Giáo án Toán lớp 1

I/ MỤC TIÊU: Giúp HS

- Cấu tạo của các số trong phạm vi 10.

- Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10.

- Giải toán có lời văn, đo độ dài đoạn thẳng.

 II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

 GV: Bảng phụ.

 HS: Que tính, bảng con.

 III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Khởi động: Hát vui (1)

2. Kiểm tra bài cũ: (3)

- Gọi HS lên bảng làm bài tập:

 8+1+1= ? 10-2-3=? 9+1-5=? 4+5-5=?

 - Nhận xét

 3. Bài mới:

 a/ Giới thiệu bài: (1)

 b/ Các hoạt động:

 

doc 20 trang Người đăng honganh Ngày đăng 13/01/2016 Lượt xem 499Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn: Toán
Tiết:
Bài: Ôn tập các số đến 10
I/ MỤC TIÊU: Giúp HS
- Cấu tạo của các số trong phạm vi 10.
- Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10.
- Giải toán có lời văn, đo độ dài đoạn thẳng.
 II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
 GV: Bảng phụ.
 HS: Que tính, bảng con.
 III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
Khởi động: Hát vui (1’)
Kiểm tra bài cũ: (3’)
- Gọi HS lên bảng làm bài tập:
 8+1+1=	?	10-2-3=?	9+1-5=?	4+5-5=?	
 - Nhận xét 
 3. Bài mới:
 a/ Giới thiệu bài: (1’)
 b/ Các hoạt động:
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
13ph
12ph
* Hoạt động1: Thực hành BT 1-2
* Mục tiêu: HS cộng, viết số vào ô trống.
* Cách tiến hành:
 Bài tập 1: Gọi HS nêu yêu cầu
 Cho HS làm bài vào bảng phụ.
2 = 1+ . 
3 = 2+
- Cho các nhóm lên trình bày kết quả.
- Nhận xét tuyên dương.
 Bài tập 2: Gọi HS nêu yêu cầu bài tâp.
 Viết số thích hợp vào ô vuông.
 - Hướng dẫn HS làm bài.
Nhận xét chữa bài cho HS
*Hoạt động 2: Thực hành BT 3-4
* Mục tiêu: HS giải toán và đo độ dài đoạn thẳng
* Cách tiến hành:
Bài tập 3: Gọi HS nêu yêu cầu
Gọi HS đọc bài toán.
Hướng dẫn HS giải toán.
Quan sát sữa sai cho HS
 Bài tập 4: Gọi HS nêu yêu cầu.
Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 10 cm
- HS làm bài vào bảng phụ.
- Đại diện các nhóm lên trình bày
- HS làm bài vào SGK
- HS nêu 
- 1-2 HS đọc.
- HS vẽ vào SGK.
4.Củng cố: (3’)
 - Cho HS nhắc lại bảng cộng, trừ trong phạm vi 9.
5.Hoạt động nối tiếp: (2’)
Xem trước bài: Ôân tập các số đến 10
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch..............................................................
Môn: Toán 	 Tiết:
Bài: ÔN TẬP: Các số đến 10
I/ MỤC TIÊU: Giúp HS
- Cấu tạo của các số trong phạm vi 10.
- Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Giải toán có lời văn.
 II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
 GV: Bảng phụ.
 HS: Que tính, bảng con.
 III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
1.Khởi động: Hát vui (1’)
2.Kiểm tra bài cũ: (3’)
- Gọi HS lên bảng làm bài tập:
8+  = 10	10 - = 5	10 - ........= 2
 - Nhận xét 
 3. Bài mới:
 a/ Giới thiệu bài: (1’)
 b/ Các hoạt động:
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
13ph
12ph
* Hoạt động1: Thực hành BT 1-2
* Mục tiêu: HS cộng, viết số vào ô trống.
* Cách tiến hành:
 Bài tập 1: Gọi HS nêu yêu cầu
 Cho HS làm bài vào bảng phụ.
10-1=
10-2=.
- Cho HS đọc lại bảng trừ đã làm xong.
- Nhận xét tuyên dương.
 Bài tập 2: Gọi HS nêu yêu cầu bài tâp.
 - C ho HS làm bài vào SGK.
 - Nhận xét chữa bài cho HS
*Hoạt động 2: Thực hành BT 3-4
* Mục tiêu: HS tính, giải toán.
* Cách tiến hành:
Bài tập 3: Gọi HS nêu yêu cầu
- Gọi HS lên bảng làm toán.
- Nận xét tuyên dương.
Bài tập 4: Gọi HS nêu yêu cầu.
- Gọi HS đọc bài toán
- Hướng dẫn HS giải toán.
 Cho HS lên trình bài kết quả.
- Nhận xét tuyên dương.
- HS nêu 
- HS làm bài vào SGK.
- Cá nhân, cả lớp.
- HS nêu.
- HS làm bài vào SGK
- HS nêu: tính
- 3 HS lên bảng tính.
- HS nêu 
- 1-2 HS đọc.
- HS giải theo nhóm vào bảng phụ.
- Đ ại diện nhóm lên trình bày kết quả.
 4.Củng cố: (3’)
 - Cho HS nhắc lại bảng cộng, trừ trong phạm vi 10.
 5.Hoạt động nối tiếp: (2’)
- Xem trước bài: Ôân tập các số đến 100
 - Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch:...........
 Môn: Toán Tiết:
Bài: ÔN TẬP: Các số đến 100
I/ MỤC TIÊU: Giúp HS
- Cấu tạo của các số trong phạm vi 100
- Cấu tạo các số có hai chữ số
- Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100
 II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
 GV: Bảng phụ.
 HS: Que tính, bảng con.
 III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
1.Khởi động: Hát vui (1’)
2.Kiểm tra bài cũ: (3’)
- Gọi HS lên bảng làm bài tập:
8+2-3=?	7+1-1=?	10-5+5=?	9-5-2=?
 - Nhận xét 
 3. Bài mới:
 a/ Giới thiệu bài: (1’)
 b/ Các hoạt động:
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
13ph
12ph
* Hoạt động1: Thực hành BT 1-2
* Mục tiêu: HS cộng, viết số vào ô trống.
* Cách tiến hành:
 Bài tập 1: Gọi HS nêu yêu cầu
- Hướng dẫn HS làm bài.
- Cho HS đọc các số từ: 10 đến 100.
- Nhận xét tuyên dương.
 Bài tập 2: Gọi HS nêu yêu cầu bài tâp.
 - Cho HS lên bảng làm bài thi đua
 - Nhận xét chữa bài cho HS
*Hoạt động 2: Thực hành BT 3-4
* Mục tiêu: HS tính, giải toán.
* Cách tiến hành:
Bài tập 3: Gọi HS nêu yêu cầu
- Hướng dẫn HS làm bài theo nhóm vào bảng phụ.
- Cho các nhóm lên trình bày.
- Nhân xét tuyên dương.
Bài tập 4: Gọi HS nêu yêu cầu.
- Cho HS tính vào bảng con.
- Nhận xét chữa bảng cho HS
- HS nêu 
- HS làm bài vào SGK.
- HS nêu.
- 2 HS làm thi đua.
- HS nêu: viết (theo mẫu)
- 3 nhóm làm theo hướng dẫn của GV.
- Đại diện
- HS nêu: tính
- HS làm vào bảng con.
4.Củng cố: (3’)
 Số nào có 3 chư số?
 Số bé nhất cò 1 chữ số?
5.Hoạt động nối tiếp: (2’)
 - Xem trước bài: Ôân tập các số đến 100
 -Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch:..
 Môn: Toán Tiết:
Bài: ÔN TẬP: Các số đến 100
I/ MỤC TIÊU: Giúp HS
- Đọc viết các số trong phạm vi 100.
- Thực hiện phép cộng trừ các số trong phạm vi 100 (không nhớ)
- Giải toán có lời văn.
 II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
 GV: Bảng phụ.
 HS: Que tính, bảng con.
 III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
1.Khởi động: Hát vui (1’)
2.Kiểm tra bài cũ: (3’)
- Gọi HS lên bảng làm bài tập:(>, < ,=)
30.50.	70.90.	6060.	80..40.
 - Nhận xét 
 3. Bài mới:
 a/ Giới thiệu bài: (1’)
 b/ Các hoạt động:
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
10ph
15ph
* Hoạt động1: Thực hành BT 1-2
* Mục tiêu: HS viết các số.
* Cách tiến hành:
 Bài tập 1: Gọi HS nêu yêu cầu
- Hướng dẫn HS làm bài.
- Nhận xét chữa bài cho HS nếu sai.
 Bài tập 2: Gọi HS nêu yêu cầu bài tâp.
 Số liền trước của 19 là số mấy?
 Số liền sau của 19 là số mấy?
 .
 - Nhận xét chữa bài cho HS
*Hoạt động 2: Thực hành BT 3-4
* Mục tiêu: HS khoanh vào số bé, lớn nhất, đặt tính, giải toán.
* Cách tiến hành:
Bài tập 3: Gọi HS nêu yêu cầu
- Gọi HS lên bảng làm bài.
- Nhân xét tuyên dương.
Bài tập 4: Gọi HS nêu yêu cầu.
- Cho HS tính vào bảng con.
- Nhận xét chữa bảng cho HS
Bài tập 5: Gọi HS đọc bài toán.
Hướng dẫn HS làm bài.
Gọi các nhóm lên trình bày. 
- HS nêu 
- HS làm bài vào SGK.
- HS nêu.
- HS số 18
- HS số 20
- HS nêu 
- 2 HS lên bảng làm.
- HS nêu: đặt tính
- HS đặt tính vào bảng con.
- 1-2 HS đọc.
- HS giải vào bảng phụ.
- HS lên trình bày.
 4.Củng cố: (3’)
 Số nào lớn nhất có hai chữ số?
 Số nào bé nhất có hai chữ số?
 5.Hoạt động nối tiếp: (2’)
 Xem trước bài: Ôân tập các số đến 100
 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch:
..
Môn toán
Tiết
 ÔN TẬP: Các số đến 100
I/ Mục Tiêu: Giúp HS
- Đọc viết các số trong phạm vi 100.
- Thực hành xem giờ đúng trên mặt đồng hồ
- Giải toán có lời văn.
 II/ Đồ Dùng Dạy Học.
 GV: Bảng phụ.
 HS: Que tính, bảng con.
 III/ Hoạt Động Dạy Học.
1.Khởi động: Hát vui (1’)
2.Kiểm tra bài cũ: (3’)
- Gọi HS lên bảng làm bài tập:
45 – 25 = 	63 + 23 =	77 – 7 =	98 – 8 =
 - Nhận xét 
3. Bài mới:
 a/ Giới thiệu bài: (1’)
 b/ Các hoạt động:
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
10ph
15ph
* Hoạt động1: Thực hành BT 1-2
* Mục tiêu: HS được tính nhẩm, tính.
* Cách tiến hành:
 Bài tập 1: Gọi HS nêu yêu cầu
Hướng dẫn HS làm bài.
Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả
Cho các nhóm khác nhận xét.
Nhận xét tuyên dương
 Bài tập 2: Gọi HS nêu yêu cầu bài tâp.
 - Cho HS lên bảng làm bài thi đua
 - Nhận xét chữa bài cho HS
*Hoạt động 2: Thực hành BT 3-4-5
* Mục tiêu: HS biết đặt tính, giải toán, xem giờ.
* Cách tiến hành:
Bài tập 3: Gọi HS nêu yêu cầu
- Hướng dẫn HS làm bài.
- Nhân xét chữa bảng con cho HS.
Bài tập 4: Gọi HS nêu yêu cầu.
 - Gọi HS đọc bài toán.
 - Cho HS giải toán.
 -Yêu cầu HS lên trình bày.
Bài tập 5: Gọi HS đọc bài toán.
Đồng hồ chỉ mấy giờ? 
Đồng hồ chỉ mấy giờ?
Đồng hồ chỉ mấy giờ?
- HS nêu 
- HS làm bài vào bảng phụ theo nhóm
- HS nêu.
- 3 HS lên bảng làm thi đua.
- HS nêu 
- HS đặt tính vào bảng cọn
- HS êu.
- 2 HS đọc.
- HS giải vào bảng phụ.
- HS lên trình bày.
- HS nêu.
- Chỉ 1 giờ.
- Chỉ 6 giờ.
- Chỉ 10 giờ.
4.Củng cố: (4’)
- Hãy nêu các số có hai chữ số giống nhau?
5.Hoạt động nối tiếp: (1’)
 	 Xem trước bài: Ôân tập các số đến 100
 	Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch:.
Môn: Toán
Tiết:
ÔN TẬP: Các số đến 100
I/ Mục Tiêu: Giúp HS
- Nhận biết thứ tự của mỗi số từ 0 đến 100, đọc viết trong phạm vi 100.
- Thực hiện phép cộng trừ trong phạm vi 100 (không nhớ)
- Giải toán có lời văn, đo độ dài đoạn thẳng
 II/ Đồ Dùng Dạy Học.
 GV: Bảng phụ.
 HS: Que tính, bảng con.
 III/ Hoạt Động Dạy Học.
1.Khởi động: Hát vui (1’)
2.Kiểm tra bài cũ: (3’)
- Gọi HS lên bảng làm bài tập:
40 – 20 = 	63 – 23 = 	47 – 7 =	96-5=?
 - Nhận xét 
 3. Bài mới:
 a/ Giới thiệu bài: (1’)
 b/ Các hoạt động:
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
10ph
15ph
* Hoạt động1: Thực hành BT 1-2
* Mục tiêu: HS viết số thích hợp vào ô trống.
* Cách tiến hành:
 Bài tập 1: Gọi HS nêu yêu cầu
Hướng dẫn HS làm bài.
Cho HS đọc lại bảng đã điền xong.
Nhận xét tuyên dương
 Bài tập 2: Gọi HS nêu yêu cầu bài tâp.
 - Cho HS lên bảng làm bài thi đua
 - Nhận xét chữa bài cho HS
*Hoạt động 2: Thực hành BT 3-4-5
* Mục tiêu: HS đặt tính, giải toán, đo độ dài đoạn thẳng.
* Cách tiến hành:
Bài tập 3: Gọi HS nêu yêu cầu
- Hướng dẫn HS làm bài.
- Nhân xét chữa bảng con cho HS.
Bài tập 4: Gọi HS nêu yêu cầu.
 - Gọi HS đọc bài toán.
 - Cho HS giải toán.
 -Yêu cầu HS lên trình bày.
Bài tập 5: Gọi HS đọc bài toán.
 Độ dài đoạn thẳng AB dài mấy cm?
- HS nêu 
- HS điền vào SGK.
- Vài HS đọc.
- HS nêu.
- 3 HS lên bảng làm thi đua.
- HS nêu: tính.
- HS tính vào bảng con
- HS êu.
- 2 HS đọc.
- HS giải vào bảng phụ.
- HS lên trình bày.
- HS nêu.
- HS trả lời.
4.Củng cố: (3’)
 Số nào lớn nhất cố 2 chữ số?
 Số nào lớn nhất có 1 chữ số?
5.Hoạt động nối tiếp: (2’)
 Xem trước bài: Luyện tập chung.
 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch.................................................................................
Môn: Toán 	Tiết:
Bài: Luyện tập chung.
I/ MỤC TIÊU: Giúp HS
- Đọc viết các số trong phạm vi 10
- Thực hiện phép cộng trừ trong phạm vi 100 (không nhớ)
- Giải toán có lời văn, đo độ dài đoạn thẳng
 II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
 GV: Bảng phụ.
 HS: Que tính, bảng con.
 III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
1.Khởi động: Hát vui (1’)
2.Kiểm tra bài cũ: (3’)
- Gọi HS lên bảng đặt tính:
52-23.	74-4.	54+4.	87+2.
 - Nhận xét 
 3. Bài mới:
 a/ Giới thiệu bài: (1’)
 b/ Các hoạt động:
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
10ph
15ph
* Hoạt động1: Thực hành BT 1-2
* Mục tiêu: HS viết số, tính.
* Cách tiến hành:
 Bài tập 1: Gọi HS nêu yêu cầu
Hướng dẫn HS làm bài.
Nhận xét tuyên dương
 Bài tập 2: Gọi HS nêu yêu cầu bài tâp.
 - Cho HS lên bảng làm bài thi đua
 - Quan sát chữa bài cho HS
*Hoạt động 2: Thực hành BT 3-4-5
* Mục tiêu: HS đặt tính, giải toán, đo độ dài đoạn thẳng.
* Cách tiến hành:
Bài tập 3: Gọi HS nêu yêu cầu
- Hướng dẫn HS làm bài.
- Cho HS lên bảng làm bài thi đua.
 - Nhân xét tuyên dương.
Bài tập 4: Gọi HS nêu yêu cầu.
 - Gọi HS đọc bài toán.
 - Cho HS giải toán.
 -Yêu cầu HS lên trình bày.
Bài tập 5: Gọi HS đọc bài toán.
Dài mấy cm?
Dài mấy cm?
- HS nêu 
- HS điền vào SGK.
- Vài HS đọc.
- HS nêu.
- HS làm bài vào SGK.
- HS nêu: dấu (,=)
- Đại diện các tổ lên bảng làm bài.
- HS êu.
- 2 HS đọc.
- HS giải vào bảng phụ.
- HS lên trình bày.
- HS nêu.
- HS trả lời.
4.Củng cố: (3’)
 HS lên bảng làm bài tập.
 56.65.	14.45.	87..87.	90..91.
5.Hoạt động nối tiếp: (2’)
 Xem trước bài: Luyện tập chung.
 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch....................................................................................
 Môn: Toán Tiết:
Bài: Luyện tập chung.
I/ MỤC TIÊU: Giúp HS
- Đọc, viết các số theo thứ tự cho trươc.
- Thực hiện phép cộng trừ trong phạm vi 100 (không nhớ)
- Giải toán có lời văn, đặt điểm số 0 trong phép cộng.
 II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
 GV: Bảng phụ.
 HS: Que tính, bảng con.
 III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
1.Khởi động: Hát vui (1’)
2.Kiểm tra bài cũ: (3’)
- Gọi HS lên bảng điền dấu (,=)
100..99.	56..65	78..98.	3636
 - Nhận xét 
 3. Bài mới:
 a/ Giới thiệu bài: (1’)
 b/ Các hoạt động:
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
10ph
15ph
* Hoạt động1: Thực hành BT 1-2
* Mục tiêu: HS viết số, đặt tính.
* Cách tiến hành:
 Bài tập 1: Gọi HS nêu yêu cầu
- Gọi HS lên bảng làm bài.
Nhận xét tuyên dương
 Bài tập 2: Gọi HS nêu yêu cầu bài tâp.
 - Nhận xét chữa bảng con cho HS
*Hoạt động 2: Thực hành BT 3-4.
* Mục tiêu: HS viết số theo thứ tự cho trước, giải toán, số.
* Cách tiến hành:
Bài tập 3: Gọi HS nêu yêu cầu
- Gọi HS lên bảng làm bài thi đua.
 - Nhân xét tuyên dương.
Bài tập 4: Gọi HS nêu yêu cầu.
 - Gọi HS đọc bài toán.
 - Cho HS giải toán.
 -Yêu cầu HS lên trình bày.
- HS nêu 
- 3 HS lên bảng làm bài.
- HS nêu: đặt tính
- HS đặt tính vào bảng con.
- HS nêu: viết số.
- 2 HS lên bảng làm bài thi đua.
- HS êu.
- 2 HS đọc.
- HS giải vào bảng phụ.
- HS lên trình bà.
4.Củng cố: (3’)
 HS lên bảng làm bài tập.
 a. 25+.=25	b.25-..=25
 Số nào cộng, trừ cho 0 cũng bằng chính số đó.
5.Hoạt động nối tiếp: (2’)
 Xem trước bài: Luyện tập chung.
 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch...................................................................................
 Môn: Toán Tiết:
Bài: Luyện tập chung.
I/ MỤC TIÊU: Giúp HS
- Viết số liền trước, liền sau.
- Thực hiện phép cộng trừ trong phạm vi 100 (không nhớ)
- Giải toán có lời văn, đo độ dài đoạn thẳng
 II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
 GV: Bảng phụ.
 HS: Que tính, bảng con.
 III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
Khởi động: Hát vui (1’)
Kiểm tra bài cũ: (3’)
- Gọi HS lên bảng đặt tính:
36+13.	84+10.	56-24.	78-25.
 - Nhận xét 
 3. Bài mới:
 a/ Giới thiệu bài: (1’)
 b/ Các hoạt động:
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
10ph
15ph
* Hoạt động1: Thực hành BT 1-2
* Mục tiêu: HS viết số, tính nhẩm.
* Cách tiến hành:
 Bài tập 1: Gọi HS nêu yêu cầu
Hướng dẫn HS làm bài.
Nhận xét tuyên dương
 Bài tập 2: Gọi HS nêu yêu cầu bài tâp.
 - Cho HS làm bài.
 - Quan sát chữa bảng con cho HS
*Hoạt động 2: Thực hành BT 3-4-5
* Mục tiêu: HS đặt tính, giải toán, đo độ dài đoạn thẳng.
* Cách tiến hành:
Bài tập 3: Gọi HS nêu yêu cầu
- Hướng dẫn HS làm bài.
 - Quan sát chữa bài cho HS
 - Nhân xét tuyên dương.
Bài tập 4: Gọi HS nêu yêu cầu.
 - Gọi HS đọc bài toán.
 - Cho HS giải toán.
 -Yêu cầu HS lên trình bày.
Bài tập 5: Gọi HS đọc bài toán.
 Cho HS vễ đoạn thẳng dài 9 cm
- HS nêu 
- HS lên bảng điền.
- Vài HS đọc.
- HS nêu.
- HS đặt tính vào bảng con.
- HS nêu: tính nhẩm.
- HS tính vào SGK.
- HS êu.
- 2 HS đọc.
- HS giải vào bảng phụ.
- HS lên trình bày.
- HS nêu.
- HS vẽ.
4.Củng cố: (3’)
 HS lên bảng làm bài tập.
 Số nào có 3 chữ số?
 Số nào lớn nhất có hai chữ số?
5.Hoạt động nối tiếp: (2’)
 Xem trước bài: Luyện tập chung.
 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch.........................................................................
..
 Môn: Toán 	Tiết:
Bài: Luyện tập chung.
I/ MỤC TIÊU: Giúp HS
- Đọc, viết các số theo thứ tự cho trươc.
- Thực hiện phép cộng trừ trong phạm vi 100 (không nhớ)
- Giải toán có lời văn, xem giờ trên mặt đồng hồ.
 II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
 GV: Bảng phụ.
 HS: Que tính, bảng con.
 III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
1.Khởi động: Hát vui (1’)
2.Kiểm tra bài cũ: (3’)
Gọi HS lên bảng viết số liền sau.
Số liền sau của 99?	Số liền sau của 40?	Số liến sau của 50?
 - Nhận xét 
 3. Bài mới:
 a/ Giới thiệu bài: (1’)
 b/ Các hoạt động:
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
15ph
10ph
* Hoạt động1: Thực hành BT 1-2-3.
* Mục tiêu: HS số, khoanh số lớn nhất, bé nhất, đặt tính.
* Cách tiến hành:
 Bài tập 1: Gọi HS nêu yêu cầu
 - Cho HS làm bài.
 Bài tập 1: Gọi HS nêu yêu cầu
Gọi HS lên bảng khoanh
 a.72, 69, 85, 47.
 b. 50, 48, 61, 58,.
Nhận xét tuyên dương
 Bài tập 2: Gọi HS nêu yêu cầu bài tâp.
 - Nhận xét chữa bảng con cho HS
*Hoạt động 2: Thực hành BT 3-4.
* Mục tiêu: HS giải toán.
* Cách tiến hành:
Bài tập 4: Gọi HS nêu yêu cầu.
 - Gọi HS đọc bài toán.
 - Cho HS giải toán.
 -Yêu cầu HS lên trình bày.
- HS nêu.
- HS làm cào SGK.
- HS nêu 
- 2 HS lên bảng khoanh.
- HS nêu: đặt tính
- HS đặt tính vào bảng con.
- HS nêu.
- 2 HS đọc.
- HS giải vào bảng phụ.
- HS lên trình bày.
4.Củng cố: (3’)
 HS xem giờ trên mặt đồng hồ.
5.Hoạt động nối tiếp: (2’)
 Xem trước bài: 
 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch...............................................................................
..

Tài liệu đính kèm:

  • doctoan 2.doc