Giáo án Thể dục lớp 1 - Tuần 1 đến tuần 9 - Trường tiểu học Bùi Thị Xuân

A. Tên bài dạy :

BÀI 1: TỔ CHỨC LỚP – TRÒ

B. Mục tiêu :

- Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ học tập, chọn cán sự bộ môn. Yêu cầu HS biết được một số quy định cơ bản để thực hiện trong các giờ TD

- Giúp học sinh : HS biết chơi trò chơi “diệt các con vật có hại”. Y/c bước đầu biết tham gia vào được trò chơi.

- Giáo dục : HS nắm được cách chơi, rèn luyện khéo léo, nhanh nhẹn . Đảm bảo an toàn, đề phòng chấn thương.

 

doc 18 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 09/08/2018 Lượt xem 207Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục lớp 1 - Tuần 1 đến tuần 9 - Trường tiểu học Bùi Thị Xuân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ïc sinh : HS bieát chôi troø chôi “dieät caùc con vaät coù haïi”. Y/c böôùc ñaàu bieát tham gia vaøo ñöôïc troø chôi.
- Giaùo duïc : HS naém ñöôïc caùch chôi, reøn luyeän kheùo leùo, nhanh nheïn . Ñaûm baûo an toaøn, ñeà phoøng chaán thöông.
D. Duïng cuï :
Coøi
Tranh aûnh moät soá con vaät.
PHAÀN NOÄI DUNG
ÑLVÑ
YEÂU CAÀU KÓ THUAÄT
BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN
I. MÔÛ ÑAÀU :
1. Nhaän lôùp 
2. Kieåm tra baøi cuõ 
3. Phoå bieán baøi môùi
4. Khôûi ñoäng
 - Chung 
 - Chuyeân moân 
II. CÔ BAÛN : 
 1. Giôùi thieäu chöông trình Theå duïc lôùp 1.
2. Phoå bieán noäi quy, yeâu caàu taäp luyeän
3. Bieân cheá toå taäp luyeän
4. Troø chôi : “Dieät caùc con vaät coù haïi”.
3. Chaïy beàn 
III. KEÁT THUÙC :
 1. Hoài tónh
2. Nhaän xeùt
3. Xuoáng lôùp
6-10'
1-2'
2-3'
18-22'
3-4'
2-3'
2-3'
6-8'
4-6'
1-2'
3-4'
- Lôùp tröôøng taäp trung baùo caùo
- Giôùi thieäu chöông trình, toå chöùc lôùp. Troø chôi " “dieät caùc con vaät coù haïi”. Chaán chænh ñoäi nguõ, trang phuïc taäp luyeän.
- Haùt vaø voã tay
- Giaäm chaân taïi choã, ñeám to theo nhòp 1-2, 1-2,.
- GV giôùi thieäu toùm taét chöông trình .
- GV phoå bieán
-Noäi quy taäp luyeän, trang phuïc taäp luyeän.
- Chia 4 toå taäp luyeän
- GV neâu caùch chôi vaø luaät chôi 
- 5 HS laøm maãu
- Caû lôùp chôi thöû
- Caû lôùp thi ñua
- Chaïy 15 m ( Khi chaïy phaûi hít thôû ñeàu, phaân phoái ñeàu söùc treân ñoaïn ñöôøng chaïy )
- Haùt vaø voã tay 
- Heä thoáng baøi. GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc 
- GV hoâ " THEÅ DUÏC" - Caû lôùp hoâ " KHOEÛ"
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng ngang ( ñöùng taïi choã)
- Taäp trung 4 haøng doïc
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Chaïy voøng troøn
- Ñoäi hình 4 haøng ngang, ñöùng taïi choã
- Ñoäi hình 4 haøng ngang
 BAN GIAÙM HIEÄU TOÅ ( NHOÙM) TRÖÔÛNG GIAÙO VIEÂN THEÅ DUÏC
HOÀ THÒ OANH 
 NGAØY : 15/9/2006
 ÑIEÅM : Saân tröôøng 
 GIAÙO AÙN THEÅ DUÏC TUAÀN : 02 TIEÁT CHÖÔNG TRÌNH : 02 
C. Phöông phaùp giaûng daïy : 
Giaûng giaûi, laøm maãu, taäp luyeän
Taäp luyeän hoaøn chænh, thi ñaáu
A. Teân baøi daïy : 
BAØI 2: TROØ CHÔI – ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ 
B. Muïc tieâu : 
- Giuùp hoïc sinh : Oân laïi troø chôi “Dieät caùc con vaät coù haïi”. Bieát theâm moät soá con vaät coù haïi, bieát tham gia vaøo troø chôi chuû ñoäng hôn baøi tröôùc. Laøm quen vôùi taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, yeâu caàu thöïc hieän ñöôïc ôû möùc cô baûn ñuùng, coù theå coøn chaäm.
- Giuùp hoïc sinh : HS bieát chôi ñuùng luaät, haøo höùng trong khi chôi.
- Giaùo duïc : YÙ thöùc hoïc taäp, yù thöùc kæ luaät, reøn luyeän theå löïc, reøn luyeän kheùo leùo, nhanh nheïn
Ñaûm baûo an toaøn, ñeà phoøng chaán thöông
D. Duïng cuï :
Coøi
Tranh aûnh moät soá con vaät.
PHAÀN NOÄI DUNG
ÑLVÑ
YEÂU CAÀU KÓ THUAÄT
BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN
I. MÔÛ ÑAÀU :
1. Nhaän lôùp 
2. Kieåm tra baøi cuõ 
3. Phoå bieán baøi môùi
4. Khôûi ñoäng
 - Chung 
 - Chuyeân moân 
II. CÔ BAÛN : 
 1. OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng doïc.
2. Troø chôi : “Dieät caùc con vaät coù haïi”.
3. Chaïy beàn 
III. KEÁT THUÙC :
 1. Hoài tónh
2. Nhaän xeùt
3. Xuoáng lôùp
6-10'
1-2'
2-3'
18-22'
8-10'
8-10'
4-6'
2-3'
3-4'
- Lôùp tröôûng taäp trung baùo caùo
-GV nhaéc laïi noäi quy cho HS söûa laïi trang phuïc.
- Haùt vaø voã tay
- Giaäm chaân taïi choã, ñeám to theo nhòp 1-2, 1-2,.
- GV ñieàu khieån lôùp thöïc hieän ( söûa sai cho HS )
- Taäp luyeän theo toå 3 - 4 laàn ( söûa sai cho HS ) 
- Caùc toå thi ñua trình dieãn 1 laàn
- GV ñieàu khieån lôùp thöïc hieän 2 laàn
- GV hoâ khaåu leänh. - 5 HS laøm maãu
- Toå 1 chôi thöû
- Caùc toå chôi 1- 2 laàn
- Caû lôùp thi ñua 2 laàn
- HS ñi vöøa laøm ñoäng taùc thaû loûng 
- Giaäm chaân taïi choã, ñeám to theo nhòp 1-2, 1-2,.
-Ñöùng haùt voã tay 1 phuùt
- Heä thoáng baøi. GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc 
- Veà nhaø taäp laïi troø chôi..
- GV hoâ " THEÅ DUÏC" - Caû lôùp hoâ " KHOEÛ"
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng ngang ( ñöùng taïi choã)
- Taäp trung voøng troøn
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Toå tröôûng ñieàu khieån
- Caùc toå noái tieáp nhau thaønh voøng troøn lôùn roài kheùp laïi thaønh voøng troøn nhoû, ñöùng laïi quay maët vaøo trong.
- Ñoäi hình 4 haøng ngang
 	 BAN GIAÙM HIEÄU TOÅ ( NHOÙM) TRÖÔÛNG GIAÙO VIEÂN THEÅ DUÏC
 HOÀ THÒ OANH 
 NGAØY : 22/9/2005 
 ÑIEÅM : Saân tröôøng 
 GIAÙO AÙN THEÅ DUÏC TUAÀN : 03 TIEÁT CHÖÔNG TRÌNH : 03
C. Phöông phaùp giaûng daïy : 
Giaûng giaûi, laøm maãu, taäp luyeän
Taäp luyeän hoaøn chænh, thi ñaáu
Teân baøi daïy : 
BAØI 3: ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ - TROØ CHÔI
B. Muïc tieâu : 
 - Giuùp hoïc sinh : Oân taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng. Yeâu caàu hoïc sinh taäp hôïp ñuùng choã, nhanh vaø traät töï hôn tröôùc. Laøm quen vôùi ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ. Yeâu caàu thöc hieän ñoäng taùc ôû möùc cô baûn ñuùng
- Giuùp hoïc sinh : Oân troø chôi“Dieät caùc con vaät coù haïi”. HS bieát chôi ñuùng luaät, traät töï, haøo höùng trong khi chôi.
 - Giaùo duïc : YÙ thöùc hoïc taäp, yù thöùc kæ luaät, reøn luyeän theå löïc, reøn luyeän kheùo leùo, nhanh nheïn
 - Ñaûm baûo an toaøn, ñeà phoøng chaán thöông
D. Duïng cuï :
Coøi
PHAÀN NOÄI DUNG
ÑLVÑ
YEÂU CAÀU KÓ THUAÄT
BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN
I. MÔÛ ÑAÀU :
1. Nhaän lôùp 
2. Kieåm tra baøi cuõ 
3. Phoå bieán baøi môùi
4. Khôûi ñoäng
 - Chung 
 - Chuyeân moân 
II. CÔ BAÛN : 
 1. Oân taäp haøng doïc, doùng haøng, nghieâm,nghæ
2. Troø chôi : “Dieät caùc con vaät coù haïi”.
3. Chaïy beàn 
III. KEÁT THUÙC :
 1. Hoài tónh
2. Nhaän xeùt
3. Xuoáng lôùp
6-10'
1-2'
2-3'
18-22'
10-12'
2-3'
6-8'
4-6'
2-3'
3-4'
- Lôùp tröôøng taäp trung cho caùc baïn chaán chænh trang phuïc, baùo caùo
- Haùt vaø voã tay
- Giaäm chaân taïi choã ñeám theo nhòp 1-2, 1-2
-GV ñieàu khieån lôùp thöïc hieän 1-2 laàn (söûa sai cho HS) 
- Taäp luyeän theo toå ( söûa sai cho HS ) 
- Caùc toå thi ñua trình dieãn 1 laàn
- GV ñieàu khieån lôùp thöïc hieän 2 laàn
- GV neâu caùch chôi vaø luaät chôi 
- Toå 1 chôi thöû
- Caùc toå chôi 1- 2 laàn
- Caû lôùp thi ñua 2 laàn
- HS ñi vöøa laøm ñoäng taùc thaû loûng 
- Heä thoáng baøi. GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc 
- Veà nhaø taäp laïi nghieâm, nghæ.
- GV hoâ " THEÅ DUÏC" - Caû lôùp hoâ " KHOEÛ"
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng ngang ( ñöùng taïi choã)
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Toå tröôûng ñieàu khieån
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Toå tröôûng ñieàu khieån
- Taäp trung 4 haøng ngang
 BAN GIAÙM HIEÄU TOÅ ( NHOÙM) TRÖÔÛNG GIAÙO VIEÂN THEÅ DUÏC
HOÀ THÒ OANH 
 NGAØY : 29/9/2006 
 ÑIEÅM : Saân tröôøng 
 GIAÙO AÙN THEÅ DUÏC TUAÀN : 04 TIEÁT CHÖÔNG TRÌNH : 04 
C. Phöông phaùp giaûng daïy : 
Giaûng giaûi, laøm maãu, taäp luyeän
Taäp luyeän hoaøn chænh, thi ñaáu
Teân baøi daïy : 
BAØI 4 : ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ - TROØ CHÔI
B. Muïc ñích - Yeâu caàu : 
Giuùp hoïc sinh : Oân taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, nghieâm, nghæ. Yeâu caàu hoïc sinh taäp hôïp ñuùng choã, nhanh vaø traät töï hôn tröôùc. Hoïc quay phaûi, quay traùi. Yeâu caàu bieát nhaän ñuùng höôùng vaø xoay ngöôøi theo khaåu leänh. 
- Giuùp hoïc sinh : Oân troø chôi“Dieät caùc con vaät coù haïi”. HS bieát chôi ñuùng luaät, traät töï, haøo höùng trong khi chôi.
- Giaùo duïc : YÙ thöùc hoïc taäp, yù thöùc kæ luaät, reøn luyeän theå löïc, reøn luyeän kheùo leùo, nhanh nheïn
 - Ñaûm baûo an toaøn, ñeà phoøng chaán thöông
D. Duïng cuï :
1 Coøi
PHAÀN NOÄI DUNG
ÑLVÑ
YEÂU CAÀU KÓ THUAÄT
BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN
I. MÔÛ ÑAÀU :
1. Nhaän lôùp 
2. Kieåm tra baøi cuõ 
3. Phoå bieán baøi môùi
4. Khôûi ñoäng
 - Chung 
 - Chuyeân moân 
II. CÔ BAÛN : 
 1. Oân taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, nghieâm,nghæ, quay phaûi , quay traùi
2. Oân troø chôi : “Dieät caùc con vaät coù haïi”.
3. Chaïy beàn 
III. KEÁT THUÙC :
 1. Hoài tónh
2. Nhaän xeùt
3. Xuoáng lôùp
6-10'
1-2'
2-3'
18-22'
3-4'
7-8'
6-8'
4-6'
1-2'
3-4'
- Lôùp tröôøng taäp trung baùo caùo
- Haùt voã tay
- Giaäm chaân taïi choã ñeám theo nhòp 1-2, 1-2
- Troø chôi " Dieät caùc con vaät coù haïi"
- GV ñieàu khieån lôùp thöïc hieän 1-2 laàn ( söûa sai cho HS ) : OÂn quay phaûi, quay traùi, ñi ñeàu.
- Taäp luyeän theo toå ( söûa sai cho HS ) 
- Quay sau : GV laøm ñoäng taùc 2 laàn
- 3 HS laøm thöû
- Caû lôùp taäp theo khaåu leänh cuûa GV
- Taäp theo toå ( GV söûa sai cho HS )
- GV neâu caùch chôi vaø luaät chôi 
- GV laøm maãu
- Toå 1 chôi thöû
- Caùc toå chôi 1- 2 laàn
- Caû lôùp thi ñua 2 - 3 laàn
- Chaïy 15 m ( Khi chaïy phaûi hít thôû ñeàu, phaân phoái ñeàu söùc treân ñoaïn ñöôøng chaïy )
- HS haùt vaø voã tay theo nhòp 
- Heä thoáng baøi. GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc 
- Veà nhaø taäp laïi quay sau.
- GV hoâ " THEÅ DUÏC" - Caû lôùp hoâ " KHOEÛ"
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng ngang ( ñöùng taïi choã)
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Toå tröôûng ñieàu khieån
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Toå tröôûng ñieàu khieån
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Ñoäi hình 4 haøng ngang
 BAN GIAÙM HIEÄU TOÅ ( NHOÙM) TRÖÔÛNG GIAÙO VIEÂN THEÅ DUÏC
HOÀ THÒ OANH 
 NGAØY : 6/10/2006 
 ÑIEÅM : Saân tröôøng
GIAÙO AÙN THEÅ DUÏC TUAÀN : 05 TIEÁT CHÖÔNG TRÌNH : 05 
C. Phöông phaùp giaûng daïy : 
Giaûng giaûi, laøm maãu, taäp luyeän
Taäp luyeän hoaøn chænh, thi ñaáu
A. Teân baøi daïy : 
ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ –TROØ CHÔI 
B. Muïc ñích - Yeâu caàu : 
- Giuùp hoïc sinh : oân moät soá ñoäi hình ñoäi nguõ ñaõ hoïc. Yeâu caàu thöïc hieän chính xaùc nhanh vaø kæ luaät, traät töï hôn giôø tröôùc
- Giuùp hoïc sinh : laøm quen vôùi troø chôi qua ñöôøng loäi
- Giaùo duïc : YÙ thöùc hoïc taäp, yù thöùc kæ luaät, reøn luyeän theå löïc, reøn luyeän kheùo leùo, nhanh nheïn
Ñaûm baûo an toaøn, ñeà phoøng chaán thöông
D. Duïng cuï :
Coøi
 Keû saân
PHAÀN NOÄI DUNG
ÑLVÑ
YEÂU CAÀU KÓ THUAÄT
BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN
I. MÔÛ ÑAÀU :
1. Nhaän lôùp 
2. Kieåm tra baøi cuõ 
3. Phoå bieán baøi môùi
4. Khôûi ñoäng
 - Chung 
 - Chuyeân moân 
II. CÔ BAÛN : 
 1. Oân taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ, quay phaûi quay traùi
2. Troø chôi : " Qua ñöôøng loäi”
3. Chaïy beàn 
III. KEÁT THUÙC :
 1. Hoài tónh
2. Nhaän xeùt
3. Xuoáng lôùp
6-10'
1-2'
2-3'
18-22'
8-10'
 8-10'
4-6'
1-2'
3-4'
- Lôùp tröôøng taäp trung baùo caùo
Ñöùng voã tay haùt : 1-2’
Chaïy nheï nhaøng theo haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân tröôøng.
Ñi voøng troøn hít thôû saâu.
Troø chôi “Dieät con vaät coù haïi”
- Haùt vaø voã tay
- GV ñieàu khieån lôùp thöïc hieän 2 –3 laàn ( söûa sai cho HS ) 
- Taäp luyeän theo toå 2 laàn ( söûa sai cho HS ) 
- Caùc toå thi ñua trình dieãn
- GV ñieàu khieån caû lôùp taäp 2 laàn
- GV neâu caùch chôi vaø luaät chôi 
- Caû lôùp oân laïi vaàn ñieäu 1-2 laàn
- 2 HS laøm maãu
- Toå 1 chôi thöû
- Caùc toå chôi 1- 2 laàn
- Caû lôùp thi ñua 2 - 3 laàn
- Caû lôùp chaïy ñeàu
- Haùt voã tay 1-2’ 
- Heä thoáng baøi. GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc 
- Veà nhaø taäp laïi caùc ñoäng taùc vöøa hoïc..
- GV hoâ " THEÅ DUÏC" - Caû lôùp hoâ " KHOEÛ"
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 1 haøng doïc
- Taäp trung 4 haøng ngang ( ñöùng taïi choã)
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng ngang, haøng doïc
- Toå tröôûng ñieàu khieån
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng doïc
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Caùc toå noái tieáp nhau thaønh 2 haøng doïc
- Ñoäi hình 4 haøng ngang
 BAN GIAÙM HIEÄU TOÅ ( NHOÙM) TRÖÔÛNG GIAÙO VIEÂN THEÅ DUÏC
 	 HOÀ THÒ OANH 
 NGAØY : 13 /10/2006 
 ÑIEÅM : Saân tröôøng
GIAÙO AÙN THEÅ DUÏC TUAÀN : 06 TIEÁT CHÖÔNG TRÌNH : 06 
C. Phöông phaùp giaûng daïy : 
Giaûng giaûi, laøm maãu, taäp luyeän
Taäp luyeän hoaøn chænh, thi ñaáu
A. Teân baøi daïy : 
ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ –TROØ CHÔI 
B. Muïc ñích - Yeâu caàu : 
- Giuùp hoïc sinh : oân moät soá ñoäi hình ñoäi nguõ ñaõ hoïc. Yeâu caàu thöïc hieän chính xaùc nhanh vaø kæ luaät, traät töï hôn giôø tröôùc. Hoïc daøn haøng, doàn haøng. Yeâu caàu bieát vaø thöïc hieän ñöôïc ôû möùc cô baûn ñuùng.
- Giuùp hoïc sinh : Oân troø chôi”Qua ñöôøng loäi”
- Giaùo duïc : YÙ thöùc hoïc taäp, yù thöùc kæ luaät, reøn luyeän theå löïc, reøn luyeän kheùo leùo, nhanh nheïn
Ñaûm baûo an toaøn, ñeà phoøng chaán thöông
D. Duïng cuï :
Coøi
 Keû saân
PHAÀN NOÄI DUNG
ÑLVÑ
YEÂU CAÀU KÓ THUAÄT
BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN
I. MÔÛ ÑAÀU :
1. Nhaän lôùp 
2. Kieåm tra baøi cuõ 
3. Phoå bieán baøi môùi
4. Khôûi ñoäng
 - Chung 
 - Chuyeân moân 
II. CÔ BAÛN : 
 1. Oân taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ, quay phaûi quay traùi
2. Hoïc daøn haøng, doàn haøng.
3. Oân troø chôi : " Qua ñöôøng loäi”
3. Chaïy beàn 
III. KEÁT THUÙC :
 1. Hoài tónh
2. Nhaän xeùt
3. Xuoáng lôùp
6-10'
1-2'
2-3'
18-22'
5-7’
 8-10'
3-5’
4-6'
1-2'
3-4'
Lôùp tröôøng taäp trung baùo caùo
Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc.
Ñöùng voã tay haùt : 1-2’
Chaïy nheï nhaøng theo haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân tröôøng.
Ñi voøng troøn hít thôû saâu.
Troø chôi “Dieät con vaät coù haïi”
- Haùt vaø voã tay
- GV ñieàu khieån lôùp thöïc hieän 2 –3 laàn ( söûa sai cho HS ) 
- Taäp luyeän theo toå 2 laàn ( söûa sai cho HS ) 
- Caùc toå thi ñua trình dieãn
- GV ñieàu khieån caû lôùp taäp 2 laàn
- GV neâu caùch chôi vaø luaät chôi 
- Caû lôùp oân laïi vaàn ñieäu 1-2 laàn
- 2 HS laøm maãu
- Toå 1 chôi thöû
- Caùc toå chôi 1- 2 laàn
- Caû lôùp thi ñua 2 - 3 laàn
- Caû lôùp chaïy ñeàu
- Haùt voã tay 1-2’ 
- Heä thoáng baøi. GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc 
- Veà nhaø taäp laïi caùc ñoäng taùc vöøa hoïc..
- GV hoâ " THEÅ DUÏC" - Caû lôùp hoâ " KHOEÛ"
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 1 haøng doïc
- Taäp trung 4 haøng ngang ( ñöùng taïi choã)
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng ngang, haøng doïc
- Toå tröôûng ñieàu khieån
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng doïc
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Caùc toå noái tieáp nhau thaønh 2 haøng doïc
- Ñoäi hình 4 haøng ngang
 BAN GIAÙM HIEÄU TOÅ ( NHOÙM) TRÖÔÛNG GIAÙO VIEÂN THEÅ DUÏC
HOÀ THÒ OANH 
 NGAØY : 20/10/2006 
 ÑIEÅM : Saân tröôøng
GIAÙO AÙN THEÅ DUÏC TUAÀN : 07 TIEÁT CHÖÔNG TRÌNH : 07 
C. Phöông phaùp giaûng daïy : 
Giaûng giaûi, laøm maãu, taäp luyeän
Taäp luyeän hoaøn chænh, thi ñaáu
A. Teân baøi daïy : 
ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ –TROØ CHÔI 
B. Muïc ñích - Yeâu caàu : 
- Giuùp hoïc sinh : OÂn moät soá kó naêng ñoäi hình ñoäi nguõ ñaõ hoïc. Yeâu caàu thöïc hieän chính xaùc nhanh vaø kæ luaät, traät töï hôn giôø tröôùc. Hoïc ñi thöôøng theo nhòp 2-4 haøng doïc. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc ôû möùc cô baûn ñuùng.
- Giuùp hoïc sinh : Oân troø chôi “Qua ñöôøng loäi”
- Giaùo duïc : YÙ thöùc hoïc taäp, yù thöùc kæ luaät, reøn luyeän theå löïc, reøn luyeän kheùo leùo, nhanh nheïn
Ñaûm baûo an toaøn, ñeà phoøng chaán thöông
D. Duïng cuï :
Coøi
 Keû saân
PHAÀN NOÄI DUNG
ÑLVÑ
YEÂU CAÀU KÓ THUAÄT
BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN
I. MÔÛ ÑAÀU :
1. Nhaän lôùp 
2. Kieåm tra baøi cuõ 
3. Phoå bieán baøi môùi
4. Khôûi ñoäng
 - Chung 
 - Chuyeân moân 
II. CÔ BAÛN : 
 1. Oân taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ, quay phaûi , quay traùi
2. Oân daøn haøng, doàn haøng.
3. Ñi thöôøng theo nhòp 1-2
3. Oân troø chôi : " Qua ñöôøng loäi”
3. Chaïy beàn 
III. KEÁT THUÙC :
 1. Hoài tónh
2. Nhaän xeùt
3. Xuoáng lôùp
6-10'
1-2'
2-3'
18-22'
5-7’
 5-7'
3-5’
3-5’
1-2’
4-6'
1-2'
3-4'
Lôùp tröôøng taäp trung baùo caùo
Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc.
Ñöùng voã tay haùt : 1-2’
Chaïy nheï nhaøng theo haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân tröôøng.
Ñi voøng troøn hít thôû saâu.
Troø chôi “Dieät con vaät coù haïi”
- Haùt vaø voã tay
- GV ñieàu khieån lôùp thöïc hieän 2 –3 laàn ( söûa sai cho HS ) 
- Taäp luyeän theo toå 2 laàn ( söûa sai cho HS ) 
- Caùc toå thi ñua trình dieãn
- GV ñieàu khieån caû lôùp taäp 2 laàn
- GV neâu caùch chôi vaø luaät chôi 
- Caû lôùp oân laïi vaàn ñieäu 1-2 laàn
- 2 HS laøm maãu
- Toå 1 chôi thöû
- Caùc toå chôi 1- 2 laàn
- Caû lôùp thi ñua 2 - 3 laàn
- Caû lôùp chaïy ñeàu
- Haùt voã tay 1-2’ 
- Heä thoáng baøi. GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc 
- Veà nhaø taäp laïi caùc ñoäng taùc vöøa hoïc..
- GV hoâ " THEÅ DUÏC" - Caû lôùp hoâ " KHOEÛ"
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 1 haøng doïc
- Taäp trung 4 haøng ngang ( ñöùng taïi choã)
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng ngang, haøng doïc
- Toå tröôûng ñieàu khieån
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng doïc
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Caùc toå noái tieáp nhau thaønh 2 haøng doïc
- Ñoäi hình 4 haøng ngang
 BAN GIAÙM HIEÄU TOÅ ( NHOÙM) TRÖÔÛNG GIAÙO VIEÂN THEÅ DUÏC
HOÀ THÒ OANH 
 NGAØY : 27/10/2006 
 ÑIEÅM : Saân tröôøng
GIAÙO AÙN THEÅ DUÏC TUAÀN : 08 TIEÁT CHÖÔNG TRÌNH : 08 
A. Teân baøi daïy : 
ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ –THEÅ DUÏC REØN LUYEÄN TÖ THEÁ CÔ BAÛN 
C. Phöông phaùp giaûng daïy : 
Giaûng giaûi, laøm maãu, taäp luyeän
Taäp luyeän hoaøn chænh, thi ñaáu
B. Muïc ñích - Yeâu caàu : 
- Giuùp hoïc sinh : OÂn kó naêng ñoäi hình ñoäi nguõ ñaõ hoïc. Yeâu caàu thöïc hieän chính xaùc nhanh vaø kæ luaät, traät töï hôn giôø tröôùc.. Laøm quen vôùi tö theá ñöùng cô baûn vaø ñöùng ñöa hai tay veà tröôùc..Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc ôû möùc cô baûn ñuùng.
- Giuùp hoïc sinh : Oân troø chôi “Qua ñöôøng loäi”. Yeâu caàu bieát tham gia chôi ôr möùc töông ñoái chuû ñoäng.
- Giaùo duïc : YÙ thöùc hoïc taäp, yù thöùc kæ luaät, reøn luyeän theå löïc, reøn luyeän kheùo leùo, nhanh nheïn
Ñaûm baûo an toaøn, ñeà phoøng chaán thöông
D. Duïng cuï :
Coøi
 Keû saân
PHAÀN NOÄI DUNG
ÑLVÑ
YEÂU CAÀU KÓ THUAÄT
BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN
I. MÔÛ ÑAÀU :
1. Nhaän lôùp 
2. Kieåm tra baøi cuõ 
3. Phoå bieán baøi môùi
4. Khôûi ñoäng
 - Chung 
 - Chuyeân moân 
II. CÔ BAÛN : 
 1. Thi taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ, quay phaûi , quay traùi
2. Oân daøn haøng, doàn haøng.
3. Ñi thöôøng theo nhòp 1-2
4. Oân troø chôi : " Qua ñöôøng loäi”
5. Chaïy beàn 
III. KEÁT THUÙC :
 1. Hoài tónh
2. Nhaän xeùt
 3. Xuoáng lôùp
6-10'
1-2'
2-3'
18-22'
5-7’
 5-7'
3-5’
3-5’
1-2’
4-6'
1-2'
3-4'
Lôùp tröôøng taäp trung baùo caùo
Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc.
Ñöùng voã tay haùt : 1-2’
Giaäm chaân ñeám theo nhòp 1-2, 1-2,
Troø chôi “Dieät con vaät coù haïi”
- Haùt vaø voã tay
- GV ñieàu khieån lôùp thöïc hieän 2 –3 laàn ( söûa sai cho HS ) 
- Taäp luyeän theo toå 2 laàn ( söûa sai cho HS ) 
- Caùc toå thi ñua trình dieãn
- GV ñieàu khieån caû lôùp taäp 2 laàn
- GV neâu caùch chôi vaø luaät chôi 
- Caû lôùp oân laïi vaàn ñieäu 1-2 laàn
- 2 HS laøm maãu
- Toå 1 chôi thöû
- Caùc toå chôi 1- 2 laàn
- Caû lôùp thi ñua 2 - 3 laàn
- Caû lôùp chaïy ñeàu
- Haùt voã tay 1-2’ 
- Heä thoáng baøi. GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc 
- Veà nhaø taäp laïi caùc ñoäng taùc vöøa hoïc..
- GV hoâ " THEÅ DUÏC" - Caû lôùp hoâ " KHOEÛ"
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 1 haøng doïc
- Taäp trung 4 haøng ngang ( ñöùng taïi choã)
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng ngang, haøng doïc
- Toå tröôûng ñieàu khieån
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng doïc
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Taäp trung 4 haøng ngang
- Caùc toå noái tieáp nhau thaønh 2 haøng doïc
- Ñoäi hình 4 haøng ngang
 BAN GIAÙM HIEÄU TOÅ ( NHOÙM) TRÖÔÛNG GIAÙO VIEÂN THEÅ DUÏC
 	 HOÀ THÒ OANH 
 NGAØY : 3/11/2006 
 ÑIEÅM : Saân tröôøng
GIAÙO AÙN THEÅ DUÏC TUAÀN : 09 TIEÁT CHÖÔNG TRÌNH : 09 
A. Teân baøi daïy : 
ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ –THEÅ DUÏC REØN LUYEÄN TÖ THEÁ CÔ BAÛN 
C. Phöông phaùp giaûng daïy : 
Giaûng giaûi, laøm maãu, taäp luyeän
Taäp luyeän hoaøn chænh, thi ñaáu
B. Muïc ñích - Yeâu caàu : 
- Giuùp hoïc sinh : OÂn kó naêng ñoäi hình ñoäi nguõ ñaõ hoïc. Yeâu caàu thöïc hieän chính xaùc nhanh vaø kæ luaät, traät töï hôn giôø tröôùc.. OÂn tö theá ñöùng cô baûn vaø ñöùng ñöa hai tay veà tröôùc..Hoïc ñöùng ñöa hai tay dang ngang, ñöng sñöa 2 tay leân cao cheách chöõ V. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc ôû möùc cô baûn ñuùng.
- Giuùp hoïc sinh : Oân troø chôi “Qua ñöôøng loäi”. Yeâu caàu bieát tham gia chôi ôr möùc töông ñoái chuû ñoäng.
- Giaùo duïc : YÙ thöùc hoïc taäp, yù thöùc kæ luaät, reøn luyeän theå löïc, reøn luyeän kheùo leùo, nhanh nheïn
Ñaûm baûo an toaøn, ñeà phoøng chaán thöông
D. Duïng cuï :
Coøi
 Keû saân
PHAÀN NOÄI DUNG
ÑLVÑ
YEÂU CAÀU KÓ THUAÄT
BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN
I. MÔÛ ÑAÀU :
1. Nhaän lôùp 
2. Kieåm tra baøi cuõ 
3. Phoå bieán baøi môùi
4. Khôûi ñoäng
 - Chung 
 - Chuyeân moân 
II. CÔ BAÛN : 
 1. Oân tö theá ñöùng cô baûn
2. Hoïc ñöùng ñöa 2 tay dang ngang vaø ñöùng ñöa 2 tay leân cheách chöõ V.
3. Oân ñoäi hình ñoäi nguõ
4. Oân troø chôi : " Qua ñöôøng loäi”
5 . Chaïy beàn 
III. KEÁT THUÙC :
 1. Hoài tónh
2. Nhaän xeùt
 3. Xuoáng lôùp
6-10'
1-2'
2-3'
18-22'
5-7’
 5-7'
3-5’
3-5’
1-2’
4-6'
1-2'
3-4'
Lôùp tröôøng taäp trung baùo caùo
Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc.
Ñöùng voã tay haùt : 1-2’
Giaäm chaân ñeám theo nhòp 1-2, 1-2,
Troø chôi “Dieät con vaät coù haïi”
- Haùt vaø voã tay
- GV ñieàu khieån lôùp thöïc hieän 2 –3 laàn ( söûa sai cho HS ) 
- Taäp luyeän theo toå 2 laàn ( söûa sai cho HS ) 
- Caùc toå thi ñua trình dieãn
- GV ñieàu khieån caû lôùp taäp 2 laàn
- GV neâu caùch chôi vaø luaät chôi 
- Caû lôùp oân laïi vaàn ñieäu 1-2 laàn
- 2 HS laøm maãu
- Toå 1 chôi thöû
- Caùc toå chôi 1- 2 laàn
- Caû lôùp thi ñua 2 - 3 laàn
- Caû lôùp chaïy ñeàu
- Haùt voã tay 1-2’ 
- Heä thoáng baøi. GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc 
- Veà nhaø taäp laïi caùc ñoäng taùc vöøa hoïc..
- GV hoâ " THEÅ DUÏC" - Caû lôùp hoâ " KHO

Tài liệu đính kèm:

  • docthe duc1(1).doc