Giáo Án Tăng Buổi Lớp 1 - Nguyễn Thị Thanh Mai - Trường Tiểu Học Trần Quốc Toản

 Luyện đọc,viết : bẻ, bẽ.

I. Mục tiêu.

- Học sinh biết cách đọc, đồng thanh theo nhóm- tổ- lớp- cá nhân.

- Học sinh biết cách đọc phân tích, đánh vần tiếng bẻ, bẽ.

- Học sinh biết viết chữ bẻ, bẽ đúng quy cách cỡ chữ 2 li.

II. Các hoạt động dạy học.

1. Luyện đọc.

- HS đọc đánh vần- phân tích-đọc trơn.

Cá nhân đọc theo hàng ngang, cột dọc.

Đọc theo tổ- lớp tiếng bẻ, bẽ.

1. HS luyện đọc phân tích

+ Tiếng bẻ: âm b đứng trước, âm e đứng sau, dấu hỏi trên đầu âm e.

+ Tiếng bẽ: âm b đứng trước, âm e đứng sau, dấu ngã trên đầu âm e.

- Luyện đánh vần.

+ Tiếng bẻ: b- e- be- hỏi- bẻ.

+ Tiếng bẽ: b- e- be- ngã- bẽ.

 

doc 22 trang Người đăng honganh Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 545Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo Án Tăng Buổi Lớp 1 - Nguyễn Thị Thanh Mai - Trường Tiểu Học Trần Quốc Toản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 2
 Thứ hai ngày 25 tháng 8 năm 2008
 TIẾNG VIỆT 
 Luyện đọc,viết : bẻ, bẽ.
I. Mục tiêu.
- Học sinh biết cách đọc, đồng thanh theo nhóm- tổ- lớp- cá nhân.
- Học sinh biết cách đọc phân tích, đánh vần tiếng bẻ, bẽ.
- Học sinh biết viết chữ bẻ, bẽ đúng quy cách cỡ chữ 2 li.
II. Các hoạt động dạy học.
Luyện đọc.
- HS đọc đánh vần- phân tích-đọc trơn.
Cá nhân đọc theo hàng ngang, cột dọc.
Đọc theo tổ- lớp tiếng bẻ, bẽ.
HS luyện đọc phân tích
+ Tiếng bẻ: âm b đứng trước, âm e đứng sau, dấu hỏi trên đầu âm e.
+ Tiếng bẽ: âm b đứng trước, âm e đứng sau, dấu ngã trên đầu âm e.
- Luyện đánh vần.
+ Tiếng bẻ: b- e- be- hỏi- bẻ.
+ Tiếng bẽ: b- e- be- ngã- bẽ.
CN- Nhóm- Lớp.
Luyện viết.
GV cho HS quan sát chữ mẫu.
GV hướng dẫn cách viết bảng con 
HS luyện viết bảng con- GV uốn nắn sửa lỗi cho HS.
HS luyện viết vào vở từng dòng theo hiệu lệnh của GV
GV theo dõi uốn nắn sửa lỗi cho HS.
GV chấm bài cho một số em- Nhận xét.
Nhận xét giờ học.
Thứ tư ngày 27 tháng 8 năm 2008.
TOÁN 
 Luyện đọc,viết các số 1,2,3,4,5.
Mục tiêu
Học sinh nhớ được các số 1, 2, 3, 4, 5.
Học sinh đúng vào bảng con- vở các số trên.
Rèn nền nếp giơ bảng- viết bảng- vào vở kẻ li.
Các hoạt động dạy học
Học sinh đọc ôn lại các số.
- Đọc xuôi từ 1- 5.
- Đọc ngược từ 5- 1.
Hướng dẫn viết.
- Viết bảng con
+ Giáo viên viết mẫu các số 1, 2, 3, 4, 5.
+ Học sinh quan sát nêu cách viết.
+ Học sinh viết bảng con từng số 1, mỗi số 1 dòng
- Viết vở
Giáo viên hướng dẫn cho học sinh viết mỗi số 2 dòng.
Viết từ 1-> 5 ( 1 dòng)
 5-> 1 ( 1 dòng)
3. Trò chơi.
Điền số dưới chấm tròn
- 2 đội, mỗi đội 5 em, mỗi em điền 1 số.
- Đội nào nhanh -> thắng cuộc.
4. Nhận xét dạy.
 Thứ năm ngày 28 tháng 8năm 2008
TIẾNG VIỆT 
 Luyện viết: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Mục tiêu.
- Học sinh viết đúng đẹp các chữ trên.
- Rèn học sinh ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
- Rèn tư thế ngồi học, cầm bút đúng.
Các hoạt động dạy học.
Hướng dẫn học sinh viết.
- Giáo viên treo bảng phụ viết mẫu chữ trên
- Học sinh đọc- phân tích- đáng vần: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ.
- Nêu độ cao của từng con chữ.
Luyện viết bảng con.
- Học sinh viết mỗi chữ 1 dòng.
- Giáo viên quan sát uốn nắn: Lưu ý nối b liền e
 Ghi dấu đúng vị trí.
Học sinh viết vào trong vở.
Giáo viên viết mẫu.
Học sinh viết từng dòng.
Sửa tư thế ngồi, cách cầm bút
Sửa lỗi cho học sinh
Chấm bài một số em- nhận xét.
Nhận xét giờ học.
TuÇn 3
Thứ hai ngày 8tháng 9 năm 2008
 TIẾNG VIỆT 
Luyện viết l, h, lê, hè.
Mục tiêu.
HS viết đúng , đẹp các chữ l, h, lê, hè.
HS có giữ vở sạch, viết chữ đúng , đẹp
HS rèn tư thế ngồi, cách cầm đúng bút. 
Các hoạt động dạy học:
Hướng dẫn viết:
 - HS quan sát bảng phụ viết sẵn chữ mẫu . 
 - HS đọc l, h
 Lê, hè (pt-đv)
- Nêu độ cao của từng con chữ 
2.Học sinh viết bảng con:
GV viết mẫu –HS quan sát.
 HS viết l, h
 Lê ,hè
GV quan sát, uốn nắn, sửa lỗi cho HS
2.Học sinh viết vào vở kẻ li:
GV viết mẫu – HS quan sát
HS viết theo hiệu lệnh của GV
 L, h (mỗi chữ 1dòng)
 Lê, hè (mỗi chữ 1dòng)
3.Giáo viên thu chấm bài:
- Nhận xét – tuyên dương học sinh viết đẹp
4.Nhận xét giờ học:
thứ tư ngày 10 tháng 9 năm 2008
 TOÁN : LUYỆN SO SÁNH : >,<
I Mục tiêu : Giúp học sinh.
 - Củng cố so sánh 2 số ( < , <)
 - Vận dụng làm thành thạo 1 số bài tập.
II Các hoạt động dạy học.
 1, Giáo viên cho học sinh ôn lại.
 - GV cho học sinh đọc: dấu >, < ( CN- Lớp).
 - 3 HS lên bảng - lớp làm bảng con. 
 3 . 5 2 . 3 5 . 3
 4 3 4 . 5 2 . 4
 2, Hướng dẫn HS luyện tập.
 Bài 1, Điền dấu > ,<.
 3 . 2 2 . 5 5 . 4
 3 . 4 2 . 1 2 . 4
 4 . 5 3 . 5 4 . 1
 Bài 2, Điền số, dấu ?
 000
 00
000
0000
0000
 00
 3
 >
 2
 3
 <
 4
 4
 >
 2
 Bài 3, Nối ô trống với số thích hợp.
 2 	
 3
 4
 1
 5
 2
 3,GV bài chấm – NX.
 Thứ năm ngày 11 tháng 9 năm 2008
TIẾNG VIỆT 
 LUYỆN VIẾT: o, c, ô, ơ.
I. Mục tiêu.
 - Giúp HS luyện viết o, c ô, ơ vào vở kẻ li đúng và đẹp theo quy trình.
 - Rèn cho HS có ý thức giữ vở sạch , viết chữ đẹp
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
H­íng dÉn viÕt
 - GV treo b¶ng phô viÕt s½n ch÷ mÉu: o, c, «, ¬.
 - HS ®äc, nªu ®é cao cña c¸c con ch÷ trªn
 - HS viÕt ch÷ b»ng tay lªn kh«ng trung ®Ó ®Þnh h×nh trong trÝ nhí.
 2. HS viÕt b¶ng con.
 - GV viÕt mÉu – nªu quy tr×nh viÕt.
 - HS viÕt b¶ng con : o, c, «, ¬.
 ( mçi ch÷ viÕt 1 dßng).
- GV quan s¸t , söa lçi cho HS
- HS, GV nhËn xÐt.
 3. HS viÕt bµi vµo vë « li.
 - GV viÕt mÉu – nªu quy tr×nh viÕt.
 - HS viÕt bµi vµo vë theo hiÖu lÖnh cña GV.
 O 1 dßng C 1 dßng.
 ¤ 1 dßng ¥ 1 dßng.
GV quan s¸t söa lçi cho HS.
- GV chÊm 10 bµi – NhËn xÐt.
 4 NhËn xÐt giê häc.
TuÇn: 4
Thø hai ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2008.
TiÕng ViÖt 
LuyÖn viÕt n, m. LuyÖn ®äc tiÕng tõ cã ©m n, m.
I Môc tiªu.
 - Gióp HS cung cè ©m n, m, luyªn ®äc tiÕng tõ cã ©m n , m.
 - HS viÕt ®óng ®Öp ch÷ n , m , na , m¬. 
II C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
 1. LuyÖn ®äc.
 - GV cho HS ®äc ©m n , m .
 - HS t×m tiÕng cã ©m n , m – GV ghi b¶ng.
 N : na , n« , n¬ , ne , nª , ca n« , n¬ ®á , no nª .
 M : mo , m¸ , mÑ , mì , ba mÑ , l¸ m¬ , lä mì .
 HS ®äc bµi : ®¸nh vÇn , ph©n tÝch , ®äc tr¬n . 
 CN – Nhãm – Líp .
 2. LuyÖn viÕt .
 - GV viÕt mÉu : n , m ; nªu quy tr×nh viÕt .
 - HS quan s¸t – Nªu ®é cao.
 - HS viÕt b¶ng con : n , m ( 1 dßng ).
 na , m¬ ( 1 dßng ).
 - GV nhËn xÐt , söa lçi cho HS 
 - HS viÕt vµo vë tõng dßng theo hiÖu lÖnh cña GV.
 - GV nh¾c nhë HS ngåi ®óng t­ thÕ , cÇm ®óng bót , viÕt ®óng quy tr×nh , ®­a bót liÒn nÐt. GV quan s¸t söa lçi cho HS .
 - GV chÊm mét sè bµi – NhËn xÐt .
 3. NhËn xÐt giê häc .
Thø t­ ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2008
To¸n :
LuyÖn viÕt sè 6 .TËp so s¸nh dÊu > , < , = .
I . Môc tiªu . 
 - Gióp HS cñng cè vÒ viÕt sè 6 , ph©n tÝch cÊu t¹o sè 6. 
 - cñng cè vÒ so s¸nh 2 sè ( > , < , = ).
II . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc .
 1 . Cñng sè vÒ viÕt sè 6 .
 - GV viÕt mÉu sè 6 – HS quan s¸t .
 - HS viÕt 3 dßng sè 6 .
 2 . HS lµm BT vµo vë « li .
 Bµi 1 . Sè ?
6
1
2
3
4
5
6
5
3
1
2
4
 Bµi 2 . > , < , = ?
 3 . 5 4 . 2 4 . 4
 6 . 4 5 . 6 3 . 2
 5 . 5 3 . 4 4 ..5
 Bµi 3 . H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng – Khoanh vµo ch÷ cã ®¸p ¸n ®óng , råi viÕt dÊu vµo 
 Chç chÊm .
 3 . 2 3 . 4
 A : , >
 C : > , 
 HS lµm bµi – Ch÷a bµi .
 GV quan s¸t gióp ®ì HS cßn lóng tóng.
 GV thu bµi chÊm –NhËn xÐt .
 3 . NhËn xÐt giê häc .
Thø n¨m ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 2008 .
TiÕng ViÖt :
LuyÖn viÕt tiÕng , tõ cã ©m t , th .
I . Môc tiªu. 
 -HS luyÖn viÕt ®óng ®Ñp ch÷ cã ©m t , th .
 - RÌn HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch viÕt ch÷ ®Ñp .
II . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc .
 1 , GV cho HS ®äc «n l¹i tiÕng tõ cã ©m t , th 
 - HS ®äc : CN – Nhãm – Líp .
 - LuyÖn ®äc §V – PT - §äc tr¬n .
 2 . LuyÖn viÕt b¶ng con .
 - GV treo b¶ng phô viÕt mÉu :tæ , thá , ti vi , thî má .
 - HS ®äc – Ph©n tÝch - §¸nh vÇn .
 - HS nªu ®é cao cña tõng con ch÷ .
 - GV viÕt mÉu – HS viÕt b¶ng con .
 - GV uèn n¾n söa lçi cho HS .
 3 . LuyÖn viÕt vµo vë .
 - GV viÕt mÉu – H­íng d·n viÕt .
 - HS viÕt : tæ ( 1 dßng ) , thî ( 1 dßng ) .
 Ti vi ( 1 dßng ) , thî má ( 1 dßng ) .
 - GV uèn n¾n söa lçi cho HS .
 - GV thu bµi chÊm – NhËn xÐt .
 3 . NhËn xÐt giê häc .
TuÇn:5
Thø hai ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2008
TiÕng viÖt: LuyÖn ®äc tiÕng, tõ cã ©m u, ­.
I/ Môc tiªu.
 - HS ®äc ®­îc nh÷ng tiÕng tõ cã ©m u, ­.
 - HSt×m ®­îc mét sè tiÕng, tõ cã ©m u, ­ vµ luyÖn ®äc.
II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
LuyÖn ®äc SGK bµi ©m u, ­.
 - GV cho HS më SGK bµi ©m u, ­ luyÖn ®äc.
 - HS ®äc bµi, kÕt hîp pt, ®v mét sè tiÕng cã ©m u, ­. ( CN- Nhãm- Líp ®äc ).
HS dïng hép ®å dïng häc TV.
- T×m ghÐp tiÕng, tõ cã ©m u, ­.
- GV chän läc ghi b¶ng. HS luyÖn ®äc: CN, nhãm, líp.( ®äc tr¬n, ph©n tÝch, ®¸nh vÇn ).
	 u ­
lu bï, có vä, vÝ dô, s­ tö, thñ thØ, chó t­,
tï mï, dô dç, vi vu, cö t¹, thø t­, l¸ th­, 
tu hó, thu vÒ, c¸ mó dù thi, ®á lõ, t­ lù.
 - GV cho HS ®äc theo tay chØ cña GV.
 - HS ®äc nèi tiÕp c¶ bµi( 5 em ®äc ).
 - HS ®äc toµn bµi trong SGK( 2 em ®äc )
 3. Trß ch¬i: Nèi ch÷ ë cét ph¶i víi ch÷ ë cét tr¸i thµnh tõ thÝch hîp.
 - GV chia 2 nhãm, mçi nhãm 4 em, mçi em nèi 1 lÇn.
 - §éi nµo nèi nhanh, ®óng ®äi ®ã th¾ng cuéc.
 cñ	 bÐ
 ru tõ
 cö thØ
 thñ t¹
NhËn xÐt giê häc.
Thø t­ ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 2008.
To¸n: luyÖn viÕt sè 7, 8; so s¸nh 2 sè.
I/ Môc tiªu.
- HS ®äc, viÕt ®­îc sè 7, 8.
- HS biÕt sö dông dÊu>, <, = ®Ó so s¸nh c¸c sè ®· häc.
II/ c¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
LuyÖn ®äc sè
 - GV viÕt sè 7, 8 vµo b¶ng con( hoÆc gi¬ sè 7, 8 ) .
 - HS ®äc: CN- Líp. HS ®Õm xu«i tõ 1 ®Õn 8; ®äc ng­îc tõ 8 ®Õn 1.
 - GV ®äc sè 7, 8. HS viÕt b¶ng con.
 2. LuyÖn viÕt sè vµo vë.
 - GV viÕt mÉu. HS quan s¸t.
 - HS viÕt tõng dßng theo hiÖu lÖnh cña GV.
 3. LuyÖn so s¸nh 2 sè.
 Bµi 1. §iÒn dÊu >, < = ?
 7..8	 5..7 7..6..5
 8..8 8..5 4..5..6
 8..6 7..7 6..7..8
 Bµi 2. Sè?
 6 7 8 =
 7 = . 4 6
 > 5 = 6 7 <
 Bµi 3. Khoanh vµo ch÷ tr­íc ®¸p ¸n ®óng, råi ®iÒn dÊu vµo « trèng.
 8 7 5 6
 A: , >
 C: D: >, <
 - GV cho HS lµm bµi råi ch÷a bµi.- GV chÊm bµi . NhËn xÐt.
 4. NhËn xÐt giê häc.
Thø n¨m ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2008.
TiÕng viÖt
 LuyÖn viÕt chÝnh t¶ mét sè tõ chøa ©m ®· häc
I/ Môc tiªu.
 - HS viÕt ®óng, ®Ñp mét sè tõ cã ©m ®· häc tõ bµi 17 ®Õn bµi 20.
 - RÌn HS ý thøc gi÷ vë s¹ch, viÕt ch÷ ®óng, ®Ñp.
II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
LuyÖn ®äc.
 - GV treo b¶ng phô viÕt s½n mét sè tõ:
c¸ thu thø tù thî xÎ ch× ®á ræ r¸ khe ®¸
®u ®ñ cö t¹ ch÷ sè ch¶ c¸ k× cä chÞ kha
 - HS ®äc: CN, líp.
 - HS kÕt hîp ph©n tÝch, ®¸nh vÇn mét sè tiÕng.
 - GV cho HS nªu ®é cao cña tõng con ch÷, vÞ trÝ ghi dÊu thanh.
 2. LuyÖn viÕt chÝnh t¶.
 - HS më vë. GV h­íng dÉn HS t­ thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót, ®Ó vë.
 - GV ®äc tõng tiÕng mét ®Ó HS viÕt. H­íng dÉn HS biÕt viÕt ®óng kho¶ng c¸ch. 
 - §èi víi HS cßn lóng tóng GV cã thÓ ®v.
 - GV ®¸nh vÇn , HS so¸t lçi.
 - GV chÊm mét sè bµi. NhËn xÐt. Tuyªn d­¬ng CN viÕt ®Ñp.
 - Cho HS tham quan häc tËp.
 3. NhËn xÐt giê häc.
Thø hai ngµy . th¸ng . n¨m ..
TiÕng viÖt: luyÖn viÕt chÝnh t¶.
I/Môc tiªu. 
 - HS nghe ®äc, viÕt chÝnh t¶ ®­îc mét sè tõ cã ©m ph, nh.
 - RÌn HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch, viÕt ch÷ ®Ñp.
II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
LuyÖn ®äc.
- GV treo b¶ng phô viÕt s½n mét sè tõ cã ©m ph, nh.
 phè x¸, nhµ l¸, phë bß, nhæ cá
 ph¸ cç, nho kh«, nhí nhµ,nhá bÐ
 nhÌ nhÑ, ®i phµ, phï sa, lÝ nhÝ
- HS ®äc thÇm theo tay chØ cña GV c¸c tiÕng trªn b¶ng phô.
- HS ®äc to: CN, líp.
- HS ph©n tÝch, ®¸nh vÇn mét sè tiÕng cã ©m ph, ©m nh.
2. LuyÖn viÕt.
- HS nªu ®é cao cña tõng con ch÷.
- HS nh¾c l¹i kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tõ lµ 4 li, kho¶ng c¸ch gi÷a tiÕng trong tõ lµ 2 li.
- GV nh¾c nhë HS ngåi ®óng t­ thÕ, cÇm ®óng bót.
- GV ®äc tõng tiÕng, HS viÕt.
- GV quan s¸t gióp ®ì häc sinh cßn lóng tóng, viÕt ch­a ®Ñp.
- GV l­u ý HS ®¸nh dÊu ®óng vÞ trÝ.
- GV thu chÊm bµi 10 em. NhËn xÐt.
- Tuyªn d­¬ng CN viÕt ®óng, ®Ñp.
- Cho HS tham quan bµi viÕt ®Ñp ®Ó häc tËp.
3. NhËn xÐt giê häc.
Thø t­ ngµy . th¸ng . n¨m ..
To¸n: LuyÖn tËp so s¸nh trong ph¹m vi 10.
I/ Môc tiªu.
- HS ®äc, viÕt c¸c sè trong ph¹m vi 10.
- HS biÕt c¸ch so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 10 b»ng c¸ch sö dông dÊu >, <, =
- HS biÕt c¸ch tr×nh bµy bµi s¹ch, ®Ñp.
II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
Cñng cè c¸ch ®äc, viÕt sè tõ 1 ®Õn 10.
- HS ®Õm xu«i tõ 1 ®Õn 10. §äc ng­îc t­ 10 ®Õn 1.
- GV hái, HS tr¶ lêi.
- Trong c¸c sè tõ 1 ®Õn 10 sè bÐ nhÊt lµ sè nµo? sè lín nhÊt lµ sè nµo?
- Sè sã mét ch÷ sè lµ sè: Sè cã hai ch÷ sè lµ sè: 
- Sè liÒn tr­íc sè, liÒn sau sè5 lµ sè nµo?
- HS nhËn xÐt, bæ xung.
2. GV ghi bµi tËp trªn b¶ng- HS lµm bµi vµo vë.
 Bµi 1. XÕp c¸c sè: 6, 3, 9, 1, 5 theo thø tù.
- Tõ bÐ ®Õn lín: ..
- Tõ lín ®Õn bÐ: ..
 2 HS lªn b¶ng lµm. Líp lµm vë. HS ch÷a bµi.
 Bµi 2. §iÒn dÊu >, <, =
 7 10 6 9 8 8
 10 9 9 9 8 7
 9 8 5 10 o 6
 Bµi 3 §iÕn sè vµo « trèng, khoanh trßn ý tr¶ lêi ®óng.
 8 > 7
 A: 9 B: 7 A: 10 B: 8
- HS lµm bµi, ch÷a bµi.
3. GV thu bµi chÊm. NhËn xÐt giê häc.
Thø n¨m ngµy . th¸ng . n¨m ..
TiÕng viÖt: luyÖn ®äc tõ cã ©m g, gh, qu, ng, ngh.
I/ Môc tiªu.
 - Cñng cè bµi 23 ®Õn bµi 25. HS ®äc: pt, ®v, ®äc tr¬n tiÕng, tõ cã ©m g, gh, qu, ng, ngh.
 - HS biÕt tù t×m tiÕng míi cã ©m ®· häc ë bµi 23, 24, 25 b»ng hép ®å dïng- LuyÖn ®äc.
II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
 1. LuyÖn ®äc ©m.
 - HS ®äc c¸c ©m ®· häc ë bµi 23,24,25. GV ghi b¶ng cho HS luyÖn ®äc.
 ( CN- Nhãm- Líp )
 2. T×m tiÕng, tõ míi.
 - HS sö dông hép ®å dïng t×m tiÕng, tõ míi cã ©m trªn. GV chän läc ghi b¶ng.
 g, gh qu, gi ng, ngh
 nhµ ga, gµ g« qu¶ thÞ, ghÐ nhµ cñ nghÖ, c¸ ngõ
 gâ mâ, gå ghÒ gi· giß, giã to nghÐ ä, ng« nghª
 ghi nhí, ghÐ ga que chØ, quª nhµ nghi ngê, nghØ hÌ
 ghÕ gç, gì chØ gi¸ ®ç, chó qu¹ nghÜ kÜ, ngâ nhá
 3. LuyÖn ®äc tõ trªn.
 - HS luyÖn ®äc: ( CN- Nhãm- Líp )
 - HS kÕt hîp ph©n tÝch, ®¸nh vÇn mét sè tiÕng cã ©m trªn.
 3. Trß ch¬i: Nèi tiÕng thµnh tõ thÝch hîp.
 ghÕ . . c¸
 ng« . . gç
 qu¶ . . nghÌ
 giá . . thÞ
 - 2 ®éi, mçi ®éi 4 em, mçi em nèi 1 lÇn.
 - §éi nµo nèi nhanh, ®óng ®éi ®ã th¾ng cuéc.
 4. NhËn xÐt giê häc.
TuÇn 7
 Ngµy so¹n: 
 Ngµy d¹y:
TiÕng viÖt: ¤n c¸c ©m ®· häc.
I/ Môc tiªu.
 - Gióp HS cñng cè, n¾m ch¾c c¸c ©m ®· häc.
 - Nhí ch¾c c¸c ch÷ ghi ©m ®· häc.
II/ C¸c ho¹t d¹y häc.
 1. ¤n c¸c ©m ®· häc.
 - GV cho HS nªu c¸c ©m ®· häc. GV ghi b¶ng.
 - HS luyÖn ®äc, ph©n biÖt mét sè cÆp ©m cã cÊu t¹o dÔ lÉn nh­: b – d, q – p
 Mét sè cÆp ©m cã c¸ch ®äc dÔ lÉn nh­: l – n, ch – tr, s – x, d – r – gi
 - GV giíi thiÖu nguyªn ©m, phô ©m. HS luyÖn ®äc.
 - GV ®­a mét sè tõ ng÷, c©u ®Ó HS luyÖn ®äc.
 BÐ th¶ dÕ ë ngâ. Bè cho bÐ ®i nhµ trÎ.
 D× Na bÕ bÐ Lª. Hµ vÏ xe m« t«.
 Nhµ bµ cã ®ñ thø qu¶. SÎ mÑ tha cá vÒ tæ.
 - HS luyÖn ®äc, ph©n tÝch, ®¸nh vÇn mét sè tiÕng.
 2. LuyÖn viÕt mét sè ©m ®· häc.
 - GV ®äc mét sè ©m cho HS viÕt b¶ng con.
 VÝ dô: l – n, t - ®, s – x, ch – tr, r – d – gi
 - HS viÕt, tù nhËn xÐt.
 - GV quan s¸t uèn n¾n HS viÕt ch­a ®Ñp.
 - NÕu cßn thêi gian GV ®äc mét sè tiÕng, tõ ®· häc cho HS viÕt.
 - GV cho c¸c tæ thi ®ua xem tæ nµo cã nhiÒu CN viÕt ®óng, ®Ñp.
 3. NhËn xÐt giê häc.
	 Ngµy so¹n: 
 Ngµy d¹y:
To¸n: LuyÖn phÐp céng trong PV 3.
I/ Môc tiªu.
 - Gióp HS cñng cè phÐp céng trong PV 3.
 - Lµm tèt mét sè bµi tËp cã phÐp céng trong PV 3.
II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
¤n l¹i phÐp céng trong PV 3.
 - GV hái, HS tr¶ lêi:
 2 + 1 = 2 + ? = 3 3 = 2 + ?
 1 + 2 = 1 + ? = 3 3 = 1 + ?
 - HS nhËn xÐt.
 2. HS lµm bµi tËp vµo vë « li.
 Bµi 1. TÝnh
 1 + 1 = 1 + 2 =
 1 + 2 = 1 + 1 + 1 =
 Bµi 2. TÝnh
	1	1	2
	+	+	+
	1	2	 	1	
 Bµi 3. Sè?
 1 + = 2	2 = 1 + 
 1 + = 3	3 = 1 + 
 2 + = 3	3 = 2 + 
 Bµi 4. Tæ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i.
	2 + 1	1 + 1	1 + 2 
 2 3 1
 2 ®éi tham gia, mçi ®éi 3 em, 1 em nèi 1 PT víi KQ ®óng. §éi nµo nhanh, ®óng sÏ th¾ng.
 Ngµy so¹n: 
 Ngµy d¹y:
TiÕng viÖt: nhËn biÕt ch÷ th­êng, ch÷ hoa.
I/ Môc tiªu. 
 - Gióp HS nhËn biÕt ®­îc ch÷ th­êng, ch÷ hoa.
 - §äc ®óng ®­îc tiÕng cã ch÷ c¸i ®Çu viÕt hoa.
 - B­íc ®Çu biÕt ®­îc khi nµo viÕt hoa.
II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
§äc «n l¹i c¸c ch÷ th­êng, ch÷ hoa.
 - GV treo b¶ng phô ch÷ in th­êng, in hoa.
HS ®äc: CN- Líp.
 - GV treo b¶ng phô ch÷ viÕt th­êng, viÕt hoa.
 HS ®äc: CN- Líp.
 - GV chØ theo thø tù, kh«ng theo thø tù cho HS ®äc
 - Gv cho HS t×m nh÷ng ch÷ in th­êng gÇn gièng hoÆc gièng ch÷ in hoa
 - HS luyÖn ®äc: CN, Líp.
 - GV viÕt mét sè tiÕng, tõ b»ng ch÷ th­êng, ch÷ hoa.
 - HS luyÖn ®äc: CN, Líp.
 2. Trß ch¬i.
 - GV treo 2 b¶ng phô ghi:
 na da Hµ Néi
 hµ néi Na Da
 ba lan Cæ LÔ
 cæ lÔ Ba Lan
 - 2 ®éi tham gia, mçi ®éi 4 em, mçi em nèi mét lÇn.
 - §éi nµo nèi nhanh, ®óng ®éi ®ã th¾ng cuéc.
 3. NhËn xÐt giê häc.
TuÇn 8. Ngµy so¹n:
 Ngµy d¹y:
TiÕng viÖt:LuyÖn ®äc tõ cã vÇn ua, ­a.
I/ Môc tiªu.
 - Cñng cè bµi 30: ua, ­a.
 - Më réng vèn tõ, luyÖn ®äc tiÕng tõ míi cã vÇn ua, ­a.
II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
LuyÖn ®äc SGK bµi 30.
- HS më SGK ®äc bµi 30: CN, Líp.
- GV cho HS pt, ®v mét sè tiÕng tõ cã vÇn ua, ­a.
2. LuyÖn ®äc tiÕng, tõ míi cã vÇn ua,­a.
- GV cho HS sö dông hép ®å dïng t×m tiÕng, tõ cã vÇn ua, ­a.
- HS t×m, nªu. GV lùa chän ghi b¶ng.
 ua ­a 
 chó rïa, bÞ thua thõa chç, bÞ ngøa
 khÕ chua, giß lôa röa th×a, chó lõa
 tua dua, xua ®i võa ®ñ, mïa m­a
 lóa mïa, vua chóa l­a th­a, ®­a quµ
 - HS luyÖn ®äc: CN, Nhãm, Líp. HS kÕt hîp pt, ®v. ®t.
 3. Trß ch¬i.Nèi tiÕng thµnh tõ.
 - GV ghi 2 b¶ng phô.
 x­a . . tr­a
 gi÷a. . kia
 qu¶ . . ®ïa
 n« . . dõa
 - TiÕn hµnh t­¬ng tù tiÕt tr­íc.
 4. NhËn xÐt giê häc.
 Ngµy so¹n:
 Ngµy d¹y:
To¸n: luyÖn phÐp céng trong ph¹m vi 3, 4 vµ 5.
I/ Môc tiªu.
 - Cñng cè c¸c phÐp céng trong PV 3, 4, 5.
 - LuyÖn tËp mét sè d¹ng bµi to¸n: §iÒn dÊu, sè, phÐp tÝnh.
II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
¤n c¸c phÐp céng trong PV 3, 4, 5.
- 1 HS ®äc phÐp céng trong PV 3. B¹n NX.
- 1 HS ®äc phÐp céng trong PV 4. B¹n NX.
- 1 HS ®äc phÐp céng trong PV 5 B¹n NX.
2. HS lµm bµi tËp.( HS lµm bµi, ch÷a bµi )
 Bµi 1. TÝnh
 2 + 1 = 1 + 1 + 1 =
 1 + 3 = 1 + 1 + 2 =
 3 + 2 = 2 + 2 + 1 =
Bµi 2. TÝnh
 1 3 2 3 2
 + + + + +
 4 1 1 2 2
 Bµi 3. §iÒn dÊu >, <, =
 2 + 1 4 1 + 4 5
 3 + 2 4 2 + 2 5
 1 + 3 4 2 + 3 3
 Bµi 4. §iÒn sè vµo chç chÊm + = 5 
 - GV tæ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i. 2 ®éi tham gia , mçi ®éi 4 em, mçi em ghi 1 phÐp tÝnh. 
 - §éi nµo nèi ®iÒnnhanh, ®óng ®éi ®ã th¾ng cuéc.
 3. NhËn xÐt giê häc.
 Ngµy so¹n: 
 Ngµy d¹y: 
TiÕng vÞªt: LuyÖn mét sè bµi tËp( Nèi, ®iÒn vÇn, ©m ).
I/ Môc tiªu. 
 - Gióp HS cñng cè mét sè d¹ng BT: Nèi, ®iÒn vÇn, ©m 
 - RÌn HS cã ý thøc lµm bµi s¹ch ®Ñp, ®óng tèc ®é.
II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
 Bµi 1. Nèi, viÕt tõ
 - c¸i . . m­a mïa m­a.
 - b¬i . . chæi
 - thæi . . léi
 - mïa . . cßi 
 HS ®äc tiÕng ë tõng cét, nªu miÖng c¸ch nèi.
 HS lµm bµi, ch÷a bµi. 4 em ®äc tõ ®· nèi.
 Bµi 2. §iÒn ©m?
 - c hay k: thæi ßi, x­a ia
 - g hay gh: ãi quµ, i bµi
 - ng hay ngh: Ø ¬i, « ª
 HS nªu c¸ch ®iÒn- b¹n NX.
 HS lµm bµi, ch÷a bµi.
 Bµi 3. §iÒn vÇn vµ dÊu.
 - ua hay ­a: m v¶i, ch bµi
 - oi hay ai: rÏ tr , ng ngñ 
 - «i hay ¬i: trêi t, ph lóa
 HS lµm bµi, ch÷a bµi.
+ NhËn xÐt giê häc.

Tài liệu đính kèm:

 • docGIAO AN LUYEN LOP1.doc