Giáo án Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 10 - Nguyễn Thị Hiền Lê

9 + 1 =

8 + 2 =

1 + 9 =

2 + 8 =

 

ppt 6 trang Người đăng honganh Ngày đăng 23/01/2016 Lượt xem 358Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 10 - Nguyễn Thị Hiền Lê", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÝnh chµo quý thÇy c«Tr­êng tiÓu häc BÕ V¨n §µnTo¸n líp métNguyÔn ThÞ HiÒn Lª9 + 1 =101 + 9 =108 + 2 =102 + 8 =107 + 3 =103 + 7 =106 + 4 =105 + 5 =104 + 6 =10Tr­êng tiÓu häc BÕ V¨n §µn9+1=109+1=108+2=107+3=106+4=105+5=101+9=102+8=103+7=104+6=1010+0=100+10=10Ch©n thµnh c¶m ¬n, chóc søc khoÎ 

Tài liệu đính kèm:

  • pptPHEP CONG TRONG PV10.ppt