãy nêu các thành phần của phép chia.
- GV ghi bảng theo trả lời của HS.
+ Hãy nêu tính chất của số 0 trong phép chia?
- HS trả lời.
GV viết: 0 : a = 0 (a0)
b. Trong phép chia có dư:
- GV gắn phép tính:
a : b = c (dư r)
+ Em hãy nêu thành phần của phép chia?
- HS trả lời.
GV ghi bảng (như SGK).
+ Nêu mối quan hệ giữa số dư và số chia?
* GV treo bảng phụ ghi sẵn như SGK.
- 2 HS đọc.
Hoạt động 2: Thực hành – Luyện tập (30’)
Bài tập 1:
- 1HS đọc đề.
- GV hướng dẫn bài mẫu.
- HS trình bày.
- GV chú ý:
- HS nhìn SGK theo dõi.
- Cho HS làm bài.
- HS làm vào vở.
- 2HS lên bảng làm.
- GV nhận xét.
- HS lớp nhận xét chữa bài.
Bài tập 2:
- 1HS đọc đề bài tập 2.
- HS làm vào vở.
- 2HS lên bảng.
- GV nhận xét.
- Lớp nhận xét chữa bài.
- Lớp đổi vở chữa bài.
Bài tập 3:
- 1 HS đọc đề bài tập 3.
- GV chia 2 dãy:
- HS thảo luận nhóm đôi.
+ Dãy 1 (tổ 1 + 2) bài 2a.
+ Dãy 2 ( tổ 3 +4) bài 2b.
- HS các nhóm lần lượt nếu kết quả bài làm.
- GV nhận xét. 
- HS khác nhận xét.
- Rút ra cách nhân nhẩm.
- HS trả lời.
Bài tập 4:
- 1HS đọc đề bài tập 4.
- 2HS lên bảng làm, lớp làm vở.
- HS nêu kết quả.
- GV nhận xét, chốt ý.
- HS khác nhận xét.
Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò (2’)
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà ôn và hoàn thiện bài tập.
 TuÇn: 
M«n: to¸n 
LuyÖn tËp (164)
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS củng cố lại kiến thức, kĩ năng thực hành phép chia, viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân. Tìm tỉ số phần trăm của 2 số.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
Giới thiệu.
Hoạt động 1: Thực hành – Luyện tập (35’)
Bài tập 1:
- 1HS đọc yêu cầu bài tập 1.
- HS làm vở.
- 3HS lên bảng làm.
- GV nhận xét chốt lại kết quả.
- HS lớp chữa bài, nhận xét.
Bài tập 2: Chia làm 2 đội.
- HS các đội nhận phân công.
- Đội 1 (tổ 1 + 2) bài 2a.
(Mỗi đội 4 nhóm, mỗi nhóm 4HS).
- Đội 2 (tổ 3 + 4) bài 2b.
- HS nhóm nhẩm và ghi ngay kết quả vào phiếu và nộp cho GV.
- Thi đua đội nào xong sớm nhất và đúng thì được khen.
- GV hỏi:
+ Nêu cách chia nhóm với 0,25 hoặc 0,5.
- HS trả lời.
Bài tập 3:
- 1HS đọc đề bài tập 3.
- GV hướng dẫn bài mẫu.
- 3HS lên bảng làm.
- HS lớp làm vào vở.
- HS trình bày kết quả.
- GV nhận xét.
- HS nhận xét chữa bài.
Bài tập 4:
- 1 HS đọc đề bài tập 4.
- HS thảo luận nhóm đôi tìm câu trả lời..
- HS nêu kết quả và cách tìm.
- GV nhận xét., chốt lại kết quả đúng. 
- HS khác nhận xét.
Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò (2’)
- GV nhận xét tiết học.
- Về nhà ôn lại bài toán tìm tỉ số phần trăm của hai số để tiêt sau luyện tập (165).
 TuÇn: 
M«n: to¸n 
LuyÖn tËp (165)
I. MỤC TIÊU:
- Ôn tập củng cố về:
+ Tìm tỉ số phần trăm của 2 số.
+ Thực hiện các phép tính cộng trừ các tỉ số phần trăm.
+ Giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
Giới thiệu.
Hoạt động 1: Thực hành – Luyện tập (35’)
Bài tập 1:
- 1HS đọc yêu cầu bài tập 1.
- GV viết ví dụ: 1 : 6, hướng dẫn cách tìm tỉ số phần trăm của 2 số đó và nêu chú ý cho HS (như SGK)
- 4 HS lên bảng làm, HS lớp làm vào vở.
- GV nhận xét.
- HS chữa bài.
- GV cho HS nhắc lại qui tắc: Muốn tìm tỉ số phần trăm của 2 số ta thực hiện như thế nào?
- HS trả lời.
Bài tập 2: 
- 1HS đọc đề bài tập 2.
- Đây là phép tính với các số nào?
- HS trả lời.
- 3HS lên bảng, lớp làm vào vở.
- GV nhận xét.
- HS chữa bài nhận xét.
Bài tập 3:
- 1HS đọc đề bài tập 3.
- 1HS đọc tóm tắt.
- GV đi quan sát.
- 1HS lên bảng giải, lớp làm vở.
- GV nhận xét.
- HS nhận xét, chữa bài.
Bài tập 4:
- 1 HS đọc đề bài tập 4.
- 1HS đọc tóm tắt.
- 1HS lên bảng giải, lớp làm vào vở.
- GV nhận xét., chốt lại kết quả đúng. 
- HS nhận xét chữa bài.
Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò (2’)
- GV nhận xét tiết học.
- Về nhà ôn lại các dạng bài toán về tỉ số phần trăm. Chuẩn bị bài ôn tập các phép tính với số đo thời gian (166).
 TuÇn: 
M«n: to¸n 
«n tËp vÒ c¸c phÐp tÝnh víi sè ®o thêi gian (166)
I. MỤC TIÊU:
- Giúp HS củng cố kĩ năng tính với số đo thời gian và vận dụng giải toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
Giới thiệu.
Hoạt động 1: Thực hành – Luyện tập (35’)
Bài tập 1:
- 1HS đọc yêu cầu bài tập 1.
- HS làm vào vở.
- Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và tính.
- 2HS lên bảng làm.
- GV nhận xét.
- HS nhận xét chữa bài.
Bài tập 2: 
- 1HS đọc đề bài tập 2.
- HS làm vào vở.
- Yêu cầu HS nêu cách làm.
- 2HS lên bảng làm.
- GV nhận xét
- HS nhận xét chữa bài.
Bài tập 3:
- 1HS đọc đề bài tập 3.
- 1HS đọc tóm tắt.
- 1HS lên bảng làm, lớp làm vở.
- Yêu cầu HS nêu quy tắc tính thời gian.
- HS khác nhận xét chữa bài.
- GV nhận xét.
Bài tập 4:
- 1 HS đọc đề bài tập 4.
- 1HS lên bảng làm.
- HS lớp làm vở.
- Yêu cầu HS nêu qui tắc tính quảng đường.
- HS khác nhận xét chữa bài.
- GV nhận xét.
Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò (2’)
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà ôn tập các bài tập diển hình về chuyển động. Chuẩn bị ôn tập tính chu vi, diện tích một số hình (167)
 TuÇn: 
M«n: to¸n 
«n tËp vÒ tÝnh chu vi diÖn tÝch mét sè h×nh (167)
I. MỤC TIÊU:
- Ôn tập củng cố kiến thức và kĩ năng tính chu vi, diện tích một số hình đã học (hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình bình hành, hình thang, hình thoi, hình tròn)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ ghi tóm tắt như SGK.
- Tấm bìa mô hình các hình.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
Giới thiệu.
Hoạt động 1: Ôn tập các công thức tính chi vi, diện tích 1 số hình (10’)
* GV treo bảng phụ:
* Gắn hình chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b.
+ Em hãy nêu công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật?
 - HS trả lời.
- GV ghi công thức ngay bên cạnh hình chữ nhật.
* Gắn bảng hình vuông yêu cầu HS nêu công thức tính chu vi và diện tích hình vuông.
- HS trả lời.
- GV ghi công thức ngay bên cạnh hình vuông.
* Tương tự như vậy đối với những hình còn lại.
- GV lưu ý HS: Các số đo luôn phải cùng đơn vị đo.
Hoạt đông 2: Thực hành – Luyện tập (25’)
Bài tập 1: 
- 1HS đọc đề bài tập 1.
- 1HS nêu tóm tắt đề bài.
- 2HS lên bảng làm, HS làm vào vở.
- GV nhận xét
- HS khác nhận xét.
Bài tập 2:
- 1HS đọc đề bài tập 2.
- GV vẽ hình và điền các số đo dã cho.
- 1HS lên bảng.
- Yêu cầu HS vẽ hình vào vở.
- HS lớp làm vào vở
- GV nhận xét.
- HS nhận xét chữa bài.
Bài tập 3:
- 1 HS đọc đề bài tập 3.
- HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách tính.
- 2HS lên bảng làm.
- Lớp làm vào vở.
- GV nhận xét.
- HS nhận xét chữa bài.
Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò (2’)
- GV nhận xét tiết học.
- Về nhà ôn lại công thức tính chi vi và diện tích các hình. Chuẩn bị bài sau luyện tập (168).

Tài liệu đính kèm:

  • docToan tuan 32.doc