Giáo án môn Toán lớp 1 - Tiết 69 đến tiết 133

A. Mục tiêu:

- Nhận biết được “Điểm ” và “Đoạn thẳng”.

- Biết kẻ đoạn thẳng qua hai điểm.

- Biết đọc tên các điểm và đoạn thẳng.

* HS cần làm các bài: Bài 1, bài 2 , bài 3.

B. Chuẩn bị:

1- Giáo viên: - Sách giỏo khoa, giáo án, bộ đồ dùng dạy toán lớp 1

2- Học sinh: - Sách giáo khoa, vở bài tập, đồ dùng học tập.

 

doc 99 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 03/02/2016 Lượt xem 371Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Toán lớp 1 - Tiết 69 đến tiết 133", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ược về số lượng, biết đọc, viết, đếm các số từ 20 đến 50.
- Nhận biết được thứ tự của các số từ 20 đến 50
* HS cần làm các bài: Bài 1, bài 3, bài 4.
Chỳ ý : Ngọc ; k.Trinh ; Hựng ; Nga ; Luõn
B. CHuẩn bị:
- Bộ đồ dùng dạy toán lớp 1
C. Các hoạt động dạy học:
Hoạt đụ̣ng của thõ̀y
Hoạt đụ̣ng của trò
1- Kiểm tra bài cũ 
- Gọi học sinh lên bảng làm bài tập
- GV nhận xét, ghi điểm.
2- Bài mới 
A - Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học bài Các số có hai chữ số.
B - Giới thiệu các số từ 20 đến 30:
- GV Hướng dẫn học sinh lấy ra 2 bó que tính, mỗi bó có một chục que tính
? Có mấy que tính.
- Lấy thêm 3 que tính rời nữa.
? Có thêm mấy que tính rời.
- GV giơ hai bó que tính và thêm 3 que tính rời hỏi học sinh.
? Vậy 2 chục và 3 que tính rời tất cả có mấy que tính.
- Ghi bảng số 23.
* Hướng dẫn số 36:
- GV Hướng dẫn học sinh lấy ra 3 bó que tính, mỗi bó có một chục que tính.
? Có mấy que tính.
- Lấy thêm 6 que tính rời nữa.
? Có thêm mấy que tính rời.
- GV giơ 3 bó que tính và thêm 6 que tính rời hỏi học sinh.
? Vậy 3 chục và 6 que tính rời tất cả có mấy que tính.
- Ghi bảng số 36.
* Hướng dẫn số 42:
- GV Hướng dẫn học sinh lấy ra 4 bó que tính, mỗi bó có một chục que tính.
? Có mấy que tính.
- Lấy thêm 2 que tính rời nữa.
? Có thêm mấy que tính rời.
- GV giơ 4 bó que tính và thêm 2 que tính rời hỏi học sinh.
? Vậy 4 chục và 2 que tính rời tất cả có mấy que tính.
- Ghi bảng số 42.
3- Thực hành:
Bài tập 1:
- Nêu yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn cách làm.
- Nhận xét bài.
Bài tập 2:
- Nêu yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn cách làm trên bảng và làm vào vở bài tập.
- Nhận xét bài.
Bài tập 3:
- Nêu yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn cách làm.
- Nhận xét bài.
Bài tập 4:
- Nêu yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn cách làm.
- Nhận xét bài.
Học sinh thực hiện.
Học sinh lắng nghe
Học sinh nêu yêu cầu.
2 chục que tính
3 que tính rời.
23 que tính
3 chục que tính
6 que tính rời.
36 que tính
4 chục que tính
2 que tính rời.
42 que tính
Học sinh viết số:
 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Học sinh viết số lên bảng:
 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Học sinh viết số vào vở:
 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc số.
Theo thứ tự tăng dần
4- Củng cố, dặn dò 
- GV nhấn mạnh nội dung bài học
- GV nhận xét giờ học.
Về nhà học bài xem trước bài học sau.
Tuần 26:
Các số có hai chữ số (tiếp Theo)
I. Mục tiêu:
- Nhận biết được về số lượng, biết đọc, viết, đếm các số từ 50 đến 69.
- Nhận biết được thứ tự của các số từ 50 đến 69. 
* HS cần làm các bài: Bài 1 , bài 2 , bài 3, bài 4.
Chỳ ý : Ngọc ; k.Trinh ; Hựng ; Nga ; Luõn
II. CHuẩn bị:
- Bộ đồ dùng dạy toán lớp 1
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt đụ̣ng của thõ̀y
Hoạt đụ̣ng của trò
1- Kiểm tra bài cũ 
- Gọi học sinh lên bảng làm bài tập
- GV nhận xét, ghi điểm.
2- Bài mới 
a- Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học bài Các số có hai chữ số.
b- Giới thiệu các số từ 30 đến 90:
- GV Hướng dẫn học sinh lấy ra 5 bó que tính, mỗi bó có một chục que tính
? Có mấy que tính.
- Lấy thêm 5 que tính rời nữa.
? Có thêm mấy que tính rời.
- GV giơ 5 bó que tính và thêm 4 que tính rời hỏi học sinh.
? Vậy5 chục và 4 que tính rời tất cả có mấy que tính.
- Ghi bảng số 54.
* Hướng dẫn số 61:
- GV Hướng dẫn học sinh lấy ra 6 bó que tính, mỗi bó có một chục que tính.
? Có mấy que tính.
- Lấy thêm 6 que tính rời nữa.
? Có thêm mấy que tính rời.
- GV giơ 6 bó que tính và thêm 1 que tính rời hỏi học sinh.
? Vậy 6 chục và1 que tính rời tất cả có mấy que tính.
- Ghi bảng số 61.
* Hướng dẫn số 68:
- GV Hướng dẫn học sinh lấy ra 6 bó que tính, mỗi bó có một chục que tính.
? Có mấy que tính.
- Lấy thêm 8 que tính rời nữa.
? Có thêm mấy que tính rời.
- GV giơ 6 bó que tính và thêm 8 que tính rời hỏi học sinh.
? Vậy 6 chục và 8 que tính rời tất cả có mấy que tính.
- Ghi bảng số 68.
3- Thực hành:
Bài tập 1:
- Nêu yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn cách làm.
- Nhận xét bài.
Bài tập 2:
- Nêu yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn cách làm trên bảng và làm vào vở bài tập.
- Nhận xét bài.
Bài tập 3:
- Nêu yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn cách làm.
- Nhận xét bài.
Baứi 4 : ( Baứi taọp traộc nghieọm )
-Cho hoùc sinh neõu yeõu caàu cuỷa baứi 
-Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh nhaọn xeựt ủuựng, sai 
a) Ba mửụi saựu vieỏt laứ : 306 S
 -Ba mửụi saựu vieỏt laứ : 36 ẹ
b) 54 goàm 5 chuùc vaứ 4 ủụn vũ ẹ
 54 goàm 5 vaứ 4 S
Học sinh thực hiện.
Học sinh lắng nghe
Học sinh nêu yêu cầu.
5 chục que tính
4 que tính rời.
54 que tính
6 chục que tính
6 que tính rời.
61 que tính
6 chục que tính
8 que tính rời.
68 que tính
Học sinh viết số:
 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
Học sinh viết số lên bảng:
 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.
Học sinh viết số vào vở:
Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc số.
ẹuựng ghi ẹ, sai ghi S
- Hoùc sinh tửù nhaọn xeựt, tửù laứm baứi 
- 1 hoùc sinh leõn chửừa baứi 
4- Củng cố, dặn dò 
- GV nhấn mạnh nội dung bài học
- GV nhận xét giờ học.
Về nhà học bài xem trước bài học sau.
Các số có hai chữ số ( tiếp Theo )
I. Mục tiêu:
 - Nhận biết được về số lượng, biết đọc, viết, đếm các số từ 70 đến 99.
- Nhận biết được thứ tự của các số từ 70 đến 99.
* HS cần làm các bài: Bài 1 , bài 2 , bài 3, bài 4.
Chỳ ý : Ngọc ; k.Trinh ; Hựng ; Nga ; Luõn
II. CHuẩn bị:
- Bộ đồ dùng dạy toán lớp 1
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt đụ̣ng của thõ̀y
Hoạt đụ̣ng của trò
1- Kiểm tra bài cũ 
- Gọi học sinh lên bảng làm bài tập
- GV nhận xét, ghi điểm.
2- Bài mới 
a- Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học bài Các số có hai chữ số.
b Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu caực soỏ coự 2 chửừ soỏ
Mt: Giụựi thieọu caực soỏ tửứ 70 š 80 
-Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh xem hỡnh veừ ụỷ doứng treõn cuứng cuỷa baứi hoùc trong Toaựn 1 ủeồ nhaọn ra coự 7 boự, moói boự coự 1 chuùc que tớnh, neõn vieỏt 7 vaứo choó chaỏm ụỷ trong coọt “ chuùc “ ; coự 2 que tớnh nửừa neõn vieỏt 2 vaứo choó chaỏm ụỷ coọt “ủụn vũ “ 
– Giaựo vieõn neõu : “ Coự 7 chuùc vaứ 2 ủụn vũ tửực laứ coự baỷy mửụi hai” . 
-Hửụựng daón hoùc sinh vieỏt soỏ 72 vaứ ủoùc soỏ 
-Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh laỏy 7 boự, moói boự coự 1 chuùc que tớnh vaứ noựi “ Coự 7chuùc que tớnh “ ; Laỏy theõm 1 que tớnh nửừa vaứ noựi “ Coự 1 que tớnh “ 
-Chổ vaứo 7 boự que vaứ 1 que hoùc sinh noựi “ 7 chuùc vaứ 1 laứ baỷy mửụi moỏt “
-Laứm tửụng tửù nhử vaọy ủeồ hoùc sinh nhaọn bieỏt soỏ lửụùng, ủoùc, vieỏt caực soỏ tửứ 70 š 80 
-Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh laứm baứi taọp 1 vaứ lửu yự hoùc sinh ủoùc caực soỏ, ủaởc bieọt laứ 71, 74, 75 .
Hoaùt ủoọng 2 : Giụựi thieọu caực soỏ coự 2 chửừ soỏ (tt) 
Mt : Giụựi thieọu caực soỏ tửứ 80 š 99 
-Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh laàn lửụùt nhaọn ra caực soỏ 81, 82, 83, 84  98, 99 tửụng tửù nhử giụựi thieọu caực soỏ tửứ 70 š 80 
Bài 1 : YC hs viết
Bài 2 
-Goùi hoùc sinh ủoùc laùi caực soỏ tửứ 80 š 99 
Baứi 3 : Hoùc sinh tửù laứm baứi 
Baứi 4 : 
-Cho hoùc sinh quan saựt hỡnh veừ roài traỷ lụứi “ Coự 33 caựi baựt “ soỏ 33 goàm 3 chuùc vaứ 3 ủụn vũ .
-(Cuừng laứ chửừ soỏ 3, nhửng chửừ soỏ 3 ụỷ beõn traựi chổ 3 chuùc hay 30; chửừ soỏ 3 ụỷ beõn phaỷi chổ 3 ủụn vũ )
Học sinh thực hiện.
Học sinh lắng nghe
-Hoùc sinh quan saựt hỡnh veừ neõu ủửụùc noọi dung baứi.
-Hoùc sinh vieỏt 72 . ẹoùc : Baỷy mửụi hai .
-Hoùc sinh ủoùc soỏ 71 : baỷy mửụi moỏt .
-Hoùc sinh laứm baứi taọp 1 vaứo phớa baứi taọp – 1 hoùc sinh leõn baỷng sửỷa baứi 
HS tự làm bài vào vở
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,77, 78, 79, 80.
-Hoùc sinh tửù laứm baứi 2 
-Vieỏt caực soỏ thớch hụùp vaứo chỗ chấm roài ủoùc caực soỏ ủoự 
a) 80, 81  90.
b) 89, 90  99.
- Hoùc sinh nhaọn ra “caỏu taùo” cuỷa caực soỏ coự 2 chửừ soỏ. Chaỳng haùn : Soỏ 76 goàm 7 chuùc vaứ 6 ủụn vũ 
-Hoùc sinh tửù laứm baứi, chửừa baứi 
3- Củng cố, dặn dò 
- GV nhấn mạnh nội dung bài học
- GV nhận xét giờ học.
Về nhà học bài xem trước bài học sau.
Thửự saựu, ngaứy 05 thaựng 03 naờm 2010
Tieỏng vieọt : Kieồm tra GHKII
So sách các số có hai chữ số 
I. Mục tiêu:
- Biết dựa vào cấu tạo số để so sánh các số có hai chữ số 
- Nhận ra các số lớn nhất, số bé nhất trong nhóm có 3 số.
* HS cần làm các bài: Bài 1 , bài 2 ( a, b), bài 3( a, b), bài 4.
Chỳ ý : Ngọc ; k.Trinh ; Hựng ; Nga ; Luõn
II. CHuẩn bị:
- Bộ đồ dùng dạy toán lớp 1
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt đụ̣ng của thõ̀y
Hoạt đụ̣ng của trò
1- Kiểm tra bài cũ 
- Gọi học sinh lên bảng đọc các số từ 80 đến 90; từ 20 đến 50.
- GV nhận xét, ghi điểm.
2- Bài mới 
a- Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học bài So sách các số có hai chữ số.
b- Giới thiệu 62 > 65
- GV Hướng dẫn học sinh lấy ra 6 bó que tính, mỗi bó có một chục que tính; Lấy thêm 2 que tính rời nữa.
? Vậy 6 chục và 2 que tính rời tất cả có mấy que tính.
- Ghi bảng số 62.
- GV Hướng dẫn học sinh lấy ra 6 bó que tính, mỗi bó có một chục que tính; Lấy thêm 5 que tính rời nữa.
? Vậy63 chục và 5 que tính rời tất cả có mấy que tính.
- Ghi bảng số 65.
- Số hàng chục đều là 6 ; Số hàng đơn vị là 2 và 5
vậy : số ở hàng đơn vị là 2 < 5
 ta kết luận: 62 < 65
c- Giới thiệu 63 > 58
- GV Hướng dẫn học sinh lấy ra 6 bó que tính, mỗi bó có một chục que tính; Lấy thêm 3 que tính rời nữa.
? Vậy 6 chục và 3 que tính rời tất cả có mấy que tính.
- Ghi bảng số 63.
- GV Hướng dẫn học sinh lấy ra 5 bó que tính, mỗi bó có một chục que tính; Lấy thêm 8 que tính rời nữa.
? Vậy 5 chục và 8 que tính rời tất cả có mấy que tính.
- Ghi bảng số 58.
- Số hàng chục là 6 > 5
- Ta kết luận: 63 > 58
3- Thực hành:
Bài tập 1:
- Nêu yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn cách làm.
- Nhận xét bài.
Bài tập 2:
- Nêu yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn cách làm trên bảng và làm vào vở bài tập.
- Nhận xét bài.
Bài tập 3:
- Nêu yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn cách làm.
- Nhận xét bài.
Học sinh thực hiện.
Học sinh lắng nghe
Học sinh nêu yêu cầu.
62 que tính
65 que tính
62 < 65
63 que tính
58 que tính
63 > 58
34 < 38
36 > 30
37 = 37
55 < 57
55 = 57
55 > 51
Khoanh tròn vào số lớn nhất:
72 68 80 91 87 69 
97 94 92 45 40 38 
Khoanh tròn vào số bé nhất
38 48 18 76 78 75 
50 79 61 79 60 81 
4- Củng cố, dặn dò 
- GV nhấn mạnh nội dung bài học
- GV nhận xét giờ học.
Về nhà học bài xem trước bài học sau.
---------------------
Kiểm tra giữa học kỳ II
A. Mục tiêu: 
Tập trung vào đánh giá :
- Cộng, trừ các số tròn chục trong phạm vi 100; trình bày bài giải bài toán có một phép tính cộng; nhận biết điểm ở trong và điểm ở ngoài một hình.
B. CHuẩn bị:
1- Giáo viên: - Sách giáo khoa, giáo án, bộ đồ dùng dạy toán lớp 1
2- Học sinh: - Sách giáo khoa, vở bài tập, đồ dùng học tập. 
C. Các hoạt động dạy học:
1- ổn định tổ chức: (1')
2- Kiểm tra bài cũ (4')
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
- GV nhận xét.
3- Bài mới (28')
a- Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta làm bài kiểm tra giữa học kỳ.
b- Đề bài: Đề kiểm tra chung của Trường.
Học sinh thực hiện.
Học sinh lắng nghe
4- Củng cố, dặn dò (2')
- GV nhận xét giờ học.
Về nhà học bài xem trước bài học sau.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần 27
Tiết 101: Luyện tập
A. Mục tiêu:
- Biết đọc, viết, so sánh các số có 2 chữ số, biết tìm số liền sau của một số.
- Biết phân tích số có 2 chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị.
* HS cần làm các bài: Bài 1 , bài 2(a, b) , bài 3( cột a, b), bài 4.
B. CHuẩn bị:
1- Giáo viên: - Sách giáo khoa, giáo án, bộ đồ dùng dạy toán lớp 1
2- Học sinh: - Sách giáo khoa, vở bài tập, đồ dùng học tập. 
C. Các hoạt động dạy học:
Hoạt đụ̣ng của thõ̀y
Hoạt đụ̣ng của trò
1- ổn định tổ chức: (1')
2- Kiểm tra bài cũ (4')
- Gọi học sinh lên bảng làm bài tập
- GV nhận xét, ghi điểm.
3- Bài mới (28')
a- Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học bài Luyện tập
b- Luyện tập.
Bài tập 1: -Yeõu caàu hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi 1 
-Giaựo vieõn treo baỷng phuù ghi saỹn baứi taọp 1a, 1b, 1c . Yeõu caàu hoùc sinh moói toồ laứm 1 baứi vaứo baỷng con 
-Giaựo vieõn cho hoùc sinh cho hoùc sinh nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa baùn. Giaựo vieõn chổ vaứo caực soỏ yeõu caàu hoùc sinh ủoùc laùi 
-Giaựo vieõn keỏt luaọn : ẹoùc : ghi laùi caựch ủoùc
-Vieỏt soỏ : ghi soỏ bieồu dieón cho caựch ủoùc soỏ 
Baứi 2 : Cho hoùc sinh tửù neõu yeõu caàu 
-Giaựo vieõn treo baỷng phuù coự baứi taọp 2 
-Muoỏn tỡm soỏ lieàn sau 80 em phaỷi laứm gỡ ? 
-Cho hoùc sinh tửù laứm baứi vaứo phieỏu baứi taọp 
- 2 hoùc sinh leõn baỷng chửừa baứi 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt, kieồm tra baứi laứm cuỷa hoùc sinh 
-Keỏt luaọn : Muoỏn tỡm soỏ ủửựng lieàn sau cuỷa 1 soỏ ta theõm 1 ủụn vũ vaứo soỏ ủaừ cho trửụực. 
-Vớ duù : 23 theõm 1 laứ 24 . Vaọy lieàn sau 23 laứ 24 
Baứi 3 : ẹieàn daỏu , = vaứo choó chaỏm 
-Giaựo vieõn treo baỷng phuù ghi 3 baứi taọp 3a, 3b, 3c
-Cho hoùc sinh phaõn 3 ủoọi, moói ủoọi cửỷ 4 hoùc sinh tham gia chụi tieỏp sửực. Tửứng em seừ ủieàn daỏu , = vaứo choó chaỏm, laàn lửụùt moói em 1 pheựp tớnh 
-ẹoọi naứo laứm nhanh, ủuựng laứ thaộng cuoọc.
-Nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa hoùc sinh. Tuyeõn dửụng ủoọi thaộng cuoọc.
-Hoỷi hoùc sinh : Muoỏn so saựnh caực soỏ coự 2 chửừ soỏ em caàn chuự yự ủieàu gỡ ? 
-Giaựo vieõn keỏt luaọn theo yự kieỏn cuỷa hoùc sinh 
Baứi 4 : Vieỏt ( theo maóu ) .
-Giaựo vieõn hửụựng daón theo maóu : 
87 goàm 8 chuùc vaứ 7 ủụn vũ . Ta vieỏt 87 = 80 + 7 .
-Cho hoùc sinh laứm baứi vaứo phieỏu baứi taọp 
-Giaựo vieõn xem xeựt, chaỏm 1 soỏ baứi cuỷa hoùc sinh 
-Goùi hoùc sinh leõn baỷng sửỷa baứi .
-Giaựo vieõn cho hoùc sinh nhaọn xeựt caựch phaõn tớch soỏ taựch toồng soỏ chuùc vaứ soỏ ủụn vũ 
Học sinh thực hiện.
Học sinh lắng nghe
-Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi 1 
-Lụựp chia 3 toồ moói toồ laứm 1 baứi : a,b,c treõn baỷng con 
-3 em ủaùi dieọn 3 toồ leõn baỷng sửỷa baứi 
-Vaứi em ủoùc laùi caực soỏ theo yeõu caàu cuỷa giaựo vieõn 
-Cho hoùc sinh ủoùc laùi caực soỏ ( ủt)
-Vieỏt soỏ theo maóu 
-Hoùc sinh ủoùc maóu : soỏ lieàn sau cuỷa 80 laứ 81 ( giaựo vieõn ủớnh maóu ) 
-Theõm 1 vaứo 80 ta coự soỏ 81 vaọy soỏ lieàn sau 80 laứ 81 
-Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi 3 
-Hoùc sinh cửỷ 4 em / ủoọi leõn tham gia chụi 
-Hoùc sinh lụựp coồ vuừ cho baùn 
-So saựnh soỏ haứng chuùc trửụực. Soỏ haứng chuùc naứo lụựn hụn thỡ soỏ ủoự lụựn hụn. Neỏu 2 soỏ haứng chuùc baống nhau thỡ ta so saựnh soỏ ụỷ haứng ủụn vũ 
-Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứo phieỏu baứi taọp 
4- Củng cố, dặn dò (2')
- GV nhấn mạnh nội dung bài học
- GV nhận xét giờ học.
Về nhà học bài xem trước bài học sau.
--------------------------------------------------------
Tiết 102: Bảng các số từ 1 đến 100
A. Mục tiêu:
- Nhận biết được số 100 là số liền sau của số 99; đọc, viết, lập được bảngcác số từ 0 đến 100.
- Nhận biết một số đặc điểm của các số trong bảng.
* HS cần làm các bài: Bài 1 , bài 2 , bài 3
B. CHuẩn bị:
1- Giáo viên: - Sách giáo khoa, giáo án, bộ đồ dùng dạy toán lớp 1
2- Học sinh: - Sách giáo khoa, vở bài tập, đồ dùng học tập. 
C. Các hoạt động dạy học:
Hoạt đụ̣ng của thõ̀y
Hoạt đụ̣ng của trò
1- ổn định tổ chức: (1')
2- Kiểm tra bài cũ (4')
- Gọi học sinh lên bảng viết các số từ 80 đến 90; từ 20 đến 50.
- GV nhận xét, ghi điểm.
3- Bài mới (28')
a- Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học bài Bảng các số từ 1 đến 100.
b- Giới thiệu bước đầu số 100.
Bài tập 1:
- Nêu yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn cách làm.
? Số liền sau của số 99 là số nào.
- Nhận xét bài.
- GV ghi bảng số 100
- Hướng dẫn đọc, viết số 100.
* Số 100 không phải là số có 2 chữ số mà là số có 3 chữ số. Vậy 100 = 99 + 1
Bài 2 - Giới thiệu bảng các số từ 1 đến 100:
- GV treo bảng phụ viết số từ 1 đến 100
- Hướng dẫn viết số còn thiếu vào ô trống.
- Gọi 3 học sinh lên bảng làm bài.
- GV nhận xét.
Bài tập 3:
- Nêu yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn cách làm.
- Nhận xét bài.
Học sinh thực hiện.
Học sinh lắng nghe
Học sinh nêu yêu cầu.
Nêu:
- Số liền sau của số 97 là: 98
- Số liền sau của số 98 là: 99
- Số liền sau của số 99 là: 100
100 là số có 3 chữ số.
Học sinh lên bảng điền số.
Các số có 1 chữ số là:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Các số có 2 chữ số là:
11 12  98 99
Số bé nhất có 2 chữ số là số: 10
Số lớn nhất có 2 chữ số là số: 99
Số có 3 chữ số là số 100.
4- Củng cố, dặn dò (2')
- GV nhấn mạnh nội dung bài học
- GV nhận xét giờ học.
Về nhà học bài xem trước bài học sau.
--------------------------------------------------------
Tiết 103: Luyện tập
A. Mục tiêu:
- Viết được số có hai chữ số, viết được số liền trước, số liền sau của một số; so sánh các số thứ tự của các số; Giải được bài toán có lời văn.
* HS cần làm các bài: Bài 1 , bài 2 , bài 3
B. CHuẩn bị:
1- Giáo viên: - Sách giáo khoa, giáo án, bộ đồ dùng dạy toán lớp 1
2- Học sinh: - Sách giáo khoa, vở bài tập, đồ dùng học tập. 
C. Các hoạt động dạy học:
Hoạt đụ̣ng của thõ̀y
Hoạt đụ̣ng của trò
1- ổn định tổ chức: (1')
2- Kiểm tra bài cũ (4')
- Gọi học sinh lên bảng viết các số từ 80 đến 90; từ 20 đến 50.
- GV nhận xét, ghi điểm.
3- Bài mới (28')
a- Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học bài Luyện tập
b- Luyện tập
Baứi 1 : 
-Goùi 1 em leõn baỷng vieỏt soỏ 33 
-Hoùc sinh vieỏt vaứo baỷng con 
-Goùi hoùc sinh ủoùc laùi caực soỏ ủaừ vieỏt 
Baứi 2 : 
-Giaựo vieõn hoỷi : Muoỏn tỡm soỏ lieàn trửụực 1 soỏ em phaỷi laứm nhử theỏ naứo ?
-Cho hoùc sinh laứm vaứo phieỏu baứi taọp 
phaàn 2b) : Giaựo vieõn hoỷi : Muoỏn tỡm soỏ lieàn sau ta phaỷi laứm nhử theỏ naứo ? 
-Cho hoùc sinh laứm baứi vaứo phieỏu baứi taọp 
Phaàn c) : Cho hoùc sinh tham gia chụi ủieàn soỏ lieàn trửụực lieàn sau vaứo baỷng soỏ cho trửụực. ẹoọi naứo laứm nhanh, ủuựng laứ ủoọi ủoự thaộng
-Giaựo vieõn tuyeõn dửụng hoùc sinh laứm ủuựng, nhanh 
Baứi 3 : Vieỏt caực soỏ 
-Neõu yeõu caàu cuỷa baứi taọp 
-Cho hoùc sinh laứm baứi vaứo phieỏu baứi taọp 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt chung 
-Cho hoùc sinh ủeỏm laùi caực soỏ hoùc sinh vửứa vieỏt 
Baứi 4 : Veừ hỡnh 
-Giaựo vieõn cho hoùc sinh veừ vaứo baứi taọp 
-Hửụựng daón hoùc sinh duứng thửụực vaứ buựt noỏi caực ủieồm ủeồ ủửụùc 2 hỡnh vuoõng ( hỡnh vuoõng nhoỷ coự 2 caùnh naốm treõn 2 caùnh cuỷa hỡnh vuoõng lụựn )
Học sinh thực hiện.
Học sinh lắng nghe
-Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi 1 : vieỏt soỏ 
-1 em vieỏt soỏ 
-Hoùc sinh nhaọn xeựt neõu caựch vieỏt soỏ 
-2 hoùc sinh leõn baỷng sửỷa baứi 
-Hoùc sinh nhaọn xeựt, sửỷa sai 
-3 hoùc sinh ủoùc . ẹt 1 laàn 
-Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi 2 : vieỏt soỏ 
-Tỡm soỏ lieàn trửụực 1 soỏ em laỏy soỏ ủaừ bieỏt trửứ ủi 1 ủụn vũ 
-Hoùc sinh tửù laứm baứi 
-2 hoùc sinh leõn baỷng chửừa baứi 
-Theõm 1 ủụn vũ vaứo 1 soỏ ta ủửụùc soỏ ủửựng lieàn sau soỏ ủoự 
-Hoùc sinh laứm baứi vaứo phieỏu baứi taọp 
-2 em leõn baỷng chửừa baứi 
-2 ủaùi dieọn 2 nhoựm leõn baỷng thi ủua laứm baứi 
-Hoùc sinh nhaọn xeựt chửừa baứi .
-Hoùc sinh laứm baứi 
-2 hoùc sinh ủoùc laùi caực tửứ 50 š 60
-Tửứ 85 š 100 
-Hoùc sinh nhaọn xeựt, sửỷa baứi 
-Hoùc sinh neõu laùi yeõu caàu baứi : duứng thửụực vaứ buựt noỏi caực ủieồm ủeồ coự 2 hỡnh vuoõng 
-Hoùc sinh laứm baứi vaứo phieỏu baứi taọp 
-2 hoùc sinh leõn baỷng chửừa baứi 
4- Củng cố, dặn dò (2')
- GV nhấn mạnh nội dung bài học
- GV nhận xét giờ học.
Về nhà học bài xem trước bài học sau.
--------------------------------------------------------
Tiết 104: Luyện tập chung
A. Mục tiêu:
- Biết đọc, viết, so sánh các số có hai chữ số; tìm được số liền trước, số liền sau của một số; so sánh các số thứ tự của các số; Giải được bài toán có một phép tính cộng.
* HS cần làm các bài: Bài 1 , bài 2 , bài 3( b, c), bìa 4, bài 5.
B. CHuẩn bị:
1- Giáo viên: - Sách giáo khoa, giáo án, bộ đồ dùng dạy toán lớp 1
2- Học sinh: - Sách giáo khoa, vở bài tập, đồ dùng học tập. 
C. Các hoạt động dạy học:
1- ổn định tổ chức: (1')
2- Kiểm tra bài cũ (4')
- Gọi 5 học sinh lên bảng viết nối tiếp nhau các số từ 1 đến 100.
- GV nhận xét, ghi điểm.
3- Bài mới (28')
a- Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học bài Luyện tập chung
b- Luyện tập
Bài tập 1:
- Nêu yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn cách làm.
- Nhận xét bài.
Bài tập 2:
- Nêu yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn cách làm.
- Nhận xét bài.
Bài tập3:
- Nêu yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn cách làm bài.
- Nhận xét bài.
Bài tập 4:
- Nêu yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn cách làm.
- Nhận xét bài.
Bài tập 5:
- Nêu yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn cách làm.
- Nhận xét bài.
Học sinh thực hiện.
Học sinh lắng nghe
Học sinh nêu yêu cầu, làm bài.
Víêt các số từ 15 đến 25
15 56 57 58 59 20 21 22 23 24 25
Viết các số từ 69 đến 79
69, 70, 71,72,73, 74, 75, 76, 77, 78,79
HS đọc số
Điền dấu ; +
72 < 76
85 > 81
45> 47
85 > 65
42< 76
33< 66
Tóm tắt: Có : 10 cây cam
 Có: 8 cây chanh
 Có tất cả: ? cây
Bài giải: Tất cả có số cây là
 10 + 8 = 18 (cây)
 Đáp số: 18 (cây)
Số lón nhất có 2 chữ số là : 99
4- Củng cố, dặn dò (2')
- GV nhấn mạnh nội dung bài học
- GV nhận xét giờ học.
Về nhà học bài xem trước bài học sau.
Tuần 28:	
Tiết 105: Giải bài toán có lời văn(tiếp theo)
A. Mục tiêu:
- Hiểu bài toán có một phép tính trừ; bài toán cho biết gì ? hỏi gì ? Biết trình bày bài giải gồm: câu lời giải, phép tính, đáp số.
* HS cần làm các bài: Bài 1 , 2, 3 trong bài học.
B. CHuẩn bị:
1- Giáo viên: - Sách giáo khoa, giáo án, bộ đồ dùng dạy toán lớp 1
2- Học sinh: - Sách giáo khoa, vở bài tập, đồ dùng học tập. 
C. Các hoạt động dạy học:
1- ổn định tổ chức: (1')
2- Kiểm tra bài cũ (4')
- Gọi 5 học sinh lên bảng viết và đọc nối tiếp nhau các số từ 1 đến 100.
- GV nhận xét, ghi điểm.
3- Bài mới (28')
a- Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học bài Giải bài toán có lời văn.
b- Bài mời:
- Giới thiệu cách giải và cách trình bày lời giải.
? Gọi học sinh đọc đề bài.
? Bài toán hỏi ta điều gì.
- GV ghi tóm tắt.
 Có : 9 con gà.
 Bán: 3 con gà
 Còn lại: ? con gà.
? Nêu cách trình bày giải toán có lời văn.
c- Thực hành:
Bài tập 1:
- Nêu yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn cách làm
- Nhận xét bài.
Bài tập 2:
- Nêu yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn cách làm.
- Nhận xét bài.
Bài tập 3:
- Nêu yêu cầu bài tập.
- GV ghi tóm tắt:
 Có : 8 con vịt
 Ban: 5 c

Tài liệu đính kèm:

  • docToan 1 HKII CKTKN PTung.doc